Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan notat nr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 2"

Transkript

1 Notat Arkivkode : Saksnr. : Saksbeh. : Til : Gruppelederne i Sandnes bystyre Fra : Rådmannen Dato : 15. november 2012 Kopi : Rådmannens ledergruppe Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan notat nr 2 Etter fremleggelsen av rådmannens forslag til økonomiplan har det kommet diverse spørsmål fra de politiske partiene. Dette er notat nr 2 med svar på spørsmål i forhold til enkelte tiltak i økonomiplan OPPVEKST BARN OG UNGE 1. Kan kommunen pålegge private barnehager å ta inn barn med spesielle behov? 13 i barnehageloven gir barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. Private barnehager skal prioritere barn med rett etter barnehagelovens 13 innenfor sin opptakskrets. Barn med rettigheter etter barnehagelovens 13 skal ha prioritet til barnehageplass før den alminnelige retten som følger av barnehagelovens 12a: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. I tillegg har man i de kommunale vedtektene følgende prioriteringer for barn/familier som av særlige grunner trenger barnehageplass. Disse prioriteringene gjelder kun for de kommunale barnehagene. Barn i familier der belastningene er spesielt store, for eksempel ved at et familiemedlem har en alvorlig og varig sykdom, skade eller funksjonshemming som får slike konsekvenser at det skaper større behov for barnehageplass til dette barnet enn for førskolebarn flest, og ellers når sakkyndig instans finner at barn og familie har særlige behov for støtte for å sikre barnet tilstrekkelig gode oppvekstvilkår. Barn fra språklige og kulturelle minoriteter som gjennom et barnehagetilbud vil få hjelp til å integreres i fellesskapet og til å styrke norsk som andre språk. Det kreves skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans. Sakkyndig instans er helsesøster, lege, psykolog, PPT - kontoret, avdeling for sosiale tjenester og avdeling for barneverntjenester. Side 1 av 9

2 ANDRE OMRÅDER FELLES 2. Kurs, seminarer, kostgodtgjørelse, skyss, reise og diett: Hvor mye er bokført på disse artene i 2010, 2011 og hittil i år 2012 pr. avdeling? Spesifiseres for reiser inkl. dietter og seminarer/kurs. Det er regnskapsført totalt kr 25,8 millioner i 2010, 26,0 millioner i 2011 og kr 22,8 millioner pr oktober 2012 på kurs, seminarer, kostgodtgjørelse, skyss, reise og diett. Det presiseres at dette er brutto utgifter da det er mottatt tilskudd og/eller refusjon fra staten eller andre aktører på en del av utgiftene. Tjenesteområde - reise, skyss, diett og kurs/seminar - samlet Okt 2012 Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes Bydrift Organisasjon Økonomi Rådmannens stabsenheter, politisk Totalt Det er ikke vesentlig endringer for årene 2010, 2011 samt for januar-oktober 2012 i bruk av kurs, seminar, skyss, reise og diett. Ser man imidlertid over en 4-årsperiode har kostnadene gått ned med kr 3,5 millioner fra 2008 til Figurene under viser utviklingen i denne perioden. Side 2 av 9

3 Kurs og seminarer Tabellen under viser regnskapsført bruk av kurs og seminarer pr tjenesteområde. En detaljert oversikt pr resultatenhet følger vedlagt, jfr vedlegg nr 1. Tjenesteområde - kurs og seminar Okt Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes Bydrift Organisasjon Økonomi Rådmannens stabsenheter, politisk Totalt Kurs og opplæring innenfor organisasjon og rådmannens stabsenheter gjelder i stor grad felleskostnader for hele kommunen. Innenfor enkelte områder mottas det statlige kompetansemidler, dette gjelder blant annet innenfor skole, barn og unge og levekår mv. Det presiseres at disse midlene er inkludert i tallene. Innenfor levekår bidrar dette blant annet til å kvalifisere ufaglærte til fagutdanning og flere får mulighet for videreutdanning innen rus/psykiatri, demens og lignende. Innenfor oppvekst skole er utgiftene hovedsakelig knyttet til den statlige satsingen på etter- og videreutdanning. Aktivitetsnivået vedrørende denne satsingen er nærmere beskrevet i kompetanseutviklingsstrategien som er vedtatt av bystyret (gjelder ut 2012). Barnehagene har brukt midler på opplæring av styrere i private og kommunale barnehager i forbindelse med innføring av nytt elektronisk opptakssystem i tråd med vedtatt budsjett. Videre gjelder en del av utgiftene i stab- og støtteenheter deltakelse i nettverk med andre kommuner, blant annet ASSS. Side 3 av 9

4 Kostgodtgjørelse, skyss, reise og diett Tabellen under viser regnskapsført bruk av kostgodtgjørelse, skyss, reise og diett pr tjenesteområde. En detaljert oversikt pr resultatenhet følger vedlagt, jfr vedlegg nr 2. Tjenesteområde - reise, skyss, diett Okt 2012 Oppvekst skole Oppvekst barn og unge* Levekår Kultur og byutvikling Sandnes Bydrift Organisasjon Økonomi Rådmannens stabsenheter, politisk Totalt *Innenfor barn og unge gjelder 60 prosent av kostnadene barnevernet. SENTRALE INNTEKTER 3. Eiendomskatt. Er det mulig å si noe om hvor mye innføring av delvis eller hel eiendomskatt kan utløse av andre statlige eller fylkeskommunale midler? Innføring av eiendomsskatt, helt eller delvis, i Sandnes kommune har ingen direkte knytning mot andre statlige eller fylkeskommunale finansieringsordninger. Inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene har ingen fordelingsmekanismer som håndterer eiendomsskatt, da det er en frivillig ordning som kommunestyret selv vedtar. Imidlertid er det gjennom flere år signalisert fra statlige myndigheter at kommunen stiller seg i en bedre posisjon med hensyn til å bli prioritert ved endringer eller nye ordninger når egne inntektsmuligheter er tatt i bruk fullt ut. 4. Kan vi få tilsendt kostnadsnøkkelen i inntektssystemet med kriterieverdier og utgiftsutjevning for Sandnes? I tjenesteproduksjonen i de ulike kommunene er det til dels store ulikheter i kostnadene. Gjennom utgiftutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full kompensasjon for de kostnadsforskjellene som kommunene selv ikke kan påvirke. Dette gjelder for eksempel aldersfordelingen, strukturelle og sosiale forhold i kommunen. Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med vekter. Gjennom kostnadsnøkkelen og et oppdatert sett med kriteriedata, blir utgiftsbehovet for hver kommune beregnet og deretter blir tilskuddet for delt til kommunene etter deres varierende utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen er en ren omfordeling, det som blir trukket inn fra noen kommuner blir delt ut til andre kommuner. Indeks for beregnet utgiftsbehov sier noe om hvor tung eller lettdreven en kommune er, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Sandnes sin verdi på indeksen er 0,95927 som betyr at Sandnes er beregnet å være 4,073 prosent lettere å drive enn landsgjennomsnittet. Sandnes får dermed et trekk i innbyggertilskuddet. Side 4 av 9

5 Nærmere informasjon om kostnadsnøkkelen finnes i Grønt hefte, side 13-30: /gront-hefte.html?id= Tabellen under viser samlet kostnadsnøkkel for kommunene i 2013 og hvilken vekt de ulike kriteriene har. Tabellen viser også beregnet utgiftsutjevning for Sandnes. SANDNES Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2013 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2013 LANDET Vekt Antall Antall Utgiftsbehovs - indeks SANDNES Bruk av folketall Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,2925 0,16 % år 0, ,2193 2,73 % år 0, ,1096 3,11 % år 0, ,0296 0,06 % år 0, ,0040 0,04 % år 0, ,1474 0,03 % år 0, ,0691 0,04 % år 0, ,8704-0,09 % år 0, ,7450-1,26 % år 0, ,6764-2,28 % over 90 år 0, ,7231-1,25 % Basistillegg 0, ,1703-1,86 % Sone 0, ,4968-0,64 % Nabo 0, ,6533-0,44 % Landbrukskriterium 0,0029 1, , ,4060-0,17 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, ,3007 0,25 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,1959 0,02 % Flytninger uten integreringstilskudd 0, ,3275 0,15 % Dødlighet 0, ,9077-0,40 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,8810-0,13 % Lavinntekt 0, ,9317-0,04 % Uføre år 0, ,8027-0,09 % Opphopningsindeks 0, ,458 1,553 0,6718-0,44 % Urbanitetskriterium 0, ,0743 0,13 % PU over 16 år 0, ,7510-1,09 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,6756-1,35 % Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0, ,3004 0,87 % Innbyggere med høyere utdanning 0, ,9496-0,09 % Kostnadsindeks 1,000 0, ,07 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: Side 5 av 9

6 INVESTERINGER 5. Er det utarbeidet en redegjørelse av tekstvedtak i ØP : Det legges opp til en mer fleksibel utnyttelse av kommunale bygninger. Bakgrunnen for forslaget er å åpne for muligheten av å leie ut eventuelt overskytende kapasitet til lavere pris enn å la bygg være ubenyttet. Hovedtyngden av kommunens bygningsmasse består av formålsbygg, slik som skoler, barnehager samt bygg- og boliger som benyttes i tjenesteyting innenfor levekårsområdet. Administrasjonslokaler er enten eide bygg eller innleide lokaler fra private. Innenfor barnhageområdet har det blitt gjennomført et arbeid hvor kapasiteten i de kommunale barnehagene er økt (flere plasser) og det foreslås tiltak som muliggjør at Hommersåk og Asperholen barnehager får en utvidelse på til sammen 20 barn. Skolebygg som Sviland, Høle og Riska har ledig kapasitet med hensyn til elevtall pr dags dato. Å leie ut enkeltrom på en grunnskole er lite aktuelt. God styring med hensyn til den driftsmessige bruken av bygget er fordelaktig. Vatne skole foreslås med tiltak som gir gjenbruk til barnehageformål. Innenfor forvaltningen av boligmassen er det løpende fokus på at boliger ikke skal stå ledige og at lite egnede boliger avhendes, slik at inntektene kan benyttes til gjenkjøp av mer aktuelle. Kulturskolens lokaler i Langgata er fraflyttet og har vært forsøkt solgt, uten at det er oppnådd et tilfredsstillende tilbud. Videre har det vært vurdert muligheter for bruk av eiendommen inkludert om det kan tillates oppført nybygg. Utleie for midlertidig skolelokaler under ombygging av Gand videregående skole er pr dags dato. til vurdering. Når det gjelder administrasjonsbygg er det for tiden ikke ledige lokaler, kommunen leier inn lokaler for å løse behovene. Dette gjelder også lokaler til de kommunale foretakene. Utleie av ledige lokaler i deler av kommunens bygg er i liten grad aktuelt. Løsningen er mest fordelaktig der et større lokale/bygg blir helt ledig og det vil ta noe tid før beslutning om enten avhending eller egen ny bruk blir avklart. 6. Det ble i fjor i et tekstforslag bedt om at det listes opp eiendommer kommunen ikke har primært behov for å eie som kunne være egnet for salg. Er dette blitt gjort? Det foreligger en strategi for avhending av kommunale formålsbygg godkjent av bystyret sak 186/07. Stab eiendom har et kontinuerlig fokus på kommunens bygningsmasse hva gjelder behov for bygningsmessige tiltak vs. avhending i forhold til behovssituasjonen i tjenesteområdene på kort og lengre sikt. For tiden er for eksempel følgende til vurdering: - Gnr/bnr 102/0207 Eskemyrveien 24 (Atletklubben) salg vurderes i forhold til leiekontrakt. - Gnr/bnr 039/86 Espedalsvegen 2 (Fredheim) salg vurderes i forhold til leieforhold/tjenestebehov for mental helse. Det er pr i dag sett på om det ligger klausuler i testamentet som er til hinder for et eventuelt salg. - Gnr /bnr 020/0005 Tveit grendahus salg vurderes i forhold til leieavtale. Side 6 av 9

7 Vurderinger i forhold til andre eiendommer/områder: - Vatne driftsstasjon: Området har ut fra en eiendomsfaglig vurdering stort potensial for utvikling. Med den bakgrunn er det satt i gang en mulighetsstudie i samarbeid med arkitekt. - Gnr/bnr 042/0327 Brannstasjonen og legevakten på Sandved: Med en endelig utbyggingsbeslutning om ny hovedbrannstasjon og tidspunkt for gjennomføring av relokaliseringen av brannstasjonen og legevakten, aktualiseres og vurderes salg av nåværende tomt. Sandnes kommune eier tomten og IKS et er leietaker av bygget i dag. Videre har Sandnes kommune ervervet tomten på Stangeland til ny hovedbrannstasjon. Rådmannen har i sitt forslag til økonomiplan lagt til grunn av IKS kjøper tomten av kommunen og salgsinntekten er innarbeidet med kr 33 millioner i Før spørsmål om en avhending avgjøres må det foretas en strategisk vurdering av om eiendommen bør omreguleres og så selges. Det gjennomføres først en eiendomsfaglig vurdering, deretter en byplanfaglig vurdering av eiendommen med hensyn til egnet arealformål, utnyttelse mv. 7. Vil vi ha nok skolekapasitet, og få bygget ut det som ligger av planer ved en framskyndelse av Skaarlia skole? Utvidelsen av Iglemyr slik at den blir 3 paralleller har til formål å håndtere pågående og fremtidig utbygging av de frigitte områdene som på nåværende tidspunkt hører til Austrått og Iglemyr skoler, slik som siste del av Hovemarka, området Høyland. Hvorvidt deler av Ha07 og 08 må legges til Iglemyr blir avklart i sak om nærskoleprinsippet og eventuelt skolekretsgrenser. Skolen i Skaarlia skal dekke områdene i Skaarlia (inkludert de to innerste område som ligger i kommuneplan) og Kleivane (hovedtyngden, mot naturlig grense til Bogafjell). Et nytt skoleanlegg med gode skoledriftsløsninger legges til grunn med 2 paralleller. Grensene mellom Iglemyr og ny skole i Skaarlia avklares i saken om nærskoleprinsippet og eventuelt bruk av skolekretsgrenser. Kostnader ved nytt 2 paralleller skoleanlegg inkludert åpning av ny tomt er grovt anslått til å utgjøre i størrelsesorden kr 180 millioner. Sørbø skole som er en utvidelse med tilsvarende antall plasser, men har fellesfunksjoner, spesialrom mv fra før, er kalkulert til kr 121 millioner. Endelige avklaringer med hensyn til sammenhengen mellom bruk av skolekapasitet ved eksisterende og utvidede skoleanlegg, utbyggingsrekkefølge og mulig tempo i berørte utbyggingsområder vil foreligge når resultatene av utredningen om nærskoleprinsippet og eventuelt bruk av skolekretsgrenser foreligger. Jfr. bystyrets vedtak sak 131/12 skal resultatene fremmes for endelig behandling i bystyret innen oktober Avlastningsbolig: Hvor stor tomt er det behov for? Hvilke tomter er til vurdering, og hva er reguleringsstatus for disse? Hva må til for eventuelt fremskynde utbyggingen (utover det økonomiske)? Dagens avlastingsbolig er spredd på flere bygg, det antas derfor at det er muligheter for innsparinger ved et nytt mer hensiktsmessig bygg uten at dette går på bekostning av sikkerheten og kvaliteten på tilbudet. Er det vurdert hvor store disse besparelsene kan bli? Finnes det et omtrentlig anslag? Side 7 av 9

8 I svarene på spørsmålene over, er det tatt hensyn til muligheten for å samordne SFO for ungdomsskole og VGS på samme senteret? Er anslått kostnad i økonomiplanen med eller uten SFO-ordningen? Hva vil eventuelt ekstra investering bli ved en samlokalisering av SFO og avlastningsbolig? bli ved en samlokalisering av SFO og avlastningsbolig? Tomtestørrelse I samsvar med bygningsarealet som fremgår av Bsak 130/10 for nytt avlastningssenter med 25 plasser og 5 i barnebolig, er minste arealet til tomt ca 4,0 daa. Lokaliseringsalternativer og reguleringsplan status Pr d.d. er det ikke definert en bestemt tomt til formålet. På grunn av virksomhetens art vil det måtte påregnes en del trafikk til/fra av ansatte og kjøring av barn/unge til skole/barnehage/aktiviteter. Således bør lokaliseringen ligge ved hovedadkomst til et område. Andre kriterier med hensyn til lokalisering er nærhet til lokalsenter/nærbutikk og tilgang til grøntområder med turveiløsninger. Mulige lokaliseringsalternativer som for eksempel offentlig areal innenfor planområdet Lura bydelssenter og GA 17 Åse gård, Sørbø, Skogsbakken mv. må utredes før endelig valg av lokalisering tas. Arealformålet må i henhold til plan- og bygningsloven være offentlig / privat tjenesteyting rødt. Mulige og egnede arealer som i gjeldende kommuneplanplan eller eventuelt reguleringsplan har annet formål krever omregulering. Planprosessen tar tid og derfor søkes primært løsninger innenfor arealer som allerede er avsatt til offentlig formål. Sak om valg av lokalisering må fremmes i 1. halvår Hva må til for å kunne fremskynde prosjektet? Rådmannen kan ikke på det nåværende tidspunkt si om det er mulig å framskynde utbyggingen. Det avhenger både av tomtevalg og konseptet som blir for senteret (se nedenfor). Godt egnet tomt, som er byggeklar og med oppføring av sentrert i samsvar med vedtatt byggeprogram kan muliggjøre en forsering på opp mot 1 år. Vurdering av besparelser i driften ved nytt bygg Dagens avlastningstjeneste har 17 plasser. Driften av nye 25 avlastningsplasser vil kunne ivaretas av dagens bemanning og vil således medføre en effektivisering. Avlastningstjenesten drives i dag i to innleide kommunale leiligheter som kan tilbakeføres til ordinære utleieboliger samt en enebolig som kan avhendes. Disse lokalitetene er i tillegg til selve avlastningsboligen. Etterbruk av avlastningsboligen må vurderes, enten annen bruk eller avhending. Samordning av SFO ungdomsskole/vgs og avlastning Bystyret får en sak til behandling som omhandler tilbud til unge funksjonshemmede etter skoletid. Dersom bystyret ønsker å samle dette tilbudet og legge det til nytt avlastningssenter vil en måtte går videre med planlegging og detaljering. I romprogrammet fra 2010 er det ikke tatt hensyn til et økt arealbehov på grunn av nye aktiviteter slik som SFO ordning for ungdomsskole og videregående skole, så en vil måtte revurdere romprogrammet noe. Investeringsbehovet er kalkulert av eiendom og er basert på gjeldende romprogram uten SFO-tjenester. Side 8 av 9

9 SPØRSMÅL UNDER ARBEID 9. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg og barnehage: Det vises til figur nederst side 17. Hvis det legges til grunn at Sandnes skal bruke de samme ressurser på pleie og omsorg og barnehage som beregnet utgiftsbehov viser, hva ville da driftsbudsjettene for disse to områdene vært i planperioden? Ref tabell side 31 ønskes oppdatert med tall for utgiftsbehov. 10. Netto driftsresultat: Det bes om en framstilling av netto driftsresultat korrigert for avskrivninger og mva investeringer (jfr Stavanger) Sandnes 15. november 2012 Hans Kjetil Aas konstituert rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør Side 9 av 9

10 Kurs og seminar VEDLEGG okt 2012 Rådmannen, felles, samfunnsutvikling Kommune felles Rådmannens stabsenheter Politisk virksomhet Eiendom Delsum rådmannen, felles, samfunnsutvikling Oppvekst skole Oppvekst skole Senter for flerspråklige barn og unge Sandnes læringssenter ALTONA ASPERVIKA - SKOLE AUSTRÅTT - SKOLE BOGAFJELL- SKOLE FIGGJO - SKOLE Hana og Vatne skoler Riskafjorden skoler Høle barne- og ungdomsskole Høyland ungdomsskole IGLEMYR - SKOLE KYRKJEVOLLEN - SKOLE MAUDLAND - SKOLE Riska ungdomsskole SVILAND - SKOLE Øygard ungdomsskole SØRBØ SKOLE GANDDAL - SKOLE Giske ungdomsskole LURA - SKOLE LURAHAMMEREN SKOLE Malmheim skole PORSHOLEN - SKOLE Sandved skole SKEIENE - SKOLE Soma - Stangeland skole TRONES - SKOLE SMEAHEIA SKOLE Buggeland skole Lundehaugen skole Delsum oppvekst skole Oppvekst barn og unge Oppvekst barn og unge Helsestasjontjenesten Fritid Barnevern PPT Styrket barnehage ASPERHOLEN - BARNEHAGE AUSTRÅTT - BARNEHAGE BRUELAND - BARNEHAGE GANDDAL - BARNEHAGE

11 okt 2012 GRAVARSLIA - BARNEHAGE HOMMERSÅK - BARNEHAGE HØLE - BARNEHAGE JØNNINGHEIA - BARNEHAGE MYKLABERGET - BARNEHAGE PORSHOLEN - BARNEHAGE RISKA - BARNEHAGE RISSEBÆRSTRAEN - BARNEHAGE Trones barnehage SANDVED - BARNEHAGE STANGELAND - BARNEHAGE VARATUN BARNEHAGE VATNE - BARNEHAGE STANGELANDSFOREN - BARNEHAGE FIGGJO - BARNEHAGE SMEAHEIA BARNEHAGE ØYGARD BARNEHAGE Rådhusmarka barnehage Sandvedhaugen barnehage Hana barnehage Delsum oppvekst barn og unge Levekår Levekår felles NAV Sandnes Legevakt Mestringsenheten Fysio- ergoterapi Omsorg Sentrum Omsorg Nord Omsorg Sør Omsorg Øst Omsorg Vest Kvål Vågsgjerd Avlastning Flyktningenheten Kommunelege/legetjenester Samordning AKS Boligtjenester Delsum levekår Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling felles Kultur Bibliotek Kulturskole Bymiljø Landbruk Byplan Byggesak Delsum kultur og byutvikling

12 okt 2012 Sandnes Bydrift KB Sandnes bydrift felles VA-drift Byggdrift Sandnes matservice Hustrykkeriet Idrett og landskapsdrift Delsum Sandnes Bydrift KB Økonomi Skatt /lønn Budsjett og analyse, anskaffelser Delsum økonomi Organisasjon Organisasjon felles HMS Personal IT Servicekontoret Sandnes kompetansesenter Dokumentsenteret Politisk sekretariat Delsum organisasjon Totalt

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Sandnes Kommune Skolebehovsplan Sandnes Kommune Skolebehovsplan 2016-2019 2015 2 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser

Detaljer

DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009

DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009 DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Kommentar Disposisjonsfond 25701 Disposisjonsfond hk. 1.1 25701005 Bydelsutvalgene -147 565-147 565 25701020 Erstatningsordning barnevern

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette? Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar Konsekvenser av demografiske endringer Hvordan jobber Trysil kommune med dette? 1 2 Østlendingen 19.11.14 3 Inntektssystemet bygger i hovedsak

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Budsjett 2016 Administrasjonssjefens innstilling

Budsjett 2016 Administrasjonssjefens innstilling Budsjett 2016 Administrasjonssjefens innstilling Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Lønn 4580 2613-2923 Kultur Kultur Drift er budsjettert

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder) Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT:

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Sandnes bystyre Formannskapet Bystyret Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 Arkivsak : 200804121 Arkivkode : E. 614 A20 &30 Saksbeh. : S.Haugen

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200807065 : E: 140 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10 AREALREGNSKAP PR 1. JANUAR 2010

Detaljer

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2016 Agenda Før lunch (kl 1140-1230) Detaljer

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse

KOSTRA- og effektivitetsanalyse KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (Endelige/reviderte KOSTRA-tall 2015) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som

Detaljer

Presentasjon utkast HP /budsjett Kvinesdal,

Presentasjon utkast HP /budsjett Kvinesdal, Presentasjon utkast HP-2012-2015/budsjett 2012 Kvinesdal, 1 Status 2011 Årsprognose pr. 2.tertial: TOTALT heile driftsbudsjettet: I BALANSE Skule og barnehage - underskot Helse, sosial og omsorg - underskot

Detaljer

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang Audun Thorstensen, Telemarksforsking 1 Agenda Om KOSTRA Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie- og omsorgsgjennomgang

Detaljer

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Sigmund Engdal, Kommuneøkonomiseminar, Stavanger 6. april 2016 Problemstilling Kan utnyttelse

Detaljer

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 3

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 3 Notat Arkivkode : Saksnr. : 201200161 Saksbeh. : Til : Gruppelederne i Sandnes bystyre Fra : Rådmannen Dato : 19. november 2012 Kopi : Rådmannens ledergruppe Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Økonomiforum Troms 2015, Tromsø 8. september

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 2.10.2015 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800261 : E: A10 &00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 3/09 ENDRING AV OPPTAKSREGLENE

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov.

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov. Oppdragsgiver: Oppdrag: 605802-10 Riskatun Dato: 10.11.2016 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Trygve Valen VURDERING AV RISKATUN INNHOLD Innledning... 1 1.1 Planstatus... 2 Eksisterende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan i Levanger

Budsjett og økonomiplan i Levanger Budsjett og økonomiplan i Levanger 1 Budsjettet og økonomiplanen i årshjulet Lenke til årshjulet på nett Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 2 Økonomiplanen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Følgeskriv til skolebyggprogram

Følgeskriv til skolebyggprogram Lura bydelsutvalg 06.06.11 sak 14/11 Bydelsutvalgene Samarbeidsutvalgene ved skolene Fagforeningene Følgeskriv til skolebyggprogram 2012-2015 Rådmannen sender med dette skolebyggprogrammet for 2012-2015

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan

Budsjett 2016 Økonomiplan Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Talldelen i budsjettet Noen økonomiske forutsetninger Rammetilskudd 2015 Innbyggertilskudd, likt beløp pr 48 146 innbygger Utgiftsutjevning 20 323 Overgangsordninger/INGAR

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode :201004275 : E:461. Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonsutvalget 15.03.11 2/11.

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode :201004275 : E:461. Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonsutvalget 15.03.11 2/11. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. :201004275 : E:461 : Rune Mangersnes Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU 21.02.11 Administrasjonsutvalget 15.03.11 2/11 SYKEFRAVÆR I SANDNES

Detaljer

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg Ganddal bydelsutvalg 04.10.10 sak 31/10 Samarbeidsutvalg ved skolene, bydelsutvalg og fagforeninger Oppvekst skole Sandnes,31.08.2010 Deres ref: Vår ref: 201005224-1 Saksbehandler ROL Arkiv: E: 614 A20

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun

Detaljer

Landbrukskriteriet, og finansiering av landbruksforvaltning Litt historie Landbrukskriteriet Utgiftsutjamninga Bruk av rammetilskudd Oppsummering

Landbrukskriteriet, og finansiering av landbruksforvaltning Litt historie Landbrukskriteriet Utgiftsutjamninga Bruk av rammetilskudd Oppsummering Landbrukskriteriet, og finansiering av landbruksforvaltning Litt historie Landbrukskriteriet Utgiftsutjamninga Bruk av rammetilskudd Oppsummering Litt historie Landbruksforvaltninga var statlig før 1994.

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE

SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE Styrene i KFene NORD JÆREN Befolknings utviklingen i regionen frem til 2040 Innbyggere; + 100 000 Antall boliger; + 50 000 ØKONOMI Resultat

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan

Budsjett 2018 Økonomiplan Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 Rådmannens presentasjon i formannskap og administrasjonsutvalg 30.08.2017 Presentasjon av budsjett - Levanger 30.08.2017 1 Innramming av økonomiplanarbeidet Presentasjon

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Økonomiplan og Budsjett 2014

Økonomiplan og Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 og Budsjett 2014 Levanger kommune Lenke Presentasjon administrasjonsutvalget 13.11.2013 Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 1 Følgende dokument

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE:

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Stanley Wirak, leder Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik Heidi

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen 2015, Oslo 28.

Detaljer

Frivillige lag og foreninger avtaler og bruk av kommunale bygg

Frivillige lag og foreninger avtaler og bruk av kommunale bygg Arkivsak-dok. 039-17 Saksbehandler: Grethe Svihus Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 07.03.2017 Frivillige lag og foreninger avtaler og bruk av kommunale bygg Bakgrunn for saken: I forbindelse

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 90/2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 90/2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104800 : E: 144 A10 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 60/2011 Bystyret

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 03.11.2015 20151802-01 150 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

2.1 Driftsrammer 2013

2.1 Driftsrammer 2013 2.1 Driftsrammer 2013 Rådmannens forslag OPPVEKST SKOLE Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 10 Lønn 757 383 11 Forbruk 40 866 12 Drift -5 594 13 Kjøp av tjenester 20 800 14 Overføring 135 Sum

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan foreløpige vurderinger

Arealinnspill til kommuneplan foreløpige vurderinger Arealinnspill til kommuneplan 2019-2034 foreløpige vurderinger Innhold 1. Figgjo gamle skole... 2 2. Ganddal skole... 3 3. Hommersåk Utvidelse av offentlig areal Trekanten... 4 4. Lunde området... 5 5.

Detaljer

Planlagt ferdig Forv ferdig. Planlagt byggestart. Forv byggestart. Bevilgning. Avvik

Planlagt ferdig Forv ferdig. Planlagt byggestart. Forv byggestart. Bevilgning. Avvik entet kostn. Kostnad kvm Tomte eks. Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2 inkl. mva inkl. mva eks. mva* mva** fremdrift Merknader internt eksternt BTA mnd/år

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201002143 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010

Detaljer

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016 1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av K2 Moss & Rygge 2. Februar 2016 Tema for dagen Hva skal barnet hete? Kommunikasjonsplan Økonomi (forutsetninger) Visjoner/hovedmålsettinger

Detaljer

Kommunedelplan for Sandnes sentrum Varsel om planoppstart og høring av planprogram.

Kommunedelplan for Sandnes sentrum Varsel om planoppstart og høring av planprogram. Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Plan Sandnes, 08.03.2017 Deres ref: Vår ref: 17/05386-1 Saksbehandler: Ingrid Eide Arkivkode: Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035. Varsel om planoppstart

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene 13.11.2007 1 Forslaget bygger på Samt skriv av 8.11 fra KRD Budsjett 2007 - Presentasjon

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

Melding til utvalg forkultur og oppvekst 22.06.09 50/09. Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkorganisasjoner 2009

Melding til utvalg forkultur og oppvekst 22.06.09 50/09. Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkorganisasjoner 2009 Melding til utvalg forkultur og oppvekst 22.06.09 50/09 Arkivkode : E: 223 C10 Saksnr. : 200900285-69 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Fra : Kultursjefen Dato : 02.06.2009 Kopi : Driftstilskudd til

Detaljer

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015:

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Arkivsak-dok. 15-15 Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Saken gjelder: I denne saken legges frem status

Detaljer

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen Inntektssystemet Karen N. Byrhagen 24.11.2010 1 Finansiering av kommunesektoren (2011) Frie inntekter Skatteinntekter Rammetilskudd 40% 36% Bundne inntekter Egenbetalinger (gebyrer) Øremerkede tilskudd

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Vik + Balestrand + Leikanger + Sogndal Aurland + Lærdal + Årdal Høyanger + Balestrand Oppsummering av effektberegninger Oppsummering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16 Turnéplan: Samtidsmusikk på - ein eventyrleg Soma skole: trinn: 1 7, antall: 56 Kontakt Soma skole: 51 33 68 60 Marit Anne Almås marit.anne.almas@sandnes.kommune.no Lervigsv 22, 4014 STAVANGER 51530595

Detaljer

sentrale økonomibestemmelser i kommuneloven inntektssystemet for kommunene status for arbeidet med budsjett 2008

sentrale økonomibestemmelser i kommuneloven inntektssystemet for kommunene status for arbeidet med budsjett 2008 Budsjettarbeidet sentrale økonomibestemmelser i kommuneloven inntektssystemet for kommunene status for arbeidet med budsjett 2008 Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 Rådmann Ola Stene

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende

Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende Forv Forventet kostn. Kostnad kvm Tomtekostnader Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2 ferdig Forv ferdig inkl. mva inkl. mva eks. mva* eks. mva** fremdrift

Detaljer

06.05.2008 06.05.2008 27.05.2008

06.05.2008 06.05.2008 27.05.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 282195 : E: 4 &14 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 6.5.28 6.5.28 27.5.28

Detaljer

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8:

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8: NOTAT Avdeling: en Saksbeh.: Christina Ødegård Direkte tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no Vår ref.: 2014/895-1 Lnr.: 1041/2015 Dato: 18.02.2015 Høring - administrativ organisering

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 12/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103778 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen og Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet Saksfremlegg Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vestfold

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vestfold Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Vestfold Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Omstillingsprosjekt Målselv kommune

Omstillingsprosjekt Målselv kommune Omstillingsprosjekt Målselv kommune Ressursbruk og organisering Tillegg til TF-notat nr. 20/2017 KJETIL LIE, OLE SVERRE LUND, AUDUN THORSTENSEN, SONDRE GROVEN OG HELGE STØREN 1 Kolofonside Tittel: Undertittel:

Detaljer

Forv byggestart. Planlagt byggestart. Planlagt ferdig Forv ferdig. Bevilgning. Avvik

Forv byggestart. Planlagt byggestart. Planlagt ferdig Forv ferdig. Bevilgning. Avvik Forv Forventet kostn. Kostnad kvm Tomtekostnader Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2 ferdig Forv ferdig inkl. mva inkl. mva eks. mva* eks. mva** fremdrift

Detaljer

Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og. Martin

Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og. Martin Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og Martin Kommunesektorens inntekter er mer enn 500 mrd kroner Kommunenes inntekter: Skatteinntekter fra egne innbyggere Statlige overføringer rammetilskudd øremerkede

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2015/1052-8 Arkiv: 151 Saksbeh: Malin Paust Dato: 16.09.2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/15 Bystyret

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vest-Agder

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vest-Agder Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Vest-Agder Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer