Følgeskriv til skolebyggprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgeskriv til skolebyggprogram"

Transkript

1 Lura bydelsutvalg sak 14/11 Bydelsutvalgene Samarbeidsutvalgene ved skolene Fagforeningene Følgeskriv til skolebyggprogram Rådmannen sender med dette skolebyggprogrammet for på høring. Høringsfristen settes til Skolebyggprogrammet skal etter høringen til politisk behandling i - Utvalg for kultur og oppvekst 5.september - Bystyret 6.september Det endelige skolebyggprogrammet blir vedtatt gjennom bystyrets vedtak om investerings- og driftsbudsjett i økonomiplan for Bystyret vedtar økonomiplan for i sitt møte 20.desember. Høringsinstansenes oppdrag Høringsinstansene står fritt til å uttale seg om hele programmet. Vi ber likevel i første rekke om innspill i forhold til de 11 prosjektene som er omtalt i del 2 og 3 i programmet. Om skolebyggprogrammet og høringsbrevet. Det utsendte forslag til skolebyggprogram har en noe enklere form en tidligere. Det er et ønske at Skolebyggprogrammet i større grad skal framstå som et rent plandokument. Det er derfor i noen sammenhenger lagt mindre vekt på argumentasjonen som leder fram til de konkrete tiltakene i skolebyggprogrammet. En mer utdypende saksframstilling vil i stedet på de områder det er nødvendig, bli gitt i dette høringsbrevet og i neste omgang i saksframstillingen til bystyret. Skolebyggprogrammet har følgende inndeling: - Elevtallsutvikling og skolekapasitet - Utfordringer i planperioden - Skjematisk oversikt over skolebyggprogrammet I dette høringsbrevet vil noen av utfordringene bli ytterligere belyst. I det følgende omtalles Elevtallsutvikling og skolekapasitet o antall elever o prognoser for boligbygging Utfordringer i planperioden o nærskoleprinsippet o Ganddal skole o Skaarlia skole o Skolesituasjonen i Riska bydel

2 Elevtallsutvikling og skolekapasitet Antall elever Elevtallene som presenteres i det utsendte skolebyggprogrammet, er hentet fra en intern elevtelling foretatt fram til I forkant av den politiske behandlingen vil det blir foretatt en nye intern elevtelling slik at tallene som presenteres skal være mest mulig korrekte. Noen tabeller bygger på de offisielle tallene som hvert år blir presentert gjennom Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Rapportering i GSI skjer 1.10 hvert år. Vår interne elevtelling på høsten skjer På denne måten vil det ikke alltid være samsvar mellom tallene. I et planleggingsperspektiv er det likevel de store linjene vi skal forsøke å fange opp. Det ser per ut til at vi det vil være elever i grunnskolene i Sandnes skoleåret Disse vil i liten grad berøre denne planperioden direkte, men vil ha betydning for utviklingen fra 2015/2016 og fremover. Av kommunens innbyggere i alderen 6 15 år går 4,5 % i private skoler. Det betyr at omtrent 460 Sandnes-elever ikke går i kommunens skoler. Når kommunen har plikt til å gi alle barn bosatt i kommunen plass i grunnskolen, er dette et forhold vi hele tiden må være klar over. Noen av våre skoler er nesten sprengt. I noen tilfeller ville det vært problematisk, dersom elever som i dag går i private skoler, ber om plass på sin kommunale nærskole. Det er en utfordring at elevtallsveksten fordeles ujevnt. Nord i kommunen hadde for eksempel de 2 barneskolene Porsholen og Lura til sammen 678 elever ved skolestart Ved skolestart 2011 har elevtallet gått med 100 elever slik at skolene til sammen nå har 578 elever. Helt motsatt utvikling har vi sør i kommunen. Ved skolestart 2007 hadde barnetrinnet på skolene Buggeland og Bogafjell til sammen 517 elever. Elevtallet har økt med 186 elever slik at de 2 skolene vil ha 703 elever ved skolestart Prognoser for boligbygging At økningen i antall elever ikke har vært like sterk fra , som den var fra , henger i stor grad sammen med boligbygging. I 2005 ble det tatt i bruk 652 nye boliger. I 2010 ble det tatt i bruk 368 nye boliger. I denne planperioden vil skolebyggprogrammet hovedsaklig knyttes til kapasitetsbehov som følge av allerede frigitte utbyggingsområder i gjeldende kommuneplan. Begrenset revisjon av kommuneplanen pågår og er ventet sluttbehandlet i bystyret Utbyggingsområder som godkjennes frigitt i ny kommuneplan må gjennom et påfølgende planleggingsløp som gjør at innflytting i boliger tidligst kan skje om 6-8 år dvs etter Arealregnskapet og med tilhørende grovt utbyggingsprogram for perioden viser følgende boligproduksjon: Boenheter

3 Årsproduksjonen har en økning utover i perioden og dette er følge av at flere store områder i dag er i planbehandling som områdereguleringsplaner. Disse må så detaljreguleres og opparbeides slik at det går ytterligere noen år før boliger er klare til innflytting. Oppstartstidpunkt for selve byggingen, tempoet i utbyggingen og variasjonen i boligtyper er de tre viktigste styringsredskapene å bruk for å oppnå god sammenheng mellom nye boliger som tas i bruk og tilfredsstillende skolekapasitet i området. Bystyrets vedtatte mål knyttet til revidert kommuneplan er en jevn årlig produksjon på boenheter. Utfordringer i planperioden Nærskoleprinsippet Skolebyggprogrammet omtaler statlige myndigheters forståelse av nærskoleprinsippet på denne måten: Statlige skolemyndigheter legger i uttalelser fra de siste årene sterk vekt på elevenes rett til å gå på den nærmeste skolen. En restriktiv praktisering av nærskoleprinsippet forsterker utfordringene til Sandnes kommune ytterligere. I løpet av det siste året har Sandnes kommune hatt flere klagesaker om skoleplassering. I denne sammenheng er vi blitt oppmerksomme på uttalelser fra statlige skolemyndigheter: Utdanningsdirektoratet har i et brev til Fylkesmannen i Buskerud, datert , drøftet grensene for den kommunale retten til å fastsette skolekretsgrenser ut fra kapasitetshensyn. I brevet skriver Utdanningsdirektoratet bl.a.: Ettersom forarbeidene åpner for at kapasitet kan være et hensyn det kan legges vekt på i praktiseringen av nærskoleprinsippet, vil en forskrift om kretsgrenser som legger vekt på kapasitet etter en nærmere vurdering kunne være lovlig. Det er imidlertid en svært begrenset adgang til å legge vekt på kapasitet, både ved avgjørelsen av enkeltsaker og ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser. I brevet foretar direktoratet en avgrensning i forhold til hvile forhold som kan vektlegges ved fastsetting av en kommunal forskrift om skolekretser og skriver: Forskrift om skolekretsgrenser skal være en funksjon av hvordan nærskoleprinsippet skal ivaretas for den enkelte elev i kommunen. Forskriften må være utformet i samsvar med de hensyn er lovlige etter en tolkning av lov og forarbeider se over. Det kan ikke legges vekt på hensyn som vil være i strid med nærskoleprinsippet eller opplæringslovens formål; for eksempel lik belastning på kommunens skoler, opprettholdelse av skoler med svakt elevgrunnlag, spredning av faglig sterke og svake elever, samling av minoritetselever og spesialundervisningselever osv. En forskrift vil derfor være klarest der den legger vekt på objektive forhold som geografi og topografi.

4 Uttalelsen kan leses som påpeking av en kommune for eksempel ikke kan planlegge med tanke på å fordele elever mest mulig jevnt mellom ulike skoler i nærheten av hverandre. Brevet finnes i sin helhet på: Fylkesmannen i Hordaland har fattet vedtak i en klagesak der 13 elever i et boområdet ble tildelt skoleplass på en annen skole en den nærmeste skolen. Fylkesmannens saksutredning i denne saken, kan ha betydning for hvorledes Sandnes kommune må planlegge skolebygg framover. I sin gjennomgang av klagersaken påpeker fylkesmannen at kommunen har et planleggingsansvar. Fylkesmannen skriver: Utgangspunktet i plan og bygningsloven er at det er et kommunalt ansvar å sørge for en samlet planlegging, herunder skolestruktur. Her må det tas hensyn til retten til å gå på nærskolen. Fylkesmannen viser videre til omtale av kapasitetsproblemene ved den aktuelle skolen i tidligere kommunale dokumenter og skriver Etter dette kan en legge til grunn at kommunen har hatt kjennskap til kapasitetsproblemene og derved har en planleggingsplikt i samsvar med endringene i boligområder. Fylkesmannen i Hordaland har gitt klager medhold i klagesaken. I vår sammenheng er fylkesmannens avslutning av betydning: Utdanningsavdelinga legger til grunn at det er kapasitet for flere elever på første trinn, men at kommunen opplyser at det vil oppstå problemer for de neste seksårene. Dette skulle også tilsi at kommunen har noe tid til å planlegge løsninger som følge av at denne klagen får medhold. Skolebyggprogrammet er et planverktøy for Sandnes kommune. Fylkesmannen i Hordaland påpeker at en kommune må planlegge utbygging av skoleanlegg som sikrer elevene rett til å gå på den nærmeste skolen. Helt konkret i det foreliggende skolebyggprogram kan denne tolkingen få betydning for - Overføring av elever fra Sørbø skole til Ganddal skole - Overføring av elever fra Lundehaugen ungdomsskole til Høyland ungdomsskole - Skolestrukturen i Riska bydel I kommunens langsiktige planlegging må elevenes sikres rett til å gå på den nærmeste skolen. Fylkesmannen i Hordalands behandling av klagesaken, kan leses på: ile

5 Også på andre områder har Sandnes kommune opplevd en sterkere påpeking av retten til å gå på nærskolen. Kommunen har muntlig diskutert forholdet mellom fritt skolevalg og nærskoleprinsippet med Fylkesmannen i Rogaland. Kommunaldirektøren for oppvekst skole har overfor sine rektorer oppsummert denne diskusjonen på denne måten: Utdanningsavdelinga hos fylkesmannen har uttalt at en kommune/skole ikke bør stille seg slik at skolene fylles opp med elever som ikke har rett til å gå på skolen, men som tildeles plass etter søknad (fritt skolevalg). Elever som kommer flyttende til vil ha rett til å gå på nærskolen. Ganddal skole Det foreslås nå å utvide tiltakene knyttet til Ganddal skole. Blant annet blir det nå foreslått å bygge en liten flerbrukshall på skoletomta. I økonomiplan for blir kapasitetsproblemene i skolens gymsal omtalt på følgende måte: I revidert skolebyggprogram rapporteres det at skolens kapasitet i gymsalen er sprengt. Muligheter for en ny gymsal med flerbruksmuligheter er fremholdt. Videre er rådmannen kjent med at bydelen har spilt inn ønske om at en liten flerbrukshall blir lagt inn i prosjektet. Rådmannen har videreført avsetning til utvidelsen av skoleanlegget slik at inntil 100 nye elevplasser kan etableres. I arbeidet med byggeprogrammet må mulighetene for løsninger i forhold til gymsal-behovet vurderes, både arealmessig, bygningsmessig og økonomisk slik at dette kan inngå som del av sak om byggeprogrammet til bystyret i Eventuelle utvidelser av prosjektet vil således kunne bli behandlet i forbindelse med økonomiplan høsten Den samme problemstillingen er behandlet i saken Aktive Sandnes rullering av handlingsplan (B-sak 149/10). Her heter det: Sikre samlokalisering av idrettsanlegg og skoler når det bygges nye skoler i Sandnes. Når det gjelder utbygging/rehabilitering av Ganddal skole, er det også kommet inn flere ønsker/behov om å gjøre gymsalen om til en liten idrettshall. Det anbefales at det i programmeringsfasen vurderes om en flerbrukshall kan erstatte og forbedre behovet for gymnastikkfunksjoner. Løsningen kan utløse tilskudd mellom 4 7 mill, og kan være gunstig økonomisk og ikke minst ift bruksmuligheter både for skole på lengre sikt og for det frivillige foreningslivet i bydelen. Rådmannen tilrår at denne vurderingen gjøres i planleggingsfasen, slik at både tomtemessig løsning, økonomiske konsekvenser og fremdrift fremlegges i sak om byggeprogram i Byggeprogramkomiteen for den bygningsmessige utvidelsen av Ganddal skole har drøftet problemene knyttet til gymsalen på Ganddal skole. Det er åpenbart at den nåværende gymsalen ikke vil kunne dekke behovet for gymsal til en skole med plass til rundt 600 elever. Ganddal skole vil minimum ha behov for tilgang til gymsal tilsvarende en 3 parallellers barneskole. Det betyr at skolen må kunne disponere gymsal 37,5 timer i uka. Dagens gymsal gir tilgang til gymsal 21 timer i uka.

6 En løsning med bygging av en ny dobbel gymsal eller liten flerbrukshall på skoletomta, vil gi skolen tilgang til gymsal 42 timer i uka. Den eksisterende gymsalen vil dermed kunne omarbeides og bli en del av skolens nye mediatek. En mindre flerbrukshall med volleyballbane vil samtidig kunne imøtekomme bydelens og lag/foreninger sine sterke ønsker om en slik hall. Kostnadene ved å bygge en ny liten flerbrukshall på tomta til Ganddal skole, vil brutto øke behovet for investeringer, men kommunen kunne få dekket mellom 4 og 7 millioner fra spillemidler, slik at netto merutgiften i prosjektet kan utgjøre mellom 1-3 millioner, avhengig av løsninger. Det blir også foreslått å gjennomføre en nødvendig rehabilitering av skolen parallelt med utbyggingsprosjektet. I sak 1. tertialrapport 2011 varsler rådmannen om at det er gjort en tilstandsvurdering av skolen. Konklusjonen er at det er behov for en rehabilitering i løpet av 4-5 år. Tiltakene som må gjennomføres er kostnadsberegnet til over 20 millioner. En samordning av prosjektene vil for det første være kostnadsbesparende. For det andre vil vi kunne unngå at skoledriften må over i midlertidige løsninger pga byggearbeider i to omganger. Skolens behov for midlertidige løsninger i byggeperioden inngår i oppgavene som byggeprogram gruppen skal vurdere. Forslag til løsninger fremmes som del av saken om byggeprogrammet for tiltakene i Ganddal skole. Skaarlia skole Som nevnt over har bystyrets satt op mål knyttet i revidert kommuneplan om en jevn årlig produksjon på boenheter. Dersom dette innebærer en framskynding av takten i utbyggingen i Skaarlia/Kleivane, vil dette kunne innebære at den foreslåtte nye barneskolen i Skaarlia må framskyndes i tid. Nå foreslås at planlegging av ny barneskole skal starte i 2014/2015. Bystyrets endelige behandling av revidert kommuneplan vil gi føringer her. Spørsmålet må i så fall tas opp igjen ved neste rullering av skolebyggprogrammet. Skolesituasjonen i Riska bydel I skolebyggprogrammet er det omtalt at det er frigitte områder for om lag 300 boliger. Av disse er 295 enten i planfasen, under utvikling eller under utbygging. Hovedsakelig gjelder dette flere mindre regulerte felt i og omkring sentrumsområdet, i Trekanten, på Breivik, Riskatun og Frøylandsbekken. I tilegg er felter med vel 80 boliger der det ikke er startet noe planarbeid.

7 Skolebyggprogram Elevtallsutvikling og skolekapasitet Elevtallsutvikling fram til 2011 Ved skolestart skoleåret vil det i henhold til elevtelling per være elever i grunnskolen i Sandnes. Dette er en økning på 85 elever fra skolestart skoleåret I økonomiplanen for er det regnet med en økning i antall elever på 100. Tabellen nedenfor viser hvordan elevtallsutviklingen i grunnskolene Sandes har vært fra 2008 til Barnetrinn Ungdomstrinn Totalt Økning fra året før Økning i prosent 0,90 % 0,86 % 0,75 % 0,96 % Sandes kommune vil skoleåret ha 29 grunnskoler. Med utgangspunkt i inndeling basert på størrelse som brukes av Statistisk Sentralbyrå, fordeler skolene seg slik: Kategori etter størrelse Antall Små skoler: under 100 elever 3 Middels store skoler: elever 9 Store skoler: over 300 elever 17 SUM 29 Tabellene nedenfor viser elevtallet på den enkelte skolen skoleåret sammenliknet med elevtallet skoleåret Barnetrinn Endring Aspervika Austrått Bogafjell Buggeland Figgjo Ganddal Hana Hommersåk Høle Iglemyr Kyrkjevollen Lura Malmheim Maudland Porsholen Sandved Smeaheia

8 Soma Stangeland Sviland Sørbø Trones Vatne Sum barnetrinn Ungdomstrinn Endring Bogafjell Giske Høle Høyland Lundehaugen Lurahammaren Riska Skeiene Øygard Trones ungdomstrinn Sum ungdomstrinn Skolekapasitet og elevtall ved den enkelte skolen Tabellene nedenfor viser forholdet mellom elevtall skoleåret og beregnet kapasitet på den enkelte skole. Tabellen er en ren teoretisk modell og forutsetter blant annet at elevtallet fordeler seg matematisk jevnt på hvert trinn. I den praktiske skolehverdagen vil imidlertid flere forhold kunne sette begrensninger for kapasiteten på den enkelte skole. Forhold knyttet til ventilasjon, garderober, arbeidsmåter, behovet for grupperom, arbeidsrom for lærere osv. vil spille inn når kapasiteten helt konkret skal bestemmes. Tabellene under viser også hvilke tiltak som er vedtatt ved den enkelte skolen. Kapasitet elevtall Ledig kapasitet elevplasser Vedtatte tiltak ØP Barnetrinn Ant. elever Antall rom Aspervika Austrått Bogafjell Buggeland Figgjo Rehab. fra 2014 Ganddal plasser Hana Hommersåk Høle Iglemyr plasser Kyrkjevollen Lura Malmheim Maudland

9 Porsholen Sandved Smeaheia Soma Stangleland Sviland Rehab. 5,85 mill Sørbø plasser Trones Rehab. 13,8 mill Sum barnetrinn Kapasitet elevtall Ledig kapasitet elevplasser Vedtatte tiltak ØP Ungdomstrinn Ant. elever Antall rom Giske Høle Høyland Rehab. 7,5 mill Lundehaugen Lurahammaren Riska Skeiene Rehab. 34,9 mill Øygard Sum ungdomstrinn Forventet elevtallsutvikling i planperioden Tabellen nedenfor viser forventet elevtallsutvikling fram til Tallene tar utgangspunkt i tallene i økonomiplanen for korrigert for det reelle elevtallet skoleåret Elevtallsøkningen er knyttet til allerede frigitte utbyggingsområder i gjeldende kommuneplan. Dokument Økonomiplan Korrigert forventning skolebyggprogram Utfordringer i planperioden I det følgende blir det gjort rede for utfordringene i perioden Nærskoleprinsippet Selv om den sterke veksten som vi hadde i elevtallet fra har ikke fortsatt, har Sandnes kommune fremdeles en elevvekst som skaper utfordringer. Den største utfordringen er knyttet til at elevtallsveksten ikke fordeler seg jevnt på de ulike bydelene. Sandens kommune har samlet sett ledige elevplasser. Det er likevel ikke uten videre gitt at vi kan flytte elever fra skoler med sprengt kapasitet til skoler med ledig kapasitet.

10 Statlige skolemyndigheter legger i uttalelser fra de siste årene sterk vekt på elevenes rett til å gå på den nærmeste skolen. En restriktiv praktisering av nærskoleprinsippet forsterker utfordringene til Sandnes kommune ytterligere. Ganddal skole ny gymsal /liten flerbrukshall I vedtatt økonomiplan for er det avsatt total 32 millioner til en bygningsmessig utvidelse som vil gi plass til inntil 100 nye elevplasser. Utvidelsen skal fange opp elevtallsøkningen som følge av ny boligbygging sør i kommunen. Det er etablert programkomité for dette arbeidet i tråd med kommunale retningslinjer for byggeprosjekter. Det forslås nå å utvide prosjektet knyttet til Ganddal skole. Stab Eiendom har påpekt at det er nødvendig med rehabilitering av skolen innen kort tid. Det foreslås nå at rehabiliteringen gjennomføres samtidig med det vedtatte prosjektet med utvidelse av elevplasser. En slik samordning vil være økonomisk lønnsomt. Når det bare blir ett byggeprosjekt, trenger skolen bare å etablere erstatningsplasser for elevene i én omgang. Skolen gymsal er for liten allerede i dag. Skolen vil ikke kunne løse behovet for økt kapasitet i gymsalen med organisatoriske tiltak når skolen utvides 100 nye elevplasser. Bygging av en liten flerbrukshall vil løse skolens behov for gymsal. Samtidig vil en slik løsning imøtekomme bydelens ønske om en mindre flerbrukshall til bruk på kveldstid. Økonomisk innbærer dette at det kan søkes om spillemidler, slik at netto merutgiften for kommunen ved løsningen er begrenset. Iglemyr skole I vedtatt økonomiplan for er det avsatt total 57 millioner til en utvidelse av Iglemyr skole med 196 elevplasser (1 parallell). Det er etablert programkomité for dette arbeidet i tråd med kommunale retningslinjer for byggeprosjekter. Tapt uteareal kompenseres dels gjennom mulighet for disponering av grusbanen i nærheten og dels ved at det oppnås avtale om kjøp av sykkelklubbens eiendom. Utvidelsen av Iglemyr til 3 parallellers barneskole er et prioritert prosjekt i forhold til kapasitetsdekning i denne delen av Sandnes nå. Den nye skolefløyen skal være klar til skolestart august Skaarlia skole I løpet av neste planperiode ( ) vil det være behov for å starte planleggingen av ny barneskole i Skaarlia. Skolen vil bli den nærmeste skolen for elever bosatt i deler av Skaarlia og nordre del av Kleivane. I henhold til retningslinjer i Kvalitetsplan for skoleanlegg skal skolen ha plass til minimum 392 elever (2 paralleller). Sørbø skole I vedtatt økonomiplan for er byggetrinn 2 på Sørbø prosjektert til 105 millioner. Det er avsatt 22,5 millioner til prosjektet i gjeldende økonomiplan. Byggetrinn 2 vil gi 392 nye elevplasser og skolen vil totalt ha plass til 588 elever (3 paralleller). Dagens Sørbø skole er bygget for 196 elever. Skoleåret vil skolen ha 211 elever hvorav 41 elever på 1.trinn. Skolen må låne rom i Sørbøhallen for å få undervisningsrom til alle klassene.

11 Utbyggingen i området rundt Sørbø skole har vært stor de siste årene. For tiden pågår opparbeidelse av interne anlegg for å komme i gang med utbygging på Sørbø. Boliger er lagt ut for salg. Tomten for Sørbø skole er regulert til skoleformål. Byggeprogram for utbygging av skolen til en fullverdig 3-parallellers barneskole med plass til 588 elever er utviklet. Vedtatt økonomiplan forutsetter at arbeidet med byggeprogram for byggetrinn 2 på Sørbø skole startes opp i 2012 og stå klart skolestart Presset mot Sørbø skole er stort. Det er derfor viktig at byggetrinn 2 senest står ferdig ved skolestart i Vedtatt økonomiplan legger til grunn at ledig kapasitet ved Ganddal skole kan avhjelpe Sørbø frem til utvidelsen står klar. Med innstramningen i praktiseringen av retten til å gå på den nærmeste skolen statlige myndigheter legger til grunn, er denne muligheten blitt begrenset. Det er derfor nødvendig å utrede mulighetene til å kunne fremskynde byggeprosjektet på Sørbø skole. Før slik beslutning kan tas, må både den byggeprosjektmessige fremdriften gjennomgås på nytt og det må søkes økonomiske løsninger innenfor de rammer som er lagt. Dersom presset på Sørbø skole vedvarer fram til 2015 og det ikke er mulig å framskynde utvidelsen, må det vurderes om Sørbø skole midlertidig kan benytte modulbyggene som i dag står på Lundehaugen ungdomsksole. Lundehaugen ungdomsskole I skolebyggprogrammet for skrev rådmannen at det var behov for å vie kapasitetsproblemene på ungdomstrinnet i søndre bydel ekstra oppmerksomhet ved neste rulleringen av skolebyggprogrammet. Lundehaugen ungdomsskole rekrutterer de aller fleste elevene fra barneskolene Ganddal, Sørbø, Buggeland og Bogafjell. Allerede i 2015 vil skolen få et elevtallsom overskrider kapasiteten til skolen. Følgende 3 muligheter er aktuelle for å løse kapasitetsproblemene på ungdomstrinnet i søndre del av kommunen: - overføring av elever fra Lundehaugen ungdomsskole til Høyland ungdomskole - utbygging av Lundehaugen ungdomsskole - bygging av ny ungdomskole i søndre del av kommunen Det er i dag for tidlig å ta endelig stilling til disse 3 alternativene. Høyland ungdomsskole har i dag stor ledig kapasitet. En langsiktig plan for overføring av elever fra Lundehaugen ungdomsskole til Høyland ungdomsskole, ser derimot ikke til å være i tråd med statlige myndigheters forståelse av nærskoleprinsippet. Før Sandnes kommune eventuelt velger dette alternativet, må det avklares med Fylkesmannen i Rogaland at løsningen vil være innenfor opplæringslovens bestemmelser. Høyland ungdomsskole vil på sikt få tilført elever fra utbyggingen i Skaarlia. På tomta til Lundehaugen ungdomsskole er det gode muligheter for utvidelse. Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har på oppdrag fra kommunene Stavanger og Sandnes utarbeidet en rapport om stordriftsfordeler i kommunale tjenester. I delrapporten for skolesektoren anbefales en utbygging av Lundehaugen ungdomsskole som det beste alternativet som løsning på kapasitetsproblemene på ungdomstrinnet i søndre del av kommunen. Alternativet vil være det mest lønnsomme rent økonomisk uten at det kan forventes at kvaliteten på opplæringstilbudet blir redusert.

12 Det er i gjeldende kommuneplan avsatt tomt til ungdomsksoleformål på Bogafjell. Det er økning i elevtallet på barneskolene Bogafjell og Buggeland. I det videre utredningsarbeidet må det avklares om denne elevtallsøkningen tilsier at det vil være hensiktsmessig med en egen ungdomsskole på Bogafjell. Skolesituasjonen i Riska Bystyret har i økonomiplan vedtatt at før beslutning om nedleggelse av Hommersåk skole tas, skal fremtidig utbyggingsretning og skolestruktur i Riska være utredet. Sett i lys av en mer restriktiv praktisering av nærskoleprinsippet, representerer dagens skolestruktur på barnetrinnet i Riska bydel utfordringer. Hovedutfordringen er knyttet til avstanden mellom Hommersåk skole og Maudland skole. Det er ikke gitt at elever som har Hommersåk som sin nærskole i neste omgang vil ha Maudland som sin nærskole. Samtidig er kapasiteten på Kyrkjevollen skole sprengt. Det er ikke muligheter for utvidelse av kapasiteten på Hommersåk skole. Arealregnskapet for Riska viser at det er frigitte områder for om lag 300 boliger. Av disse er 295 i planfasen, under utvikling eller under utbygging. I forhold til disse boligene er lokaliseringen av både Kyrkjevollen skole og Riska ungdomsskole god. Forslaget til ny kommuneplan er nå ute på en ekstra begrenset høring. I høringsdokumentet finnes forslag om nytt utbyggingsareal på Hesthammar/Hetland og et lite område i Brevik. Forslaget til kommuneplan legger til grunn en jevn boligproduksjon med ca 25 boliger pr. år. Med den foreliggende situasjonen i Riska mener rådmannen at den langsiktige løsningen er å beholde Kyrkjevollen og Riska ungdomsskole som nå, og i tillegg bygge et nytt sentralt plassert skoleanlegg hvor dagens Riskafjorden skoler inkluderes. I denne økonomiplanperioden ( ) legges således til grunn at dagens skolestruktur beholdes uendret. Samtidig er det behov for å avsette planleggingsmidler til utredning av nytt sentralt lokalisert skoleanlegg, slik at dette arbeidet kan bli fullført innen høsten Senter for flerspråklige barn og unge - FBU Nåværende leieavtale for lokaler til FBU utgår i Senteret må sikres lokaler. I første rekke bør den nåværende leieavtalen søkes forlenget. Det finnes ikke klare alternative lokaliseringer til FBU. Altona skole- og ressurssenter Bystyret vedtok i økonomiplanen for at prosjektet med bo- og aktivitetssenter på Altona skal realiseres. I henhold til fremdriftsplan fra våren 2011 skal senteret stå ferdig i Altona skole og ressurssenter må skaffes nye lokaler seinest til byggestart for bo- og aktivitetssenteret. Hana skole Vatne skole nedlegges fra Elevene overføres til Hana skole. Dagens Hana skole er bygget for 392 elever. Det er lagt til rette for en utvidelse med 192 elevplasser for å fange behovet for elevplasser som følge av økt boligigbygging i området rundt Vatnekrossen. Arbeidet med byggetrinn 2 på Hana skole, bør starte i slutten av perioden.

13 Figgjo skole I vedtatt økonomiplan for er de prosjektert med 57 millioner til rehabilitering og modernisering av Figgjo skole. Prosjektet er tenkt ferdigstilt i Det er avsatt 5 millioner til prosjektet i Prosjektet er tidligere skjøvet ut i tid ved flere anledninger. Prosjektet bør nå gjennomføres som forutsatt i gjeldende økonomiplan. Bogafjell skole I vedtatt økonomiplan for er de prosjektert med 11,5 millioner til ombygging av Bogafjell skole til ren barneskole. Ombygging skal møte elevtallsveksten på barnetrinnet på Bogafjell. Prosjektet er vedtatt ferdigstilt i Prosjektet bør gjennomføres som forutsatt i gjeldende økonomiplan. 3. Skjematisk oversikt over skolebyggprogrammet Følgende prosjekter legges til grunn ved utarbeidelsen av skolebyggprogram for Skole Prosjekt Ferdigstillelse Ganddal skole Ganddal skole Ganddal skole Ommbygging og nybygging av skolen nye elevplasser. Skolestart 2012 Rehabilitering av skolen - samtidg med ombygging Skolestart 2012 Bygging av liten flerbrukshall med 2 gymsaler Skolestart 2013 Iglemyr skole Utvidelse av skolen nye elevplasser Skolestart 2012 Skaarlia skole Oppstart planlegging av ny barneskole elevplasser Arbeidet påbegynnes i 2015 Søndre bydel - ungdomstrinn Utrede ulike alternativer - utvidelse av Lundehaugen - ny ungdomsskole på Bogafjell - overføring av elever til Høyland Valg av alternativ klar til neste rullering av skolebyggprogram. Utvidelsen klar til Bogafjell skole Tilpasning til ren barneskole Skolestart 2012 Figgjo skole Rehabilitering og modernisering Skolestart 2015 Hana skole Oppstart byggetrinn 2 Påbegynnes i 2014/2015 FBU Fornye leieavtale I løpet av 2011 Altona skole og ressurssenter Nye lokaler Seinest i 2016

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103778 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen og Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Sandnes Kommune Skolebehovsplan Sandnes Kommune Skolebehovsplan 2016-2019 2015 2 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg Ganddal bydelsutvalg 04.10.10 sak 31/10 Samarbeidsutvalg ved skolene, bydelsutvalg og fagforeninger Oppvekst skole Sandnes,31.08.2010 Deres ref: Vår ref: 201005224-1 Saksbehandler ROL Arkiv: E: 614 A20

Detaljer

Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet.

Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet. Høringsuttalelser til Forslag til skolebyggprogram for Sandnes kommune 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanleggene i Sandnes kommune. En skjematisk oversikt med rådmannens kommentarer. Høringsinstans

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010. Rådmannen legger med dette fram endelig forslag til Skolebyggprogram for 2011-2014.

04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010. Rådmannen legger med dette fram endelig forslag til Skolebyggprogram for 2011-2014. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005224 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen/Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet

Detaljer

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1073 /17 Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ASKI ESARK-112-201634184-14 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage, skole og idrett legger frem forskrift om skolekretsgrenser i Bergen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst / SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005710 : E: 614 A1 &47 : Hreinn Sigurdsson og Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906426 : E: B31 &71 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 12.10.2009 62/09 TILBUD TIL MINORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov.

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov. Oppdragsgiver: Oppdrag: 605802-10 Riskatun Dato: 10.11.2016 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Trygve Valen VURDERING AV RISKATUN INNHOLD Innledning... 1 1.1 Planstatus... 2 Eksisterende

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG Saksbehandler: Sverre Korslund Arkiv: 14/A20/ Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER Dokumenter Dato Trykt

Detaljer

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Sandnes bystyre Formannskapet Bystyret Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 Arkivsak : 200804121 Arkivkode : E. 614 A20 &30 Saksbeh. : S.Haugen

Detaljer

Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08

Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08 Side 1 av 5 Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08 Fra: Spanne, Terje [Terje.Spanne@nov.com] Sendt: 30. september 2008 12:34 Til: Hei, bydelsekr Emne: FW: Ungdomskole - Ganddal Kan du kalle inn den som

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015 OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 20.05.2015 Utvalg for teknikk og miljø 21.05.2015 Kommunestyret 18.06.2015

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/ Ås kommune Utbygging av Rustad skole Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/02853-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap 2015-2019

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 Status byggeprosjekter desember 2014: Saken gjelder: I denne saken legges frem status på byggeprosjekter

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2017/261-1 Saksbehandler: Toralf Asphaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Helhetlig plan for skole og utbygging- vedtakstolkning

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder) Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT:

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200807065 : E: 140 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10 AREALREGNSKAP PR 1. JANUAR 2010

Detaljer

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Saksutskrift Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Arkivsak-dok. 14/02230-68 Saksbehandler Svanhild Bergmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.01.2017 1/17 2 Kommunestyret

Detaljer

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16 Turnéplan: Samtidsmusikk på - ein eventyrleg Soma skole: trinn: 1 7, antall: 56 Kontakt Soma skole: 51 33 68 60 Marit Anne Almås marit.anne.almas@sandnes.kommune.no Lervigsv 22, 4014 STAVANGER 51530595

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Saksnr. 12/1691 Journalnr. 7660/13 Arkiv B12 Dato 27.05.2013 UTKAST Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad kommune 1 - Opplæringsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Høringsinstanser Deres ref: Vår ref: TNS 2013/776 Dato: 13.02.2013 Høring kretsgrenser for skoleåret 2013/14 Driftskomiteen vedtok følgende i sitt møte 13.2.13: Følgende forslag

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Skolebehovsplan trondheimsskolen

Skolebehovsplan trondheimsskolen Skolebehovsplan trondheimsskolen 2020-2035 Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 24-25. oktober 2017 Jan A. Hårvik, rådgiver i rådmannens fagstab Skolebehovsplan 2020-2035

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by -

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by - KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.02.2012 004/12 HENO Kommunestyret 08.03.2012 018/12 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 Høringsperiode: Mars og april 2013 0 Innhold INNLEDNING...

Detaljer

SKOLEKRETSGRENSER. Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling

SKOLEKRETSGRENSER. Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling SKOLEKRETSGRENSER Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune Rutiner for vedtak og saksbehandling Vedtatt av Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innhold Innhold... 2 1. Lovgrunnlag...

Detaljer

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa.

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa. Høringspartene Mo i Rana, 18.02.2016 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2015/1345-9 000 SKOLE/JHH Høring skolestruktur i Rana kommune Rana kommune inviterer med dette høringspartene og andre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5482-1 Arkiv: B12 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20 Byrådssak 50/12 Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel LRS SARK-21-200801026-20 Hva saken gjelder: I B-sak 302/10 «Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011 2024» ble vedtaket

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2015/678-6095/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 16.02.2015 Saksframlegg Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram

Detaljer

Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker kommune - høring

Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker kommune - høring Saksframlegg Saksbehandler : Jo - Rasmus Holt Zachariassen Saksnr.: 15 / 5704 Saksordfører : Oddvar Igland (Sp) Behandles av: Komité for oppvekst Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker kommune

Detaljer

Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser for Storforshei skole

Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser for Storforshei skole Til høringspartene Mo i Rana, 27.03.2014 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2014/1877-2 079 SKOLE/JHH Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser

Detaljer

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 2

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 2 Notat Arkivkode : Saksnr. : 201200161 Saksbeh. : Til : Gruppelederne i Sandnes bystyre Fra : Rådmannen Dato : 15. november 2012 Kopi : Rådmannens ledergruppe Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på manglende kapasitet på Bodøsjøen skole. Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst (mmmm) og høy vekst (hhmh). Disse

Detaljer

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015:

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Arkivsak-dok. 15-15 Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Saken gjelder: I denne saken legges frem status

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10 SANDNES KOMMUNE RÅDMANNEN Melding til utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 28/10 Arkivsak : Arkivkode : Saksbehandler : Hege Egaas Røen MOBBING I SANDNESSKOLEN Utvalgte skoler i Sandnes ble høsten 2009,

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

Et sted å være for å lære

Et sted å være for å lære Et sted å være for å lære masteroppgave i arkitektur NTNU høsten 2011 Turid Hauan Louis I think of school as an environment of spaces where it is good to learn. Kahn [ Form and Design, Architectural Design

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Minoritetsspråklige førskolebarn og nyankomne minoritetsspråklige elever i Sandnes kommune

Minoritetsspråklige førskolebarn og nyankomne minoritetsspråklige elever i Sandnes kommune Utvalg for kultur og oppvekst 12.10.09 sak 62/09 vedlegg 2 Minoritetsspråklige førskolebarn og nyankomne minoritetsspråklige elever i Sandnes kommune Sandnes 3.september 2009. Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.12.2015 N - 401 15/121214 15/253075 Saksbehandler: Atle Thorud Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Turnéplan: Du kan vaske do! 15/16

Turnéplan: Du kan vaske do! 15/16 Tor 10. sep. 2015 kl. 09:00 Aspervika skole Aspervika skole: trinn: 6, antall: 23 4329 SANDNES 51 97 37 10 Margrethe Hegheim margrethe.hegheim@sandnes.kommune.no 51973710 Tor 10. sep. 2015 kl. 10:00 Aspervika

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS for skoleåret 2014 2015 Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes...

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/07425-006 Dato: * SKALSTADSKOGEN SKOLE VALG AV SKOLETYPE SAK TIL : BYSTYREKOMITÉ 4 / BYSTYRET Saksordfører : Anne Kristin Aabo

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200803344 : O: : 101-79 : Randi Sunde : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 23.09.09

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN MØTEINNKALLING innkalles til møte 09.10.2007 kl. 1900 Sted: Tyrifjord hotell SAKSLISTE FOR DEN 09.10.2007 Saksnummer Innhold 0032/07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 0033/07 ENDRING AV KRETSGRENSER 0034/07

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM KRETSGRENSER I TØNSBERG KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT OM KRETSGRENSER I TØNSBERG KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM KRETSGRENSER I TØNSBERG KOMMUNE Oversikt over kretsgrenser Vedtak- og saksbehandlingsrutiner 1.0 Opplæringsloven: 8-1. Skolen Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg

Detaljer

SKOLEKRETSGRENSER. Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling HØRINGSUTKAST

SKOLEKRETSGRENSER. Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling HØRINGSUTKAST SKOLEKRETSGRENSER Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune Rutiner for vedtak og saksbehandling HØRINGSUTKAST Vedtatt av Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innhold Innhold...2 1.

Detaljer

Svar på spørsmål vedrørende rådmannens forslag til økonomiplan notat nr 2

Svar på spørsmål vedrørende rådmannens forslag til økonomiplan notat nr 2 Notat Arkivkode: 145 Saksnr. : 17/15305-12 Til : Fra : Guri Årtun /v Budsjett og analyse Dato : 10.11.2017 Kopi : Svar på spørsmål vedrørende rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 - notat nr 2 Etter

Detaljer

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Ås kommune Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret 10.12.2014

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny K20 skole på Figgjo. Skolen skal ha plass til 560 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny K20 skole på Figgjo. Skolen skal ha plass til 560 elever. Arkivsak-dok. 109-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 08.06.2015 BYGGEPROGRAM FOR NY K20 SKOLE PÅ FIGGJO Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble det

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017.

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017. Vår dato 04.11.2013 Vår saksbehandler Hans Fredrik Hansen Sandnes Direkte telefon 51335579 Bystyret Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens

Detaljer

Dato: 5. januar Høring om avvikling av skole og etablering av kulturhus på Løvås

Dato: 5. januar Høring om avvikling av skole og etablering av kulturhus på Løvås BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201018223-1 Saksbehandler: ASKI Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Høringsinstansene Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato: 5. januar 2011

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Brønnøy kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2014/1089-29 Saksbehandler: Knut Johansen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Revidert lokal

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole Høringsuttalelser De ulike alternativer til skoleutbygging ble den 10.06.11 sendt på høring til de berørte skolenes samarbeidsutvalg, foreldreutvalg, elevråd og tillitsvalgte. Høringsfristen ble satt til

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

10/15 Årsberetning 2014 STYRETS ÅRSBERETNING

10/15 Årsberetning 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 10/15 Årsberetning 2014 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. FORMÅL OG OPPGAVER... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 4 4. AKTIVITETER I 2014... 5 5. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

: 200800303 : E: A20 &23 : Anne Olivia Andersen

: 200800303 : E: A20 &23 : Anne Olivia Andersen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800303 : E: A20 &23 : Anne Olivia Andersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 30/08 KULTUR

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE

SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE Styrene i KFene NORD JÆREN Befolknings utviklingen i regionen frem til 2040 Innbyggere; + 100 000 Antall boliger; + 50 000 ØKONOMI Resultat

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv.

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. N- Vår saksbehandler Brage Risstad Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Høring - endring av opptaksområder for skolene Byåsen, Dalgård, Stavset og Hallset Rådmannen vil foreslå

Detaljer

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003.

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003. Dato: 20. juli 2004 Fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2003. Valg av entreprenør for generalentreprise. PEAD BBE-1632-200401143-14 Hva saken gjelder: Bergen Kommune

Detaljer

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402 Oslo kommune f i i? 2.1. Utdanningsetaten J51 äoiaooie-i3 i e VHJ; ;l;j, i i' Se mottakertabell Dato: 10.11.2014 Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Detaljer