LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse"

Transkript

1 Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: , Fax: Mobil: Organisasjonsnr MVA LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE Tiltakshaver: Lyngen kommune Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Utført av rådgivende ingeniør Michael Blümlein Sentral godkjenning i PRO brannteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3 KPR kontroll av brannteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3 Oppgaven omfatter fastsettelse av ytelsesnivå og forutsetninger for prosjektering av brannsikkerhet innen bygningsutforming, konstruksjonssikkerhet, materialbruk, bygningsutforming, og sikkerhet ved rømning, redning og slokking, i samsvar med beskrivelsen i "Godkjenningskatalogen". Dimensjonering/detaljering av konstruksjoner og installasjoner omfattes ikke av mitt ansvarsområde, da denne prosjekteringen utføres av ansvarlig prosjekterende for bygningsutforming, konstruksjonsteknikk, VVS-anlegg, Sikkerhets- og alarmanlegg eller løfteinnretninger(heis). Hvis disse prosjekterende ønsker bistand fra undertegnede, anses dette som positiv, da det etter min mening bør være et samarbeid mellom alle prosjekterende for brannverntiltak. På denne måten kan man også komme til samme forståelse av de tekniske bestemmelser. Dato:

2 Rev LYNGEN OMSORGSSENTER Innholdsfortegnelse for brannteknisk redegjørelse INNHOLD SIDE 1. GENERELT Gjeldende forskrift 1.2 Generelt om bygget 2. RISIKOKLASSER OG BRANNKLASSER, Bruken av bygget 2.2 Risikoklasser 2.3 Brannklasser 3. BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN, Bygningsdelers brannmotstand 4. ANTENNELSE, UTVIKLING OG SPREDNING AV BRANN OG RØYK, Overflater 4.2 Brannceller, 7-24, nr. 3a Brannceller Branncellebegrensende bygningsdeler, 7-24, tabell Dører i branncellebegrensende konstruksjon Heis- og installasjonssjakter Tiltak mot brannspredning mellom brannceller i ulike plan 4.3 Brannseksjoner, 7-24, nr. 3b Brannsikring av tekniske installasjoner, 7-24, nr TILRETTELEGGING FOR SLOKKING AV BRANN, BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK, Brannspredning mellom lave byggverk 7. RØMNING AV PERSONER, Tiltak for å påvirke rømningstider, 7-27, nr Brannalarm Røykventilasjon Automatisk slokkeanlegg Ledesystem 7.2 Utgang fra branncelle, 7-27, nr Avstand til utgang Slagretning og plassering av dør til rømningsvei Bredde på dør til rømningsvei

3 7.3 Rømningsvei, 7-27, nr Vindu som rømningsvei Avstand i rømningsvei Fri bredde i rømningsvei Antall rømningsveier Trapper, tabell Dør i rømningsvei 8. TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP, GENERELT 1.1 Gjeldende forskrift: Tekniske forskrifter 1997 og tilhørende veiledning 2. utgave april Generelt om bygget: Bygget er i delvis to og tre etasjer og benyttes til omsorgsboliger. Nedenfor gis det en oversikt over relevante forskriftskrav/anbefalinger i veiledningen. Det er ikke påkrevet med dispensasjon fra forskriftens funksjonskrav, dog er veiledningens preaksepterte løsninger ikke alltid benyttet. 2. RISIKOKLASSER OG BRANNKLASSER, 7-22: 2.1 Bruken av bygget Omsorgsboliger og rom med fellesfunksjoner. 2.2 Risikoklasse Risikoklasse 6 (beboere som ikke er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet uten assistanse, ved en eventuell rømning) 2.3 Brannklasse Bygget har tre tellende etasjer og føres dermed opp i BKL BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN, Bygningsdelers brannmotstand, tabell 1: Bærende hovedsystem R 60, ubrennbare materialer Sekundære bærende bygningsdeler, R 60 etasjeskillere

4 Trappeløp R 30 (ikke utvendig trapp i ubrennbare materialer) Trappeløpet kan være uten dokumenterbar brannmotstand, når det er utført i ubrennbare materialer. Sprinkling kompenserer for manglende brannmotstand. Etter fotnote 1, tabell 1, kan takkonstruksjonen utføres uten krav til brannklasse, når den er beskyttet nedenfra med branncellebegrensende konstruksjon (dimensjonert for tosidig brannbelastning). Dette gjelder for tak over kaldt loft eller lager. Nevnte branncellebegrensende konstruksjon er i denne konkrete saken utført i betong. 4. ANTENNELSE, UTVIKLING OG SPREDNING AV BRANN OG RØYK, Overflater: Innvendige overflater: Generelt In 1 Rømningsvei, sjakter og hulrom Gulvbelegg Rør- og kanalisolasjon i rømningsvei Rør- og kanalisolasjon for øvrig Hulrom over nedfôret himling i rømningsvei In 1 anbrakt på begrenset brennbart eller ubrennbart underlag G P I P II over branncellebegr. himling EI 60 og i sjakt P II P I Kabelbro(ikke med liten brannbelastning, dvs. under 50 MJ/m) plasseres over nedfôret himling med branncellebegrensende funksjon EI 60 eller det benyttes halogenfrie kabler, eller kabelbroene sprinkles. Dette er aktuelt der det er kabelbunter fra hovedtavle. Innfelte lysarmaturer må brannsikres særskilt. Utvendige overflater: Ytterkledning Ut 1

5 Hvis brannvesenets innsatstid er under 10 minutter, eller på inntrukne veggflater (minst 1,2 m innenfor forkant ubrennbar gulv), kan det allikevel benyttes Ut 2 kledning. Taktekking Isolasjon Ta Ubrennbar 4.2 Brannceller, 7-24 nr.3a: Brannceller Boenhetene, rømningsveier, tekniske rom og andre bruksenheter er egne brannceller, se brannplanene. Kaldt loft deles opp med branncellebegrensende konstruksjon EI 60 i arealer på maksimum m2, se brannplan for loft Branncellebegrensende bygningsdeler, 7-24 tabell 2: Branncellebegrensende vegger og dekker EI 60 Heismaskinrom Trapperomsvegger og installasjons- EI 60, begrenset brennbare over flere plan, fyrrom materialer eller bedre Installasjonssjakt som er gjenstøpt/branntettet i etasjeskille, kan ha sjaktvegger med brannmotstand EI Dører i branncellebegrensende konstruksjoner Dører i eller til rømningsvei i branncellebegrensende vegger er vanligvis EI 30. Dør som ikke benyttes til rømning og dør til heismaskinrom, ventilasjonsrom, søppelrom, fyrrom eller sjakt er minimum EI 60. Dør til fyrrom, trapperom og i seksjoneringsveggen er selvlukkende, klasse C. Brannklassifiserte dører skal normalt ha anslagsterskler. Hvis det er nødvendig å sløyfe anslagsterskelen på grunn av rullende trafikk, må den erstattes med f.eks. slepeterskel eller tilsvarende. Trapperomsdør og dør til kulvert skal ha anslagsterskel Brannklasse på konstruksjoner som omslutter heissjakt, heismaskinrom og installasjonsjakt Heissjakten røykventileres, hvis ikke sjakten er utstyrt med dører med anslag på alle fire sider.

6 4.2.5 Tiltak mot brannspredning mellom brannceller i ulike plan m.m.: Det forutsettes at sprinkling forhindrer brannspredning mellom ovenfor liggende vinduer. Sprinkling forutsettes å forhindre brannspredning og brannsikring av takfremspring anses dermed ikke påkrevet. Brannsmitte i innvendige hjørner må hindres. Sprinkling forutsettes å forhindre brannspredning i indre hjørner og ekstra sikringstiltak er dermed ikke påkrevet Branncelle over flere plan I midtseksjonen mellom bygg A og B er det åpen forbindelse mellom plan 1 og plan 2. Disse arealene er i risikoklasse 2 og 5, og åpen forbindelse er dermed tillatt. Arealet som står i åpen forbindelse med hverandre er på under 800 m2 og sprinkling er dermed ikke påkrevet av den grunn. 4.3 Brannseksjoner, 7-24 nr. 3b: Det forutsettes at brannbelastningen ligger på mellom 50 og 400 MJ/m2. Det største tillate useksjonerte bruttoareal pr. etasje uten brannseksjonering blir m2 med sprinkleranlegg, se tabell 6. I denne konkrete saken er bruttoarealet pr. etasje på under m2. I risikoklasse 6 skal det være seksjoneringsvegg uansett seksjonens størrelse. Den ene seksjoneringsveggen har en sideforskyvning i 1. plan, slik at fasaden akse A4/ AF-AG egentlig skulle ha vært utført med brannmotstand REI-M120. Sprinkling og E 30 glass kompenserer for dette avviket. 4.4 Brannsikring av tekniske installasjoner, 7-24 nr. 4: Brannsikring av tekniske installasjoner vil bli prosjektert av VVS og elektrokonsulentene. Ventilasjonskanaler behøver ikke brannisoleres, da bygget er fullsprinklet. 5. TILRETTELEGGING FOR SLOKKING AV BRANN, 7-25: Det vil bli montert brannslanger med maksimum lengde 30 m og som dekker alle rom i bygningen.

7 Brannslangeskap vil ikke bli plassert i trapperom. Handslokkeapparater (minimum 6 kg pulverapparat eller tilsvarende) vil bli utplassert på kjøkkenet og for øvrig etter anvisning fra brannvesenet. Prosjektering av brannslanger skal utføres av ansvarlig foretak med godkjenning PRO BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK, Brannspredning mellom byggverk Minste avstand mellom bygningene er på 8 m. 7. RØMNING AV PERSONER, 7-27: 7.1 Tiltak for å påvirke rømningstider, 7-27 nr Brannalarm Hele bygget dekkes av automatisk brannalarmanlegg, utført i samsvar med 7-27 nr. 2. Brannalarmkategori skal være 2, se tabell Røykventilasjon Trapperommene røykventileres med luke på min. 1 x 1 m. Åpningsanordening for luken plasseres tilgjengelig fra inngangsplanet Automatisk slokkeanlegg Sprinkleranlegg installeres for å kompensere for diverse branntekniske avvik fra veiledningens preaksepterte løsninger. I beboerrommene kan det installeres boligsprinkling istedenfor et konvensjonelt sprinkleranlegg Ledesystem Det er ledelys i rømningsveier. Ledelyset vil fungere i minst 60 minutter etter et eventuelt strømbrudd. Det er markeringslys over alle dører til og i rømningsvei og retningsskilt ved retningsendringer. Det vises for øvrig til publikasjon "Nødlys og ledesystem " fra Lyskultur. Prosjektering av nødlysanlegg og ledesystem skal utføres av ansvarlig foretak med godkjenning PRO Utgang fra branncelle, 7-27 nr. 3:

8 Utgang fra branncelle fører direkte til det fri eller til korridor med adgang til minst to uavhengige rømningsveier Avstand til utgang Lengste vei fra et valgt sted i branncelle til nærmeste utgang er mindre enn 25 m i risikoklasse Slagretning og plassering av dør til rømningsvei Dør til rømningsvei slår ut i rømningsretning (bortsett fra der det er færre enn 10 personer i branncellen) Bredde på dør til rømningsvei Rømningsdør har en fri bredde på minst 0,9 m. Dører hvor transport i seng er nødvendig, må ha dørbredde som er tilpasset denne transporten. Dørenes låsesystem vil bli utført i samsvar med forskriften. 7.3 Rømningsvei, 7-27 nr. 4: Alle brannceller har rømningsmuligheter enten - direkte til det fri eller via korridor og trapp til det fri, se branntegningene. Korridor som er lengre enn 30 m, må deles med dør E 15C i avstander på høyst 30 m Vindu som rømningsvei Dette kapittelet er ikke aktuelt i denne konkrete saken Avstand i rømningsvei Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted må være høyst: - 7 m, når det finnes bare én trapp eller utgang ( se fig. 11) - 30 m, når det finnes flere trapper eller utganger Fri bredde i rømningsvei Fri bredde i rømningsvei er minst 1,2 m. Sirkeltrappene må ha en bredde som er min. 1,2 + 0,1 m = 1,3 m (Se 10-51) Antall rømningsveier Det er korridor som har to motstående rømningsretninger eller rømning kan skje til sikkert sted. Boenhetene har vinduer/dører som er utformet slik at brannvesenet har adkomst via disse Trapper, tabell 6 Trapperommet er Tr 2 i samsvar med tabell 6. Det er sluse eller korridor mellom trapperom og andre brannceller.

9 7.3.6 Dør i rømningsvei Dør i rømningsvei har samme fri bredde som nødvendig bredde i rømningsveien, dvs 1,2 m lysåpning. Selvlukkende dører og åpningsmuligheter for dørene utføres i samsvar med veiledning s. 116/ TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP, 7-28: Det må være kjørbar atkomst for brannvesenets biler frem til bygningen. Inngangsdøren som forutsettes benyttet for rednings- og slokkeinnsats, må lett kunne åpnes av brannvesenet. Brannkum/hydrant bør plasseres høyst 50 m fra inngangen til hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av fasadene dekkes med maksimalt 50 m slangeutlegg. Dersom vannuttaket ikke er beskyttet mot strålevarme, skal avstanden til brannobjektet være over 25 m.

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Kokkersvold AS Camilla Maktabi Johan Ulriksen

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2012 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.10.2015 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Hva må vi tenke på, og når? Hva er arkitektens ansvar? Elin Tørlen Lønvik Senioringeniør NEAS Brannconsult AS Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 1 Først litt brannteori Branntrekanten

Detaljer

Innledning til byggeforskrift 1985

Innledning til byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1985 FOR 1984-11-15 nr 1892 Opphevet Tittel: Byggeforskrift 1985 Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 15. november 1984, i medhold av 6 i bygningsloven av 18. juni 1965. 1 Innledning

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB 03.06.15 P.nr V129 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BRANNVERNSAMARBEIDET MUR OG BETONG Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BMB BRANNVERNSAMARBEIDET

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE

Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag og konklusjoner...3 2 Bakgrunn...5 3 Gjennomgang av dokumentasjon...6 4 Særskilt problemstilling...6 5 Brannteknisk prosjektering...6 5.1 Prosjektgrunnlaget...6 5.2 Vurdering

Detaljer

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005 Okkenhaugvegen 4, 7600 Levanger Tlf: 74 01 56 50 Fax: 74 01 56 51 am@tronderplan.no www.tronderplan.no Trønder-plan as Havnegata 12 Tlf: 74 20 91 70 Postboks 480 Fax: 74 20 91 71 7801 Namsos Trønder-plan

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Brann i rekkehus. Sammendrag. 1. Innledning. 2. Utforming av rekkehus. 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996

Brann i rekkehus. Sammendrag. 1. Innledning. 2. Utforming av rekkehus. 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996 Melding HO-3/97 Brann i rekkehus Sammendrag 1. Innledning 2. Utforming av rekkehus 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996 4. Vurdering av dagens krav 5. Utbedring av eksisterende rekkehusbebyggelse

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Agder Energi Produksjon

Agder Energi Produksjon 1 Agder Energi Produksjon Ca 40 kraftstasjoner i 17 kommuner De fleste er bygget mellom 1950 og 1980. Noen før 1940. Mange stasjoner er åpne fra turbinkjeller via maskinhall og ut A tunnel. Tunnel lengder

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud Høyblokka - potensial for videre bruk Teknisk og funksjonell vurdering Vestre Viken HF Dato:

Detaljer