Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018."

Transkript

1 Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for INNSTILLINGEN ENSTEMMIG VEDTATT.

2 Saksopplysninger: Forutsetningene som er lagt til grunn er i hovedsak basert på dagens trafikk, tjenester og drift. I Svartnes havn regner vi med en liten økning i aktivitet fremover. Kvotene i fiskeriene er høye så det kan forventet en økning i den forbindelse. Seismikk og leteboring kan også gi økte inntekter i samband med aktivitet i området som delelinjen innbefatter. Som tidligere år har vi ikke lagt inn noen store inntekter utover dagens aktivitet og økt aktivitet utenom dette vil komme som et pluss. Ny havnebåt har gitt økte inntekter de to siste år og det forventes at inntektene fremover blir like store. Skal inntektene økes noe vesentlig må dette skje i samband med investeringer i kai og serviceanlegg. Nye flytebrygger og service kan fremover gi noe økt inntekter på kai vederlag. I den sammenheng vil etablering av isanlegg være en investering som vil bety økte inntekter. De siste år har rekefisket på Varangeren tatt seg betydelig opp. Et isanlegg vil kunne bl.a. medføre at flere rekebåter vil levere sine fangster til kommunen. Det vil være aktuelt å være med i ett selskap som foretar utbygging av isanlegg. Vi har ikke økning i inntektene fra drift av skipsekspedisjon og det er nødvendig å effektivisere driften og i den sammenheng bilparken. Ny avtale for fortøyning av hurtigruten hat gitt økte inntekter for vederlag fortøyning. Når det gjelder driftsutgifter er økningen minimal. Det forutsettes at vedlikehold holdes på dagens nivå og at driftsutgiftene ikke økes noe. Anskaffelse av større flytebrygger i Vardø havn er 2 av 4 brygger innkjøpt. Årsaken er at vi ikke fikk tilsang på støtte på den 50% som det er søkt Kystverket om. Vi forventer svar i nov. om vi får støtte i Arbeidet med å etablere en molo og flytekaier i indrehavn i Vardø er noe som vil bli prioritert fremover. Likeledes å styrke flytebrygge tilbudet i Svartnes havn også styrkes.

3 Det er lagt til grunn en flytende rente på 3% i økonomiplan perioden. Dagens rente er 2,5 %. Lån kr. 2,6 til flytebrygger har en rente på 3,15 %. Det vil være en gradvis nedtrapping av renter i samband med tidligere lån i årene fremover, samtidig vil de nye lånene bety økte kapitalutgifter i form av avdrag som i 2016 vil slå fult ut. Samtidig som et lån blir utbetalt vil dette totalt ikke gi noen større økning av kapitalutgiftene i årene som kommer. ØKONOMIPLAN Økonomiplanen er utarbeidet i tråd med dagens drift, investeringer og forventet rente. 2. Forventet rentenivå er lagt til grunn ,0%, %, % % 3. Bystyret gir sin tilslutning til framlagte drifts og investeringsbudsjett for planperioden. ARBEIDSOPPGAVER/MÅL - Gjennomføre utbygginger i tråd med ny havneplan. - Få iverksatt utbygging av skuldermolo ved søndre molo i Svartnes havn ihht. rapport fra Sintef. - Få utbygd en molo ved søndre sjete som skjermer indre del av Svartnes havn. - Oppdatering og vedlikeholdsmudring av innseilingsled Svartnes havn. - Mudre innseilingsled Svartnes havn for skip med dypgående på 10 m. - Utbygge bølgebrytermolo og flytebrygger i indrehavn i Vardø ihht. havneplan. - Tilrettelegge for bedre infrastruktur i havnene og sikre trafikk- og lagerarealer bak kaiene. - Øke tilbud på lokaliteter og flytekaier for fiskeflåten-, turisme- og petroleumsvirksomhet. - Tilrettelegge for lagring og transport av containere inkl. frys. - Vurdere deltagelse i prosjekter og selskaper, som totalt øker og gir havnebrukerne bedre tilbud, herunder felles isanlegg og fryserianlegg på Svartnes. - Skape grunnlag for en mer lønnsom drift av havnevesenet og skipsekspedisjon. - Bidra med å etablere bedre fiskeserviceanlegg tilbud i havnene. - Utvikle havnevesenet innenfor rammer og områder etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer, til beste for brukerne, kommunen og Vardø havn KF.

4 TILTAK DRIFTSDEL 1. Bidra og tilrettelegge til næringsutvikling innenfor fiskeri, turisme og olje/gass. 2. Opplæring og kurs av ansatte internt og eksternt. 4. Øke oppdragsmengden for havnebåt og andre driftsmidler. 5. Få utbedret og utvidet strømkapasitet i samband ved flytebryggeanleggene i Vardø. 6. Rep. av gammel ds.betongkai i Vardø og indr.kai på Svartnes. 7. Drift av havnepromenaden, inngå vedlikeholdsavtale med Vardø kommune. 8. Tilpasse og effektivisere kjøretøy ift. drift og økonomi. 9. Vedr. driftsenheter, forbedre internkontroll og vedlikehold. 10. Gjennomføre tiltak Hornøya ifm. båttransport og flytebrygge og landing. 11. Drift av turistinformasjon 12. Sikre gode rutiner vedr. service og vedlikehold. 13. Arbeide for styrking av agentvirksomhet. 14. Skaffe flere oppdrag innen transport. 15. Etablere ISPS. terminal på Svartnes. 16. Utskifting av nødvendig materiell.

5 UTVIKLING I FOND Bundne driftsfond pr Disposisjonsfond pr Bundne investeringsfond pr Ubundne investeringsfond pr pr

6 UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD OG RENTER Utvikling i gjeld Pr Vardø Havn KF s lånegjeld kr Utvikling i lånegjeld i perioden basert på vedtatt investeringsbudsjett langsiktig lånegjeld (kroner) Lånegjeld pr 1. jan Lån Lån inv budsj 2010 Avdrag Ekstraord avdrag Lånegjeld

7 Beskrivelse Regnskap Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindre forbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk

8 Overført til investeringsregnskapet Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer forbruk/mindre forbruk

9 FORSLAG PÅ NYE INVESTERINGER I PLANPERIODEN Forslag på nye investeringsprosjekter i Prosjekt Realisering år Prosjekt Tilskudd/ Egenkapital Lån Ny lastebil Summer Oversikt utvikling langsiktig lånegjeld på foreslåtte investeringer i (kroner) Planperiode Forslag på nye investeringer Årlige avdrag Avdragsfritt Oversikt renteutvikling foreslåtte investeringsprosjekt, lånefinansiert i (kroner) Planperiode Forslag på nye investeringer Årlige renter Figur 1

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 12.12.13 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder INNHOLD

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011.

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. 1 Budsjett 2011 for NRV IKS Økonomiplan for 2012-2014 Innledning Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for

Detaljer

Økonomisk analyse 2015-2018

Økonomisk analyse 2015-2018 Iveland kommune Økonomisk analyse 2015-2018 Likviditet Fond - Finans Gjeld Formannskapet 11.11.2014 Økonomienheten, ESB Side 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRINGSDOKUMENT... 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015 Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Innhold Handlingsdelen... 3 Økonomiplanen...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-29/ Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.05. Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Hammerfest Parkering - Årsmelding 2014. Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding 2014

Hammerfest Parkering - Årsmelding 2014. Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding 2014 Hammerfest Parkering KF Å rsmelding 2014 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hammerfest Parkering Kf... 3 Styret i perioden.... 3 Bemanning og årsverk 2014... 3 Sykefravær... 3 Behandling av

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer