I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen."

Transkript

1 Arkivsak-dok. Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF Status byggeprosjekter desember 2014: Saken gjelder: I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen. Oversikt over prosjekt som håndteres av prosjektavdelingen følger som eget vedlegg (Vedlegg 1). Nærmere beskrivelse av hvert prosjekt følger som egne rapporter (Vedlegg 2). Forklaringer: Prosjektoversikten viser at prosjektene har ulik status. De er delt inn i fire faser: - ØP, dvs. de er ikke påstartet - Prosjektering, utredning tomt eller regulering, dvs. de er under ulike stadier frem til bygging - Bygging; entreprenør er i gang med bygging - Garantifase, dvs. etter overtakelse før sluttbehandling av byggeregnskap Avvik i forhold til fremdrift og/eller økonomi er markert med gult eller rødt. De som er markert med gult har usikkerhet knyttet til seg, mens de som er røde er identifiserte avvik iht. plan. Generelt: I vedlegg 1 er alle investeringsprosjekt over 1 mill kr som Sandnes eiendomsselskap KF har ansvar for gjennomføring av inntatt i oversikten. I vedlegg 2 er kun et fåtall av disse rapportert. Det er behov for noe mer tid for å innhente nødvendig data for enøkprosjektene og forvaltningsprosjekter som har rullerende bevilgninger. Samtlige prosjekt vil bli rapportert fom. styremøte 2. mars 2015.

2 Sandnes eiendomsselskap KF benytter entrepriseformen modifisert totalentreprise i mange av sine prosjektgjennomføringer. I tillegg benyttes rene totalentrepriser, delte entrepriser og generalentrepriser. Via storbynettverkgruppen for byggeprosjekt får vi tilbakemeldinger om at det stor grad benyttes modifiserte totalentrepriser i de andre medlemsbyene med unntak av Stavanger som i stor grad benytter delte entrepriser. Samspillsentrepriser er en ny entrepriseform flere av storbykommunene har benyttet enten som eneste entrepriseform for hele prosjektgjennomføringen eller for første del av prosjektgjennomføringen, i forprosjekt og/eller prosjekteringsdelen, før en låser prosjektet i en ren totalentreprise i gjennomføringsfasen. I desember 2014 ble en modulbygg- entreprenør invitert til Sandnes eiendomsselskap KF for en gjennomgang av muligheter/begrensninger med bruk av modulbygg. På spørsmål om ønsket entrepriseform for å oppnå best resultat får en til svar at totalentreprise, både ren totalentreprise og modifisert totalentreprise er egnede entrepriseformer. Det nevnes at en fikk informasjon fra modulentreprenør om at det er viktig at en ved bruk av modifisert totalentreprise tar hensyn til begrensninger i høyde og bredde for moduler, at en i størst mulig grad har gjentagende elementer. Det må planlegges mulighet for modulbygg i forprosjektet. Det bør også planlegges før anbudsutlysning om dette er et bygg som skal stå permanent eller om det er planlagt flyttet etter en tid, dette er avgjørende for kostnader knyttet til grunnarbeid og framtidige flyttekostnader. En vil i 2015 gjøre grundig forarbeid knyttet til valg av entrepriseform i forkant av K0-sakene for å få best mulig resultat knyttet til totaløkonomi og bygningskvalitet. Status pr. desember 2014: Vedr prosjekter som er i rute mht. fremdrift og økonomi, se vedlagte oversikt hvor disse er markert grønt. Følgende prosjekter omtales spesielt på bakgrunn av avvik: Prosjekt Figgjo skole, sanering/nybygg Bevilgning til gjennomføring av Figgjo ligger inne økonomiplan for , prosjektet er kalkulert til 320 mill kr, men er redusert med 10% i budsjettbevilgning. Avgjørende for å klare vedtatt framdrift innenfor budsjettramme er snarlig avklaring av tomt, kostnader knyttet til tomt, endringer i markedet og innskjerping av kvalitet og areal i skolebygget. Prosjekt Skeiane ungdomsskole Prosjektet er midlertidig stoppet til avklaring av bestilling i prosjekt foreligger. Disse to prosjektene må ses under ett og fordi begge prosjektene omfatter rehabilitering av skolen må disse samkjøres for å gi minst belastning på elever og ansatte på skolen og for å oppnå en best mulig resultat ut fra en totaløkonomisk vurdering. Dette vil kunne gi en forsinkelse i framdrift på 30015, mens vil ligge innenfor framdriftsplan.

3 Prosjekt Flere elevplasser ungdomskolen søndre bydel prosjektet er omdefinert. Saken behandles i Sandnes eiendomsselskap KF avd. eiendomsutvikling. Utredning tomt pågår. Avklaring framdrift kommer i økonomiplan der også budsjett er justert. Prosjekt Giske ungdomskole Prosjektet er kalkulert til 31 mill kr. I budsjettplan for er budsjettramme redusert til 28 mill kr. K0 legges fram i egen sak. Muligheter for å redusere kostnadene blir vurdert. En er usikker på hvor mye endringer i markedet vil medføre. Bruker modulbygg i prosjektet. Prosjekt utvidelse Buggeland skole Det er behov for avklaring av hva som ligger i bestillingen til prosjektet. Stopper prosjektet midlertidig til avklaring foreligger. K0 forventes klar til styrebehandling 2. mars Prosjekt utvidelse Hommersåk skole K0 legges fram i egen sak. Stram framdrift, foreslår i K0 å forlenge byggetiden og flytte ferdigstillingstidspunkt til årsskiftet 16/17. Prosjekt Sandved skole, utvidelse K0 behandlet i BS desember Budsjettbevilgning redusert til 30,2 mill kr. En er usikker på om en slik innsparing er mulig. Det blir gjort vurderinger i forkant av anbudsutlysning om dette lar seg gjennomføre, men per desember 2014 forventer en at kostnadene vil ligge på nivå med kalkyler i K0. Prosjekt Sviland skole, rehabilitering fasade Tidligere varslet (august 2014). Avvik ift. Framdriftsplan. Prosjekt Sørbø skole, havarert bygningsautomatikk etter lynskade - Tidligere varslet (desember 2014) Prosjekt Hommersåk barnehage tidligere varslet (desember 2014). Avklaringer rundt tomt pågår. Prosjekt Asperholen barnehage, riving og bygging av ny 6 avd barnehage- prosjektet stoppes midlertidig til avklaring av bestilling. Det henvises til utfyllende informasjon i prosjektrapporten. Prosjekt Vatne barnehage, ny 6 avd. barnehage Tidligere varslet avvik (august 2014) ift. Framdriftsplan. Prosjekt Kleivane barnehage ny barnehage. Vedtatt ny ferdigstillingstidspunkt til 2. kvartal Rapporterer framdrift ift. ny sluttdato. Budsjettramme er redusert med 10,1 mill kr. En vil først etter anbudskonkurranse få svar på om en klarer disse innsparingene i prosjektet. Entrepriseform er fra før endret i prosjektet. Prosjekt Sandnes helsesenter, rehabilitering- Bygget er tatt i bruk. Plan for sluttarbeidene som følge av forsinkelser i elektroarbeidene ligger i prosjektrapport. Sluttfakturering gjenstår. Noe usikkerhet knyttet til merarbeid som følge av forsinkelsen i prosjektet Prosjekt omgjøring kjøkken ÅseBOAS- framdrift er avhengig av ferdigstilling av kjøkken på Vatne. Avklaring rundt dette prosjektet pågår. Prosjektet er kun grovkalkulert.

4 Prosjekt nytt avlastningssenter med barnebolig- usikker på om en har tilstrekkelig tid til gjennomføring. Tomt AU06 i Skårlia er vurdert til formålet, men regulering er ikke startet opp enda. Prosjekt Foreldreinitiativ 2, boliger. Ikke bestemt tomt til formålet enda. Usikker på om en klarer oppsatt framdrift. Prosjekt Botilbud på Vatne (miniinstitusjon). Tidligere varslet avvik (august 2014) ift. Framdriftsplan. Boligene ble tatt i bruk desember Prosjekt nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser mangler tomt enda. Må ses i sammenheng med prosjekt og ny prosjekt for ca. 10 nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonshemninger. Prosjekt Rusvern Soma nybygg. Tidligere varslet kostnadsavvik (september 2014). Prisreduserende tiltak har vært gjennomgått med brukere for å komme i mål med forventet reduksjon i kostnadene fra 107 til 101 mill kr. Detaljplan for området kan ikke sluttbehandles før kommuneplan er vedtatt, denne er utsatt til juni Dett påvirker framdrift i prosjektet. Prosjekt Boligtiltak Welhavens vei Tidligere varslet avvik i framdrift (september 2014). K0 behandlet i BS i desember Prosjekt Nytt produksjonskjøkken på Vatne- Tidligere varslet avvik (august 2014) ift. kostnadsavvik. Prosjektet er midlertidig stanset og sendt til avd. eiendomsutvikling i Sandnes eiendomsselskap KF for nærmere utredning. Prosjekt Iglemyr svømmehall og idrettshall. Budsjettbevilgning redusert ift. kalkyler. Prosjektet er i tillegg framskyndet med 1 år. Det er behov for avklaring av bestilling i prosjektet før igangsetting. Prosjekt Riskahallen. I forrige styremøte foreslo en å utsette deler av rehabiliteringsarbeidene på Riskahallen til etter at Iglemyr svømmehall var ferdigstilt. En avventer oppstart i arbeidene på Riskahallen til det foreligger en avklaring i bestillingen på Iglemyr svømmehall. Nye kostnadskalkyler viser høyere kostnader enn budsjettbevilgning. Det må gjøres vurderinger av beskrevne tiltak, om deler kan utsettes til etter 2018 eller om en må øke bevilgning i prosjektet. Prosjekt Skeianetunet rehabilitering. Tidligere varslet avvik (august 2014) ift. Framdrift. Prosjekt Møllermesterbolig, taklekkasje. Tidligere varslet avvik (august 2014) ift. Framdrift

5 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Sandnes Eiendomsselskap KF, Torbjørn Sterri daglig leder Vedlegg: Prosjektstatus oversikt Rapporteringsskjema prosjekt

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer