Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes Kommune Skolebehovsplan"

Transkript

1 Sandnes Kommune Skolebehovsplan

2 2

3 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser s.6 Historisk tilbakeblikk - elevtallsutvikling s. 7 Forventet elevtallsutvikling for Sandnes kommune s.7 Elevtallsutvikling og skolekapasitet ved den enkelte skolen s.10 3

4 Skolebehovsplan Sandnes kommune Skolebehovsplan Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune Skolebehovsplanen er kommunens styringsverktøy for planlegging av tilstrekkelig skolekapasitet i Sandnes kommune. Skolebehovsplanen skal bidra til at kommunen løser sin oppgave som skoleeier. På et overordnet nivå er Skolebehovsplanen en del av kommunens planarbeid for å sikre utvikling og samordnet oppgaveløsning i tråd med lover og bestemmelser for kommunens virksomhet. Skolebehovsplanen er ikke et planleggingsverktøy for å løse utfordringer knyttet til bygningsmessig kvalitet eller behovet for vedlikehold av kommunens skolebygg. Prioritering av behovet for rehabilitering og vedlikehold skjer ut fra rent byggfaglige vurderinger. I noen sammenhenger er det likevel et sammenfall med behovet for rehabilitering og utvidelse av kapasiteten. Forslag i skolebehovsplanen vil i neste omgang være beslutningsunderlag for rådmannens prioriteringer i forslag til økonomiplan for perioden Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan På bakgrunn av gjennomgangen i kapittel 5 Forventet elevtallsutvikling for Sandnes kommune, og kapittel 6 Elevtallsutvikling og skolekapasitet ved den enkelte skolen, foreslår rådmannen en rekke tiltak for å dekke behovet for skolekapasitet i Sandnes kommune. Rådmannen foreslår at følgende tiltak fra Økonomiplan søkes videreført i kommende økonomiplan: Buggeland skole utvidelse med 140 plasser til en B19-skole med plass til 5532 elever ferdig til skolestart i august 2017 Giske ungdomsskole riving av gammelt brakkebygg og bygging av nytt brakkebygg med plass til 4 klasser - ferdig skolestart i august 2016 Bogafjell ungdomsskole ny skole med plass til 18 klasser og 504 elever ferdig til skolestart i august 2018 Skaarlia skole ny B14-skole med plass til 392 elever i Skaarlia. Ferdig til skolestart i august Hommersåk skole - utvidelse og modernisering til en B7-skole ferdig til skolestart i august 2016 Skeiene ungdomsskole rehabilitering, modernisering og utvidelse til U-21 skole med plass til 588 elever, ferdig til skolestart i august 2018 Altona skole og ressurssenter - utarbeide forpliktende planer for framtidige plassering av Altona skole og ressurssenter. Senter for flerspråklige barn og unge FBU - utarbeide forpliktende planer for senterets framtidige plassering. Det er ønskelig med en samlokalisering med Sandnes læringssenter, Flyktningenheten og NAV. 4

5 Sandnes læringssenter, SLS, - utarbeide forpliktende planer for senterets framtidige plassering. Det er ønskelig med en samlokalisering med FBU, Flyktningenheten og NAV Rådmannen foreslår videre at følgende tiltak fra Økonomiplan uten avsatte midler i 2015 søkes innarbeidet i kommende økonomiplan: Figgjo skole riving av eksisterende skole og bygging av en ny K-20 med plass til 20 klasser og 560 elever. Skolen bygges på ny tomt i Figgjo sentrum. Skolen ferdigstilles til skolestart august 2018 Hana skole utvidelse med 196 plasser til en B21 skole med plass til 588 elever ferdig til skolestart i august 2020 midler innarbeides i 2017 Rådmannen foreslår at følgende nye tiltak søkes innearbeidet i kommende økonomiplan: Stangeland skole utvidelse med inntil 4 grupperom Nytt skoleanlegg for barnetrinnet på Skogsbakken eller andre områder mellom Ganddal skole i sør og Oalsgate i nord. Det søkes avsatt prosjektmidler i Prosjektet skal avklare plassering og størrelse på skoleanlegget. Prosjektet skal avklare om et nytt skoleanlegg kan innbefatte en ny og moderne forsterket avdeling til erstatning for Trones nord og hvordan dagens lokaler på Trones nord eventuelt kan brukes til andre formål. Prosjektet må avklare om en ny barneskole kan åpne for å legge ned Soma skole. Malmheim skole. Malmheim skole må moderniseres og utvides til en mer fullverdig B-7 skole. Nye Malmheim skole må klasserom med plass til mellom 25 og 28 elever. Det kan vurderes om Malmheim skole kan leie lokaler til for eksempel SFO i nytt foretnings- og boligbygg på nabotomta til skolen. Det må avsettes prosjektmidler i Nye Malmheim skole må st ferdig i 2018 eller Rådmannen forslår at det gjennomføres 2 utredningsoppdrag: En tverrfaglig arbeidsgruppe utreder hvordan skolenes behov for gymsaler, idrettshaller og svømmehaller dekkes i dag og kan dekkes i kommende år. Prosjektmidler søkes innarbeidet i kommende økonomiplan En tverrfaglig arbeidsgruppe vurderer behovet og løsninger for sentrumsnære skoleplasser som følge av utbygging av leiligheter i sentrum av byen. Sandnes Eiendomsselskap bør derfor ha en sentral rolle i dette arbeidet. Prosjektmidler søkes innarbeidet i kommende økonomiplan 5

6 3. Begreper - skoletyper og skolestørrelser Sandnes kommune vil skoleåret ha 29 grunnskoler. Med utgangspunkt i inndeling basert på størrelse som brukes av Statistisk Sentralbyrå, fordeler skolene seg slik: Kategori etter størrelse Antall Små skoler: under 100 elever 2 Middels store skoler: elever Store skoler: elever 16 Store skoler over 500 elever 4 SUM 29 Kategori etter skoletype Antall Barneskoler 21 Ungdomsskoler 7 Kombinerte skoler 1 SUM 29 I tillegg til grunnskolene er følgende enheter i Sandnes kommune en del av det samlede opplæringstilbudet i kommunen: Altona skole- og ressurssenter Senter for flerspråklige barn og unge FBU Sandnes læringssenter Skolene i Sandnes kommune er normert ut fra at hver klasse kan ha opp til 28 elever. Lokale forhold på den enkelte skole kan gi variasjon i antallet elever i hver klasse. Opplæringsloven har en bestemmelse som sier at ingen klasser skal være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Vi bruker følgende betegnelse på skoletyper: B7-skole barneskole for 7 klasser og 196 elever B14-skole barneskole for 14 klasser og 392 elever B21-skole barneskole for 21 klasser og 588 elever B28-skole barneskole for 28 klasser og 724 elever U12-skole ungdomsskole for 12 klasser og 336 elever U15-skole - ungdomsskole for 15 klasser og 420 elever U18-skole ungdomsskole for 18 klasser og 504 elever U21-skole ungdomsskole for 21 klasser og 588 elever U24-skole ungdomsskole for 24 klasser og 672 elever K10-skole kombinert barne- og ungdomsskole for 10 klasser og 280 elever K20-skole kombinert barne- og ungdomsskole for 20 klasser og 560 elever 6

7 4. Historisk tilbakeblikk - elevtallsutvikling Ved skolestart skoleåret var det elever i grunnskolen i Sandnes. Dette er en økning på 172 elever fra skolestart i august Tabellen nedenfor viser hvordan elevtallsutviklingen i grunnskolene Sandnes har vært fra 2008 til Barnetrinn Ungdomstrinn Totalt Økning fra året før Økning i prosent 0,90 % 0,86 % 0,75 % 1,10 % 0,78 % 1,99 % 1,87 % 5. Forventet elevtallsutvikling for Sandnes kommune Skolebehovsplanen viser prognoser for elevtallsutviklingen fram til Elevtallsutviklingen er avhengig av en rekke faktorer: - dagens elevtall - dagens barnetall i førskolealder - fødselstall i årene forventet boligproduksjon - tilflytning og utflytting av kommunen Flere av disse forholdene er sterkt knyttet opp mot utviklingen av arbeidsmarkedet i regionen. For elevtallsutviklingen samlet sett i kommunen er fødselstall og netto tilflytning til kommunen avgjørende. For hver enkelt skole spiller i tillegg forventet boligproduksjon i nærskoleområdet til skolen en avgjørende rolle. Det foregår en betydelig intern flytting i kommunen hvert år. I omtalen av hver enkelt skole bygger prognosene på et forventet fødselstall i årene Barn som begynner på skolen i 2021 blir født i Barn som begynner på skolen i 2025 blir født i For den enkelte skole vises både en prognose med utgangspunkt i dagens barnetall, men også en prognose for utvikling som følge av nye boliger i området. Prognosen med utgangspunkt i dagens barnetall viser elevtallsutviklingen dersom alle barn som bor i nærskoleområdet til skolen, fortsetter å bo der i årene framover uten at det kommer nye barn til. 7

8 Prognosen med utgangspunkt med vekst viser elevtallsutviklingen dersom alle barn som bor i nærskoleområdet til skolen, fortsetter å bo der i årene framover samtidig som alle planlagte nye boliger blir bygget slik at vi får en vekst i elevtallet i nærskoleområdet. Barn som flytter inn i nye boliger i et område, vil for en stor del komme fra andre områder i kommunen. Vekst i elevtallet ved en skole vil dermed ikke uten videre generere vekst i elevtallet for kommunen som helhet. Den interne flyttingen i kommunen representerer faktisk en utfordring i planleggingssammenheng. Dette har vi i de siste årene kanskje klarest sett ved behovet for skoleplasser ved skolene Smeaheia og Hana. Sandnes kommune bygger sine prognoser for befolkningsutviklingen på tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB. Nye tall forventes i løpet av mai Kommunen samlet Økonomiplan legger til grunn følgende vekst i elevtallet for perioden : Elevtallsutvikling lagt til grunn i Økonomiplan Elevtall ved skolestart Økning Prognosen under bygger på dagens elevtall i grunnskolen i Sandnes og barnetall i aldersgruppen 0 5 år registrert i kommunen per Prognose - elevtallsutvikling - dagens barnetall Barnetrinn 7.trinn ut Barnetall 6 år - inn Private skoler Endring Elevtall skolestart Ungdomstrinn 10.trinn ut ttrinn inn Endring Elevtall skolestart Samlet 8

9 Barnetrinn Ungdomstrinn Endring Samlet ØP Tabellen over viser at barnetrinnet vil ha sterk vekst i elevtallet framover. For ungdomstrinnet varierer veksten fra år til annet. Enkelte år går til og med elevtallet på ungdomstrinnet ned. I årene er det derimot kontinuerlig sterkt vekst. Nærskoleretten, forskrift om skoleplassering og skolekapasitet Bystyret vedtok i B-sak 130/13 å videreføre Forskrift om fordeling av elevene på grunnskolene i Sandnes kommune. Forskriften slår i punkt 1 fast 1. Elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Bestemmende for hva som er nærmest er: Den fysiske avstanden, topografi, om søsken går på den samme skolen, trafikkforhold og kapasitet på skoleanleggene. I saken ble det samtidig pekt på at skoler vil kunne få utfordringer med kapasiteten på enkelte trinn. Skolene må da ta i bruk organisatoriske løsninger som utvidet skoledag og ambulerende klasser. I noen sammenhenger det vil være nødvendig for Sandnes kommune å gi elever plass på en annen skole enn den skolen som ligger nærmest hjemmet. Rektorene må samarbeide for å finne løsninger som gir minst ulempe. I omtalen av den enkelte skole vil det bli vist til B-sak 130/13 der det er nødvendig. 9

10 6. Elevtallsutvikling og skolekapasitet ved den enkelte skolen I det følgende blir det redegjort for elevtallsutviklingen og kapasitetssituasjonen ved hver enkelt skole. Vurderingen av kapasiteten ved hver enkelt skole danner grunnlaget for de forslag til tiltak som rådmannen foreslår. Hver enkelt skole omtales under følgende overskrifter: Skoleåret Perioden Tiltak Det vises 4 tabeller for barnetrinnet Skoleåret Barnetall 1.trinn skolestart Perioden dagens barnetall Perioden inkludert vekst som følge av boligbygging Det vises 3 tabeller for ungdomstrinnet Skoleåret Perioden dagens elevtall Perioden inkludert vekst Det vil framkomme av tabellene at barnetallet på 1.trinn for årene er satt på bakgrunn av et tilnærmet gjennomsnitt for årene Gjennom denne tilnærmingen vil dokumentet både vise utfordringer i forhold til kapasiteten på kort og lang sikt. Det er de mer kortsikte utfordringene som danner grunnlag for tiltak i kommende økonomiplan. I flere sammenhenger pekes det på behov for løsninger i et mer langsiktig perspektiv. 10

11 Tabellen nedenfor viser utviklingen i elevtall ved den enkelte barneskole fra skolestart i 2014 til forventet elevtall ved skolestart i Elevtallet vil endre seg fra nå og fram til skolestart i august. Elevtallsutviklingen Barnetrinnet Endring Kapasitet Aspervika Austrått Bogafjell Buggeland Figgjo Ganddal Hana Hommersåk Høle Iglemyr Kyrkejvollen Lura Malmheim Maudland Porsholen Sandved Skaarlia Smeaheia Soma Stangeland Sviland Sørbø Trones Barnetrinn samlet

12 Tabellen nedenfor viser utviklingen i elevtall ved den enkelte ungdomsskole fra skolestart i 2014 til forventet elevtall ved skolestart i Elevtallet vil endre seg fra nå og fram til skolestart i august. Elevtallsutviklingen Ungdomstrinnet Endring Kapasitet Giske Høle Høyland Lundehaugen Lurahammaren Riska Skeiene Øygard Trones 1 Ungdomstrinn samlet

13 ASPERVIKA SKOLE Skoleåret Aspervika skole er en B14-skole med plass til 385 elever. Skoleåret vil skolen ha 288 elever fordelt på 14 klasser. Aspervika skole har innføringsklasser for flerspråklige elever. Aspervika skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 385 Klasser 14 Perioden Aspervika skole Barnetall -1. trinn - skolestart Aspervika skole Prognose uten vekst Elevtall Klassetall Aspervika skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall

14 Antallet barn i førskolealder er såpass lavt i nærskoleområdet til skolen at elevtallet vil gå ned uten ny boligbygging. I henhold til utbyggingsprogrammet vil det kunne komme nye boliger på Dale som vil kunne gi en økning i elevtallet. Det vil likevel ikke skape plassproblemer på Aspervika totalt sett. Dersom elevtallet fordeler seg ujevnt på trinnene vil det på enkelte årskull kunne bli utfordringer med hensyn til kapasiteten. Skolen vil kunne finne organisatoriske løsninger på disse utfordringene. Aspervika skole vil kunne samarbeide om elevinntaket med Hana skole dersom det er nødvendig. Tiltak Det foreslås ingen tiltak knyttet til Aspervika skole. 14

15 AUSTRÅTT SKOLE Skoleåret Austrått skole er en B14-skole med plass til 378 elever. Skoleåret vil skolen ha 313 elever fordelt på 14 klasser. Austrått skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 378 Klasser 14 Perioden Austrått skole Barnetall -1. trinn - skolestart Austrått skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Austrått skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall

16 Antall barn i førskolealder fordeler seg ujevnt på de ulike årskullene. Antall barn varierer fra 41 til 60. Det er i perioden lagt til rette for en viss boligbygging gjennom fortetting med opp til 10 boliger i året i nærskoleområdet til skolen. Totalt sett vil skolen kunne ta i mot alle elevene som sokner til skolen i den nærmeste perioden. Eventuelle kapasitetsproblemer som følge av boligbygging kan løses i gjennom organisatoriske tiltak eller i et samarbeid med Iglemyr skole. Tiltak Det foreslås ikke tiltak knyttet til Austrått skole. 16

17 BOGAFJELL SKOLE Skoleåret Bogafjell skole vil bli ferdig utvidet til en B-21 skole med plass til 588 elever i løpet av høsten Skolen vil skoleåret ha 464 elever fordelt på 21 klasser. Før skolen er ferdig utbygd, vil skolen ha utfordringer. Bogafjell skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 588 Klasser 21 Perioden Bogafjell skole Barnetall -1. trinn - skolestart Bogafjell skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Bogafjell skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall Antallet barn i førskolealder er høyt i nærskoleområdet til Bogafjell. Særlig høyt er barnetallet i Bogafjell skole vil dermed få vekst i elevtallet. Skolen vil kunne få utfordringer med kapasiteten allerede i

18 Også Buggeland skole vil bli sprengt før den er utbygd. Utfordringen med kapasitet må derfor løses organisatorisk med ambulerende klasser og utvidet skoledag. Bogafjell skole kan samarbeide om elevinntaket med Skaarlia skole. Skaarlia skole skal etter planen stå ferdig til skolestart i Tiltak Det planlegges ikke ytterligere tiltak ved Bogafjell skole etter at gymsalen er ombygd til klasserom. 18

19 BUGGELAND SKOLE Skoleåret Buggeland skole er en B14-skole med plass til 392 elever. Kommende skoleår vil Buggeland skole ha 378 elever fordelt på 14 klasser. Buggeland skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet nå Elever Klasser Kapasitet fra 2017 Elever Klasser Perioden Buggeland skole Barnetall -1. trinn - skolestart Buggeland skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Buggeland skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall

20 Dagens barnetall i nærskoleområdet til Buggeland skole tilsier at Buggeland skole må ta 3 klasser på 1.trinn fra skoleåret til og med uten vekst i elevtallet uttover dagens barnetall. Bystyret har vedtatt at Buggeland skal utvides med 5 nye klasserom. Fra 2019 vil Buggeland få kapasitetsproblemer. Dette må løses dels gjennom et samarbeid med Bogafjell og Skaarlia skoler, dels gjennom bruk av ambulerende klasser og utvidet skoledag. Buggeland skole må etter hvert også benytte Bogafjellhallen til kroppsøving for enkelte trinn. Skolen har bare enkel gymsal. Tiltak Buggeland skole bygges ut med 140 nye elevplasser til en B-19 skole med plass til 532 elever. 20

21 FIGGJO SKOLE Skoleåret Figgjo skole er en barneskole med plass til 235 elever og 11 klasser. Skoleåret vil skolen ha 194 elever og 11 klasser Figgjo skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 235 Klasser 11 Perioden Barnetrinnet Figgjo skole Barnetall -1. trinn - skolestart Figgjo skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Figgjo skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall

22 Ungdomstrinnet Figgjo ungdomsskole Skoleåret Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 168 Klasser 6 Figgjo ungdomsskole Prognose utvikling i elev og klassetall Elevtall Klassetall Det er planlagt utbygging av Figgjo skole til en K-20 skole med ferdigstillelse i Når skolen er ferdig utbygds vil skolen kunne takle veksten i elevtallet i bydelen. Tiltak Figgjo skole utvides til en K-20 skole på ny skoletomt i Figgjo sentrum. Figgjo bydel vil på denne måten få et fullverdig grunnskoletilbud i egen bydel. 22

23 GANDDAL SKOLE Skoleåret Ganddal skole er ferdig utbygd og rehabilitert til en fullverdig B21-skole med plass til 588 elever. Skoleåret vil skolen ha 414 elever fordelt på 19 klasser. Ganddal skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 588 Klasser 21 Perioden Ganddal skole Barnetall -1. trinn - skolestart Ganddal skole Prognose - dagens barnetall Elevtall Klassetall Ganddal skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall

24 Antall barn i førskolealder i nærskoleområdet til Ganddal skole er høyt. Spesielt høyt er det i Det er planlagt mye boligbygging i nærskoleområdet til Ganddal skole både nord (Åse gård) og sør for skolen. Prognosen over viser at Ganddal skole vil kunne få kapasitetsproblemer. Prognosen forutsetter bygging av over 350 boliger fram mot Vi vet ikke om alt dette blir realisert. Utfordringene med hensyn til kapasitet på Ganddal skole, må sees i sammenheng med utfordringene på Sandved skole. Det vil kunne bli behov for en ny barneskole i området mellom Ganddal og Sandved skoler. Dersom det blir kapasitetsproblemer på kort sikt, må Ganddal skole samarbeide om elevinntaket med Sørbø skole. Sørbø skole vil ha ledig kapasitet på kort sikt. Tiltak I første rekke bør det gjennomføres en utredning av et nytt skoleanlegg for barnetrinnet på avsatt område til offentlig formål på Skogsbakken. En ny barneskole her, vil kunne avlaste Ganddal og Sandved skoler. En ny skole må helst stå ferdig i 2019, seinest i Det må i neste omgang framskaffes areal til skoletomt i området mellom Ganddal og Sandved skoler. 24

25 HANA SKOLE Skoleåret Hana skole er en B14-skole med plass til 392 elever. Skoleåret vil skolen ha 356 elever og 14 klasser. På 2 av trinnene er det 56 elever. Klasserommene på Hana kan tillate opp til 30 elever. Det må likevel i hvert tilfelle vurderes om dette er pedagogisk forsvarlig og gir forsvarlig sikkerhet for elevene. Hana skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 392 Klasser 14 Perioden Hana skole Barnetall -1. trinn - skolestart Hana skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Hana skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall

26 Antallet barn i førskolealder er høyere i nærskoleområdet til Hana skole enn det skolen har kapasitet til å ta i mot. Slik har det vært i flere år. Ved skolestart viser det seg likevel at antallet elever ligger godt innenfor det skolen kan takle. Det er godkjent noe boligbygging i perioden fram til Elevtallet ved Hana skole kommer derfor til å stige. Dersom alle planlagte boligprosjekt realiseres, vil særlig skoleåret 2023 bli utfordrende. Prognosene med boligbygging over innbefatter blant annet området Ha07 bygd ut med 225 boliger fordelt med 25 ferdigstilte boliger i året fra Det gjenstår ytterligere 100 boliger i området Ha07. Tiltak På kort sikt må Hana skole samarbeide med Aspervika skole og Iglemyr skole om elevinntaket. Skaarlia skole er planlagt ferdig i Da frigjøres det elevplasser ved Iglemyr skole. Økonomiplan legger til grunn at Hana skole skal utvides til en B-21 skole til skolestart i Dette vil gjøre Hana skole i stand til å ta i mot elevene i nærskoleområdet til skolen. 26

27 HOMMERSÅK SKOLE Skoleåret Hommersåk skole er fra en B7-skole med plass til ca 160 elever. Fra våren 2014 er Hommersåk skole en egen enhet og ikke lenger en del av Riskafjorden skoler. Skoleåret vil Hommersåk skole ha 137 elever og 6 klasser. I dag mangler skolen ett klasserom. Hele 7.trinn med 20 elever er skoleåret overført til Riska ungdomsskole. Hommersåk skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 160 Klasser 6 Perioden Hommersåk skole Barnetall -1. trinn - skolestart Hommersåk skole Prognose dagens elevtall Elevtall Klassetall Hommersåk skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall

28 Antallet barn i nærskoleområdet til Hommersåk skole er langt større enn det skolen har plass til. Dagens barnetall tilsier at Hommersåk skole må opprette (minst) 2 klasser på hvert trinn. Tabellene over elevtallsprognosene ved Hommersåk skole er teoretiske modeller. Dagens Hommersåk skole vil heller ikke etter utbedringen kunne ta mer enn 28 elever per trinn totalt 196 elever. Bystyret legger til grunn at det ferdigstilles 50 boliger i året i Riska bydel. En stor del av de planlagte boligene ligger i nærskoleområdet til Hommersåk skole. Tiltak Arbeidene med utvidelse av Hommersåk skole er i gang. Til skolestart i 2016 vil skolen kunne fungere som en B7 skole. Tomten på Hommersåk skole er på ca 10 mål. Det er derfor ikke mulig å utvide skolen til en B-14 skole. Dagens skolebygg på Hommersåk skole er ikke tilfredsstillende. Forholdene bedres gjennom byggingen av et brakkebygg med 2 4 klasserom/ personalrom og arbeidsrom for de ansatte. Skolen blir likevel ikke en fullverdig moderne B-7-skole. Nærheten til Riska ungdomsskole gjør at Hommersåk skole kan bruke spesialrom i ungdomsskolebygget. I alle fall fram mot 2025 vil Riska ungdomsskole ha rimelig god kapasitet. Det er avsatt tomt til skoleformål i Trekanten på Hommersåk. En ny barneskole her vil erstatte dagens Hommersåk skole. Ut fra et skolefaglig ståsted anbefales det at det med rammene gitt i dagens kommuneplan bygges en ny B21-skole på Trekanten. Hommersåk skole må samarbeide med Kyrkjevollen og Maudland skoler om elevinntaket fram til ny skole er på plass. Den totale skolekapasiteten på barnetrinnet i Riska bydel vil bli for liten en gang rundt 2021/ avhengig av veksten i barnetallet i bydelen. 28

29 IGLEMYR SKOLE Skoleåret Iglemyr skole er i dag en B21 - skole med plass til 588 elever. Skoleåret vil skolen ha 421 elever og 18 klasser Iglemyr skole Iglemyr skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 588 Klasser 21 Perioden Tabellen under viser barnetallet for 1.trinn fram mot Tabellen forutsetter at Skaarlia skole er ferdig i Iglemyr skole Barnetall -1. trinn - skolestart Iglemyr skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Iglemyr skole Prognose inkludert vekst som følge av boligbygging Elevtall Klassetall

30 Antallet barn i førskolealder i nærskoleområdet til Iglemyr skole går mye ned når Skaarlia skole tar i alle elevene fra Skaarlia (grunnkretsen Skaret). Iglemyr skole vil kunne ta i mot elever fra grenselandet til andre barneskoler i nærheten. I første rekke fra Hana og Austrått. Prognosene over med elevtallsvekst forutsetter at Iglemyr skole tar i mot elevene fra begge de nye feltene langs Kyrkjevegen, Ha08 og Ha07. Dersom Skaarlia skole ikke ble bygget ville ikke Iglemyr skole kunne ta i mot veksten i elevtallet. Tiltak Det foreslås ikke tiltak ved Iglemyr skole. 30

31 KYRKJEVOLLEN SKOLE Skoleåret Kyrkjevollen skole er en B14-skole med noe begrenset kapasitet. Skolen har plass til 380 elever. Skoleåret vil skolen ha 351 elever. Kyrkjevollen skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 380 Klasser 14 Perioden Kyrkjevollen skole Barnetall -1. trinn - skolestart Kyrkjevollen skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Kyrkjevollen skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall

32 Antall barn i førskolealder i nærskoleområdet til Kyrkjevollen ligger på mellom 40 og 50 for hvert årskull. Dette er innenfor kapasiteten til skolen. Bystyret legger til grunn at det ferdigstilles 50 boliger i året i Riska bydel. Det planlegges boligbygging i nærskoleområdet til Kyrkjevollen. Prognosen over forutsetter totalt 70 nye boliger i nærskoleområdet til Kyrkjevollen i årene Dette vil gi en vekst i elevtallet som skolen vil klare å takle. Tiltak Det blir ikke foreslått tiltak knyttet til Kyrkjevollen skole. Det blir foreslått å bygge ny B21-skole i Trekanten i perioden 2021/2023 avhengig av veksten i elevtallet. Fram til en ny skole står klar, må de tre barneskolene Hommersåk, Kyrkjevollen og Maudland samarbeide om elevinntaket. 32

33 LURA SKOLE Skoleåret Lura skole er bygget som en B21-skole med plass til 588 elever. Arbeidsrom og personalrom for de ansatte kan være en begrensende faktor for hvor mange klasser Lura skole kan ta. Skoleåret vil skolen ha 345 elever og 14 klasser. Lura skole har i dag ledig kapasitet. Lura skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 588 Klasser 21 Perioden Lura skole Barnetall -1. trinn - skolestart Lura skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Lura skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall

34 Antallet barn i nærskoleområdet til Lura skole er høyt. Elev- og klassetallet ved skolen vil derfor stige i årene framover. Hvor stor veksten vil bli og hvor fort den vil gå, vil avhenge av hvor mange nye boliger som bygges. Prognosen over forutsetter i gjennomsnitt 70 nye boliger i året. Mange av boligene kommer i blokker. Det er usikkert hvor stor elevtallsveksten blir som følge av det. Tiltak I Lura bydel må vi se Lura skole og Porsholen skole i sammenheng. Isolert sett klarer Lura skole å dekke veksten i nærskoleområdet sitt. Det kan derimot bli utfordringer med kapasiteten i bydelen totalt sett dersom alle boligplanene realiseres. I løpet av de 2 neste årene må det vurderes om kapasiteten på barnetrinnet i Lura bydel må økes. Tomten på Lura skole er stor nok til at Lura skole kan utvides til en B28-skole med plass til 784 elever. Så store skoler har vi så langt ikke bygget i Sandnes. Dersom Lura skole ikke skal utvides, må det i første rekke avsettes ny tomt til skoleformål i bydelen. 34

35 MALMHEIM SKULE Skoleåret Malmheim skole er en B-7 skole med plass til 130 elever. Skoleåret vil skolen ha 106 elever. Det er trangt på 4. trinn. Malmheim skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 130 Klasser 7 Perioden Malmheim skole Barnetall -1. trinn - skolestart Malmheim skole Prognose dagens elevtall Elevtall Klassetall Malmheim skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall Antallet barn i førskolealder varierer mellom 12 og 22 for årskullene. Det er planlagt noe boligbygging i Malmheim. Prognosen over legger til grunn at det kommer i overkant av 30 boliger jevnt fordelt utover årene fram mot Dette vil gi en vekst i elevtallet som skolen kan få problemer med å takle dersom fordelingen av elever faller uheldig ut. Klasserommene 35

36 på Malmheim kan maksimalt ta 22 elever. Skolen har liten mulighet til å løse manglende kapasitet ved organisatoriske løsninger. Tiltak Den eldste delen av Malmheim skole er i liten grad egnet til å møte kravene til et moderne skolebygg. I tillegg mangler skolen tilfredsstillende lokaler for ansatte. Når det i tillegg vil være utfordringer i forhold til kapasitet, vil det være riktig å utbedre skolen. Det er allerede gjort noe forarbeid i forhold til dette. I kommende økonomiplan bør det avsettes midler til en utbedring av skolen med tanke på ferdigstillelse i Prosjektmidler settes av i

37 MAUDLAND SKOLE Skoleåret Maudland skole er en B-14 skole med plass til 392 elever. Maudland skole er fra våren 2014 en egen enhet og ikke lenger en del av Riskafjorden skoler. Skoleåret vil skolen ha 196 elever og 10 klasser. Maudland skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 392 Klasser 21 Perioden Maudland skole Barnetall -1. trinn - skolestart Maudland skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Maudland skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall

38 Antallet barn i førskolealder i nærskoleområdet til Maudland er ikke høyere enn at det må opprettes 1 klasse på 1.trinn hvert år. Det er planlagt boligbygging i nærskoleområdet til skolen uten at dette vil skape behov for 2 klasser per trinn. Isolert sett vil skolen ha god kapasitet. Maudland skole vil måtte få elever fra nærskoleområdet til Hommersåk skole fram til ny skole i Trekanten står ferdig. Tiltak Det blir ikke foreslått tiltak ved Maudland skole. Det blir foreslått å bygge ny B21-skole i Trekanten i perioden 2021/2023 avhengig av veksten i elevtallet. Fram til en ny skole står klar, må de tre barneskolene Hommersåk, Kyrkjevollen og Maudland samarbeide om elevinntaket. Maudland skole har ledig kapasitet og vil måtte få elever fra nærskoleområdet til Hommersåk skole. Skolen vil derfor ha flere elever enn det prognosen over tilsier. Prognosen er en ren teoretisk modell for Maudland skole. 38

39 PORSHOLEN SKOLE Skoleåret Porsholen skole er en B14-skole med plass til 392 elever. Skoleåret vil skolen ha 310 elever og 14 klasser. Porsholen skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 392 Klasser 14 Perioden Porsholen skole Barnetall -1. trinn - skolestart Porsholen skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Porsholen skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall

40 Antallet barn i førskolealder i nærskoleområdet til Porsholen varierer mellom 39 og 52 fram til Det er planlagt en rekke boliger i nærskoleområdet til skolen. Hovedtyngden av boliger er leiligheter. Prognosen over forutsetter at det fram til 2025 bygges tett opp mot 900 boliger. 860 av disse er leiligheter. Der er ikke grunn til å tro at det vil komme like mange elever i blokkleilighetene som i rekkehus og eneboliger. Prognosen som viser 392 elever og 17 klasser i 2025 er dermed sannsynligvis for høyt. Sannsynligvis vil skolen ikke få elevkull over 56 slik at skolen vil kunne ta i mot alle elevene. Tiltak Det foreslås ikke egne tiltak for Porsholen skole. I Lura bydel må vi se Porsholen skole og Lura skole i sammenheng. Det kan bli utfordringer med kapasiteten i bydelen totalt sett dersom alle boligplanene realiseres. I løpet av de 2 neste årene må det vurderes om kapasiteten på barnetrinnet i Lura bydel må økes. Tomten på Lura skole er stor nok til at Lura skole kan utvides til en B28-skole med plass til 784 elever. Så store skoler har vi så langt ikke bygget i Sandnes. Dersom Lura skole ikke skal utvides, må det i første rekke avsettes ny tomt til skoleformål i bydelen. 40

41 SANDVED SKOLE Skoleåret Sandved skole er en B21 skole med plass til 588 elever. Skoleåret vil skolen ha 546 elever og 23 klasser. Det er 4 klasser på 1. og 2. trinn. Skolen har tatt i bruk 2 spesialrom til vanlig klasserom. Sandved skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 700 Klasser 25 Perioden Sandved skole Barnetall -1. trinn - skolestart Sandved skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Sandved skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall

42 Antallet barn i førskolealder i nærskoleområdet til Sandved skole ligger godt over 84 i alle årene framover. Det innebærer at det er nok elever til 4 klasser på 1.trinn hvert år framover. Sandved skole blir en B-25 skole i løpet av kommende skoleår. Skolen kan også opprette 4 klasser ved skolestart i Men da er skolen full. Det er planlagt 175 nye boliger fram mot i nærskoleområdet til Sandved skole Sandved skole vil ikke kunne ta i mot alle elevene som hører til skolen. Tiltak På kort sikt må Sandved skole samarbeide med naboskolene om elevinntaket. Det er i første rekke Sørbø skole som vil ha ledig kapasitet. På lenger sikt må det bygges en ny skole til avlastning for Sandved skole. Fram til neste års rullering av skolebehovsplanen må det utredes om det skal bygges et nytt skoleanlegg for barnetrinnet på Skogsbakken. Det må settes av prosjektmidler til dette arbeidet i En ny skole må helst stå ferdig i 2019, seinest i

43 SMEAHEIA SKOLE Skoleåret Smeaheia skole er en B14 skole med plass til 392 elever og 14 klasser. Skoleåret har skolen 378 elever og 15 klasser. Skolen har tatt i bruk musikkrommet til ordinært klasserom. Smeaheia skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 392 Klasser 14 Perioden Smeaheia skole Barnetall -1. trinn - skolestart Smeaheia skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Det foreligger ikke godkjente planer om ny boligbygging i nærskoleområdet til skolen. Antall barn i førskolealder i nærskoleområdet til Smeaheia varierer mellom 38 og 63 fram mot Barnetallene i nærskoleområdet til Smeaheia skole har variert mye fra år til år de siste årene. Det kan tyde på at det er mye flytting ut og inn av nærskoleområdet til skolen. Det foreligger ikke godkjente planer om ny boligbygging i nærskoleområdet til skolen. Prognosene tilsier at det må opprettes 3 klasser i 2016 og Det har ikke Smeaheia kapasitet til. 43

44 Tiltak Det er ikke foreslått utvidelse av Smeaheia skole. Det er usikkerhet knyttet til behovet for mer enn 2 klasser per trinn. Tidligere prognoser for behov for mer enn 2 klasser har vist seg ikke å stemme. Det er i tillegg uavklarte spørsmål knyttet til skolens uteareal kan tåle en utvidelse. Smeaheia skole må samarbeide med naboskolene Trones, Lura og Soma dersom Smeaheia skole ikke selv klarer å gi plass til alle elevene. 44

45 SOMA SKOLE Skoleåret Soma skole er en B7-skole med plass til 105 elever. Skoleåret har skolen 57 elever. Soma skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 105 Klasser 7 Perioden Soma skole Barnetall -1. trinn - skolestart Soma skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Det er ikke foreslått boligbygging i nærskoleområdet til Soma skole Antall barn i førskolealder i nærskoleområdet til Soma skole varierer mellom 6 og 9 for årskullene som starter på skolen Prognosen over bygger videre på 8 elever per årskull på 1. trinn framover. Dette tallet kan være høyt. Med 8 elever per trinn vil skolen ha 56 elever i

46 Tiltak En skole med under 60 elever fordelt på 7 trinn har sine pedagogiske utfordringer. Læringsmiljøet kan bli for lite variert. Det er ikke aktuelt å avvikle Soma skole på kort sikt. Kapasiteten på naboskolene er anstrengt. Skolene kan ikke uten videre ta i mot elevene som hører til Soma skole. Det er heller slik at Soma på kort sikt vil måtte ta i mot elever fra naboskolene. En eventuell nedleggelse av Soma skole må vurderes i utredningen om nytt skoleanlegg på barnetrinnet på Skogsbakken. 46

47 STANGELAND SKOLE Skoleåret Stangeland skole er en B21-skole med noe begrenset kapasitet. Skolen kan ta i 574 elever. Skoleåret vil skolen ha 504 elever fordelt på 24 klasser. Det er trinn 2 som har 4 klasser. Stangeland skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 574 Klasser 21 Perioden Stangeland skole Barnetall -1. trinn - skolestart Stangeland skole Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Stangeland skole Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall Antall barn i førskolealder i nærskoleområdet til Stangeland skole varierer mellom 61 og 83 fram til Det foreligger godkjente planer om nye boliger i nærskoleområdet til skolen. I tillegg må vi regne med noe fortetting. 47

48 Elevtallet ved Stangeland skole vil gradvis stige noe utover i perioden. Skolen må også i 2016 opprette 4 klasser på 1.trinn. Dette har ikke Stangeland skole kapasitet til. Denne utfordringen må Stangeland skole løse gjennom samarbeid med andre skoler. Det vil være nødvendig å se fordelingen av elever på 1. trinn i et samarbeid mellom alle skolene fra Porsholen i nord til Sørbø og Ganddal i sør. Det er i første rekke Lura og Sørbø skoler som har ledig kapasitet. Tiltak. Det er ikke foreslått utvidelse av ved Stangeland skole. Skoletomten gir ikke rom for flere elever. Det pågår for tiden et arbeid med å vurdere muligheten for bygging av noen nye grupperom på Stangeland skole. Fram til neste års rullering av skolebehovsplanen må det utredes om det skal bygges et nytt skoleanlegg for barnetrinnet på Skogsbakken. En ny barneskole her, vil kunne bidra til å lette presset på Stangeland skole. Det må settes av prosjektmidler til dette arbeidet i

49 SVILAND SKULE Skoleåret Sviland skule er en B7-skole med begrenset kapasitet. Skolen har totalt plass til 162 elever. Det er stor variasjon i størrelsen på klasserommene. Klasserommene gir plass til mellom 18 og 25 elever. Skoleåret har skolen 82 elever. Sviland skule Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 160 Klasser 7 Perioden Sviland skule Barnetall -1. trinn - skolestart Sviland skule Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Sviland skule Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall Antall barn i førskolealder i nærskoleområdet til Sviland skule varierer mellom 14 og 20 for årskullene som skal begynne på skolen i årene

50 Det pågår boligbygging i nærskoleområdet til skolen. I perioden vil det bli dette gi økning i elevtallet ved Sviland skule. Sviland skule vil ha kapasitet til å møte denne elevtallsveksten. Det kan bli utfordringer på enkelte trinn. Dette kan vanskelig løses ved organisatoriske tiltak. Det er muligheter for å sette opp midlertidige klasserom i paviljong ved Sviland skule. Tiltak Det foreslås ikke tiltak for å utvide kapasiteten ved Sviland skule i denne omgang. Det er likevel viktig å følge med på om barnetallet enkelte årstrinn overstiger det antall elever skolen har plass i sine klasserom. holde fokus på Sviland skule har derimot behov for vedlikehold og det er i gjeldende økonomiplan satt av midler til dette. 50

51 SØRBØ SKOLE Skoleåret Sørbø skole er ferdig utbygd til en B21 skole med plass til 588 elever. Skoleåret vil skole ha 311 elever. Sørbø skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 588 Klasser 21 Perioden Barnetall -1. trinn - skolestart Sørbø skole Prognose dagens barnestall Elevtall Klassetall Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall Antall barn i førskolealder i nærskoleområdet til Sørbø skole varierer i dag mellom 39 og 49 for årskullene som skal begynne på skolen i Det bygges mange boliger i nærskoleområdet til Sørbø skole. Det er planlagt rundt 100 boliger i året framover. Skolen vil ha kapasitet for å ta elevtallsveksten som følge av boligbyggingen. 51

52 Sørbø skole vil på kort sikt ha kapasitet til å ta i mot elever utenfor eget nærskoleområde. Det kan bli nødvendig. Det er stort press på barneskolene Ganddal, Sandved, Stangeland, Smeaheia og Trones. Det er nødvendig for alle disse skolene å samarbeide om elevinntaket. Tiltak. Sørbø skole kan i perioder fungere som avlastningsskole for naboskoler. 52

53 TRONES SKOLE Skoleåret Trones skole er en B21-skole med noe begrenset kapasitet. Skolen har plass til om lag 560 elever. Skoleåret vil skolen ha 500 elever. Trones skole Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 558 Klasser 21 Perioden Trones skoel Barnetall -1. trinn - skolestart Trones Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall Trones Prognose inkludert vekst som følge av nye boliger Elevtall Klassetall Antall barn i førskolealder i nærskoleområdet til Sørbø skole varierer i dag mellom 80 og 104 for årskullene som skal begynne på skolen i Erfaringsmessig bor det flere førskolebarn i nærskoleområdet til Trones som har flyttet ut når de skal begynne på skolen. 53

54 Trones skole er nærskolen til de aller fleste nye boligprosjekt i Sandnes sentrum. Prognosen over viser en mulig utvikling i elevtallet med 5 elever på 100 boliger i Sandnes sentrum. Trones skole har ikke kapasitet til å ta en slik vekst. Tiltak Det anbefales at det nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe som i forkant av neste rullering av skolebehovsplanen har utarbeidet forslag til hvordan behovet for skoleplasser som følge av de nye boligene sentrum skal løses. Det bør gjennomføres en utredning av et nytt skoleanlegg for barnetrinnet på avsatt område til offentlig formål på Skogsbakken. Utredningen bør også omfatte mulighetene for å etablere en forsterket avdelingen til erstatning for Trones nord. Utredningen bør også foreslå hvordan Trones nord eventuelt kan bygges om til andre formål. Trones nord kan for eksempel bygges om og bli en del av den ordinære grunnskolen Trones. 54

55 HØLE BARNE- OG UNGDOMSSKULE Skoleåret Høle barne- og ungdomsskule er en kombinerte barne- og ungdomsskole med plass til 1 klasse med 25 elever per trinn. Skolen vil skoleåret ha 118 elever på barnetrinnet og 34 elever på ungdomstrinnet. Totalt vil skolen ha 152 elever. Høle barne- og ungdomsskule Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 175 Klasser 7 Høle barne- og ungdomsskule Trinn SUM Elevtall Klassetall Kapasitet Elever 3 Klasser 75 Perioden Barnetall -1. trinn - skolestart Høle barne- og ungdomsskule - barnetrinnet Prognose dagens barnetall Elevtall Klassetall

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Følgeskriv til skolebyggprogram

Følgeskriv til skolebyggprogram Lura bydelsutvalg 06.06.11 sak 14/11 Bydelsutvalgene Samarbeidsutvalgene ved skolene Fagforeningene Følgeskriv til skolebyggprogram 2012-2015 Rådmannen sender med dette skolebyggprogrammet for 2012-2015

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103778 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen og Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg Ganddal bydelsutvalg 04.10.10 sak 31/10 Samarbeidsutvalg ved skolene, bydelsutvalg og fagforeninger Oppvekst skole Sandnes,31.08.2010 Deres ref: Vår ref: 201005224-1 Saksbehandler ROL Arkiv: E: 614 A20

Detaljer

Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet.

Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet. Høringsuttalelser til Forslag til skolebyggprogram for Sandnes kommune 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanleggene i Sandnes kommune. En skjematisk oversikt med rådmannens kommentarer. Høringsinstans

Detaljer

04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010. Rådmannen legger med dette fram endelig forslag til Skolebyggprogram for 2011-2014.

04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010. Rådmannen legger med dette fram endelig forslag til Skolebyggprogram for 2011-2014. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005224 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen/Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906426 : E: B31 &71 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 12.10.2009 62/09 TILBUD TIL MINORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på manglende kapasitet på Bodøsjøen skole. Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst (mmmm) og høy vekst (hhmh). Disse

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16 Turnéplan: Samtidsmusikk på - ein eventyrleg Soma skole: trinn: 1 7, antall: 56 Kontakt Soma skole: 51 33 68 60 Marit Anne Almås marit.anne.almas@sandnes.kommune.no Lervigsv 22, 4014 STAVANGER 51530595

Detaljer

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler 13.10.2015 Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler Forslag til endring for 1. trinn 2016 Kapasitet og behov Samlet elevtallsvekst på rundt 7.900 elever fram mot 2025.

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov.

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov. Oppdragsgiver: Oppdrag: 605802-10 Riskatun Dato: 10.11.2016 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Trygve Valen VURDERING AV RISKATUN INNHOLD Innledning... 1 1.1 Planstatus... 2 Eksisterende

Detaljer

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG Saksbehandler: Sverre Korslund Arkiv: 14/A20/ Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER Dokumenter Dato Trykt

Detaljer

Turnéplan: Du kan vaske do! 15/16

Turnéplan: Du kan vaske do! 15/16 Tor 10. sep. 2015 kl. 09:00 Aspervika skole Aspervika skole: trinn: 6, antall: 23 4329 SANDNES 51 97 37 10 Margrethe Hegheim margrethe.hegheim@sandnes.kommune.no 51973710 Tor 10. sep. 2015 kl. 10:00 Aspervika

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08

Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08 Side 1 av 5 Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08 Fra: Spanne, Terje [Terje.Spanne@nov.com] Sendt: 30. september 2008 12:34 Til: Hei, bydelsekr Emne: FW: Ungdomskole - Ganddal Kan du kalle inn den som

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen 1 Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen Elevtallsvekst og lite tilgjengelig ledig - stor vekst på fastlandssiden, Kopervik-området og Åkra-området 95 flere elever framover mot 23 - nær 8 flere elever

Detaljer

Skolebehovsplan trondheimsskolen

Skolebehovsplan trondheimsskolen Skolebehovsplan trondheimsskolen 2020-2035 Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 24-25. oktober 2017 Jan A. Hårvik, rådgiver i rådmannens fagstab Skolebehovsplan 2020-2035

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

Minoritetsspråklige førskolebarn og nyankomne minoritetsspråklige elever i Sandnes kommune

Minoritetsspråklige førskolebarn og nyankomne minoritetsspråklige elever i Sandnes kommune Utvalg for kultur og oppvekst 12.10.09 sak 62/09 vedlegg 2 Minoritetsspråklige førskolebarn og nyankomne minoritetsspråklige elever i Sandnes kommune Sandnes 3.september 2009. Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Høybråten skole Bergtunveien 9 1087 OSLO Dato: 10.11.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00367-191 Miriam Abildsnes Opprettelse av inntaksområde for Haugenstua

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402 Oslo kommune f i i? 2.1. Utdanningsetaten J51 äoiaooie-i3 i e VHJ; ;l;j, i i' Se mottakertabell Dato: 10.11.2014 Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/07425-006 Dato: * SKALSTADSKOGEN SKOLE VALG AV SKOLETYPE SAK TIL : BYSTYREKOMITÉ 4 / BYSTYRET Saksordfører : Anne Kristin Aabo

Detaljer

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune Aukra kommune Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune For perioden 2013-2030 2013-11-19 Oppdragsnr.: 5132338 Till Oppdragsnr.: 5132338 Rev. 0 Dato: 19.11.2013

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 2

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 2 Notat Arkivkode : Saksnr. : 201200161 Saksbeh. : Til : Gruppelederne i Sandnes bystyre Fra : Rådmannen Dato : 15. november 2012 Kopi : Rådmannens ledergruppe Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Saksutskrift Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Arkivsak-dok. 14/02230-68 Saksbehandler Svanhild Bergmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.01.2017 1/17 2 Kommunestyret

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET

RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET Saksframlegg RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET Arkivsaksnr.: / Saksbehandler: Sveinung Eiksund ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst / SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005710 : E: 614 A1 &47 : Hreinn Sigurdsson og Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by -

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by - KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.02.2012 004/12 HENO Kommunestyret 08.03.2012 018/12 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på nye inntaksområdet for Mørkvedmarka skole og ny skole i Mørkvedbukta Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 Høringsperiode: Mars og april 2013 0 Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 205 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 205 Rogaland fylke 02 Sandnes kommune Riska Arbeiderpartiet 732 29,34 Sosialistisk Venstreparti 46,84 Rødt 9 0,76 Fremskrittspartiet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Fagavdeling barnehage og skole. Høring om skoleplass for elever i Søreide skole sitt opptaksområde

Fagavdeling barnehage og skole. Høring om skoleplass for elever i Søreide skole sitt opptaksområde BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2916422-4 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: o Skolene Søreide, Skeie, Skjold, Aurdalslia og Skranevatnet o Rådsorgan ved disse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200807065 : E: 140 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10 AREALREGNSKAP PR 1. JANUAR 2010

Detaljer

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes Informasjonsmøte Modellutredning FASE 1 21. Oktober 2015 Skarnes 1 Mandat / Oppgave Fase 1: Utredning av strukturmodell Sør-Odal kommune ønsker å utrede tre alternative modeller som skoleløsning for en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Godlia skole Vetlandsveien 45 0671 OSLO Dato: 10.11.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00367-221 Miriam Abildsnes Endring av inntaksområdet mellom Godlia,

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015 OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 20.05.2015 Utvalg for teknikk og miljø 21.05.2015 Kommunestyret 18.06.2015

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 Status byggeprosjekter desember 2014: Saken gjelder: I denne saken legges frem status på byggeprosjekter

Detaljer

Nye inntaksområder for 29 skoler i Oslo

Nye inntaksområder for 29 skoler i Oslo 24.09.2015 Nye inntaksområder for 29 skoler i Oslo Forslag til endring for 1. trinn 2016 Kapasitet og behov Samlet elevtallsvekst på rundt 8.300 elever fram mot 2025 Først vekst på barnetrinnet, deretter

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Se mottakertabell Dato: 09.12.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/02456-1 Berit Ree Landet, 23 46 72 54 Disen og Grefsen skoler - endring av skolenes

Detaljer

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1073 /17 Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ASKI ESARK-112-201634184-14 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage, skole og idrett legger frem forskrift om skolekretsgrenser i Bergen

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl. 19-21 Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av referat FAU-møte 27.01.2016 3. Nytt fra skolen og SU.

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009

DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009 DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Kommentar Disposisjonsfond 25701 Disposisjonsfond hk. 1.1 25701005 Bydelsutvalgene -147 565-147 565 25701020 Erstatningsordning barnevern

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Høybråten skole Bergtunveien 9 1087 OSLO Dato: 25.09.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00367-75 Miriam Abildsnes, 479 04 183 Opprettelse av inntaksområde

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2819426-61 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: Fra: Flaktveit skole med rådsorgan Li skole med rådsorgan Åsane bydelsstyre Fagforeninger

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak : Saksbeh. : Gurid Lomeland

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak : Saksbeh. : Gurid Lomeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200801075-12 Arkivkode : 210 & 34 Saksbeh. : Gurid Lomeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.06.08 46/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 1 Forord... 3 2 Historisk befolkningsutvikling... 4 3 Beregningsforutsetninger... 6 3.1 Prognoseområder (geografiske inndelinger)... 10 4

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 10.11.20.11 Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN 2012-2022 Forslag til Skolebehovsplan 2012-22 er

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JANUAR 2014 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 ELEVTALLSPROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYOMRÅDE... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

Retningslinjer for forsterket tilbud på Raumyr skole

Retningslinjer for forsterket tilbud på Raumyr skole Retningslinjer for forsterket tilbud på Raumyr skole Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. De skal få et godt tilrettelagt tilbud som fremmer vekst og god utvikling. Vi vet at noen barn har større

Detaljer

: 200800303 : E: A20 &23 : Anne Olivia Andersen

: 200800303 : E: A20 &23 : Anne Olivia Andersen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800303 : E: A20 &23 : Anne Olivia Andersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 30/08 KULTUR

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20 Byrådssak 50/12 Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel LRS SARK-21-200801026-20 Hva saken gjelder: I B-sak 302/10 «Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011 2024» ble vedtaket

Detaljer

Prognoser for elevtall

Prognoser for elevtall Prognoser for elevtall Forvaltningsrevisjon 22.03.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Anvendte metoder i prosjektet... 2 1.4 Rådmannens kommentarer... 2

Detaljer

Skolebehovsplan vurdering av elevtallskapasitet i Vestfossen og Hokksund. Saksordfører: Lise Clifford/ Hilde Nyblin- Austgulen

Skolebehovsplan vurdering av elevtallskapasitet i Vestfossen og Hokksund. Saksordfører: Lise Clifford/ Hilde Nyblin- Austgulen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2016/1824-17210/2016 Arkiv: 144 Skolebehovsplan 2017-2030 - vurdering av elevtallskapasitet i Vestfossen og Hokksund. Saksordfører: Lise Clifford/

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Bydel Østensjø Oslo kommune Utdanningsetaten ålolbooåfll glolboogfll -1 WM* Lm " Bydel Østensjø WM* tabu" Postboks 39 Bogerud 0621 OSLO Dato: 18.04.2016 Deres ref: ref? Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Innledning Ved planlegging av en fremtidig skolestruktur er det nødvendig

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole Ås kommune Skolekapasitet fram mot 2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16.09.2014 Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

Befolknings-, barne- og elevtallsprognose Skaun kommune Utarbeidet av Norconsult, juni 2012

Befolknings-, barne- og elevtallsprognose Skaun kommune Utarbeidet av Norconsult, juni 2012 Befolknings-, barne- og elevtallsprognose Skaun kommune Utarbeidet av Norconsult, juni 2012 Alternativ: 80 nye boliger hvert år, videreføring av siste 4 års fødsels- og flyttetrender Befolkning - Hele

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv.

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. N- Vår saksbehandler Brage Risstad Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Høring - endring av opptaksområde for Nyborg, Åsveien og Byåsen skoler Rådmannen vil foreslå mindre endinger

Detaljer

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Undervisning og barnehage Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Stolt av barnehagetilbudet! Kostnad og tilskudd til private Utbygging av plasser

Detaljer

Bygging av ny barnehage på Støren

Bygging av ny barnehage på Støren Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2947-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Toril Grøtte Bygging av ny barnehage på Støren Saksopplysninger

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Svar på spørsmål vedrørende rådmannens forslag til økonomiplan notat nr 2

Svar på spørsmål vedrørende rådmannens forslag til økonomiplan notat nr 2 Notat Arkivkode: 145 Saksnr. : 17/15305-12 Til : Fra : Guri Årtun /v Budsjett og analyse Dato : 10.11.2017 Kopi : Svar på spørsmål vedrørende rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 - notat nr 2 Etter

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS for skoleåret 2014 2015 Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes...

Detaljer