Norske offshoreleverandører og virkemiddelapparatet. Erik W. Jakobsen Managing Partner Menon Rapport levert 24. september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske offshoreleverandører og virkemiddelapparatet. Erik W. Jakobsen Managing Partner Menon Rapport levert 24. september 2006"

Transkript

1 Norske offshoreleverandører og virkemiddelapparatet Erik W. Jakobsen Managing Partner Menon Rapport levert 24. september

2 Rapportens innhold 1. Fakta om undersøkelsen 2. Populasjonen: Norske offshoreleverandører 3. Bedriftene i spørreundersøkelsen a. Representativitet b. Segmentfordeling c. Geografiske markeder d. Kundetyper e. Utviklingsfase 4. Virkemidler kunnskap, bruk og ønsker for fremtiden a. Hele utvalget b. Forskjeller mellom segmenter c. Forskjeller mellom bedrifter i ulike utviklingsfaser d. Hvilke utfordringer bedriftene ønsker at virkemiddelapparatet skal hjelpe dem å løse 5. FoU-intensitet og innovasjon a. Hele utvalget b. Forskjeller mellom segmenter c. Forskjeller mellom bedrifter i ulike utviklingsfaser 2

3 1. OM UNDERSØKELSEN Formålet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for Innovasjon Norge arbeid overfor norske offshoreleverandører. Bedriftenes behov for tjenester fra virkemiddelapparatet varierer med hvilken utviklingsfase de er i, hvilket segment de tilhører, hvor FoU-intensive og internasjonale de er. Innsikt om disse sammenhengene kan styrke Innovasjon Norges evne til å målrette informasjon og tjenestetilbud bedre og derigjennom bidra til å forbedre bedriftenes konkurranseevne. Undersøkelsen er basert på et register over offshoreleverandører som Innovasjon Norge har bygget opp selv. Registeret inneholder omtrent 2800 bedrifter. Bedriftene er inkludert på foretaksnivå, ikke konsernnivå, noe som innebærer at konsern med datterselskaper kan være representert med mer enn én bedrift i registeret. Et spørreskjema ble utviklet for å kartlegge egenskaper ved norske offshoreleverandører og deres forhold til ulike typer offentlige virkemidler. Skjemaet er inkludert i vedlegg til denne rapporten. Registeret inneholder epost-adresser til daglig leder i 1650 bedrifter. Et informasjonsbrev med invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen ble sendt via epost til disse 1650 adressene. Vi mottok feilmeldinger på om lag 200 av disse. 402 bedrifter fylte ut spørreskjemaet. Av disse var 7 for ufullstendige til å bli inkludert i analysene, hvilket betyr at analysene er basert på 395 respondenter. Dette tilsvarer en reell responsrate på 27 prosent. Spørsmål om representativt er drøftet på slide 7. 3

4 2. POPULASJONEN Det er totalt 2840 bedrifter i registeret. Vi har regnskapsinformasjon for 2004 på 2030 av disse. At vi mangler regnskapsinformasjon for 810 bedrifter kan skyldes flere forhold; at vi mangler foretaksnummer på bedriftene og derfor ikke har vært i stand til å identifisere dem i Brønnøysundregisteret at bedriftene er utenlandske og dermed ikke registrert i Brønnøysundregisteret at de ikke er egne selskaper men avdelinger av andre bedrifter at bedriftene ikke hadde aktivitet i av bedriftene i populasjonen er oljeselskaper. Disse er imidlertid svært store og står for nesten ¾ av verdiskapingen i næringen, selv om deres andel av lønnskostnadene kun er 22%. Tabellen viser nøkkeltall for offshoreleverandører og oljeselskaper Verdiskaping i olje- og gassnæringen Tall i MNOK. Kilder: Dun & Bradstreet; Innovasjons Norges offshoreregister Driftsresultat (i MNOK) Lønnskostnader (i MNOK) Offshoreleverandører Oljeselskaper Omsetning 2004 Lønnskostnader (i MNOK) Driftsresultat (i MNOK) Verdiskaping (i MNOK) Antall ansatte Offshoreleverandører Oljeselskaper Hele næringen

5 Offshoreleverandører fordelt på regioner 1= Østlandet (Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Oppland, Hedmark) 2= Sørlandet (Agder) 3= Rogaland 4= Hordaland, Sogn og Fjordane 5= Møre og Romsdal 4= Midt-Norge (Trøndelag) 5= Nord-Norge Når Vestlandsfylkene deles inn i tre regioner, er Østlandet den største regionen (målt i verdiskaping), tett fulgt av Rogaland. Disse to regionene står i en særstilling. Driftsresultat utgjør kun 10% av verdiskapingen i landet som helhet. Det er svært lavt Driftsresultat (MNOK i 2004) Lønnskostnad (MNOK i 2004) Østlandet Rogaland Hordaland og Sfj Møre og Romsdal Trøndelag Agder Nord-Norge 5

6 Bedriftene i spørreundersøkelsen a. Representativitet b. Segmentfordeling c. Geografiske markeder d. Kundetyper e. Utviklingsfase 6

7 Utvalget - representatitivet Poengter at bedriftene har rapportert noe høyere omsetning enn D&B dataene viser. Skyldes dels konsernrapportering og dels aktiviteter i andre land Utvalget på 395 bedrifter er rimelig godt fordelt på bransjekoder og på regioner. Responsraten er høyest i Nord-Norge, hvor 25 av 80 bedrifter har svart på spørreundersøkelsen. Responsen er lavest i Agderfylkene, med kun 6 av 94 bedrifter. I de øvrige regionene ligger responsraten på prosent. I tabellen nedenfor er utvalget sammenlignet med populasjonen langs en del sentrale variabler. Vi legger hovedvekten på å sammenligne medianen (den midterste observasjonen) i gruppene, for å unngå at ekstremverdier påvirker gjennomsnittet. Gjennomsnittstall er likevel rapportert i kursiv nederst i tabellen. Medianbedriften i utvalget er noe større enn i populasjonen som helhet (19 millioner i omsetning og 12 ansatte mot 15 millioner og 8 ansatte i populasjonen). Lønnsomhetsmessig er det ingen forskjell mellom utvalg og populasjon (9,5% i TKR), heller ikke i alder (etablert 1995). Medianbedriften Antall bedrifter Etableringsår Omsetning (MNOK) Omsetning (rapportert i spørreskjema) Antall ansatte Lønnskostnader (MNOK) Driftsresultat (MNOK) TKR (totalkapitalrentabilitet) Resten av registeret ,88 0,56 9,5 % Utvalg i spørreskjema ,18 0,61 9,5 % Total ,24 0,57 9,5 % Gj.snittsbedriften Resten av registeret ,22 95,49-6,4 % Utvalg i spørreskjema ,49 1,54 6,4 % Total ,88 81,52-4,5 % 7

8 Segmentfordeling Bedriftene ble bedt om å beskrive sin egen virksomhet, ved å sette inntil tre kryss på 11 forhåndspesifiserte segmenter pluss annet (se egen slide). De 395 bedriftene har til sammen satt 730 kryss, det vil si i underkant av to segmenter per bedrift. Utvikling, produksjon og installasjon av tekniske produkter er det største segmentet med nesten 120 bedrifter Antall bedrifter som driver innenfor følgende segmenter: Annet Utvikling, produksjon og installasjon av tekniske produkter Enigeneering og prosjektledelse Drift, vedlikehold og modifikasjon Teknologiutvikling, forskning og utdanning Grossist- eller detaljforhandler av utstyr Utstyr, moduler og systemer for undervannsinstallasjoner Boring og brønntjenester IKT/systemleveranser Supply, ankerhåndtering og andre marine tjenester Seismikk og reservoaranalyse Fabrikasjon av plattformer/moduler/større systempakker

9 Kjennetegn ved bedrifter som ikke passer inn i de 11 forhåndspesifiserte segmentene 66 bedrifter har kun krysset av for annet Disse er litt større enn gjennomsnittet; medianbedriften blant disse har 19 ansatte og 35 millioner kroner i omsetning (mot 13 ansatte og 19 mill i omsetning for utvalget som helhet). Gjennomsnittstall gir omtrent samme forskjell, men tallene er høyere. Medianbedriften har 1-10% av omsetning av omsetningen fra kunder utenfor olje- og gassnæringen; annet-bedriftene skiller seg ikke særlig ut fra de øvrige bedriftene mht til fordeling av omsetning geografisk og segmentmessig De har 13,4 mill NOK i samlet omsetning, De utfører et bredt spekter av tjenester 40 bedrifter har krysset av ett segment + annet 30 bedrifter har krysset av to segmenter + annet 9

10 Segmentenes størrelse Den samlede omsetningen blant bedriftene i samlekategorien annet er 22,5 milliarder kroner. Utstyrsprodusenter er den nest største gruppen med drøyt 15 milliarder kroner i omsetning. Marine tjenester, (supply, ankerhåndtering, seismikk og reservoaranalyse) er de to minste segmentene. Fabrikasjonsbedriftene (kun 17) er de største i utvalget. Medianbedriften hadde 44 millioner kroner i omsetning, og gjennomsnittsbedriften 203 millioner) Segmentets samlede omsetning (i MNOK, venstre akse) Medianbedriftens omsetning (i MNOK, høyre akse) Annet Utvikling, produksjon og installasjon av tekniske produkter Enigeneering og prosjektledelse Drift, vedlikehold og modifikasjon Grossist- eller detaljforhandler av utstyr Boring og brønntjenester Utstyr, moduler og systemer for undervannsinstallasjoner Teknologiutvikling, forskning og utdanning IKT/systemleveranser Fabrikasjon av plattformer/moduler/større systempakker Supply, ankerhåndtering og andre marine tjenester Seismikk og reservoaranalyse

11 Geografiske markeder To tredjedeler av utvalget har inntekter fra markeder utenfor Norge (16 prosent i Europa og 48% i resten av verden). Den resterende tredjedelen har kun omsetning fra kunder i Norge Kun 20 prosent av omsetningen kommer fra internasjonale markeder, hvilket må bety at mange har små andeler av omsetningen fra internasjonale markeder 2 prosent har mer enn halvparten fra resten av Europa og 5 prosent har mer enn halvparten fra resten av verden Bedriftenes omsetning fordelt på geografiske markeder (kun bedrifter med mindre enn 200 MNOK i omsetning inkludert 10 % Andel av omsetning eget fylke 10 % 37 % Andel av omsetning resten av Norge Andel av omsetning resten av Europa Andel av omsetning resten av verden 43 % 11

12 Kunder 40 prosent av bedriftene har all omsetning fra olje- og gassnæringen 15 prosent av bedriftene har mer enn halvparten av inntektene fra kunder utenfor olje- og gassnæringen 3 prosent har mer enn 90 prosent av omsetningen fra kunder utenfor næringen 79 prosent av omsetningen kommer fra kunder i næringen, hvorav 38 prosent fra olje- og gasselskaper Bedriftenes omsetning fordelt på kundetyper (kun bedrifter med m indre enn 200 MNOK i om setning inkludert 21 % Olje- og gasselskaper 38 % Verft og utstyrsprodusenter Rederier og riggselskaper 19 % Offshore tjenesteleverandører 9 % 13 % Kunder utenfor oljegassnæringen 12

13 Bedriftenes utviklingsfase Hovedtyngden av bedriftene er i en ekspansjons/- internasjonaliseringsfase Overraskende mange (nesten 100) definerer bedriftens utvikling som konsolidering/modning Mer enn hver fjerde bedrift innenfor seismikk og reservoaranalyse er i tidlig fase av sin utvikling (oppstart eller kommersialisering) Det største antall oppstartsbedrifter finnes blant engineeringbedriftene (9) og fleste kommersialiseringsbedrifter blant teknologiutvikling, forskning og utdanning (16) Blant fabrikasjonsbedrifter er det kun én bedrift i oppstartfasen og ingen i kommersialisering Utvikling, produksjon og installasjon av tekniske produkter Andelen tidlig-fase bedrifter innenfor hvert segment Seismikk og reservoaranalyse IKT/systemleveranser Boring og brønntjenester Supply, ankerhåndtering og andre marine tjenester Grossist- eller detaljforhandler av utstyr Annet Enigeneering og prosjektledelse Drift, vedlikehold og modifikasjon Antall bedrifter i hver fase Oppstart Kommersialisering Ekspansjon/ internasjonalisering Konsolidering/ modning Oppstart Revitalisering/ restrukturering Kommersialisering Utstyr, moduler og systemer for undervannsinstallasjoner Fabrikasjon av plattformer/moduler/større systempakker 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 13

14 Offentlige virkemidler kjennskap, bruk og ønsker a. Hele utvalget b. Forskjeller mellom segmenter c. Forskjeller mellom bedrifter i ulike utviklingsfaser 14

15 Kjennskap til og bruk av offentlige virkemidler Nettverksprogrammer er ukjente for de aller fleste bedrifter Det samme er forskningsrådets programmer Petromaks og Demo 2000 Lån/tilskudd og messedeltakelse er INs mest kjente tjenester 45 prosent av bedriftene har benyttet Skattefunn, og kun 20% har aldri hørt om ordningen Nettverksprogrammer (feks Arena, Connect, CoE) Jeg kjenner ikke til det Jeg har benyttet det Demo 2000 (Forskningsrådet) Petromax (Forskningsrådet) Internettbasert info (feks w w w.eksporthandboken.no) Eksportgarantier Støtte til internasjonal markedstilgang Veiledningskontoret for Oppfinnere Utviklingskontrakter (IFU/OFU) Deltagelse på messer Lån og tilskudd (etablerer, bedriftsutvikling, teknologiutvikling) Skattefunn (Forskningsrådet/Innovasjon Norge) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 15

16 Ønsker om bruk av offentlige virkemidler 55 prosent av bedriftene ønsker å benytte Skattefunn Messedeltakelse ser også ut til å være populært. Få ønsker å benytte Petromaks og Demo 2000 (skyldes trolig manglende kunnskap, for mer enn 60 prosent svarer Vet ikke Ønsker du å benytte virkemiddelet i fremtiden? Skattefunn Deltagelse på messer Lån og tilskudd (etablerer, bedriftsutvikling, teknologiutvikling) Støtte til internasjonal markedstilgang Utviklingskontrakter (IFU/OFU) Ja Nei Internettbasert info (feks w w w.eksporthandboken.no) Eksportgarantier Petromax (Forskningsrådet) Demo 2000 (Forskningsrådet) Nettverksprogrammer (feks Arena, Connect, Centre of Expertise) Veiledningskontoret for Oppfinnere 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 16

17 Etterspørselsgap Selv om Skattefunn er det virkemiddelet som flest bedrifter ønsker å benytte i fremtiden, er differansen mellom de som ønsker å benytte virkemiddelet og de som allerede har gjort det, liten (kun 10%). Dette er med andre ord et virkemiddel som både er populært, godt kjent og tilgjengelig. Etterspørselsgapet er størst for Støtte til internasjonal markedstilgang og messedeltakelse. Nesten halvparten av bedriftene ønsker å benytte disse virkemidlene, men kun 8 og 13 prosent har benyttet dem. Andelen bedrifter som har benyttet et virkemiddel og andelen som ønsker å benytte det i frem tiden. Sortert etter "etterspørselsgap" Støtte til internasjonal markedstilgang Deltagelse på messer Lån og tilskudd (etablerer, bedriftsutvikling, teknologiutvikling) Internettbasert info (feks. Utviklings-kontrakter (IFO/OFU) Eksportgarantier Petromax (Forskningsrådet) Demo 2000 (Forskningsrådet) Nettverks-programmer (feks. Arena, Connect, Centre of Expertise) Ønsker å benytte virkemiddelet i fremtiden Har benyttet virkemiddelet Skattefunn (Forskningsrådet/Innovasjon Norge) Veiledningskontoret for Oppfinnere 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 17

18 Utfordringer bedrifter ønsker hjelp til å løse 220 bedrifter nesten 55 prosent ønsker hjelp fra det offentlige virkemiddelapparatet til å skaffe tilgang til nettverk og beslutningstakere Forretningsutvikling og bedriftens interne prosesseffektivitet er det mindre interesse for å få hjelp til Utfordringer bedrifter ønsker hjelp fra virkemiddelapparatet til å løse Tilgang til nettverk og beslutningstagere Markedsinformasjon Finansiering av investeringer Økt tilgang til internasjonale markeder FoU Markedsføring Risikoavlasting ved kontrakter i utlandet. Rådgivning Forretningsutvikling/strategi Prosesseffektivitet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 18

19 FORSKJELLER MELLOM SEGMENTER I NÆRINGEN Ikke overraskende er det bedrifter innen teknologiutvikling og FoU som i størst grad har benyttet innovasjonsrelatert virkemidler, men de har også benyttet andre virkemidler mer enn gjennomsnittet har I andre av skalaen finner vi handelsbedrifter og andre Bruk av offentlige virkemidler blant segmenter av offshoreleverandører Teknologiutvikling, forskning og utdanning IKT/systemleveranser Seismikk og reservoaranalyse Utvikling, produksjon og installasjon av tekniske produkter Utstyr, moduler og systemer for undervannsinstallasjoner Supply, ankerhåndtering og andre marine tjenester Enigeneering og prosjektledelse Boring og brønntjenester Drift, vedlikehold og modifikasjon Fabrikasjon av plattformer/moduler/større systempakker Annet Grossist- eller detaljforhandler av utstyr Snitt innovasjonsrelaterte virkemidler Snitt andre virkemidler 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 19

20 Bedrifter som ikke benytter offentlige virkemidler Over 60 prosent av handelsbedriftene har ikke benyttet et eneste offentlig virkemiddel Blant IKT/systemleveranse-bedrifter er andelen kun 12 prosent Andelen bedrifter som ikke har benyttet noen offentlige virkemidler Grossist- eller detaljforhandler av utstyr Boring og brønntjenester Annet Fabrikasjon av plattformer/moduler/større systempakker Drift, vedlikehold og modifikasjon Supply, ankerhåndtering og andre marine tjenester Seismikk og reservoaranalyse Utvikling, produksjon og installasjon av tekniske produkter Utstyr, moduler og systemer for undervannsinstallasjoner Enigeneering og prosjektledelse Teknologiutvikling, forskning og utdanning IKT/systemleveranser 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 20

21 Nettverks-/klyngeprogrammer Få offshoreleverandører oppgir å ha deltatt i nettverksprogrammer (Arena, Centre of Expertise og lignende), men det er betydelig interesse for å delta i fremtiden, spesielt innenfor de mest de mest kunnskapsintensive segmentene av næringen IKT/systemleveranser og Teknologiutvikling/FoU Andelen bedrifter som har deltatt i nettverksprogrammer (Arena, CoE eller lignende) og andelen som ønsker å gjøre det i frem tiden IKT/systemleveranser Teknologiutvikling, forskning og utdanning Supply, ankerhåndtering og andre marine tjenester Utstyr, moduler og systemer for undervannsinstallasjoner Utvikling, produksjon og installasjon av tekniske produkter Enigeneering og prosjektledelse Boring og brønntjenester Grossist- eller detaljforhandler av utstyr Drift, vedlikehold og modifikasjon Annet Fabrikasjon av plattformer/moduler/større systempakker Seismikk og reservoaranalyse Har benyttet det Ønsker å bdenytte det i fremtiden 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 21

22 Etterspørselsgap Bedrifter innen Boring og brønntjenester og Fabrikasjon uttrykker størst gap mellom faktisk bruk og ønske om bruk av offentlige virkemidler. For begge segmenter er forskjellen omtrent 25 prosent for både innovasjonsrelaterte og andre virkemidler For alle andre grupper er etterspørselsgapet mindre for innovasjonsrelaterte enn for andre virkemidler Etterspørselsgap (differansen mellom andelen bedrifter som ønsker å benytte et v irkemiddel og andelen som faktisk har benyttet det) i ulike segmenter av næringen Snitt andre virkemidler Snitt innovasjonsrelaterte virkemidler Boring og brønntjenester Fabrikasjon av plattformer/moduler/større systempakker IKT/systemleveranser Teknologiutvikling, forskning og utdanning Drift, vedlikehold og modifikasjon Enigeneering og prosjektledelse Utvikling, produksjon og installasjon av tekniske produkter Utstyr, moduler og systemer for undervannsinstallasjoner Annet Grossist- eller detaljforhandler av utstyr Seismikk og reservoaranalyse 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 22

23 FORSKJELLER MELLOM BEDRIFTER I ULIKE UTVIKLINGSFASER Skattefunn er det mest benyttede innovasjonsrettede virkemiddel Bedrifter i kommersialiseringsfasen dominerer i bruken av alle slike virkemidler 70 % Andelen av bedrifter i ulike utviklingsfaser som har benyttet innovasjonsorienterte virkem idler 60 % 50 % 40 % 30 % Oppstart Kommersialisering Ekspansjon/ internasjonalisering Konsolidering/ modning Revitalisering/ restrukturering 20 % 10 % 0 % utviklingskontrakter (IFO/OFU) Skattefunn Petromax (Forskningsrådet) Demo 2000 (Forskningsrådet) 23

24 Skattefunn og andre innovasjonsvirkemidler følger bedrifters livssyklus Lite bruk blant oppstartsbedrifter Kraftig stigende for bedrifter i kommersialiseringsfasen Faller noe når bedriftene kommer i ekspansjons-/internasjonaliseringsfasen Når bunnivå i modningsfasen Og stiger litt igjen når bedrifter restruktureres og revitaliseres 70 % utviklingskontrakter (IFO/OFU) Skattefunn Petromax (Forskningsrådet) Demo 2000 (Forskningsrådet) 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Oppstart Kommersialisering Ekspansjon/ internasjonalisering Konsolidering/ modning Revitalisering/ restrukturering 24

25 Bruk av offentlige virkemidler blant bedrifter i ulike utviklingsfaser Dersom mer enn 20 prosent av bedriftene har benyttet et virkemiddel, er dette markert med uthevet prosenttall. Dersom mer enn 50 prosent av bedriftene har benyttet et virkemiddel, er dette markert med uthevet prosenttall i dyp rødt Det er bedrifter i kommersialiseringsfasen som i størst grad har benyttet offentlige virkemidler, særlig lån og tilskudd, IFU/OFU-kontrakter og skattefunn. Bedrifter i konsolidering/modnings-fasen har i liten grad benyttet virkemidler Andelen bedrifter i ulike utviklingsfaser som har benyttet følgende virkemidler: Oppstart Kommersialisering Ekspansjon/ internasjonalisering Konsolidering/ modning Revitalisering/ restrukturering Veiledningskontoret for Oppfinnere 12 % 6 % 3 % 2 % 9 % 4 % Lån og tilskudd (etablerer, bedriftsutvikling, teknologiutvikling) 12 % 24 % 20 % 14 % 13 % 18 % Støtte til internasjonal markedstilgang 6 % 6 % 13 % 3 % 0 % 9 % Deltagelse på messer 6 % 13 % 19 % 10 % 0 % 14 % Nettverksprogrammer (for eksempel Arena, Connect, Centre of Expertise) 22 % 10 % 5 % 3 % 3 % 6 % Internettbasert info (for eksempel 0 % 3 % 5 % 2 % 6 % 4 % Eksportgarantier 0 % 3 % 7 % 0 % 6 % 5 % Industrielle og/eller Offentlige Forsknings og Utviklingskontrakter (IFU/OFU) 16 % 30 % 16 % 3 % 3 % 14 % Skattefunn (Forskningsrådet/Innovasjon Norge) 39 % 65 % 56 % 34 % 40 % 50 % Petromax (Forskningsrådet) 10 % 10 % 6 % 1 % 0 % 5 % Demo 2000 (Forskningsrådet) 0 % 16 % 5 % 3 % 12 % 6 % Gjennomsnitt 11 % 17 % 14 % 7 % 8 % 12 % Total 25

26 Ønske om å benytte offentlige virkemidler blant bedrifter i ulike utviklingsfaser Dersom mer enn 20 prosent av bedriftene ønsker å benytte et virkemiddel, er dette markert med uthevet prosenttall. Dersom mer enn 50 prosent av bedriftene ønsker å benytte et virkemiddel, er dette markert med uthevet prosenttall i dyp rødt Oppstartsbedriftene har størst ønske om å benytte virkemidler, spesielt lån og tilskudd, messedeltakelse og støtte til internasjonal markedstilgang Bedrifter i ekspansjons-/internasjonaliseringsfasen er mest opptatt messedeltakelse og støtte til internasjonal markedstilgang Andelen bedrifter i ulike utviklingsfaser som ønsker å benytte følgende virkemidler: Oppstart Kommersialisering Ekspansjon/ internasjonalisering Konsolidering/ modning Revitalisering/ restrukturering Veiledningskontoret for Oppfinnere 49 % 17 % 14 % 3 % 6 % 14 % Lån og tilskudd (etablerer, bedriftsutvikling, teknologiutvikling) 65 % 62 % 50 % 30 % 47 % 48 % Støtte til internasjonal markedstilgang 67 % 57 % 51 % 24 % 38 % 46 % Deltagelse på messer 57 % 43 % 56 % 37 % 26 % 48 % Nettverksprogrammer (for eksempel Arena, Connect, Centre of Expertise) 35 % 11 % 21 % 10 % 18 % 19 % Internettbasert info (for eksempel 29 % 33 % 28 % 21 % 28 % 27 % Eksportgarantier 22 % 32 % 24 % 18 % 13 % 23 % Industrielle og/eller Offentlige Forsknings og Utviklingskontrakter (IFU/OFU) 47 % 52 % 37 % 20 % 26 % 35 % Skattefunn (Forskningsrådet/Innovasjon Norge) 53 % 76 % 67 % 46 % 49 % 61 % Petromax (Forskningsrådet) 33 % 30 % 21 % 10 % 15 % 20 % Demo 2000 (Forskningsrådet) 22 % 32 % 21 % 8 % 15 % 19 % Gjennomsnitt 44 % 41 % 35 % 21 % 26 % 33 % Total 26

27 FoU og innovasjon a. Hele næringen b. Forskjeller mellom bedrifter i ulike faser c. Forskjeller mellom segmenter 27

28 FoU og innovasjon Offshoreleverandørene investerer i gjennomsnitt 4,5 prosent av omsetningen på FoU En fjerdedel av omsetningen kommer fra produkter/tjenester/konsepter utviklet siste tre år Det er en klar tendens til kvalitetsorienterte produktinnovasjoner i næringen: Mer enn halvparten av bedriftene har foretatt radikale endringer i produkter/tjenester/konsepter de siste tre årene som har gjort dem relevante for større markeder 40 prosent har gjort radikale endringer som har hatt en vesentlig effekt på lønnsomheten deres Kun 15 prosent har oppnådd lavere kostnader som følge av radikale endringer i produksjonsprosesser de siste tre årene 60 % Andelen bedrifter som er helt eller delvis enig i at % 40 % 30 % Helt enig Delvis enig 20 % 10 % 0 % Min bedrift har foretatt radikale endringer i produkter/tjenester/konsepter de siste tre årene, som har gjort oss relevante for et større marked Min bedrift har foretatt radikale endringer i produkter/tjenester/konsepter de siste tre årene, som har hatt en vesentlig effekt på vår lønnsomhet. Min bedrift har oppnådd vesentlig lavere kostnader som følge av radikale endringer i produduksjonsprosesser de siste tre årene. 28

29 Faser og FoU/innovasjon Det er en klar sammenheng mellom bedrifters utviklingsfaser og deres FoU-investeringer og innovasjonsatferd Bedrifter i kommersialiseringsfasen investerer mer i FoU og er mer innovative enn bedrifter i alle andre faser Produktinnovasjoner som utvider markeder og øker lønnsomheten følger samme mønster som FoU og innovasjon: nesten halvparten av bedriftene i kommersialiseringsfasen er helt enige (5 på en skala fra 1-5) i at de har foretatt radikale innovasjoner som har utvidet markedet Kostnadsreduserende prosessinnovasjoner følger ikke det samme mønsteret; Ingen bedrifter i kommersialiseringsfasen er helt enige i at de har foretatt radikale prosessinnovasjoner som har ledet til lavere kostnader 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 13: 9. Omtrent hvor store var din bedrifts FoU-utgifter i 2005 som andel av bedriftens omsetning? 14: 10. Hvor stor andel av bedriftens omsetning kommer fra produkter/konsepter/tjenester utviklet siste 3 år? Oppstart Kommersialisering Ekspansjon/ internasjonalisering Konsolidering/ modning Revitalisering/ restrukturering Min bedrift har foretatt radikale endringer i produkter/tjenester/konsepter de siste tre årene, som har gjort oss relevante for et større marked Min bedrift har foretatt radikale endringer i produkter/tjenester/konsepter de siste tre årene, som har hatt en vesentlig effekt på vår lønnsomhet. Min bedrift har oppnådd vesentlig lavere kostnader som følge av radikale endringer i produduksjonsprosesser de siste tre årene. 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 1,5 1,0 Oppstart Kommersialisering Ekspansjon/ internasjonalisering Konsolidering/ modning Revitalisering/ restrukturering 29

30 Segmenter og FoU/innovasjon Bedrifter innen IKT/systemleveranser investerer mest i FoU og er mest innovative Fabrikasjonsbedrifter og handelsbedrifter investerer minst i FoU og er minst innovative (handel aller minst) 45 % 40 % 9 % 8 % FoU-utgifter i 2005 som andel av bedriftens omsetning (venstre akse) Andel av bedriftens omsetning fra produkter/konsepter/tjenester utviklet siste 3 år (høyere akse) 35 % 7 % 30 % 6 % 25 % 5 % 20 % 4 % 15 % 3 % 10 % 2 % 5 % 1 % 0 % 0 % 30 Fabrikasjon av plattformer/moduler/større systempakker Grossist- eller detaljforhandler av utstyr Drift, vedlikehold og modifikasjon Annet Supply, ankerhåndtering og andre marine tjenester Enigeneering og prosjektledelse Seismikk og reservoaranalyse Utstyr, moduler og systemer for undervannsinstallasjoner Utvikling, produksjon og installasjon av tekniske produkter Boring og brønntjenester Teknologiutvikling, forskning og utdanning IKT/systemleveranser

31 Segmenter og typen innovasjon IKT/systemleveranser har høyest nivå på radikale produktinnovasjoner Rederier (supply, ankerhåndtering og andre maritime tjenester) er sammen med IKT/systemleveranser det segmentet med høyest nivå på kostnadsreduserende prosessinnovasjoner Handels- og fabrikasjonsbedrifter har lavest nivå på alle typer innovasjon 4,50 Min bedrift har foretatt radikale endringer i produkter/tjenester/konsepter de siste tre årene, som har gjort oss relevante for et større marked Min bedrift har foretatt radikale endringer i produkter/tjenester/konsepter de siste tre årene, som har hatt en vesentlig effekt på vår lønnsomhet. Min bedrift har oppnådd vesentlig lavere kostnader som følge av radikale endringer i produduksjonsprosesser de siste tre årene. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Grossist- eller detaljforhandler av utstyr Fabrikasjon av plattformer/moduler/større systempakker Enigeneering og prosjektledelse Annet Drift, vedlikehold og modifikasjon Supply, ankerhåndtering og andre marine tjenester Utvikling, produksjon og installasjon av tekniske produkter Seismikk og reservoaranalyse Utstyr, moduler og systemer for undervannsinstallasjoner Boring og brønntjenester Teknologiutvikling, forskning og utdanning IKT/systemleveranser 31

Norske IKT-bedrifter og virkemiddelapparatet. Erik W. Jakobsen Managing Partner Menon Rapport levert 8. januar 2007

Norske IKT-bedrifter og virkemiddelapparatet. Erik W. Jakobsen Managing Partner Menon Rapport levert 8. januar 2007 Norske IKT-bedrifter og virkemiddelapparatet Erik W. Jakobsen Managing Partner Menon Rapport levert 8. januar 2007 1 Rapportens innhold 1. Fakta om undersøkelsen 2. Bedriftene i spørreundersøkelsen Segmentfordeling

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt 1 Sats på FoUoI SkatteFUNN er et springbrett til innovasjon SkatteFUNN støtter bedrifter som satser på innovasjon vha forsknings- og utviklingsprosjekter 2 2013 Fakta SkatteFUNN mottok 2530 søknader i

Detaljer

NIN Kapital Seminar i Narvik

NIN Kapital Seminar i Narvik NIN Kapital Seminar i Narvik Avd Dir Sander J. Tufte 11. september 2012 Visjon for SkatteFUNN SkatteFUNN skal være det mest tilgjengelig og anvendelig virkemiddelet for bedrifter som søker konkurransekraft

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

Er Kongsbergregionen virkelig innovativ?

Er Kongsbergregionen virkelig innovativ? Er Kongsbergregionen virkelig innovativ? Regionrådet for Kongsbergregionen Notodden, 4. August 2011 Knut Vareide Hvorfor er innovasjon interessant for regional utvikling? Regional vekst Konkurranseutsatt

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Forskningsrådets tilbud til næringslivet Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Programtyper: 1. Grunnforskningsprogrammer 2. Handlingsrettede programmer 3. Brukerstyrte innovasjonsprogrammer

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2016 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-6 OMSETNING SIDE 7-8 OPPDRAGSMENGDE SIDE 9-10 PRISER SIDE 11-13 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005 1 Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien T od,,,, i n nu lavest,evne Rapport fra en undersøkelse blant kommunene September 2005 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Ordninger for barnefamiliene

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Global vekst og økte markedsandeler

Global vekst og økte markedsandeler Global vekst og økte markedsandeler Norske offshorebedrifters internasjonale aktiviteter 2007 MENON-rapport nr. 5 / 2008 Oktober 2008 Av Erik W. Jakobsen Rapport skrevet på oppdrag for Olje- og energidepartementet

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan Nordnorsk fellessamling for VRI og RFF MS Midnatsol 9. mars 211 Elisabeth Blix Bakkelund og Eivind Sommerseth, Forskningsrådet Totale FoU-utgifter og FoU-utgifter

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping?

GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping? RAPPORT GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping? MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2017 Av Sveinung Fjose, Ida Amble Ruge, Lars Stemland Eide og Kaja Høiseth-Gilje Forord

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Møre og Romsdal - Havlandet Kilde: M&R fylkeskommune Møre

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R

R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R U K Menon-publikasjon nr. 22/2017. Av Siri Voll Dombu

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås 31.08.2011 Innovasjon Norges mål for sjømatnæringen Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i sjømatnæringen Derfor gir vi støtte til

Detaljer