BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004"

Transkript

1 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må tas med i branndokumentasjonen: Målsetting for brannvernarbeidet (Overordnet mål og delmål) Risikovurderinger for brannobjektet og bruken av det Prosedyrer for avviksbehandling og korrigerende tiltak Årlig systemrevisjon av branndokumentasjonen 8-1

2 1. Målsetting og generelle opplysninger Generelle data om bygget Overordnet målsetting Delmålsetting Overordnet målsetting for brannsikkerheten F. eks at systematisk HMS-arbeid skal sikre at HMS-krav i lover og forskrifter blir fulgt. Kan tilpasses den enkelte virksomhet Delmål for brannsikkerheten Ta utgangspunkt i noe som mangler og som må rettes i den kommende perioden. Delmålene skal revideres årlig Eksempel på delmål er å utarbeide branntegninger, gjennomføre brannøvelser, inngå serviceavtaler etc. 8-2

3 2. Organisering og ansvarsfordeling Organisasjonsplan for bygget Eiers ansvar Instruks for brannvernleder Branninstrukser for ansatte og vikarer Rømnings- og beredskapsplan Unormal og varierende risiko Eier av bygget Eier av bygget Brannvesen Bruker av bygget Bruker av bygget Brannvernleder Brannvernansvarlig hos bruker BRANNINSTRUKS Gjør deg kjent med rømningsveier, brannslokningsutstyr og manuelle brannmeldere Ved ethvert tilløp til brann skal du : VARSLE Dersom brannalarm ikke høres, utløs manuell brannmelder og ring brannvesen REDDE Mennesker utsatt for brannfare SLOKKE Hvis mulig, forsøk å slokke med nærmeste brannsluknings-utstyr. Hvis ikke: LUKK DØRER OG VINDUER! RØMME Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei Gå til samleplass ved hovedinngang HJELPE Bistå ansvarlig personell Veiled brannvesenet NØDTELEFON BRANNVESEN:

4 Rømnings- og beredskapsplan Beredskapsplan (overordnede rutiner ved branntilløp, hvem skal varsles, redningsrutiner, krisehåndtering etc.) Branninstrukser (generell og spesielle) Rømningsplan (tegning) Unormal og varierende risiko Instruks og rutiner for varme arbeider Instruks for reparasjon, vedlikehold og bygningsmessige endringer Instruks for utkobling av aktive brannsikringstiltak (brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, røykventilasjon,vanntilførsel etc.) Annen unormal risiko (lysmesser, overnatting på skoler og idrettshaller, store messer eller konserter mht. persontall/brannbelastning). 8-4

5 3. Kvalifikasjoner, opplæring og øvelse Brannvernopplæring for ansatte og vikarer (opplæringsplan) Dokumentasjon av brannvernopplæringen Brannøvelser, planer og rapportskjema Dokumentasjon av brannøvelser Krav til kvalifikasjoner for eksterne innleide firma Praktisk bruk av kapittel 3 Dokumentasjon for opplæring av ansatte og vikarer settes inn i branndokumentasjonen. Dokumentasjon for avholdte brannøvelser settes inn branndokumentasjonen. Eget rapportskjema føres ved praktiske brannøvelser og settes inn i branndokumentasjonen. Det lages kvalifikasjonskrav for eksternt innleide firma. F. eks må den som har service på brannalarmanlegget være FG - godkjent og kunne dokumentere nødvendig kunnskap og erfaring for brannalarmanlegget. 8-5

6 4. Lover, forskrifter og veiledninger DE MEST AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER OG VEILEDNINGER Lov om brannvern (ny i 2002) Plan- og bygningsloven (sist endret 2003) Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (ny i 2002) m/ veiledning Forskrift om brannfarlig vare (ny i 2002) m/ veiledning Forskrift om behandling av brannfarlig vare (ny i 2002) m/ veiledning Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (ny i 2002) m/ veiledning Teknisk forskrift (1997) m/ REN veiledning (3. utgave 2003) Lover og forskrifter kan lastes ned gratis på blant annet disse nettstedene:

7 5. Egenkontroll og risikovurdering Prosedyre for gjennomføring av HMS runder og egenkontroll Intervaller (plan for gjennomføringen) Tilsyns- og kontrollskjema Dokumentasjon av brannøvelser Prosedyre og plan for risikovurdering Egenkontroll er en viktig del av en branndokumentasjon. Den er dokumentasjonen på at virksomhetens arbeider seriøst med forebyggende brannvern. I tillegg skal den bidra til å sikre mennesker og materiell mot brannskader og ulykker. Ansvarlig brannvernleder har vanligvis ansvaret for at egenkontrollen utføres i henhold til kontrollister og innen de oppgitte tidspunkt. Han skal påse og dokumentere (kvitteringslister) at hans egen og andres egenkontroll blir utført. Utføre egenkontroll og HMS - runde Egenkontrollrutiner (tidspunkt) tilpasses egen organisasjon og risikovurderinger. Tilsyns- og vedlikeholdsskjema tilpasses byggets tekniske- og bygningsmesige brannsikrings-tiltak. Oppdateres ved endringer. Kvitteringskort dokumenterer at egenkontrollen er utført og bør samles i egen perm. 8-7

8 EGENKONTROLL - INTERVALLER Arbeidsoppdrag JAN FEB MAR APR Nr HMS sjekkliste 1 Brannfarlig avfall x x x x 2 Lagring av brennbare materialer x x x x 3 Rømningsveier x x x x x x x x x x x x x x x x 4 Brannalarmanlegg x x x x 5 Panelovner x x x x 6 Kaffetraktere x x x x 7 Ledninger x x x x Bygningsmessig brannsikring 8 Brannklassifiserte dører x x 9 Branncellebegrensede vegger og etasjeskiller 10 Brannvegger og seksjoneringsvegger Tekniske anlegg 11 Ventilasjonsanlegg x x 12 Ledesystem x x x x 13 Brannalarmanlegg x x 14 Varmeanlegg, piper og ildsteder x x Slokkeutstyr 15 Pulverapparater x x 16 CO 2 apparater x x 17 Brannslanger x x x x x x

9 TILSYNS- OG VEDLIKEHOLDSSKJEMA Skjema: T1 Av 2 Jobb nr. Kontroll av Kontrollpunkt Frekvens 1 Bygningsmessig Rømningsveier - generelt 2 Rømningsveier - spesielt 3 Brannklassifiserte dører 4 Branncellebegrensend e vegger 5 Brannvegger/ seksjoneringsvegger 6 Tekniske anlegg Heis At rømningsveiene er ryddige, oversiktlige og fri for blokkeringer At selvlukkende dører ikke holdes åpne med kiler o.l. At alle rømningsveiene er tilstrekkelig merket (ved bygningsmessige endringer) At dørene er utadslående i rømningsretningen (ved bygningsmessige endringer) At det ikke er utføres bygningsmessige forandringer, som bryter med forskriftenes krav At dørpumper fungerer som forutsatt og etterses og justeres At overgangen dør/karm er intakt / tett og sluttstykket låser døren At terskler/hengsler fungerer som forutsatt, og vedlikeholdes At dørholdemagneter og / eller lukkekoordinator virker som det skal At brannklassifiserte dører ikke skiftes til uklassifiserte dører eller dører med for lav brannklasse (ved bygningsmessige endringer) At alle nye gjennomføringer blir tettet og dokumentert med type branntettemasse og plassering At omgjøringer ikke svekker brannklassen på veggen, som er angitt på branntegninger (ved endringer) At alle nye gjennomføringer er tettet med godkjent branntettemasse og dokumenteres At nye rør/kanaler over 100 mm er isolert min. 1 m ut fra veggen (begge sider) eller 2 m (en side) Kontroll av brannspjeld, om det er intakt og ikke utløst At branninstruks er opphengt i/ved heis At alle mangler fra ekstern kontroll (service) blir utført 12 g/år 2 g/år 4 g/år 4 g/år 2 g/år 4 g/år 7 Ventilasjonsanlegg At motorer, reimdrifter, lager, filter o.l. er vedlikeholdt og skiftes ved slitasje At det er god orden og renhold i ventilasjonsrom At anlegget gjennom inspeksjonsluker eller rengjøringsluker, rengjøres ved behov 4 g/år 8-9

10 Skjema: K1 Av 2 KVITTERINGSKORT Jobb nr. Merknader Utført av Dato Sign. 1 Rømningsveier - generelt: 2 Rømningsveier - spesielt: 3 Brannklassifiserte dører: 4 Branncellebegrensende vegger: 5 Brannvegger: 6 Heis: 7 Ventilasjonsanlegg: 8 Nødlys: 9 Varmeanlegg: 8-10

11 Risikovurdering (tilstandsanalyse) av bygninger Noen sentrale punkter iht. FOBTOT 2-1 Om bygget er iht dagens lover og forskrifter (FOBTOT + byggeforskriften det ble oppført etter) Er nåværende bruk iht. daværende forutsetninger (brannbelastning, omsorgsboliger, overnatting på skoler etc.) Vedlikeholdes brannsikkerheten (branntetting, service brannalarmanlegg, sprinkleranlegg etc.)? Opprettholdes brannsikerheten ved bygningsmessige endringer/reparasjoner? Oppfylles HMS mål som evt. er høyere enn FOBTOT/byggeforskrifter? Evt. avvik registert gjennom tilsyn fra brannvesen Tiltaksliste (handlingsplan) 1. Branntetting av gjennomføringer i branncellevegger og seksjoneringsvegger 2. Utbedre branncellevegger mot tak i fryserom 3. Vurdere sprinklingen opp mot reollagring 4. Montere røykdetektor i og utenfor møterom/kantine 5. Utvide brannalarmanlegg i seksjon 1 til heldekkende og overføre det til brannvesen 6. Utskifting/utbedring av ukl. dører og vegger. Risikonivå Høy (materiell sikkerhet) Høy (materiell sikkerhet) Høy (materiell sikkerhet) Middels (personsikkerhet) Middels (materiell sikkerhet) Middels (materiell sikkerhet) 7. Oppgradere lettak med Conlit Middels (materiell sikkerhet) 8-11

12 Risikovurdering av virksomheten(e) (bruken) Etter internkontrollforskriften skal virksomheter kartlegge og vurdere ulike risiko og risikoreduserende tiltak. Risikovurdering er også en viktig del i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Noen sentrale punkter iht. FOBTOT 2-2 Særskilte brannobjekter iht. 13, ivaretas organisatoriske krav som ansvarsforhold, opplæring, avviksbehandling etc.? HMS målsetting for brannsikkerhetsarbeid Utbedring av brukerfeil (kieler under dører, blokkerte rømningsveier, lagring i rømningsveier etc.) Lagring av brannfarlige varer og gass (krav til bruk og lagring, søknad til brannvesen og oversikt). Risiko = sannsynlighet x konsekvens 8-12

13 Sannsynlighet: Gradering Betegnelse Forklaring 1 Lite sannsynlig Sjeldnere enn 1 hendelse pr. 100 år 2 Mindre sannsynlig Omkring 1 hendelse pr. 100 år eller oftere 3 Sannsynlig Omkring 1 hendelse pr 10 år eller oftere 4 Meget sannsynlig Omkring 1 hendelse pr. år eller oftere 5 Svært sannsynlig 10.hendelser pr. år eller oftere Konsekvens: Gradering Betegnelse Mennesker Materialer Miljø 1 Ufarlig Ubetydelige skader på personer 2 Farlig Mindre personskader 3 Kritisk Betydelige personskader 4 Meget kritisk Kan resultere i død 5 Katastrofal Kan resultere i mange døde Ingen påviselig skade på bygning og/eller ubetydelig skade på utstyr Mindre materielle skader som ikke trenger umiddelbar reparasjon Materielle skader som krever umiddelbar reparasjon Tap av bygning Tap av bygning/flere bygninger Ikke registrerbar skade Lokal skade Geografisk omfattende skade med restaureringstid >1 mnd Geografisk omfattende skade med restaureringstid > 1 mnd-1 år Geografisk omfattende skade med restaureringstid > 1 år 8-13

14 Menneske Miljø Materielle verdier Tiltak bør settes på handlingsplan Tiltak bør iverksettes så snart det lar seg gjøre Tiltak må iverksettes umiddelbart Eksempel, blokkering av sentral rømningsvei på et kjøpesenter med mye folk Avviket vil gi størst risiko for personsikkerheten, tabellen for menneske benyttes. Vurderes i dette tilfellet som meget sannsynlig = 4 Konsekvensen vurderes som meget kritisk = 4 4 x 4 = 16 og havner på rød farge i skjemaet. Det kreves da at tiltak iverksettes umiddelbart så rømningsveien blir fri for blokkeringer. 8-14

15 6. Avviksbehandling og korrigerende tiltak Prosedyrer for avviksbehandling Skjema for avviksbehandling Handlingsplan Definisjon: Med avvik menes et forhold som er i strid med HMS - krav (lover, forskrifter, bedriftsinterne regler etc.) AVVIK NR.: Dato: Beskrivelse av avvik Årsak til avvik Forslag til korrigerende tiltak BEHANDLING AV AVVIKET Korrigerende tiltak Frist for utbedring Ansvarlig for utbedring 8-15

16 BRANNTEKNISK HANDLINGSPLAN Nr. Beskrivelse av avvik Antatt kostnad Tidsfrist 1 Mangelfull avslutting av seksjonering på loft 2 Branntetting av rømningsveier kr kr

17 7. Systemrevisjon og tilsyn Prosedyrer for systemrevisjon Skjema for systemrevisjon Skjema for tilsyn og besvarelse (til brannvesen, feiervesen etc.) Hensikten med systemrevisjon å kontrollere at branndokumentasjon samsvarer med krav i lover og forskrifter å kartlegge hvordan HMS og brannforebyggende arbeid blir fulgt opp i praksis (systemoppbygging, dokumentasjon og oppfølging) å medvirke til forbedringer der det er behov Gjennomføring Vurdere om hovedmålsettingen og delmål er nådd. Kontrollere at innrapporteringer til tilsynsmyndighetene er sendt til rett tid. Kontrollere at tidsfrister med hensyn til handlingsplan er overholdt. Behandle avviksrapporter og samleskjema for avvik. Vurdere dette opp i mot rutiner og instrukser, samt vurdere om disse er gode nok. Foreta en gjennomgang av alle prosedyrer og ansvarsbeskrivelser, og vurdere om det er nødvendig med endringer i noen av dem og om det må utarbeides nye 8-17

18 8. Bygningsmessig dokumentasjon Generell informasjon om bygget Branntekniske tilstandsanalyser (statusrapport) Dokumenter fra byggesaker Dokumentasjon av teknisk utførelse Bygningsmessige endringer og kontroll Eksempel på utført branntetting i branncellevegg og innsatte trekkerør Bruk og oppdatering av kapittelet Bygningsmessig beskrivelse oppdateres ved endringer (branncelleinndeling, seksjonering, dører, branntetting etc.) Dokumentasjon av endringene settes inn. F. eks tettelister og produktdokumentasjon etter branntetting. Nye byggetillatelser/ferdigattester settes inn 8-18

19 9. Teknisk dokumentasjon og kontroll Brannalarmanlegg Sprinkleranlegg og andre slokkeanlegg Ledesystem Håndslokkingssystem Elektriske anlegg Heis, ventilasjonsanlegg etc. Service av: Firma Frekvens Brannalarmanlegg 1 gang årlig Ledesystem (nødlys) 1 gang årlig Manuelt slokkeutstyr (CO2, pulver og brannslanger) Sprinkleranlegg 1 gang årlig 1 gang årlig Elektrisk anlegg 1 gang hvert 2 år 8-19

20 Brannalarmanlegg Leverandør: Firma (prosjekterende): Kontaktperson: Telefon: Firma (montør): Kontaktperson: Telefon: Regelverk anlegget er prosjektert etter: Brannsentral (type og plassering): Dekningsområde: Detektortyper: Overføring til brannvesen? Henvisning til ytterligere dokumentasjon: Firma (montør): Kontaktperson: Telefon: Fax: Dato utført: SERVICEAVTALE PÅ BRANNALARMANLEGG Merknader Sign. utførende 8-20

21 10. Branntegninger Situasjonsplan (angrepsvei for brannvesen + brannkummer) Branntekniske plantegninger Branntekniske snittegninger Rømningsplaner for a-objekter, 13 bygg NB! Tegningene må jevnlig oppdateres 8-21

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2 ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Mariknotten AS Næringsbygg på tot. 4600 m 2 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK et hus for og med mennesker Avvikskjema finner du HER Revidert 25.4.2012 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar

Detaljer

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Haugesund 2001 SAMMENDRAG Denne prosjektoppgaven ved Høgskolen Stord/Haugesund omhandler gjennomføring av en brannteknisk vurdering og anbefalning, samt

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Veiledning Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Forsidefoto: Scanpix Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

Agder Energi Produksjon

Agder Energi Produksjon 1 Agder Energi Produksjon Ca 40 kraftstasjoner i 17 kommuner De fleste er bygget mellom 1950 og 1980. Noen før 1940. Mange stasjoner er åpne fra turbinkjeller via maskinhall og ut A tunnel. Tunnel lengder

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER Innholdsfortegnelse Systembeskrivelse for IMB Maskiner... 3 HMS-organisering... 3 HMS-mål... 4 Risiko... 4 Arbeidsmiljøkartlegginger... 4 Registrering av forbedringsforslag/avvik...

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011.

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011. Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20 Dokument opprettet 27.09.2011 Rev. Utgivelsesdato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent av. Side

Detaljer