Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:"

Transkript

1 I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr Forskrift av 15. desember2009fastsattav Fiskeri- og Kystdepartementet i medhold av 22 om ankomstmeldingerog tjenestemennsadgangtil fartøyerosv. 3. Forskrift av 17. august1989nr 0819 fastsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet i medhold av 64 om opplysningersomskalgis av havnebrukerneog privatekaieiereog om kommunensplikt til å førestatistikk. 4. Forskriftene av 02.desember1994nr 1070og 1077fastsattav Fiskeri- og Kystdepartementet i medholdav 64, om hvilke kostnaderm. v. deforskjellige havneavgifterskaldekke,og om havneavgifter,beregningog beregningsgrunnlag, oppbygging,oppkreving,kostnadsregistreringm. v. 5. Forskrift av 20.desember2010nr.1762om kommunensberegningog innkrevingav anløpsavgift.fastsattav Fiskeri- og kystdepartementet i medholdav 8, 25 og Forskrift om leveringog mottakav avfall og lasteresterfra skip. Fastsattav Miljødepartementet12. oktober2003medhjemmeli lov av 9.juni 1903nr. 7 om Statskontroll medskips Sjødyktighet 1, 116førsteog annetledd, 118og 124,jf. 3 og kgl.res.av 12. oktober1979og lov av 13. mars1981nr. 6 om vernmot forurensningerog avfall kapittel 5, jf. EØS-avtalensvedleggXIII nr. 56i (direktiv 2000/59(EF) av 27. november2000)om mottaksanleggi havnerfor avfall og lasteresterfra skip, i overensstemmelsemeddirektiv 2002/84(EF) av 5. november Avgiftsregulativetgjelderavgiftsområde1, 2,3,4,5,6,7,8,9og 10, og er vedtattav Hammerfesthavnestyreden.11. november2013. Avgiftsområde 1: Fra N 70 42, E rett linje til N 70 39,8, E Derfra til ErsviknesetN 70 37,6, E ,5. Videresydøstlangsstrandaav Seiland til kommunegrensen70 30,3, E ,3. Derfrarett linje til N 70 34,3, E ,9 minutter.videretil kommunegrensepåland70 34, E Derfranordlangsstrandaav Kvaløyatil RossmollaN 70 40,6, E Avgiftsområde 3: RossmollaN 70 40,6, E , nordlangsstrandatil N 70 42, E Derfrarett linje vesttil N 70 42, E Videresyd til N 70 40,6, E Derfraøsttil Rossmolla. Avgiftsområde 4: Lundhavnkai Avgiftsområde 5: Langstrandkai Avgiftsområde 6: Lotre kai Avgiftsområde 7: Slettneskai Avgiftsområde 8: Kårhamnoffentlig kai. Avgiftsområde 9: Sandøybotnoffentlig kai.

2 Avgiftsområde 10: Akkarfjord offentligekaier. Avgiftsområde 2: Resterendedel av havnedistriktet. Samtligeforskrifter finnesbl. a. utlagti enoversiktpåhavnekontoret, jfr. Havne- og farvannsloven 10, sisteledd. STRAFFEANSVAR Med bøtereller fengselstraffesetter 62 i Lov om havner- og farvanndensomforsettelig eller uaktsomtikke rettersegetteravsnittenea f i nevnte. II FARTØYSAVGIFTER OG VEDERLAG ANLØPSAVGIFT 8, 25 og Avgifter somskalbetalesav fartøysomoverstiger15 meterberegnespågrunnlagav fartøyetsbruttotonnasjei samsvarmedinternasjonalkonvensjonom målingav fartøy, For oljetankefartøysomer målt ettermålekonvensjonenav 1969,skalvolum av segregerteballasttankerikke inngåi tonnasjen vedberegningav fartøyetsstørrelse etterforegåendeledd,dersomvolumetav slike tankerklart gårfram av målebrevet. Betingelsen etterimo-resolusjonena 747(18) måogsåværetil stede. For fartøyersomikke er målt, fastsettestonnasjenav vedkommendehavnemyndighet. 2. Med unntaksomnevntnedenforskalethvertfartøysomanløperhavnenbetale anløpsavgiftetterfølgendesatser: Tonnasjegrupperingi BT. område1 område1 område2 område3 Cruiseskip og 4-10 For deførste 300 1,10 1,10 1,10 1,10 For deneste 300 0,99 0,99 0,99 0,99 For deneste 600 0,83 0,83 0,83 0,83 For deneste 800 0,77 0,77 0,77 0,77 For deneste ,70 0,70 0,70 0,70 For deneste ,62 0,62 0,62 0,62 For deneste ,55 0,55 0,55 0,55 For deneste ,22 0,41 0,22 0,41 For deneste ,26 0,31 0,26 0,41 For deneste ,26 0,31 0,26 0,43 For deneste ,27 0,31 0,27 0,44 For alt over ,31 0,44 2a: Anløpsavgifterleggespr. anløpi avgiftsområdet.ved gjentatteanløpinnenforett og sammedøgn,erleggesavgiftendogkun engangpr. døgn. 2b: For fartøyersomanløperhavnenhyppig,kanhavnestyretbestemmeat detbareskal betalesavgift for et bestemtantallanløpi enkalendermåned.det kandessutenfastsettes månedsavgift. 2c: Fartøyersomhovedsakeligoppholdersegi havnenutenå forlateavgiftsområdet,betaler for sin bruk av farledenog havnen.avgiften kanregnespåmåneds- eller årsbasis,og detbør skillesmellomfartøyeri stadigfart og henliggendefartøy. 2d: Fartøyermedloa under15,00meter

3 3: FRITATT FOR Å BETALE ANLØPSAVGIFTEN ER: - Fartøysompassereravgiftsområdetutenå anløpehavnen. - Fartøysomanløperhavnenpågrunnav skadeeller nødstilstandnåroppholdetikke varerover2 døgnog fartøyetherunderikke laster,lossereller tar om bord skipsfornødenheter eller passasjerer. - Bergings- og isbryterfartøyunderutførelseav bergingog isbryting. - Fartøysomkommerinn undergenerellebestemmelserom unntak,jfr. 2 i Forskrift av 20. desember2010nr 1762til lovens 8, 25 og Fartøyersombetalermånedsavgift. For ikke målepliktigefartøyfastsetterhavnestyretminstestørrelsefor oppkrevingav avgiften. 4. For følgendefartøyerbetalesavgiftenmed40 % av forannevntesatser: Fartøyersomgåri regelmessigrute. 5. Av fartøyersomligger utenforhavnedistriktetsgrenseog foretarlossing eller lasting, tar om bordeller landsetterpassasjerer til eller fra stederinnenhavnedistriktet,vedhjelp av andrefarkoster,oppkrevesanløpsavgiftetterpkt. 1, medsammeavgiftsbeløpsomom fartøyethaddelagt innenforhavnedistriktetsgrenser. 6. Sjøfly somlanderinnenhavnedistriktetsgrenserskalbetaletil havnekassen landingsavgiftpåkr. 465,- pr. anløp. Eventuellbistandav båtkommeri tillegg til denneavgiften. 7. Fartøysombrukerredenskalbetalevederlagtil havnekassenjfr. pkt.3c. Vederlagfor bruk av sjøarealutover5 dageri forbindelsemedlasting/ lossingoppkreves etterfølgendesatser: <10.000br.t. : 350,-/pr påbegyntedøgn br.t. : 700,-/pr påbegyntedøgn br.t. : 1.050,-/pr påbegyntedøgn > br.t. : 1.400,-/pr påbegyntedøgn Ankringsplassskalgodkjennesav havnemyndighetene. 8. Borerigger, rørleggingsfartøyer,kranskipeller andrekonstruksjonerskal i tillegg til anløpsavgiftbetalevederlagfastsattut fra oppdragetsart og omfang.pristilbud.

4 III VEDERLAG FOR BRUK AV KAI OG FORTØYNINGSINRETNINGER 1 a: Fartøysombenytterhavnevesenetskaiereller fortøyningsinnretningerskalbetale vederlagetterfølgendesatser: Tonnasjegrupperingi bruttotonn Avgiftsområde1 Avgiftsområde 1 Avgiftsområde2,4,5,6, i kr. / BT Cruiseskip 7,8,9og 10 For deførste 300 0,82 1,38 0,82 For deneste 300 0,59 1,28 0,59 For deneste 600 0,50 1,12 0,50 For deneste 800 0,44 0,96 0,44 For deneste ,37 0,79 0,37 For deneste ,22 0,64 0,22 For deneste ,20 0,53 0,20 For deneste ,18 0,52 0,18 For deneste ,22 0,47 0,22 For deneste ,21 0,44 0,21 For alt over ,20 0,43 0,20 1 b: Fartøymedloa under15 meterbetalervederlagetterfølgendesatser: Loa < 10,0 meter: 34,50 / døgn Loa 10,0 12,49meter: 46,50 / døgn Loa12,5 14,99meter: 58,- / døgn 1 c: Vederlagetsvarespr. påbegyntdøgn(liggetid). 1 d: Vederlagetfastsettesav Fiskeridepartementet for kaiersomtilhørerstaten. 1 e: Liggetidenregnesfra fartøyetleggertil og inntil detgårfra kai. Del av døgnpå6 timer eller mindreregnesfor ½ døgn. Det betalesdogalltid kaiavgift for minstett døgn.for fartøysometterordrefra havneoppsynetmåforhalefra kaienfor å gi plasstil annetfartøyog deretterleggertil kaien igjen, regnesliggetidensomom fartøyetheletidenharligget vedkaien.hvis fraværetfra kaiener over3 timer,skaldetskjefradragi denberegnedeliggetid meddentid fartøyethar værtbortefra kaien. Skifter et fartøyfra enplassvedkommunalekaiertil enannenuteni mellomtidenå havært utenforavgiftsområdetsgrenser,blir liggetidenå beregnesomom fartøyetharligget ved kaienutenavbrytelse. 1 f: Havnestyretkanbestemmeat detbetalesvederlagbarefor et bestemtantallanløpi løpet av enkalendermåned.det kanogsåfastsettesmånedsvederlag. 1 g: Fritidsbåtersomer hjemmehørendei havnen,kanbetalevederlagfastsattpr. år eller månednårkommunenharhatteller harutgifter til havneanleggeller fortøyningsinnretninger for dissefartøyene,eller bekostetnødvendigoppsyn. Vederlagetfastsettespr. fartøy.vederlaget størrelsefastsettesunderhensyntagentil havnekassensutgifter, båtplassensbeliggenhetog fartøyetsstørrelse. Dersomhavneanleggeller fortøyningsinnretningerutleiestil, og administreresav en båtforening,fastsettesenbestemtleiesumpr. år sombetalesav vedkommendebåtforening.

5 1 h: Fastliggeplassi indrehavn: Lokalefartøyerunder15 metersombrukestil passasjerbefordring / turistkjøringog ønskerfastplassi indrehavn, betalervederlag, kr 5,50 pr meter/døgn. I tillegg kommerstrømsombetalesetterforbruk og gjeldendesatseri henholdtil avgiftsregulativet.detsammegjelderfor renovasjon. For å få tilvist plassmågyldig passasjersertifikat fremlegges. 2: Et fartøysomligger utenforet annetfartøy(eller andrefartøy)og harforbindelsemedland overdette(disse)skalbetalefullt vederlagetterregulativetssatser. 3: Fritattfor vederlager: - Fartøyersombetalermåneds- / årsvederlag. 4: Cruisefartøysomlandsettereller tar om bordpassasjereroveroffentligekaianleggsom spesieltavsettestil detteformål underfartøyetsoppholdi havn,skalbetale90 % av regulativetsvederlagsomom skipetfysisk anløpkai. 5: Fritidsbåtersombenytterkommunalehavneanleggbetaleret vederlag til havnekassenpå kr. 72,- pr. døgn. 6: Havnestyrekan,- nårsærligeomstendigheterforeligger,bestemmeat påløpne havneavgifterog vederlagi enkeltetilfeller nedsetteseller ettergis. MÅNEDSVEDERLAG Kommersiellefartøyunder80 BT / 15 meter kanbetalemånedsvederlagtil havnekassenfor bruk av farledenog havnenetterfølgendesatser: Fartøy < 10,0meter kr. 380,- pr. mnd. Fartøy mellom10,0 12,49meter kr. 510,- pr. mnd. Fartøy mellom12,5 14,99meter kr. 634,- pr. mnd. ÅRSVEDERLAG Registrertefiskefartøymellom15 og 30 meter,kanvalgfritt i løpetav januarmånedvelge mellomregulativetsfasteprissettingfor bruk av kai, eller et fastårlig vederlagfor bruk av kai. Fartøymellom15,0 19,99meter kr ,- pr. år Fartøymellom20,0 30,00meter kr ,- pr. år IV VEDERLAG FOR LOSSING OG LASTING AV GODS OVER KAI 1a:Vederlagetgjelderfor varersomfraktesmedskip til eller fra havnen,og somføresover kommunalekaierog arealer.

6 1b: For varer somankommerhavneni transittog somankommerog videreforsendesmed fartøy,erleggesvederlagetkun vedinngående. For vareri transitttil utlandeterleggesdogvederlagetvedutgående. 1c: Vederlagkanpåleggesvarersomoverføresfra et fartøytil et annetutenå passerekaien, hvis et av fartøyeneligger veddenne.vederlagetkani såfall ikke oppkrevesmedmerennen tredjedelav hvasomer bestemtfor varersomføresoverkaien. 1d: Vederlagetdekkerlagringav varerpåkai, arealereller innrettingdisponertav kommunen inntil 48 timer etterendtlossingav skip, eller inntil 48 timer før lastingtar til. 1e:Vederlagfor inngåendevarerpåhvilervaremottaker.for utgåendevarerpåhviler vederlagetvareavsender.detteskaldogikke væretil hinderfor at vederlagvedinnenriks forsendelseretteravtalekanpåleggestransportørendersomvederlagetinnberegnesi frakten. 1f: Fiskeridepartementet fastsettervederlagfor kaiersomtilhørerstaten. 1g: Fritatt for vederlager: - passasjerersbagasje - proviant,kull, olje og skipsfornødenheter sominnlastestil fartøyetsegenbehov. 2: Sombetingelsefor at ekspeditørerfår ekspederegodsoverhavnevesenetskaierog arealer, skaldefor havnevesenetsregningoppkrevedet til enhvertid fastsettevederlag. Godtgjørelsefor oppkrevingsettestil 10 % av detinnkassertebeløp. Havnedirektøreneller denhanbemyndigerkannårsomhelstforetakontroll for å forsikreseg om at vederlagetoppkreveseller beregnesettergjeldendebestemmelser. Jfr. Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. august1989nr 0819til lovens 64 3: Mottakerog avsenderav gods,ekspeditører,fartøysførereog andresomdirekteeller indirekteformidler trafikk fra, til eller innenhavnedistriktet,er forpliktet til å gi havnemyndigheteneoppgaveovergodsetsart, mengde,avsendelses - eller bestemmelsessted, passasjerantallm.v. Jfr. Fiskeri- og Kystdepartementetsforskrift av 17. august1989nr 0819 til lovens 64 4: Varersomtransporteresmedvogn,på eller avlastespå havnevesenetsarealerog eller vareskur,skalerleggesterminalvederlag. Satsenfor dettevederlagetskalværedesammesom for innenriksvederlagbestemt,og skal oppkrevesav vedkommend ekspeditørettersamme reglerog sammegodtgjørelsesomfor oppkrevingav tilsvarendevederlag. Jfr. Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. august1989nr 0819til lovens 64 5: For hverkalendermånedskalhavnebrukernesomer nevntunderpkt. 3, oversende HammerfesthavnKF, påegetskjema,oppgjørfor innkrevdvederlag. Det gjøresfradragfor omforenetoppkrevingsgodtgjørelsevedinnbetalingi rett tid Oppgjøretsendespåfastsattskjemaog vedleggeserklæringfra firmaetsrevisorom at det oppførtebeløputgjørvederlagi h. h. t. regulativfor devarer somer losseteller lastet. Havnevesenetharadgangtil å foretakontroll vedstikkprøverog kanforlangeå få oversendt utgående-/inngåendemanifest.jfr. Fiskeridepartementets forskrifter underpunktene3 og 4. 6: Fartøyetsekspeditør,eventueltskipsførersomselv ekspederersitt fartøy,eller annen havnebruker,måikke utentvingendenødvendighetavskipevederlagspliktigevarerfør vederlageter betalt.i motsattfallkanhangjøresansvarligfor vederlagsbeløpet.jfr. Fiskeriog Kystdepartemente ts forskrift av 2. desember1994, 19 til lovens 64.

7 Vederlagetoppkrevesetterfølgendesatser: 1: Grunnsatspr. tonn..kr 22, - Forsendelserunder500kg.. 14, - 2: Spesiellelastebærere, lastetyper: Asfalt pr. tonn. kr. 19,- Sand,singelpr. tonn kr. 11,50 Biler, Campingvogner,båter pr. stk.. kr.101,- Arbeidsbrakkerog lignendepr.stk...kr.391,- Husseksjonerpr. stk.kr.479,- Våpen,ammunisjonog sprengstoff,pr. tonn...kr.253,- Container10 fot, pr. stk...kr. 101,- Container20 fot, pr. stk...kr. 205,- Container23 fot, pr. stk...kr. 235,- Container25 fot, pr. stk... kr. 255,- Container40 fot, pr. stk... kr. 407,- Postcontainere(grindkurv)pr. stk...kr. 20,- 2. Vederlagetberegnesalltid etterdenvekt / måleenhetsomgir størstvederlag. Transittog gjennomgangsgods beregnesmed50 % av regulativetssatser. V VEDERLAG Vederlagfor havnevesenetskostnaderi forbindelsemedtjenester,og for bruk av landarealer og særligehavneinnretninger i havnedistriktetsomikke dekkesgjennomhavneavgiftene, oppkrevessomfølger: BRUK AV MOBILE KRANER I HAVNA Fo bruk av mobilkraneller lastebilmedkranepåhammerfesthavnkf sineområderbetales et vederlagpåkr. 175,- / time.makspris1.750,- / døgn.gjelderikke lasting/ lossingaveget kjøretøy. PASSASJERER Passasjerer somreisermedbåterog langbusserfra Hammerfestbetalerkr 3,- pr tur. Vederlagetinnkrevesav transportør. BUNKRINGSSTASJONER PÅ OFFENTLIG KAI. Bunkringsstasjonerog bunkringpåoffentlig kai kanbareopprettesnårhavnevesenet gir tillatelsetil dette. Vederlagfor detteoppkrevessomfølger: Årlig leie pr. bunkringspost.kr ,- Gjennomstrømningsvederlag etterfølgendesatser: For deførste 7 mill. liter For deneste 3 mill. liter For deneste 5 mill. liter For alt over 15 mill. liter 1,1 ørepr. liter 0,8 ørepr. liter 0,5 ørepr. liter 0,25ørepr. liter

8 HAVNEBÅTLEIE: Båtleieinkl. fører. Kl kr ,- pr. time Kl og helg/ høytid...kr ,- pr. time Ekstrabåtmann: Kl kr. Kl og helg / høytid...kr. I tillegg til satseneberegnesmerverdiavgift. Berging/ assistanse:etteravtale. 603,- pr time,min. 2 timer 899,- pr.time,min. 2 timer Losføringfor Kystverketfaktureresi henholdtil gjeldendeavtale. LEIE FENDERE: Bruk av yokohamafenderø 3,5 mete:kr. 1500,- pr. fenderpr. påbegyntdøgn. Taubåtfor flytting/bytte av fendere:jfr. prislistenfor leie av havnebåttjenester. Bruk av gummifenderø 1,0 meter:kr 1500,- pr fenderpr påbegyntdøgn. Tilkjøring og bortkjøringav fendere:jfr. prislistenfor leie av hjullaster. RENOVASJONSGEBYR: Alle fartøyskalbetaleavfallsgebyrvedhvertanløp.tabellennedenforangirprisenpr. døgn fra sistelevering.i tillegg til satseneberegnesmva. Tonnagei BT Typeskip Over Lasteskip 29,- 41,- 55,- 71,- 126,- 167,- 210,- 278,- Cruiseskip H-ruteskip Ferge 41,- 55,- 71,- 86,- 97,- Hurtigbåt 41,- 71,- 86,- 97,- 112,- Supply- 88,- 102,- 102,- 102,- Hjelpeskip Fiskefartøy 29,- 41,- 55,- 71,- 97,- 126,- Orlogsfartøy 112,- 167,- 417,- 697,- 977,- Fritidsbåt 25,- 50,- 77,- Taubåt 41,- 77,- 91,- 126,- Tur- og charterbåt 29,- 55,- 86,- Rutegåendefartøyersomdokumentertlevereravfall i andrehavnerer fritatt fra avfallsgebyr. FFR srutebåter,medbasei Hammerfest,betalermånedsavgiftil havnevesenet for levertfast avfall.

9 Cruiseskipog Hurtigruteog andreskip sombestillerleveringav avfall gjennomhammerfest HavnevesenKF betalerdefaktiskeutgifterhavnevesenet harveddette, i tillegg skal det betales15 % somvederlagfor administrasjon. Spillolje / Oljeholdig vann Alle fartøysomikke dokumentererat delevererspillolje / oljeholdigvann til andremottakennhavnevesenetsmottakskalbetaledøgnpris,utfra dokumentertsiste levering,slik tabellennedenforviser.i tillegg til satseneberegnesmva. Type skip Lasteskip 3,15 7,50 8,20 11,- 12,50 13,75 Hurtigbåt 7,25 8,50 11,50 Ferge 7,50 8,20 11,- 12,50 Supply- 11,- 15,- 19,- 22,- Hjelpeskip Fiskefartøy 1,50 8,20 10,50 12,50 14,50 17,- Orlogsfartøy 4,- 9,- 11,50 14,- 17,- 22,- Fritidsbåt 1,50 7,- Taubåt 1,50 9,- 11,- 14,50 Transportkr. 88,- pr. tur kommeri tillegg til gebyret. Ekstravederlagkaninnkrevesfor skip somikke overholdermeldeplikti henholdtil Forskrift av 15. desember2009nr 1545til lovens 22. Ekstravederlagutgjør50 % tillegg. VANN : Det betaleset vederlagfor ferskvann levertav HammerfestHavn KF påkr. 20,- pr. m³. Transportkr. 88,- kommeri tillegg til vederlaget. STRØM: Fartøyersomkjøperstrømoverhavnevesenetsmålere,betalerkr. 1,66 pr. kwt eks. merverdiavgift.transportkr. 88,- pr. tur kommersomtillegg. VOGNVEDERLAG : Vognvederlagoppkrevesav kjøretøysomanvenderlandarealerog særligehavneinnretninger etterfølgendesatser: Trailer medtilhenger,semitrailer.kr. 161,- pr. anløp. Lastebiler,tankbiler, busser..kr. 70,- pr. anløp. Varevogner kr. 50,- pr. anløp. FORTØYNINGSTJENESTER: Ved behovfor fortøyningspersonellutovervaktgåendepersonell,belastesfartøyetmedkr. 574,- pr. mann(fortøyning)og kr. kr. 574,- pr mann(løskasting).

10 Ved fortøyningsassistanse vedprivatekaianleggbelastesfartøyetmedkr. 574,- pr. gang pr.mann. For fortøyningstjenestermellomkl 2100og 0600,samthelgog høytidøkessatsenetil kr. 862,- Transportkr. 88,- kommersomtillegg til gebyret. Avtaler medselskaperkanopprettesutenomregulativetssatser. Sikkerhetsvederlagfor fartøy somomfattesav ISPS koden. Fartøyunder2000BT kr. 400,- pr. anløp Fartøyfra BT kr. 800,- pr. anløp Fartøyover 5001BT kr ,- pr. anløp Sikkerhetsvakt (ISPS): Kl kr. 608,- / time Kl og helg/ høytid kr. 908,- / time VEDERLAG FOR OPPLAG AV OVERLIGGENDE GODS 1: Godssomoppleggespåhavnevesenets landarealerog særligehavneinnrettningerutover48 timer, søn- og helligdagerunntatt, betalertil havnekassenet vederlagtilsvarendekr. 7,- pr. kvm. opptattarealpr. døgn.ekspeditørenmåikke utentvingendenødvendighetutlevere avgiftspliktig godsfør påløpneavgiftertil havnevesenet er betalt.finnerutleveringenav avgiftspliktig godssted,utenat depåløpneavgiftertil havnevesenet er betalt,kan ekspeditørenbli gjort ansvarligfor beløpet. 2: For benyttelseav kai eller skurtil ising, saltingeller pakkingav alle sorterfisk og annet gods,betalestil havnekassenet vederlagpåkr. 0,20 pr. kg. Rengjøringav kai eller skuretter endtpakkingutføresav densomharbrukt kaieneller skurettil nevnteformål. Tillatelsetil slik benyttelseav kai eller skurmåhverganginnhentesav havnefogdeneller denhan bemyndiger. 3: Havneveseneter utenansvarfor godseller annetmateriellsombefinnersegpå havnevesenetslandarealereller spesiellehavneinnretninger. VEDERLAG FOR UTELAGERPLASS. 1: For lagringpåhavnevesenets landarealerbetaleset vederlagpåkr. 20,- pr. kvm. pr. mnd. Eks.mva. 2: ArealetsstørrelseforhåndsavtalesmellomHammerfesthavnevesen og leietaker.og leies påmånedsbasis. 3: Hammerfesthavnevesenmåleroppog avmerkerutelagerplassi samarbeidmedleietaker. 4: Arealerbestemtfor utelagringtillatesikke brukt somparkeringsarealerutenat detteer forhåndsavtalt. 5: Havneveseneter utenansvarfor godseller annetmateriellsomlagrespålandarealereller spesiellehavneinnretninger.

11 RYPEFJORD SMÅBÅTHAVN Priserpåinnskuddog leie for båtplasseri Rypefjordsmåbåthavner somfølger: Båtensbredde: Innskuddfiskere: Innskudd andre: Leie pr. år fiskere: Leie andre: < 2,0 m 3.080, , , ,- 2,0 2,5 m 7.700, , , ,- 2,5 3,0 m 9.240, , , ,- 3,0 3,5 m , , , ,- 3,5 4,0 m , , , ,- 4,0 4,5 m , , , ,- 4,5 5,0 m , , , ,- > 5,0 m , , , ,- Retningslinjerfor bruk av Rypefjordsmåbåthavner ellerssomvedtekterfor Hammerfest havnog vedtekterfor Rypefjordsmåbåthavn Vedtatt av Hammerfesthavnestyre Leie av hjullasterskjerkun medsjåfør. LEIE AV HJULLASTER Leie av hjullastermedskuffeeller pallegaffel: kr. 847,- / time eks.mva klappvinge : kr. 993,- / time eks.mva. Satsenegjelderhverdagerkl Overtidstilleggkr. 369,- / time eks.mva PARKERINGSBESTEMMELSER 1: Havnestyretskaltil enhvertid godkjennearealersomskalbenyttessomparkeringsarealer innenforhavnevesenets landarealereller spesiellehavneinnretninger,og bestemmelser for disse. 2: Havnestyretavgjørvederlaget størrelsepr. enhet,og gebyrfastsettelsefor overtredelseav parkeringsbestemmelser. SAKBEHANDLINGSGEBYR Søknadersombehandlesav havneadministrasjonenbelastesmedgebyr,stortkr ,-. FAKTURAGEBYR Fakturagebyrkr. 48,- belastesfakturaerutstedtav HammerfesthavnevesenKF. NB Alle satseri avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner oppgitteks.mva.

12 Notater:

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON... 4 Del 1... 5 1.1. Bakgrunn... 6 1.2. Generelle bestemmelser... 6 1.2.1 Formål og hjemmel... 6 1.2.2 Straffeansvar... 6 1.2.3 Merverdiavgift... 6

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn Innhold Del dokument I Anløpsavgift...3 Del dokument II Forretningsvilkår...7 FOTO: Ålesundregionens Havnevesen TEKST: Ålesundregionens Havnevesen TRYKK:

Detaljer

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN 2015 Vedtatt av representantskapet for Grenland Havn IKS 13. desember 2013 i tråd med gjeldende forskrifter hjemlet i Lov av 27. april 2009 nr. 19

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015.

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF 2015 Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. Avgifts- gebyr- og vederlagsregulativet for Arendal Havn og kommunens sjøområde er

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN 2014 REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN RØRVIK HAVN KF FORRETNINGS BESTEMMELSER, ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG FOR KAI OG SAKSBEHANDLINGS GEBYR RØRVIK HAVN KF 01.01.2014 INFORMASJON Vikna havnevesen Rørvik havn

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013 ,H STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS Prisliste 2013 INFORMASJON... 3 1. Bakgrunn... 3 2. Prispolitikk... 3 3. Anløpsavgift... 4 3.1 Virkeområde... 4 3.2 Avgiftsplikt... 4 3.3 Fritak,

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN 2014 PRISER Larvik Havn KF PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN www.larvik.havn.no VELKOMMEN TIL LARVIK HAVN! Med sentral beliggenhet på Østlandet, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, 1. etg., Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer