Sandnes Kommune Skolebyggprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017"

Transkript

1 Sandnes Kommune Skolebyggprogram

2 2

3 Skolebyggprogram Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av tilstrekkelig skolekapasitet i Sandnes kommune. Skolebyggprogrammet skal bidra til at kommunen løser sin oppgave som skoleeier. På et overordnet nivå er skolebyggprogrammet en del av kommunens planarbeid for å sikre utvikling og samordnet oppgaveløsning i tråd med lover og bestemmelser for kommunens virksomhet. Skolebyggprogrammet er ikke et planleggingsverktøy for å løse utfordringer knyttet til bygningsmessig kvalitet eller behovet for vedlikehold av kommunens skolebygg. Prioritering av behovet for rehabilitering og vedlikehold skjer ut fra rent byggfaglige vurderinger. I noen sammenhenger er likevel et sammenfall med behovet for rehabilitering og utvidelse av kapasiteten. Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan På bakgrunn av gjennomgangen av kapasiteten ved hver enkelt skole i dette dokumentet, legger rådmannen fram sin anbefaling om hvilke tiltak som må til for å sikre tilstrekkelig skolekapasitet i Sandnes kommune. I gjeldende økonomiplan er det avsatte midler til tiltak ved følgende skoler: Ganddal skole utvidelse til en fullverdig 21 klassers barneskole med plass til 588 elever Ganddal skole bygging av ny dobbel gymsal og bygging av personal- og arbeidsrom for ansatte i henhold til gjeldende normer Iglemyr skole utvidelse med 196 elevplasser på barnetrinnet Sørbø skole utvidelse med 392 elevplasser på barnetrinnet Bogafjell skole utvidelse til minimum en fullverdig 21 klassers barneskole Figgjo skole modernisering og utvidelse Rådmannen anbefaler at flere nye prosjekter innarbeides i økonomiplanen for : Sandved skole utvidelse med brakkebygg klar til skolestart i 2015 Buggeland skole utvidelse klar til skolestart i 2017 Hommersåk skole - utvidelse med brakkebygg til en fullverdig B-7 skole Skaarlia - ny skole klar til skolestart i 2018 Giske ungdomsskole utvidelse md 4 klasserom - så fort som mulig Ny ungdomsskole på Bogafjell klar til skolestart i 2018 Hana skole klar til skolestart i 2017 eller 2018 Sandnes kommune har enkelte skoletjenester som dekker hele kommunen. Altona skole og ressurssenter er én av disse. Det er i gang arbeid med omregulering av tomten der Altona skole og ressurssenter holder til i dag. Det er derfor behov for nye lokaler til Altona skole og ressurssenter så raskt som mulig må være klar når skolen må ut av nåværende lokaler 3

4 Rådmannen påpeker at det er behov for videre utredning av kapasiteten ved flere skoler og områder i kommunen fram til neste rullering av skolebyggprogrammet, våren Dette gjelder: Sviland skole og behovet for økt kapasitet i forbindelse med boligbygging på Sviland - Malmheim skole og behovet for modernisering og utvidelse Ny barneskole i Riska bydel med plass til 21 klasser - klar til skolestart i Behovet for ny barneskole for å sikre tilstrekkelig skolekapasitet i området som omfattes av nærskoleområdet til Ganddal skole, Sandved skole og Stangeland skole. Skeiene ungdomsskole og spørsmålet om skolen skal rehabiliteres eller rives og erstattes av en ny ungdomsskole Kapasiteten samlet sett ved ungdomsskolene Øygard, Høyland, Skeiene, Giske og Lurahammaren 4

5 Elevtallsutvikling fram til 2013 Ved skolestart skoleåret vil det i henhold til opptelling være elever i grunnskolen i Sandnes. Dette er en økning på 179 elever fra skolestart skoleåret Tabellen nedenfor viser hvordan elevtallsutviklingen i grunnskolene Sandnes har vært fra 2008 til Barnetrinn Ungdomstrinn Totalt Økning fra året før Økning i prosent 0,90 % 0,86 % 0,75 % 1,10 % 0,97 % 1,8 % 5

6 Skoletyper Sandnes kommune vil skoleåret ha 29 grunnskoler. Med utgangspunkt i inndeling basert på størrelse som brukes av Statistisk Sentralbyrå, fordeler skolene seg slik: Kategori etter størrelse Antall Små skoler: under 100 elever 3 Middels store skoler: elever Store skoler: over 300 elever 18 SUM 29 Kategori etter skoletype Antall Barneskoler 21 Ungdomsskoler 7 Kombinerte skoler 1 SUM 29 I tillegg til skolene har Sandnes kommune kommunedekkende tjenester knyttet til opplæring ved : Altona skole- og ressurssenter Senter for flerspråklige barn og unge FBU Sandnes læringssenter Klassestørrelse og skolestørrelser Skolene i Sandnes kommune er normert ut fra at hver klasse kan ha opp til 28 elever. Lokale forhold på den enkelte skole kan gi variasjon i antallet elever i hver klasse. Opplæringsloven har en bestemmelse som sier at ingen klasser skal være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Vi bruker følgende skoletyper i Sandnes kommune: B-7 skole barneskole for 7 klasser og 196 elever B-14 skole barneskole for 14 klasser og 392 elever B-21 skole barneskole for 21 klasser og 588 elever U-12 skole ungdomsskole for 12 klasser og 336 elever U-15 skole - ungdomsskole for 15 klasser og 420 elever U-18 skole ungdomsskole for 18 klasser og 504 elever 6

7 Forventet befolkningsvekst og elevtallsvekst Kommuneplanen forutsetter en boligproduksjon på 550 boliger per år fram mot Deretter legger kommuneplanen opp til en noe mindre boligproduksjon i perioden slik at produksjon synker til 300 og helt til 100 i slutten av perioden. I 2012 ble det tatt i bruk ca 960 boliger i Sandnes. I formannskapet 27/8 ble saken Status utbyggingsprogram for Sandnes, behandlet (F-sak 100/13). I arbeidet med prognoser for elevtallsutviklingen er det også tatt hensyn til forventet boligproduksjon i henhold F-sak 100. Tabellen under viser prognosen for forventet vekst i elevtallet i økonomiplanen Tabellen forutsetter at 4 % av barn i grunnskolealder går i private skoler: Forventet utvikling i elevtallet i Økonomiplan Elevtall per kommunal telling Elevtallsprognose lagt til grunn i økonomiplan Elevtallsøkning i antall elever

8 Når behovet for skolekapasitet skal vurderes, er det ikke mulig å legge til grunn at enkelte elever skal gå på private skoler. Kommunen må i utgangspunktet planlegge skolekapasitet for alle barn i grunnskolealder bosatt i kommunen. Tabellene under viser prognose for elevtallsutviklingen i Sandnes kommune fram til 2018 for barnetrinnet og fram til 2025 for ungdomstrinnet. Prognosen tar utgangspunkt i - elevtallet i skolene ved skolestart i antallet barn i førskolealder bosatt i Sandnes kommune per forventet boligproduksjon i nærskoleområdet til hver skole I prognosen er det ikke trukket ut elever til private skoler for de nye 1.klassene. Barnetrinn - prognose for elevtallsutvikling Vekst Aspervika Austrått Bogafjell Buggeland Figgjo Ganddal Hana Hommersåk Høle Iglemyr Kyrkjevollen Lura Malmheim Maudland Porsholen Sandved Smeaheia Soma Stangeland Sviland Sørbø Trones Totalt Per var det registrert 1064 barn født i Dette tallet er innarbeidet i prognosen for utvikling i elevtallet. Skolene har per fått lister fra Folkeregisteret over barn født i 2008 og som skal begynne på skolen høsten På disse listene er det registrert 1074 barn. 8

9 Tabellen under viser prognose for utviklingen i elevtallet ved ungdomsskolene. Ungdomstrinn - prognose for elevtallsutvikling Vekst Giske Høle Høyland Lundehaugen Lurahammaren Riska Skeiene Øygard Trones Totalt Prognose samlet utvikling i elevtallet Barnetrinn Ungdomstrinn Samlet % - private skoler 1.trinn (snitt 1100 ) Samlet ØP Vekst Kapasitetsbehov ØP Samlet vekst Kapasitetsbehov ØP Tabellene under viser prognoser for antall klasser på barnetrinnet og ungdomstrinnet. For barnetrinnet vises prognose fram til For ungdomstrinnet vises prognose fram til

10 Prognose for antall klasser ved barneskolene Aspervika Austrått Bogafjell Buggeland Figgjo Ganddal Hana Hommersåk Høle Iglemyr Kyrkejvollen Lura Malmheim Maudland Porsholen Sandved Smeaheia Soma Stangeland Sviland Sørbø Trones Prognose for klassetall ungdomsskolene Giske u.skole Høle u.skule Høyland u.skole Lundehaugen u.skole Lurahammaren u.skole Riska u.skole Skeiene u.skole Øygard u.skole

11 Kapasitet og utvikling i elevtall og klassetall Tabellene nedenfor viser forholdet mellom kapasitet og utvikling i elevtallet for barnetrinnet og ungdomstrinnet. Ledig kapasitet - elevplasser - barnetrinn Kapasitet Aspervika Austrått Bogafjell Buggeland Figgjo Ganddal Hana Hommersåk Høle Iglemyr Kyrkejvollen Lura Malmheim Maudland Porsholen Sandved Smeaheia Soma Stangeland Sviland Sørbø Trones Totalt

12 Ledig kapasitet - elevplasser - ungdomstrinn Kapasitet Giske Høle Høyland Lundehaugen Lurahammaren Riska Skeiene Øygard Totalt Ledig kapasitet utenom Høle og Riska

13 Tabellene under viser prognoser for utviklingen av kapasiteten av klasserom for barneskolene og ungdomsskolene. Ledig kapasitet - klasserom - barnetrinn Ledig kapasitet Kapasitet Aspervika Austrått Bogafjell Buggeland Figgjo Ganddal Hana Hommersåk Høle Iglemyr Kyrkejvollen Lura Malmheim Maudland Porsholen Sandved Smeaheia Soma Stangeland Sviland Sørbø Trones Totalt Uten Sørbø og Maudland

14 Ledig kapasitet - klasserom ungdomstrinn Ledig kapasitet Kapasitet Giske Høle Høyland Lundehaugen Lurahammaren Riska Skeiene Øygard Totalt Totalt - utenom Riska Oppsummering - kapasitet ved skolene Tabellene over viser: - vi må forvente en vekst i elevtallet på mellom 1050 og 1100 elever fram til skoelstart i skolene Aspervika, Lura, Sørbø og Maudland vil ha ledig kapasitet. (I nærområdet til Sørbø forventes høy boligbygging etter 2018) - følgende barneskoler vil ha problemer med kapasiteten av klasserom: Buggeland, Figgjo, Hommersåk, Sandved og Smeaheia - Giske og Lundehaugen ungdomsskoler vil ha problemer med kapasiteten - På ungdomstrinnet vil det være stort behov for økt kapasitet etter

15 Elevtallsutvikling og skolekapasitet ved den enkelte skolen I det følgende blir det redegjort for kapasitetssituasjonen ved hver enkelt skole. Utgangspunktet er elevtelling per , oversikt fra folkeregisteret over førskolebarn bosatt i kommunen per og forventet boligbygging i kommunen i henhold til utbyggingsprogrammet (F-sak 100/13). I omtalen av hver enkelt skole er det valgt en noe ulik tilnærming for barneskolene og ungdomsskolene. Barneskolene omtales under følgende overskrifter: Skoleåret Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Perioden Tiltak Ungdomsskolene omtales under overskriftene under Skoleåret Perioden skolekapasitet Tiltak Gjennom denne tilnærmingen vil dokumentet både vise utfordringer i forhold til kapasiteten på kort og lang sikt. Det er de mer kortsikte utfordringene som danner grunnlag for tiltak i kommende økonomiplan. I flere sammenhenger pekes det på behov for løsninger i et mer langsiktig perspektiv og det vises til arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Nærskoleretten, forskrift om skoleplassering og skolekapasitet Bystyret behandlet saken Nærskoleretten og skolebyggprogram i Sandnes kommune (B-sak 44/12). Bystyret fattet følgende vedtak: Framtidige skolebyggprogram i Sandnes kommune utarbeides med utgangspunkt i at kommunens plikt til en samlet planlegging også innebærer å sikre at alle elever får gå på den nærmeste skolen. Vurderingen av hva som er den nærmeste skolen skal i første rekke ta utgangspunkt i geografiske forhold. Bystyret ber om en videreføring av utredning om nærskoleretten, der en ser på skolekretser og om en forskrift kan løse utfordringer vi i dag har i Sandnes kommune. Utvalg for kultur og oppvekst vedtok i sitt møte å sende forslag til Forskrift om skoleplassering i Sandnes kommune på høring. Omtalen av hver enkelt skole forholder seg i første rekke til nærskoleretten. Utfordringen med elevveksten i Sandnes kommune kan bare løses gjennom en økning i kapasiteten. Innføring av kretsgrenser vil etter rådmannens mening kunne stå i veien for gode og fleksible løsninger. Skolene utfordres til å finne løsningene i de konkrete situasjonene ved innskriving av elever. 15

16 ASPERVIKA SKOLE Skoleåret Aspervika skole er en B-14 skole med plass til 385 elever. Aspervika skole har god kapasitet på så godt som alle trinn skoleåret Som tabellen under viser, er det bare 1.trinn som er fullt. Skolen har i dag 14 ordinære klasserom. Alle disse klasserommene er i bruk. Aspervika skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antallet barn i førskolealder er såpass lavt i nærskoleområdet til skolen at elevtallet vil gå ned uten ny boligbygging. I henhold til utbyggingsprogrammet vil det kunne komme nye boliger på Dale i perioden Boligbyggingen vil kunne gi en økning i elevtallet. På dagens første trinn kan dette skape plassproblemer. Tabellen under viser prognose for elevtallsutviklingen fram mot skolestart i Aspervika skole - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall) Samlet elevtall Klasser Perioden Det er godkjent en bygging av totalt 148 boliger på Dale. Dersom vi legger til grunn at boligene blir bygget med et tempo på 20 boliger i året, vil utbyggingen være sluttført i slutten av perioden. Den totale utbyggingen på Dale vil kunne gi vekst i elevtrallet ved Aspervika. Det skulle likevel ikke skape plassproblemer på Aspervika totalt sett. Dersom elevtallet fordeler seg ujevnt på trinnene vil det på enkelte årskull kunne bli utfordringer med hensyn til kapasiteten. Skolen vil kunne finne organisatoriske løsninger på disse utfordringene. Tiltak Det foreslås ingen tiltak knyttet til Aspervika skole. 16

17 AUSTRÅTT SKOLE Skoleåret Austrått skole er en B-14 skole med plass til 378 elever. Skoleåret vil skolen ha 319 elever fordelt på 14 klasser. Austrått skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 378 Klasser 14 Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antall barn i førskolealder fordeler seg ujevnt på de ulike årskullene. Antall barn varierer fra 41 til 60. Det er i perioden lagt til rette for en viss boligbygging gjennom fortetting i nærskoleområdet til skolen. Totalt sett vil skolen kunne ta i mot alle elevene som sokner til skolen i perioden fram til skolestart i I det minst for ett av årene vil det kunne bli kapasitetsproblemer. Dette må skolen løse med organisatoriske tiltak. Austrått skole - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall Perioden I kommuneplanen finnes det områder avsatt til boligformål i nærskoleområdet til Austrått skole. Austrått skole vil få utfordringer med kapasiteten med dersom boligbyggingen i nærskoleområdet overstiger 100 boliger. Tiltak Det foreslås ikke tiltak knyttet til Austrått skole. 17

18 BOGAFJELL SKOLE Skoleåret Bogafjell skole er en ren barneskole. Skolen har inneværende skoleår 414 elever fordelt på 17 klasser. Skolen har 18 ordinære klasserom til disposisjon. Bogafjell skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 504 Klasser 18 Når den nye idrettshallen på Bogafjell er ferdig, skal gymsalen på skolen bygges om slik at skolen blir en fullverdig B-21skole med plass til 588 elever. Byggingen av gymsalen er blitt forsinket noe som vil gi utfordringer for skolen skoleåret Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antallet barn i førskolealder er høyt i nærskoleområdet til Bogafjell. I henhold til utbyggingsprogrammet vil det i perioden komme over 100 nye boliger i området. De fleste av disse ligger på Brattabø gård. Bogafjell skole vil dermed få vekst i elevtallet. Tabellen under viser prognosen for veksten i elevtall. Bogafjell skole - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall Perioden Det er ikke planlagt ytterligere boligbygging i nærområdet til Bogafjell skole. Det vil neppe være mulig å utvide skoleanlegget Bogafjell skole til å ta mer enn 645 elever. Det er ikke mulig med større utbyggingsfelt i nærskoleområdet til Bogafjell skole. Tiltak Etter planen skal Bogafjell skole bygges ut til en skole med plass til 21 klasser. Ombyggingen av gymsalen er ennå ikke kommet i gang. 18

19 Det vil være nødvendig å se elevinntaket på Bogafjell skole i sammenheng med elevinntaket på Buggeland skole. Dette blir foreslått i sak om ny Forskrift om elevplassering. Buggeland skole har også kapasitetsproblemer. 19

20 BUGGELAND SKOLE Skoleåret Buggeland skole er en B-14 skole med plass til 392 elever. Inneværende skoleår er Buggeland skole nesten helt full. Tabellen under viser at skolen bare har godt med plass på 2.trinn. Dette er utfordrende når det foregår massiv boligbygging i nærskoleområdet til skolen. Buggeland skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 392 Klasser 14 Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Dagens barnetall i førskolealder i nærskoleområdet til Buggeland skole tilsier at Buggeland skole må ta 3 klasser på 1.trinn fra skoleåret I perioden fram mot 2018 er det planlagt opp mot 250 boliger i nærskoleområdet. Dette vil gi vekst i elevtallet. Ved skolestart i 2018 vil ha bruk for 20 klasserom. Buggeland skole - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall Perioden Utbyggingsprogrammet forventer bygging av ca 240 boliger i perioden fram mot Dette vil gi ytterligere økning i elevtallet. Det kan ikke forventes at Buggeland skole vil få under 400 elever (B-14 skole) i perioden fram mot Tiltak Buggeland skole må bygges ut med 196 nye elevplasser til en B-21 skole med plass til 588 elever. Skolen må være utbygd til skolestart i Det er ønskelig med tidligere ferdigstillelse. Buggeland skole vil få utfordringer fram til skolen står ferdig utbygd i Buggeland skole må samarbeide med Bogafjell om elevinntaket, men også Bogafjell har kapasitetsproblemer. 20

21 Det kan bli nødvendig med ambulerende klasser og utvidet skoledag. FIGGJO SKOLE Skoleåret Figgjo skole er en barneskole med plass til 235 elever og 11 klasser. Skoleåret har skolen 179 elever. Figgjo skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 235 Klasser 11 Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Det har i de siste årenes boligbygging i Figgjo bydel har ført til at antallet barn i førskolealder har økt. Det er flere barn i årskullene født i enn tidligere år. Det vil foregå boligbygging i bydelen i perioden. Fram til skolestart i 2018 viser utbyggingsprogrammet at bydelen vil kunne få over 100 nye boliger. Dette vil føre til en økning i antall elever ved skolen. Tabellen under viser prognose for utviklingen av elevtall og behovet for klasserom i perioden fram mot Skolen har et brakkebygg som kan avhjelpe fram mot skolestart 2016/2017 eller 2017/2018. Fra 2018 er det nødvendig med kapasitetsutvidelse. Figgjo skole - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall Dagens Figgjo skole kan ikke møte denne elevtallsutviklingen. Perioden Det er planlagt omkring 15 nye boliger i perioden etter Dersom skolen bygges ut til en B-14 skole, vil skolen takle elevtallet i perioden. Dersom enkelte årskull blir større enn kapasiteten på en B-14 skole er ment å takle, må skolen finne organisatoriske løsninger. Skoletomten tillater ikke utbygging av skolen utover en B-14-skole. 21

22 Tiltak Figgjo skole får kapasitetsproblemer i perioden allerede i perioden fram mot Det er behov for en utvidelse av skolen. Det er i gjeldende økonomiplan avsatt midler til en modernisering og rehabilitering av Figgjo skole. Figgjo skole har et gammelt bygg med store innemiljøproblemer for elever og ansatte. Rehabilitering av gamle skolebygg er et uforutsigbart prosjekt. Ofte øker kostnadene fordi man oppdager nye mangler underveis i prosessen. Skoletomten på Figgjo er liten. Det er derfor ikke forsvarlig å utvide skolebygget på bekostning av elevenes uteareal. Ett av målene med rehabiliteringsprosjektet har tvert i mot vært å skape mer uterom for elevene gjennom å fjerne brakkene som står på skoletomten. En effektivisering av arealbruken på tomten kan bare skje ved å bygge i høyden. Ut fra en totalvurdering av behovet for rehabilitering av eksisterende bygg, utvidelse av elevkapasiteten og ønsket om en mer effektiv arealbruk på tomten, framstår det som mest fornuftig å rive dagens Figgjo skole for å bygge et helt nytt skoleanlegg. I forbindelse med boligbyggingen i Rossåsen er spørsmålet om kjøp av skoleplasser på Bærland skole i Gjesdal kommune blitt aktualisert. Bærland skole vil for mange elever bosatt i Rossåsen være den nærmeste skolen. Barnetallet i Figgjo bydel tilsier at det i årene framover vil være behov for 2 klasser på hvert trinn på barnetrinnet i bydelen. Behovet for 2 klasser per årskull reduseres ikke selv om Sandnes kommune kjøper plasser ved Bærland skole til de elevene som bor nærmere Bærland skole enn Figgjo skole. Dette vil derfor ikke være noe aktuelt tiltak. 22

23 GANDDAL SKOLE Skoleåret Ganddal skole blir for tiden utvidet og rehabilitert. Byggearbeidene skal etter planen avsluttes i løpet av skoleåret Når skolen er ferdig utvidet vil Ganddal skole være en fullverdig B-21 skole med plass til 588 elever. Skoleåret vil skolen ha 388 elever fordelt på 18 klasser. Ganddal skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever Klasser 21 Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antall barn i førskolealder i nærskoleområdet til Ganddal skole er høyt. Det vil også, i henhold til utbyggingsprogrammet, foregå noe boligbygging i nærskoleområdet til skolen i perioden fram til Totalt vil dette føre til Ganddal skole kan ha behov for 21 klasser. Dersom elevtallet fordeles ujevnt slik at skolen må ha 4 klasser på enkelte trinn, må skolen utfordres til å finne organisatoriske løsninger for å huse alle elevene. Ganddal skole - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall SFO på Ganddal holder til i brakkebygg på skoletomten. Det er ikke avsatt areal til SFO i hovedbyggene ved Ganddal skole. SFO må derfor fortsatt holde til i brakkebygget. Brakkebygget er gammelt og det må fortløpende vurderes om den bygningsmessige standarden tilsier at det er behov å erstatte det gamle brakkebygget med nybygg eller leie av andre lokaler. Perioden Når skolen er ferdig utbygd til skolestart i

24 Det er i utbyggingsprogrammet vist til godkjent plan for ca 130 boliger i et område sør for Åse Gård. Fullt utbygd vil dette området kunne gi mellom 20 og 30 elever til Ganddal skole. Dersom fødselstallene er høye og tilflytting av barnefamilier holder seg høyt i nærskoleområdet til skolen, vil Ganddal skole kunne få utfordringer med kapasiteten i perioden. Utfordringene med hensyn til kapasitet på Ganddal skole, må sees i sammenheng med utfordringene på Sandved skole. Det vil kunne bli behov for en ny barneskole i området mellom Ganddal og Sandved skoler. Tiltak Ombyggingen og utvidelsen Ganddal skole fullføres med dobbel gymsal klar til skolestart i Ombyggingen gir også personalrom og arbeidsrom for ansatte i henhold til gjeldende regelverk. Den bygningsmessige standarden på brakkebygget til SFO må vurderes fortløpende. I forbindelse med revisjon av kommuneplanen må det avsettes areal til skoletomt i området mellom Ganddal og Sandved skoler. 24

25 HANA SKOLE Skoleåret Hana skole er en B-14 skole med plass til 392 elever. Skoleåret vil skolen ha 356 elever og 14 klasser. På 2 av trinnene er det 56 elever. Klasserommene på Hana kan tillate opp til 30 elever. Det må likevel i hvert tilfelle vurderes om dette er pedagogisk forsvarlig og gir forsvarlig sikkerhet for elevene. Hana skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 392 Klasser 14 Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antallet barn i førskolealder er relativt høyt i nærskoleområdet til Hana skole. Det er godkjent noe boligbygging i perioden fram til Elev- og klassetallet ved Hana skole vil derfor stige noe fram mot skolestart i Flere boligprosjekter er satt på vent i påvente av økt kapasitet ved Hana skole. Det er lagt til rette for utvidelse av Hana skole til en B-21 skole med plass til 588 elever. Tabellen under viser prognose for utvikingen i elev- og klassetall ved Hana skole fram til skolestart i Hana skole - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall Flere av årskullene er helt marginale i forhold til om skolen må opprette 2 eller 3 klasser. Det er en god tradisjon i området mellom Aspervika og Hana skole at elever gjennom frivillig avtaler velger Aspervika skole dersom Hana skole er full. Perioden Området Ha07 er i kommuneplanen avsatt til boliger. Her vil det kunne komme ca 325 boliger. Området ligger innenfor nærskoleområdet til Hana skole. Fullt utbygd vil området kunne gi mellom 150 og 200 elever til Hana skole. Det er en forutsetning for boligbygging her at Hana skole er utvidet. 25

26 Tiltak På kort sikt er det ikke behov for utvidelse av Hana skole. En utvidelse av Hana skole med 196 nye elevplasser til en fullverdig B-21skole er derimot nødvendig for å realisere boligbygging i henhold til flere godkjente planer. 26

27 HOMMERSÅK SKOLE Skoleåret Hommersåk skole er fra en B-7 skole med plass til ca 160 elever. I dag mangler skolen ett klasserom. Hommersåk skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 160 Klasser 6 Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antallet barn i nærskoleområdet til Hommersåk skole er langt større enn det skolen har plass til. Tabellen under barnetallet for førskolebarn i nærskoleområdet; Hommersåk skole - barnetall Fødselsår Skolestart trinn Utbyggingsprogrammet viser byggeaktivitet i Riska bydel. Mye av byggeaktiviteten skjer i nærskoleområdet til Hommersåk skole. Fram mot skolestart i 2018 viser utbyggingsprogrammet at vi kan få i overkant av 100 ny boliger i nærskoleområdet til Hommersåk skole. Dette vil gi elevtallsvekst. Tabellen under viser prognose for utviklingen i elevtall og klassetall for Hommersåk skole dersom alle elevene i nærskoleområdet til skolen skulle hatt plass på skolen. Hommersåk skole - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall Perioden Dagens kommuneplan forutsetter bygging av 25 boliger i året i Riska bydel. Dette skulle gi 225 nye boliger perioden Utbyggingsprogrammet viser at planene som er 27

28 godkjent eller under utarbeiding vil gi ca 120 boliger i denne perioden. 100 av disse boligene kommer i nærskoleområdet til Hommersåk skole. Vi kan forvente at bygging av 100 boliger vil gi Hommersåk skole vekst i elevtallet. Dersom fødselstallet holder seg på nivå med dagens fødselstall i årene , vil utfordringene for kapasiteten for Hommersåk skole og skolestrukturen i Riska bydel utfordres. Hommersåk skole har ikke tilstrekkelig kapasitet i dag. En ytterligere forsering av boligbyggingen i Riska bydel vil forsterke utfordringene tilsvarende. Tiltak Hommersåk skole må utvides slik at skolen kan fungere som en fullverdig B-7 skole. Tomten på Hommersåk skole er på ca 10 mål. Det er derfor ikke mulig å utvide skolen til en B-14 skole. Dagens skolebygg på Hommersåk skole er ikke tilfredsstillende. Toalettforholdene er ikke gode. Arbeidsrom for lærere og personalrom for øvrig er heller ikke tilfredsstillende. Disse forholdene kan bedres gjennom bygging et brakkebygg med 2 4 klasserom/ personalrom og arbeidsrom for de ansatte. Nærheten til Riska ungdomsskole gjør at Hommersåk skole kan bruke spesialrom i ungdomsskolebygget. I alle fall fram mot 2025 vil Riska ungdomsskole ha rimelig god kapasitet. Det blir parallelt med skolebyggprogrammet fremmet sak om forskrift for skoleplassering i Sandnes kommune. Her foreslås at dagens forskrift opprettholdes og at skolene i Riska bydel fordeler elevene mellom seg. I praksis innebærer dette at flere elever fra grunnkretsen Hommersåk 2 overføres fra Hommersåk skole til Maudland skole så lenge Hommersåk skole ikke har ledig kapasitet. Et slikt grep vil løse utfordringene for Hommersåk skole fram mot 2020/2022. Den totale skolekapasiteten på barnetrinnet i Riska bydel vil bli for liten rundt 2020/2022. På det tidspunktet må kapasiteten totalt sett i bydelen være økt. Ut fra et skolefaglig ståsted anbefales det at det bygges en ny skole på Trekanten i Riska. Denne skolen må erstatte Hommersåk skole. 28

29 IGLEMYR SKOLE Skoleåret Iglemyr skole er en B-14 skole med plass til 392 elever. Skoleåret vil skolen ha 388 elever. Som tabellen under viser, har skolen i dag flere klasser enn skolen er bygget for. Skolens SFO lokaler er lite tilfredsstillende. Det er vedtatt utvidelse av Iglemyr skole med 196 elevplasser til en B-21 skole. Etter planen skal utbyggingen værer ferdig til skolestart i Iglemyr skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 392 Klasser 14 Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antallet barn i førskolealder i nærskoleområdet til Iglemyr skole varierer mellom 67 og 85 for årskullene Dette tilsier at skolen vil ha behov for 3 klasserom på 1.trinn i årene som kommer. Dette fanges opp etter at utbyggingen ved Iglemyr er ferdig i Utbyggingsprogrammet peker på at det er godkjent planer for omtrent 300 boliger i nærskoleområdet til Iglemyr fram mot skolestart i I denne perioden er også boligbyggingen i Kleivane kommet godt i gang. Dette vil kunne gi økning i elevtallet på Iglemyr. Skolen kan bli nødt til å opprette 4 klasser på noen av trinnene dersom elevene fordeles ujevnt på årskullene. Ombyggingen av Havanasenteret til boliger (Hana Sanz) er i gang. Dette området ligger under nærskoleområdet til Iglemyr skole. Det er usikkert om dette prosjektet vil gi særlig vekst i elevtallet ved Iglemyr skole. Det er i tabellen under tatt hensyn til en viss vekst i elevtallet som følge av boligene i det gamle Havanasenteret. Tabellen under viser prognose for utviklingen i elev- og klassetall fram mot skolestart i Iglemyr skole - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall Perioden Utbyggingsprogrammet viser at godkjente planer tilsier stor byggeaktivitet i nærskoleområdet til Iglemyr skole i perioden fram mot Med utgangspunkt i kommuneplanen, planer som 29

30 er under utarbeidelse og godkjente planer, vil det kunne komme i underkant av 1200 nye boliger i Skaarlia, Kleivane og på Vedafjell. Det er planaktivitet i forhold til litt over 600 av disse boligene. Dette vil gi en betydelig vekst i elevtallet på barnetrinnet. Området Ha08 er i kommuneplanen avsatt til boliger. Arbeidet med reguleringsplan er i gang. Her vil det kunne komme ca 325 boliger. Området ligger innenfor nærskoleområdet til Iglemyr skole. Også dette området vil vekst i antall elever til Iglemyr skole. Iglemyr skole vil ikke kunne møte både veksten i elevtall i Skaarlia, Kleivane og på Hana (Ha08). Det vil derfor bli behov for en ny barneskole i Skaarlia. Arbeidet med å omgjøre hele Havanasenteret (ikke bare Hana Zanz) til boliger er i gang. Her vil det kunne komme 350 boliger. Om det blir for stor vekst i elevtallet ved Iglemyr skole som følge av de nye boligene her, bestemmes i stor grad av hva slags boliger som bygges. Ved neste rullering av skolebyggprogrammet vet vi mer om det. Tiltak Iglemyr skole vil ikke ha kapasitet til å ta i mot alle elevene som vil komme som en følge av boligbyggingen i Skaarlia og Kleivane, selv etter utbyggingen til en B-21 skole. Det er nødvendig med en ny barneskole i Skaarlia. Den bør stå ferdig til skolestart i

31 KYRKJEVOLLEN SKOLE Skoleåret Kyrkjevollen skole er en B-14 skole med noe begrenset kapasitet. Skolen har plass til 380 elever. Skoleåret vil skolen ha 342 elever. Kyrkjevollen skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 380 Klasser 14 Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antall barn i førskolealder i nærskoleområdet til Kyrkjevollen ligger på mellom 40 og 50 for hvert årskull. Dette er godt innenfor kapasiteten til skolen. Utbyggingsprogrammet forutsetter noe ny boligbygging i nærskoleområdet til Kyrkjevollen. Totalt vil det komme ca 40 nye boliger i perioden. Dette vil gi en såpass begrenset vekst i elevtallet at skolen ikke vil ha problemer med å takle veksten. Som tabellen under viser vil elevtallet ved Kyrkjevollen ligge stabilt på mellom 340 og 350 elever i perioden fram mot Kyrkjevollen skole prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall Perioden Kyrkjevollen skole blir isolert sett i liten grad berørt av planene om ny boligbygging i Riska bydel. Dette gjelder i forhold til planer som er vedtatt og planer som er under utarbeidelse. Kyrkjevollen skole og skolekapasiteten og skolestrukturen i Riska bydel Det blir parallelt med skolebyggprogrammet fremmet sak om forskrift for skoleplassering i Sandnes kommune. Her foreslås at dagens forskrift opprettholdes og at skolene i Riska bydel fordeler elevene mellom seg. I praksis innebærer dette at flere elever fra grunnkretsen Hommersåk 2 overføres fra Hommersåk skole til Maudland. Noen elever kan også bli overført til Kyrkjevollen skole. 31

32 Forslaget om å videreføre dagens forskrift innebærer at Kyrkjevollen skole opprettholdes som en B-14 skole. Tiltak Det blir ikke foreslått tiltak knyttet til Kyrkjevollen skole. 32

33 LURA SKOLE Skoleåret Lura skole er bygget som en B-21 skole med plass til 588 elever. Skoleåret vil skolen ha 304 elever og 14 klasser. Lura skole har i dag ledig kapasitet. Lura skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 588 Klasser 21 Arbeidsrom og personalrom for de ansatte kan være en kritisk faktor ved Lura skole. Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antallet barn i nærskoleområdet til Lura skole er høyt. Elev- og klassetallet ved skolen vil derfor stige i årene framover. Utbyggingsprogrammet viser at det vil komme 240 boliger i nærskoleområdet til Lura skole i perioden. Mesteparten av dette er leiligheter som ikke først og fremst er bygget for barnefamilier. Vi må likevel regne med en økning i elevtallet som følge av denne boligbyggingen. Vi kan også regne med at byggingen av leiligheter i Lura bydel vil føre til et generasjonsskifte i dagens familieboliger. Tabellen under viser prognose for utviklingen av elev- og klassetall for Lura skole med elever fra nærskoleområdet til skolen: Lura skole - prognose trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall I 2018 vil Lura skole måtte ta i bruk alle sine klasserom. Perioden Utbyggingsprogrammet viser fortsatt boligvekst i nærskoleområdet til Lura skole. Det er planlagt bygging av ca 600 nye boliger i Lura bydelssenter i perioden Vi må regne med elevtallsvekst ved Lura skole som følge av disse boligene. Dersom fødselstallet i 33

34 bydelen for øvrig holder seg høyt, vil ikke Lura skole ha kapasitet til å ta i mot alle elevene i nærskoleområdet til skolen. Tiltak Nærskoleområdet til dagens Lura skole må tilføres økt kapasitet etter hvert som antallet boliger ved Lura bydelssenter øker. Dette vil være aktuelt etter Tomten på Lura skole er stor nok til at Lura skole kan utvides til en B-28 skole med plass til 784 elever. Så store skoler har vi så langt ikke bygget i Sandnes. Dersom Lura skole ikke skal utvides, må det i første rekke avsettes tomt til skoleformål i forbindelse med revidering av kommuneplanen. Lura skole må fortsette å samarbeide med Porsholen skole om elevinntaket for de elevene som bor i området mellom de 2 skolene. 34

35 MALMHEIM SKULE Skoleåret Malmheim skole er en B-7 skole med plass til 130 elever. Skoleåret har skolen 96 elever. Det er trangt på 2. trinn. Malmheim skule Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 130 Klasser 7 Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antallet barn i førskolealder varierer mellom 11 og 22 for årskullene født I henhold til utbyggingsprogrammet er det planlagt noe boligbygging i Malmheim i perioden fram mot skolestart i Det største klasserommet på Malmheim skole kan gi plass til 22 elever. Tabellen under viser at Malmheim skole mot slutten av perioden vil kunne få noen flere elever enn det skolen har kapasitet til å ta imot. Malmheim skule - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall Perioden Utbyggingsprogrammet viser godkjente planer i underkant av 25 nye boliger etter Dette vil kunne gi en økning i elevtallet på elever. Malmheim skole vil neppe ha behov for å opprette mer enn 1 klasse per trinn. At klasserommene er så små, vil kunne skape utfordringer på enkelte trinn. Tiltak Den eldste delen av Malmheim skole er i liten grad egnet til å møte kravene til et moderne skolebygg. I tillegg mangler skolen tilfredsstillende lokaler for ansatte. Når det i tillegg vil være utfordringer i forhold til kapasitet, vil det være riktig å utrede mulighetene for utbedring av skoleanlegget på Malmheim fram mot neste rullering av skolebyggprogrammet. 35

36 MAUDLAND SKOLE Skoleåret Maudland skole er en B-14 skole med plass til 392 elever. Skolen har ytterligere rom som kan brukes dersom elevtallet på enkelte trinn overstiger 56. Skoleåret har Maudland skole 192 elever fordelt på 8 klasser. Maudland skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 392 Klasser 14 Etter at Hommersåk skole ble omgjort til 1-7 skole i 2012, har elevtallet på Maudland skole gått ned. Inneværende skoleår er det stor ledig kapasitet ved Maudland skole. Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antallet bar i førskolealder i nærskoleområdet til Maudland skole varierer mellom 14 og 25 for årskullene fra Dette vil i seg selv gi nedgang i elevtallet. Utbyggingsprogrammet viser godkjente planer for 60 boliger i nærskoleområdet til Maudland. Dette vil kunne gi vekst i elevtallet. Tabellen under viser prognose for elevtallsutviklingen ved Maudland skole fram til skolestart i 2018: Maudland skole - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall Elevtallet går ned fra 192 inneværende år til 160 ved skolestart i Denne nedgangen skyldes at årets 7.trinn er det siste trinnet med elever fra både Maudland og Hommersåk. Perioden I henhold til utbyggingsprogrammet er det planlagt 10 boliger i nærskoleområdet til Maudland skole. Dette vil kunne gi en liten vekst i elevtallet på omlag 5 elever. Maudland skole vil derfor, isolert sett, ha god ledig kapasitet i perioden. 36

37 Maudland skole og skolekapasiteten og skolestrukturen i Riska bydel Det blir parallelt med skolebyggprogrammet fremmet sak om forskrift for skoleplassering i Sandnes kommune. Her foreslås at dagens forskrift opprettholdes og at skolene i Riska bydel fordeler elevene mellom seg. I praksis innebærer dette at flere elever fra grunnkretsen Hommersåk 2 overføres fra Hommersåk skole til Maudland skole. Et slikt grep vil føre til en økning i elevtallet på Maudland skole. Den totale skolekapasiteten på barnetrinnet i Riska bydel vil bli for liten rundt 2020/2022. På det tidspunktet må kapasiteten totalt sett i bydelen være økt. Ut fra et skolefaglig ståsted anbefales det at det bygges en ny skole på Trekanten i Riska. Den videre utviklingen i boligbyggingen vil være avgjørende for om Maudland skole skal opprettholdes etter Tiltak Det blir ikke foreslått tiltak ved Maudland skole. 37

38 PORSHOLEN SKOLE Skoleåret Porsholen skole er en B-14 skole med plass til 392 elever. Skoleåret vil skolen ha 297 elever og 14 klasser. Porsholen skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 392 Klasser 14 Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antallet barn i førskolealder i nærskoleområdet til Porsholen varierer mellom 34 og 49 for årskullene Utbyggingsprogrammet viser at det vil komme 32 boliger i nærskoleområdet til Porsholen skole i perioden fram mot skolestart i Dette vil kunne gi vekst i elevtallet til Porsholen skole. Samlet sett vil Porsholen skole ha tilstrekkelig kapasitet totalt sett og på alle trinn i perioden fram til skolestart i 2018 slik tabellen under viser: Porsholen skole - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall Perioden Utbyggingsprogrammet viser at det er i gangsatt arbeid med tanke på transformasjon av et område for næringsvirksomhet til et område for boliger langs Gamleveien. Utbyggingsprogrammet peker på at området kan gi 350 boliger. Selv om det i hovedsak planlegges å bygge leiligheter, må vi forvente at såpass mange boliger vil gi økning i elevtallet på Porsholen skole isolert sett. Bygging av leiligheter vil føre til et generasjonsskifte i de eksisterende familieboligene. Dette vil i sin tur, kunne gi økning i elevtallet ved skolen. Porsholen skole kan derfor komme til å få kapasitetsproblemer, i det minste på enkelte trinn. Skolen er dårlig rustet til å øke antallet klasser utover 14. Samtidig vil også Lura skole bli full i denne perioden. 38

39 Tiltak Porsholen skole må fortsette samarbeide med Lura skole om fordeling av elever fra området mellom de 2 skolene. Dersom Lura skole ikke skal utvides til en B-28 skole, må det i revisjonen av kommuneplanen avsettes tomt til en ny barneskole i Lura bydel. 39

40 SANDVED SKOLE Skoleåret Sandved skole er en B-21 skole med plass til 588 elever. Skoleåret vil skolen ha 518 elever og 15 klasser. Det er 4 klasser på 1.trinn. Skolen har tatt i bruk et spesialrom og bruker det til vanlig klasserom. Sandved skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 588 Klasser 21 Perioden fødselstall, boligbygging og skolekapasitet Antallet barn i førskolealder i nærskoleområdet til Sandved skole varierer mellom 85 og 100 for årskullene Dette er langt flere barn enn Sandved skole kan ta i mot. Utbyggingsprogrammet viser at det i tillegg vil bygges litt over 200 boliger i nærskoleområdet til Sandved skole fram mot skolestart i Dette vil kunne gi en ytterligere økning i elevtallet. Tabellen under viser prognose for utviklingen i elevtall og klassetall ved Sandved skole fram mot skolestart i 2018: Sandved skole - prognose Skolestart trinn (dagens barnetall Samlet elevtall Klassetall Sandved skole vil kunne løse utfordringene med økningen i antall klasser gjennom organisatoriske tiltak fram til skolestart i Fra skolestart i 2015 må kapasiteten utvides. Perioden Utbyggingsprogrammet viser at det foreligger godkjente planer for bygging av ytterligere 65 boliger fra I tillegg er det i gangsatt planarbeid for et stort område i Åsedalen. Kommuneplanen legger opp til at det skal bygges 350 boliger her. Det endelige boligantallet er ikke fastsatt. Det vil i alle fall komme 415 nye boliger i nærskoleområdet til Sandved skole utover på tallet. Selv om det i hovedsak bygges leiligheter, må vi forvente at såpass mange boliger vil økning i elevtallet på Sandved skole isolert sett. Bygging av leiligheter vil dessuten kunne 40

41 føre til et generasjonsskifte i de eksisterende familieboligene. Dette vil i sin tur gi økning i elevtallet. Utfordringene med hensyn til kapasitet på Sandved skole, må sees i sammenheng med utfordringene ved Ganddal skole. Det vil bli behov for en ny barneskole i området mellom Sandved og Ganddal skoler. Tiltak Sandved skole vil ikke kunne ta i mot alle elevene som sokner til skolen i årene som kommer. Det er heller ikke tilstrekkelig kapasitet på naboskolene Ganddal og Stangeland til at utfordringene kan løses uten at skolekapasiteten økes. I høringsutkastet til skolebyggprogrammet ble det foreslått å bygge om gymsalen til klasserom. En ombygging av gymsalen vil ikke gi tilstrekkelig økt kapasitet til å møte elevtallsveksten i nærskoleområdet til Sandved skole. Naboskolene har heller ikke ledig kapasitet. Tomten til Sandved skole gir ikke rom for en utvidelse av Sandved skole til en B-28 skole. På lang sikt er løsningen at det bygges en ny barneskole som kan gi tilstrekkelig kapasitet i området Ganddal Sandved Stangeland. På det nåværende tidspunkt finnes det ikke frigitt tomteareal til en slik ny barneskole. Spørsmålet må avklares nærmere fram mot senere skolebyggprogram. På helt kort sikt må Sandved skole løse utfordringene med vekst i elevtallet gjennom utvidelse av klassetallet innenfor dagens skolebygg. I påvente av at en ny skole skal stå ferdig, må kapasiteten ved Sandved økes gjennom midlertidig bruk av brakkebygg/paviljong. Dette bør være på plass til skolestart i

Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Sandnes Kommune Skolebehovsplan Sandnes Kommune Skolebehovsplan 2016-2019 2015 2 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Følgeskriv til skolebyggprogram

Følgeskriv til skolebyggprogram Lura bydelsutvalg 06.06.11 sak 14/11 Bydelsutvalgene Samarbeidsutvalgene ved skolene Fagforeningene Følgeskriv til skolebyggprogram 2012-2015 Rådmannen sender med dette skolebyggprogrammet for 2012-2015

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103778 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen og Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg Ganddal bydelsutvalg 04.10.10 sak 31/10 Samarbeidsutvalg ved skolene, bydelsutvalg og fagforeninger Oppvekst skole Sandnes,31.08.2010 Deres ref: Vår ref: 201005224-1 Saksbehandler ROL Arkiv: E: 614 A20

Detaljer

Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet.

Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet. Høringsuttalelser til Forslag til skolebyggprogram for Sandnes kommune 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanleggene i Sandnes kommune. En skjematisk oversikt med rådmannens kommentarer. Høringsinstans

Detaljer

04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010. Rådmannen legger med dette fram endelig forslag til Skolebyggprogram for 2011-2014.

04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010. Rådmannen legger med dette fram endelig forslag til Skolebyggprogram for 2011-2014. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005224 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen/Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler 13.10.2015 Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler Forslag til endring for 1. trinn 2016 Kapasitet og behov Samlet elevtallsvekst på rundt 7.900 elever fram mot 2025.

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på manglende kapasitet på Bodøsjøen skole. Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst (mmmm) og høy vekst (hhmh). Disse

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16 Turnéplan: Samtidsmusikk på - ein eventyrleg Soma skole: trinn: 1 7, antall: 56 Kontakt Soma skole: 51 33 68 60 Marit Anne Almås marit.anne.almas@sandnes.kommune.no Lervigsv 22, 4014 STAVANGER 51530595

Detaljer

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov.

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov. Oppdragsgiver: Oppdrag: 605802-10 Riskatun Dato: 10.11.2016 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Trygve Valen VURDERING AV RISKATUN INNHOLD Innledning... 1 1.1 Planstatus... 2 Eksisterende

Detaljer

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG Saksbehandler: Sverre Korslund Arkiv: 14/A20/ Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER Dokumenter Dato Trykt

Detaljer

Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08

Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08 Side 1 av 5 Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08 Fra: Spanne, Terje [Terje.Spanne@nov.com] Sendt: 30. september 2008 12:34 Til: Hei, bydelsekr Emne: FW: Ungdomskole - Ganddal Kan du kalle inn den som

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

Turnéplan: Du kan vaske do! 15/16

Turnéplan: Du kan vaske do! 15/16 Tor 10. sep. 2015 kl. 09:00 Aspervika skole Aspervika skole: trinn: 6, antall: 23 4329 SANDNES 51 97 37 10 Margrethe Hegheim margrethe.hegheim@sandnes.kommune.no 51973710 Tor 10. sep. 2015 kl. 10:00 Aspervika

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906426 : E: B31 &71 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 12.10.2009 62/09 TILBUD TIL MINORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/07425-006 Dato: * SKALSTADSKOGEN SKOLE VALG AV SKOLETYPE SAK TIL : BYSTYREKOMITÉ 4 / BYSTYRET Saksordfører : Anne Kristin Aabo

Detaljer

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune Aukra kommune Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune For perioden 2013-2030 2013-11-19 Oppdragsnr.: 5132338 Till Oppdragsnr.: 5132338 Rev. 0 Dato: 19.11.2013

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Skolebehovsplan trondheimsskolen

Skolebehovsplan trondheimsskolen Skolebehovsplan trondheimsskolen 2020-2035 Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 24-25. oktober 2017 Jan A. Hårvik, rådgiver i rådmannens fagstab Skolebehovsplan 2020-2035

Detaljer

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen 1 Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen Elevtallsvekst og lite tilgjengelig ledig - stor vekst på fastlandssiden, Kopervik-området og Åkra-området 95 flere elever framover mot 23 - nær 8 flere elever

Detaljer

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Saksutskrift Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Arkivsak-dok. 14/02230-68 Saksbehandler Svanhild Bergmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.01.2017 1/17 2 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Høybråten skole Bergtunveien 9 1087 OSLO Dato: 10.11.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00367-191 Miriam Abildsnes Opprettelse av inntaksområde for Haugenstua

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015 OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 20.05.2015 Utvalg for teknikk og miljø 21.05.2015 Kommunestyret 18.06.2015

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET

RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET Saksframlegg RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET Arkivsaksnr.: / Saksbehandler: Sveinung Eiksund ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på nye inntaksområdet for Mørkvedmarka skole og ny skole i Mørkvedbukta Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Høybråten skole Bergtunveien 9 1087 OSLO Dato: 25.09.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00367-75 Miriam Abildsnes, 479 04 183 Opprettelse av inntaksområde

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.01.2016 N - 401 15/121214 16/10604 Saksbehandler: Atle Thorud Saksansvarlig: Siv Herikstad Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv.

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. N- Vår saksbehandler Brage Risstad Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Høring - endring av opptaksområde for Nyborg, Åsveien og Byåsen skoler Rådmannen vil foreslå mindre endinger

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.12.2015 N - 401 15/121214 15/253075 Saksbehandler: Atle Thorud Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402 Oslo kommune f i i? 2.1. Utdanningsetaten J51 äoiaooie-i3 i e VHJ; ;l;j, i i' Se mottakertabell Dato: 10.11.2014 Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Nye inntaksområder for 29 skoler i Oslo

Nye inntaksområder for 29 skoler i Oslo 24.09.2015 Nye inntaksområder for 29 skoler i Oslo Forslag til endring for 1. trinn 2016 Kapasitet og behov Samlet elevtallsvekst på rundt 8.300 elever fram mot 2025 Først vekst på barnetrinnet, deretter

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker kommune - høring

Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker kommune - høring Saksframlegg Saksbehandler : Jo - Rasmus Holt Zachariassen Saksnr.: 15 / 5704 Saksordfører : Oddvar Igland (Sp) Behandles av: Komité for oppvekst Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst / SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005710 : E: 614 A1 &47 : Hreinn Sigurdsson og Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 2

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 2 Notat Arkivkode : Saksnr. : 201200161 Saksbeh. : Til : Gruppelederne i Sandnes bystyre Fra : Rådmannen Dato : 15. november 2012 Kopi : Rådmannens ledergruppe Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv.

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. N- Vår saksbehandler Brage Risstad Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Høring - endring av opptaksområder for skolene Byåsen, Dalgård, Stavset og Hallset Rådmannen vil foreslå

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

Barnehage- og skolestrukturen i årene framover. Innlegg på strategiseminaret 22. mai Ved kommunalsjef Roy Thomassen

Barnehage- og skolestrukturen i årene framover. Innlegg på strategiseminaret 22. mai Ved kommunalsjef Roy Thomassen Barnehage- og skolestrukturen i årene framover Innlegg på strategiseminaret 22. mai 2014 Ved kommunalsjef Roy Thomassen Dagens barnehagestruktur BARNEHAGER 2014 Kommunale: Godkjente enheter: Opptak per

Detaljer

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Landbruk, tettsted, by, regionalt senter ++ 2 Illustrasjon til detaljplan for Lura bydelsenter

Detaljer

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013 Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-213 Innledning I vurderingene av skolestrukturen er det hensiktsmessig å se på elevtallsutviklingen i Arendal kommune fra 1992 og frem til i dag. Elevtall

Detaljer

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1073 /17 Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ASKI ESARK-112-201634184-14 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage, skole og idrett legger frem forskrift om skolekretsgrenser i Bergen

Detaljer

Minoritetsspråklige førskolebarn og nyankomne minoritetsspråklige elever i Sandnes kommune

Minoritetsspråklige førskolebarn og nyankomne minoritetsspråklige elever i Sandnes kommune Utvalg for kultur og oppvekst 12.10.09 sak 62/09 vedlegg 2 Minoritetsspråklige førskolebarn og nyankomne minoritetsspråklige elever i Sandnes kommune Sandnes 3.september 2009. Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20 Byrådssak 50/12 Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel LRS SARK-21-200801026-20 Hva saken gjelder: I B-sak 302/10 «Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011 2024» ble vedtaket

Detaljer

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2013/10216-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune legger

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by -

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by - KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.02.2012 004/12 HENO Kommunestyret 08.03.2012 018/12 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Skolebehovsplan vurdering av elevtallskapasitet i Vestfossen og Hokksund. Saksordfører: Lise Clifford/ Hilde Nyblin- Austgulen

Skolebehovsplan vurdering av elevtallskapasitet i Vestfossen og Hokksund. Saksordfører: Lise Clifford/ Hilde Nyblin- Austgulen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2016/1824-17210/2016 Arkiv: 144 Skolebehovsplan 2017-2030 - vurdering av elevtallskapasitet i Vestfossen og Hokksund. Saksordfører: Lise Clifford/

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: 614 A20 Arkivsaksnr.: 15/174 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 28.01.2015 Formannskapet Kommunestyret SKOLEBRUKSPLAN 2015-2030 Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/ Ås kommune Utbygging av Rustad skole Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/02853-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap 2015-2019

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/1220-3 OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 14/1220-1, Skolebruksplan

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200807065 : E: 140 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10 AREALREGNSKAP PR 1. JANUAR 2010

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Godlia skole Vetlandsveien 45 0671 OSLO Dato: 10.11.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00367-221 Miriam Abildsnes Endring av inntaksområdet mellom Godlia,

Detaljer

Skolebruksrapport: Elevtallsutvikling ved Harestua og Grua skoler

Skolebruksrapport: Elevtallsutvikling ved Harestua og Grua skoler Skolebruksrapport: Elevtallsutvikling ved Harestua og Grua skoler våren 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Utgangspunkt for arbeid med rapporten... 3 1.2 Kommunalt vedtatte føringer som berører skolebruksplanen...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Se mottakertabell Dato: 09.12.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/02456-1 Berit Ree Landet, 23 46 72 54 Disen og Grefsen skoler - endring av skolenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 Høringsperiode: Mars og april 2013 0 Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 1 Forord... 3 2 Historisk befolkningsutvikling... 4 3 Beregningsforutsetninger... 6 3.1 Prognoseområder (geografiske inndelinger)... 10 4

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak : Saksbeh. : Gurid Lomeland

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak : Saksbeh. : Gurid Lomeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200801075-12 Arkivkode : 210 & 34 Saksbeh. : Gurid Lomeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.06.08 46/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

Høring vedrørende vurdering av behov for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda

Høring vedrørende vurdering av behov for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201100106-26 Saksbehandler: GEKN Emnekode: SARK-03 Til: Fra: Høringsinstansene Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato: 19. januar

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 10.11.20.11 Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN 2012-2022 Forslag til Skolebehovsplan 2012-22 er

Detaljer

Mulighetsstudie. Skolekapasitet, utbyggingsbehov, strukturmuligheter og konsekvenser

Mulighetsstudie. Skolekapasitet, utbyggingsbehov, strukturmuligheter og konsekvenser Mulighetsstudie Skolekapasitet, utbyggingsbehov, strukturmuligheter og konsekvenser 1 Mandatet (KS-sak 70/15) «Kommunestyret ønsker en helhetlig gjennomgang av kommunens skolestruktur i hele kommunen på

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite skoleanlegg Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes Informasjonsmøte Modellutredning FASE 1 21. Oktober 2015 Skarnes 1 Mandat / Oppgave Fase 1: Utredning av strukturmodell Sør-Odal kommune ønsker å utrede tre alternative modeller som skoleløsning for en

Detaljer