Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:"

Transkript

1 I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr Forskrift av 15. desember2009fastsattav Fiskeri- og Kystdepartementet i medhold av 22 om ankomstmeldingerog tjenestemennsadgangtil fartøyerosv. 3. Forskrift av 17. august1989nr 0819 fastsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet i medhold av 64 om opplysningersomskalgis av havnebrukerneog privatekaieiereog om kommunensplikt til å førestatistikk. 4. Forskriftene av 02.desember1994nr 1070og 1077fastsattav Fiskeri- og Kystdepartementet i medholdav 64, om hvilke kostnaderm. v. deforskjellige havneavgifterskaldekke,og om havneavgifter,beregningog beregningsgrunnlag, oppbygging,oppkreving,kostnadsregistreringm. v. 5. Forskrift av 20.desember2010nr.1762om kommunensberegningog innkrevingav anløpsavgift.fastsattav Fiskeri- og kystdepartementet i medholdav 8, 25 og Forskrift om leveringog mottakav avfall og lasteresterfra skip. Fastsattav Miljødepartementet12. oktober2003medhjemmeli lov av 9.juni 1903nr. 7 om Statskontroll medskips Sjødyktighet 1, 116førsteog annetledd, 118og 124,jf. 3 og kgl.res.av 12. oktober1979og lov av 13. mars1981nr. 6 om vernmot forurensningerog avfall kapittel 5, jf. EØS-avtalensvedleggXIII nr. 56i (direktiv 2000/59(EF) av 27. november2000)om mottaksanleggi havnerfor avfall og lasteresterfra skip, i overensstemmelsemeddirektiv 2002/84(EF) av 5. november Avgiftsregulativetgjelderavgiftsområde1, 2,3,4,5,6,7,8,9og 10, og er vedtattav Hammerfesthavnestyreden.11. november2013. Avgiftsområde 1: Fra N 70 42, E rett linje til N 70 39,8, E Derfra til ErsviknesetN 70 37,6, E ,5. Videresydøstlangsstrandaav Seiland til kommunegrensen70 30,3, E ,3. Derfrarett linje til N 70 34,3, E ,9 minutter.videretil kommunegrensepåland70 34, E Derfranordlangsstrandaav Kvaløyatil RossmollaN 70 40,6, E Avgiftsområde 3: RossmollaN 70 40,6, E , nordlangsstrandatil N 70 42, E Derfrarett linje vesttil N 70 42, E Videresyd til N 70 40,6, E Derfraøsttil Rossmolla. Avgiftsområde 4: Lundhavnkai Avgiftsområde 5: Langstrandkai Avgiftsområde 6: Lotre kai Avgiftsområde 7: Slettneskai Avgiftsområde 8: Kårhamnoffentlig kai. Avgiftsområde 9: Sandøybotnoffentlig kai.

2 Avgiftsområde 10: Akkarfjord offentligekaier. Avgiftsområde 2: Resterendedel av havnedistriktet. Samtligeforskrifter finnesbl. a. utlagti enoversiktpåhavnekontoret, jfr. Havne- og farvannsloven 10, sisteledd. STRAFFEANSVAR Med bøtereller fengselstraffesetter 62 i Lov om havner- og farvanndensomforsettelig eller uaktsomtikke rettersegetteravsnittenea f i nevnte. II FARTØYSAVGIFTER OG VEDERLAG ANLØPSAVGIFT 8, 25 og Avgifter somskalbetalesav fartøysomoverstiger15 meterberegnespågrunnlagav fartøyetsbruttotonnasjei samsvarmedinternasjonalkonvensjonom målingav fartøy, For oljetankefartøysomer målt ettermålekonvensjonenav 1969,skalvolum av segregerteballasttankerikke inngåi tonnasjen vedberegningav fartøyetsstørrelse etterforegåendeledd,dersomvolumetav slike tankerklart gårfram av målebrevet. Betingelsen etterimo-resolusjonena 747(18) måogsåværetil stede. For fartøyersomikke er målt, fastsettestonnasjenav vedkommendehavnemyndighet. 2. Med unntaksomnevntnedenforskalethvertfartøysomanløperhavnenbetale anløpsavgiftetterfølgendesatser: Tonnasjegrupperingi BT. område1 område1 område2 område3 Cruiseskip og 4-10 For deførste 300 1,10 1,10 1,10 1,10 For deneste 300 0,99 0,99 0,99 0,99 For deneste 600 0,83 0,83 0,83 0,83 For deneste 800 0,77 0,77 0,77 0,77 For deneste ,70 0,70 0,70 0,70 For deneste ,62 0,62 0,62 0,62 For deneste ,55 0,55 0,55 0,55 For deneste ,22 0,41 0,22 0,41 For deneste ,26 0,31 0,26 0,41 For deneste ,26 0,31 0,26 0,43 For deneste ,27 0,31 0,27 0,44 For alt over ,31 0,44 2a: Anløpsavgifterleggespr. anløpi avgiftsområdet.ved gjentatteanløpinnenforett og sammedøgn,erleggesavgiftendogkun engangpr. døgn. 2b: For fartøyersomanløperhavnenhyppig,kanhavnestyretbestemmeat detbareskal betalesavgift for et bestemtantallanløpi enkalendermåned.det kandessutenfastsettes månedsavgift. 2c: Fartøyersomhovedsakeligoppholdersegi havnenutenå forlateavgiftsområdet,betaler for sin bruk av farledenog havnen.avgiften kanregnespåmåneds- eller årsbasis,og detbør skillesmellomfartøyeri stadigfart og henliggendefartøy. 2d: Fartøyermedloa under15,00meter

3 3: FRITATT FOR Å BETALE ANLØPSAVGIFTEN ER: - Fartøysompassereravgiftsområdetutenå anløpehavnen. - Fartøysomanløperhavnenpågrunnav skadeeller nødstilstandnåroppholdetikke varerover2 døgnog fartøyetherunderikke laster,lossereller tar om bord skipsfornødenheter eller passasjerer. - Bergings- og isbryterfartøyunderutførelseav bergingog isbryting. - Fartøysomkommerinn undergenerellebestemmelserom unntak,jfr. 2 i Forskrift av 20. desember2010nr 1762til lovens 8, 25 og Fartøyersombetalermånedsavgift. For ikke målepliktigefartøyfastsetterhavnestyretminstestørrelsefor oppkrevingav avgiften. 4. For følgendefartøyerbetalesavgiftenmed40 % av forannevntesatser: Fartøyersomgåri regelmessigrute. 5. Av fartøyersomligger utenforhavnedistriktetsgrenseog foretarlossing eller lasting, tar om bordeller landsetterpassasjerer til eller fra stederinnenhavnedistriktet,vedhjelp av andrefarkoster,oppkrevesanløpsavgiftetterpkt. 1, medsammeavgiftsbeløpsomom fartøyethaddelagt innenforhavnedistriktetsgrenser. 6. Sjøfly somlanderinnenhavnedistriktetsgrenserskalbetaletil havnekassen landingsavgiftpåkr. 465,- pr. anløp. Eventuellbistandav båtkommeri tillegg til denneavgiften. 7. Fartøysombrukerredenskalbetalevederlagtil havnekassenjfr. pkt.3c. Vederlagfor bruk av sjøarealutover5 dageri forbindelsemedlasting/ lossingoppkreves etterfølgendesatser: <10.000br.t. : 350,-/pr påbegyntedøgn br.t. : 700,-/pr påbegyntedøgn br.t. : 1.050,-/pr påbegyntedøgn > br.t. : 1.400,-/pr påbegyntedøgn Ankringsplassskalgodkjennesav havnemyndighetene. 8. Borerigger, rørleggingsfartøyer,kranskipeller andrekonstruksjonerskal i tillegg til anløpsavgiftbetalevederlagfastsattut fra oppdragetsart og omfang.pristilbud.

4 III VEDERLAG FOR BRUK AV KAI OG FORTØYNINGSINRETNINGER 1 a: Fartøysombenytterhavnevesenetskaiereller fortøyningsinnretningerskalbetale vederlagetterfølgendesatser: Tonnasjegrupperingi bruttotonn Avgiftsområde1 Avgiftsområde 1 Avgiftsområde2,4,5,6, i kr. / BT Cruiseskip 7,8,9og 10 For deførste 300 0,82 1,38 0,82 For deneste 300 0,59 1,28 0,59 For deneste 600 0,50 1,12 0,50 For deneste 800 0,44 0,96 0,44 For deneste ,37 0,79 0,37 For deneste ,22 0,64 0,22 For deneste ,20 0,53 0,20 For deneste ,18 0,52 0,18 For deneste ,22 0,47 0,22 For deneste ,21 0,44 0,21 For alt over ,20 0,43 0,20 1 b: Fartøymedloa under15 meterbetalervederlagetterfølgendesatser: Loa < 10,0 meter: 34,50 / døgn Loa 10,0 12,49meter: 46,50 / døgn Loa12,5 14,99meter: 58,- / døgn 1 c: Vederlagetsvarespr. påbegyntdøgn(liggetid). 1 d: Vederlagetfastsettesav Fiskeridepartementet for kaiersomtilhørerstaten. 1 e: Liggetidenregnesfra fartøyetleggertil og inntil detgårfra kai. Del av døgnpå6 timer eller mindreregnesfor ½ døgn. Det betalesdogalltid kaiavgift for minstett døgn.for fartøysometterordrefra havneoppsynetmåforhalefra kaienfor å gi plasstil annetfartøyog deretterleggertil kaien igjen, regnesliggetidensomom fartøyetheletidenharligget vedkaien.hvis fraværetfra kaiener over3 timer,skaldetskjefradragi denberegnedeliggetid meddentid fartøyethar værtbortefra kaien. Skifter et fartøyfra enplassvedkommunalekaiertil enannenuteni mellomtidenå havært utenforavgiftsområdetsgrenser,blir liggetidenå beregnesomom fartøyetharligget ved kaienutenavbrytelse. 1 f: Havnestyretkanbestemmeat detbetalesvederlagbarefor et bestemtantallanløpi løpet av enkalendermåned.det kanogsåfastsettesmånedsvederlag. 1 g: Fritidsbåtersomer hjemmehørendei havnen,kanbetalevederlagfastsattpr. år eller månednårkommunenharhatteller harutgifter til havneanleggeller fortøyningsinnretninger for dissefartøyene,eller bekostetnødvendigoppsyn. Vederlagetfastsettespr. fartøy.vederlaget størrelsefastsettesunderhensyntagentil havnekassensutgifter, båtplassensbeliggenhetog fartøyetsstørrelse. Dersomhavneanleggeller fortøyningsinnretningerutleiestil, og administreresav en båtforening,fastsettesenbestemtleiesumpr. år sombetalesav vedkommendebåtforening.

5 1 h: Fastliggeplassi indrehavn: Lokalefartøyerunder15 metersombrukestil passasjerbefordring / turistkjøringog ønskerfastplassi indrehavn, betalervederlag, kr 5,50 pr meter/døgn. I tillegg kommerstrømsombetalesetterforbruk og gjeldendesatseri henholdtil avgiftsregulativet.detsammegjelderfor renovasjon. For å få tilvist plassmågyldig passasjersertifikat fremlegges. 2: Et fartøysomligger utenforet annetfartøy(eller andrefartøy)og harforbindelsemedland overdette(disse)skalbetalefullt vederlagetterregulativetssatser. 3: Fritattfor vederlager: - Fartøyersombetalermåneds- / årsvederlag. 4: Cruisefartøysomlandsettereller tar om bordpassasjereroveroffentligekaianleggsom spesieltavsettestil detteformål underfartøyetsoppholdi havn,skalbetale90 % av regulativetsvederlagsomom skipetfysisk anløpkai. 5: Fritidsbåtersombenytterkommunalehavneanleggbetaleret vederlag til havnekassenpå kr. 72,- pr. døgn. 6: Havnestyrekan,- nårsærligeomstendigheterforeligger,bestemmeat påløpne havneavgifterog vederlagi enkeltetilfeller nedsetteseller ettergis. MÅNEDSVEDERLAG Kommersiellefartøyunder80 BT / 15 meter kanbetalemånedsvederlagtil havnekassenfor bruk av farledenog havnenetterfølgendesatser: Fartøy < 10,0meter kr. 380,- pr. mnd. Fartøy mellom10,0 12,49meter kr. 510,- pr. mnd. Fartøy mellom12,5 14,99meter kr. 634,- pr. mnd. ÅRSVEDERLAG Registrertefiskefartøymellom15 og 30 meter,kanvalgfritt i løpetav januarmånedvelge mellomregulativetsfasteprissettingfor bruk av kai, eller et fastårlig vederlagfor bruk av kai. Fartøymellom15,0 19,99meter kr ,- pr. år Fartøymellom20,0 30,00meter kr ,- pr. år IV VEDERLAG FOR LOSSING OG LASTING AV GODS OVER KAI 1a:Vederlagetgjelderfor varersomfraktesmedskip til eller fra havnen,og somføresover kommunalekaierog arealer.

6 1b: For varer somankommerhavneni transittog somankommerog videreforsendesmed fartøy,erleggesvederlagetkun vedinngående. For vareri transitttil utlandeterleggesdogvederlagetvedutgående. 1c: Vederlagkanpåleggesvarersomoverføresfra et fartøytil et annetutenå passerekaien, hvis et av fartøyeneligger veddenne.vederlagetkani såfall ikke oppkrevesmedmerennen tredjedelav hvasomer bestemtfor varersomføresoverkaien. 1d: Vederlagetdekkerlagringav varerpåkai, arealereller innrettingdisponertav kommunen inntil 48 timer etterendtlossingav skip, eller inntil 48 timer før lastingtar til. 1e:Vederlagfor inngåendevarerpåhvilervaremottaker.for utgåendevarerpåhviler vederlagetvareavsender.detteskaldogikke væretil hinderfor at vederlagvedinnenriks forsendelseretteravtalekanpåleggestransportørendersomvederlagetinnberegnesi frakten. 1f: Fiskeridepartementet fastsettervederlagfor kaiersomtilhørerstaten. 1g: Fritatt for vederlager: - passasjerersbagasje - proviant,kull, olje og skipsfornødenheter sominnlastestil fartøyetsegenbehov. 2: Sombetingelsefor at ekspeditørerfår ekspederegodsoverhavnevesenetskaierog arealer, skaldefor havnevesenetsregningoppkrevedet til enhvertid fastsettevederlag. Godtgjørelsefor oppkrevingsettestil 10 % av detinnkassertebeløp. Havnedirektøreneller denhanbemyndigerkannårsomhelstforetakontroll for å forsikreseg om at vederlagetoppkreveseller beregnesettergjeldendebestemmelser. Jfr. Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. august1989nr 0819til lovens 64 3: Mottakerog avsenderav gods,ekspeditører,fartøysførereog andresomdirekteeller indirekteformidler trafikk fra, til eller innenhavnedistriktet,er forpliktet til å gi havnemyndigheteneoppgaveovergodsetsart, mengde,avsendelses - eller bestemmelsessted, passasjerantallm.v. Jfr. Fiskeri- og Kystdepartementetsforskrift av 17. august1989nr 0819 til lovens 64 4: Varersomtransporteresmedvogn,på eller avlastespå havnevesenetsarealerog eller vareskur,skalerleggesterminalvederlag. Satsenfor dettevederlagetskalværedesammesom for innenriksvederlagbestemt,og skal oppkrevesav vedkommend ekspeditørettersamme reglerog sammegodtgjørelsesomfor oppkrevingav tilsvarendevederlag. Jfr. Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. august1989nr 0819til lovens 64 5: For hverkalendermånedskalhavnebrukernesomer nevntunderpkt. 3, oversende HammerfesthavnKF, påegetskjema,oppgjørfor innkrevdvederlag. Det gjøresfradragfor omforenetoppkrevingsgodtgjørelsevedinnbetalingi rett tid Oppgjøretsendespåfastsattskjemaog vedleggeserklæringfra firmaetsrevisorom at det oppførtebeløputgjørvederlagi h. h. t. regulativfor devarer somer losseteller lastet. Havnevesenetharadgangtil å foretakontroll vedstikkprøverog kanforlangeå få oversendt utgående-/inngåendemanifest.jfr. Fiskeridepartementets forskrifter underpunktene3 og 4. 6: Fartøyetsekspeditør,eventueltskipsførersomselv ekspederersitt fartøy,eller annen havnebruker,måikke utentvingendenødvendighetavskipevederlagspliktigevarerfør vederlageter betalt.i motsattfallkanhangjøresansvarligfor vederlagsbeløpet.jfr. Fiskeriog Kystdepartemente ts forskrift av 2. desember1994, 19 til lovens 64.

7 Vederlagetoppkrevesetterfølgendesatser: 1: Grunnsatspr. tonn..kr 22, - Forsendelserunder500kg.. 14, - 2: Spesiellelastebærere, lastetyper: Asfalt pr. tonn. kr. 19,- Sand,singelpr. tonn kr. 11,50 Biler, Campingvogner,båter pr. stk.. kr.101,- Arbeidsbrakkerog lignendepr.stk...kr.391,- Husseksjonerpr. stk.kr.479,- Våpen,ammunisjonog sprengstoff,pr. tonn...kr.253,- Container10 fot, pr. stk...kr. 101,- Container20 fot, pr. stk...kr. 205,- Container23 fot, pr. stk...kr. 235,- Container25 fot, pr. stk... kr. 255,- Container40 fot, pr. stk... kr. 407,- Postcontainere(grindkurv)pr. stk...kr. 20,- 2. Vederlagetberegnesalltid etterdenvekt / måleenhetsomgir størstvederlag. Transittog gjennomgangsgods beregnesmed50 % av regulativetssatser. V VEDERLAG Vederlagfor havnevesenetskostnaderi forbindelsemedtjenester,og for bruk av landarealer og særligehavneinnretninger i havnedistriktetsomikke dekkesgjennomhavneavgiftene, oppkrevessomfølger: BRUK AV MOBILE KRANER I HAVNA Fo bruk av mobilkraneller lastebilmedkranepåhammerfesthavnkf sineområderbetales et vederlagpåkr. 175,- / time.makspris1.750,- / døgn.gjelderikke lasting/ lossingaveget kjøretøy. PASSASJERER Passasjerer somreisermedbåterog langbusserfra Hammerfestbetalerkr 3,- pr tur. Vederlagetinnkrevesav transportør. BUNKRINGSSTASJONER PÅ OFFENTLIG KAI. Bunkringsstasjonerog bunkringpåoffentlig kai kanbareopprettesnårhavnevesenet gir tillatelsetil dette. Vederlagfor detteoppkrevessomfølger: Årlig leie pr. bunkringspost.kr ,- Gjennomstrømningsvederlag etterfølgendesatser: For deførste 7 mill. liter For deneste 3 mill. liter For deneste 5 mill. liter For alt over 15 mill. liter 1,1 ørepr. liter 0,8 ørepr. liter 0,5 ørepr. liter 0,25ørepr. liter

8 HAVNEBÅTLEIE: Båtleieinkl. fører. Kl kr ,- pr. time Kl og helg/ høytid...kr ,- pr. time Ekstrabåtmann: Kl kr. Kl og helg / høytid...kr. I tillegg til satseneberegnesmerverdiavgift. Berging/ assistanse:etteravtale. 603,- pr time,min. 2 timer 899,- pr.time,min. 2 timer Losføringfor Kystverketfaktureresi henholdtil gjeldendeavtale. LEIE FENDERE: Bruk av yokohamafenderø 3,5 mete:kr. 1500,- pr. fenderpr. påbegyntdøgn. Taubåtfor flytting/bytte av fendere:jfr. prislistenfor leie av havnebåttjenester. Bruk av gummifenderø 1,0 meter:kr 1500,- pr fenderpr påbegyntdøgn. Tilkjøring og bortkjøringav fendere:jfr. prislistenfor leie av hjullaster. RENOVASJONSGEBYR: Alle fartøyskalbetaleavfallsgebyrvedhvertanløp.tabellennedenforangirprisenpr. døgn fra sistelevering.i tillegg til satseneberegnesmva. Tonnagei BT Typeskip Over Lasteskip 29,- 41,- 55,- 71,- 126,- 167,- 210,- 278,- Cruiseskip H-ruteskip Ferge 41,- 55,- 71,- 86,- 97,- Hurtigbåt 41,- 71,- 86,- 97,- 112,- Supply- 88,- 102,- 102,- 102,- Hjelpeskip Fiskefartøy 29,- 41,- 55,- 71,- 97,- 126,- Orlogsfartøy 112,- 167,- 417,- 697,- 977,- Fritidsbåt 25,- 50,- 77,- Taubåt 41,- 77,- 91,- 126,- Tur- og charterbåt 29,- 55,- 86,- Rutegåendefartøyersomdokumentertlevereravfall i andrehavnerer fritatt fra avfallsgebyr. FFR srutebåter,medbasei Hammerfest,betalermånedsavgiftil havnevesenet for levertfast avfall.

9 Cruiseskipog Hurtigruteog andreskip sombestillerleveringav avfall gjennomhammerfest HavnevesenKF betalerdefaktiskeutgifterhavnevesenet harveddette, i tillegg skal det betales15 % somvederlagfor administrasjon. Spillolje / Oljeholdig vann Alle fartøysomikke dokumentererat delevererspillolje / oljeholdigvann til andremottakennhavnevesenetsmottakskalbetaledøgnpris,utfra dokumentertsiste levering,slik tabellennedenforviser.i tillegg til satseneberegnesmva. Type skip Lasteskip 3,15 7,50 8,20 11,- 12,50 13,75 Hurtigbåt 7,25 8,50 11,50 Ferge 7,50 8,20 11,- 12,50 Supply- 11,- 15,- 19,- 22,- Hjelpeskip Fiskefartøy 1,50 8,20 10,50 12,50 14,50 17,- Orlogsfartøy 4,- 9,- 11,50 14,- 17,- 22,- Fritidsbåt 1,50 7,- Taubåt 1,50 9,- 11,- 14,50 Transportkr. 88,- pr. tur kommeri tillegg til gebyret. Ekstravederlagkaninnkrevesfor skip somikke overholdermeldeplikti henholdtil Forskrift av 15. desember2009nr 1545til lovens 22. Ekstravederlagutgjør50 % tillegg. VANN : Det betaleset vederlagfor ferskvann levertav HammerfestHavn KF påkr. 20,- pr. m³. Transportkr. 88,- kommeri tillegg til vederlaget. STRØM: Fartøyersomkjøperstrømoverhavnevesenetsmålere,betalerkr. 1,66 pr. kwt eks. merverdiavgift.transportkr. 88,- pr. tur kommersomtillegg. VOGNVEDERLAG : Vognvederlagoppkrevesav kjøretøysomanvenderlandarealerog særligehavneinnretninger etterfølgendesatser: Trailer medtilhenger,semitrailer.kr. 161,- pr. anløp. Lastebiler,tankbiler, busser..kr. 70,- pr. anløp. Varevogner kr. 50,- pr. anløp. FORTØYNINGSTJENESTER: Ved behovfor fortøyningspersonellutovervaktgåendepersonell,belastesfartøyetmedkr. 574,- pr. mann(fortøyning)og kr. kr. 574,- pr mann(løskasting).

10 Ved fortøyningsassistanse vedprivatekaianleggbelastesfartøyetmedkr. 574,- pr. gang pr.mann. For fortøyningstjenestermellomkl 2100og 0600,samthelgog høytidøkessatsenetil kr. 862,- Transportkr. 88,- kommersomtillegg til gebyret. Avtaler medselskaperkanopprettesutenomregulativetssatser. Sikkerhetsvederlagfor fartøy somomfattesav ISPS koden. Fartøyunder2000BT kr. 400,- pr. anløp Fartøyfra BT kr. 800,- pr. anløp Fartøyover 5001BT kr ,- pr. anløp Sikkerhetsvakt (ISPS): Kl kr. 608,- / time Kl og helg/ høytid kr. 908,- / time VEDERLAG FOR OPPLAG AV OVERLIGGENDE GODS 1: Godssomoppleggespåhavnevesenets landarealerog særligehavneinnrettningerutover48 timer, søn- og helligdagerunntatt, betalertil havnekassenet vederlagtilsvarendekr. 7,- pr. kvm. opptattarealpr. døgn.ekspeditørenmåikke utentvingendenødvendighetutlevere avgiftspliktig godsfør påløpneavgiftertil havnevesenet er betalt.finnerutleveringenav avgiftspliktig godssted,utenat depåløpneavgiftertil havnevesenet er betalt,kan ekspeditørenbli gjort ansvarligfor beløpet. 2: For benyttelseav kai eller skurtil ising, saltingeller pakkingav alle sorterfisk og annet gods,betalestil havnekassenet vederlagpåkr. 0,20 pr. kg. Rengjøringav kai eller skuretter endtpakkingutføresav densomharbrukt kaieneller skurettil nevnteformål. Tillatelsetil slik benyttelseav kai eller skurmåhverganginnhentesav havnefogdeneller denhan bemyndiger. 3: Havneveseneter utenansvarfor godseller annetmateriellsombefinnersegpå havnevesenetslandarealereller spesiellehavneinnretninger. VEDERLAG FOR UTELAGERPLASS. 1: For lagringpåhavnevesenets landarealerbetaleset vederlagpåkr. 20,- pr. kvm. pr. mnd. Eks.mva. 2: ArealetsstørrelseforhåndsavtalesmellomHammerfesthavnevesen og leietaker.og leies påmånedsbasis. 3: Hammerfesthavnevesenmåleroppog avmerkerutelagerplassi samarbeidmedleietaker. 4: Arealerbestemtfor utelagringtillatesikke brukt somparkeringsarealerutenat detteer forhåndsavtalt. 5: Havneveseneter utenansvarfor godseller annetmateriellsomlagrespålandarealereller spesiellehavneinnretninger.

11 RYPEFJORD SMÅBÅTHAVN Priserpåinnskuddog leie for båtplasseri Rypefjordsmåbåthavner somfølger: Båtensbredde: Innskuddfiskere: Innskudd andre: Leie pr. år fiskere: Leie andre: < 2,0 m 3.080, , , ,- 2,0 2,5 m 7.700, , , ,- 2,5 3,0 m 9.240, , , ,- 3,0 3,5 m , , , ,- 3,5 4,0 m , , , ,- 4,0 4,5 m , , , ,- 4,5 5,0 m , , , ,- > 5,0 m , , , ,- Retningslinjerfor bruk av Rypefjordsmåbåthavner ellerssomvedtekterfor Hammerfest havnog vedtekterfor Rypefjordsmåbåthavn Vedtatt av Hammerfesthavnestyre Leie av hjullasterskjerkun medsjåfør. LEIE AV HJULLASTER Leie av hjullastermedskuffeeller pallegaffel: kr. 847,- / time eks.mva klappvinge : kr. 993,- / time eks.mva. Satsenegjelderhverdagerkl Overtidstilleggkr. 369,- / time eks.mva PARKERINGSBESTEMMELSER 1: Havnestyretskaltil enhvertid godkjennearealersomskalbenyttessomparkeringsarealer innenforhavnevesenets landarealereller spesiellehavneinnretninger,og bestemmelser for disse. 2: Havnestyretavgjørvederlaget størrelsepr. enhet,og gebyrfastsettelsefor overtredelseav parkeringsbestemmelser. SAKBEHANDLINGSGEBYR Søknadersombehandlesav havneadministrasjonenbelastesmedgebyr,stortkr ,-. FAKTURAGEBYR Fakturagebyrkr. 48,- belastesfakturaerutstedtav HammerfesthavnevesenKF. NB Alle satseri avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner oppgitteks.mva.

12 Notater:

HAMMERFEST HAVN KF PRISLISTE 2015

HAMMERFEST HAVN KF PRISLISTE 2015 HAMMERFEST HAVN KF PRISLISTE 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 4 2. Prispolitikk 4 3. Anløpsavgift 4 3.1 Virkeområde 5 3.2 Avgiftsplikt 5 3.3 Fritak, nedsettelse og ettergivelse 6 3.4 Beregning av

Detaljer

REGULATIV, AVGIFT, VEDERLAG OG GEBYR

REGULATIV, AVGIFT, VEDERLAG OG GEBYR REGULATIV, AVGIFT, VEDERLAG OG GEBYR FOR HAMMERFEST HAVN KF, FINNMARK FYLKE Gjeldende fra 1. januar t.o.m 31. desember 2011. Vedtatt av Hammerfest Havnestyre 15. november 2010 Avgiftsregulativet er vedtatt

Detaljer

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF.

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF. PRISER For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av. Gyldig fra 1. januar 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Generelt... 2 2.0 Anløpsavgift og kaivederlag... 3 Anløpsavgift:... 3 Kaivederlag:... 3 2.1

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ 2017 Avgiftsregulativ og vederlagssatser i Flekkefjord havnedistrikt 2017 Side 1 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I FLEKKEFJORD HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV 2018 Vedtatt i Kommunestyret 19.12.2017 Innhold LOVERK... 2 GENERELT... 2 ANLØPSAVGIFT... 3 KAIVEDERLAG... 5 VAREVEDERLAG... 6 VEDERLAG FOR OPPLAG AV VARER... 7 VOGNVEDERLAG...

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn Foto: Albert Henry Hansen Svalbard Museum (ca 1953-1954) Innhold 1. Generelle bestemmelser 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen Alle priser er ekskl. mva dersom

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015.

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF 2015 Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. Avgifts- gebyr- og vederlagsregulativet for Arendal Havn og kommunens sjøområde er

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF er for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2016 Innhold 1. Generelt...3 2. Anløpsavgift...3 3. Bruk av infrastruktur...3 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift...

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FOR 2018

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FOR 2018 Vågan Havnevesen KF Postboks 121, 8301 Svolvær Tlf: 76067990/vaganhavn@vagan.kommune.no www.vaganhavn.no FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV for bruk av Kirkenes havnevesens kaianlegg, landareal og tjenester og Sør-Varanger kommunes sjøareal 2012 Vedtatt i Sør-Varanger Havnestyre den xx.yy.2011 under

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018 1: Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 14.12.2017 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE Jf. Havne- og farvannsloven av 19. april 2009 25 og 42 FLAKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Flakstad

Detaljer

Havneregulativ. for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde BRØNNØY HAVN KF

Havneregulativ. for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde BRØNNØY HAVN KF Havneregulativ for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde 2018 Foto: Harald Warholm BRØNNØY HAVN KF Kaia Postboks 65 8901 BRØNNØYSUND E-mail: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no

Detaljer

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Tromsø Havn KF Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Innhold 1. Hvor og hvordan levere avfall... 1 1.1 Systembeskrivelse... 1 2. Meldeplikt... 1 3. Gebyr... 2 3.1 Gebyrsystem... 2 3.2 Fartøy som ikke

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde LOPPA KOMMUNE Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde Hjemmel: Fastsatt av Loppa kommune (møtedato) med hjemmel i FOR 2010-12 20 nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012 Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. Desember 2011 med virkning fra 01. Januar 2012. Punkt 1: Utleiepriser for

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Balsfjord kommune Bergneset Havn 2016 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for Bergneset Havn og Balsfjord kommunes sjøområde Del 1 Balsfjord kommune 01.01.2016 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Forsand kommune Seksjon teknisk Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Øyvind Storm 12/956-8 /K2-P10, GBNR- 15.07.2013 Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Innhald 1.0 Kai leie 1.1 Regulativ Kai

Detaljer

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Gjeldende fra 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Vedtatt, med hjemmel i Vedtekt for Hadsel Havn KF 16, i Hadsel havnestyre i HS 2014/15 den 19.11.2014. Dette

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF 2018 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven),

Detaljer

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15 Prisliste 1 OVERSKRIFT HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 2015 MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA Regulert 01.01.15 Alle priser er ekskl. mva om ikke annet er spesifikk nevnt MO I RANA HAVN Pb.

Detaljer

Priser og vilkår 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Priser og vilkår 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Priser og vilkår 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Innhold Del dokument I Anløpsavgift...3 Del dokument II Forretningsvilkår...7 FOTO: Ålesundregionens Havnevesen TEKST: Ålesundregionens

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Priser for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Priser for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF er 2017 for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2017 Innhold 1. Generelt...3 2. Anløpsavgift...3 3. Bruk av infrastruktur...3 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift...

Detaljer

Satsene for havnebåten er foreslått økt med 10 % pr. time. Forbruket av drivstoff er høyere pr. time enn forventet og derfor må timeprisen økes.

Satsene for havnebåten er foreslått økt med 10 % pr. time. Forbruket av drivstoff er høyere pr. time enn forventet og derfor må timeprisen økes. Havnestyresak: 11/2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr. Vardø Bystyre: Saksbeh.: IEE. VARDØ HAVN KF. - HAVNEREGULATIV 2015 INNSTILLING: " Årsleie, halvår og mnd. leie for flytebryggeplasser

Detaljer

Priser for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Priser for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF er 2018 for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2018 Innhold 1. Generelt...3 2. Anløpsavgift...3 3. Bruk av infrastruktur...3 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift...

Detaljer