VeOurstofa islands GreinargerO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VeOurstofa islands GreinargerO"

Transkript

1 VeOurstofa islands GreinargerO Harpa Grfmsd6ttir Byggingarar husa a SeyOisfirOi Vi-G97016-UR12 Reykjavik Agus11997

2 EFNISYFIRLIT GREINARGERD UM VERKEFNID 2 TILGANGUR VERKEFNIS... 3 AGRIP AF BYGGDASOGU SEYDISFJARDAR r." : 3 Mynd 1. Snjojloaia aseyaisjirai Tajla 1. Mannfjoldaproun aseyaisjirai 5 GRUNNKORT OG HEIMILDIR 6 FRAMKV. MD VERKEFNIS 6 Tajla 2. Yjirlit um verkpcetti og umfang peirra 7 V ANDAMAL SEM UPP KOMU VID FRAMKV. MDINA 8 HELSTU TAKMARKANIR BYGGINGARAAAKORTSINS 8 Mynd 2. (;tihus ofan via Fjora 9 HEIMILDASKRA VIDAUKII. SNJ6FL6DA OG SKRIDULISTI VIDAUKI 2. ATHUGASEMDALISTI KORT BYGGINGARARAKORT SKYRINGAR VID BYGGINGARARAKORT NOFN BYGGINGA HORFIN HUS SKIPTING KORTBLADA

3 :E :::J W C' a: <C ẕ w a: C' - Z LL W a: w >

4 Tilgangur verkefnis Markmia verkefnisins er ao komast ao pvf hvar hus eru og hafa verio a Seyoisfiroi og a hvaoa tfmabili, pao er hvemer einstok hus voru byggo, og hvenrer pau hurfu af sj6narsvioinu ef pau standa ekki enn. l>essar upplysingar eru settar fram a korti, fimm kortblooum f mrelikvaroanum 1:2500 og einu kortblaoi f mrelikvaroanum 1:5000. Einnig er gert kort sem synir hvenrer einstok hverfi og brejarhlutar byggoust upp, kort mea nofnum helstu stofnana, fyrirtrekja og husa og kort mea nofnum husa sem ekki standa lengur..4grip af byggoasogu Seyoisfjaroar Bj6lfur h6t landnamsmaour Seyoisfjaroar, og er talio ao brer hans hafi staoio via rretur samnefnds fjalls, urn pao bil par sem nu er Fjorour. Seyoisfjorour mun hafa verio albyggour ario Fra landnami og fram til 1800 voru aoeins sveitabreir f Seyoisfiroi og sennilega hafa lengst af verio urn bujaroir f firoinum. Ario 1792 var gero tilraun til verslunar a Hanefsstaoaeyrum, en pao st60 stutt, og pao var ekki fyrr en urn mioja 19. Oldina ao verslun h6fst fyrir alvoru a Seyoisfiroi. Strerstu verslunarhusin voru Neori buoin, Liverpool og Glasgow sem st60u undir hlfoum Bj6lfs. l>6ttbylismyndun gekk hregt f byrjun og pao var fyrst upp ur 1870 ao husapyrpingar f6ru ao myndast f kringum verslunarstaoina. A peim tfma h6fust sfldveioar Noromanna via landio og segja rna ao sfldararin fyrri hafi staoia mea nokkrum hl6um fra 1870 til aldam6ta. Noromenn hofou pannig mikil ahrif a voxt og viogang Seyoisfjaroar, en a pessum tfma fjolgaoi fbuum fjaroarins ur rumlega 200 f rumlega Einn maour oorum fremur var ahrifarfkur f brejarlffinu. l>essi maour h6t Ott6 Wathne, og flutti hann til Seyoisfjaroar aria 1880 og bj6 par til dauoadags eoa til arsins Hann var mikill sfldarspekulant, en umsvif hans voru svo fjolprett og vfofeom ao p6tt sfldin grefi sig ooru hverju, 6gnaoi pao ekki veldi hans. Ott6 Wathne st60 fyrir mikilli uppbyggingu a Buoareyrinni. Hann byggoi fbuoar- og sfldarsoltunarhus og auk pess bryggjur, batahus, smioju og ymis utihus. l>6ttbylio pr6aoist pannig a sfldararunum fyrri ao brerinn skiptist eiginlega f fjogur porp; Fjaroaralda og Vestdalseyri noroan ar, en Buoareyri og Eyrar fyrir sunnan. Vestalseyrin og Eyramar eru f eyoi nu, og eru talsveroa vegalengd fra nuverandi byggo. l>rer eru ekki teknar fyrir f pessu verkefni. A Fjaroaroldunni og Buoareyrinni eru hins vegar ennpa f notkun morg hus fra pessum tfma. Hio mikla snj6fl60 sem f611 ario 1885 eyoilagoi 14 hus og t6k 24 mannslff. l>essi atburour dr6 tfmabundio ur annars bl6mlegum vexti brejarins. Mynd 1 synir staosetningu husanna sem lentu f snj6fl6oinu. Hun er fengin ur grein Haraldar Guomundssonar fra Firoi, sem birtist f Tfmanum 21. des

5 Mynd 1 Snj6f16()j() a Sey()jsfir()i IS. l'cljruar IllS5 TrilLa"ri'lir_. I'.qlil, G.--..., ''''fwoi " ', Husin scm lcnlu i snj6n60inu: I. Elrl JaOll' " 1. Nri'J.a..I'p 1. I,.. IUI&I.a. SICtnUnd.1lrhlis 5. MilLarllbtis 4. nul J6hnftl M.1IUhWsoftup 7. ltlij M.1Ilft';ur SilurOuonu 1.lIil';n 9. liul Grsll Sic:ur6s.wn.1lr 10. Frr"'rl-Gnlnd II. \'Ir-Grundi rli6 u. D10nd.1ll,hul 101. CarOhul. u. AIn.6n 14. Lrira I byrjun 20. aldarinnar hvarf sfidin f bili, en 1stao hennar voru komnir traustari atvinnuvegir. I>orskveioar og saltfiskverkun var stunduo, en Seyoisfjorour var fyrst og frernst verslunar- og pj6nustubrer fyrir migrannabyggoir og alpj60legan fiskiflota, sern stundaoi veioar undan Austfjorourn. Ario 1922 voru sett 109 a Alpingi sern bonnuou 011 vioskipti vio erlend fiskiskip, og pao dr6 verulega rnattinn ur kaupstaonum. I>egar heirnskreppan brast a 1930 urou morg fyrirtreki gjaldprota. I>etta hafoi ahrif a byggingarstflinn og i stao hinna efnismiklu innfluttu tirnburhusa, sem hofou verio rfkjandi, risu innlend og einfaldari hus. Frarn yfir 1920 voru nrer einungis byggo timburhus en pa foru ao skjota upp kollinum einstaka steinsteypt hus. A strfosarunum var lftio byggt af fbuoarhusnreoi, en f 10k 5. aratugarins voru byggo nokkur steinsteypt hus. SHdin korn og f6r aftur a 7. aratugnurn, og fra pvi urn mioja Oldina hefurbyggoin teygt sig upp 1hHoar og inn urn tun. 1>0 eru ekki rnikio fleiri fbuar f kaupstaonum en voru urn 1950 eoa urn 860 manns [21] [22]. A toflu 1 rna sja proun fbuafjolda SeyOisfjaroar a pessari Old. SeyOisfjaroarhreppur var sarneinaour kaupstaonum ario A suluritinu rna sja ao fbuafjoldi f firoinurn var ao meoaltali meiri a fyrri hluta aldarinnar en peim sioari. Ao visu fjolgaoi fbuum a sjounda og attunda aratugnum, en sloan pa hefur oroio mikil f61ksfrekkun. Aour fyrr virtist pr6un mannfjolda vera 1einhverju samrremi via sveiflur f atvinnulffinu. Ibuum Seyoisfjaroar fjolgaoi breoi a shdanirunum fyrri og sfoari, en frekkaoi a krepputfrnum. I>r6un sfoustu ara viroist hins vegar ekki fylgja shkum logmalum og f61ki hefur frekkao hratt, 6hao gengi sjavarutvegsfyrirtrekja eoa sveiflurn a vinnumarkaoi. 4

6 Tafla 1. Mannfjoldatlroun asey6isfir6i Ar Seyaisfjoraur* Seyaisfjaraarhreppur I'll.::J! is ;0 ii:" Seyoisfjaroarhreppur II Seyoisfjorour* 200 * Seyaisfjoraur vara kaupstaaur aria Seyaisfjaraarhreppur var sameinaaur kaupstaanum aria Heimildir: Hagskinna (ritstj. Guamundur Jonsson og Magnus S. Magnusson, 1997 ) og Landshagir 1995, Hagstofa Islands. Manntal 1901.

7 Grunnkort og heimildir Grunnkortio sem upplysingarnar voru settar inn a er kort fengio fni Seyoisfjaroarbc:e. I>ao er Ij6sritao a fimm A3 bloo og er f mc:elikvaroanum 1:2500 Grnnnupplysingarnar a pvf korti eru gotuheiti og husanumer. I>ao kort nc:er ekki ysta hluta bc:ejarins noroan fjaroarins, pannig ao a pvf svreoi er notast via kort fra A1mannavornum rfkisins f mc:elikvaroanum 1:5000. Kortin sem fy1gja greinargero pessari ern minnkuo ur A3 f A4 og er mc:elikvaroinn pvf brenglaour. B6kin "Husasaga Seyoisfjaroar" eftir I>6ru Guomundsd6ttur [21] var ein he1sta heimildin, enda er par sagt fra flestum peim husum sem byggo vorn a Seyoisfiroi fra seinni h1uta 19. aldar fram til 1940 a skyran og skilmerkilegan hatt. I b6kinni eru margar gamlar 1j6smyndir, sem m.a. nyttust pannig ao heimildarmenn skoo.uou myndirnar og baru kennsl a einstok hus. Einnig er ao finna f b6kinni kort af Seyoisfiroi fra 1925 [8]. Ymsar aorar heimi1dir voru notaoar svo sem nytt og gamalt fasteignamat [1-4] og ymis kort og Ij6smyndir [8-10, og 18]. Ymsir aoi1ar a Seyoisfiroi gafu mikilvc:egar upplysingar [5-7, 17 og 19]. Framkvremd verkefnis Byrjao var a pvf ao fara f gegnum nyjasta fasteignamatio (fra arinu 1996) [4] og merkja byggingarar peirra husa, sem par koma fram, inn a kort. Fra skrifstofum SRmjOls ftskkst afstooumynd einstakra bygginga a verksmiojusvc:eoi peirra via Strandarveg asamt fasteignanumeri hvers h1uta fyrir sig [18]. I>annig var hc:egt ao sja byggingarar hverrar byggingar. I>vf nc:est var "Husasaga Seyoisfjaroar" [21] 1esin spja1danna a milli. I henni er ao finna upp1ysingar urn flest fbuoarhus byggo a Seyoisfiroi fra seinni h1uta 19. aldar fram til Bc:eoi er sagt fra husum sem eru horfin, og peim sem standa enn. Margar gam1ar 1j6smyndir pryoa b6kina, og voru pc:er f sumum tilfellum notaoar til ao skooa innbyrois afstoou husa. Staosetning husanna er einnig synd a korti sem byggt er a uppdrc:etti J6ns VfOis fra 1925 [8]. Eftir pessu korti og uppdrattum byggoum a mc:elingum J6ns VfOis f mc:elikvaroanum 1:500 [10], og 1:2000 [9], sem til eru a Veourstofunni voru pau hus sem ekki standa lengur teiknuo inn a grunnkortio. Mc:elingar J6ns VfOis na hins vegar ekki n6gu 1angt ut mea firoinum. Allan Strandarveg vantar og einnig stc:erstan h1uta Vestdalseyrarvegs. I>essi verkpattur t6k u.p.b eina og haifa viku. Eftir petta var fasteignamat fra 1940 [2] og 1918 [3] skooao a I>j6oskjalasafni Islands, borio saman via pao sem aour hafoi komia fram og allar nyjar upp1ysingar skraoar. I>etta t6k urn fj6ra daga. I>egar buio var ao vinna ur pessu eins og hc:egt var, f6r undirrituo til Seyoisfjaroar og var par f fj6ra daga. Aostc:eour vorn kannaoar og kortin borin saman via raunveru1eikann. Staokunnugt f61k var fengio til ao segja fra, og syna hvar horfnar byggoir og hus st6ou, stsrstaklega a peim svc:eoum sem mc:elingar J6ns VfOis na ekki til. Inga Hrefna Sveinbjornsd6ttir [6] sagoi fra og syndi hvar einstok hus st60u via Strandarveg, en par var gam1a byggoin latin hverfa ao mestu undir verksmiojur a sfldararunum sfoari. Sigurour Magnusson [17] sagoi fra byggo ut 6

8 mea Vestdalsvegi og a Vestdalseyrinni. Sigurour hefur sankao ao ser miklum fr60leik urn hus a Seyoisfiroi. Hann er kominn vel via aldur og var leigubilstj6ri bcejarins, Guomundur p6roarson [5] fenginn til ao keyra mea okkur urn svceoio. Guomundur er einnig fr60ur urn Seyaisfjaroarbyggo og gat veitt nokkrar upplysingar. J6hann Sveinbjomsson [7] veitti upplysingar urn byggoina via Strandarveg og ymis onnur hus f bcenum. Einnig tulkaai hann gamlar Ij6smyndir og utvegaoi skannaaar eftirmyndir af peim. P6ra Guamundsd6ttir [23], eigandi farfuglaheimilisins a Seyaisfiroi og hofundur "Husasogunnar" var eins konar tengiliour og benti a heimildamenn til ao tala via. Auk pessara veittu ymsir aoilar upplysingar urn einstok hus. Ao pessari fero lokinni var unnia ur gognunum og lysingar heimamanna bomar saman via loftmyndir af Strondinni [12] [13] [14]. Kortio var hreinskrifao og gero skyrsla. Einnig var haft samband via heimildarmenn a Seyoisfiroi til ao rceoa einstok vandamal, sem upp komu. Geraur var listi yfir hus sem ekki standa lengur, og einnig hus sem serstakar athugasemdir eru via. Apessum lista kemur fram paa ad.bil sem husin st60u a, nafn hussins, hver orlog pess urou, hvaoa heimild(ir) stuost er via og svo serstakar athugasemdir ef einhverjar eru. Jafnframt var gerour snj6fl6oa- og skriaulisti. Par eru skraa pau hus sem lent hafa f snj6fl6oi eaa aurskriau og pao utskyrt nanar. Helstu heimildir voru Husasaga Seyoisfjaroar [21], annalar Olafs J6nssonar [15] [16] og samantekt Porsteins Scemundssonar urn snj6fl6a og skrioufoll a Seyoisfirai [20]. f petta f6ru rumar tvcer vikur. Akveoia var ao fram skyldi koma a kortinu aoalnotkun hvers huss fyrir sig f gegnum traina, hvort urn er ao rceoa fbuaarhus, atvinnuhusnceoi, eoa geymslur eoa utihus. Ef f6lk hefur buio f husunum samhliaa atvinnurekstri voru pau skrao sem fbuoarhus. Geymslur og utihus eru pau hus par sem f6lk hvorki byr ne starfar. Ef notkun hussins hefur breyst f gegnum tfoina kemur pao fram a kortinu. Petta var skrao a grundvelli "Husasogu Seyoisfjaraar" [21] og fasteignamats '96 [4] og t6k einn og halfan dag. Tveimur til premur dogum var varia faa utbua kort sem synir a hvaaa tfma einstok svceoi f bcenum byggoust upp, og kort par sem merktar eru inn helstu stofnanir og fyrirtceki bcejarins og einnig nofn peirra husa sem pekkt eru undir semofnum. Einnig var gert kort par sem merkt eru inn nofn peirra husa sem ekki standa lengur. Tafla 2. Yfirlit urn verkpcetti og urnfang peirra Verkpattur..>:;:;:, 'jii;;;;;;i;/;) / /....'..;;;;.;./...,.;",;;;!;;;;: Tfm; />Md&/:";;';id;i,i Merkja inn byggingarar husa eftir fasteignamati '96. Lesa Husasogu Seyoisfjaroar og merkja inn horfin hus eftir kortum byggoum a mcelingum J6ns Vfais fra arinu Skooa fasteignamat fra arunum 1940 og 1918 a Pj60skjalasafninu og bera saman via aour fengnar upplysingar. Fero a Seyoisfjoro Urvinnsla a gognum og hreinskrifun byggingararakorts. Gero athugasemdalista og snj6fl6oa- og skrioulista. Gero annarra korta en byggingararakorts Ein og half vika Fj6rir dagar Fj6rir dagar Ein og half vika pdr dagar Prfr dagar 7

9 Vandama/ sem upp komu via framkvremdina Atvinnusvreoi mea morgum byggingum, ern oft aoeins skrao a eitt gotumlmer, eoa pa ao alit er sett undir akveoio numerabil, t.d. Strandarvegur I-II. SR-mjol atti til afswoumynd [18] par sem einstakar byggingar ern merktar mea fasteignanumeri, og pannig var hregt ao leysa vandamalio a verksmiojusvreoi peirra via Strandarveg. f oornm tilfeuum purfti ao hringja og spyrja viokomandi aoila, eoa tala beint via pa. f sumum tilfellum nregoi ao skooa byggingarnar a staonum. Heimildum bar ekki autaf saman urn byggingarar eoa staosetningar. f fasteignamatinu fra 1918 [1] kemur ekki fram byggingarar husa heldur aoeins aldur peirra. Hann viroist oft vera namundaour via nresta tug. Sem dremi rna nefna ao husin vorn yfirleitt skrao 40 ara, eoa urn 30 ara o.s.frv. Apessu byggir svo aut nyrra fasteignamat urn somu hus. Af pessu rna draga pa alyktun ao byggingarar gamaua husa f fasteignamati seu ekki mjog nakvremar Wlur og pvf er r frekar stuost via "H6sasogu Seyoisfjaroar" [21] varoandi byggingarar peirra husa sem par koma fram. pao kom fyrir f einstaka tilfellum ao heimildumlheimildarmonnum bar ekki alveg saman urn staosetningar og pa varo undirrituo ao reyna ao meta pao hvao nrest vreri sannleikanum. f fasteignamatinu fra 1918 [I] koma ekki fram gotunofn og mlmer heldur aoeins nofn peirra husa sem barn nafn. Ef husio hafoi ekkert nafn er einungis skraour eigandi hussins og notkun pess. Husin ern 1'6 talin upp f roo fra oornm enda brejarins ao hinum og af pvf rna stundum raoa hvar pau st60u mioao via onnur hus. Erfitt er ao komast ao bygginganlri og staosetningu aura utihusa, sj6husa og geymsluskura sem staoio hafa a Seyoisfiroi. Byggingarario kemur yfirleitt ekki fram f fasteignamati. Pessara bygginga viroist ekki einu sinni allra vera getio par. He/stu takmarkanir byggingararakortsins Landfrreoilega sea takmarkast kortia via pao svreoi par sem byggo er pettust f dag, en petta er ekki eina byggoa landio f Seyoisfiroi. Serstaklega fyrr a tfmum var pett byggo utan via landsvreoio sem kortin syna. Fyrir ofan Fjoro, a h61 rett fyrir neoan neosta klettabeltio, vorn utihus sem ekki na inn a byggingararakortio. Pau st60u sennilega aut fra pvf fyrir aldam6t og hurfu uppur Atfmabili var parna loodyrabu Ifka [19]. Amynd 2 er aretluo staosetning pessara utihusa synd mea krossi. 8

10 Mynd 2. Utihus ofan vio FjorD Vegna ofangreindra vandamala ern ekki 011 utihus, sj6hus og geymsluskurar merkt inn a kortio, en verslunum og strerri fbuoarhusum a 19. old, fylgdu gjaman sllkir skurar. Fiest fbuoarhus og strerri hus sem bygga hafa verio sfoustu arin koma llklega fram a kortinu, en ekki er utilokao aa einhver hus, serstaklega pau sem st6au i stuttan tima eaa vorn farin fyrir 1918, vanti. Eftir snj6 l6oia 1885 vorn nokkur hus, sem st6au nalregt farveginum, flutt inn a Olduna. Upprnnalega staosetning peirra er ekki mlkvremlega pekkt og kemur ekki fram a kortinu en pau st60u lest via Liverpoolsbugtina, austan vic farveg snj6 l6osins. Bent er a Ij6smynd a bls. 15 i Husasogu Seyoisfjaraar [21] sem tekin er ut i Liverpool skommu eftir 1880, og synir m.a. hus sem lentu i snj6 l6ainu 1885 og hus sem vorn flutt eftir paa. Sum husanna a kortinu ern staosett an pess ao stuost hafi verio via kort eaa loftmyndir. pau ern pa staasett af heimildamonnum eaa ut fra ymsum abendingum og ern merkt a kortia mea punktaiinu, sem gefur til kynna ao staasetningin se ekki nakvrem. Hregt vreri ao gera kortio fullkomnara t.d. mea pvl aa fara i gegnum fasteignamat fra fleiri timum og allar prer husaviroingar sem geraar hafa verio, en husaviraingar eru fyrirrennarar fasteignamats. Mea pvi vreri hugsanlega hregt aa fa upplysingar urn fleiri hus sem st6au i stuttan tlma, eoa voru farin fyrir aria pannig vreri Iika hregt ao skra fleiri utihus og skura, en pao er hins vegar vandamal ao staasetja silk hus akorti. Hugsanlega vreri hregt ao komast aa byggingararum husanna sem f6ru i snj6 l6oinu 1885 mea pvi ao skooa gamlar husaviraingar. Einnig vreri aa sjalfsogau hregt ao strekka kortio landfrreailega. 9

11 HEIMILDASKRA Skriflegar heimildir og kort ern til a Veourstofu islands nema fasteignamat fra 1918 og 1940 sem er a I>j6oskjalasafni islands og fasteignamatio fra 1970 sem geymt er hja Fasteignamati n1dsins. [ I] Fasteignamat [2] Fasteignamat [3] Fasteignamat [4] Fasteignamat [5] Guomundur 1>6roarson, 1997: Munnlegar heimildir. [6] Inga Hrefna Sveinbjomsd6ttir, 1997: Munnlegar heimildir. [7] J6hann Sveinbjornsson, 1997: Munnlegar heimildir. [8] J6n J. VfOis, 1925: Kort gert eftir mrelingum J6ns VfOis fra 1925 i: Husasaga Seyoisfjaroarkaupstaoar. [9] J6n J. Vfois, 1925: Uppdrattur f mrelikvaroanum 1:2000 strekkaour eftir uppdrretti f mrelikvaroanum 1:500 er J6n 1. Vfois geroi 1925-'26. [10] J6n J. Vfois, 1925: Fj6rir uppdrrettir f f mrelikvaroanum 1:500 sem Sig. 61afsson og H. Am6rsson gerou eftir mrelingu J6ns J. VfOis fra [II] Kristjan Agustsson, 1988: Konnun a snj6jl6/jahrettu a Sey/Jisfir/Ji. Unnio fyrir Ofanfl6oanefnd, Reykjavik. 68 bls. [12] Loftmynd, skonnuo, Seyoisfjorour [13] Loftmynd, skonnuo, SeyoisfjCirour Svreoio {kringum sfldarbrreosluna strekkao og nofn husa skrao inna (sennilega skrao af Siguroi Magnussyni o.fl.). [14] Loftmynd, skonnuo, af Sfldarbrreoslusvreoinu, [15] 61afur J6nsson og Halld6r G. Petursson, 1992: Skri/Jujoll og Snj6jl6/J. Annao bindi, skriouannall. B6kautgafan Skjaldborg, Reykjavik. 418 bls. [16] 61afur J6nsson, Sigurj6n Rist og J6hannes Sigvaldason, 1992: Skri/Jujoll og Snj6jl6/J. J>rioja bindi, Snj6fl6oaannall. B6kautgafan Skjaldborg, Reykjavik. 480 bls. [17] Sigurour Magnusson, 1997: Munnlegar heimildir. [18] SR-mjol. Seyoisfiroi, 1991: Afstooumynd af Strandarvegi I-II f mrelikvaroanum 1:500. [19] Vilbergur Sveinbjornsson, 1997: Munnlegar heimildir. [20] I>orsteinn Sremundsson, 1997: Sey/Jisfjor/Jur. Annall snj6jl6/ja Annall aurskri/ja???? utgefio vinnueintak. Veourstofa islands, urvinnslu- og ranns6knarsvio, snj6fl6oavamir. [21] 1>6ra Guomundsd6ttir, 1995: Husasaga Sey/Jisfjar/Jarkaupsta/Jar. Safnastofnun Austurlands og Seyoisfjaroarkaupstaour, SeyoisfjCirour. 464 bls. [22] 1>6ra Guomundsd6ttir og Martin Sammtleben, 1997: Husin [brenum. Pr6un bygg/jar a Sey/Jisfir/Ji fra 1850 til Syning [Trekniminjasafni Austurlands. Breklingur. [23] 1>6ra Guomundsd6ttir, 1997: Munnlegar heimildir. 10

12 Ien -...J - Q a:,.... (J) C} co 0 ItO.- «> G) '0...J L1. '0.., z en

13 HUS ASEYfJ/SF/RfJ/ SEM ORfJ/fJ HAFA FYR/R SNJOFLOfJUM EfJA SKR/fJUFOLLUM. Botnahlfo pann 25. Sept fellu einar prjar skriour ur Botnum fyrir ofan Botnahlfo, en par er efsta byggoin sunnan fjaroarins. Skriour pessar fellu alveg niour ao byggoinni og f sumum tilvikum f6ru peer alveg inn a husatun (skemmdir a l60um) (P.S., '97). Hafnargata 4, P6sthtJsio pann 25. agust 1974 hlupu margar skriour ut.strandatindi. Vatn og'aur eyoilagoi nylagfeeroa 160 f kringum hus P6sts og Sfma (P.S., '97). Hafnargata 10, MtJli pann 25. Agust 1974 fell grj6tskrioa yfir Frarnhustun og trjagarour, sem var via husio Mula, skemmdist mjog mikio og allar giroingar a st6ru sveeoi pama eyoilogoust (P.S., '97) Hafnargata 31, Skipasmfoast60 Austfjaroa. Aour nefnt GaroarshtJs og FiskverkunarhtJs Svendsens. A pessum stao, Svendsengrunninum, voru byggo tva hus Annao peirra brann 1884, en hitt keypti Pontunarfelag Flj6tsdrela 1885 (P.G., '95). pao hus lenti f aurskriou aofaran6tt 3. julf SkriOan f6r pvert f gegnum husio, t6k ur pvf 6 alna stykki og r6taoi vorum, sem par voru fyrir, niour f fleeoarmal. Skrioan bar fram st6rbjorg og varo eitt eftir a mioju g6lfi hussins (6.1., '92). Eftir petta flutti felagio mea starfsemi sfna utar a Eyrina, Hafnargotu 53. Ario 1897 byggoi Garoarsfelagio hus a Svendsengrunninum (P.G., '95). Hafnargata 53, Fisks6lufefagshtJs, aour nefnd P6ntun eoa P6ntunarfefagshtJs. f september 1935 fell skrioa ao geymsluhusi FisksOlufelagsins, svonefndri Pontun, en olii ekki skemmdum (6.1., '92). Ath. Ekki er minnst aao husin fyrir ofan, Skuld og Pontun hafi oroio fyrir skriounni. Hafnargata 54, Skufd (Steinhoft) pann 15. agust 1897 fell mikil skrioa ofan urn veitingahusio Steinholt, braut inn grj6tvegg f utihusi sem st60 par fyrir ofan og freroi sjaift veitingahusio til a grunninum og eftir pao fyllti pao grunn fyrir ofan Pontunarhusin sem byggour hafoi verio undir nytt fbuoar- og verslunarhusneeoi (Hafnargotu 55). (P.G., '95 og 6.J., '92). 12

14 I>ann 30. sept fellu nokkrar skriour ur Strandartindi, og su strersta hlj6p a husio Skuld. Fjolskyldan, sem bj6 par slapp naumlega naumlega ut, en aur og grj6t hl60ust f alit ao priggja metra haan garo umhverfis husio. Skrioan braut elhusgluggann og aurinn flreddi par inn. Husio var talio 6nytt, en var aftur tekio f notkun a sfldararunum (6.1., '92). Sarna skrioan eyoilagoi gripahus og hloou sem st60u nrer fjallinu (I>.S., '97) Hafnargata 55, P6ntun I>ann 15. agust 1897 fyliti skrioa grunn fyrir ofan Pontunarhusin, sem byggour hafoi verio undir umrrett hus. I>ao ao skrioan lenti f pessum grunni er talio hafa bjargao Pontunarfelagshusunum, Hafnargotu 53, sem st60u par beint fyrir neoan (6.1., '92). Rrett var urn hvort flytja skyldi Pontunarfelagshusin eoa gera varnargaro ofan vio pau, en hvorugt var gert og starfsemi og uppbygggu var pvf haldio afram a skriousvreoinu. Grunnurinn und-ir hio nyja hus var hreirisaour og pao reist ario 1898 (I>.G., '95). Einnig fell skrioa a husio pann 30. sept. 1958, en skemmdi pao IftiO (6.1., '92). Staosetning hussins var fra ondverou slrem. Skriour ur Strandartindi hofou pjarmao ao pvf fra pvf a fyrstu byggingarstigum. Ao lokum var svo komio ao Hafnargatan la a annan metra hrerra en husio. I>ao var flutt f Bjarnarfjoro a Strondum 1985 (I>.G., '95). Hafnargata 59, H6rmung I>ann 14. Sept hlj6p skrioa a husio, og skemmdist neori hreo fbuoarhussins alimikio. Geymsluhus sem tilheyroi husinu fylitist af aur og grj6ti. SkriOan hlj6p fyrir dyr fbuoarhussins. I skriounni gereyoilagoist Ifka olfuport Olfuverslunar Islands (6.1., '92). Hormung endaoi daga sfna f aurskriou pann 30. Sept. ario Aurfl60 f6r inn a neori hreo hussins. Engin slys urou a monnum (6.1., '92). Ranargata 4, Gamla og Nyja Glasgow I>orsteinn Erlfngsson nefnir Glasgow breoi hina nyja og hina gomlu f aldam6tagrein sinni 1903 er hann fjallar urn svreoio f nyrora horni hafnarinnar: Um petta svceoi er pjoovegur snjojlooanna, og hann ruddijlooio mikli 1885 svo rcekilega, einkum l sjdlfum kroknum ao par byggir enginn hus framar, pvl par d hvert jloo beina braut til sjdvar. PO par se verst, er ekkert afsvceoinu vel tryggt og tceplega hesthusio. Par litlu noroar, par sem myndinni sleppir hefir Porarinn po byggt nytt voruhus (Nyja Glasgow) Enn noroar stendur par annao voruhus hans, neoan gotu vio sjoinn og bryggjustufurfram af, en par ofan gotu stoo dour mikio hus og var kallao Glasgow Glasgow varo frceg fyrir vioureign slna vio snjojlooio mikla; hun klaufjlooio d ser og stoo ein eftir, enflooio tok afhenni syori endan og bar ut dfjoro. i hinum voru kol og hann satfastur, en husio stoo par Sloan hornskakt og sooulbakao unz pao brann. 13

15 Ranargata 10, Liverpool og Reykhusio Verslunarhusio Liverpool stoo reu fyrir ofan Reykhusio, Ranargatu 10, sem brann 1994, en verslun h6fst f Liverpool einhvem tfmann skammu eftir mioja Oldina sem leio (I>.G., '95). I>ann 20. okt hljop skrioa a Liverpool,. Klofnaoi hun urn husio, en geroi ekki mikio tjon (O.J., '92). I>rioja mars ario 1912 fell snjofloo a Liverpool. Flooio kollsteypti og molbraut varugeymsluhus FramtfOarinnar sem byggt var a Liverpoolsgrunninum. I>ao lemstraoi lfka nyja fiskveioihusio (Reykhusio) sem stoo par beint fyrir neoan. Sarna floo hrifsaoi einnig mea ser fjarhus mea 17 kindum (OJ., '92). Ranargata 17, Brceoraborg i sfoari hluta februar 1904 fell snjofloo urn Hj aroarholt, Brreoraborg 9g Fomastekk, an pess po ao valda verulegu tjoni TO.J., '92). I>ann 19. mars 1946 for snjofloo yfir fjarhus reu utan vio Brreoraborg, en olli ekki tjoni a pvf (K.A., '88) I>ann 19. agust 1950 fell skrioa a Brreorarborg, sem mun hafa valdio skemmdum a husum, svo ao folk flyoi paoan (O.J., '92). Ario 195t fellu snjofloo vfoa ur Bjolfinum m.a. utan vio Brreoraborg og a milli Brreoraborgar og Hjaroarholts (I>.G., '95). Ath. Ilessara noaa er ekki getia f anmilum. Ranargata 17, Sunnuversbraggi I>ann 26.september 1981 fell skrioa a gamla verbuo fra sfldararunum. I>ar varo mikio tjon, pvf f verbuoinni var fullpurrkuo skreio sem beio utflutnings (OJ., '92). Strandarvegur 1, olfutankur Skeljungs Olfutankur Skeljungs, sem nu stendur fyrir neoan gatu innan vio skrifstofur SR-mjOls stoo aour innan vio Harmungarlrek, ofan gatu. Samkvremt I.H.S. o.f.l. fell snjofloo fyrir urn 10 arum sem st6ovaoist rett ofan vio tankinn. Hann var pa fluttur niour fyrir veg. Samkvremt 0.1., '92 for allmikio floo a fyrstu dagum februarmanaoar ur Strandartindi sem st6ovaoist urn 20 m ofan vegar og aftur for floo ur tindinum 14. Februar og niour a veginn milli SfldarverksmiOju rfkisins og Fiskvinnslunnar. Samkvremt fasteignamati '96 a Skeljungur serhrefoa byggingu, 87 fm. Vio Strandarveg 1. Byggingarario er I>ama hlytur ao vera att vio umrreddan tank, en ef hann hefur verio byggour vio Harmungarlrek ario 1951 pa hefur hann staoio rett ofan vio husio Harmung. Harmung for f aurskriou 1958, en ekki er minnst a ao olfutankur hafi oroio fyrir skriounni. 14

16 Strandarvegur 1, Sfldarbreeoslan I>ann 19. agust 1950 fellu skriour vfoa i Strandartindi. M.a korn skrioa niour hja sildarbrreoslunni, fyllti prrer hennar af aur og st6rgryti og gr6f par urn 800 mal sildar (6.J., '92). Fell skrioan fyrst a saltgeymslu ofan via prremar og eyoilagoi hana (I>.S., '97). I>ann 30. sept fyllti skrioa prrer sildarverksmiojunnar af auf og vatni, en olli par ekki frekara tj6ni og eigi heldur a oliugeymum, sem hun fell a (6.1., '92). I>ann 11. agust 1989 fell skrioa a Sildarverksmiojur rikisins. Hus voru talin ao mestu 6skadduo, en skrioan rann upp ao hraefnistonkum fyrirtrekisins (6.1., '92) Strandarvegur 2, Heeo og Strandarvegur 5, Garohus Sarna skrioa og kom niour hja sildarbrreoslunni 19. agust 1950, laskaoi breoi pessi ibuoarhus og bar inn i pau aur og grj6t, en f6lkinu t6kst ao flyja hllsin. Geymsluskurar via Hreoina brotnuou og h160 aur og grj6ti ao husinu svo ao nam via pakskegg (6.1., '92). f Garohusinu var ekki buio eftir petta (I>.G., '95). Strandarvegur 26-28, Strand 1>6rir G J6nsson byggoi husio ario 1930 og atti pao til arsins A meoan hann bj6 par hlj6p snj6fl60 i gegnum neori hreo pess (I>.G., '95). Ath. Abetta snj6fl6() er ekki minnst i anmilum. 1>6rir byggoi einnig sj6hus sem nu er hluti af saltunarstoo Strandarsildar hf (I>.G., '95). I>ann 15. sept 1935 fell aurskrioa a fiskverkunarstoo hans, sem mun hafa verio skammt utan vio Buoareyrina. Skrioan freroi i kaffiskreiti og fiskstakka, braut efri hlio ur fiskgeymsluskur og fl60i inn urn dyr a kjallara, par sem geymdur var 6verkaour fiskur (6.J., '92). I>ann arlagarika dag, 19. agust 1950 fell skrioa a Strand, molaoi husio og gr6f ibua pess undir ser. Kona og fjagur bam hennar f6rust. Husio var steinhus, en viroist hafa verio ur mjag lelegri steypu (6.l, '92). I>etta slys varo til pess ao nokkuo f6r ao losna urn busetu astrandinni (I>.G., '95). Strandarvegur 29, Strandarsfld, aour nefnt Noroursfld. I>ann 11. agust 1989 fellu prettan aurskriour ur Strandartindi, par af ein a fiskvinnsluna Noroursild. Skrioan fell a geymsluhus ur timbri og eyoilagoi a pvi ytri endann (6.J., '92). Strandarvegur 35, Imslandshus f fasteignamati fra 1918 er eftirfarandi skrao: Hus a Fjaroarstrand. Eigandi: Imslands arvinger. fs- og frosthus Liggur mea sj6 nrest fyrir austan Flisahus. A l60inni stendur ibuoarhus Asmundar Sveinssonar byggt A Strand em tva n6tahus, geymsluhus, lifrarbrreosluhus og smiojuhus. Liggur mea sj6 beggja megin vegarins. Ekki er sagt til urn aldur pessara husa. f husaviroingum fra 1881 er samkvremt Husasagu aoeins tveimur husum lyst undir sarna numeri. Einu ibuoarhusi (Strylu) og svo husinu sem stendur enn i dag. f fasteignamati fra 15

17 1940 koma pessi verksmiaju og geymsluhus ekki fyrir. I>eir sem 6lust parna upp a 4. og 5. aratugnum muna heldur ekki eftir peim. I>vi rna retla ao Imslandshusio hafi verio craio eitt eftir a svreainu a.m.k urn 1935, kannski fyrr. Bygginganir pessara verksmiaju- og geymsluhusa er sennilega i kringum 1899, vegna pess ao a peim tima var Imsland mea nokkur umsvif. Staakunnugir ern heldur a pvi ao pessi hus hafi veria utan via nuverandi Imslandshus, og mynd f Husasogu Seyoisfjaroar (I>.E., '95) synir a.m.k. eitt hus fyrir utan og einhvers konar fiskireiti og litla lysisbrreaslu fyrir innan ImslandshusiO. Urn miojan aprfl 1899 hlj6p snj6fl6a a gufubrreasluhus, sem Imsland kaupmaaur atti a Fjaraarstrond a Seyoisfiroi og braut pau niour, en t6k sum burtu. I>ar var buia a sumrum, en fbuoin st60 auo a vetrum (6.1., '92) agust 1905 hlj6p skrioa a brreasluhus Imslands kaupmanns og eyailagoi pau ao mestu. Husin st60u a Strondinni, skammt utan via Buoareyrina, og skriaan hefur komia ur Strandartindi eigi langlfra skriauhlaupunum 1897 og 1903 (6.1., '92) Lfklegt rna telja ao pessi brreosluhus hafi staoio a svipuoum sl60um og Imslandshusia, en paa er ekki vfst. Vestdalseyrarvegur, Fornistekkur, aour nefndur Fornustekkir I>ann 2. feb fell snj6fl60 a skura hja Fornustekkjum, braut pa inn og setti pokin fram a sj6. I>ann 8. feb. sarna ar t6k snj6fl60 timburhuskofa sem Noramenn attu i Nautabasnum (6.1., '92). Snj6fl6a hlj6p a Fornastekk aofaran6tt 3. feb. aria 1914, braut fj6sia og skemmdi fbuaarhusia, svo aa f6lkio vara aa flytja ur pvf (6.1., '92). Vestdalseyrarvegur 2, Sfldarverksmiojur Hafsfldar I>ann 27. mars 1967 fell snj6fl60 a mjolskemmu sfldarbrreoslunnar Hafsfldarinnar hf. Og braut hana niour. Verksmiojuna rett innan via husio sakaoi ekki (6.1., '92). i januar 1975 lenti snj6fl6a a sfldarverksmiojuna, braut yegg velasalsins og pakia fell, en frarnhliaina sakaai ekki (6.1., '92). Urn j6laleytio 1985 fell fl60 a sfldarverksmioju isbjarnarins (Hafsfldar). I>ao t6k sundur leiaslu fra olfutanki verksmiojunnar og runnu tonn af olfu f sj6inn (6.1., '92). i byrjun februar 1988 fellu nokkur snj6fl6a ur Bj6lfinum, og st6ovaoist eitt peirra ao hluta til a fiskimjolsverksmioju Hafsfldar an pess 1'6 ao valda nokkru tj6ni (6.1., '92). I>ann 19. mars 1995 fell snj6fl60 a mjolskemmu Vestdalsmjols svo hun gjoreyailagoist og verksmiojuhusio gaf sig aa hluta (I>.S., '97). Opekkt hus i aprfl ario 1919 fell snj6fl6a utan via Buaareyrina og freroi f kaf hus, sem f6lkia var nylega flutt ur (6.1., '92). Ekki fundust nanari upplysingar urn hvaoa hus vreri aa rreaa. 16

18 Krapaf/6din 1882 Hotel island Krapafloo lenti a hoteli Chr. Thostrups, Hotel Islandi f januar I>ao flutti husio til a grunninum, skekkti pao og fl<eddi inn f kjallarann, svo rjufa varo golfio til ao na bakaranum sem vann f kjallaranum par sem hann stoo a kassa mea krapaelginn upp ao hoku. Hotel Island stoo noroan vio Glasgow. Baldurshagi Stoo litlu utar og neoar en Hotel Island. Skommu eftir krapafl60io sem fell a Hotel Island fell annao krapafloo a Baldurshaga. FlooiO tok miobikio ur husinu og f<eroi ut a fjoro. Flooio eyoilagoi einnig tva fiskskura, nokkra.bata og ymislegt fleira:".. CO.l., '92) Snj6f/6din 1885 Flooin sopuou ails 14 fbuoarhusum burt, sem stoou aour mllregt kroknum f Liverpool, og loskuou onnur hus. Husin sem lentu f flooinu vorn: Hus Gests Sigurossonar. I>ao stoo a hoi fyrir utan og ofan Fjoro. Husio laskaoist svo pao varo ofbuoarh<eft, en folkio sakaoi ekki. Jaoar, hus 10ns Sigurossonar, sem stoo efst a holnum ofan vio Fjoro. I>ao skemmdist frekar lftio. ABjargi eoa Ejri-Jaoar, hus Olafs Sigurossonar. Stoo urn 60 m niour fni klettabelti f fjallshlfoinni urn 20 m hau. Eyoilagoist. Hatun, hus Guomundar Palssonar. I>etta hus mun hafa staoio nrest FirOi. Ejm-Hatun, hus Einars Guomundssonar. Sigtun, hus Sigmundar Matthfassonar Long, ut fra Efra-Hatuni. Hus Mikaels Gellissonar. Stoo rett utan vio hus Sigmundar. Hus J6hanns Matthiassonar Long. Hus Magnusar Sigurossonar jra FirOi. 17

19 Grund, efri brerinn, hus Guanyjar Siguraardottur. Stoa fyrir utan og neaan hus Magnusar Sigurassonar. Grund.. neari brerinn, hus Steingrfms Sigurassonar. Garohus, hus Odds Jonssonar, rett noraan via ti1ngarainn f Firai. BlOndalshus, hus Valdimars Blondals, rett noraan via tungarainn f Firai, neaar en Garahus. Aljh6ll, hus Siguraar l>orarinssonar, stoa nokkru utar og einna hrest af pessum sfoart6ldu husum. Ving6!f(ur), lyfjabua og bakarf, hus Andreas Jiirgensens. Porsteinshus eoa Leira, hus l>orsteins Jonssonar. Stoa ut a malarkambinum ut fra Garahusum. Hus J. Chr. Thostrup (Hotel island). Stort hus, stoa rett innan via malarkambinn. (6.1., '92) Nokkur hus, par a meaal Noatun og Ingimundarhus (Oddagata 1), sem stoau utan via Norskubua, kippkorn fyrir utan floaasvreaia, vorn flutt inn a Oldu (l>.g., '95). 18

20 .. -I - CJ)..J C\I «- c ::) 0\ «CJ) - Q > w... «CJ ::) ::I: ti

21 Nafnhuss/ Aournefnt '..,OrlOg Heimild/. Athugasemdir Austurvegur Biarki Rifio Husasaga Austurvegur Borgarh61I, Efri Brann Husasaga Borgarh61I Austurvegur 21 B Brennt Husasaga Austurvegur 25 < Kristinarskur/ Litli- Rifio Husasaga Bakki Austurvegur Skur/ Egilsskur, Rifio Husasaga Vilborgarskur, Vilborgarstaoir Bj6lfsgata B6ndastaoir Rifio Husasaga Husio var byggt ut vio Liverpool 1881 en var flutt aa L6ninu eftir snj6fl6ain Bj6lfsgata N6atun Husasaga HusiO var byggt a milli 1860 og 1870 ut vio Liverpool, en var flutt eftir sni6fl6oin Bj6lfsgata 5 < Gamla prentsmiojan, Gata Rifio Husasaga f fasteignamati '40 er 1891 skrao byggingarar. - < Fjorour Husasaga Fjorour var landnamsbrerinn i ) SeyoisfirOi. I>ama viroist hafa verio torfbrer alit fra landnami. Ario 1651 vom hjaleigumar Fjaroarsel og Oddi innan landamarka Fjaroar. Urn aldam6tin er talio ao auk aoalbrejarins f Firai hafi staaia Gestsbrer og. Brekkubrer og brer par sem Guany T6masd6ttir bj6 sfoar. Einnig var brer efst f Fjaroartuni sem het Jaoar. Sa brer skemmdist Htillega f snj6 fl60unum Fiorour 2 ca Brekka Rifio Fastm. '40 og Husasaga Joblijiti!Qg;fiuther,Arabil,i,;!/ '.' I Sja skyringar a bls. 29.

22 Gofulleifiild'g>numer Arabi! Nafn huss/ A.oufnefnt Orlo!: <.. Heirriild '. Athugasemdir Garoarsvegur 14 < S61heimar Brennt Husasaga Hafnargata Mulil Nyja Hansenshus, Imslandshus Husasaga Var upphaflega byggt a Svendsensgrnnni utan vio 1>6rshamar ario Hafnargata 16 < Erlendarhus, Pettersenshus Rifio Husasaga Hafnargata Blahus (innra) Rifio Husasaga, Fastm. '40 f Blahusatorfu, sem vorn nokkur sambyggo hus. Hafnargata 18B Bakhus Rifio Husasaga, Fastm. '40 f Blahusatorfu. Hafnargata 19 < Sreb6I Rifio Husasaga Hafnargata 20 < Blahus (ytra) Rifio Hl1sasaga f Blahusatorfu. Hafnargata Rifio Fast.mat '40 og I.H.S. Hafnargata Nylendal Ambjargarhus RifiO Husasaga Hafnargata 32B Rifio Husasaga Reist a Fiaroarstrond fyrir ario Hafnargata Stefanshus RifiO Husasaga Hafnargata Wathnesbuo Rifio Husasaga Hafnargata Wathneshus/ St6ra Brann, rifio Husasaga Wathneshus 1 Hafnargata Gamla kompaniio/ Brann Husasaga Mandalshus Hafnargata Nyja Brann Hl1sasaga kompanfiolmandaishus Hafnargata FisksOlufelagshus/ Pontun Brann Hl1sasaga Hafnargata ? Skuld/ SteinhoIt, Brann Hl1sasaga S2 Hlfoarendi. Hafnargata Pontun/ Muli Flutt Husasaga S 2 S taknar ao husio hafi oroi<'l fyrir skakkafollum af skrioum eoa snj6tl6oum. Nanari upplysingar er ao finna f meofylgjandi skriou- og snj6fl6oalista.

23 Gomheiti\,Clg:numer Arabil. Nafn huss/aournefnt OrlOg Heimild Athugasemdir Hafnargata Hormung! Fomistekkur, Aurskrioa Husasaga S. Samkvremt Husasogu er petta hus Nvi-Fomistekkur upphaflega Fornistekkur, fluttur Norourgata Solvangur Rifio Husasaga Oddagata /lngimundarhus Husasaga Byggt ut via Norsku buo Flutt eftir sniofl60in Oddagata RauoakrossskaIinn, Husasaga Bflabragginn! Naffi Oddagata 2A Rekdahlshus Brann Husasaga Upphaflega vorn skalarnir tveir en annar brann skommu eftir strfo Nyjabuo,Nielsensbuo! Brann Husasaga Stoo austan via Oddag6tu 2A, Bolagio, Andresarhus, Rekdahlshus og brann f sarna brnna Rasmussensbuo og pao. Oddagata 4 ca Fangahus Rifio Husasaga Nielsenshus Brann Husasaga LItio hus nyrst f somu husaroo og N6atun og Ingimundarhus. Oddagata 5 < Skalanes! Skildinganes Rifio Husasaga Bindindishusio, FIutt Husasaga : Leikfelagshusio Ranargata Gamla-Glasgow Brann Husasaga Ranargata Nvja-Glasgow Rifio Husasaga Ranargata Norskabuo, FramtfOin Rifio Husasaga Ranargata 5 ca Slaturhus! Norskabuo, Husasaga FramtfOin Stoo par sem nu er bflastreoio a milli Landsbanka og Bi61fsgotu 4. S Verslunarhusio var rifio 1942 en pao sem stendur eftir er pakkhus, sem var sennilega lftio eitt yngra. Ranargata Skaftabrer Rifio Husasaga. Ranargata Baran! Imslandsbuo Husasaga Ario 1882 vorn byggo verslunar- og fiskhus a 10oinni. Buoin var rifin 1918, en Baran er byggo a grnnni fiskhussins. Ranargata 10 ca Liverpool Snjofl6o Husasaga S :

24 Gotuheiti Og minier Arabil Nafn huss! Aour nefnt Or10g Heimild Athugasemdir Ranargata Reyksfld, Reykhusio! Brann Husasaga S M6torhusia, Nyja- Fiskhus, Slatur-husia, FramtfOin, Hafaldan, Ahaldahus Ranargata Sunnuversbraggi, Brann Fast.mat '70, 1.S. og S verbua OJ> Strandarvegur Olfugeymir Skeljungs Fluttur Upplysingar fra S starfsmonnum Skeljungs og SR-mjols og fast.mat '70 Strandarvegur Olfugeymar Rifia Husasaga og I.R.S. Via Forvaaavfkina eaa Antonfusarbugtina sem nu er buia aa fylla uppf voru olfutankar, liggjandi a hlia, ofan a steyptum grunni. I>eir hurfu f byrjun sfldararanna. Strandarvegur 1 ca 1963 Skrifstofuhus SR-mjols/ Brreaslubragginn Strandarvegur 1 < Frosthus Ott6 Wathne Sfldar- Husasaga og I.H.S. og S brreaslan J.S. og loftrnyndir fra 19460g 1955 Strandarvegur 1 < Massi, Sfldarbrreaslan/ Madsenshus RifiO I.H.S.,. Husia var byggt aria 1962 via innri enda verksmiajunnar par sem nu er mjolhus SR-mjols. I>aa var flutt a nuverandi staa pegar mjolgeymsluhusia var byggt Husasaga og I.H.S. og 1.S. og loftmyndir fni 19460g 1955 S Via Forvaaavfk byggai Ott6 Wathne lftia hus 1868 til aa stunda fni sfldveiai en hretti svo via. I>ar hja byggai Hakon Madsen sfaar hus og er alit sarnan bvf oft kallaa Madsenshus.

25 Gotunelfl,ogIlumer Arabi! Nafn hussl.aournefnt brlo Heimild Athugasemdir Strandarvegur Lifrarbnedsluhus SR-mjol3 Fast.mat '40 og I.H.S. og J.S. og loftmyndir fra 1946 og 1955 Strandarvegur Antonfusarhus SR-mjol Fasteignamat '40 og I.H.S. og J.S Strandarvegur Vorugeymsluhus Fasteignamat '40 Ekki er vitao vio hvaoa hus er att og ekki er minnst a pao f oorum heimildum. Mogulegt er ao petta se sarna husio og Palshus sem Inga Hrefna Sveinbjornsd6ttir og J6hann Sveinbiornsson minnast. Strandarvegur Velahus (Palshus) SR-mjol Fast.mat '40 og I.H.S og J.S. og loftmyndir fra 1946 og 1955,. petta greti verio sarna hus og Palshus, og gert er rao fyrir pvf a byggingararakortinu, en einnig greti verio urn ao rreda gamla frosthus Ott6 Wathne. Samkvremt Husasogu drifu velar ur pvf einmitt Sfldarbrredsluna, sem sett var upp Byggingarar velahussins bendir 1'6 ekki til pess ad urn sarna hus se ad rreaa. Strandarvegur 1 < Hladir, Hlada Rifid Husasaga og I.H.S. Strandarvegur Lysisgeymar Fluttir I.H.S og fast.mat. '70. Tankarnir stoau upp f hlfdinni ofan vid verksmiojur SR-mjols en voru fluttir niour fyrir veg upp ao sfldarverksmiojunum ario Upphaflegt byggingarar peirra er ovfst en var sennilega asfldanirunum sfoari. 3 Verksmiajumar sem stoau via Strandarveg 1 hurfu undir eaa voru innlimaaar f verksmiajusvreai SR-mj61s sem reis a sfoari sfldararunum.

26 GotuheitiO numer Arabil Nafn huss/aournefnt Orlog Heimild Athugasemdir Strandarvegur Hreol Byggoarholt Sfldarverk- Husasaga og I.H.S og S smiojur loftm. fni 1946 og 1955 rfkisins Strandarvegur Ytri-Hreo Sfldarverk- Husasaga og I.H.S og smiojur loftm. fnt 1946 og 1955 rfkisins Strandarvegur Garohus Rifio Husasaga og loftm. fni 19460g 1955 Strandarvegur Borg RifiO Husasaga og I.H.S. og loftm. fra 1946 og 1955 Strandarvegur 6b Gripahus? Fast.mat '40 og loftm. fra 1946 og 1955 Strandarvegur 7 ca Kohlershus, Kjull Sfldarbrreoslan Husasaga og V.S. Reist ario 1900 utar a Strondinni u.p.b. par sem Strandarsfld er f dag. porsteinn Erlfngsson segir f aldam6tagrein sinni f Eimreioinni ao husio hafi upphaflega verio byggt sunnan fjaroar undir Bj6lfi. Strandarvegur Kabelhus, Sresfmahus Rifio Husasaga og I.H.S.?g loftm. fra 1946 og 1955 Strandarvegur Naglil Nagelshus Rifio Husasaga og I.S. og loftm. fra 1946 og 1955 Strandarvegur Strandberg Innlimao f Husasaga og I.H.S. og nyu neta loftm. fra 1946 og 1955 geroarhus Strandarvegur Sj6hus? Fast.mat '40 og loftm. Pau em a loftmynd fra 1950, en koma fni 1946 og ekki fyrir f fasteignamati fnt 1970, p.a. pau hverfa a pessu bili. Strandarvegur 17 ca Ishus/Os16 Rifio Husasaga og I.H.S og loftm. fra 1946 Strandarv. 18/ fyrir '70 Skakkastaoir? Fast.mat '40 og I.H.S. Ovandao hus. Fario sennilega toluvert fyrir 1970.

27 GQtUneit,log;hutriet Arabi! Nilfn hussl A.ourhefht ',mhho'{, «uu., '{";}.;' Heimild '...''..'u.;{u {{{'W'f{. Athugasemdir u ;«'.u Strandarvegur 20 Strandarvegur 21 Strandarv Strandarv < Seebjargarhus Biargvin Strand Strand, sj6hus Rifio FIutt Skrioa Innlimao f Husasaga og I.H.S. og J.S. Husasaga og J.S. Husasaga og J.S. Husasaga og I.H.S. Stendur nu a Vesturvegi 5. S S Strandarsfld Strandarvegur Brann Strandarvegur Strandin HF Innlimao f Strandarsfld Fast.mat '18 og I.H.S. Fast.mat '70 og I.H.S Strandarvegur Imslandshus Husasaga < StrYla? Husasaga og S.M. Suourgata p6rsmark Rifio Husasaga Vestdalseyrarv. 1 eoa3 < Fornistekkurl Fomustekkir Hafsfldarbraggi - verbuo Rifio FIutt Husasaga, Fast.mat '18 og S.M., og V.S. Fast.mat '70 og G.P. ;. Par sem Strandarsfld er f dag var saltunarstooin Strand. Samkveemt fast.mati '70 var hun byggo a arunum '29-'35 og byggingarar verbuoar a sarna stao er '33-'66. S Husio var byggt '27 sunnan F:iaroarar. Akortinu er beerinn staosettur af S.M. en aorar heimildir benda til pess ao hann geeti hafa staoio aoeins austar, eoa par sem verksmiojur Hafsfldar voru. Samkveemt S.M. var petta myndarlegur beer mea nokkrum utihusum. Husasaga segir ao husio hafi veria fjutt aria 19] 4, en f fasteignamatinu fra 1918 er fbuoarhusi lyst a svipuoum stao undir heitinu Nyi- Stekkur. V.S. man ekki eftir fbuoarhusi parna, en segir ao einhver skur hafi staoio pama fram undir 1950, og J.S. er sammala ]JvL

28 Gotuheitiog numer Arabil Nafn husslaour nefnt Orlol! Heimild Athugasemdir Sja athugasemdir Hundahreinsunarhus? Fast.mat '40 og V.S. og 1.S. l>essi skur var innan og neoan via Fomastekk. Hann kemur fram f fasteignamati fra 1940, en ekki fra 1918 eoa 1970 en ekki er sagt til urn byggingarario. Staokunnugir muna eftir honum. Hann viroist hafa staoio pama urn dalftio skeio, en hlytur ao vera farinn <lour en Hafsfld byggoist upp urn miojan 7. aratuginn. Vestdalseyrarv Sfldarverksmioia Sni6fl60 Fast.mat '70 og K.A. S Vesturvegur Miobrer Rifio Husasaga Vesturvegur 14 < Biarl!holt/ Biarl!holt Brennt Husasal!a Vesturvegur Guttakofil Arbrer, Rifio Husasaga Bakkakot, Teitshus Oldugata 4 < Neori-Tangi Rifio Husasaga og fast.mat '40 Oldugata 10 ca Oddi Rifio Husasaga 1937 Oldugata 16 ca Meyjarskemman, Neoribuoinl Morbuoin, Graa pakkhusio,bf6husio Husasaga. Husio var upphaflega byggt sem pakkhus og tilheyroi Thostrupsverslun eoa Neoribuo eins og hun var kolluo f daglegu tali. Fyrirtrekinu tilheyroi einnig marbuo, fiskhus og nyja Glasgow. Buoin brann 1931 en pakkhusio slapp alveg.

29 I- a:..- '<::t 0 <t: ('f) «<t: a:... '::l,«ito a: c «.- C CJ a Z Q) c CJ CJ > OJ 00 N t:: 0 '-"

30 SKYRINGAR vie BYGGINGARARAKORT :Petta kort synir a hvaoa arabili hus hafa staoio og hvar pau standa eoa st6ou. ArtOlin segja til urn hvaoa ar fyrst var byggt a viokornandi stao, og hvenrer pau hurfu af sj6narsvioinu ef pau eru farin. Einnig sest a kortinu hvort husin hafa fyrst og frernst verio notuo til fbuoar, til atvinnustarfserni eoa sern geyrnsla eoa utihus. /1'fq Byggingarar hussins er 6pekkt, en husio var kornio ario j",/,'1S Husio var byggt 1875 og hvarf einhvern tfrnann f kringurn (4.1)/-''1/, '12 :Parna st60 hus byggt urn 1901 sern hvarf urn 1941 en husio sern stendur f dag er fra arinu 1982 rool... Staosetning hussins er ekki rnreld eftir korti heldur aretluo a grundvelli heirnilda eoa heirnildarrnanna. Snj6fl60 eoa skrioa hefur fallie a husio. Nanar utskyrt f snj6fl6oaog skrioulista. _ Staosetning husa sern lentu f snj6fl6oinu Kortio nrer ekki yfir all husin, en pau rna sja a snj6fl6oa- og heirnildakorti af Bj6lfi, sern unnio var af Kristjani Agustssyni 1988 Aoalnotkun husa: o Ibuoarhus. A vio all hus par sern buio er f hluta af eoa ollu husinu. Atvinnuhusnreoi Geyrnsla eoa utihus 29

31 '9'H 't.h6/ r(jl\w7ff lr'do.lnfi>03a, r l'do)( 't?1',flll?:inj?ni99'<(j OOOS': I t!ln(l(,f701.jr a , G (J

32 "-9 /I 'i-hb! fo/vy7i/ V:/O.lntr UJ3/l Z.1110;( '!III OOIl.' "lly9nf9"".<j7 'N(lpC:lf/qAlr. -- I - r J --- C!,.,...,. 1=-.. _-.1..:...

33

34 (.:) '. :r -. : \S "' () () lo:l. " Q Q( e s: / '.. '.;. _. :.. ':, (f.

35 "9 H 'ibbl fanlrl "".:/0../ 'f){jja J.'}f0)( YF/}H lj/v'-9-/ag OOSZ :I "lj1j(1n..f(oa..lr

36 .;' -.',..,-. :, :.'.!...,..,. -.'..'. _...

37 .,1, /,ljbi.'h'fc. JIJ.J.I!'dIW!?, N?!'H' :IV Oh'A )'Q.YAfI VYXYUM? 1IgYJ.l'..I.J;YYI9Z<U 'li11ft'.;i)j(j,or IbM <" Ob - 18 hi o OJ -I Lbl ol - /9bl OJ -Ihbf Oh. - lobi OOhl?"... -:.,"...

38 r ('f) <t C' ẕ C' C' > In Z U. :0 Z,-.. ('f) -< I-<,='.a ito. ṯ= t= s.- 2 OJ t= t:: 0 "--'

39 '-9 'II i. 66/ rgny7fj O.lI'Wl0.:J/f. r,1110>1 'V7IoI/1-91.[J N.:(P;1/ '.... OOOS: I '?JIIG.t!C:J)(O,l,3r.. -: -:-: ": ":.. :" :" :" :" :" :.... : : :.. : : : : : : : : : "" "" """" ".." :... ".... ". "... "...: ::::::" "... ". G ()

40 ::J H 'L bbl ronv71'/ Y.:IO.Lf?l/J<13A Z.1 '?JO)(, V-:9NI-n(J N.o;V OOSZ : I '&I/lG?/.r?C:Jrl(J]p I ----' /

41 V--... t././..., / \.!). h ",,'" "'" <:) ;S, 'b : :, CQ t;(?

42 \!:\ :r--... b-.!'-' " N... \:, \ <;:) : R l.. :'.>')i)) r, : -.. " '.".

43 .,. 'livwvhnj fflh )fvjl:j(rf''1yn/l?:1 - /Il.. a,;i!,

44 ,." '......::: "'-1./ _..I.,... <"... t'....,.,...-'..-.,., '.. ".'.' ".' _.' / 'C/ ( -" -.-. j:...?-.'<;. ".. ".. ". '.' G::> '),.. Q t::) ::s "'"). '/'<:/.".-' ".'\.....", ',,"f',.'..;.".; ',' "./ '. "... -_. ': /j. :/ i' /i 'C) '-os ,..

45

46 -.:t -.:t tn ::J :I: Ẕ L1. a: 0 :I: -.:t ---- <t: ' M <t: 1-0 ';:I KO I:: I:: Os 8 Q) I:: '--'

47 f( lbbf FtlNY7f'j WO.LI7(J..lA l.l'cit7x I F(JII NI:I()({ O!JO.s: { "li/loq(l:l)/(},{1r (OJ'61.-t.p"'n.. ' ':....., '()/fhth{ /)/l'1!}): : : '. :. 'l1lll':l3jf//v?joj. b(': Jl.>.". f1ftwnq.lro/\ t'1+3)l1.c'r. h..-j '.... : " , '.... ::: ' "'..... :.. :. G ()

48 Of) 1/ 'lhb( rony7ij 1G".1J'I1{/ Dj():t 'f"{11t jv1d'll()h OfJ.J'Z: I 'ZIl1o" 'fjc.if/tjl..j[', \...\$ ", \.-._..-\... \:. \\ () \ '

49 '.... G:l,I:\( ' [( rt)... '5, =t: { \l 'b 'l).. -..,

50

51 V7fl V.:Itl.1J?1f10-M '7f1 'l.bbl ron - I mil Nf;:/'l/tlll S D/O>! (Jf{,df7QA](" OOJ''Z :(

52 ?.r'") I ",,/'...,; i... }

Varoar: Athugasemdir Nova vio uppboosskilmala vegna 700MHz, 2100MHz og 2600MHz tfonirettinda.

Varoar: Athugasemdir Nova vio uppboosskilmala vegna 700MHz, 2100MHz og 2600MHz tfonirettinda. Post- og fjarskiptastofnun b.t. Sigurj6ns lngvasonar Sigurjon@pfs.is Suourlandsbraut 4 105 Reykjavfk Reykjavfk 15. n6vember 2016 Varoar: Athugasemdir Nova vio uppboosskilmala vegna 700MHz, 2100MHz og 2600MHz

Detaljer

VERKEFNI ME B ぱKINNI: たSLAND LANDI OKKAR EFTIR ʼn ぱRU KRISTINSD ぱTTUR. Bls. 4 5: Hva heitir landi sem vi b モum タ? Hva heitir landi sem モ kemur fr ァ?

VERKEFNI ME B ぱKINNI: たSLAND LANDI OKKAR EFTIR ʼn ぱRU KRISTINSD ぱTTUR. Bls. 4 5: Hva heitir landi sem vi b モum タ? Hva heitir landi sem モ kemur fr ァ? VERKEFNI ME B ぱKINNI: たSLAND LANDI OKKAR EFTIR ʼn ぱRU KRISTINSD ぱTTUR. Bls. 4 5: Hva heitir landi sem vi b モum タ? Hva heitir landi sem モ kemur fr ァ? Hva er j パ? Hva heitir j パ in sem b ヲr ァ たslandi? Hva

Detaljer

SPAD6MARNIR UM ISLAND

SPAD6MARNIR UM ISLAND JONAS GUE>MUNDSSON: SPAD6MARNIR UM ISLAND REYKJ'AVlK 1941 - STEINDORSPRENT H.F. L Su.maria 1937 fengu ymsir menn her a landi senda f. p6sti dalitla b6k a ensku, sem bar hio einkennilega nafn,,icelands

Detaljer

sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál]

sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál] sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál] um heimild fyrir rikisstjórnina að staðfesta samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál. Frá utanríkisráðherra. Alþingi ályktar að

Detaljer

uags. 18. des Framh. ags. 18. febr. 953.

uags. 18. des Framh. ags. 18. febr. 953. .t.m. \r...jtjl.~ I Va tusjjfi 1 1llt:; ar RAJ:t' J t Sky la J. Rist uags. 18. des. 1952. Framh. ags. 18. febr. 953. RAFORKUMALAsTJ6R I Vhm. 15 Vatnamrelingar R e n n s 1 i u r My v a t n i skyrsla. S.Rist

Detaljer

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun Erla Björk Þorgeirsdóttir Kristinn Einarsson Linda Georgsdóttir OS-2013/01 978-9979-68-326-1 Orkustofnun Orkugarður

Detaljer

Nidurstiidur foreldrakiinnunar Krerabreiar i maf 2015

Nidurstiidur foreldrakiinnunar Krerabreiar i maf 2015 Nidurstiidur foreldrkiinnunr Krerbreir i mf 2015 Hve 6neg6lur ert pri med hfisndi leiksk6lns? 0% f Mjog Snegd/ur I Frekr 6negdlur &l Frekr 65negd/ur r Mjog o6ngdlur o J6kvrett er 6 leiksk6linn s6 i s6rhirsnre6i

Detaljer

FiSKVINNSLUSTÖÐVA. Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ SAMTOK LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA

FiSKVINNSLUSTÖÐVA. Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ SAMTOK LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA SAMTOK FiSKVINNSLUSTÖÐVA Alþingi Efhahags- og skattaneínd Austurstræti 8-10 150 Reykjavík Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA Borgartúni 35 105 Reykjavík

Detaljer

Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða. Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS.

Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða. Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS. Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS. Helstu markaðir fyrir norskar sjávarafurðir Heildarútflutningsverðmæti

Detaljer

30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014. av 30. september 2014

30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014. av 30. september 2014 30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014 203-2015n EØS-KOMITEEN HAR av 30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

GREINARGERD UM VEDURFAR

GREINARGERD UM VEDURFAR VEDURSTOFAISlANDS GREINARGERD UM VEDURFAR vegna skipulags Åslands og Setbergslands i HafnarfirOi eftir FJosa Hrafn SigurOsson og Markus Å. Einarsson Reykjavik 1979 GREINARGERD UM VEDURFAR VEGNA SKIPULAGS

Detaljer

t::''.' ~,~, Minning: Johann Skaptason,. fyrrv. syslumaour faeddur 6. februar 1904 dainn 17. oktober 1985

t::''.' ~,~, Minning: Johann Skaptason,. fyrrv. syslumaour faeddur 6. februar 1904 dainn 17. oktober 1985 1 - il '.'. \ : :. ' ' ~,~, i '.. t'. '.. t i i. ; ''.. '.. ;... I. t ~ -. 1 ~ J ' ~.~. :,.. '.. :' t'.. { ~... Minning: Johann Skaptason,. fyrrv. syslumaour faeddur 6. februar 1904 dainn 17. oktober 1985

Detaljer

Sprungulektarkort. Rikey Hlin Saevarsdottir. Unnie) fyrir Landsvirkjun

Sprungulektarkort. Rikey Hlin Saevarsdottir. Unnie) fyrir Landsvirkjun Sprungulektarkort Rikey Hlin Saevarsdottir Unnie) fyrir Landsvirkjun ORKUSTOFNUN Vatnamalingar Verknr.: 7-543820 Rikey Hlin Szvarsdottir Sprungulektarkort af Skaftarsvaeainu UnniQ) fyrir Landsvirkjun 0s-2002

Detaljer

EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin

EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. Dette lægemiddel er ordineret til dig personligt.

Detaljer

gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr.

gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Almennar kröfur til íbúða Í grein í byggingarreglugerð segir: Hver einstök

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Verkefnahefti 3. kafli

Verkefnahefti 3. kafli Verkefnahefti. kafli Skali A Verkefnablöð 0 Námsgagnastofnun. KAFLI .. Cuisinaire-kubbar hvítur appelsínugulur rauður blár ljósgrænn brúnn fjólublár svartur gulur dökkgrænn dökkgrænn svartur gulur fjólublár

Detaljer

A rslanoi LANOPORF ORKUVINNSLUIDNADARINS. rnorkustofnun. Erindi flutt a landnytingarratistefnu LANDVERNDAR apr[l 1973

A rslanoi LANOPORF ORKUVINNSLUIDNADARINS. rnorkustofnun. Erindi flutt a landnytingarratistefnu LANDVERNDAR apr[l 1973 rnorkustofnun LANOPORF ORKUVINNSLUIDNADARINS A rslanoi Erindi flutt a landnytingarratistefnu LANDVERNDAR 6. - 7. apr[l 1973 Eftir Jakb Bjrnssn rkumalastjra Reykjav[k, marz 1973 rnorkustofnun LANDpORF ORKUVINNSLUlDNADARINS

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ordliste for TRINN 1

Ordliste for TRINN 1 Ordliste for TRINN 1 (utviklende matematikk-oppgavehefter 1A, 1B,2A, 2B, 3A og 3B, - refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver). Bok og side Ord på norsk I oppgavetekstene står ofte verb i imperativ

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

HITAFAR A ISLANDI A IJESSARI OLD

HITAFAR A ISLANDI A IJESSARI OLD /-;-/ (""' r Vel5urstofa Islands,,,.. HITAFAR A ISLANDI A IJESSARI OLD eftir Markus - Å. Einarsson Reykjavik 1989 EFNISYFIRLIT INNGANGUR.......................... 1 UTREIKNINGUR MEDALHITA OG HITALEIDRETTINGAR

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

UM SJÁVARFALLASPÁR. Náttúiufrœðingurinn 69 (I), bls , 2000.

UM SJÁVARFALLASPÁR. Náttúiufrœðingurinn 69 (I), bls , 2000. ÞORSTEINN SÆMUNDSSON UM SJÁVARFALLASPÁR Sjávarföllin hafa frá fyrstu tíð vakið athygli þeirra sem við strendur búa eða sjómennsku stunda. Að sæfarendur þurfi að taka tillit til flóðs og fjöru er deginum

Detaljer

~~r~~~ Reg l u r u m v e 5 u r s k e y t i.

~~r~~~ Reg l u r u m v e 5 u r s k e y t i. ~~r~~~ &!iz SclI.l { Y9/. Reg l u r u m v e 5 u r s k e y t i. (Sampykktar a al1sherjarpingi ve6urfræ6inga i Washington 1947 og a pingi ve6urfræ6inga Nor6ura1fu i Paris 1948). Hvert ve6urskeyti er minnst

Detaljer

Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár. Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson

Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár. Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson Gróðureldar Gróðureldar geta kviknað í sinu mjög þurrum gróðri rakastig og úrkomumagn skiptir því máli Gróðureldar

Detaljer

Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Listinn verður uppfærður reglulega eftir því sem nýjar upplýsingar berast).

Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Listinn verður uppfærður reglulega eftir því sem nýjar upplýsingar berast). Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Listinn verður uppfærður reglulega eftir því sem nýjar upplýsingar berast). Yfirlit yfir samstarfsaðila í Noregi Örstutt um stöðuna í Noregi Það er

Detaljer

Frístundahús. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun

Frístundahús. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun . gr. byggingarreglugerðar, nr.112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013 og 280/2014 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Frístundahús Í grein í byggingarreglugerð segir: Almennar hollustuháttakröfur íbúða

Detaljer

Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver)

Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver) Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver) Bok og side Ord på norsk Forklaring på norsk/synonym/illustrasjon På morsmål (islandsk)

Detaljer

11 Omformingar. Bakgrunn. Utelating av setningsledd

11 Omformingar. Bakgrunn. Utelating av setningsledd 11 Omformingar Bakgrunn 126 Forklaringsmodell. Mange syntaktiske konstruksjonar blir lettare å forstå dersom ein kan tillate seg å framstille dei som avleiingar av underliggjande strukturar. Slike avleiingar

Detaljer

LNS Norsk gruveselskap med et internasjonalt perspektiv. Adm. dir. Frode Nilsen

LNS Norsk gruveselskap med et internasjonalt perspektiv. Adm. dir. Frode Nilsen LNS Norsk gruveselskap med et internasjonalt perspektiv Adm. dir. Frode Nilsen LNS- Gruppen LNS Eiendom AS Hålogaland Grus & Betong AS LNS (Chile) S.A. LNS AS Skaland Graphite LNSGMS Greenland Rana Gruber

Detaljer

I. Her hefr }>ingfarar balk, ok segir um nefndar ei().

I. Her hefr }>ingfarar balk, ok segir um nefndar ei(). I. Her hefr }>ingfarar balk, ok segir um nefndar ei(). KAP. 1. FriC\r ok blessan vars herra Jesu Christi, arnac\arorc\ fru sancte Marie ok hins heilaga Ölafs konungs ok hins heilaga Porlaks biskups ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ISLANDSKE DIKT. Frå Solarljoé til opplysningstid. Norsk omdikting ved IVAR ORGLAND. (13. hundreåret - 1835) FONNA FORLAG 1977

ISLANDSKE DIKT. Frå Solarljoé til opplysningstid. Norsk omdikting ved IVAR ORGLAND. (13. hundreåret - 1835) FONNA FORLAG 1977 ISLANDSKE DIKT Frå Solarljoé til opplysningstid (13. hundreåret - 1835) Norsk omdikting ved IVAR ORGLAND FONNA FORLAG 1977 INNHALD FØREORD ved Ivar Orgland 7 SOLARLJOD 121 &ORIR JOKULL STEINFINNSSON (D.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

«Jeg kan ikke huske at vi noen gang ikke har vært venner»

«Jeg kan ikke huske at vi noen gang ikke har vært venner» Háskóli Íslands Hugvísindasvið Norska «Jeg kan ikke huske at vi noen gang ikke har vært venner» Analyse av Per Pettersons roman Jeg nekter, og oversettelse av tre kapittler fra boken. Ritgerð til BA-prófs

Detaljer

Ástin á tímum ömmu og afa

Ástin á tímum ömmu og afa !!! Ástin á tímum ömmu og afa - Bréf og dagbækur aldamótamanns - Anna Hinriksdóttir Lokaverkefni til M.A.-prófs í hagn!tri menningarmi"lun Lei"beinandi: Sigur"ur Gylfi Magnússon Ástin á tímum ömmu og afa

Detaljer

PALAESTRA. Die GautreltRsaga. PALAESTRA XI. Von Wilhelm Ranisch. Untersuchungen und Texte aus der deutschen und englischen Philologie.

PALAESTRA. Die GautreltRsaga. PALAESTRA XI. Von Wilhelm Ranisch. Untersuchungen und Texte aus der deutschen und englischen Philologie. PALAESTRA. Untersuchungen und Texte aus der deutschen und englischen Philologie. Herausgegeben PALAESTRA XI. Die Gautrekssaga lll zwei Fassungen heram;gpgeben \roll VO ll Alois Brandl und l~rlch Scluuidt.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema

Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema Guðlaug Björg Ingólfsdóttir Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema -BA ritgerð til BA prófs í lögfræði - Umsjónarkennari: Arnar Þór Stefánsson Lagadeild Háskóla Íslands Apríl 2009 EFNISYFIRLIT 1 Inngangur...2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna

Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna Verknr. 8-503100 Bjarni Richter Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna Áfangaskýrsla Unnið fyrir Auðlindadeild Orkustofnunar OS-2001/051 Ágúst 2001 Orkustofnun Rannsóknasvið Reykjavík:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Den Paaske er vel ljos og blid Tekst: Elias Blix Tilrettelegging: Anders Aschim, BlixBlog, 2004

Den Paaske er vel ljos og blid Tekst: Elias Blix Tilrettelegging: Anders Aschim, BlixBlog, 2004 Nokre Salmar, hefte I (Kristiania: Samlaget, 1869), 13-15 Paaske. I. Tone: Af Høiheden oprunden er. Den Paaske er væl ljos og blid Fyr deim, som kjenna Naadens Tid Og tungt med Syndi dragast: For gjenom

Detaljer

10 Leddstilling og kongruens

10 Leddstilling og kongruens 10 Leddstilling og kongruens Bakgrunn 110 Leddstilling. Leddstillinga i norrønt er friare enn i moderne norsk. Mykje av forklaringa ligg i den rike morfologien, som gjer at nominale setningsledd kan plassere

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Islandsk bøyingsskjema

Islandsk bøyingsskjema Islandsk bøyingsskjema Skjemaet er bygd opp som parallell til Odd Einar Haugen: «Norrønt bøyingsskjema» (folk.uib.no/hnooh/materiell/boyingsskjema3-2.pdf), ettersom det på kurset «Språkhistorie og talemål»

Detaljer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Språk i fokus: Islandsk Ari Páll Kristinsson Sprog i Norden, 2002, s. 137-141 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk Sprogråd Betingelser

Detaljer

KÖNNUNARSKURÐIR Í SVONEFNDA ÞORLÁKSBÚÐ Í SKÁLHOLTI

KÖNNUNARSKURÐIR Í SVONEFNDA ÞORLÁKSBÚÐ Í SKÁLHOLTI KÖNNUNARSKURÐIR Í SVONEFNDA ÞORLÁKSBÚÐ Í SKÁLHOLTI Mjöll Snæsdóttir FS435-09041 2009 Fornleifastofnun Íslands 2009 Bárugötu 3 101 Reykjavík Sími: 551 1033 Fax: 551 1047 Netfang: fsi@instarch.is Heimasíða:

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM

ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM Haukur Hinriksson 2013 BA í lögfræði Höfundur/höfundar: Haukur Hinriksson Kennitala: 060690-3169 Leiðbeinandi: Kristín Haraldsdóttir Lagadeild

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

LAXÁ 2005 HANDBÓK FYRIR ÞÁTTTAKENDUR Í FERÐ WÖRTUNNAR AÐ LAXÁ Í MÝVATNSSVEIT 8. TIL 12. JÚLÍ 2005 ÚTGEFANDI: STANGVEIÐIDEILD WÖRTUNNAR B.C.

LAXÁ 2005 HANDBÓK FYRIR ÞÁTTTAKENDUR Í FERÐ WÖRTUNNAR AÐ LAXÁ Í MÝVATNSSVEIT 8. TIL 12. JÚLÍ 2005 ÚTGEFANDI: STANGVEIÐIDEILD WÖRTUNNAR B.C. LAXÁ 2005 HANDBÓK FYRIR ÞÁTTTAKENDUR Í FERÐ WÖRTUNNAR AÐ LAXÁ Í MÝVATNSSVEIT 8. TIL 12. JÚLÍ 2005 ÚTGEFANDI: STANGVEIÐIDEILD WÖRTUNNAR B.C. REGLUR VARÐANDI LAXÁ 2005 1. Bannað að spila Matador, Lúdó og

Detaljer

Stika 1b Verkefnablöð til ljósritunar. Gyldendal Norsk Forlag AS útgáfa. Heiti á frummálinu: Multi 5 7 Kopiperm 1. útgáfa

Stika 1b Verkefnablöð til ljósritunar. Gyldendal Norsk Forlag AS útgáfa. Heiti á frummálinu: Multi 5 7 Kopiperm 1. útgáfa Stika b v e r k e f n a b l ö ð t i l l j ó s r i t u n a r Stika b Verkefnablöð til ljósritunar Gyldendal Norsk Forlag AS 2006. útgáfa. Heiti á frummálinu: Multi 5 7 Kopiperm. útgáfa Ritstjóri norsku

Detaljer

skrifstofa eigna og atvinnuþróunar Reykjavík, 27. febrúar 2017 R

skrifstofa eigna og atvinnuþróunar Reykjavík, 27. febrúar 2017 R Borgarráð skrifstofa eigna og atvinnuþróunar Reykjavík, 27. febrúar 2017 R13020066 641 Kirkjusandsreitur - uppbygging Óskað er eftir að borgarráð samþykki meðfylgjandi viðauka við samning Íslandsbanka

Detaljer

Leiðbeiningar

Leiðbeiningar . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013 og 280/2014 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Bílastæði hreyfihamlaðra Í grein í byggingarreglugerð segir: Bílastæði hreyfihamlaðra

Detaljer

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 29 ISSN árgangur EES-STOFNANIR. 1.

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 29 ISSN árgangur EES-STOFNANIR. 1. ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin ISSN 1022-9337 Nr. 29 10. árgangur 5.6.2003 2003/EES/29/01 Ákvörðun sameiginlegu

Detaljer

R3141A Stóra-Laxá. Viðauki 36 af 92 við skýrslu Orkustofnunar OS-2015/04. Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar

R3141A Stóra-Laxá. Viðauki 36 af 92 við skýrslu Orkustofnunar OS-2015/04. Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar R3141A Stóra-Laxá Viðauki 36 af 92 við skýrslu Orkustofnunar OS-2015/04 Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Skýrsla nr. Stóra- Laxá Desember 2014 i Efnisyfirlit 1 Inngangur... 1

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup

Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup Grímur Hergeirsson Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup - Meistararitgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Viðar Már Matthíasson Lagadeild Háskóla

Detaljer

Anna Lísa Guðmundsdóttir. Fornleifaskráning Laugarness vegna mats á umhverfisáhrifum Sæbrautar

Anna Lísa Guðmundsdóttir. Fornleifaskráning Laugarness vegna mats á umhverfisáhrifum Sæbrautar Anna Lísa Guðmundsdóttir Fornleifaskráning Laugarness vegna mats á umhverfisáhrifum Sæbrautar Minjasafn Reykjavíkur Árbæjarsafn Skýrsla nr 103 Reykjavík 2003 1 Efnisyfirlit 1. Inngangur 3 2. Almennt um

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Ásta Sóley Sigurðardóttir Áhættutaka í vinnuslysum: Telst vinna starfsmanna Vegagerðar ríkisins við hættulegar aðstæður áhættutaka?

Ásta Sóley Sigurðardóttir Áhættutaka í vinnuslysum: Telst vinna starfsmanna Vegagerðar ríkisins við hættulegar aðstæður áhættutaka? Ásta Sóley Sigurðardóttir Áhættutaka í vinnuslysum: Telst vinna starfsmanna Vegagerðar ríkisins við hættulegar aðstæður áhættutaka? -BA ritgerð til BA prófs í lögfræði - Umsjónarkennari: Grímur Sigurðsson

Detaljer

ServerClient 15. Zugriff KNX/EIB kerfi Tilgang KNX/EIB-system. Hönnunarger ir Designvarianter. Gira/Pro-face

ServerClient 15. Zugriff KNX/EIB kerfi Tilgang KNX/EIB-system. Hönnunarger ir Designvarianter. Gira/Pro-face Zugriff KNX/EIB kerfi Tilgang KNX/EIB-system Sem jónustutæki fyrir Gira HomeServer 3 e a Gira FacilityServer er t.d. hægt a byggja inn í Gira SmartTerminal e a ServerClient 15. eir virka sem a al st ringar-,

Detaljer

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Nøkler til ordforrådet: Om lemmafunksjon, struktur og informasjonstyper i en ny kombinatorisk ordbok over islandsk Jón Hilmar Jónsson Kilde: Nordiske Studier

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta

Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta Sigurbjörg Rut Hoffritz Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta - BA-ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Arnar Þór Stefánsson Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2009 EFNISYFIRLIT

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

HAFNARFJARÐARBÆR Aðrar eignir

HAFNARFJARÐARBÆR Aðrar eignir HAFNARFJARÐARBÆR Aðrar eignir Viðhald fasteigna Ársskýrsla 2017 Hafnarfjörður 03.11 2017 1 2 EFNISYFIRLIT INNGANGUR... 5 RÁÐHÚS... 8 STRANDGATA 4... 10 KRÝSUVÍK - ÍBÚÐARHÚS... 12 HJALLABRAUT 51... 14 ÞJÓNUSTUHÚS

Detaljer

Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Uppfært 13.01.2008).

Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Uppfært 13.01.2008). Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Uppfært 13.01.2008). Yfirlit yfir samstarfsaðila í Noregi Örstutt um stöðuna í Noregi Það er skortur á vel menntuðum verkfræðingum í Noregi. Síðastliðið

Detaljer

FRAMV INDU SKYRSLA. Juli' j uni' 1973

FRAMV INDU SKYRSLA. Juli' j uni' 1973 Vinnuhopur urn haspennuli'nu milli Nor~ur- og Su~ urland s FRAMV INDU SKYRSLA Juli' 1 972 - j uni' 1973 Reykjavik. jun[ 1973 Vinnuhopur urn haspennullnu milli N ort)ur- og Sut)urlands FRAMVINDUSK~RSLA

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Kennsluleiðbeiningar. Geisli 3B Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun

Kennsluleiðbeiningar. Geisli 3B Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun Kennsluleiðbeiningar 25. febrúar 2013 Efnisyfirlit Yfirlit yfir námsefni 7. bekkjar... 3 Geisli 3B... 4 Skýringar á táknum... 6 Brot... 7 Hlutföll... 8 Talnafræði... 15 Ekki er allt sem sýnist... 19 Mynstur

Detaljer

Útgáfa Orkumála með nýju sniði 1. ÁRG. 2. TBL. DESEMBER 2005 ISSN

Útgáfa Orkumála með nýju sniði 1. ÁRG. 2. TBL. DESEMBER 2005 ISSN ORKUMÁL24 1. ÁRG. 2. TBL. DESEMBER 25 ISSN 127-563 ELDSNEYTI Útgáfa Orkumála með nýju sniði Á undanförnum árum hefur ritið Orkumál verið gefið út með tölulegum upplýsingum um íslensk orkumál, þ.e. raforkuiðnaðinn,

Detaljer

Angry Birds 2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. 40588 A

Angry Birds 2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. 40588 A Angry Birds 2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. 40588 A SÄÄNNÖT (FI) He luulivat muniensa olevan turvassa, mutta robotin pitkä käsivarsi toisesta ulottuvuudesta kurkotti ja nappasi ne! Nyt, uusin voimin

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ

majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ Afskriftir nátnslána - minnisblað majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ 1Norður Noregi hafa námslán íbúa um langt skeið verið færð niður um vissa upphæð árlega. Námslán eru afskrifuð um 10% á

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Aðför vegna umgengistálmana

Aðför vegna umgengistálmana Aðför vegna umgengistálmana Hrefna Friðriksdóttir Lagadeild Ritstjóri Hrefna Friðriksdóttir Rannsóknir í félagsvísindum XIII. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2012 Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla

Detaljer

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMU DER SØKEL S E PÅ L O KALITETE Lille Åsvær i Herø y k o mmune Tittel: Sammendrag: Fjord Seafood orway AS Strømmåling Lille Åsvær på lokaliteten Desember

Detaljer

Nr desember 1999 AUGLÝSING

Nr desember 1999 AUGLÝSING 31. desember 1999 173 Nr. 23 AUGLÝSING um samning milli Íslands, Grænlands/Danmerkur og Noregs um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen. Hinn 18. júní 1998 var undirritaður í

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Viltnemnda Møtedato: Møtetid: 19:00-20:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Viltnemnda Møtedato: Møtetid: 19:00-20:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Viltnemnda Møtedato: 04.05.2015 Møtetid: 19:00-20:30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Asbjørn

Detaljer

FJÁRMÖGNUN NÝSKÖPUNAR OG RANNSÓKNA Í NOREGI Í FISKELDI OG SJÁVARÚTVEGI

FJÁRMÖGNUN NÝSKÖPUNAR OG RANNSÓKNA Í NOREGI Í FISKELDI OG SJÁVARÚTVEGI FJÁRMÖGNUN NÝSKÖPUNAR OG RANNSÓKNA Í NOREGI Í FISKELDI OG SJÁVARÚTVEGI Friðrik Sigurðsson, rekstrarráðgjafi, SINTEF MRB AS Reykjavík 16. apríl 2009 Heimilt er að nota upplýsingar í heild eða að hluta úr

Detaljer

Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi

Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi Áhættumat Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi Mars 2014 0 EFNISYFIRLIT Inngangur...4 I. Forsendur...4 II. Hættugreining...5 III. Áhættumat...8 1. Berklar (Tuberculosis

Detaljer

FRAMNES DISKGOLFBANE

FRAMNES DISKGOLFBANE FRAMNES DISKGOLFBANE Innhld Oversiktskart 3 Hl 1.. 4 Hl 2.. 5 Hl 3.. 6 Hl 4.. 7 Hl 5.. 8 Hl 6.. 9 Hl 7.. 10 Hl 8.. 11 Hl 9.. 12 Hl 10. 13 Hl 11. 14 Hl 12. 15 Hl 13. 16 Hl 14. 17 Hl 15. 18 Sikkerhetsregler..

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin 3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin 4. Ráðgjafarnefnd EES ISSN 1022-9337 Nr.

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer