Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS"

Transkript

1 Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

2 Bølger som truer kommuneøkonomien

3 Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time high i antall personer Kilde: SSB Arbeidsinnvandring gir økt arbeidstilbud og muliggjør økt produksjon Gir økt etterspørsel i økonomien og økt behov for offentlige tjenester Anslag demografikostnad 2013: 3 ½ mrd kr, herav 3 mrd innenfor frie inntekter

4 Vi har åtte «billige» velferdsår foran oss

5 For lavt netto driftsresultat til å egenfinansiere selv et normalt investeringsnivå Sektorens realinvesteringer utgjør nå drøye 50 mrd kr pr år. Finansieres ved Lån til nye prosjekter Momsrefusjon investeringer Investeringsinntekter 65 pst 10 pst 25 pst Nto gjelda øker med drøye 20 mrd kr, dvs 40 pst av investeringene Lån til nye prosjekter 65 pst - Avdrag på tidligere lån 25 pst

6 Pensjonsbølgen må finansieres Pensjon blir dyrere, premiene har økt for lengst Regjeringen har så langt gitt for optimistiske anslag på kostnadene Avviket har nå bygget seg opp til 23 mrd kr, skal utgiftsføres over år

7 Utfordringer Stort vedlikeholdsetterslep Kortsiktighet ved investeringer Vanskelige prioriteringer i en kommune

8 Kommunale inntekter Hvor kommer de fra hvem styrer

9 Inntekter i kommunesektoren er om lag 18 pst av BNP for fastlands-norge

10 Innføring av rammefinansiering fra Stortinget la om finansieringen av kommunesektoren fra Tidligere ble i hovedsak de statlige overføringene knyttet til øremerkede ordninger, jfr. tilskudd til vanlig undervisning i grunnskole med prosenter fra 25-85% av et tilskuddsgrunnlag, hjemmehjelp med 50% osv. Kommuner og fylkeskommuner finansierer seg slik: Skatter: 60,6 55,6 52,8 45,7 Avgifter 5,8 6,2 7,3 14,7 Øremerkede tilskudd 28,4 32,1 33,3 11,8 Generelle tilskudd 6,5 6,9 6,9 24,8 Diverse 3,0

11 Mer om inntektsrammen - styres av staten Ved behandlingen av stats- og nasjonalbudsjettet styrer staten ressurstildelingen til kommunene Dette skjer hvert år og kun med ettårsperspektiv KS har ønsker at staten kan binde seg opp for flere år få en langtidsplan for bedring av kommuneøkonomien Mest direkte styring av inntektssiden ved statlige overføringer inklusive rammeoverføringer over statsbudsjettet, men også via fastsettelsen av skattene KS og staten har regelmessige møter flere ganger i året, konsultasjonsordningen. Hovedformål å komme til enighet om hva som kan oppnås innen sektorens inntektsramme. Her beregnes også nye reformer mm.

12 Skatteinntekter kommunene Skatteinntektene utgjør omlag 160 mrd. kr Skatt på formue og inntekt fra personer (herunder ca. 1,2 mrd. kr i naturressursskatt) Kommunal skatteprosent på inntekt med 11,6 pst i 2013, fylkeskommunene på 2,65 pst. Alle ligger på maksimalsats som styres av Stortinget Frivillig eiendomsskatt i omlag 300 kommuner på om lag 7 mrd. kr Ny lov gir kommunene større frihet enn tidligere til å skrive ut eiendomsskatt for hele kommunen. Lokalt fastsatt skattenivå og fastsettelse av bunnfradrag mm. Inngår ikke i skatteutjevningen

13 Rammefinansiering

14 Inntektssystemet Inntektsutjevning Nord-Norge-tilskudd og Namdalstilskudd Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Veksttilskudd Skjønn Småkommunetilskudd Storbytilskudd. Inndelingstilskudd Saker med særskilt fordeling. INGAR - Overgangsordninger

15 Skattenivå norske kommuner 2011 (landsgjennomsnitt kr ,- per innbygger) Merk eiendomsskatt og konsesjonsavgift er ikke med Skatt per innbygger 2011 Pst av landsgj. Antall 55 til 75 % til 80 % til 90 % til 100% til 110 % 26 Over 110 pst 38

16 Skatteutjevningen (skatt på formue og inntekt inkl. naturressursskatt) Skatteinntekt i pst av landsgjennomsnittet % 60% Skatteinntekt Trekk Kompensasjon Tilleggskompensasjon Finansiering tilleggskomp. 35% 60% Kommune A Kommune B Kommune C 16

17 Prinsipper for utforming av utgiftsutjevningen Norge Det skal ved utgiftsutjevningen kun kompenseres for ufrivillige etterspørsels- og kostnadsforhold Det gis full kompensasjon Variasjoner for behovet for kommunale og fylkeskommunale tjenester fanges i hovedsak opp gjennom Alderskriterier Sosioøkonomiske kriterier To hovedtilnærminger for å beregne utgiftsbehovet i kommuner og fylkeskommuner Den normative metoden Den statistiske/positive metoden Dagens nøkler i hovedsak bestemt ut fra den statistiske metoden

18 Utgiftsutjevningen Det foretas en utjevning av kostnadsforhold (ufrivillige) for at kommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud. Det gis et trekk i innbyggertilskuddet for de relativt sett lettdrevne kommunene og det gis et tillegg for de relativt sett tungdrevne. Kommunene vurderes etter ett sett med objektive kriterier gitt ved en kostnadsnøkkel med vekter og kriterieverdier. Hver kommune får ut av dette et beregnet utgiftsbehov. Beregnet utgiftsbehov kr pr innb Omfordeling trekk Omfordeling tillegg Kr Gjennomsnitt Innbyggere per Normert utgiftsbehov i 2013: kr ,- per innbygger Utregningen for kommune A: Kostnadsindeks 0,90 Trekk: 0,90*kr kr = - kr Kommune A Kommune B Utregning for kommune B: Kostnadsindeks 1,10 Tillegg: 1,10*kr kr = kr 4.545

19 Nye utgiftsandeler mellom sektorene inkl. samhandling fra 2013, med nye vekter (rød skift) 2,61% 4,10% 16,14% 9,41 % 28,40% 4,82% 31,4 4%

20 Samlet kostnadsnøkkel 2013 Kriterium Vekt Kriterium Vekt Innbyggere 0-1 år 0,0054 Innbyggere 2-5 år 0,1245 Innbyggere 6-15 år 0,2836 Innbyggere år 0,0205 Innbyggere år 0,0926 Innbyggere 0-17 år 0,0021 Innbyggere år 0,0055 Innbyggere år 0,0068 Innbyggere år 0,0496 Innbyggere år 0,0706 Innbyggere 90 år og over 0,0453 Landbrukskriteriet 0,0029 Sonekriteriet 0,0128 Nabokriteriet 0,0128 Basiskriteriet 0,0224 Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandinavia Norskfødte med innvandrere foreldre 6-15 år, ekskl. Skandinavia 0,0082 0,0009 Dødelighetskriteriet 0,0438 Barn 0-15 år med enslige forsørgere 0,0110 Lavinntektskriteriet 0,0059 Uføre år 0,0045 Flyktninger u/ integreringstilskudd 0,0046 Opphopningsindeks 0,0135 Urbanitetskriteriet 0,0172 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,0439 Ikke-gifte 67 år og over 0,0416 Andel barn 1 år uten kontantstøtte 0,0291 Innbyggere med høyere utdanning 0,0184 SUM 1,0000

21 Ny kostnadsnøkkel 2013 Nasjonalt utgiftsbehov (UB): 228 mrd. kr/ Kr pr innb. Beregnet utgiftsbehov fra kr (Tromsø) per innb. til kr per innb. (Utsira) Kostnadsindeks Antall kommuner 0,91-1, ,00-1, ,06-1, ,13-1, ,25 2,22 77

22 Småkommunetilskudd 2013 (tidligere regionaltilskudd) med 930 mill. kr Ut fra folketall per Flere innbyggere gir ikke mer penger Kommuner under innbyggere gis: Kr (19 kommuner) Kr (139 kommuner) Skatteinntektene må være under 120 pst av landsgjennomsnittet de tre siste årene

23 Nord-Norge-tilskudd og Namdalstilskudd 2013 Utvidet i 2009 til også å gjelde for 14 kommuner i Namdalen NB! Fra 2010 får 7 kommuner i Nord-Troms høyere sats Beløpene per innbygger 2013 Folketall per Kr 0 Kr per innbygger Kr per innbygger Kr per innbygger Kr per innbygger Kr per innbygger

24 Kommuner med distriktspolitisk tilskudd Sør-Norge 2013 Distriktstilskudd Sør-Norge til kommuner med over innbyggere 64 kommuner får distriktstilskudd Sør- Norge, i alt tildeles det nær 361 mill. kr. Tilskuddet gis både per innb. og per kommune Folketall pr Kr 128,- per innb. / kr Kr 256,- per innb. / kr Kr 382,- per innb. / kr Kr 510,- per innb. / kr Kr 636,- per innb. / kr Kr 850,- per innb. / kr

25 Illustrasjon av vekstkommunene i IS 2013 Kun per innbygger over grenseverdien på 175 pst av gj. årlig vekst i 3 års perioden med kr ,- per innbygger (En kommuner utenfor kartet Træna) 22 kommuner fra Træna med 497 innbyggere til Ullensaker med innbyggere, vokser sterkere enn 2,24 % per år i treårsperioden til

26 INGAR - Ny overgangsordning Inntektsgaranti (INGAR) erstatter dagens overgangsordning Garanti for at avviket mellom landsvekst per innbygger i IS og egen vekst ikke skal bli større enn på kr 300,- per innbygger i negativ retning Dette er uavhengig hva om avviket skyldes systemendringer, befolkningsendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd, kriteriedata osv Finansieres med et likt trekk per innbygger Merk at endring av selskapsskatt/ inntektsutjevningen ikke inngår i garantiordningen

27 Mer om prognosemodellen med aktuelle eksempler Bruk av modell vi går over til Excel Vi ser på to aktuelle kommuner, Malvik og Meldal Vi ser også på dette med endringer av rammebetingelser for skatt ( også excel-ark) 27

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Kommunestruktur på Nordmøre

Kommunestruktur på Nordmøre Kommunestruktur på Nordmøre Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Anja Hjelseth og Audun Thorstensen TF-notat nr. 39/2015 1 Kolofonside Tittel: Undertittel: Kommunestruktur på Nordmøre

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Trondheim KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og Kortfattet utredning av kommunene og samarbeidet i Østre Agder, status, utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Østre Agder Østre Agder er et samarbeidsorgan for de 8 kommunene i østre del av Agder;

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer