Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF"

Transkript

1 Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Gjeldende fra 1. januar 2015 til 31. desember Vedtatt, med hjemmel i Vedtekt for Hadsel Havn KF 16, i Hadsel havnestyre i HS 2014/15 den Dette regulativ skal inngå i en samlet publisering av Forskrifter m.v. for Hadsel Havn KF

2 Innhold Kapittel 1. Lovregulerte avgifter samt gebyrgrunnlag Anløpsavgift Saksbehandlingsgebyr... 5 Kapittel 2. Betaling for bruk av infrastruktur Kaileie Fartøy til ankers Øvrige havnerelaterte tjenester Varevederlag Vognvederlag Opplagsvederlag Havnesikringsvederlag (ISPS vederlag) Passasjervederlag Andre tjenester Vederlag strømleveranser: Vederlag vannleveranse: Vederlag for parkering: Vederlag for vintervedlikehold: Renovasjonsgebyr: Parkeringsgebyr Kapittel 3. Markedsbrygga Allmenningsanlegg Markedsbrygga kai og flytebryggeanlegg Kapittel 4. Ansvar for betaling, inndrivelse av krav Inndrivelse av gebyr og avgift Kapittel 5. Kontaktinformasjon

3 Kapittel 1. Lovregulerte avgifter samt gebyrgrunnlag 1.1 Anløpsavgift Hjemmel Forskrift nr om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift. Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementer med hjemmel i lov 17. April 2009 nr. 19 om havner og farvann 8, 25 og Alminnelige bestemmelser Formål Anløpsavgiften skal dekke kommunens kostnader til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Dette kan være kostnader til navigasjonsinnretninger, investeringer og vedlikehold i farleden, fjerning av hindringer i farvannet, oppsynsfunksjoner, isbryting og fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter. Videre skal anløpsavgiften dekke en relativ andel av felleskostnader til administrasjon og kapitalkostnader tilknyttet havnevirksomheten Om beregningen Definisjon av havn. Med havn menes områder som er til bruk for fartøy, jf. havne- og farvannsloven 4, som skal laste eller losse gods eller transportere passasjerer som led i sjøtransport eller annen næringsvirksomhet, har behov for landings- og liggeplasser mv. i forbindelse med utøvelse av fiskeri- og havbruksnæring, for øvrig har behov for oppankrings- eller liggeplasser eller lignende. Anløpsavgiften skal ilegges alle fartøy som anløper havn i kommunen, avgiften ilegges pr. anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i kommunen i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang. Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er: a) fartøy med største lengde under 15 meter, b) bergings- og isbrytere i forbindelse med berging og isbryting, c) orlogsfartøy, norske og utenlandske, d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet, e) fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer. 3

4 Anløpsavgiften er beregnet på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av Dersom informasjon om BT ikke fremgår av melding i tilknytning til anløpet hentes denne fra Ship-info.com database. Uteblir informasjon om BT, fastsetter Hadsel Havn denne som for tilsvarende fartøy Regulativets satser Anløpsavgift Anløpsavgift INTERVAL BT INTERVAL BT AKK. SATS / BT AVG. AKK. De første ,64 82,00 De neste ,40 162, ,37 347, ,31 502, ,29 647, ,28 787, , , , , , , , , , , , ,00 Minste avgiftsbeløp er tilsvarende 50 BT med kr. 82,00. Hadsel Havn KF kan etter søknad innrømme rabatt, fastsette årsavgift eller sesongavgift. Eventuelle fritak fra å betale anløpsavgift skal fastsettes på et ikke-diskriminerende grunnlag. Rederen eller agenten svarer solidarisk for anløpsavgiften. Det kan kreves at rederen eller agenten skal stille økonomisk sikkerhet for betaling av anløpsavgiften Fartøy som ligger i havn og som benyttes til bosted, lagring av varer eller lignende, skal betale kr. 1,00 pr. BT pr. måned eller del derav Saltefartøy, andre typer produksjonsfartøy, overlastehandlingsanlegg, frysefartøy og lignende aktivitet som benytter havneområdet til sin virksomhet, skal betale kr. 1,00 pr. BT pr. uke eller deler derav Fartøyer i fraktefart, føringsbåter, vann-olje- og slepebåt, i kommunens sjøområde og omliggende farvann, og fartøy i opplag, betaler etter følgende satser: Fartøy under 1000 BT Fartøy mellom 1000 og 2000 BT kr. 639,00 pr. måned kr. 852,00 pr. måned 4

5 Fartøy over 2000 BT kr. 1060,00 pr. måned Ligger fartøyene ved offentlig kaianlegg betales kaileie i tillegg Fartøy over anvendes i ervervsmessig fiske, skal betale anløpsavgift etter følgende satser: (Det forutsettes at fartøyet er over 15 meter i lengde). Fartøy under 50 BT Fartøy mellom 50 og 300 BT Fartøy over 300 BT kr. 265,00 pr. måned kr. 530,00 pr. måned kr. 795,00 pr. måned Eventuell kaileie kommer i tillegg Sjøfly som benytter havneområde til landing skal, dersom ikke annet er avtalt med Hadsel Havn KF, betale et anløpsvederlag på kr. 320,00 pr. anløp. Utgifter til eventuell inspeksjonsbåt/vaktbåt kommer i tillegg. 1.2 Saksbehandlingsgebyr Hjemmel Forskrift nr om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann. Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov av 17. april 2009 om havner og farvann 6 og Formål Hadsel Havn KF er delegert myndighet etter loven, i Hadsel kommune, og skal behandle søknader om tillatelse til tiltak, etter lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann, 27.1 ledd. Søknadsplikten er knyttet til enhver aktivitet eller innretning som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde. Det er kun behandling av søknader om tiltak som omfattes av denne bestemmelsen som det kan kreves gebyr for. Saksbehandlingsgebyr : For tiltak som fornying av for eksempel en enkle flytebrygger kr. 2000,- pr søknad. For tiltak som fortøyningsinstallasjoner, kaier, (flyte)brygger, moloer, utdypning, dumping, mudring, opplag av fartøy, ledninger, kabler, rør mv. kr. 3000,- pr søknad 5

6 Kapittel 2. Betaling for bruk av infrastruktur Forretningsbetingelser Som hjemlet i Lov av 17. april 2009 om havner og farvann 42. Bruk av havnen. All avgift, gebyrer, leie og vederlag er eksklusive merverdiavgift med mindre annet er oppgitt særskilt. 2.1 Kaileie Formål Kaileie skal, sammen med havnens øvrige inntekter, bringe til veie de midler Hadsel Havn har til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg og installasjoner til havnevirksomheten. Basis for leien skal være havnens kostnader og utgifter relatert til kaianlegg og bakområder med direkte tilknyttede atkomster Om beregningen Kaileie skal ilegges alle fartøy som ligger til eller i tilknytning til offentlig kaianlegg og svares pr. påbegynt døgn (liggetid). Liggetiden regnes fra fartøyet fortøyer og inntil det kaster loss. Del av døgn på 6 timer eller mindre, regnes som ½ døgn. Det betales dog alltid leie for minst ett døgn. Grunnlaget for kaileie følger G-faktor (L+B)*D som vist nedenfor: Prisregulativets satser kaileie Kaileie INTERVAL G INTERVAL G AKK. SATS / G AVG. AKK. De første ,79 268,50 De neste ,54 649, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Minste kaileie er tilsvarende 100 G på kr. 179,00 Hadsel Havn KF kan etter søknad innrømme rabatt, fastsette årsleie eller sesongleie. Eventuelle fritak fra å betale kaileie skal fastsettes på et ikke-diskriminerende grunnlag. Rederen eller agenten svarer solidarisk for kaileie. Det kan kreves at rederen eller agenten skal stille økonomisk sikkerhet for betaling av kaileie. 6

7 For fartøy som etter ordre fra Hadsel Havn må forlate kaien for å prioritere plass for annet fartøy, og deretter legger til kai igjen, regnes som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Hvis fraværet er over 3 timer skal det beregnes fradrag i den beregnede liggetiden med den tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy direkte fra en plass ved offentlig kai til en annen innen samme havneområde, blir liggetiden å beregne som om fartøyet har ligget ved kai uten avbrytelse Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy som er fortøyd ved offentlig kaianlegg og har forbindelse med land over det andre fartøy, skal betale fult ut kaileie etter gjeldende satser Hadsel havnestyre kan bestemme at det betales kaileie bare for et bestemt antall anløp i løpet av en kalendermåned. Det kan også fastsettes månedsleie Fritatt for å betale kaileie er: Orlogsfartøyer så vel utenlandske som norske. Fartøyer i den norske stats tjeneste, hvis de ikke er i kommersiell forretningsmessig virksomhet og/eller fører gods og passasjerer mot betaling. Fritidsbåter og kystfiskefartøyer som anløper kun for å bunkre drivstoff. 2.2 Fartøy til ankers Fartøy som ankrer opp på reden Borerigger, rørledningsfartøy, kranskip eller andre konstruksjoner kr 220,- pr døgn kr 110,- pr døgn 2.3 Øvrige havnerelaterte tjenester Som Varevederlag, Vognvederlag, Opplagsvederlag, Sikkerhets (ISPS) vederlag, pris for levering av avfall, salg av vann, strøm m.v Alminnelige bestemmelser Jf. lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 42 herunder tredje ledd, som tilbyder av havne- og transporttjenester har Hadsel Havn KF rett til å fastsette pris og andre forretningsvilkår. Herunder å forhandle pris og vilkår utenom de regulativ fastsatte satser, i særlige avtaler med en eller flere brukere Avgift- og prisregulativets gyldighetsperiode Anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr gjelder i hele budsjettåret og kan ikke forhøyes i perioden med mindre det oppstår endrede forhold som vil svekke havnevirksomheten i vesentlig grad. Det samme gjelder vederlag, men prising på tjenester relatert til eksterne leverandører kan om nødvendig reguleres i perioden. 7

8 2.3.3 Sesongavgift for fiskefartøy Fiskefartøy som ikke betaler årsavgift eller månedsavgift innenfor havnedistriktet, betaler sesongavgift etter følgende satser: Fiskefartøy med lengde inntil 10 m Kr 45,- pr dag eller kr 450,- per sesong (3 mnd) Fiskefartøy med lengde inntil 15 m Kr 50,- pr dag eller kr 500,- pr sesong (3 mnd) Fiskefartøy med lengde inntil 21 m Kr 55,- pr dag eller kr 550,- pr sesong (3 mnd) Fiskefartøy med lengde inntil 28 m Kr 60,- pr dag eller kr 600,- pr sesong (3 mnd) Fiskefartøy med lengde over 28 m Kr 70,- pr dag eller kr 700,- pr sesong (3 mnd) Minsteavgift kr 100,- 2.4 Varevederlag Om beregningen Beregningsgrunnlaget for en vare er dens vekt i metriske tonn. Volumet regnes om til vektenhet ikke mindre enn 1 m 3 = ½ tonn, volumet for sand, grus, singel, sement og asfalt 1m 3 = 1,5 tonn. For containere og andre lastebærere kan det nyttes enhetspriser Varevederlaget gjelder alle varer som fraktes med skip til eller fra de offentlige havneanlegg tilhørende Hadsel Havn KF For varer som ankommer i transitt og som ankommer og videresendes med fartøy, erlegges varevederlag kun for inngående. For varer i transitt til utlandet erlegges dog varevederlag ved utgående Varevederlag kan pålegges varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kai, hvis et av fartøyene ligger ved denne. Vederlaget kan i så fall ikke oppkreves med mer enn halvdelen av hva som gjelder for varer som føres over kaien Varevederlaget dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av kommunen, i inntil 48 timer etter endt utlossing/opplagring, eller 48 timer før lasting/fjerning tar til Varevederlaget for inngående varer påhviler normalt varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget normalt vareavsender. Dette skal dog ikke være til hinder for at varevederlaget ved innenriks forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom vederlaget innberegnes i frakten Fører av fartøy som ikke benytter stedlig ekspeditør plikter å innrapportere til Hadsel Havn oppgave over lastet/losset vareparti. I slike tilfeller er skipsføreren ansvarlig for innbetaling av varevederlaget til Hadsel Havn KF. 8

9 2.4.2 Vederlagssatser Diverse varer Grunnsats (vederlag pr. tonn) kr. 28,20 Minstesats (1/2 tonn) kr. 14,10 Tungløft (over 5 tonn). kr. 42,00 pr. tonn Petroleumsprodukter (ikke bunkers). kr. 22,50 pr. tonn Sand, singel, sement, asfalt, grus m.v. kr. 14,10 pr. tonn Partilast: Bulk fra tonn kr. 11,00 pr tonn Partilast: Bulk over 500 tonn kr. 9,00 pr tonn Tømmer og skogsprodukter. kr. 15,00 pr. m 3 Biler, campingvogner, båter. kr. 90,00 pr. stk. Formel, gjødning, landbrukssyrer m.v. kr. 22,50 pr. tonn Brakker kr 150,00 pr stk Betongelement kr 23,00 pr tonn Containere betaler varevederlag etter enhetsstørrelse, således: 9 fots kr. 103,00 pr. stk. 20 fots kr. 220,00 pr. stk. 25 fots kr. 230,00 pr. stk. 40 fots kr. 345,00 pr. stk. Det betales vederlag for alle inn- og utgående containere som inneholder last, uansett lastemengde og transportmiddel. For tomme containere som handles over kai betales det ¼ del av gjeldende vederlag. Hadsel Havn KF skal varles (tlf ) ved bruk av kran/tungløft. Brudd på varsling fører til et gebyr på kr 1.000, Fritatt for varevederlag er Passasjerers bagasje (også deres befordringsmiddel når dette av skipet/rederiet regnes som bagasje uten tillegg i ordinær billettpris). Proviant, olje og annet skipsforråd som tas om bord til fartøyets eget behov. Postforsendelser Spesielle bestemmelser Vederlaget oppkreves av ekspeditør eller megler mot avtalt provisjon. Hadsel Havn KF kan også kreve vederlaget direkte og skal gis nødvendig adgang til kontroll for å få verifisert vederlagsgrunnlaget. Innkrevingsprovisjon til ekspeditør eller megler bortfaller ved redusert vederlag ved transitt eller ved rabattordninger. 9

10 Ekspeditørene er ansvarlige for innkassering av varevederlaget. Ekspeditørene innfører vederlaget i særskilt rubrikk i ekspedisjonsprotokollene og innkasserer beløpet samtidig med frakt eller førsel. Ekspeditøren er også forpliktet til å innkreve varevederlag for omlastingsvarer etter gjeldende satser. Ekspeditør sender, dersom ikke annet er avtalt i egne ekspeditøravtaler, oppgjør eller avregning hver måned til Hadsel Havn KF, snarest mulig etter utløpet av hver måned. For øvrig er hvert fartøy og enhver trafikant/transportør og ekspeditør, som får tillatelse til å benytte kai og havneområde, forpliktet til å rette seg etter Hadsel Havns anvisninger. Hadsel Havn KF er uten ansvar for de varer som ligger på kaier, områder og i vareskur Oppgaveplikt statistikk, jf. statistikkloven Mottakere og avsendere av gods, ekspeditører, fartøy førere og andre som direkte eller indirekte formidler transport fra, til eller innen Hadsel kommunes sjøområde, er forpliktet til å gi havnemyndigheten oppgave over godsets art, mengde, avsendelse og bestemmelsessted, passasjerantall, gods og persontransportmiddel m.v Vognvederlag Om vognvederlaget Vognvederlag skal bidra til å dekke kostnader som Hadsel Havn må inndekke i f.m. vedlikehold og snørydding av havnens trafikkarealer Kjøretøyer som leverer eller mottar gods på Hadsel Havns eiendom eller lager skal betale vederlag til Hadsel Havn KF etter følgende satser: Mobilkran for løft >= 5,0 tonn kr. 500,00 pr. innkjøring Mobilkran for løft<= 5,0 tonn kr. 250,00 pr. innkjøring Trekkvogn m/henger tungløft kr. 175,00 pr. innkjøring Trailer m/tilhenger, semitrailer kr. 125,00 pr. innkjøring Laste og tankbiler kr. 80,00 pr. innkjøring Buss og varevogner kr. 50,00 pr. innkjøring Hadsel Havn KF skal varles (tlf ) ved bruk av kjørtøy/kran som nevnt i punkt Brudd på varsling fører til et gebyr på kr 1.000,-. 10

11 2.6 Opplagsvederlag Om opplagsvederlag Vederlagsbestemmelsen her er primært av preventive hensyn for å oppfordre varemottaker eller vareavsender om å sørge for kortest mulig opplagringstid på havnens arealer. Dersom slik opplagring likevel er nødvendig skal Hadsel Havn ha kompensasjon for tapt bruk av de samme arealer Opplagsvederlag for overliggende last Last som opplagres på Hadsel Havns kaier eller arealer, over 48 timer, søn- og helligdager unntatt, hvor enten slik last er skal skipes ut fra havnen eller er ankommet havnen, skal respektive avsendere/mottakere betale opplagsvederlag til Hadsel Havn KF med kr. 3,90 pr. m 2 opptatt areal pr. døgn. For opplag som ikke er avtalt er opplagsvederlaget kr. 12,00 pr m 2 opptatt areal pr døgn. Vederlaget oppkreves av Hadsel Havn Hadsel Havn er uten ansvar for overliggende last Bruk av havneareal til midlertidig opplagring av annet gods eller lignende, som ikke ekspederes over kai, kan tillates etter avtale med Hadsel Havn, og skal i så fall følge de samme satser som under pkt. a), dog gjeldende for faktisk medgått tid til opplagringen Fritatt for å betale opplagsvederlag er firmaer som har leid deler av havnearealet eller kaier, når opplagring foregår innenfor avtalefestet areal. 2.7 Havnesikringsvederlag (ISPS vederlag) Hadsel Havn KF kan innføre spesifikke eller generelle vederlag for inndekning av kostnader til havnesikring på alle terminaler som er underlagt havnesikringsforskriften med tilhørende direktiver. 2.8 Passasjervederlag Til dekning av særskilte kostnader til passasjerbekvemmeligheter, kan Hadsel havnestyre fastsette vederlag. Passasjervederlag kan pålegges oppkrevet av fartøy der passasjerene har tilhold. I innenriksfart ilegges vederlaget for påstigende passasjerer. Ved cruiseanløp ilegges vederlaget for besøkende og eventuelt nye påstigende passasjerer. 11

12 2.9 Andre tjenester Vederlag strømleveranser Strøm fra Hadsel Havns strømforsyning betales med kr. 1,60 pr. Kwh, i tillegg betales et administrasjonsvederlag pr. strømleveranse på kr. 100,00. Hadsel Havn KF skal alltid forhånds godkjenne tilkopling til kai strøm Vederlag vannleveranse Vannleveranse betales med kr. 15,00 pr. m 3 i tillegg betales et administrasjonsvederlag pr. leveranse på kr. 100,00. Minstepris er som for 10 tonn Vederlag for parkering Kjøretøy av alle typer som gis parkeringstillatelse på havnens arealer ilegges et parkeringsvederlag tilsvarende Opplagsvederlag for overliggende gods. Parkerte kjøretøy på havnens område, som ikke har avtalt/anvist plass med Hadsel Havn, vil bli tauet bort for eiers regning med alle omkostninger og ressursbruk krevet inndekket Vederlag for vintervedlikehold Brukere av trafikkareal på havneeiendom, til egen atkomst for sin virksomhet, skal dekke en forholdsmessig andel av kostnader til vintervedlikehold som Hadsel Havn administrerer Andre vederlag Leie av havneareal eller kai areal til andre formål, for eksempel bunkersanlegg, kaiplass m.v. fastsettes periodevis eller som årlige vederlag med Hadsel Havn KF, i egne avtaler mellom partene Renovasjonsgebyr Alle fartøy som anløper offentlige havner i Hadsel betaler renovasjonsgebyr dersom avfall landes. Det er fra 1. mai 2005 iverksatt egen avfallsplan for de offentlige kaianlegg i Stokmarknes og Melbu. Fartøy som skal levere avfall skal innberette dette til Hadsel Havn KF 24 timer i forkant av aktuelle anløp. Fartøy kan også ta kontakt med stedlig /aktuell ekspeditør for å få oversendt meldingsskjema over planlagt avfallslevering. Det er begrensninger i det etablerte avfallsmottak til kun å omfatte følgende avfallstyper: Stokmarknes (Nordnesterminalen): Kildesortert papir, plast og pappkartonger. Organisk avfall fra bysse. Restavfall, unntatt farlig avfall, våtorganisk avfall og EE-avfall. Melbu: (Melbu Fryselager): 12

13 Restavfall, unntatt farlig avfall, våtorganisk avfall og EE-avfall. Organisk avfall fra bysse skal pakkes i grønne nedbrytbare poser (om nødvendig suppleres skipet med slike poser). Gebyr for renovasjon kr. 50,00 pr sekk Administrasjonvederlag pr leveranse er på kr 100, Parkeringsgebyr Hadsel Havn KF må kontaktes for å anvise plass for parkering. Kapittel 3. Markedsbrygga Allmenningsanlegg 3.1 Markedsbrygga kai og flytebryggeanlegg Dette anlegget er etablert i hovedsak som kommunal gjestekai hvor tilrettelegging av forhold for lokal satsing på sjøverts reiseliv har vært avgjørende for finansieringen. I tillegg skal anlegget stille disponibel kaiplass for båter i sesongbetont reiselivsoppdrag. Det er derfor utarbeidet eget reglement og vederlagsregulativ for Markedsbrygga som vist på oppslag på stedet. Reglement og vederlagsregulativ redigeres og oppdateres av Hadsel Havn KF. Kapittel 4. Ansvar for betaling, inndrivelse av krav 4.1 Inndrivelse av gebyr og avgift Skyldig avgift og gebyr fastsatt i medhold av relevante bestemmelser i gjeldende havne- og farvannslov, samt 1, 4 og 9.5. i dette regulativ, er tvangsgrunnlag for utlegg. Krav som Hadsel Havn KF har mot reder etter gjeldende havne- og farvannslov 25 har panterett i skipet etter reglene om sjøpant i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten. Ved forsinket betaling av avgift, gebyr, leie og vederlag svares forsinkelsesrenter etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 13

14 Kapittel 5. Kontaktinformasjon Hadsel Havn KF Postboks STOKMARKNES Telefon Mobiltlf Arbeid: Havnesjef: Trafikkinspektør: Internettside: : Melding om skipsanløp i Melbu havn: Melbu Fryselager AS Telefon og (kontor) Mobiltlf Melding om skipsanløp i Stokmarknes havn: Havnekontoret, vakttelefon , eller eller Nor-Express AS, dersom anløpet skal ekspederes av denne: Telefon Vakttelefon (etter kl 16:00) eller Postnord, dersom anløpet skal ekspederes av denne: Kontor Terminal Vakt Det er ikke etablert havnevaktordning i Melbu/Stokmarknes havner. I forbindelse med forhåndsmeldte anløp i kontortid og ekspedisjonstider, kan Stokmarknes havn anropes på VHF kanal 12 Hadsel Havn. For øvrig kontaktes Hadsel Havn på vakttelefon

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Gjeldende fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Vedtatt, med hjemmel i Vedtekt for Hadsel Havn KF 16, i Hadsel havnestyre i HS 2015/24 den 16.11.2015. Dette

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV 2018 Vedtatt i Kommunestyret 19.12.2017 Innhold LOVERK... 2 GENERELT... 2 ANLØPSAVGIFT... 3 KAIVEDERLAG... 5 VAREVEDERLAG... 6 VEDERLAG FOR OPPLAG AV VARER... 7 VOGNVEDERLAG...

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn Foto: Albert Henry Hansen Svalbard Museum (ca 1953-1954) Innhold 1. Generelle bestemmelser 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FOR 2018

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FOR 2018 Vågan Havnevesen KF Postboks 121, 8301 Svolvær Tlf: 76067990/vaganhavn@vagan.kommune.no www.vaganhavn.no FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Avgifts-og prisregulativ

Avgifts-og prisregulativ Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Gjeldende fra 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Vedtatt, med hjemmel i Vedtekt for Hadsel Havn KF 16, i Hadsel havnestyre i HS 2016/34 den 24.10.2016. Dette

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ 2017 Avgiftsregulativ og vederlagssatser i Flekkefjord havnedistrikt 2017 Side 1 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I FLEKKEFJORD HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE Jf. Havne- og farvannsloven av 19. april 2009 25 og 42 FLAKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Flakstad

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde LOPPA KOMMUNE Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde Hjemmel: Fastsatt av Loppa kommune (møtedato) med hjemmel i FOR 2010-12 20 nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen Alle priser er ekskl. mva dersom

Detaljer

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Forsand kommune Seksjon teknisk Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Øyvind Storm 12/956-8 /K2-P10, GBNR- 15.07.2013 Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Innhald 1.0 Kai leie 1.1 Regulativ Kai

Detaljer

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF.

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF. PRISER For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av. Gyldig fra 1. januar 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Generelt... 2 2.0 Anløpsavgift og kaivederlag... 3 Anløpsavgift:... 3 Kaivederlag:... 3 2.1

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018 1: Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 14.12.2017 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Balsfjord kommune Bergneset Havn 2016 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for Bergneset Havn og Balsfjord kommunes sjøområde Del 1 Balsfjord kommune 01.01.2016 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON... 4 Del 1... 5 1.1. Bakgrunn... 6 1.2. Generelle bestemmelser... 6 1.2.1 Formål og hjemmel... 6 1.2.2 Straffeansvar... 6 1.2.3 Merverdiavgift... 6

Detaljer

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr. 19. 2. Forskrift av 15. desember2009fastsattav

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 Havneregulativ 2011 Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 INNHOLD Havneregulativ 2011 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1 HJEMMEL 5 1.2 MERVERDIAVGIFT 5 1.3 OPPLYSNINGSPLIKT 5 1.4 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet.

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vedrlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert pr intervall 0-300 Kr. 0,43 Kr. 129,- Kr. 129,-

Detaljer

Havneregulativ. for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde BRØNNØY HAVN KF

Havneregulativ. for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde BRØNNØY HAVN KF Havneregulativ for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde 2018 Foto: Harald Warholm BRØNNØY HAVN KF Kaia Postboks 65 8901 BRØNNØYSUND E-mail: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Lyngen kommune Regulativ for havner og sjøarealer 2017 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for kommunale havner og sjøarealer Del 1 Lyngen kommune 01.01.2017 1. Innhold GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Lopp"n;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00

Loppn;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 Loppa kommune Parkveien 1-3 90 Øksfjord Tel. 8 30 00 www.loppa.kommune.no Avgiftsregulativ Lopp"n;;ffdistrikt Dra pä Lopp havet - et hav av rnuliqheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE l. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Saknsnr Utvalg 2lt5 49n5

Saknsnr Utvalg 2lt5 49n5 LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 2.09.201s 20118-01 Olav Henning Trondal olav.h. trondal@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 2lt 49n Loppa Havneutvalg Kommunestyre Avgiftsregulativ

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett... 1 1.2 Forsinkelsesrenter, straffeansvar og merverdiavgift...

Detaljer

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF er for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2016 Innhold 1. Generelt...3 2. Anløpsavgift...3 3. Bruk av infrastruktur...3 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift...

Detaljer