RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKOANALYSE (Grovanalyse)"

Transkript

1 RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7

2 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved en for og konsekvensene av de uønskede hendelsene». Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2-1, og punktet Internkontroll i 8 i Brann og eksplosjonsvernloven, legger opp til at eier skal kunne dokumentere at bygget/objektet oppfyller krav i dagens lovverk og forskrifter, at bruken er i samsvar med forutsetninger, og at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende etter dagens bruk av byggverket/objektet. Brannsikkerhetsstyring er et spesialtilfelle av generell sikkerhetsstyring. Med brannsikkerhetsstyring mener vi derfor alle systematiske tiltak som settes i verk for å oppnå og opprettholde et fastlagt brannsikkerhetsnivå (NS 3901). Grovanalyse kan for enkle analyseobjekter være en tilstrekkelig risikoanalyse. Har din virksomhet betydelig brannrisiko kan det hende at skjemaet ikke kan benyttes. Det anbefales da å ta kontakt med Brann og redning for veiledning på valg av metoder. Tiltaksplan er ikke en del av denne risikoanalysen, men en etterfølgende plan for gjennomføring av de risikoreduserende tiltak som er beskrevet i selve analysen. Med bakgrunn i det ovenstående gjennomføres det en grov -risikokartlegging og -vurdering av objektet med fokus på eiers og brukers plikter. «Det er sannsynlig at det usannsynlige kan skje» Aristoteles f.kr. Mål Vi ønsker med analysen å avdekke behov for risikoreduserende tiltak, og rangere hendelser i forhold til risiko ved «skriv inn navnet på objektet». Risiko dreier seg alltid om noe som kan skje i framtiden. Risikoanalysen skal avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon. ROS analysen er av vurderende art (kvalitativ), og tar utgangspunkt i nå situasjonen. For å oppnå vårt mål med analysen må vi i hovedsak svare på de tre grunnleggende spørsmålene: 1. Hva kan gå galt? 2. Hva er en for at de uønskede hendelsene inntreffer? 3. Hvilke konsekvenser kan hver av de uønskede hendelsene medføre? Analysen er utført av: Skriv inn navn og tittel på deltakerne Mars Side 2 av 7

3 Basislisten gjennomgås for hvert delobjekt og danner grunnlaget for etablering av spesifikke lister over uønskede hendelser (dimensjonerende hendelser). Basislisten beskriver områder som hendelsene utledes fra. Hendelser som ikke har skjedd, men som vurderes å kunne skje, må også være med. Ikke alle hendelsene er aktuelle for hvert delobjekt. Det vil være behov for å komme med tilføyelser og strykninger. EKSEMPEL PÅ BASISLISTE: BASISLISTE 1. Opplæring og brannøvelser 2. Instrukser og planer 3. Bortfall av strøm 4. Brannspredning utenfra 5. Arbeid som medfører risiko for brann 6. Arbeid med lettantennelig stoff 7. Rømning av personer 8. Bortfall av brannteknisk anlegg 9. Svekkelse/endring i brannskillende konstruksjon 10. Manglene vedlikehold/ettersyn av brannteknisk utstyr. 11. Lang innsatstid pga. dårlig orienteringsplan 12. Bruk av åpen ild, fakler, stearinlys m.m. 13. Brannteknisk utstyr ikke kontrollert 14. Menneskelig feilhandlinger 15. Besøk av funksjonshemmede 16. Overnatting i bygg som ikke ment for slik bruk 17. Bemanning på natt, risikoklasse 6 bygg De sett av scenarier/hendelser vi velger vil altså være avhengig av hva slags risiko vi vil ha kontroll over og som er nødvendig å dokumentere. Det er viktig å undersøke hvilke erfaringer som finnes fra lignende objekter f.eks. ved hjelp av statistikk, erfaringsdata m.m. Grovanalysen kan starte ved å stille spørsmålene: 1. Hva kan begynne å brenne? 2. Hvordan kan det brenne? F.eks. flammebrann eller ulmebrann 3. Hvorfor? Årsaken til at branntilløpet kan oppstå, hvordan vil det kunne antennes? 4. Hvor kan det oppstå? 5. Når kan det oppstå? F.eks. hele døgnet, også når det er fullt av folk. Risikomatrise AKSEPTKRITERIER: Mars Side 3 av 7

4 Gjennom fastsetting av risiko sorterer vi listen over uønskede hendelser i tre grupper: 1. Hendelser med en eller flere forekomster av Rød risiko 2. Hendelser med en eller flere forekomster av Gul risiko 3. Grønne hendelser (ivaretas av HMS systemet) Vi ser på følgende faktorer med tanke på rangeringen: A= Mennesker B= Miljø Omdømme/økonomi/Materiell Sannsynlighet K1 = Liten (Ufarlig) K2 = Middels (En viss fare) Konsekvens K3 =Stor (Kritisk) K4 = Svært stor (Katastrofalt) S4 =Svært stor Gul 4 Rød 8 Rød 12 Rød 16 S3 =Stor Grønn 3 Gul 6 Rød 9 Rød 12 S2 =Middels Grønn 2 Grønn 4 Gul 6 Rød 8 S1 =Liten Grønn 1 Grønn 2 Grønn 3 Gul 4 Ut fra slik kategorien for og konsekvens er definert her, vil hendelsen fra øvre venstre hjørne til nedre høyre hjørne representere om lag samme risiko. Dette er fordi det er om lag de samme hoppene mellom de ulike kategoriene for som konsekvens. Rød: Høy risiko. Uvisst utfall, fare for tap, usikkert eller uberegnelig utfall av et tiltak. Gul: Vis aktsomhet. Risikoen er middels men ikke akseptabel. Forebyggende tiltak skal iverksettes for å få ned risikoen. Grønn: Lav risiko. Risikonivået er akseptabelt. SANNSYNLIGHET x KONSEKVENS= RISIKO Vedrørende akseptkriterier: Det er tilstrekkelig at ett kriterium(a-d) er innfridd for å kvalifisere til et S-nivå. Alle hendelser skal vurderes i forhold til grunnleggende sikkerhetstiltak, og relevante punkter i Internkontroll/HMS-systemet. Vi benytter følgende nivå for SANNSYNLIGHET: S-NIVÅ KRITERIER S1: Liten a: Hendelsen er ukjent i bransjen, sjeldnere enn 1 hendelse pr.100 år. b: Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke helt kan utelukkes (1 gang pr. 100 år eller oftere) c: Trusselvurdering tilsier at S2: Middels S3: Stor S4: Svært stor hendelsen er lite sannsynlig a: Bransjen kjenner til at hendelsen har inntruffet de siste 5 år b: Hendelsen kan oppstå i løpet av de neste år c: Trusselvurderingen tilsier at hendelsen er middels sannsynlig a: Det er kjent i bransjen at hendelsen forekommer årlig b: Enheten har selv opplevd enkeltstående tilfeller, eller hendelsen har nesten inntruffet c: Faglig skjønn og føre- var hensyn tilsier at hendelsen kan oppstå i løpet av de neste 1-10 år d: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har stor a: Hendelsen forekommer fra tid til annen i enheten, 10 ganger pr. år eller oftere b: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har svært stor Vi benytter følgende nivå for KONSEKVENS K-NIVÅ KRITERIER K1: Liten a: Mennesker: Ubetydelige konsekvens personskader (Ufarlig) b: Miljø: Ubetydelig påvirkning, ingen miljøskade Omdømme ikke truet, ingen eller K2: Middels konsekvens (En viss fare) K3: Stor konsekvens (Farlig) K4: svært stor konsekvens (Kritisk) ubetydelige økonomiske tap a: Mennesker: Mindre personskade b: Miljø: Kortvarig påvirkning, mindre miljøskader Omdømme truet, moderate økonomiske tap a: Mennesker: Betydelig personskade. b: Miljø: Langvarig påvirkning, betydelige skader på miljøet Omdømme langvarig tapt, stort økonomisk tap. a: Mennesker: Alvorlige personskader, mulig uførhet, dødsfall. b: Miljø: Langvarig svikt og svært alvorlige skader på miljøet Omdømme tapt, svært store økonomiske tap. Mars Side 4 av 7

5 Eksempel på risikoanalyse (Grovanalyse): Sannsynlighet/frekvens hentes fra skategorier. Ved vurdering av «skade på hva» hentes dette fra konsekvenskategoriene. ID Nr Aktivitet Hendelse (Hentet fra Basislisten) 1 1. Opplæring og brannøvelser Årsaker/ Trussel Utløsende hendelse (hva,hvor,når) Manglende/mange lfull opplæring/ menneskelige feilhandlinger Vurdering av Rangering: 1 til 4 (Se s kategori) Menneske (A) Vurdering av konsekvens (Se konsekvenskategori) Miljø (B) Øk/ Omdømme (C) Risiko-verdi Risikoreduserende tiltak Merknad/ Ansvarlig 3 4 A=12 Det må utarbeides en spesifikk risikoanalyse for denne hendelsen. Skade på hva? Alvorlige personskader, mulig uførhet, dødsfall. B= 2 7. Rømning av personer Sperret rømningsvei 2 4 A=8 Kontrollrunder, oppslag om forbud mot lagring.. Skade på hva? Alvorlige personskader, mulig uførhet, dødsfall. B= Overnatting i Personer som ikke bygg som ikke er kjent med ment for slik bruk bygget. Ikke tilstrekkelig rømningstid m.v A=6 Dokumentasjon på opplæring. Etablere rutiner. Følge opp de som ikke deltar. Skade på hva? Alvorlige personskader, mulig uførhet, dødsfall. Omdømme langvarig tapt, stort økonomisk tap. B=0 6 Skjema for risikoanalyse (Grovanalyse): Mars Side 5 av 7

6 ID Nr Aktivitet Hendelse (Hentet fra Basislisten) Årsaker/ Trussel Utløsende hendelse (hva, hvor, når) Vurdering av Rangering: 1 til 4 (Se s kategori) Menneske (A) Vurdering av konsekvens (Se konsekvenskategori) Miljø (B) Øk/ Omdømme (C) 1 A= Risiko-verdi Risikoreduserende tiltak Merknad/ Ansvarlig 2 A= 3 A= 4 A= Mars Side 6 av 7

7 USIKKERHET I ANALYSER AV DENNE ART Fokus i en analyse av denne art (Hazid/Grovanalyse) er normalt rettet mot risikoestimatene og bruken av disse i beslutningsprosessen. Risikoanalysen er vårt redskap for å håndtere og uttrykke usikkerhet. Usikkerheten i denne analysen består i hovedsak aleatorisk usikkerhet. Dette er en usikkerhet som skyldes naturlig variasjon eller tilfeldighet, den kalles også iboende usikkerhet og ikke reduserbar usikkerhet. Elementer av epistemisk usikkerhet vil alltid være tilstede. Epistemisk usikkerhet skyldes mangel på kunnskap og kan reduseres ved tilgang på kunnskap. Epistemisk kunnskap kalles gjerne subjektiv kunnskap, eller reduserbar usikkerhet. Epistemisk usikkerhet kan knyttes opp mot uvitenhet. Uvitenhet kan deles i to typer: Bevisst og ubevisst uvitenhet. Bevisst uvitenhet er å ta hensyn til dette i risikoanalysen. Ubevisst uvitenhet er når vi tror at vi vet noe, men i virkeligheten er uvitende. Dette er den farlige typen uvitenhet. Det kan være mange faktorer som bidrar til at resultatene fra en risikoanalyse blir usikre. Alle uønskede hendelser blir for eksempel ikke avdekket. Parameterusikkerhet vil generelt kunne påvirke analysen. Mange av parametrene som er tilgjengelige vil inneholde en viss usikkerhet, og dermed bidra til usikkerhet i de resultatene som framkommer. Konsekvensusikkerhet vil forekomme i enhver analyse av denne art fordi det er umulig å kunne forutsi alle konsekvenser som hendelser vil kunne medføre. Ved å bruke denne utprøvde analysetypen som er tilpasset området og formålet, fjerner vi automatisk en del av usikkerheten knyttet til metoden. REFERANSELISTE: LOV : Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. FOR nr.1227: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Virksomheter Krav til risikovurderinger NS 5814:2008 Veiledning til NS 5814 Risikoanalyse av brann i byggverk Veiledning til NS3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk NS 3901:2012 «Ved bruk av dette dokumentet må kilde oppgis». Mars Side 7 av 7

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

Nasjonalt risikobilde

Nasjonalt risikobilde 2013 Nasjonalt risikobilde DSB Nasjonalt risikobilde 2013 1 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet Utgitt av: direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-308-9

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Wiencke, H.S. (Proactima) Tunes, T.E (Proactima), Kjestveit, K. (IRIS) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Rapport IRIS - 2007/068 Prosjektnummer: 7202023 Prosjektets tittel: Risiko- og

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1. 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.4 Revisjonsrutiner... 5 1.5 Grunnlag for ROS-arbeidet... 5 1.6 Kilder...

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Overordnet ROS analyse

Overordnet ROS analyse Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Berlevåg Brann og Redning Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Utgave: 1 Dato: 2009-08-06 Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE

STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-13 STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (32) STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1120441 Oppdragsnavn: ROS-analyse av Stadionkvartalet

Detaljer

Arbeid med etikk i kommunen

Arbeid med etikk i kommunen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: R 05-2013 Arbeid med etikk i kommunen Moral Etikk Formålet er å undersøke hva som er status for kommunens arbeid med

Detaljer

Eksempel på risikovurdering

Eksempel på risikovurdering Eksempel på risikovurdering Nedenfor finner du et eksempel på skjema for risiko og sårbarhetsmetoden (ROS). Det er et godt verktøy for å komme i gang med å kartlegge farer og problemer for få et bilde

Detaljer