HADSEL HAVN KF Årsberetning 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HADSEL HAVN KF Årsberetning 2012"

Transkript

1 HADSEL HAVN KF Årsberetning 2012

2 Stokmarknes 25. april 2013 Hadsel Havn KF

3 HS 2013/06 Hadsel Havn KF Årsberetning 2012 H A D S E L H A V N KF Havnestyrets sammensetning: - Kjell-Børge Freiberg - leder - Inger Hope - nestleder - Marion Celius - Einar Roger Pettersen - Arne Ivar Mikalsen - Inge Berg - brukerrepresentant - Leif Johansen - brukerrepresentant Administrasjon: Havnesjef, Bent Charle Remen Trafikkinspektør, Jan Arne Svendsen Havnestyremøter: Hadsel havnestyre avholdt i år 2012 til sammen 8 styremøter og behandlet i alt 28 saker. Havnesjefen har deltatt i alle styremøtene og foretatt saksinnstilling og forestått sekretær funksjonen. NØKKELTALL Resultat, investeringer og aktivitet. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,38 Investering, nettokostnader kr ,03 Totalt antall anløp: Totalt godsvolum: tonn Side 3 av 13

4 Melbu havn: N ,6 Ø ,6 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE MELBU FRYSELAGER ,- MELBU FRYS. OLJE NORWAY SEAFOODS BÅT/BIL /6.490 HAVFISKEFARTØY 39 KYSTFISKEFARTØY 706 ANDRE MELBU 91 PASS/PBE FERGE / SUM ANLØP MELBU SUM GODS Melbu havn er en statlig fiskerihavn. Dybde i innseiling er på 10 meter LLW. Dybde i ytre havnebasseng og langs de største kaianlegg er på 8 meter LLW. Offentlig kaianlegg: DS-kaien ved Melbu Fryselager, kai lengde 130 meter, eldre og nyere kaianlegg. Jektskjærkaien (ny 2001), kai lengde meter Flere mindre kaianlegg i indre havn primært for kystfiskeflåten, dybde her er 4 meter. Side 4 av 13

5 Stokmarknes havn: N ,2 Ø ,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE HURTIGRUTEN / NEX ,- PASS TOLLPOST TEU/ ,- SENTRUMSKAIEN 26 OPPL. 185 Døgn ,- MARKEDSBR. HB PASS ,- MARKEDSBR. ANDR. 100 FRITIDSBÅTER ,- ANDRE/STAT OG F.M ,- SUM ANLØP ST.NES SUM GODS Stokmarknes havn består kun av offentlige eide kaianlegg, hurtigrutekaien og brekken på Nordnes, rehabilitert og utvidet i 1985, tilleggsdybde på - 8 meter. Sentrumskaien (gammelkaien) rehabilitert i 1999, tilleggsdybde - 4 meter, og Markedsbrygga for Hurtigbåt og besøkende, etablert i 1992, tilleggsdybde - 3 meter og - 2 meter ved flytekaier. Side 5 av 13

6 Skretting og Nordlaks Stokmarknes/Børøya: N ,5 Ø ,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE SKRETTING/ KAI I ,- SKRETTING/ KAI II ,- UT MED BIL NORDLAKS > PRIVAT SUM ANLØP BØRØYA 437 SUM GODS De to kaiene ved Skretting er hver på 50 meters lengde med tilleggsdybde på 4,5 meter på det grunneste (del av Kai I) og ca. -4,8 meter på det grunneste ved Kai II. Kai I brukes til innførsel av råvarer, og Kai II er hovedsakelig til utskiping av ferdigvarer. Nordlaks har eget kaianlegg og mottaks merder for fisk inn til fabrikken for slakting og videreforedling. Eget levendefisk fartøy sørger for transport og utgjør størstedelen av anløpene ved dette anlegget. I tillegg har bedriften oppsyn med egne lokaliteter i regionen hvor det benyttes mindre hurtiggående fartøy og arbeidsbåter. SMV Hydraulic har slippanlegg og verksted på Børøya sør/børøysundet hvor det til tider er mange anløp av mindre havfiskefartøy og andre som har behov for service og slippsetting. Brude flåteservice har tilhold på samme sted og generer flere anløp i Stokmarknes av fartøy/ferger som må ha lovpålagt service på redningsutstyr. Inkludert i overnevnte anløps oversikt var det følgende anløp av fartøy i internasjonal fart ved våre havneavsnitt: Nordnes & ventekai (kai II): Løsfrakt: 30 Skretting: Bulk/olje: 173 Melbu: Frys/kjøl: 92 Nordnes Cruiseskip: 1 Side 6 av 13

7 Samlet godsvolum: Gods Nor Express Stokmarknes: Gods Tollpost Globe: (omregnet i f.t. antall TEU) Skretting: Nordlaks: Melbu Fryselager Melbu Aker Seafoods Oljeprodukter Melbu Oljeprodukter Stokmarknes 374 Andre St. nes og Melbu Totalt alle havneavsnitt: m.t. Spesiell aktivitet/og hendelser: Molo Fiskebølvika ble rundt årsskiftet utsatt for ekstremvær med utvasking av dekke samt avdekking av kabelgate flere steder i de mest utsatte områder. Begrenset erstatning fra forsikring tilskrevet naturskade. Utbedret vår og høst Forebygging mot vanngjennomtreging/utvasking ved innstøping av betongsekker. Resultat foreløpig uvisst da ekstremvær så lang har uteblitt. Flere møter i forbindelse med utbygging Børøya vest/skretting. Etter Geotekniske undersøkelser og vurderinger ble mudringsalternativet skrinlagt pga. fare for utglidning av masser under etablerte kaier og bakområder. Møte med fylkeskommunen vedrørende kommunal infrastruktur og tilskudd. Møte i beredskapsrådet, Hadsel kommune. Oppgradering av industriområde i Fiskebølvika, i egen avtale med NorLense AS. Etablering av mindre trekai i Melbu indre havn. Etablering av flytebryggeanlegg til Hadsel Havn i Stokmarknes. Påbegynt avsluttende rehabilitering av havneterminalen, innvendig lager og østveggen, ferdigstilt nå i Anløp av Cruiseskipet Bremen den 28. august. Årlige revisjon av ISPS terminalene. Konkluderende møter med Skretting på kommunalt eierskap og utvidelse av industriarealer mv. på Børøya til bruk for Skretting og annen tilrettelegging. Ansettelse av ny medarbeider/trafikkinspektør. Iverksettelse og oppfølging av årlig besiktelse av Trollfjorden for Hurtigruten. Reiser, kurs, seminarer mv. Årlig Fagseminar i regi av Norsk Havneforeningen. Årlig ISPS øvelse i regi av RSO - Norsk Sikkerhetsrevisjon AS. Lofoten/Vesterålen Kunnskapsinnhenting, informasjonsmøte i Svolvær Fiskeri og kystdepartementet. Side 7 av 13

8 Regnskapet Det vises til havnekassens regnskap for år 2012, avlagt i HS 2013/04. Regnskap med noter for år 2012, som oversendt til revisor, vedlegges årsberetningen. Ikke disponert netto driftsoverskudd på kr ,- foreslås avsatt til havnestyrets disposisjon, kto Disposisjonsfond. I etterfølgende tabell vises sammenligning av budsjett og regnskapstall. År 2012 DRIFT Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat År 2012 INVESTERINGER Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Årets finansieringsbehov Sum ekstern finansiering Overført fra Driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Udekket år 2011 i forhold til budsjett Investeringsregnskapet ligger under budsjett noe som gjenspeiles med ubrukte lånemidler på vel kr. 1.9 mill. Dette skyldes at en ikke fikk fullført investeringene, som forventet i budsjettåret (fullføres i år 2013). Hadsel havnekasse Avsetninger og Bruk av Avsetninger Ført i Balanse pr Disposisjonsfond Avsetninger 2012 kr , kr Bruk av avsetninger 2012 Kr , Regnskapsmessig mindre forbruk kr , kr ,10 Foreslås avsatt til disposisjonsfond (totalt) kr ,05 kr ,98 Side 8 av 13

9 Oversikt over anløpsrelaterte inntekter for de 10 siste årene - Hadsel havnekasse Vederl.& Tilf.innt. Oppl.vl. Varer Anl. HR Anl.and. Kai. HR Kai.and. De samlede driftsinntekter ligger nær budsjett. Sum Anløpsavgift for alle registrerte avgiftsbelagte anløp i hele kommunens sjøområde var på kr ,-. Anløpsrelaterte inntekter, herunder kaileie og andre vederlag ligger ca. kr ,- over 2011 nivået. Satsene i avgifts- og prisregulativet for regnskapsåret 2012 ble i prinsippet holdt uendret og i noen tilfeller regulert i henhold til konsumprisveksten i Dette grunnet overgang til bruttotonn grunnlag på anløpsavgiften og en der tilhørende omstendig omregningsprosess. Varevederlag indikerer fin økning og kan relaters direkte til aktiviteten ved Tollpost samt annen vareomsetning over kai, herunder utskipning av tømmer og spesielt for året var mottak av mye asfalt til vedlikehold av veier i distriktet. Lån og gjeldsfordeling Den samlede lånportefølje ved regnskapsårets slutt, på 7 etablerte lån utgjør: kr ,- herav betjenes lån i kto samt ca. kr ,- 68,2 % av lån i kto kr ,- og lån i kto p.t. kr ,- i henhold til brukeravtaler. Belastende restgjeld, etablerte lån pr : kr ,- Lån til industrikai (Kai II) på Børøya ble nedbetalt i Side 9 av 13

10 Den samlende lånportefølje utgjør nå 31,7 % av regnskapsført verdi av anlegg under aktiva, for 2011 var denne andelen på 28,6 %. TRAFIKAL VIRKSOMHET (utvikling siden 2005) Anløp Aktører Hensikt Hurtigruten Pass/gods Godsfart. St.nes, Melbu Gods inkl. Skretting Tollpost-Globe Cont. Utenlandske Cont.skip Ferge Melbu/Fiskebøl Pass/bil Cruise skip Nordnes Markedsbrygga Besøkende Sentrumskaien Vent/L/L Lokal rutebåt Pass/gods Force Majoure og Annet andre Fiskefart. v/aker SFM Lev. fangst Sum alle anløp Anløp av føringsbåter Nordlaks er ikke medregnet her. Anløp av godsfartøy: Melbu, nedgang ( ), Stokmarknes, nedgang (99 88). Anløp av Hurtigruten ( ). Anløp ved Skretting, nedgang ( ). Anløp Tollpost-Globe, økning ( ). Containere Tollpost-Globe, økning ( ) TEU. (utvikling siden 2006) Aktører Enhet Ferge i opplag Døgn Passasjerer hurtigruten Personer Passasjerer hurtigbåt Personer Passasjerer bilferge Personer PBE m/bilferge Biler PBE m/hurtigruten Biler Tollpost containere bil FT Tollpost containere båt FT Skretting cont. Nordnes FT Statoil bil u/henger Tilkjør. Bunker / Oljeprodukter M/tonn Sum gods alle typer i/u M/tonn Side 10 av 13

11 Antall personer Trafikal virksomhet som vist overfor gjelder både Melbu, Fiskebøl og Stokmarknes havneavsnitt. Totalt i perioden, var det anløp (ekskl. ferge, hurtigbåt og fiskefartøyer). For år 2011 var dette anløps-tallet på Det registreres noe reduksjon i anløp ved Melbu Fryselager. Det er også reduksjon i anløpene ved råvarekaien til Skretting, mens ferdigvarekaien liggere på samme nivå som for Økt produksjonsvolum ved Skretting tilsier at større tonnasje pr. fartøy er benyttet på råvaretilførselen. Tollpost har økt anløpsfrekvens i Stokmarknes, for øvrig samsvarer dette med økt containeromsetning. PASSASJERTRAFIK H-rute fra/til H-båt fra/til BF inkl. fører /(x10) Side 11 av 13

12 SAMMENSTILLING GODS & ANLØP Avfalls- frakt Kort periode Tollpost 1999 til Containere Tollpost Anløp Tollpost Nordnes VIDERE KOMMENTARER TIL TRAFIKKBILDET Godsvolum viser en samlet oppgang på ca. 5,4%, industrirelatert er oppgangen på 4,4 %. Containeromsetning ligger om lag på 700 TEU over 2011 nivå og en økning i forhold til 2010 nivå på 280 TEU (2011 fartøy på lengere verkstedopphold). Side 12 av 13

13 Passasjerer og biler med Hurtigruten ligger omtrentlig på nivå med Passasjerer med hurtigbåt har økt, særlig viser detaljstatistikken en økning fra høsten. Passasjerer og personbilenheter på fergesambandet Melbu/Fiskebøl viser en markant økning på nærmere 30 %, som nok i noe grad kan tilskrives økt trafikk innen veitransport. Grunnlaget for de trafikale opplysninger er innhentet fra de forskjellige havneoperatører i Melbu (inklusive Norway Seafoods Melbu) og Stokmarknes/Børøya, samt hos respektive konsesjonsholdere i passasjerfarten. Øvrige skipsanløp er summert fra vår havnedatabase, med opplysninger i henhold til kairapporter og egne registreringer. AVSLUTTENDE KOMMENTARER Hadsel havns aktivitet i år 2012 har skjedd i tråd med havnestyrets prioriteringer og innenfor havnekassens budsjettrammer. Havnestatistikken vitner om stabilitet og en fortsatt industriell veksten i kommunen. Hadsel havnekassens Regnskapsmessige mindreforbruk foreslås avsatt til disposisjonsfond for havnestyret. Hjemmel: Vedtekt for Hadsel havnevesen KF 19 Innstilling til vedtak: Enstemmig vedtak, sålydende: Hadsel havnestyre vedtar årsberetning år 2012 for Hadsel Havn KF. Årsberetningen oversendes til revisor og Hadsel kommunestyre. Stokmarknes, den Bent Charle Remen havnesjef Side 13 av 13

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

M/S Bergen Viking, Bergen Tankers AS, 5178 Loddefjord. NHD vurderer nærskipsfartsstrategi s. 5. Hevder at los gir mindre sikkerhet s.

M/S Bergen Viking, Bergen Tankers AS, 5178 Loddefjord. NHD vurderer nærskipsfartsstrategi s. 5. Hevder at los gir mindre sikkerhet s. NUMMER 3/4-2010 75. ÅRGANG M/S Bergen Viking, Bergen Tankers AS, 5178 Loddefjord NHD vurderer nærskipsfartsstrategi s. 5 Hevder at los gir mindre sikkerhet s. 16 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet

Detaljer