GREINARGERD UM VEDURFAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GREINARGERD UM VEDURFAR"

Transkript

1 VEDURSTOFAISlANDS GREINARGERD UM VEDURFAR vegna skipulags Åslands og Setbergslands i HafnarfirOi eftir FJosa Hrafn SigurOsson og Markus Å. Einarsson Reykjavik 1979

2 GREINARGERD UM VEDURFAR VEGNA SKIPULAGS ASLANDS OG SETBERGSLANDS f HAFNARFIRDI INNGANGUR Su greinargerl5, sem her fer a eftir er tilkomin vegna beil5ni skipulagsnefndar Hafnarfjarl5ar fra 20. september 1977 um oflun vel5urfarsgagna vegna væntanlegs skipulags Aslands, en s{l5ar kom Setbergsland einnig til umfjollunar. f tillogu um hvernig al5 pessu skyldi stal5il5 var gert ral5 fyrir al5 samin yrl5i skyrsla um vel5urfar skipulagssvæl5isins, auk pess sem komil5 yrl5i a { skamman t{ma vindattar- og vindhral5amælingum a einum stal5 a svæl5inu svo og urkomumælingum a ol5rum stal5 syl5st og austast a pv{. Var r{kt haft { huga al5 vel5urfaril5 er al5eins einn fjolmargra patta sem ahrif hafa a akvarl5anir tengdar skipulagi og pv{ astæl5a til al5 stilla kostnal5i {hof. Varl5 ur al5 einn vindattar- og vindhral5ariti var settur upp norl5an vil5 Asfjall, skammt ofan kartoflugarl5a, sem par teygja sig nokkul5 upp eftir hl{l5inni. Var stal5urinn valinn { samral5i vil5 bæjarv!"rkfræl5ing og byggingafulltrua. Einnig voru allt aril gerl5ar urkomumælingar vil5 Hamranes, a flot nel5an vil5 sorphaugana, til samanburl5ar vil5 al5ra mælistal5i Vel5urstofunnar a h6ful5 borgarsvæl5inu. Auk almenns yfirlits um vel5urfar svæl5isins verl5ur her a eftir greint fra nil5urstol5um pessara mælinga.

3 HITAFAR Metalhiti svætisins f l. tihlu er syndur metalhiti einstakra manata og Reykjav{k og V{tista5i { Hafnarfirti. arsmetalhiti fyrir l. tafla Metalhiti G, c t'.. I' "I' Jan. yebr. Marz Ap. Mal JUnI Jull Ag. Sept. Okt. Nov. Des. Ar Reykjav{k O.l l.s V{IS i s t a5i r - O. 7 - O. 3 l O I I. 6 I o O 2. 5 O Talurnar syna a'o l{till munur er a hitafari pessara tveggja sta'oa og rna reyndar almennt segja a5 hitafar s~ svipais a allu hqfulsborgarsvæ5inu a5 sleppturn peim hitamun sem { bjartvitri og hægvitri vertur vegna landslagsahrifa og vikils vertur at s{tar. Pa er r~tt a5 vekja athygli a pvc a5 hiti lækkar a5 jafna5i um 0.6 C fyrir hverja 100 m, sem upp er fari5 og getur petta stundum haft synileg ahrif a pv{ svæ5i sem h<:r er til umræ5u, par et land hækkar nokku5 inn fra strandinni. Hitabreyting sem at jafna5i vertur met vaxandi fjarlægt fra sjo gæti e. t. v. einnig haft merkjanleg ahrif, en pa varla ykja mikil { pessu tilviki. pau ahrif eru a pa lund at heldur kolnar me5 vaxandi fjarlægt fra sjo a5 vetrarlagi en hlynar at surnariagi. Velpekkt dæmi um ahrif hitabreytinga met hæ5 og at einhverju leyti met vaxandi fjarlæg5 fra. sjo er t{tari snjor og haika { Breitholts- og Arbæjarhverfum { Reykjav{k en { hverfum vestar {borginni. H~r kemur reyndar einnig til, a5 urkoma fer vaxandi til sutausturs a hafutborgarsvæ<5inu. Reikna rna me5 sviputum ahrifum sutaustan nuverandi bygg5ar { Hafnarfir5i. Hitafar eftir landslagi Kalt loft er pyngra en hlytt og streymir pvi æt{5 til lægstu sta5a likt og vatn. Lægtum, dalbotnum og flatlendi er pv{ meiri hætta biiin af næturfrostum a5 sumarlagi og raunar næturkulda a allum arst(mum en hallandi

4 3 landi. StaCibundin ahrif af pessu tagi vercia einkum aberandi i l~ttskyjuciu veciri ecia heicirikju, pegar {,tgeislun fra jarciaryfirborcii ræciur rikjum, p. e. elngongu at) næturlagi a surnrin, en jafnvel a.11an solarhringinn um micijan vetur, pegar dagsbirtu nytur ekki aci marki. Kuldi vi'ci jorci i lægcium og a flatlendi verciur einkum i hægum vindi ",Cia logni, pvi ad ella veldur vindu rinn pvi ad kalda 10ftii5 blandast mildara lofti ofar svo ao kuldaahrif vici joro veroa l{til., Sem dæmi um stacibundinn hitamun af pessu tagi ma nefna, aci sumarii voru a Akureyri geri5ar lagmarkshitamælingar a 22 stooum ao beioni peirra sem pa unnu ao skipulagi nys hverfis uppi a Brekkunni. Var reynt... t'.. '" ad mæla a lygnum og heli5nkum nottum, en pa kemur sem fyrr sagcii mismunandi hætta a næturkulda best i ljos. Syndu nii5urstoour ai5 hitaskilyroi og frosthætta eru talsvert breytileg a svæi5inu. Langmest er hætta a næturkulda annars vegar a flotu og vægt hallandi landinu uppi a Brekku og svo hins vegar a flatlendinu niour undir fjoru. Minnst er hætta aftur a moti ofarlega i Brekkunni og pegar kemur upp i hlii5ina ofan via hia "iginlega bæjarstæi5i. pegar lygnt var og l~ttskyjai5 munai5i 5-6 C a lagmarkshita a mildustu og koldustu mælistoi5um, pott munur væri litill sem enginn i alskyjui5u vei5ri. Vitao er og reyndar stai5fest mei5 mælingum, aci oroii5 getur 4-5 kaldara i botni Laugardals i Reykjavik en ofarlega i Laugarasi. Veldur petta stundum talsvercium erfii51eikum hja peim sem annast skr{,i5garoinn par i dalnum, og einnig mun petta vera aoalastæi5a pess ai5 Gari5yrkjuf~lag fslands hafnacii a sinum tima tilboi5i um land i dalnum fyrir starfsemi sina. Vettvangskonnun a py{ skipulagssvæoi sem h~r er til athugunar potti ekki gefa astæou til s~rstakra hitamælinga a svæoinu. R~tt er pa ad benda a flatneskju i Lækjarbotnum og i framhaldi af pvi i Stekkjarhrauni ad Hraunbergsvegi. Par ma vii5 pær ai5stæour sem ad framan var lyst b{,ast vii5 meiri næturkulda ai5 sumarlagi en annars stai5ar a skipulagssvæciinu. Svipai5 ma segja um flatneskjuna vid Astjorn og par fyrir vestan. Af svæi5um sem sii5ar kunna ad koma til athugunar ma benda a hin flotu hraunasvæ'c5i sunnan vits' Grisanes og Harnranes og dalverpit5 anstur a'5 Hvaleyrarvatni. Athygli skal ai5 lokum vakin a pvi ai5 hitamunur af pessu tagi ver5ur ai5eins vii5 pær s~rstoku ai5stæi5ur sem lyst var h~r ai5 framan. Rett er

5 4 hins vegar a5 hafa i huga a5 ymis pau svæ5i par sem hætta er hva5 mest a næturkulda a5 sumarlagi geta jafnframt i go5vi5ri a5 degi til veril5 skjolsælli og par me5 hlyrri en onnur svæ5i. Einnig rna benda a a5 par sem landi hallar moti su5ri og solu ver5ur hamarkshiti al5 deginum hærri en i nor5urhli5um og eru su5urhli15ar pvi mun hagstæ5ari. URKOMA Urkoma a svæ5inu.,.,,. ". "... Vita" er a5 urkomumagn eykst verulega fra ReykjaVIk og nagrenni 1 til Blafjallasvæ5isins i su5austri. Ma sem dæmi nefna a5 me5alarsurkoma ]931-]960 a Reykjavikurflugvelli er 805 mm, um 900 mm vil5 Ellil5aar, ]037 mm a Rjupnahæl5, en aftur a moti er tali5 a5 arsurkoma 1 fjalliendinu fra Hveradolum til Blafjalla s~ um el5a yfir 3000 mm. att f Reykjavik og par rett fyrir sunnan og austan eru nu 6 ve15ursto5var sem mæla urkomu allt ari5, p. e. Vel5urstofan i Reykjavik, Ellil5aarsto5, Rjupnahæ5, Holmur, Vifilsstal5ir og Straumsvik. Mel5altol eru einnig til fyrir Vi5ista5i i Hafnarfirl5i, en par var um alllangt skei5 vel5ursto5. pratt fyrir pennan fjolda stoava er ekki vitaa mea nægilegri vissu, hvar aukning urkomu til sul5austurs hefst aa ra5i og hversu or su aukning er t. d. i grennd via Hafnarfjor5. par el5 nanari vitneskja um petta hlytur a5 teljast bryn fyrir skrifstofu bæjarverkfræ5ings, pegar bygg5in og par me5 frarennsliskerfi teygir sig austur a boginn, potti rett aa setja upp einn urkomumæli su5austantil a pvi svæai sem her er til umfjollunar. Reyndist hagkvæmt aa setja mælinn a flat rett sunnan sorphauganna vi5 Hamranes, og annaaist eftirlitsmaaur par mælingar allt ari Urkomumælingar via Hamranes 1978 og via nalægar stol5var samanburl5ur f 2. toflu rna sja manal5ar- og arsurkomu ari vi5 Hamranes og til samanburc5ar einnig fyrir a'5rar ve15urstotivar a svæt')inu. f Hei5mork (vil5 Thorgeirssta5i) er mæld urkoma manul5ina mai-okt. og reyndist hun ari vera samtals mm.

6 5 R~tt er aci geta pess at5 {,rkoma arit var i Reykjavik 83% af met5allagi aranna og a Rjupnahæt5 77%. IT ".,... ut fra arsgildum framangreindrar toflu rna reikna, at5 urkomumagn vit5 Hamranes arit var: % af urkomu i Reykjavik, 116. I % af {,rkomu i Ellit5aarstbt5, /0 af urkomu a Rj{,pnahæt5, 91.3% af urkomu a Holrni, % af urkomu a Vifils stmum og % af urkomu i Straumsv{k. Manut)ina rna{ - oktober reynclist sva urkoma vit) Hamranes vera 68.7 % af {,rkomu sama tlmabils i Heit5mbrk. Å. l. mynd eru arsgildi, allra stbt5va teiknut5 inn og rna par glbggt sja, hvernig ~rkoman vex til austurs og sut5austurs. Gagnlegt er i framhaldi af pessu at5 lita a {,rkomu met5allagstimabilsins Til eru met5altbl pess timabils fyrir Reykjavikurflugvbll, Ellit5aarstM, Rjupnahæt5 og Vit5istat5i l Hafnarfirt5i. Ut fra mælingum fra Straumsvlk , Holmi og VifilsstMum '( hefur met5allag pessara stbt5va verit5 aætlat5. Ennfremur var met5alarsurkoma vit5 Hamranes aætlut5 met5 samanburt5i vit5 Rjupnahæt5, Vlfils stat5i og Straumsvlk, en taka vert5ur pa tblu, 1222 mm, met5 stakri var{,t5, par et5 einungis er byggt a mælingum l eitt ar. Engu ai5 slt5ur gefur hlin mikilvæga vlsbendingu. f 3. tbflu er skrat5 manat5ar- og arsurkoma l samræmi vit5 pai5 sem ai5 framan greli1lr. Einnig synir 2. mynd arsurkomu a svæoinu. Meginsvipur kortsins er sa sarni og il l. rnynd, en urkomutblur eru hærri, par et5 arit var fremur lirkomulltit5. Til stui5nings hinni mjbg svo augljosu aukningu {,rkomu til austurs og sut5 austurs skulu h~r tilgreind einst6k dærni um s~rstakar urkornumælingar sem framkvæmdar voru skamman tlma i senn a arunum a nokkrum stbi5um met5fram Sut5urlandsvegi og Reykjanesbraut og l Heit5mbrk. Var mælt met5 einfbldum {,rkomumælum af Pluvius-gert5. Met5fram Sut5urlandsvegi akaflanum Å.rbær _ SVlnahraun voru gert5ar mælingar l okt og ag. -okt f Å.rbæ reyndist lirkoma sky. pessum mælingum vera 125 % af urkomu a Reykjavlkurflugvelli, vit5 BaIdurshaga 156 %, Holm 171 '/0, Gunnarsholma 190 % og Lækjarbotna 223 %. f SVlnahrauni var lirkoman ori5in 344 % af lirkomu a Reykjavlkurflugvelli. Sumarit var mælt a nokkrum stbt5um l Heit5mbrk og reyndist urkoma alls stat5ar mun meiri en a Reykjavlkurflugvelli, mest um tvofold {,rkoma a Thorgeirsstbt5um. Vit5 Marluhella sem eru næst Hafnarfirt5i var UL'K()ma 105 _ 141 % af urkomu a flugvellinum.

7 6... E E 1. MYND

8 M o-... E E «~ o ~ Cl::: '::::> 2. MYND

9 LJrkoma { mm, ari Jan. Febr. Marz April Ma{,, Jum J~l{ Agust Sept. Okt. Nov. --- Des. År Hamranes l l Reykjavik O 37.4 l O Elli5aarstM Rjupnahæ5 91. O l Holmur l l Vifils sta5ir O Straumsvik O l O 3. tafla Me5a1urkoma , mm Jan. Febr., Marz Apn1 Mai Jun{ Juli Agust. ~ Okt. Nov. Des. Ar Reykjavik Elli5aarstM l Rjupnahæ Holmur Vifilssta5ir :: Straumsvlk V[5ista5ir l cc

10 9 Fra april til nov var mælt memram Reykjanesbraut. Sa mælistai'iur sem næstur var Hafnarfiri'ii var skammt sunnan vii'i Straum og reyndist ;;rkoma par ve ra 142 % af ;;rkomu a Reykjavikurflugvelli. Er pai'i { goi'iu samræmi vii'i reiknai'i mei'ialgildi fyrir Straumsvik sem er 141 "/0 af ;;rkomu a Reykjavikurflugvelli. Kbnnun a dreifingu ;;rkomu eftir vindatt og vei'iurhæi'i i. Reykjav{k ~ A Vei'iurstofu fslands hefur verii'i geri'i kbnnun a dreifingu ;;rkomu eftir vindatt og vei'iurhæi'i fyrir Reykjavik arin Enda pott kbnnunin hafi einungis nai'i til Reykjav{kur hlytur h;;n einnig ai'i gefa mjbg mikilvægar visbendingar fyrir allt hofui'iborgarsvæi'iii'i. pott t{i'ileiki einstakra vindatta se talsvert breytilegur a svæl5inu (sja næsta kana) er vist, ai'i seu nægilega storir geirar teknir saman syna peir { ~rkomuattirnar a svæ'oinu {heild., ekki yfirfæra a ai'ira stai'ii. ai'ialatril5um helstu T51ur fyrir einstaka att rna hins vegar f 4. tbflu rna { % af heildarfjolda athugana mel, ;;rkomu sja dreifingu hennar eftir vindatturn og vei'iurhæi'i. Vindattin er tilgreind i tugum grai'ia (36 er N-att, 09 er A-att, 18 er S-att og 27 er V-att) og vei'iurhæi'iin { vindstigum. L{tum fyrst a ;;rkomu eftir vindatturn. Par sest ai'i 58,3% ;;rkomuathugana fellur a vindattabilii'i , sem eru A-, ASA-, SA-, SSA- og S-attir. Attir milli austurs og sui'iurs ai'i bai'ium mei'itbldum eru pvi { Reykjav{k langsarnlega dl5ustu ;;rkomuattirnar. Tæp 21 % ;;rkomuathugana eru i vindattum milli SSV og V ( ) og tæp 13 % milli N og ANA ( ). Pessar meginnii'iurstbl5ur gilda vafalaust jafnt fyrir Hafnarfjbri'i sem Reykjavik, enda pott Wlur fyrir einstakar attir megi ekki nota par. Athyglisvert er ai'i samkvæmt 4. tbflu er vei'iurhæi'i 4 vindstig (stinnings ) eta meiri { r;;mlega 66% tilvika pegar ;;rkoma er, en 3 vindstig ) el5a minni { 34 % tilvika. Stal5festir petta at; slagregn er mikilvægt islenskrar vei'irattu, sem oft er afdrifar{kt fyrir gerl5 og vii'ihald rkja. f Reykjavik er i raun ohætt al5 nota orl5il5 regn i pessu sampar el5 hlutur snjokomu { ;;rkomu er l{till alla vetrarmanui'ii el5a 5-7 %. Slydda el5 a blbndul5 ;;rkoma er hins vegar algeng.

11 10 Dreifing ':;rkomu eftir vindatt og vei5urhæi5 i Reykjavik, ,0/0 ~i5urhæi5 Vindatt ~ Samtals O O. 9 O. l O. l l l l. l O O. 7 O. l l. l 1.0 O Breytil. att O. l O. l Logn Samtals O Hamaxks':;rkoma solarhrings og klukkustundar Ger<5 hefur veria konnun ~ h~marksurkomu s~larhrings a 7 vet5ursto'ovum a hofui5borgarsvæi5inu og eru ni15ursuit5ur syndar i 5. toflu. Hefur fadæmadreifingu Gumbels verit5 beitt til ai5 reikna gildi sem ætla rna ai5 solarhringsurkorna fari aij jafnat5i yfir einu sinni a akvet5nu ~rabili, 5, 10, 20, 30 og 50 arum. Auk pess er fyrir hverja vei5urstoi5 tilgreindur sa arafjoldi sem ':;treikningar hafa verii5 byggi5ir a og hæsta mælt Et pv{ arabili. skal fram ai5 helst parf ai5 hafa a. m. k. 20 ara mælingar til sl{kra a og ver15ur pvi ai5 taka nit5urstoi5um af styttri mælingaroi5um nokkurri gat. Å petta h~r einkum vii5 um Straumsvik, par sem "''''''.lngar na ai5eins til 8 ara.

12 11 5. tafla Gildi sem solarhringst'trkoma fer yfir einu sinni a tilteknu arabili, mm Hasta 5 ~ra 10 ira 20 ara 30 ara 50 ara Fjoldi mælt, Ve15urst6b gildi gildi gildi gildi gildi ara gildi Reykjavikurflugvollur , 2 Ellil5aarstDl ,5 Rjlipnahæb , 8 H61mur , 8 Vifils stal5ir ,6 Straumsv[k , 9 Vil5istal5ir , O Meginnil5urstol5una rna draga pannig saman al5 a Reykjavikurflugvelli s~u likur til al5 s61arhringslirkoma fari einu sinni a 50 arum yfir 55 mm, vii5 Ellii5aarstDl5ina er tilsvarandi tala 58 mm, i Straumsvik 62 mm, a Vifilsst0i5um, Vii5ist6i5um og Rjlip nahæi5 nalægt 66 mm og a H61mi 86 mm. Mei5 tilvisun til ofanritai5s sem og ai5stæl5na a skipulagssvæi5inu, pykir ekki 6ei5lilegt ai5 aætla ai5 solarhringslirkoma par fari einu sinni a 50 arum yfir um pai5 bil 70 mm....,..... ".... "" Mesta urkoma a klukkustund rna groft aætla ai5 fari elnu sinni a 50 arum yfir um pab bil 20 mm. Er pa annars vegar stubst vii5 Wussows formala, ", sem samkvæmt athugunum Pals Bergporssonar viri5ist hæfa vel l Reykjavik, en samkvæmt honum er hamarksurkoma a klukkustund 28,6% af harnarkslirkomu solarhrings. Hins vegar er stui5st vii5 pa vitneskju al5 lo. jlili 1948 mældist a einni klukkustund mm urkoma i venjulegum urkomumæli meb vindhlif vii5 Sjomannaskolann i Reykjavik. Pess er hins vegar r~tt an geta a'5 urvinnsla ur eyi5ub16'c5urn s[ritandi urrrjllrrlæ.lls i Reykjavik a arunum bendir til lægra 50 ara gild-,,, ',,",ukku,tundarurkomu ei5a sem næst 11.7 mm. Hafa verl5ur pa l huga s{ritinn er an vindhlifar og mælir t{-5urn mun minna en venjulegur UTKO'illurna811r mei5 vindhlif, einkum pegar urfelli er mikii5 og ai5 einhverju snjor ei5a slydda. Siritinn hefur einnig verii5 fluttur til a mælitimaog ryrir pal5 nokkui5 notagildi hans til utreikninga af pessu tagl

13 12 Hamarksfloo vegna {,rfellis og leysingar Ljost er af reynslunni ao hamarksfloo veroa a jtiro er frosin og saman fer mikil leysing og mikil {,rkoma. Urkoma og leysingarvatn avenjulega a. m. k. hbfuoborgarsvæoinu, pegar ao hluta til allgreioa leid ofan i jaroveginn, ef joro er pio og malbikao yfirboro eoa mannvirki eru ekki til hindrunar. S~ joro frosin 'lex flodahætta hins vegar til mikilla muna, enda streymir pa meginhluti {,rkomu-og leysingarvatns, fram a yfirboroinu. H~r ad frarnan hefur veri(5 gero grein fyrir h~marksurkornu a solarhring og drepio hefur verio a hamarks{,rkomu a klukkustund. Ekki er vitao til ad.; " her a.i" landi hafi verio geroar mælingar a.;, snjobraonun vit> mismunandi ve'ourat5stæ'our, en til eru yrnsir erlendir reikniforrnalar sem hagnyta ma til grofra {,treikninga sbr. kafla IX. 3 i "Handbook on the Principles bf Hydrology", Water Information Center, Huntington, N. Y f asahliku samfara mildlli urkomt: er pannig ljost ao sameiginlegt urkomu- og leysingarvatn getur svarao til a. m. k. 100 mm {,rkomu a, solarhring a hofuoborgarsvæt>inu. Jafnvel gæti leysingarvatnit> eitt ser nalgast etla nat> pessu marki, en einungis po vit> mjog ovenjulegar stæt>ur. ao - VINDATT OG VINDHRADI Tit>leiki vindatta A mynd er at> finna vindrosir sem syna t{t>leika hinna ymsu vindatta a Asfjalli eoa tillu heldur nort>an vit> fjallio a hjalla skammt ofan vio karttiflugaroa sem par teygja sig upp eftir hlioinni. Vindmælir af gert>inni Woelfle-Lambrecht var notat>ur til ao s{rita vindatt og vindhraoa i tveggja metra hæo yfir jorou. Vindatt i tugum grat>a var lesin af si. ritum mælisins 8 sinnum a solarhring, kl. 00, 03, eftir {slenskum stat>a1tima og byggjast vindrosirnar apessum athugunum sem stoou allt ario Til samanburt>ar vi6 pessar vindrosir er a. - ID. mynd a6 finna tilsvarandi vindrosir fra Straumsv{k. A peim vetur rnanu'oina oktober - mars en surnar eaa sumarhelmingur

14 13 manu'oina apr{l - september. geroar voru { narnunda vit Vindrosirnar eru byggi5ar cl rnælingum sem alverio { Straumsv{k a t{mabilinu desember agust 1970 en nit>urstot>urnar hafa i pessu tilfelli verit> umreiknat>ar met> samanburt>i vit> samtlmamælingar a Reykjavikurflugvelli og 20 ara met>altalstolur fyrir Reykjavikurflugvoll a arunum og eiga pvi at> gilda fyrir pat> timabil. Vit> Åsfjall er hins vegar um oumreiknat>ar tolur at ræt>a sem gilda at>eins fyrir arit> f pessu sambandi er rett at> vekja athygli a at> mælingar a Reykjavikurflugvelli gafu til kynna at> a arinu 1978 i heild voru pat> einkum attirnar 80 0 _ 130 0, sem voru mun tit>ari en at jafnat>i a arabilinu , en einnig voru attirnar tit>ari en venja er til. Hins vegar voru attirnar , og venju fremur fatit> ar. Ma hafa petta til nokkurrar vit>mit>unar pott ekki se bein samsvorun a milli titleika vindatta a Reykjavikurflugvelli og vit> Åsfjall eins og fram kemur i nokkut> olikum vindrosum fyrir pessa stat>i. Til at> sja megi pennan mun er all. mynd synd vindros fyrir arit> i heild a Reykjavikur- flugvelli. timabilinu I'...,, Er par um at> ræt>a met>altit>leika vindattanna a tuttugu ara Ekki er astæt>a til at> rekja i smaatrit>um einkenni vindrosanna vit> Åsfjall t" I' " '..... og l Straumsvlk, enda tala mynd par skyru mah. Rett er po at> benda a, at vindrosunum apessum tveimur stot>um svipar næsta mikit> saman i atalatrit>um. At> sjalfsogt>u er um nokkur fravik at ræt>a svo sem et>lilegt ma telja bæt>i vegna pess at> vindrosirnar gilda ekki fyrir sama timabil og sva vegna pess at> stat>hættir og mishæt>ir i landslaginu mota mjog tlt>leika hinna ymsu vindatta. f annan stat> er rett at> vekja serstaklega athygli a ahrifum haf- og landgolu a sumarhelmingi ars en pau koma glogglega fram a 6. :og 10. mynd. Å sumrin er nort>vestlæg hafgola mjog tit> i Hafnarfirt>i at> deginum til,,... I' pott nort>vestlægar attir seu ot>rum attum fatit>ari at> vetrinum og einnig, 1'...." I' næsta fatit>ar at> nottu til a sumtln pegar landgola ræt>ur rlkjum.

15 HAFNARFJOR.gUR, J.,SFJAll Tfdleiki vindotto, åri6 1978, % MVND i

16 HAFNARFJOROUR, ASFJAll Tidleiki vindåtta, % 1978, an.-mar. o okt.- des MYND

17 HAFNARFJOR-DUR, ASFJA LL T10leiki vindotto, % Apr. - sept MYND TTTTi t- i t T r rnrtttt-i~nti~,r i I' l t[1,~ + -f--

18 , r , ~ HAFNARFJQReUR, ~SFJAll Tldleiki kl. 12,15, , kl.oo,03,06 -=-==-L- vindatta, %, opr.-sept f _~_._._~ -==_~ j ---I 6. MYND I' "r','

19 STRAUMSV K Tid"leiki vindåtta. allt ariå, % Fl mj"'.- ~.i 7. MYNO +

20 ---j Tldleikis:i::~:.::::r. % f------t ~ MYND

21 STRAUMSYIK Tlåleiki vindgua. sumer, %, -1-, ~--_._- J MYND - r!-- 'Ijrnl r f.. ~.,.- 'rtn I...j.. -,.-- --j

22 F---kI.12, 15,181 STRAUMSviK 1 1- k1.00'03'06jtldleiki.lftd<iti<1 cl.umart.e1mingi.~~l I I -l ~ I 360" 10. MYND -n-yrril -I -, -+.

23 t Ti~leiki REYKJAViK vindotkl, ent arib. I----~ % !L Logn 7,1 % Br.ått 0.2 % 11. MYND '<-rtt't'ti nttfttrt1,, "- --+., -- r- -...,---.., ~.-! ~--l-+-- I, I

24 23 Vindhra5i Ni5urstti5ur vindhra5amælinga vi5 Asfjall a arinu 1978 eru syndar { toflu. Her er um a5 ræ5a mælingar [ 2 metra hæ5 og voru klukkustundargildi vindhra5ans lesin af s{ritum 8 sinnum a solarhring kl. 2-3, 5-6, 8-9 o. s. frv. Tafla 6 gildir fyrir ari5 allt, tafla 7 fyrir vetrarhelming arsins ll rnanu'oina januar - mars og oktober - desember, en tafla 8 fyrir sumarhelming arsins, manu5ina apr{l - september. Toflurnar syna fyrir 30 vindattargeira hve oft vindhra5i hefur veri5 [ akveonum vindhraoabilum. Eins og 7. og 8. tafla syna eru hvassviori miklum mun t[oari ao vetri en sumn. Fyrir ario [ heild rna segja a5 aust- og suoaustlægar attir og raunar allar attir milli ANA og SSV seu ti5ari og hvassvit5rasamari en a'orar attir. 6. tafla Vindhraoi og vindatt vio Asfjall [ Hafnarfiroi januar - desember 1978, % / ~Hraoi Att ~, / l tugum gra5a O. l _ 5.0m/s ,1- la. amis 15. amis 20. amis >20. amis Alls 35 - Ol l O. l l L l 08 - la l l O l O. 7 O O O 4.3 O. 8 O. 2 la l O O O O O. l 4.0 Alls l O O

25 24 7. tafla Vindhra6i og vindatt vi6 Åsfjall { Hafnarfir6i januar - mars og oktober - desember 1978, 0/0, ~ra6i l\tt ~ O. I - 5. I 10. I I - lr tugum gra6a ' 5. Oms / 10.Om/s 15. O m/s 20. O m/s >20 m/s l\lls 35 - Ol O Ol - 04 Z <) O. I 20.6 I I - I O O O. 8 O. I Z O. 6 O. I I O O O O I O. 5 l. I O Z O. 2 O. Z 1.0 l\lls I O Til nanari g16ggvunar a t{6leika hinna ymsu vindhra6abila a hbfu6borgarsvæt>inu fylgja {9. toflu upplysingar fyrir Reykjav{kurflugvoll a arunum pess -er a6 geta at> vindhra6aeiningin er hnutur og mælingarnar voru gert>ar a gamla flugturninum { Reykjav{k { um 15 m hæ6 yfir jor6u. Einn hnutur er 0,515 m/s og lætur pv{ nærri at! helminga purfi hnutatbluna til a6 fa vindhrat>ann { metrum asekundu.

26 25 8. tafla Vindhratii og vindatt viti Asfjall { Hafnarfirtii, apnl - september 1978, %, ~ O. l - 5. l - la. l l - Att, ' l tugum gratia 5.0m/s 10.Om/s 15. O m/s 20. O m/s >20 m/s AlIs 35 - Ol l O Z.5 O la O l l O. l O 2. O l O 3.8 O. 2 la. O l O O l O Alls O. l 100. O 9. tafla Vindhratii, a Reykj a v{kurflugvelli, , % Hnutar O - la : 41 Jan~ar 40. l Februar O Mars O 4.3 O. 9 Apr{ O O 0.4 Ma{ O ,, JUnI l O. 7 O. O Jul{ 61. l O. 5 O. O Agust O. 8 O. O September la O. 2 Okt~ber O. 6 Nt;vernber O O 1.0 Desember l 16. l Ariti l o. 6

27 26 I-Ionnunarvindhra6i Algengt er aij miija honnun mannvirkja vi5 mesta vindhraija sem vænta rna einu sinni alangu arabili, t. d. 50 arum. Er pa venjulega mi5aij viij,,~ snoggar hvi5ur sem vara um paij bil 3 sekundur. Mælingar a Reykjavlkurflugvelli benda til a5 einu sinni a 50 arum megi gera ra5 fyrir aij 10 m{nutna meijalvindhraiji (en viij hann er miija5 { almennum ve6urathugunum) fari yfir um 40 ml s. Erfi6ara er aij segja til um snoggar vindhviijur, m. a. vegna skorts a nægjanlega langvarandi og traustum mælingum. Aætla rna pa at a bersvæiji fari pær einu sinni a 50 arum yfir um pa5 bil 56 mls. Er raunar taliij aij sa vindhraiji hafi mælst a Reykjav{kurflugvelli 12. januar 1942 og litlu minni mun vindhraiji hafa or6iij 24. september 1973.

HITAFAR A ISLANDI A IJESSARI OLD

HITAFAR A ISLANDI A IJESSARI OLD /-;-/ (""' r Vel5urstofa Islands,,,.. HITAFAR A ISLANDI A IJESSARI OLD eftir Markus - Å. Einarsson Reykjavik 1989 EFNISYFIRLIT INNGANGUR.......................... 1 UTREIKNINGUR MEDALHITA OG HITALEIDRETTINGAR

Detaljer

sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál]

sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál] sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál] um heimild fyrir rikisstjórnina að staðfesta samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál. Frá utanríkisráðherra. Alþingi ályktar að

Detaljer

VERKEFNI ME B ぱKINNI: たSLAND LANDI OKKAR EFTIR ʼn ぱRU KRISTINSD ぱTTUR. Bls. 4 5: Hva heitir landi sem vi b モum タ? Hva heitir landi sem モ kemur fr ァ?

VERKEFNI ME B ぱKINNI: たSLAND LANDI OKKAR EFTIR ʼn ぱRU KRISTINSD ぱTTUR. Bls. 4 5: Hva heitir landi sem vi b モum タ? Hva heitir landi sem モ kemur fr ァ? VERKEFNI ME B ぱKINNI: たSLAND LANDI OKKAR EFTIR ʼn ぱRU KRISTINSD ぱTTUR. Bls. 4 5: Hva heitir landi sem vi b モum タ? Hva heitir landi sem モ kemur fr ァ? Hva er j パ? Hva heitir j パ in sem b ヲr ァ たslandi? Hva

Detaljer

Verkefnahefti 3. kafli

Verkefnahefti 3. kafli Verkefnahefti. kafli Skali A Verkefnablöð 0 Námsgagnastofnun. KAFLI .. Cuisinaire-kubbar hvítur appelsínugulur rauður blár ljósgrænn brúnn fjólublár svartur gulur dökkgrænn dökkgrænn svartur gulur fjólublár

Detaljer

Frístundahús. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun

Frístundahús. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun . gr. byggingarreglugerðar, nr.112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013 og 280/2014 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Frístundahús Í grein í byggingarreglugerð segir: Almennar hollustuháttakröfur íbúða

Detaljer

Varoar: Athugasemdir Nova vio uppboosskilmala vegna 700MHz, 2100MHz og 2600MHz tfonirettinda.

Varoar: Athugasemdir Nova vio uppboosskilmala vegna 700MHz, 2100MHz og 2600MHz tfonirettinda. Post- og fjarskiptastofnun b.t. Sigurj6ns lngvasonar Sigurjon@pfs.is Suourlandsbraut 4 105 Reykjavfk Reykjavfk 15. n6vember 2016 Varoar: Athugasemdir Nova vio uppboosskilmala vegna 700MHz, 2100MHz og 2600MHz

Detaljer

~~r~~~ Reg l u r u m v e 5 u r s k e y t i.

~~r~~~ Reg l u r u m v e 5 u r s k e y t i. ~~r~~~ &!iz SclI.l { Y9/. Reg l u r u m v e 5 u r s k e y t i. (Sampykktar a al1sherjarpingi ve6urfræ6inga i Washington 1947 og a pingi ve6urfræ6inga Nor6ura1fu i Paris 1948). Hvert ve6urskeyti er minnst

Detaljer

FiSKVINNSLUSTÖÐVA. Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ SAMTOK LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA

FiSKVINNSLUSTÖÐVA. Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ SAMTOK LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA SAMTOK FiSKVINNSLUSTÖÐVA Alþingi Efhahags- og skattaneínd Austurstræti 8-10 150 Reykjavík Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA Borgartúni 35 105 Reykjavík

Detaljer

Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár. Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson

Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár. Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson Gróðureldar Gróðureldar geta kviknað í sinu mjög þurrum gróðri rakastig og úrkomumagn skiptir því máli Gróðureldar

Detaljer

Ordliste for TRINN 1

Ordliste for TRINN 1 Ordliste for TRINN 1 (utviklende matematikk-oppgavehefter 1A, 1B,2A, 2B, 3A og 3B, - refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver). Bok og side Ord på norsk I oppgavetekstene står ofte verb i imperativ

Detaljer

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun Erla Björk Þorgeirsdóttir Kristinn Einarsson Linda Georgsdóttir OS-2013/01 978-9979-68-326-1 Orkustofnun Orkugarður

Detaljer

30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014. av 30. september 2014

30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014. av 30. september 2014 30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014 203-2015n EØS-KOMITEEN HAR av 30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske

Detaljer

A rslanoi LANOPORF ORKUVINNSLUIDNADARINS. rnorkustofnun. Erindi flutt a landnytingarratistefnu LANDVERNDAR apr[l 1973

A rslanoi LANOPORF ORKUVINNSLUIDNADARINS. rnorkustofnun. Erindi flutt a landnytingarratistefnu LANDVERNDAR apr[l 1973 rnorkustofnun LANOPORF ORKUVINNSLUIDNADARINS A rslanoi Erindi flutt a landnytingarratistefnu LANDVERNDAR 6. - 7. apr[l 1973 Eftir Jakb Bjrnssn rkumalastjra Reykjav[k, marz 1973 rnorkustofnun LANDpORF ORKUVINNSLUlDNADARINS

Detaljer

SPAD6MARNIR UM ISLAND

SPAD6MARNIR UM ISLAND JONAS GUE>MUNDSSON: SPAD6MARNIR UM ISLAND REYKJ'AVlK 1941 - STEINDORSPRENT H.F. L Su.maria 1937 fengu ymsir menn her a landi senda f. p6sti dalitla b6k a ensku, sem bar hio einkennilega nafn,,icelands

Detaljer

Nidurstiidur foreldrakiinnunar Krerabreiar i maf 2015

Nidurstiidur foreldrakiinnunar Krerabreiar i maf 2015 Nidurstiidur foreldrkiinnunr Krerbreir i mf 2015 Hve 6neg6lur ert pri med hfisndi leiksk6lns? 0% f Mjog Snegd/ur I Frekr 6negdlur &l Frekr 65negd/ur r Mjog o6ngdlur o J6kvrett er 6 leiksk6linn s6 i s6rhirsnre6i

Detaljer

UM SJÁVARFALLASPÁR. Náttúiufrœðingurinn 69 (I), bls , 2000.

UM SJÁVARFALLASPÁR. Náttúiufrœðingurinn 69 (I), bls , 2000. ÞORSTEINN SÆMUNDSSON UM SJÁVARFALLASPÁR Sjávarföllin hafa frá fyrstu tíð vakið athygli þeirra sem við strendur búa eða sjómennsku stunda. Að sæfarendur þurfi að taka tillit til flóðs og fjöru er deginum

Detaljer

Sprungulektarkort. Rikey Hlin Saevarsdottir. Unnie) fyrir Landsvirkjun

Sprungulektarkort. Rikey Hlin Saevarsdottir. Unnie) fyrir Landsvirkjun Sprungulektarkort Rikey Hlin Saevarsdottir Unnie) fyrir Landsvirkjun ORKUSTOFNUN Vatnamalingar Verknr.: 7-543820 Rikey Hlin Szvarsdottir Sprungulektarkort af Skaftarsvaeainu UnniQ) fyrir Landsvirkjun 0s-2002

Detaljer

gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr.

gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Almennar kröfur til íbúða Í grein í byggingarreglugerð segir: Hver einstök

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 29/1999 av 26. mars 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 29/1999 av 26. mars 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 29/1999 av 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving

Detaljer

EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin

EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. Dette lægemiddel er ordineret til dig personligt.

Detaljer

Ástin á tímum ömmu og afa

Ástin á tímum ömmu og afa !!! Ástin á tímum ömmu og afa - Bréf og dagbækur aldamótamanns - Anna Hinriksdóttir Lokaverkefni til M.A.-prófs í hagn!tri menningarmi"lun Lei"beinandi: Sigur"ur Gylfi Magnússon Ástin á tímum ömmu og afa

Detaljer

FRAMV INDU SKYRSLA. Juli' j uni' 1973

FRAMV INDU SKYRSLA. Juli' j uni' 1973 Vinnuhopur urn haspennuli'nu milli Nor~ur- og Su~ urland s FRAMV INDU SKYRSLA Juli' 1 972 - j uni' 1973 Reykjavik. jun[ 1973 Vinnuhopur urn haspennullnu milli N ort)ur- og Sut)urlands FRAMVINDUSK~RSLA

Detaljer

Dómstigi við mat á lifandi sauðfé

Dómstigi við mat á lifandi sauðfé Dómstigi við mat á lifandi sauðfé Við dóma á sauðfé skal styðjast við skala þann sem lýst verður hér á eftir ásamt því að upplýsingar um þunga grips og mælingar á bakvöðva, fituþykkt á baki, lögun vöðvans

Detaljer

VeOurstofa islands GreinargerO

VeOurstofa islands GreinargerO VeOurstofa islands GreinargerO Harpa Grfmsd6ttir Byggingarar husa a SeyOisfirOi Vi-G97016-UR12 Reykjavik Agus11997 EFNISYFIRLIT GREINARGERD UM VERKEFNID 2 TILGANGUR VERKEFNIS... 3 AGRIP AF BYGGDASOGU SEYDISFJARDAR

Detaljer

LNS Norsk gruveselskap med et internasjonalt perspektiv. Adm. dir. Frode Nilsen

LNS Norsk gruveselskap med et internasjonalt perspektiv. Adm. dir. Frode Nilsen LNS Norsk gruveselskap med et internasjonalt perspektiv Adm. dir. Frode Nilsen LNS- Gruppen LNS Eiendom AS Hålogaland Grus & Betong AS LNS (Chile) S.A. LNS AS Skaland Graphite LNSGMS Greenland Rana Gruber

Detaljer

Jökulsá í Fljótsdal; Eyjabakkafoss vhm 221, V234

Jökulsá í Fljótsdal; Eyjabakkafoss vhm 221, V234 Jökulsá í Fljótsdal; Eyjabakkafoss vhm 221, V234 Rennslislyklar nr. 5, 6 og 7 Egill Axelsson Unnið fyrir Landsvirkjun OS 2006/017 9979-68-208-6 Orkustofnun - Vatnamælingar Orkugarður Grensásvegi 9 108

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Leiðbeiningar

Leiðbeiningar . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013 og 280/2014 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Bílastæði hreyfihamlaðra Í grein í byggingarreglugerð segir: Bílastæði hreyfihamlaðra

Detaljer

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr.

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Bílastæði hreyfihamlaðra Í grein í byggingarreglugerð segir: Bílastæði hreyfihamlaðra

Detaljer

Línurækt: Efnisval, uppsetning og lagning á línum

Línurækt: Efnisval, uppsetning og lagning á línum VMST-R/0106 Línurækt: Efnisval, uppsetning og lagning á línum Valdimar Ingi Gunnarsson Apríl 2001 Veiðimálastofnun Vagnhöfða 7, 110 Reykjavík Sími: 567 6400 Fax 567 6420 Heimasíða: www.veidimal.is Netfang:

Detaljer

Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi

Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi Áhættumat Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi Mars 2014 0 EFNISYFIRLIT Inngangur...4 I. Forsendur...4 II. Hættugreining...5 III. Áhættumat...8 1. Berklar (Tuberculosis

Detaljer

33. gr. samningalaga Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands fyrir og eftir lögfestingu 36. gr.

33. gr. samningalaga Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands fyrir og eftir lögfestingu 36. gr. BA-ritgerð í lögfræði 33. gr. samningalaga Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands fyrir og eftir lögfestingu 36. gr. Jóhann Þorvarðarson Leiðbeinandi: Unnur E. Sveinsdóttir Apríl 2014 BA-ritgerð í lögfræði

Detaljer

ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM

ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM Haukur Hinriksson 2013 BA í lögfræði Höfundur/höfundar: Haukur Hinriksson Kennitala: 060690-3169 Leiðbeinandi: Kristín Haraldsdóttir Lagadeild

Detaljer

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS. Mogadon inniheldur mjólkursykur (laktósa). Hver tafla inniheldur 301 mg af mjólkursykurseinhýdrati.

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS. Mogadon inniheldur mjólkursykur (laktósa). Hver tafla inniheldur 301 mg af mjólkursykurseinhýdrati. SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1. HEITI LYFS Mogadon 5 mg töflur. 2. INNIHALDSLÝSING Hver tafla inniheldur 5 mg af nitrazepami. Hjálparefni með þekkta verkun Mogadon inniheldur mjólkursykur (laktósa). Hver

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 123/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 123/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 123/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

URÐUNARSTAÐUR Í FÍFLHOLTUM

URÐUNARSTAÐUR Í FÍFLHOLTUM URÐUNARSTAÐUR Í FÍFLHOLTUM Áhættumat vegna starfsleyfis Sorpurðun Vesturlands hf. Ágúst 2012 EFNISYFIRLIT 1. INNGANGUR... 1 2. UPPRUNAEINKENNI MENGANDI ÞÁTTA... 2 2.1 ÚRGANGUR... 2 2.2 SIGVATN OG VIÐTAKAR...

Detaljer

R3141A Stóra-Laxá. Viðauki 36 af 92 við skýrslu Orkustofnunar OS-2015/04. Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar

R3141A Stóra-Laxá. Viðauki 36 af 92 við skýrslu Orkustofnunar OS-2015/04. Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar R3141A Stóra-Laxá Viðauki 36 af 92 við skýrslu Orkustofnunar OS-2015/04 Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Skýrsla nr. Stóra- Laxá Desember 2014 i Efnisyfirlit 1 Inngangur... 1

Detaljer

Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta

Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta Sigurbjörg Rut Hoffritz Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta - BA-ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Arnar Þór Stefánsson Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2009 EFNISYFIRLIT

Detaljer

Útgáfa Orkumála með nýju sniði 1. ÁRG. 2. TBL. DESEMBER 2005 ISSN

Útgáfa Orkumála með nýju sniði 1. ÁRG. 2. TBL. DESEMBER 2005 ISSN ORKUMÁL24 1. ÁRG. 2. TBL. DESEMBER 25 ISSN 127-563 ELDSNEYTI Útgáfa Orkumála með nýju sniði Á undanförnum árum hefur ritið Orkumál verið gefið út með tölulegum upplýsingum um íslensk orkumál, þ.e. raforkuiðnaðinn,

Detaljer

10 Leddstilling og kongruens

10 Leddstilling og kongruens 10 Leddstilling og kongruens Bakgrunn 110 Leddstilling. Leddstillinga i norrønt er friare enn i moderne norsk. Mykje av forklaringa ligg i den rike morfologien, som gjer at nominale setningsledd kan plassere

Detaljer

3.2 Lausnir af römmum sýrum og bösum

3.2 Lausnir af römmum sýrum og bösum 3. kafli, Efnafræði II (Jóhann Sigurjónon) Efnahvörf ýru og baa við vatn og innbyrði. (Athuga: K = K a ; S = HB ; B = B ; K v = K w ) Upprifjun (8. kafli bók I, Jóhann Sigurjónon) Skilgreiningar: Brønted:

Detaljer

Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða. Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS.

Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða. Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS. Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS. Helstu markaðir fyrir norskar sjávarafurðir Heildarútflutningsverðmæti

Detaljer

Nr desember 1999 AUGLÝSING

Nr desember 1999 AUGLÝSING 31. desember 1999 173 Nr. 23 AUGLÝSING um samning milli Íslands, Grænlands/Danmerkur og Noregs um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen. Hinn 18. júní 1998 var undirritaður í

Detaljer

ServerClient 15. Zugriff KNX/EIB kerfi Tilgang KNX/EIB-system. Hönnunarger ir Designvarianter. Gira/Pro-face

ServerClient 15. Zugriff KNX/EIB kerfi Tilgang KNX/EIB-system. Hönnunarger ir Designvarianter. Gira/Pro-face Zugriff KNX/EIB kerfi Tilgang KNX/EIB-system Sem jónustutæki fyrir Gira HomeServer 3 e a Gira FacilityServer er t.d. hægt a byggja inn í Gira SmartTerminal e a ServerClient 15. eir virka sem a al st ringar-,

Detaljer

FRAMLEIÐSLA Á MJÖLI OG LÝSI. Útreikningar á olíunotkun, loftmagni og varmatöpum við fiskmjölsframleiðslu í eldþurrkurum.

FRAMLEIÐSLA Á MJÖLI OG LÝSI. Útreikningar á olíunotkun, loftmagni og varmatöpum við fiskmjölsframleiðslu í eldþurrkurum. Nr. 18 19. janúar 1973 FRAMLEIÐSLA Á MJÖLI OG LÝSI Útreikningar á olíunotkun, loftmagni og varmatöpum við fiskmjölsframleiðslu í eldþurrkurum Páll Ólafsson Útdráttur Í samantekt þessari er reiknað út olíunotkun,

Detaljer

Helstu nýmæli laga nr. 150/2007

Helstu nýmæli laga nr. 150/2007 Svanhildur Anna Magnúsdóttir Helstu nýmæli laga nr. 150/2007 -BA ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2009 EFNISYFIRLIT 1. Inngangur... 3 2. Forsaga

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna

Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna Verknr. 8-503100 Bjarni Richter Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna Áfangaskýrsla Unnið fyrir Auðlindadeild Orkustofnunar OS-2001/051 Ágúst 2001 Orkustofnun Rannsóknasvið Reykjavík:

Detaljer

t::''.' ~,~, Minning: Johann Skaptason,. fyrrv. syslumaour faeddur 6. februar 1904 dainn 17. oktober 1985

t::''.' ~,~, Minning: Johann Skaptason,. fyrrv. syslumaour faeddur 6. februar 1904 dainn 17. oktober 1985 1 - il '.'. \ : :. ' ' ~,~, i '.. t'. '.. t i i. ; ''.. '.. ;... I. t ~ -. 1 ~ J ' ~.~. :,.. '.. :' t'.. { ~... Minning: Johann Skaptason,. fyrrv. syslumaour faeddur 6. februar 1904 dainn 17. oktober 1985

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ

majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ Afskriftir nátnslána - minnisblað majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ 1Norður Noregi hafa námslán íbúa um langt skeið verið færð niður um vissa upphæð árlega. Námslán eru afskrifuð um 10% á

Detaljer

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 29 ISSN árgangur EES-STOFNANIR. 1.

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 29 ISSN árgangur EES-STOFNANIR. 1. ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin ISSN 1022-9337 Nr. 29 10. árgangur 5.6.2003 2003/EES/29/01 Ákvörðun sameiginlegu

Detaljer

VMST-R/0114. Fiskrannsóknir á vatnasviði. sumarið Ingi Rúnar Jónsson Sigurður Guðjónsson. maí 2001

VMST-R/0114. Fiskrannsóknir á vatnasviði. sumarið Ingi Rúnar Jónsson Sigurður Guðjónsson. maí 2001 VMST-R/ Fiskrannsóknir á vatnasviði Jökulsár á Fjöllum sumarið Ingi Rúnar Jónsson Sigurður Guðjónsson maí Efnisyfirlit Inngangur... Umhverfi... Framkvæmd... Niðurstöður og umræða...5 Eðlis- og efnaþættir...

Detaljer

Kennsluleiðbeiningar. Geisli 3B Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun

Kennsluleiðbeiningar. Geisli 3B Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun Kennsluleiðbeiningar 25. febrúar 2013 Efnisyfirlit Yfirlit yfir námsefni 7. bekkjar... 3 Geisli 3B... 4 Skýringar á táknum... 6 Brot... 7 Hlutföll... 8 Talnafræði... 15 Ekki er allt sem sýnist... 19 Mynstur

Detaljer

Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver)

Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver) Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver) Bok og side Ord på norsk Forklaring på norsk/synonym/illustrasjon På morsmål (islandsk)

Detaljer

Nr júní 2015 REGLUGERÐ. um plöntuverndarvörur.

Nr júní 2015 REGLUGERÐ. um plöntuverndarvörur. REGLUGERÐ um plöntuverndarvörur. 1. gr. Gildistaka tiltekinna gerða Evrópusambandsins. Eftirfarandi gerðir sem vísað er til í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, skulu öðlast

Detaljer

Mat á áhættu vegna innflutnings á fósturvísum frá Geno Global Ltd í Noregi

Mat á áhættu vegna innflutnings á fósturvísum frá Geno Global Ltd í Noregi Áhættumat Mat á áhættu vegna innflutnings á fósturvísum frá Geno Global Ltd í Noregi Mars 2014 0 EFNISYFIRLIT Inngangur...3 I. Forsendur...3 II. Hættugreining...4 1. Berklar (Mycobacterium bovis)... 4

Detaljer

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1. HEITI LYFS Paracet 60 mg endaþarmsstílar 2. INNIHALDSLÝSING Hver endaþarmsstíll inniheldur 60 mg af parasetamóli. Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 3. LYFJAFORM

Detaljer

FJÁRMÖGNUN NÝSKÖPUNAR OG RANNSÓKNA Í NOREGI Í FISKELDI OG SJÁVARÚTVEGI

FJÁRMÖGNUN NÝSKÖPUNAR OG RANNSÓKNA Í NOREGI Í FISKELDI OG SJÁVARÚTVEGI FJÁRMÖGNUN NÝSKÖPUNAR OG RANNSÓKNA Í NOREGI Í FISKELDI OG SJÁVARÚTVEGI Friðrik Sigurðsson, rekstrarráðgjafi, SINTEF MRB AS Reykjavík 16. apríl 2009 Heimilt er að nota upplýsingar í heild eða að hluta úr

Detaljer

Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema

Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema Guðlaug Björg Ingólfsdóttir Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema -BA ritgerð til BA prófs í lögfræði - Umsjónarkennari: Arnar Þór Stefánsson Lagadeild Háskóla Íslands Apríl 2009 EFNISYFIRLIT 1 Inngangur...2

Detaljer

11 Omformingar. Bakgrunn. Utelating av setningsledd

11 Omformingar. Bakgrunn. Utelating av setningsledd 11 Omformingar Bakgrunn 126 Forklaringsmodell. Mange syntaktiske konstruksjonar blir lettare å forstå dersom ein kan tillate seg å framstille dei som avleiingar av underliggjande strukturar. Slike avleiingar

Detaljer

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 63/95 of 29 September 1995

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 63/95 of 29 September 1995 Agreement on the European Economic Area The EEA Joint Committee DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 63/95 of 29 September 1995 amending Anne II (Technical regulations, standards, testing and certification)

Detaljer

Vatnsbakki Skorradalsvatns - Almannaréttur og útivist

Vatnsbakki Skorradalsvatns - Almannaréttur og útivist BS ritgerð Desember 2012 Vatnsbakki Skorradalsvatns - Almannaréttur og útivist Guðmundur Freyr Kristbergsson Umhverfisdeild i BS ritgerð Desember 2012 Vatnsbakki Skorradalsvatns - Almannaréttur og útivist

Detaljer

Alþingi Erindi nr. Þ /53/^ 31* komudagur Q.ccrb

Alþingi Erindi nr. Þ /53/^ 31* komudagur Q.ccrb Reykjavík, 22. janúar 2007. Nefiidasvið Alþingis, Austurstræti 8-10, 150 Reykjavík. Alþingi Erindi nr. Þ /53/^ 31* komudagur 23. 1 Q.ccrb Efiii: Svör við umsögnum um firumvarp til laga um breyting á almennum

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Íslenska við aldahvörf. Erlend máláhrif í lok 19. og 20. aldar

Íslenska við aldahvörf. Erlend máláhrif í lok 19. og 20. aldar 1 Íslenska við aldahvörf. Erlend máláhrif í lok 19. og 20. aldar Rannsóknasjóður Háskóla Íslands 2010: 775 þús. 2011:? Rannsókn á erlendum máláhrifum á s.hl. 19. aldar og samanburði við niðurstöður úr

Detaljer

Aðför vegna umgengistálmana

Aðför vegna umgengistálmana Aðför vegna umgengistálmana Hrefna Friðriksdóttir Lagadeild Ritstjóri Hrefna Friðriksdóttir Rannsóknir í félagsvísindum XIII. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2012 Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Bare varighet. Manuell sammendragsfremheving Manuelt sammendrag. Ekstern milepæl Fremdrift Sammendrag. Bare start. Tidsfrist Prosjektsammendrag

Bare varighet. Manuell sammendragsfremheving Manuelt sammendrag. Ekstern milepæl Fremdrift Sammendrag. Bare start. Tidsfrist Prosjektsammendrag 15 10. aug. 15 17. aug. 15 24. aug. 15 31. aug. 15 07. sep. 15 14. sep. 15 21. sep. 15 28. s ID snavn Varighet Start Slutt o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l

Detaljer

Kuml í uppsveitum Borgarfjarðar

Kuml í uppsveitum Borgarfjarðar Adolf Friðriksson Kuml í uppsveitum Borgarfjarðar Skýrsla um rannsóknir 2011-2012 Fornleifastofnun Íslands Reykjavík 2013 FS507-07291 Fornleifastofnun Íslands Bárugötu 3 101 Reykjavík www.instarch.is fsi@instarch.is

Detaljer

Frumvarp til laga. um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi

Frumvarp til laga. um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi Þskj. 189 170. mál. Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009 2010.) 1. gr. Á eftir 23. gr. laganna kemur ný grein,

Detaljer

KÖNNUNARSKURÐIR Í SVONEFNDA ÞORLÁKSBÚÐ Í SKÁLHOLTI

KÖNNUNARSKURÐIR Í SVONEFNDA ÞORLÁKSBÚÐ Í SKÁLHOLTI KÖNNUNARSKURÐIR Í SVONEFNDA ÞORLÁKSBÚÐ Í SKÁLHOLTI Mjöll Snæsdóttir FS435-09041 2009 Fornleifastofnun Íslands 2009 Bárugötu 3 101 Reykjavík Sími: 551 1033 Fax: 551 1047 Netfang: fsi@instarch.is Heimasíða:

Detaljer

Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup

Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup Grímur Hergeirsson Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup - Meistararitgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Viðar Már Matthíasson Lagadeild Háskóla

Detaljer

Eftirfylgni með árs ungmennum í Hordaland í Noregi sem eru ekki í skóla eða vinnu.

Eftirfylgni með árs ungmennum í Hordaland í Noregi sem eru ekki í skóla eða vinnu. Eftirfylgni með 16-21 árs ungmennum í Hordaland í Noregi sem eru ekki í skóla eða vinnu. Lára Hreinsdóttir Lokaverkefni til MA gráðu í náms- og starfsráðgjöf Félagsvísindasvið Eftirfylgni með 16-21 árs

Detaljer

Dæmi um eldvarnarveggi, hæðaskil og eldvarnarhurðir

Dæmi um eldvarnarveggi, hæðaskil og eldvarnarhurðir Dæmi um eldvarnarveggi, hæðaskil og eldvarnarhurðir Veggir og hæðaskil skv. dæmunum hér á eftir teljast uppfylla kröfur um brunamótstöðu með eftirfarandi takmörkunum: a. Hámarkshæð veggja skal vera 3,0

Detaljer

7.4 Skotvopn og sprengiefni Önnur tilvik gr. hegningarlaganna Hugtakið saknæmi Saknæmisskilyrði...

7.4 Skotvopn og sprengiefni Önnur tilvik gr. hegningarlaganna Hugtakið saknæmi Saknæmisskilyrði... EFNISYFIRLIT Aðfararorð... 3 1 Inngangur... 4 1.1 Um efni ritgerðarinnar og efnisskipan... 4 1.2 Sögulegt yfirlit... 6 2 Flokkun afbrota... 7 2.1 Tjónsbrot... 8 2.2 Samhverf brot... 9 2.3 Hættubrot...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

REGLUR FYRIR ÚTGEFENDUR FJÁRMÁLAGERNINGA

REGLUR FYRIR ÚTGEFENDUR FJÁRMÁLAGERNINGA REGLUR FYRIR ÚTGEFENDUR FJÁRMÁLAGERNINGA NASDAQ OMX ICELAND HF. ÚTGEFNAR 17. desember 2013 INNGANGUR... 4 HLUTABRÉF... 5 1. TAKA HLUTABRÉFA TIL VIÐSKIPTA... 5 1.1 SKILYRÐI FYRIR TÖKU HLUTABRÉFA TIL VIÐSKIPTA...

Detaljer

sþ Tillaga til þingsályktunar [132. mál]

sþ Tillaga til þingsályktunar [132. mál] sþ. 137. Tillaga til þingsályktunar [132. mál] um verndun ósonlagsins. Flm.: Álfheiður Ingadóttir, Hjörleifur Guttormsson, Steingrímur J. Sigfússon. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni: 1. að gera

Detaljer

sambærilegum dómum er átt við að atvikalýsingar séu svipaðar, ákært sé fyrir sömu ákvæði hegningarlaganna og að dómur hafi fallið á svipuðum tíma.

sambærilegum dómum er átt við að atvikalýsingar séu svipaðar, ákært sé fyrir sömu ákvæði hegningarlaganna og að dómur hafi fallið á svipuðum tíma. EFNISYFIRLIT 1 Inngangur... 2 2 Ákvörðun refsingar... 3 2.1 Um refsimörk laga... 3 2.2 Refsiþyngingarástæður... 4 2.3 70. gr. hgl.... 4 2.4 Hugtakið nauðgun í lagalegum skilningi... 6 2.4.1 Fyrirmynd og

Detaljer

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling Ibuprofen Bril 400 mg filmuhúðaðar töflur Íbúprófen

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling Ibuprofen Bril 400 mg filmuhúðaðar töflur Íbúprófen Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling Ibuprofen Bril 400 mg filmuhúðaðar töflur Íbúprófen Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar. - Alltaf

Detaljer

Leiðbeiningar um samtöl barnaverndarstarfsmanna við börn. Talaðu við mig!

Leiðbeiningar um samtöl barnaverndarstarfsmanna við börn. Talaðu við mig! Leiðbeiningar um samtöl barnaverndarstarfsmanna við börn Talaðu við mig! barnaverndar arstarfsmanna við börn Innihald Formáli... 5 Réttur barna og unglinga til þátttöku... 6 Tilgangurinn með leiðbeiningunum...

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUMLYFS

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUMLYFS SAMANTEKT Á EIGINLEIKUMLYFS 1. HEITI LYFS Noritren 10, 25, eða 50 mg filmuhúðaðar töflur. 2. INNIHALDSLÝSING Nortriptýlín 10, 25 eða 50 mg á formi nortriptýlín hýdróklóríðs. Hjálparefni með þekkta verkun:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Inngangur Skýrsla þessi er samin af vinnuhópi sem forseti Alþingis skipaði í júní 2014 til þess að endurskoða kosningalög. Upphaflega var gert ráð fyrir því að vinnuhópurinn skilaði tillögum sínum í formi

Detaljer

TILKOMA, INNTAK OG FRAMKVÆMD TILKYNNINGARFRESTS, SKV. 1. MGR. 51. OG 1. MGR GR. VÁTRYGGINGARSAMNINGALAGA, NR. 30/2004.

TILKOMA, INNTAK OG FRAMKVÆMD TILKYNNINGARFRESTS, SKV. 1. MGR. 51. OG 1. MGR GR. VÁTRYGGINGARSAMNINGALAGA, NR. 30/2004. TILKOMA, INNTAK OG FRAMKVÆMD TILKYNNINGARFRESTS, SKV. 1. MGR. 51. OG 1. MGR. 124. GR. VÁTRYGGINGARSAMNINGALAGA, NR. 30/2004. SKÚLI SVEINSSON 14. maí 2012 ML í lögfræði Höfundur: Skúli Sveinsson Kennitala:

Detaljer

Kongeriket Norges Grunnlov 49-121

Kongeriket Norges Grunnlov 49-121 Hugvísindasvið Kongeriket Norges Grunnlov 49-121 Oversettelse fra norsk til islandsk Ritgerð til BA-prófs í norsku Þórunn S. Hreinsdóttir Júní 2015 Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í norsku og

Detaljer

Stika 1a Verkefnablöð til ljósritunar. Gyldendal Norsk Forlag AS útgáfa. Heiti á frummálinu: Multi 5 7 Kopiperm 1. útgáfa

Stika 1a Verkefnablöð til ljósritunar. Gyldendal Norsk Forlag AS útgáfa. Heiti á frummálinu: Multi 5 7 Kopiperm 1. útgáfa Stika 1a v e r k e f n a b l ö ð t i l l j ó s r i t u n a r Stika 1a Verkefnablöð til ljósritunar Gyldendal Norsk Forlag AS 2006 1. útgáfa. Heiti á frummálinu: Multi 5 7 Kopiperm 1. útgáfa Ritstjóri norsku

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

LAXÁ 2005 HANDBÓK FYRIR ÞÁTTTAKENDUR Í FERÐ WÖRTUNNAR AÐ LAXÁ Í MÝVATNSSVEIT 8. TIL 12. JÚLÍ 2005 ÚTGEFANDI: STANGVEIÐIDEILD WÖRTUNNAR B.C.

LAXÁ 2005 HANDBÓK FYRIR ÞÁTTTAKENDUR Í FERÐ WÖRTUNNAR AÐ LAXÁ Í MÝVATNSSVEIT 8. TIL 12. JÚLÍ 2005 ÚTGEFANDI: STANGVEIÐIDEILD WÖRTUNNAR B.C. LAXÁ 2005 HANDBÓK FYRIR ÞÁTTTAKENDUR Í FERÐ WÖRTUNNAR AÐ LAXÁ Í MÝVATNSSVEIT 8. TIL 12. JÚLÍ 2005 ÚTGEFANDI: STANGVEIÐIDEILD WÖRTUNNAR B.C. REGLUR VARÐANDI LAXÁ 2005 1. Bannað að spila Matador, Lúdó og

Detaljer

6 Adjektivisk bøying. Omfang og typologi. Sterk bøying. Adjektiv

6 Adjektivisk bøying. Omfang og typologi. Sterk bøying. Adjektiv 6 Adjektivisk bøying Omfang og typologi 51 Ordklasser og kategoriar. Den adjektiviske bøyinga omfattar ordklassene adjektiv og determinativ, og dessutan verbpartisippa. Det er fire kategoriar i den adjektiviske

Detaljer

Apg 9:11 «For sjå, han ber!»

Apg 9:11 «For sjå, han ber!» Mosby 18.01.2017 Luk 18:1-8 1 Han sa ei likning til dei om at dei alltid skulle be og ikkje trøytna. 2 I ein by var det ein domar som ikkje hadde frykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. 3 Og

Detaljer

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1. HEITI LYFS Etalpha 0,25 míkrógrömm og 1 míkrógramm mjúk hylki. 2. INNIHALDSLÝSING Alfakalsídól 0,25 míkrógrömm og 1 míkrógramm. Hjálparefni með þekkta verkun: Sesamolía

Detaljer

Hjúskapur og hrun Ábyrgð, áhrif og afleiðingar

Hjúskapur og hrun Ábyrgð, áhrif og afleiðingar Ábyrgð, áhrif og afleiðingar Hrefna Friðriksdóttir Lagadeild Ritstjóri: Helgi Áss Grétarsson Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2010 Ritrýnd grein Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Detaljer

Mat ríkislögreglustjóra á hættu af hryðjuverkum og öðrum stórfelldum árásum

Mat ríkislögreglustjóra á hættu af hryðjuverkum og öðrum stórfelldum árásum RÍKISLÖGREGLUSTJÓRINN Mat ríkislögreglustjóra á hættu af hryðjuverkum og öðrum stórfelldum árásum GREININGARDEILD RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA 20. febrúar 2015 Efnisyfirlit Samantekt... 3 Inngangur... 6 1 Ógnir

Detaljer

Aukin framleiðsla Arnarlax á laxi í Arnarfirði um tonn Álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum

Aukin framleiðsla Arnarlax á laxi í Arnarfirði um tonn Álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 201502065 Aukin framleiðsla Arnarlax á laxi í Arnarfirði um 7.000 tonn Álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 1 INNGANGUR 1.1 Athugun Skipulagsstofnunar Þann 1. apríl 2015 sendi Arnarlax ehf.

Detaljer