ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF

2 Virksomheten i Alstahaug Havnevesen KF i 2010 Skipsanløp Alstahaug havnedistrikt: endring Antall skipsanløp I tillegg kommer skipsanløp som ferger, taubåt, fritidsfartøy, losbåt, fartøy v/slip mv. Det er registrert en økning i antall skipsanløp fra 2009 til Aktiviteten på Horvnes har gitt flere anløp av supplyskip og lasteskip. Cruise/passasjer og hurtigruta Våt bulk tonn Tørr bulk tonn Stykkgods tonn Det er registrert som forventet en betydelig økning i gods over kai fra 2009 til Det meste av økningen knyttes til driften på Horvnes. Når det gjelder lastet bulk over anlegget til AquaRock Company er det stipulert med bakgrunn i antall anløp av "Steinbåter" som vi har registrert ved anlegget. 2

3 Fig. 1 viser godsmengde over kai Godsmengde Tondtoono I mos rgr-m,m;ms: lcdos buo lavatboik økonomiske forhold Kommentardel Regnskap Regnskapet for 2010 er satt opp i henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak jfr. kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak. Driftsinntekter: Sum driftsinntektene for 2010 er på kr ,-. For 2009 var sum driftsinntekter kr økningen i driftsinntekter fra 2009 til 2010 er på ca ,-. I budsjett for 2010 var det forutsatt en driftsinntekt på kr ,-. Økningen i inntekter knyttes i meste til aktiviteten ved Horvnes. økningene er også kommentert i budsjett for Totalt er det inntektsført ca. kr. 6 mill. i 2010 i tilknytning til driften på Horvnes. Det har vært drift ved Horvnes i ca. 10 mnd. i (Fra mars) Når det gjelder havneavgifter (Anløps-/ kai-/ og vareavgift) er disse for 2010 ca. kr ,-. Dette er en økning i forhold til regnskap 2009 med ca ,-, og en økning i forhold til budsjett 2010 med ca ,-. Kaiavgift og vareavgift i tilknytning tii Horvnes utgjør for 2010 ca. kr ,-. Husleieinntekter og tomte-/festeavgift utgjør for 2010 ca. 8,37 mill kr. Dette er en økning i forhold til regnskap 2009 med ca. 4,3 mill. kr. Av husleie og tomte-/festeavgift på 8,37 mill kr. er ca. 4,5 mill kr. knyttet til Horvnes. Eksterne finansinntekter Når det gjelder renteinntekter for 2010 er disse på kr ,-. Av disse utgjør renteinntekter på ubrukte lånemidler kr ,-. Driftsutgifter: De totale driftsutgiftene for 2010 er på kr ,-. For 2009 var driftsutgiftene på kr ,-. Det er en Økning i forhold til regnskap 2009 på kr ,-. I forhold til budsjett 2010 er det en økning på ca. 3 mill, kr, økningen skyldes bl.a. underbudsjettering i forhold til avskrivninger ca ,-. I tillegg er det ført til utgift i driftsregnskapet kostnader knyttet til arbeidet med kommunedelplan øst for FV 17. Dette var tidligere budsjettert som investeringskostnader. I vurderingen vi har gjort av disse kostnadene i forhold til kommunal regnskapsstandard nr. 4 som gjelder 3

4 rn.c. avgrensninger mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, har vi kommet frem til at kostnader tilknyttet slike planer ikke innehar kriterier som kan klassifiseres som investeringsutgift. Utgiftene skal heller derfor ikke aktiveres som anleggsmidler i balanseregnskapet. Utgifter til kommunedelplan er ført i driftsregnskapet for 2010 med kr ,-. Eksterne finansutgifter Renteutgifter for lån for 2010 er på kr ,-. I budsjett for 2010 var det beregnet totale renteutgifter på , som var basert på at de pågående prosjektene på Horvnes skulle vært avsluttet og rentekostnadene belastet driftsregnskapet i For prosjektene som tidligere er avsluttet og som ble avsluttet i 2010 er det i driftsregnskapet belastet med kr ,- i renteutgifter. Det var i budsjettet for 2010 forutsatt en rentesats på 5 %. Renten i 2010 har variert fra 2,28 % til 3 %. Ved utgangen av 2010 var renten på 2,91 %. Rentegevinsten i forhold til budsjett er beregnet til å utgjøre ca kr ,- for Driftsresultat: Netto driftsresultat for 2010 er på kr ,- Avsetninger og overføringer i henhold til budsjett: Investeringsregnskap I 2010 har Alstahaug havnevesen KF investert for kr ,-. Det er i all hovedsak knyttet til utbyggingen på Horvnes. Når det gjelder feltinterne opparbeidelse I2/K2 samt opsjoner på opparbeidelse av Tl, T2 og T3 for ASCO er ikke dette arbeidet avsluttet enda. Arbeidene ble påbegynt sommeren 2009 og forventes avsluttet i løpet av våren Oppstart med bygging av kai 3 ble påbegynt sommeren Dette byggetrinnet forventes også ferdigstilt våren I tillegg ble det foretatt overdragelse av lager-/kontorbygg fra ASCO til havnevesenet i juni Andre investeringer i 2010: ISPS sikring Horvnes Steinlegging terminalområde Horvnes Elektro Horvnes Avvik i driftsregnskapet i forhold til budsjett: Vannavgift (salg av vann til fartøyer) Økning i forhold til budsjett. Økningen skyldes i all hovedsak salg av vann til supplyfartøyer i tilknytning til ASCOs drift på Horvnes. Totalt er det solgt ca m3 ferskvann. Det meste av dette er solgt via kaia på Horvnes.

5 Annonserbeklame Økning i forhold til budsjett. Her er bl.a. tatt med havnevesenets andel på kr ,- til reklamefilmen som ble produsert av News On Request. I tillegg er det ført utgifter til bl.a. annonsering i forbindelse med baseåpningen på Horvnes Strøm kai og anlegg En økning i forhold til budsjett. Skyldesi hovedsak økning i strømprisen, som i perioder har vært rundt kr. pr kw/t. Utgangspunktet for budsjettet er basert på 2009 priser. Fig. 2. Viser drilisinntekter ekski. finansinntekter. Fig. 3. Viser inntekter fordelt på havneavg ter og utleie av eiendom Ilavneavg.Og le:oinnt DrOwol. HaMe LkeP rink. Økonomisk oversikt - Drift Note Regnska p 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Art Tekst 600 6rukerbetalinger And re sa les- og teminntekter Oyerføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse 0 0 Sum driftsinntekter $ Lønnsutgdster COD Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som Mngår OCO Kjøp av vares ag tjenester som erstatter Overforinger Avskuvninger I Fordelte utgifter Sum drmtsutgifter Bruttg dnft resultat Rentemntekter og utbytte COO

6 Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter eg Iåneomkostninger Avdrag på lån Utlån 0 o o Sum eksterne finansulgifter ResuItat eksterne finanstrans / Motpost avsknvninger Netto driftsresuftat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning merforbruk o o o 540 Avsatt til disposisjonsfond COD Avsalt til bundne fond C c o 560 Avsatt til likviditetsreserven 0 o o Sum avseminger /580 Regnskapsmes g mer-/mindreforbruk økonomisk oversikt - Investering Art Tekst Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger o Arets finonsieringsbehov Finonsiert slik: 910 Bruk av lånernidler Inntekter fra sale av anleggsrnidler Tilskudd til investeringer OOD Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 o Andre inntekter Sum ekstern finaesiering Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansierfng /580 Udekket/udisponert

7 Balansen Kapittel Tekst Note Eiendeler 2.2 Anteggsrnidler 2.27 Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 2.21 Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler 2.13 Kortsiktige fordringer Premteavvik Aksjer og andeler 2.12 Sertifikater 2.11 Obligasjoner 2.10 Kasse, postgiro, banktnnskudd Sum eiendeler Gjeld og egenkapital 2.5 Egenkapital 2.56 Disposisjonsfond Bundne driftsfond 2.53 Ubundne investeringsfond 2.55 Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig rnerforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Gjeld: 2.4 Langstkrig gjeld lbenderhaverobligasjonslån 2.40 Pensjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre :ån Kortsiktig gjeld 2.31 Kassekredittlån 2.32 Annen kortsiktig gjeld Sandnesssjøen Ivar Larssen Kjetil Mathisen Havnefogd kontorleder

8 Fig 4. Viser prosentvis fordeling av kaiavgift på forskjellige kostnadsbærere. Kalavglft 2010 Kaiavgift 2009 Basetttran 11% And B t. 0 % tores 1% S4r4 rk'si 1-i 14 VXo, 54 Personal og HMS Ved utløpet av 2010 var det 7 fast ansatte i Alstahaug Havnevesen KF. Av disse er 4 menn og 3 kvinner. Sykefraværet var i 2010 på 3,8 %. Det er en økning på 1,07%. Bedriften har samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv I likestillingssammenheng driver havnevesenet en type virksomhet som tradisjonelt har vært mannsdominert. Forvaltning av havnedistriktet Alstahaug kommunestyre vedtok i møte sak 4/10 Endring av ordensforskrift for Alstahaug kommune: Forskrift om bruk av og orden i havner, Alstahaug kommune, Nordland. Fastsatt av Alstahaug havnestyre 21.desember 2009 med hjemmel loy av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 14 førsteledd og 42 første ledd. Når det gjelder forskrifter om innkreving og beregning av anløpsavgift, saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven, har Kystverket i brev av informert om utsatt ikrafttredelse av forskriften. På grunn av innspill i høringsrunden har Fiskeri- og kystdepartementet i brev av til Kystverket besluttet at tidspunktet for ikrafttredelse for alle disse forskriftene utsettes til Dette innebærer at hele det nye vederlags- og avgiftsregimet utsettes for de havner som til nå har innkrevet havneavgifter. 8

9 Alstahaug havnestyre Havnestyre har i 2010 hatt følgende sammensetning: Peter Talseth, leder (Alstahaug kommune) Monica Skjellstad, nestleder (Alstahaug kommune) Alstahaug kommunestyre vedtok den å oppløse sittende havnestyre ogforeta nyvalg Faste representanter som ble valgt til å sitte ut valgperioden ble følgende: Peter Talseth, leder Per Jægtvik, nestleder Hanne Wiig Magne Steinholt Heidi Klaussen I tillegg til representanter valgt av kommunestyre, er disse representert i styret. Karin Tønder Knutsen øystein Bjørnvold (Nordland fylkeskommune) (AnsattelAlstahaug havnevesen KF) Styret avholdt 10 møter og behandlet 37 saker Av viktige saker som er behandlet nevnes: Etablering av kai 3, Helgeland Logistikksenter- Det ble vedtatt i kommunestyret i sak 3/10 å endre rekkefølgen på utbygging av kai 2 og 3, slik at kai 3 bygges før kai 2. Arbeidet med bygging av kai 3 startet i august Dette for å unngå at industritrafikk måtte passere det anleggsområdet som ville eksistere under bygging av kai 2. Strategiplan- Strategiplan ble vedtatt i havnestyret For årene som kommer vil det være flere viktige saker, utbygginger og utfordringer som havnevesenet står overfor. Passasjerterminal Reguleringsplan øst for FV 17 Reguleringsplan Vågen-Andvågen Kai 2 Horvnes 9

10 Tekniske vedlikehold/rehabiliteringsarbeider Havnevesenet har i 2010 oppgrader sikkerhetsutstyret tilknyttet kaiene i Karivika, sentrum, Vågen og Horvnes. Karivika er flytebryggeanlegget oppgradert ved at 4 nye brygger er bygget og lagt ut. Strømkapasiteten til anlegget er også økt fra 63 A til 240 A. I tillegg ble det gjort rehabiliteringsarbeider i forbindelse med utrasing av veibane i bakkant av kai Stranden. Ut over dette har Havnevesenets egne ansatte igjennom hele året utført løpende vedlikeholds- /reparasjonsarbeider på de andre anleggene, samt drift- og serviceoppgaver innenfor de ulike fagkategorier. For øvrig prioriteres ailtid oppgaver som har med sikkerhet å gjøre. tit) Ivar Larssen havnefogd 10

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord 2008 Alta Havn KF ÅRSBERETNING Vedtatt i kommunestyret Alta stamnetthavn i nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon 1.3 Formål og ansvarsområde

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Den største økningen gjennom året hadde man på Rana Industriterminal AS.

ÅRSMELDING 2011. Den største økningen gjennom året hadde man på Rana Industriterminal AS. ÅRSMELDING 211 Mo i Rana Havn KF ÅRSMELDING 211 PRODUKSJONSMÅL Økning i godsomsetningen over Mo i Rana Havn i 211 Godsomsetningen over Mo i Rana Havn økte med 149 684 tonn i 211, tilsvarende 4,4 % i forhold

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 212 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 212-215 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen (FrP), leder Ragnhild

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet 2001. Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

Detaljer

Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF

Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF 1 Produksjonsmål 2013 ble et godt år for Mo i Rana havn. Foto: Jan Inge Larsen Dette til tross for at godsomsetningen gikk ned med 317 992 tonn i 2013, tilsvarende 7,70

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Innhold. Forsidefoto: Tromsø Havn internt

Innhold. Forsidefoto: Tromsø Havn internt ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 4 Havnedirektøren har ordet 5 Havnestyret 6 Generelle utfordringer 7 Prosjektstatus 8 Personal, miljø, organisasjon 9 Tromsø Havns selskaper 10 Bedrifter i havna 11 Aktiviteter

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Ålesund kommunale Eiendom KF. Organisasjonsnummer 986 074 988

ÅRSMELDING 2009. Ålesund kommunale Eiendom KF. Organisasjonsnummer 986 074 988 ÅRSMELDING 2009 Ålesund kommunale Eiendom KF Organisasjonsnummer 986 074 988 Innhold: 1. Organisering 2. Styret/styresaker 3. Drift 2009 4. Økonomi/regnskap Skarbøvik Ungdomsskole, gymnastikksal opprustet

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Tromsø Havn årsrapport

Tromsø Havn årsrapport Tromsø Havn årsrapport 2003 Innhold 5 Havnedirektøren har ordet 6 Havnestyret 8 Strategiske utfordringer 12 Organisasjon 13 Tromsø Havns selskaper 14 Nøkkeltall 15 Trafikkutvikling 18 Økonomi 19 Investeringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen Årsregnskap 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen 15.2.2012 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Trygve Bendikssen 11/07368-3 123 15.2.2012 Økonomifunksjonen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer