Møtedato: /10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Sandnes bystyre Formannskapet Bystyret Møtedato: /10 Arkivsak : Arkivkode : E. 614 A20 &30 Saksbeh. : S.Haugen m/flere Utvalgssaksnr. 153/09 2/10 FORPLIKTENDE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE OG SANDNES KOMMUNEN OM UTVIKLINGEN AV DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SANDNES MOT SAKEN GJELDER I planperioden mot år 2014 er det planlagt flere tiltak knyttet til de videregående skolene i Sandnes kommune. Dette for å nå målet om et fremtidsrettet skoletilbud. Det er arbeidet i lengre tid med flere av enkelttiltakene og blant annet er kommunens overtakelse av Lundehaugen til ungdomsskoleformål klart for gjennomføring sommeren For å ha et samlet styringsgrep om tiltakene og fremdriften i disse, er disse samlet og utformet som en forpliktende samarbeidsavtale. Rådmannen fremmer i denne saken anbefaling om at bystyret godkjenner den forpliktende samarbeidsavtalen om utviklingen av de videregående skolene i Sandnes mot FAKTAOPPLYSNINGER 2.1 Bystyrets styringssignaler for arbeidet Grunnlaget for rådmannens arbeid i denne saken og de tilrådninger som er gitt i forslaget til økonomiplan i investeringsbudsjettet, bygger på bystyrets behandling av sak 148/08 Fremtidig skolesituasjon for tilbudet i den videregående skolen i Sandnes. Bystyret gjorde følgende enstemmige vedtak (vedlegg 1): 1. Bystyret fastholder at Sandnes kommune vil overta hele det fylkeskommunale skoleanlegget på Lundehaugen i Samtidig bekreftes at løsningen medførerat ved avhending av Forus videregående skole skal hele salgsinntekten også kommunens andel på 22%, disponeres til reinvestering i det videregående skoletilbudet i Sandnes. Rådmannens forslag til økonomiplan er i tråd med denne totale løsningen. 2. Kommunen vil aktivt bidra til at innsigelsen knyttet til hele Brueland området bringes til endelig beslutning. Med bortfall av innsigelsen vil Sandnes kommune kunne fortsette arbeidet med tilrettelegging av områdene Brueland øst, herunder offentlig/allmennyttig for utdanningsformål i samsvar med vedtatt kommunedelplan for Sandnes sentrum. 3. Elevkapasiteten og faglig bredde innen den videregående skolen i Sandnes må være på et høyest mulig nivå for å være i takt med en voksende befolkning. For å nå dette målet er Sandnes bystyre innstilt på å legge til rette for utvidelser av eksisterende skoleanlegg i Sandnes, samt tilby nye arealer i tråd med behovene og fylkeskommunens utbyggingsstrategi framover. 2.2 Samarbeidsavtalens omfang mulige løsninger I fylkeskommunen ble skolebruksplanen revidert -våren Arbeidet med løsninger for de 190 gjenværende elevene på Lundehaugen har pågått våren 2009 og det ser nå ut til at det kan la seg gjøre å finne løsninger for utflytting av disse elevene til leide lokaler i sentrum. Med dette vil det ikke være behov for å bruke Forus videregående skole, som 1

2 midlertidig løsning frem til utvidelse av Gand er fullført. Forus videregående skole, bygg og tomt, kan således klargjøres for salg. Eiendommen ligger imidlertid i et område som i fremtiden kan få rimelig nærhet til fremtidig trasé for bybane. Samtidig har kommunen allerede flere offentlige funksjoner i nærområdet. For å legge til rette for en best mulig gjennomføring av salget, er det således behov for å få gjort en byplanfaglig vurdering av eiendommens fremtidige mulighet og begrensninger. Dette arbeidet er det forutsatt kan fullføres innen utgangen av året. Selve overtakelsen av Lundehaugen er planlagt å finne sted i juni Samarbeidsavtalen definerer nærmere oppgavene som må gjennomføres og samhandlingen om dette. Overtakelsesprotokollen fra endelig befaring blir sluttdokumentet for overdragelsen av bygningsmasse og tomtegrunn på Lundehaugen. Kommunens midlertidige modulbygg på tomten er det kommunen selv som har ansvaret for å fjerne ihht. fristen på 5 år som er gitt av bygningsmyndigheten. Nødvendige tilpasninger i bygget slik som heimkunnskapsfunksjon og noen byggtekniske oppgraderinger er kommunens ansvar å planlegge og utføre. Fremtidig løsning for Gand videregående skole er fylkeskommunens ansvar å avgjøre. Det arbeides for tiden med følgende muligheter: a) riving, renovering og nybygg på eksisterende tomt i Hovevn. b) bygningsmessige tiltak i eksisterende skolebygg og tilbygg oppført på kommunalt anskaffet og byggeklar tomt på Brueland Valg av løsning treffes på grunnlag av summen av faktorene; økonomi, fremdrift, kvalitet og kapasitet. For å håndtere fremtidig kapasitetsbehov og tilbud av studieretninger er målet at tiltakene ved Gand er fullført til skolestart august Et sentralt forhold knyttet til Brueland er å få frem beslutningen hos Miljøverndepartementet i innsigelsessaken som foreligger i kommunedelplan for Sandnes sentrum. Med en snarlig beslutning, vil Brueland kunne tas opp til områderegulering. Det kan gjøre det mulig å ha godkjent detaljreguleringsplan i løpet av våren 2012, og med godt samarbeid og parallelle arbeider vil byggeklar tomt kunne stilles til disposisjon slik at målet om eventuelt ferdig bygg nås i løpet av Fremdriftsmessig er det den manglende avgjørelsen i innsigelsessaken som er tidskritisk. Skulle departementets avgjørelse bli at innsigelsen fra Jernbaneverket tas til følge er imidlertid situasjon vesentlig endret. Avgjørende i så fall vil være om beslutningen gir åpning for å ta opp igjen saken ved revisjon av kommunedelplan, eller om vedtaket er å anse som endelig i overskuelig fremtid. En slik situasjon vil kreve helt nye vurderinger av mulige løsninger for Gand, herunder også av eksisterende tomt. Samarbeidsavtalen har som det fjerde tiltak omtalt rammer for langsiktig leie av ny idrettshall på Sandnes stadion. Dette for å dekke behovene for økt areal og lokaler for idrettsfag som flyttes til Sandnes videregående skole. Den endelige leieavtalen utformes ihht. brukstid og innenfor regelverket om vederlag for utlån av svømme- og idrettshaller. 2.3 Oppfølging av samarbeidsavtalen I avtalens del I er det nedfelt rutiner for hvordan samarbeidet skal skje. Det er lagt til grunn 3 møter i året hvor rådmennene gjennomgår total status, med påfølgende rapportering til de folkevalgte. For hvert av de fire tiltakene skal det utformes konkrete fremdriftsplaner og fastsettes oppgave- og ansvarsdeling. Felles utpekt prosjektleder for hovedoppgavene er et redskap for å holde styringsfart i arbeidet. Videre skal det for hvert enkelt tiltak, avtales i forkant hvordan utgiftsdelingen skal være. 3. RÅDMANNENS ANBEFALING Rådmannen vurderer det slik at samarbeidsavtalen gir et tilfredsstillende grunnlag for å kunne følge opp og sikre en effektiv fremdrift i arbeidet med utviklingen av de videregående skolene i Sandnes. Dette gjør det mulig å ha oversikt over enkeltprosjektene, men også være i forkant mht. oppgaver som må løses på tvers. 2

3 Videre gir det grunnlag for nødvendig prioritering av ressursbruk til så vel utredningsarbeid, som for planleggingsoppgavene som utløses. Rådmannen tilrår at bystyret godkjenner den forpliktende samarbeidsavtalen. Saken skal behandles av formannskapet og bystyret fatter endelig vedtak. Rådmannen tilrår at bystyret fatter slikt VEDTAK: 1. Sandnes bystyre godkjenner den forpliktende samarbeidsavtalen mellom Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune om utvikling av de videregående skolene i Sandnes mot 2014 RÅDMANNEN I SANDNES KOMMUNE, den 23. november 2009 Tore Sirnes rådmann Hans Kjetil Aas Kommunaldirektør Vedlegg 1: Protokoll og saksfremlegg Bsak 148/08 Vedlegg 2: Forslag til forpliktende samarbeidsavtale 3

4

5

6

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200600692 : E: 614 D11 : S.Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.09.2009 77/09 Bystyret 08.09.2009 87/09

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603977 : E: 020 : J.T. Lundeby, S.Haugen, P.Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200500220 : E: U03 : Sidsel Haugen Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Riving av skolebygg i Ahlefeldtgate - saksforberedelse

Riving av skolebygg i Ahlefeldtgate - saksforberedelse Riving av skolebygg i Ahlefeldtgate - saksforberedelse - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709013 2012 Innhold SAMMENDRAG... III 1. INNLEDNING... 1 1.1. Bakgrunn for prosjektet... 1 1.1

Detaljer

17.02.2009 22/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009

17.02.2009 22/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900185 : : Sidsel Haugen og Hilde Vikan Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 24/09 Bystyret 17.02.2009 22/09 REGJERINGENS

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON SAMLOKALISERT MED LEGEVAKTEN INKL. ØYEBLIKKELIG HJELP TILBUD OG AMBULANSESENTRALEN

BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON SAMLOKALISERT MED LEGEVAKTEN INKL. ØYEBLIKKELIG HJELP TILBUD OG AMBULANSESENTRALEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/07313-1 Saksbehandler Sidsel Haugen Gunnar Sinnes m/flere Behandles av Møtedato Formannskapet 01.10.2013 Bystyret 22.10.2013 BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 4-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 20/13 Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Strategiske valg knyttet til drift av Hovedanlegg for svømming og stup - etablering av et aksjeselskap

Strategiske valg knyttet til drift av Hovedanlegg for svømming og stup - etablering av et aksjeselskap Byrådssak 177/13 Strategiske valg knyttet til drift av Hovedanlegg for svømming og stup - etablering av et aksjeselskap BJOL ESARK-0324-200913701-52 Hva saken gjelder: Frem mot åpningen av Hovedanlegg

Detaljer

: 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen

: 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 19.05.2009 62/09 LYSE ENERGI AS - ENDRET

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKTNR. 501 LUNNER BARNESKOLE

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKTNR. 501 LUNNER BARNESKOLE Arkivsaksnr.: 05/1321-6 Arkivnr.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst PROSJEKTRAPPORT PROSJEKTNR. 501 LUNNER BARNESKOLE Hjemmel: Formannskapets vedtak: 1. Prosjektnr. 501 Lunner barneskole

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Før møtet settes vil det bli gitt følgende orientering: 09.00-09.30 NorFraKalk årlig rapportering utslippstall v/sten Solum og Glenn Håkon Bekkeli.

Før møtet settes vil det bli gitt følgende orientering: 09.00-09.30 NorFraKalk årlig rapportering utslippstall v/sten Solum og Glenn Håkon Bekkeli. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer