AKTIVITETER VI BRUKER I BARNEHAGEN BESKRIVELSER OG MÅLSETTINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITETER VI BRUKER I BARNEHAGEN BESKRIVELSER OG MÅLSETTINGER"

Transkript

1 AKTIVITETER VI BRUKER I BARNEHAGEN BESKRIVELSER OG MÅLSETTINGER OVERORDNET MÅL: Skape tilstrekkelig rom for både voksenledede og barnestyrte aktiviteter for å utøve og nyte estetiske inntrykks- og uttrykksformer. Sørge for at barn daglig har tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningsutstyr og rikelig, variert materiale og verktøy for skapende virksomhet (Rammeplanen sie 38). 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FRILEIK OG SELVVALGTE AKTIVITETER side 3 TILRETTELAGT AKTIVITET side 5 SAMLINGSSTUND OG SANGSTUND side 5 FØRSKOLEGRUPPE side 7 SPRÅKSPRELL / SPRÅKGRUPPE side 7 LESE / SE I BØKER side 8 RYTMESTUND side 9 HINDERLØYPE UTE / INNE side 10 GAMMETUR, TUR I HAUAN, TUR TIL TRIMHYTTA OG TUR TIL SJØ / FJÆRE side 11 LETE ETTER FORSKJELLIGE FORMER UTE OG INNE side 12 KIMS LEIK side 12 KLIPP OG LIM side 13 PUSLESPILL side 13 MALING side 14 DUKKELEIK side 14 SPILLE SPILL side 15 JULEVERKSTED side 16 TROLLDEIG side 16 DATA-GRUPPE side 17 BURSDAGSFEIRING side 17 KJØKKENTJENESTE side 18 KINO OG TEATER side 19 BEDRIFTSBESØK side 20 2

3 FRILEIK OG SELVVALGTE AKTIVITETER Målsettinger og beskrivelser: Barndommen er en livsfase med egenverdi i likhet med andre faser i menneskets livsløp. Ett av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. (Rammeplanen side 12) Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. (Rammeplanen side 25-26) Det er vanskelig å gi presise definisjoner av småbarns lek. Mangfoldet er kanskje mest karakteristisk. Barna utforsker rommet og lekene. De klatrer opp på bord og stoler, slipper ned saker og ting for deretter å hente dem, klatre opp og slippe dem ned igjen. Videre leker de liksomleker, tumleleker, rituelle leker og regelleker. Framtredende trekk ved småbarnsleken er kroppslig utfoldelse, imitasjon, gjentagelser og turtaking. Barna kan også ha en tendens til å opptre i flokk. Leken er ofte preget av glede og humor, og noen ganger har de små stor glede av å lure de voksne. Lek og læring henger svært tett sammen. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. (Rammeplanen side 26) For å oppnå et trygt og støttende miljø i barnehagen, er det viktig at de voksne er engasjerte og tilstedeværende også i forhold til barns lek og lekende samvær. Dette innebærer ikke at de skal være allestedsnærværende og alltid gripe inn. Barn trenger også å gjøre erfaringer på egen hånd og utvikle sin egen lek. Små barn er kompetente individer som kan greie mye selv. Det er viktig å være klar over at jo mer de voksne griper inn, jo færre muligheter får barna til å høste verdifulle erfaringer i samspill med hverandre. Når voksne ikke er til stede, vil barna i større grad hjelpe og støtte hverandre. Dette betyr ikke at de voksne skal trekke seg helt tilbake, men det betyr mer at den voksnes rolle blir viktigere som tilrettelegger og observatør. Hvordan legger vi til rette for god og variert leik? Hvordan gir vi barn muligheter for å finne svar på egne spørsmål? Hvilke leker kjøper vi inn og hvorfor akkurat disse lekene? Hvor mange primæropplevelser og erfaringer gir vi barnet? Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. (Rammeplanen side 26) 3

4 Noen leker som inngår i barns frilek innendørs her ved Nesset barnehage: - togbane - biler, bensinstasjon, bilmatte - lego, duplo, maxi-lego - tegning, oppgaveløsning - dukkeleik, kaffe-selskap og lignende, bruk av utkledningsklær - nabbi, perler - jovo - puslespill - spill - lese bøker, bli lest for - gyngehest - leke med dyr, bondegård - klipp og liming - Maling - Tummelumsken - Lekehus - Dukkerhus med små-dukker - Høre musikk eller eventyr på cd - Rolleleik - Herjeleik Noen leker som inngår i barns frilek utendørs her ved Nesset barnehage: - sandlek med bøtte, spade, sil, former etc. - finne insekter, putte i forstørrelsesbokser - ball-lek - sykling - lage veier i sandkassa, leke med biler - bruk av trillebår - vippedyr (huske) - rusjebane, stor og liten - klatretårn - tunnel - gå-bokser - hoppetau - sangleker - klatring (tre, berg ) - sag, hammer snekring - aking, ski - lage snøballer, snømann - plukke blåbær - leke i dukkestua - leke i båten 4

5 TILRETTELAGT AKTIVITET En tilrettelagt aktivitet er en aktivitet som er bestemt og planlagt på forhånd. Det kan være mange forskjellige ting som inngår i en slik aktivitet egenlig det meste av de her senere beskrevne aktiviteter. Målsettinger: Det kan være ulike målsettinger ut fra den valgte aktiviteten. SAMLINGSSTUND OG SANGSTUND En samlingsstund er en formell situasjon, der den voksne har planlagt og leder et opplegg. Den voksne må dele av sin kunnskap, utvise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke interesse hos barna. (Rammeplanen side 27) God atmosfære og glede er viktige momenter. Viktige momenter er også : tema-arbeid (jobbing ut fra fagområder i rammeplana), turtakingssanger, bevegelsessanger, navnesanger, tilrettelegging for barn med spesielle behov (sjenerte barn, barn med mye uro, har bursdag, etc) Den som planlegger en samlingsstund bør tenke gjennom hvordan barna bør sitte, hvor en selv bør sitte i forhold til barna, hvilket rom som bør brukes, hva en vil formidle hvordan og hvorfor, hvor lang samlingen skal være, hvilke hjelpemidler en ønsker å bruke (hånddukker, flanellograf, bøker, sanger ) Eksempel på en samlingsstund på Knotten: - Oppstartsang (eks: god morgen, alle sammen ) - Opprop (der barna svarer med eks: et dyr, frukt, farge, bokstaven sin ) - Månedssang + snakker om dag, måned, årstid vi er i. - Tema: (eks: vann, snø,is eksperimenter) - Eller høytlesing fra bok/ eventyr. - Sanger (som regel barnas valg) - Avslutningssang/ vaskesang(før vi spiser). Eksempel på en samlingsstund på Maurtua: - vi starter med velkomstsang. - Deretter synger vi kjente sanger og introduserer nye sanger. Noen av sangene velges ut fra tema og noen etter barnas og de voksnes ønsker. Bevegelsessanger er alltid populært. - Vi kan noen ganger ha en sekvens der vi snakker om tema for eksempel fugler. - Vi kan andre ganger ha eventyr eller fortelling med bruk av flanellograf eller hånddukker. - Sangstunden avsluttes som regel med bevegelsessanger og / eller vaskesang 5

6 Målsettinger: - å underholde, engasjere - å styke gruppefølelsen - å utvikle språket, kommunikasjon. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å utvikling av et rikt språk (Rammeplanen side 34). - Bli kjent med bøker, sanger, bilder og media - Å lytte En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill (Rammeplanen side 25). - å styrke jeg-følelsen: barns medvirkning og medbestemmelse - å trene konsentrasjon - å formidle kunnskap - å være kulturbærer (bruk av eventyr, norske tradisjoner, ta i bruk eldre sangleker, de eldste barna lærer de yngste noe ) Barn gjenskaper selv og fornyer kulturen, i samspill med hverandre, med voksne og det kulturmøtet de får med andre mennesker og situasjoner (Rammeplanen side 30) - å vekke interesse, Å erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenking, samtaler og fortellinger (Rammeplanen side 39). - å støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær (Rammeplanen side 21). - å utvikle sympati, medfølelse, ta hensyn: Barn må støttes til å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre (Rammeplanen side 13). Barn blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov (Rammeplanen side 28). 6

7 FØRSKOLEKLUBB Klubben forgår 1 dager i uken for hvert enkelt barn. På grunn av at vi velger å ha små grupper bruker vi to dager pr uke til dette. Innholdet er hentet fra div bøkerlærebøker-faktabøker osv. Utenom dette kommer: Overnatting i barnehagen i mai/juni Hjemmebesøk til hverandre i løpet av våren (noen ganger høst/vår) Turer sammen med andre førskolebarn. Vi arrangerer fellestur til trimhytta her på Nesset. Besøk til skolen der de skal begynne, turer til biblioteket, politiet, tannlegen. Målsetting: - Forberedelse til skolestart: - lære å vente på tur, - øve konsentrasjon - samarbeide - øve på bokstaver, beskrivelser - øve på farger - øve på navn på former, antall - øve på rim og regler - Sosial læring - Selvstendighetstrening - danne seg et geografisk bilde ( de ser hvem som bor nært og fjernt) av hvor de andre førskolebarna bor SPRÅKSPRELL- / SPRÅKGRUPPE Vi bruker ideer hentet fra permen Språksprell eller annet som omhandler språk. Vi ser an gruppen og enkeltbarna i gruppa hva har de behov for å få stimulering på? Vi deler oss i liten gruppe max 5 barn, helst jobbe med mindre gruppe. Vi gjennomfører en samling pr uke i gruppa. Eksempler på hva vi kan gjøre: - den mystiske boksen (lytte lek) - herr tunge - den forheksede skogen - rim, rytme, klappe takt, spille spill - ord- lyd. Eks finne ord som begynner på S - kle på leken eks: hvilke klær bruker vi når det regner 7

8 Målsetting: Formålet med disse lekene er å skjerpe barnas oppmerksomhet for lyder generelt, samt å stimulere barnas språklige, og spesielt fonologiske bevissthet. Lekene er med på å trene barnas evne til å holde på oppmerksomhet over tid. Rammeplan side 34 og 35 sier noe om at barna skal videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. - Barna skal bli kjent med bøker, sanger, bilder, media med mer - De skal bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. - Barnehagen skal skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og lek med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang. - Barnet skal føle mestring, og leken er som kjent, den sikreste veien og gå for å gi barna mestringsopplevelser. Vi mener også at det er viktig å være sammen i liten gruppe. Det blir enklere og se/ høre hvert enkelt barn og å gjøre observasjoner når man danner slike mindre grupper. LESE/ SE I BØKER Se og lese i bok sammen med ett eller flere barn. Barn ber om å bli lest for av en voksen, eller en voksen oppfordrer barna til å komme og se i bøker. Man kan bare se i bøker og snakke rundt bilder, man kan lese hele boka med egen dialekt eller på skriftspråket. Man kan lage egen fortelling/gjenfortelle boka uten å lese. Bøker brukes både i tilrettelagte og i frie aktiviteter. Målsettinger: - språkutvikling - ordforråd - kosestund sammen voksen og barn, nærhet - felles opplevelse 8

9 RYTMESTUND. Småbarnsavdelinga har rytmestund.. Samlingsstund med eller uten rytmeinstrumenter, sanger og enkle regler. Bevegelse og dans etter musikk og rytme. Klappe, gynge, disse, kroppsleiker. I det daglige stellet, ved bleieskift og dobesøk. På storbarnsavdelinga har vi som oftest rytmestund i forbindelse med språkgruppe, men også i ei vanlig samlingsstund. Ei rytmestund på storbarns kan være slik: - Klappe på alle tall (telle til en og telle til to..) - Lydjakt lytte etter ulike lydkilder inne og ute (rasling av blader, bildur ) - Den mystiske boksen legge kjente gjenstander i en boks evt. under et tøystykke, lage lyd som barna gjetter. - Lage rytmeinstrument av f.eks tomme kinderegg m forskjellig innhold, plastbokser/ hermetikkbokser m innhold, trepinner, lokk, plastpose, vindspill, eske med hull og strenger(tråd/strikk). - Klappe rytme/stavelser i navn og kjente ord. - Lytte til rytme i sanger, rim og regler. - Bruk av vanlige rytmeinstrumenter Målsettinger: - Trene opp lytteevnen, skille lyder fra hverandre. - Kroppsbeherskelse til rytme og musikk. - Gjennom rytmen i regler og korte sanger skaper vi oppmerksomhet, gjenkjennelse og forventninger som igjen gir mulighet til videre samspill. - Få utfolde seg kreativt og lage instrumenter etter fantasi og veiledning. - Lage egen musikk, rytmer. - Lytte til lyder og rytme i språket (rammeplana s. 34). - Skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og lek med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang (rammeplana s.35) - Å skape egne, personlige uttrykk. - Gi barna opplevelser av lokale, nasjonale og internasjonale kulturuttrykk (rammeplana s.38). - Styrke barnas oppfatning av tallbegrep, mengdebegrep gjennom bruk av rytme. 9

10 HINDERLØYPE UTE/ INNE. Hinderløype har vi inne eller ute en gang pr 14 dag. Det varierer hvilken dag det er i løpet av uka slik at alle barna(også de med delt plass) får mulighet til å bli med av og til. Hinderløypa blir organisert litt forskjellig på de enkelte avdelingene. Småbarnsavdelinga har som regel løypa inne i garderoben. Der plasserer de ut de ulike apparatene de skal bruke. De voksne følger barna gjennom hele løypa. Ei hinderløype på Maurtua kan være slik: - Tunnel krabbe gjennom. - Borgen krabbe gjennom borgen, sette den på skrå. Klatre over den. - Kasser klatre opp i kasse, klatre ut av kasse, klatre over. - Benk balansere på smal benk. - Hoppe - hoppe over liten hindring på gulvet. - Stupe kråke, rulle på matte. - Gå på tå og strekke seg etter noe. På storbarnsavdelinga blir barna delt inn i grupper på 4-5 barn. Gruppa blir fulgt gjennom løypa av en voksen. Barn med behov for ekstra støtte er med på de deler av løypa de kan mestre, sammen med en voksen. Ei hinderløype på Knotten kan være slik: - Hoppe på et bein(hinke). - Balansere på tau nede på bakken eller planke. - Kaste og ta imot stor og liten ball. - Rulle på matte inne eller ute i gressbakken. - Krabbe - gjennom tunnel inne og ute, krabbe under og over benk inne. - Løpe i ulendt terreng. - Klatre opp og ned klatrestanga ute, opp på benk inne. - Stupe kråke på matte inne, på gressbakken ute. - Hoppe ned fra benk. - Gå opp og ned trapp ute. - Tummelumskene snurre rundt, holde balansen. Målsettinger: - Utvikle kroppsbeherskelse. Grovmotorisk (rammeplana s. 35). - Få en positiv selvoppfattelse gjennom kroppslig mestring (rammeplana s.35). - Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige(rammeplana side 35). - Tilegner seg matematiske begreper som telling, plassering (rammeplana s. 42). - Styrke det sosiale samholdet og positiv samhandling i barnegruppa. - Styrke følelsen av tilhørighet i gruppa. - God kroppsbeherskelse og fysiske utfordringer er viktig grunnlag for språklig kompetanse. 10

11 GAMMETUR, TUR I HAUAN, TUR TIL TRIMHYTTA og TUR TIL SJØ/FJÆRE. Dette kan være både planlagte og impulsive. Turer er ulike i forhold til årstid. Målsetting og innhold kan være ulik i forhold til dette. ( hvor lenge man er ute, hva man må tenke på å ha med seg: for eksempel fiskestang, håv, leker) Turens mål kan være ulik i forhold til tema som vi jobber med til enhver tid. Innhold: Bruk av kropp i forskjellig terreng, frileik, hinderløype, matlaging ( pinnebrød, lapper, supper, grilling ) Saging, snekring, bærplukking, samlingsstund, vinteraktiviteter ( akebrett, ski, skøyter, lek i snø). Bading, fange fisk og krabber, samle skjell, lete i tang og tare etter ulike små kryp. Natursti, fiske. Hyppigheten av turene varierer på avdelingene og også i forhold til årstidene. Fint vær er ofte en utløsende faktor for impulsive turer. Knotten har som mål å være i gamma minst to ganger i måneden, men nå har det blitt to ganger uka. Målsetting: - Utvikling av fin og grovmotorikk, variert fysisk aktivitet har stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter. - Gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. - Positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. - Utvikle glede ved å bruke naturen, til utforskning og kroppslige utfordringer, og får en forståelse for hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen. - Undring og respekt over naturens mangfoldighet - Fellesskapsfølelse gjennom felles mål. - Utvikle sin begrepsforståelse gjennom observering og samtaler om ting i naturen. - Lære seg å iaktta, undre seg, eksperimentere, og beskrive, ofte i forhold til aktuelle tema. - Nytte nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter. - Sosial utvikling gjennom lek og aktiviteter i ulike miljø. - Bli kjent i nærmiljøet. 11

12 LETE ETTER FORSKJELLIGE FORMER UTE OG INNE: Vi går noen ganger på tur og leter etter ulike former. Vi tar ofte med fotoapparat og dokumenter det vi finner. Noen ganger har vi som mål å for eksempel finne rundinger, firkanter, trekanter og lignende. Dette er som regel i sammenheng med tema, og barna har erfaring med disse formene gjennom for eksempel samlingsstund eller lek. Målsetting: - Utvikle barnas matematiske forståelse. - Oppleve glede ved å leke med forskjellige former. - Tilegner seg gode og brukelige begreper, erfarer, utforsker og leker med forskjellige former. - Erfarer ulike typer og størrelser, former gjennom å sortere og sammenligne. - Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sin evne til lokalisering. - Sansestimulering KIMS LEIK Foregår i lita gruppe. Gjemmer div. ting under ett teppe, så skal barna se hva som er borte. Varier også med at vi gjemmer barn under. Målsetting: - Øvelse i konsentrasjon - Øvelse i hukommelse - turtaking. - Begrepslæring - Lære mengdebegrep - Øvelse i å se plassering - Lære farger - (Kan være mange forskjellige mål alt etter i hvilken sammenheng leken benyttes.) 12

13 KLIPP OG LIM Vi sitter som oftest flere sammen rundt bordet på kjøkkenet, noen ganger er det planlagt, enkelte ganger er det barna selv som tar initiativet. Materialet som blir brukt kan være varierende alt fra gamle blad, til ark med egne tegninger. Noen ganger er bestemte oppgaver knyttet til leken, som eksempel lage et felles bilde eller leting etter bestemte bilder/ former. Andre ganger klipper og limer de etter ønske. Målsetting: - Trene finmotorikk. - Lærer å bruke saks. - Konsentrasjonstrening. - Sitte sammen i gruppe om felles oppgave - Utvikle elementær kunnskap om virkemidler (klipping) for å kunne uttrykke seg estetisk. - Erfare, utforske og leke med form og mønster. PUSLESPILL En lystbetont, selvvalgt aktivitet. Puslespill finnes fra de enkleste innpasningspuslespill med en brikke til vanskeligere puslespill med løse brikker i en ramme. Her er store varasjoner i bilder og noen har til og med lyd. Viktig i denne situasjonen er positiv feedback fra de voksne, at de blir sett i sin mestring men også at de blir veiledet til noenlunde riktige valg. Målsettinger: - finmotorisk trening - valg, rett valg - selvbevissthet i forhold til egen mestring - øye-håndkooordinasjon - persepsjon: hvordan vi tolker det vi ser - kognitiv funksjon: hva vi forstår bestemmer hvordan vi skjønner og vurderer situasjonen og dermed hvordan vi styrer hånden - Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring (Rammeplanen side 35). - Følge opp barns lekeinitiativ og tilby lek og spill der barna er fysisk aktive og opplever glede gjennom mestring og fellesskap (Rammeplanen side 36). 13

14 MALING Maling kan være både en tilrettelagt voksenstyrt aktivitet, og en selvbestemt aktivitet. Barnet tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede (Rammeplanen side 38). Målsettinger: - Barnehagen må gi barn mulighet til å opleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk (Rammeplanen side 36). - Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring (Rammeplanen side 35). - Følge opp barns lekeinitiativ og tilby lek og spill der barna er fysisk aktive og opplever glede gjennom mestring og fellesskap (Rammeplanen side 36). - Finmotorikk - Gjøre valg - øye-håndkooordinasjon - skaperglede - lære farger - lære teknikker - taktil trening for eksempel ved bruk av fingermaling - lystbetont DUKKELEIK Dukkeleiken foregår i frileik og samlingsstund. Med dukkeleik mener vi baby dukker og hånddukker. Stangdukker og flanellograf går også under dukkeleik. Vi personalet bruker dukkeleik i flere sammenhenger, bla ved tema som brannvern, tannhelse og eventyr. Når vi bruker dukker ser vi at barna har lettere for å involvere seg i leiken. Vi som er voksne kan også bruke dukker for å få samhandling med/ mellom barna. Dukkeleik kan også benyttes for å forsterke tema. Målsetting: - det er artig! - Sosial trening - Lære rolleleik, late-som-om-leik - Språkutvikling, begrepslæring - Bruk av fantasi og kreativitet - Inkludering - Knytte vennskap - Øve på / lære turtaking - Lære å løse konflikter - Kulturformidling - De små lærer av de eldre 14

15 SPILLE SPILL Dette er noe som er tilgjengelig hele dagen, barnehagen har mange forskjellige spill. Vi bruker også spill i tilrettelagte aktiviteter, som for eksempel i språkgruppen. Målsetting: - Turtaking - Språkstimulering - Mestring - Samspill - spenning og moro. Noen av spillene vi har på Nesset barnehage: - Rimords-lotto - Fange ballongene - Kaptein Sabeltann Lotto - Blåfjell-Lotto - Billedlotto - Moro mix - Domino - Ole Brumm Lotto - Yatzy - Kråkespillet - Bil-Lotto - Vottespill (selvlaget) - Se hva jeg kan / kunnskapsspill - Turbino - Form og farge Lotto - Memory Dyr - Memory (annet) - Lokon - Turn & Learn 15

16 JULEVERKSTED Vi starter opp med juleverksted i adventstida. Vi synger og spiller julesanger, lager julegaver-pynt, kalendertrekk og koser oss i førjulstida. Vi tar vare på tradisjoner, nestekjærlighet og koser oss i mørketida. Prøver å korte ned tiden til den store kvelden. Vi lager julegaver og julepynt, og baker julekaker. Målsetting: - øvelse i finmotorikk - utvikle kreativitet og estetisk sans - lære forskjellige teknikker - mestringsfølelse - gleden ved å gi noe til noen andre TROLLDEIG Vi lager trolldeig i god tid før vi skal bruke den. Ta gjerne barna med på laging av deigen også! Trolldeig kan brukes når som helst, men gjerne under forskjellige tema som vi har i barnehagen eksempelvis til jul-, påsketider eller ved tema om troll?? Målsettinger: Rammeplan side 38: - Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede - La barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering og skapende virksomhet - La barna oppleve at kunst kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse. - La barna utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Andre mål: - Bli kjent med formingsmateriellet trolldeig - Føle mestring og glede ved å utfolde seg kreativt. - Føle samhørighet i en gruppe, dele opplevelser sammen med en gruppe. - Bruke sine kreative evner, forme figurer. - Føle, sanse, lukte, se, smake og erfare. 16

17 DATA- GRUPPE. En gang pr uke med en gruppe på 2-3 barn. Her kan vi bruke Josefine spillet, Multi (link på Sistranda skole) og andre nettsteder. Målsettinger: Rammeplan side 42 og 43: - å få oppleve glede over og utforske og leke med tall og former - la barna møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtte barnas initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å diktere tekst. - Resonnere og undre seg sammen med barna om ulikheter, størrelser og antall Andre mål: - bli kjent og trygg på data. - lære seg enkle ferdigheter, eks slå på og av, lære seg å bruke musa, trykke på tastaturet. Se kommunens IKT-plan, som henger ved datamaskina på personalrommet. - Øve på samarbeid i liten gruppe BURSDAGSFEIRING Vi har bursdagskalender hengende oppe på hver avdeling, slik at barna kan følge med på hvem som har bursdag i samme måned som dem selv, og kan se hvem vi skal feire neste gang. Vi lager krone til barnet, barnet får være med på å pynte kronen sin. Vi lager oftest fruktpinnsvin til feiringen. Denne består av melon som pinnsvinets kropp og fruktbiter tredd på trepinner/tannpirkere som pigger. Barna er som regel med på å skjære opp og sette sammen pinnsvinet. Vi henger ut flagget, som tegn på at det er bursdagsfeiring den dagen. Vi synger bursdagssang (de største velger selv hvilken bursdagssang de ønsker at vi skal synge), skyter opp raketter (klapp med hendene) og henter rakettene ned igjen (kaster bursdagsbarnet opp i luften). Vi fokuserer ekstra på barnet i samlingsstunden! Dette er bursdagsbarnets dag! Vi tar bilde av barnet! Målsetting: - Fokusere på hvert enkelt barn, styrke jeg-følelsen - Kose oss sammen med bursdagsbarnet - Glede seg sammen med noen, se at en annen er i fokus 17

18 KJØKKENTJENESTE. Ei lita barnegruppe er med og dekker bord sammen med en voksen. Eller en gruppe barn er med på å tilberede lunsj eller annen mat sammen med en voksen. Det viktige her er samarbeidet mellom den voksne som leder an og barna som aktive deltagere. Viktig med kommunikasjon og undring om ting underveis i prosessen. Her er det også uante muligheter til å gi ros! Man kan for eksempel lage: Grønnsaksuppe Bake (rundstykker, potetkak, lefse, kake, julekjeks ) Lage fiskemat Koke og rense krabbe Annen varm mat Målsettinger: Rammeplan side 42 og 43: - la barna få erfaring med ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne under matlaging og pådekking. - Stimulere barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid. - Resonere og undre seg sammen med barna om ulikheter, størrelser og antall. Andre mål: - La barna få erfaring med tradisjonell kystmat tidlig i livet - Lære om sunt kosthold - Lære litt om at vi har ulik mat fra ulike kulturer - Hygiene - Artig å spise noe man har laget selv!! - 18

19 KINO OG TEATER Beskrivelse Kino: Kino er noe vi får invitasjon til å delta på en til to ganger pr år. Frøya kino i samarbeid med kulturetaten gir tilbudet, og Frøya kino avgjør hvilken film vi får se. Vi leier buss eller kjører i privatbiler til kinosalen. Hvilken aldersgruppe(r) som får tilbudet avgjøres når vi se hvilken film som vises. Beskrivelse Teater: Herunder mener vi både teaterforestillinger vi får invitasjon til å delta på, og egne dramatiserte forestillinger både små og noe større. Eksempler kan være oppsetting av Karius og Baktus når vi jobber med helse. Ofte ser vi også film av Karius og Baktus da. Andre eksempler: Eldar og Vanja ( brannvern ). Her ser vi også lysbilder. Blåfjell Ruben-trollet Div teater forestillinger som pleier å være i sanitetshuset på Sistranda Bruk av hånddukker i samling Flanellograf Bukkene Bruse / Skinnvotten ( barna er selv med og spiller) Målsettinger for Teater/Kino: Rammeplan side 38: - ta i bruk fantasi, tenkning og skaperglede - kunne utrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. - Sørge for at barna daglig har tilgang til bøker, bilder, instrumenter og utkledningsutstyr. - Utvikle sin følsomhet, iaktta og utrykke seg gjennom teater og kino. Andre mål: - Legge til rette for klær og utstyr som fremmer barnets kreativitet - Fremme barnets selvbilde, tørre å stå framfor en større gruppe. 19

20 BEDRIFTSBESØK. Hele gruppa eller deler av barnegruppa drar på besøk til en bedrift på Frøya. Dette kan være turer til: - Gårdsbesøk - Frøya næringspark. - Seashell. - Salmar. - Eidsvaag as. - Frøya Sykehjem. - Svanhaug Elise. - Kystmuseet. - Tannlegebesøk. - Politi. - Banken. - Butikk. - Kommunehuset. Målsettinger: - Sosial trening på ulike arenaer. - Få kjennskap til og innsyn i lokalt nærings- og arbeidsliv. - Kunnskap om lokalmiljøet. - Øke ordforråd og styrke begrepsforståelse. - Overføring av tradisjoner (hesjing på gård/silo, kysttradisjoner,) - Vi bor på ei øy, geografisk forståelse hvor er steder, bedrifter, barnas hjem plassert i forhold til hverandre. - Hva jobber de ulike bedriftene med og hvorfor. - Gi gode opplevelser som kan bidra til utvikling av lekerepertoar. - Viktigheten av god hygiene, samt kosthold og gode vaner. 20

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage Progresjon betyr framskritt. Det du ikke får oppleve eller får til i dag, får du til i morgen eller til neste år. Vi presenterer forslag til

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene Kropp, bevegelse og helse: Vi vil arbeide med dette fagområdet ved å ha fokus på opplevelser i hverdagen og gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Mål: Barna skal få gode

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet :

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet : Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Halvårsplan. For. Tyrihans

Halvårsplan. For. Tyrihans Halvårsplan For Tyrihans Vinter - Våren 2010 Evaluering av Høst 2009. Oppstarten, og det å bli kjent med omgivelsene og de andre barna, både for liten og stor, synes vi har gått fint. Vi har brukt uteområdet

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2]

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Tronstua barnehage [ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Side 1 planen til Tommeliten og Veslefrikk. Gullegget og Tyrihans sin plan finner dere på side 3. Plan for musikksamlinger i Tronstua er på side 5. Trollklubben

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

2 åringene Mål: Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

2 åringene Mål: Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. 1 Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. 1 åringene Mål: Barna skal få gode erfaringer

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen

Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Barnehagen skal bidra til en god start på livet og livslang læring. Som en del av årsplanen

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Turdag Naturgruppen på langtur 08 på kort tur Langtur for alle Bruke båten når det er mulig

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Turdag Naturgruppen på langtur 08 på kort tur Langtur for alle Bruke båten når det er mulig Avdelingene våre Ramsøy barnehage har 3 avdelinger, Kråkebolle for de over tre år og Sjøstjerne og Krabbe for de under tre år. Hvordan avdelingene jobber vil være både likt og ulikt. Hver avdeling vil

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016

Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016 Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016 Uke nr 36 (5-9.9) Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Mandag Tirsdag

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene i arbeidet vårt. Det gjør vi mest og best mulig gjennom leken, ved gjøremål,

Detaljer

Overgang barnehage skole

Overgang barnehage skole Belset barnehage Overgang barnehage skole Det siste året i barnehagen skal barna møte nye utfordringer gjennom opplevelser og aktiviteter som gir læring, mestring og økt selvfølelse. Vi vil bidra til at

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

TURDAGER Vi bruker nærmiljø når vi går på tur. Barnas viser stor glede når de besøker nye lekeplasser, og det styrker vennskap mellom barna på en

TURDAGER Vi bruker nærmiljø når vi går på tur. Barnas viser stor glede når de besøker nye lekeplasser, og det styrker vennskap mellom barna på en Leirelva Oktober 2015 Denne måneden har det vært fokus på å skape gode relasjoner mellom barna. Dette har vi gjort gjennom å organisere mindre lekegrupper. Her blir det fin ro til å skape gode lekestunder.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

! ' ( ' ' ) ' * + ', --./! ' * ' 0 ' ' ' ) ) ' 1 ' 2 '3,34 2 ' ' ' '

! ' ( ' ' ) ' * + ', --./! ' * ' 0 ' ' ' ) ) ' 1 ' 2 '3,34 2 ' ' ' ' " " # $ " % $ & ( ) *, --./ * 0 ) ) 1 2 3,34 2 #$ $%&(#)**)("),&-") )("-"%)* 5 *./001.2* 6 7 0 0.7 0 % 7-1 ( # -"("$ 3*,""4*(*#*,43$ ()",2 -3)**& %%)*% 5678 & 6 8 6 5 67 5 51 %%* 5678 & # 9 (2 5 5 %*%

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 1 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet...

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang Kommunikasjon, språk og tekst. - Gjennom kommunikasjon, språk og tekst skal barna tilegne seg grunnleggende språkferdigheter 1-åringen - Å gi barna gode erfaringer i å bruke verbale og Leik nonverbale

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Progresjonsplan for Stenseth barnehage

Progresjonsplan for Stenseth barnehage Progresjonsplan for Stenseth barnehage Vi har delt inn progresjonsplanen vår etter fagområdene som Rammeplanen sier vi skal jobbe med. Aldersinndelingen er veiledende og fleksibel, og barnas utvikling

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Handlingsplan for Ole Brumm 2015/2016

Handlingsplan for Ole Brumm 2015/2016 Handlingsplan for Ole Brumm 2015/2016 August og september Tema: Meg selv/bli kjent Vi fokuserer på å bli kjent med barn og voksne, først på avdelingen og så i hele barnehagen. Resten av perioden fokuserer

Detaljer

Årsplan for blå gruppe 2012/2013

Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Matematiske fenomener I barnehagen skal vi legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og eksperimentering. Motivasjon og interesse for matematikk avhenger

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 BLÅGRUPPA Velkommen til nytt barnehageår og til oss på Blågruppa, her er vi 2 voksne og 10 barn! Gruppa hadde ett nytt barn nå ved barnehagestart

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Tiedemannsjordet Barnehage

Tiedemannsjordet Barnehage - ET GODT STED Å VÆRE ADR: Tiedemannsjordet 1, 3727 SKIEN TLF: 35 53 63 58 FAX: 35 53 74 58 E-MAIL: tiedemannsjordet.barnehage@skien.kommune.no Forord Tiedemannsjordet barnehage er en tre avdelings barnehage.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2012-2013

PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2012-2013 PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2012-2013 FAGOMRÅDE 1 Kommunikasjon, språk og tekst I Hemne kommune bruker vi TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) som kartlegging av enkelt barns språkkompetanse.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet.

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet. Kommunikasjon, Språk og Tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (...) Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage

Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage 1. Antall, rom og form Bli kjent med tala 1-3 Bli kjent med liten mellom stor, over under, likhet ulikhet Begynnende fargeforståelse Kjennskap til sortering av farge,

Detaljer

TRAS Skjema overgang Bli kjent med bøker, bilder og sanger. Oppleve glede ved å bli lest for. Bli kjent med bokstaver og tall.

TRAS Skjema overgang Bli kjent med bøker, bilder og sanger. Oppleve glede ved å bli lest for. Bli kjent med bokstaver og tall. FAGOMRÅDENE MED PROGRESJONSPLAN Kommunikasjon, språk og tekst. 1-2år 2-4 år Skolestartere 5-6 år Felles for alle Personalets rolle Dokumentasjon Oppleve glede ved å bli lest for Oppleve glede ved å bli

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Halvårsrapport for elefanter høsten 2009

Halvårsrapport for elefanter høsten 2009 Halvårsrapport for elefanter høsten 2009 Fagområder Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Språkgrupper: Eventyr: Ulike spill Språkposer Høytlesing Baking Ulike formingsaktiviteter Turer Kardemommeby

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form Progresjonsplan for fagområdet natur, miljø og teknikk Progresjonsplan for fagområdet kropp, bevegelse og helse Progresjonsplan for fagområdet kommunikasjon,språk og tekst Progresjonsplan for fagområdet

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Siggerud gård barnehage.

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Siggerud gård barnehage. Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Siggerud gård barnehage. Det er en utfordring å lage en plan som denne, spesielt med tanke på at vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene

Detaljer