Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet."

Transkript

1 Høringsuttalelser til Forslag til skolebyggprogram for Sandnes kommune og Kvalitetsplan for skoleanleggene i Sandnes kommune. En skjematisk oversikt med rådmannens kommentarer. Høringsinstans Høle barne- og ungdomsskole Figgjo skole Smeaheia skole Høringsuttalelsen knyttet til skolestruktur, skolestørrelse, skoletyper og andre forhold Støtter forslaget om ikke å bygge Skaarlia. Ber rådmannen vurdere Sviland som nærskole for Skaarlia. Ønsker at positive sider ved små enheter skal komme fram Viktig å se utbygging i lys av skolekapasitet Barneskoler bør bygges med naturfagsrom Anser rene barne- og ungdomsskoler som den beste løsningen 1 10 skoler gir små fagmiljøer på ungdomstrinnet Størrelsen på skolene må stå i forhold til behovet i bydelen. Aksepterer at et eget inntaksområde Smeaheia avvikles. Inntaksområdet har gitt forutsigbarhet ved inntaket til Smeaheia. Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet. Sandnes kommune har en ung befolkning med behov for skoler og barnehager der folk bor. Rådmannens kommentarer Det vises i hovedsakene til saksframstillingen. Punkter som ikke blir tatt opp i saksframstillingen kommenteres nedenfor. Sviland kan ikke bli nærskole for Skaarlia. Det er 3 km i luftlinje og min 5 km på vei. Innefor dagens økonomiske rammer kan ikke rådmannen anbefale å utvide arealnormen med naturfagsrom Norsk Mener at kommunen bør bygge skolen i Skaarlia da 21 klasser på Iglemyr vil bli

2 skolelederforbund Skeiene ungdomsskole Soma og Stangeland skoler Soma bydelsutvalg Riskafjorden skoler for stort i forhold til omgivelsene. Skolen må dimensjoneres for å ta elevveksten Ingen kommentar til avvikling av Vatne og Hommersåk skoler. Støtter at det blir en hovedregle med rene barne- og ungdomsskoler. Støtter hovedreglene om barneskoler med 14 eller 21 klasser og ungdomsskoler med klasser. Støtter planene slik de foreligger Ønsker at Somaveien graves ned og legges i kulvert forbi Soma skole. Rådgivningsfirmaet Rambøll har i en sikkerhets- og sårbarhetsanalyse påpekt at trafikkforholdene i forbi skolen i Solaveien bryter med opplæringslovens bestememlser om elevenes rett til et trygt skolemuljø ( 9A-2 i Opplæringloven) Påpeker at skolen har små garderober for elevene ved noen av klasserommene. Ber om utbygging av nye garderober kostnadsberegnet til 4,95 millioner. Påpeker at skolen mangler datarom. Ber om utbygging av datarom som også kan romme skolens Teknolab kostnadsberegnet til 2,25 millioner. Ønsker ingen endring i retten til å gå på nærskolen. Tar sakene ellers til etterretning. Går mot nedleggelse av Hommersåk skole. Begrunnelser: - skoleveien vil for de yngste elevene bli for lang - små elever må gå forbi vann og elev - fører til mye kjøring med kaotiske trafikkforhold ved Maudland skole Rådmannen mener det er nødvendig å finne en bedre løsning enn i dag på trafikkforholdene forbi Soma skole. Rådmannen finner ikke å kunne prioritere utbygging av garderober på Stangeland skole. Rådmannen finner ikke å kunne prioritere utbygging av datarom på Stangeland skole. Teknolab er en gave til skolen og rådmannen vil påpeke at skolene ikke kan regne med å få ekstra kommunale midler for å utstyre skolen på en måte som gjør en gave kan tas i bruk. Forhold knuttet til Hommersåk skole kommenteres i saksutredningen

3 Kyrkjevollen skole - vil møte større barn på sykkel - midlertidig stenging av skolen vil føre til mye unødig usikkerhet i hele skolemiljøet Går imot forslaget om å avvikle driften ved Hommersåk skole. Vil skape et stort press på Kyrkjevollen skole og skolens SFO. De fleste elevene på Hommersåk skole vil få Kyrkjevollen skole som sin nærmeste barneskole. Det betyr at elevtallet pr. trinn med stor sannsynlighet vil vokse opp mot elever, altså opp mot skolens totale kapasitet, 392 elever. Kyrkjevollen skole er ikke bygd og innredet for en så stor elevflokk. Klasserommene er ca m2, og bygget totalt er ikke i tråd med standard for eksempel er det begrensa med IKT-muligheter, få grupperom og møterom, Disharmoni mellom størrelsen på arbeidsrom/ kontor for lærere og andre og tallet på antall tilsatte. Skolen sliter med et vedlikeholdsetterslep. Uteområdet ble ferdigstilt i 1987, planlagt til 250 elever. Området er i liten grad oppjustert Utbygging i Riskaområdet er iferd med å ta seg opp igjen og kombinert med skifte av bolig (eldre selger til yngre) kan dette føre til at to skoler ikke klarer å takle ev. økt elevtall, dvs. over 112 elever pr. årskull. Forhold knyttet til Hommersåk skole kommenteres i saksutredningen. Mener at barneskoler i hovedregelen skal bygges for 14 klasser.

4 Sandved skole Aspervika skole Iglemyr skole Tar forslagene til etterretning En utbygging av Iglemyr skole framfor ny skole i Skaarlia vil få betydning for skolegrensene i østre bydel og dermed indirekte for Aspervika skole Ønsker at Skaarlia skole blir bygget Kommunens skolestruktur bør reflektere bosettingsmønsteret. Skolen er en viktig og nødvendig institusjon i lokalmiljøet Kommunen bør være forutsigbar av hensyn til de som etablerer seg i nye bydeler Ingen kommentar til avvikling av Hommersåk og Vatne skoler Er usikre på om en barneskole med 21 klasser er for stort ved Iglemyr har ingen enhetlig uttalelse. Noen er for bygging av skole i Skaarlia. De mener innbyggerne i Skaarlia er lovet ny skole og blir nå holdt for narr. Noen er for utvidelse av Iglemyr, men mener det forutsetter at det bygnings- og arealmessig kan fremvises tilfredsstillende løsninger. Dette gjelder særlig: - størrelse på skolegården - arbeidsplasser til ansatte - SFO-lokaler - Mediatek og rom for å kunne samle alle elevene Utbyggingen av Iglemyr skole vil ikke påvirke elevinntaket til Aspervika skole mer enn bygging av en ny skole i Skaarlia. Derimot vil avvikling av Vatne skole kunne øke antallet elever ved Aspervika skole Forhold knyttet til Skaarlia skole kommenteres i saksutredningen. Forhold knyttet til Skaarlia skole kommenteres i saksutredningen. Ganddal skole Støtter forslaget om å avvikle Vatne og Hommersåk skoler og bygge ut Iglemyr. Det er pedagogiske og økonomiske fordeler forbundet med store skoler framfor små Forhold vedrørende Ganddal skole kommenteres i saksframstillingen

5 Hana og Vatne skoler Ønsker å beholde inntaksområdet Smeaheia. Ønsker rene barneskoler og rene ungdomsskoler. Hovedregelen bør være 21 klasser på barnetrinnet og 18 klasser på ungdomstrinnet. Påpeker at Ganddal skole i dag ikke innfrir kravene til tjenelige skolebygg slik de er formulert i kvalitetsplanen. Nybyggingen på Ganddal må sees i sammenheng med den eksisterende bygningsmassen. Påpeker at i tidligere økonomiplan var Ganddal skole tilgodesett med midler til rehabilitering av eksisterende bygg. Det er nødvendig med en rehabilitering av eksisterende bygg dersom Ganddal skole skal bli en tjenelig skole. Dagens bygg er ikke i forhold til normer når det gjelder: - arbeidsplasser for lærerne - garderobeforhold - inneklima - toalettforhold - muligheter for ulike gruppestørrelser i undervisningen - muligheter for fellessamlinger Det er lovet at en tverrfaglig gruppe skulle sette seg ned for å gjennomgå bygget. Denne gruppen må settes ned. Går mot forslaget om å avvikle Vatne skole. anfører følgende argumenter: De to skolene Hana og Vatne er godt tilpasset til å ta hensyn til tidlig innsats Begge skolene har fordel av å starte med små grupper. De minste elvene har kort vei til skolen. frykter for svakere læringsresultater ved en sammenslåing Forhold knyttet til avvikling av Vatne skole kommenteres i saksutredningen.

6 En overflytting av elevene fra Vatne til Hana vil skape plassproblemer i klasserom. Flere klasser vil få over 30 elever. Hana skole driver i dag stasjonsundervisning. Dette krever mer plass enn det er til rådighet. Det blir trange garderober. SFO lokalene blir for små til å ta i mot opptil 150 barn Det vil bli dårligere med arbeidsplasser for ansatte. Assistenter, miljøarbeidere og lærere i deltidsstillinger vil ikke lenger får egne kontorarbeidsplasser. Vatne skole er det eneste samlingspunktet for voksne og barn i Vatneområdet. Er kritisk til at nærskoleprinsippet fravikes. Området rundt Hana skole er et ubyggingsområde og det vil bli behov for Vatne skole i framtiden Bogafjell skole Sørbø skole slutter seg til forslaget til skolebyggprogram. Trekker fram at Lundehaugen ungdomsskole vil være sprengt og mener derfor at det allerede nå bør legges planer for en ny ungdomsskole i Bogafjerll/Buggeland området. Mener det er viktig at planleggingen av byggetrinn 2 på Sørbø kommer i gang. Ved utbygging av Sørbø må utearealet oppgraderes. Er kritisk til å koble mediatek og datarom da dette kan føre til at elever bruekr PC framfor bøker. Skolebyggprogrammet tar høyde for at utbyggingen av Sørbø skole skal omme tidsnok til å møte elevtallsvekst som følge av utbyggingen av Sørbø Hove. Forholdet mellom datarom og mediatek må finne sin løsning i hvert enkelt byggeprosjekt. Den rette balansen mellom bruk av pc og bruk er i første rekke en

7 Malmheim skule Austrått skole Porsholen skole Er glad for forslaget at Malmheim ikke er foreslått nedlagt. Lurer på om framtidig ny skole i Skogsbakken innebærer planer om avvikling av Malmheim skole. Etterlyser tall for antall barn i førskolealder for Malmheim Går inn for at Skaarlia som en barneskole med 14 klasser. Tar ikke stilling til avvikling av Vatne og Hommersåk skoler. Påpeker at Austrått skole har ledig kapasitet. Går inn for rene barne- og ungdomsskoler. Mener skolene må bygges lik at de kan utvides ved behov. Mener det har vært for kort høringsfrist Uttaler seg om skolestruktur i Lura bydel og mener at prosjektgruppen har gjort et allsidig og grundig arbeid og støtter den konklusjonen som kommer fram i rapporten. pedagogisk utfordring. Det er ikke i dag planer om avvikling av Malmheim i knyttet til ny skole i Skogsbakken. Skolebyggprogrammet bruker i første rekke prognosetall og programmet opererer ikke med antall elever knyttet til hver skole. Siden rådmannen i programmet legger fram forslag om avvikling av Hommersåk skole, har det vært nødvendig å gå nøyere inn på elevtallsutviklingen i Riska bydel. Normalt ville høringsfristen vært noe lenger. Rådmannen har i sak til Utvalg for kultur og oppvekst i juni 2010 redegjort for at det i år var nødvendig å se skolebyggprogrammet i sammenheng med det pågående omstillingsprosjektet. Høringsfristen ble derfor kortere enn ønskelig. Rådmannen støtter tanken om at skoler skal kunne utvides ved behov. Ofte vil derimot tomtearealet sette begrensninger i disse mulighetene. Forhold knyttet til Skaarlia skole kommenteres i saksframstillingen.

8 Øygard ungdomsskole Buggeland skole Lura bydelsutvalg Personalet Vatne skole Personalet Hana skole Påpeker at arealnormen på 70 m2 er falt ut i de utfyllende kommentarene. Påpeker behovet for nok lagerplass. Ber om at det planlegges egen ungdomsskole i Håbafjell/Bogafjell/Buggeland bydel. Lundehaugen blir ikke en god ungdomsskole for denne nye bydelen. Om det skal bygges rene barne- og ungdomsskoler eller kombinerte skoler må avgjøres i hvert enkelt tilfelle Ber om at utearealet ved skolen blir ferdig opparbeidet og ferdigstilt. Anbefaler at det bygges en dobbel ballbinge Har ingen merknader til planen. Personalet ved Vatne skole går mot avvikling av Vatne skole. - Flyting til Hana skole vil føre til store omstillinger for elevene - Elevene opplever i dag trygghet ved å gå på en liten skole i nærmiljøet de 4 første årene. - Det er et godt samarbeid mellom Vatne skole og Hana skole. - At det er 2 skoler gjør det lettere med tidlig pedagogisk innsats. - Sammenslåing vil gi større grupper. - Hana skole vil få plassproblemer til både elever og lærere - Det blir økte kostnader til skyss for elevene på 1. trinn - Det er stor trafikk på gang og sykkelstien og mange foreldre vil velge å kjøre barna til skolen noe som kan føre til trafikkaos ved Hana skole - Vatne skole er fellesbygget på Vatne Påpeker at Vatnekrossen er et framtidig utbyggingsområde og lurer på om det finnes areal til utvidelse av Hana skole. Påpeker at Hana skole har ikke nok kontorareal for de ansatte hvis personalet fra Vatne skole skal inn på Hana. Feilen vil bli rettet opp. Spørsmålet om løsning på kapasitetsproblemene på ungdomstrinnet i Søndre del av byen, blir gjenstand for vurdering i neste års skolebyggprogram. Nye midler til opparbeidelse av utearealet inkludert ballbinge vil bli vurdert i forbindelse med økonomiplanen. Forholdene knuttet til avvikling av Vatne skole kommenteres i saksframstillingen. Forholdene knuttet til avvikling av Vatne skole kommenteres i saksframstillingen.

9 HVO Oppvekst skole Påpeker at Hana skole er bygget for 56 elever på hvert trinn. Hvis elever fra Vatne skole skal til Hana, vil det bli 59 elever på 2. trinn, og 58 elever på 4. trinn til neste år. Påpeker at alle rom på skolen er i bruk allerede, og det finnes ingen avlastningsrom for undervisning på bibliotek eller mediatek pga. åpne løsninger. Påpeker at vernetjenesten, HAMU, AMU og BHT, har uttalerett i saker som vedrører ansattes arbeidsmiljø Påpeker at man i skolebyggprogrammet må vise at areal og ventilasjonsforhold er tilstrekkelig per rom. Retningslinjene for SFO sine lokaler er mangelfulle. Fremmer en rekke konkrete forslag til endringer i arealnormene. F.eks: Areal på 2,5 m2 per elev Arbeidsrom for lærere må plasseres i avstand fra SFO pga støy Arealnorm på sløydsal bør økes for å få plass til flere høvelbenker Ekstra støydemping må beskrives i rom med støyende aktivitet Fagfolk på akustikk bør delta i planlegging av rehabilitering og nybygging Rom til maskiner på kunst- og håndverksavdeling bør beskrives Takhøyde bør settes til 2,40 slik at høye personer ikke skades av nødskilt osv Henviser til anbefalinger fra Veiledere for miljørette helsevern i barnehager og skoler For å sikre at vernetjenesten får mulighet til å uttale seg om skolebyggplanen, vil høringsutkastet til kommende planer også bli sendt til vernetjenesten. Utformingen av arealnormer i sin nåværende form ble første gang lagt fram for bystyret høsten 2007 i forbindelse med Skolebyggprogram for Kvalitetsplanens punkt 1 slår fast at skoleanlegg i Sandnes kommune skal utformers i henhold til gjeldende lovverk. Flere av forslagene til HVO fanges opp av dette lovverket. Andre forslag bør løses i forbindelse med den konkrete utformingen av planløsninger for hvert enkelt bygg.

10 Utdanningsforbundet i Sandnes Synes det er beklagelig at skolebyggprogrammet ikke kan vurderes uten å ha kommunens dårlige økonomi og den forestående økonomiplandebatten med som en viktig faktor. I stedet for bare å kunne diskutere kvalitet og best mulige løsninger for elever, foreldre og personal ved skolene, ender vi opp med å måtte velge mellom løsninger vi ikke er helt tilfreds med. Ønsker å ta hensyn til det kvalitative opplæringstilbudet som kan gis til alle elevene i Sandnesskolen. Dette sikres best gjennom god ledelse og ikke minst en god og forsvarlig pedagogtetthet ute i skolene. Gode og mange nok lærere er den største garantien for en god skole Vil primært kjempe for at elevressursen opprettholdes mest mulig mot dagens nivå En endring i skolestrukturen som forespeilt i forarbeidene, vil det si at ved å legge ned skoledriften ved Vatne og Hommersåk skole kan vi opprettholde 8 9 stillinger mer enn om driften der skal opprettholdes. Mener det er synd at så gode og viktige institusjoner som Hommersåk og Vatne skole må vurderes nedlagt. Ved en eventuell nedleggelse er det svært viktig at prosessen rundt flytting av elevene og personalet går ryddig og fint for seg. Vi forventer og forutsetter at det er lagt til rette for nye elever og ansatte på mottaksskolene i henhold til ulike arbeidsmiljøfaktorer Støtter fullt ut en utbygging av Iglemyr framfor en ny skole i Skaarlia. Gir en mulighet til å løse elevtallsveksten i området på en bedre økonomisk måte. Dette minsker faren for redusert kvalitet i Sandnesskolene for øvrig.

11 Isolert sett vil det pedagogiske tilbudet Iglemyr skole gir, være minst like godt som det en egen skole på Skaarlia vil kunne gi. Støtter hovedregelen om rene barne- og ungdomsskoler på grunn av fagmiljø for lærerne, skolemiljø for elever og kompleksiteten i å lede en skole Vi vil samtidig påpeke at vi mener at det er fortsatt er hensiktsmessig å opprettholde skolen på Høle skule som en 1 10 skole. Støtter også hovedregelen om at barneskoler skal bygges med 2- eller 3 paralleller, og ungdomsskolene med 4-, 5- eller 6 paralleller. 3 parallellers ungdomsskoler må kunne vurderes om det er behov for det i framtiden. Kan ikke finne en entydig forskning på at mindre skoler gir bedre kvalitet, verken i form av resultater eller trivsel, støtter vi forslaget. Opplever at behovet for renovering og vedlikehold av skolebygg og -anlegg er langt større enn det økonomiplanen vanligvis gir rom for. Delta Sandnes Beklager at den økonomiske situasjonen i Sandnes kommune får konsekvenser for mange folk som det kan være vanskelig å forholde seg til. Påpeker at forslag om å legge ned småskoler og flytte elevene må medføre reelle langsiktige besparelser. Påpeker at forslaget om avvikling av Hommersåk og Vatne skole innebærer utgifter til vedlikehold av skolene og skyss for elever. Støtter forslaget om utbygging av Iglemyr skole framfor å bygge ny skole i Skaarlia.

12 Mener det er viktig i omstillingsprosesser å ta vare på de ansatte slik at kommunen sikres gode medarbeidere. Går inn for hovedregelen om å bygge rene barneskoler og rene ungdomsskoler. Går inn for barneskoler med 14 klasser og ungdomsskoler med 15 klasser. Fagforbundet Sandnes Tar ikke direkte stilling til evt. nedleggelser av skoler eller utsettelse av bygging av nye. Ser at det ikke vil bli urimelig geografisk avstand for elevene som evt. skal flyttes på. Skaarliatoppen Velforening Ser at en utbygging av Iglemyr kan være en løsning. Geografisk er det ikke urimelig stor avstand for elevene fra Skaarlia til å gå til Iglemyr. Ved eventuell avvikling av skoler legger Fagforbundet til grunn at de ansatte blir ivaretatt gjennom omstillingsavtalen Støtter at det som en hovedregel bygges reine barneskoler og reine ungdomsskoler. Størrelsen på disse skolene vil være avhengig av elevtettheten i området og at ungdomsskoleelever lettere kan forflytte seg. Velforeningen krever at Skaarlia skole blir en realitet slik det er vedtatt i kommuneplanen protesterer mot alternativet - å bygge ut Iglemyr skole. Viser til gjeldende økonomiplan om å bygge ny barneskole i Skaarlia med plass til 196 elever. fra 1. til 7. klasse. Skolen skal stå ferdig i Har forståelse for den økonomiske situasjonen i kommunen, men å la det gå ut over den oppvoksende generasjon, er ikke vegen å gå. Eventuelle innsparinger må ikke tas fra skolesektoren. Forhold knyttet til Skaarlia skole kommenteres i saksframstillingen.

13 Dersom det ikke er mulig å følge vedtatt tidsplan, bør det tas sikte på ferdigstillelse av Skaarlia skole til skoleåret Påpeker at Skaarlia er et naturlig sentrum for en fremtidig ny bydel rundt Vedafjell. Denne bydelen må ha en skole. Som bør ligge i Skaarlia Velforeningen anfører blant annet følgende argumenter: Skaarliatoppen ble allerede da det ble utbygd (i 2003) forespeilet en skole, og denne skolen lå til grunn for utbyggingen. Skolen har latt vente på seg og nabolag er blitt splittet og delt mellom ulike skoler (Hana og Iglemyr). Dette har skapt usikkerhet og frustrasjon både hos foreldre og barn. Og er i ferd med å bre en lokal mistillit til Sandnes kommunes politikere. Iglemyr skole er etter planen tenkt kun ett trinn Planene om å bygge en nærskole i Skaarlia har av utbyggerne (Kruse Bolig) blitt brukt i markedsføringen for å få flere til å flytte hit. Kruse Bolig har fulgt en utbyggingsavtale som politikerne har godkjent. Mange har flyttet hit delvis fordi det er forespeilet at det skal komme en skole her. Dersom Skaarlia skole ikke blir en realitet, er dette et løftebrudd. Det bryter mot allment aksepterte moralske prinsipper. Nå bygges Vedafjell - antar at en utbygging av Skaarlia og Kleivane ikke stopper opp, Det vil derfor være et solid fremtidig elevgrunnlag til å fylle opp en skole i Skaarlia. Sandnes kommune har stilt et rekkefølgekrav til utbyggere. Alternativet til å bygge Skaarlia skole vil være at all utbygging stanser.

14 Sandnes tomteselskap Skoler skal ligge i lokalområdene der barna bor. Det er trygt og positivt å ha en skole i nærområdet. Mindre nærskoler skaper kvalitetsmessige fordeler ved at elevene blir sett faglig og sosialt En skole i Skaarlia vil bli et samlingspunkt, og skape en tilhørighet og lokal identitet til området for både barn og voksne. En skole kan videre føre med seg forsamlingshus, tilhørende gymsal og tiltrengte arealer for idrettslag, foreninger, speidergrupper, ungdomsklubber m.v. Skaarlia bidrar med store skatteinntekter til kommunen. Men kommunen har enda ikke gjort noe for oss som bor her. Det burde være et minimumskrav til hvilke lokale tilbud som burde være på plass i et område før det bygges ut. En utbygging av Iglemyr skole vil sannsynligvis ikke dekke behovet for skoleplasser på sikt. Utbygging av Iglemyr vil føre til en lokal underkapasitet av elevplasser om noen år. Er ikke sikre på at en eventuell utbygging av Iglemyr skole vil være en garanti for at alle barna fra Skaarlia får plass der Usikkerheten kan komme til å skape et ustabilt bomiljø. Skaarlia blir et lite attraktivt boligområde dersom man mangler alle institusjoner og servicefunksjoner i nærområdet. Påpeker at det er store konsekvenser å utsette byggingen av Skaarlia skole Områdeplan med 520 boenheter forventes å bli godkjent i desember Første delfelt med 100 boenheter vil være klar til innflytting i 2014 En utsettelse av skolen vil begrense utbyggingen i Kleivane og redusere tilgangen på tomter i et marked som allerede har for lav utbygging i forhold til etterspørselen. Forhold knyttet til Skaarlia skole kommenteres i saksframstillingen.

15 Kruse Smith Kruse Smith Entreprenør har stått for mesteparten av boligutbyggingen i Skaarlia og skal fremmover bygge nærmere 400 boliger til. Hvis det ikke kommer skole i Skaarlia i nær fremtid vil dette få store konsekvenser for boligbyggingen i området. Iglemyr kan ikke ta det økende elevtallet fra Skaarlia og Kleivane. Sandnes kommune er den kommunen på Nord Jæren som er utpekt til å ta hovedtyngden av befolkningsveksten i regionen. En er da avhengig av tilstrekkelig skolekapasitet. Høle bydelsutvalg Figgjo bydelsutvalg Behandlet ikke saken i møte Behandlet ikk saken i møte

04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010. Rådmannen legger med dette fram endelig forslag til Skolebyggprogram for 2011-2014.

04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010. Rådmannen legger med dette fram endelig forslag til Skolebyggprogram for 2011-2014. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005224 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen/Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103778 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen og Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Sandnes Kommune Skolebehovsplan Sandnes Kommune Skolebehovsplan 2016-2019 2015 2 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg Ganddal bydelsutvalg 04.10.10 sak 31/10 Samarbeidsutvalg ved skolene, bydelsutvalg og fagforeninger Oppvekst skole Sandnes,31.08.2010 Deres ref: Vår ref: 201005224-1 Saksbehandler ROL Arkiv: E: 614 A20

Detaljer

Følgeskriv til skolebyggprogram

Følgeskriv til skolebyggprogram Lura bydelsutvalg 06.06.11 sak 14/11 Bydelsutvalgene Samarbeidsutvalgene ved skolene Fagforeningene Følgeskriv til skolebyggprogram 2012-2015 Rådmannen sender med dette skolebyggprogrammet for 2012-2015

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08

Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08 Side 1 av 5 Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08 Fra: Spanne, Terje [Terje.Spanne@nov.com] Sendt: 30. september 2008 12:34 Til: Hei, bydelsekr Emne: FW: Ungdomskole - Ganddal Kan du kalle inn den som

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst / SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005710 : E: 614 A1 &47 : Hreinn Sigurdsson og Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE Austrått bydelsutvalg Møte nr. 4/2011 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. JUNI 2011 Sak 16/11 MELDING OM NY, BEGRENSET

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Averøy kommune Rådmann

Averøy kommune Rådmann Averøy kommune Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/80-1 Birger Saltbones 26.01.2016 Høring - etablering av midlertidig skoleordning

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 4. MARS 2008 KL. 19.00 PÅ AUSTRÅTT HALLEN

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 4. MARS 2008 KL. 19.00 PÅ AUSTRÅTT HALLEN Austrått bydelsutvalg Møte nr. 2/2008 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 4. MARS 2008 KL. 19.00 PÅ AUSTRÅTT HALLEN SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. MARS 2008 Sak 7/08 Sak 8/08 Sak 9/08 Sak

Detaljer

PROTOKOLL Bydelsutvalgenes ledere Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bydelsutvalgenes ledere 1/2013 07.01.2013 1/13-4/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (Hana bydelsutvalg), Sigve Tengesdal (Høle bydelsutvalg),

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Skolestrukturen i Gratangen

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20 Byrådssak 50/12 Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel LRS SARK-21-200801026-20 Hva saken gjelder: I B-sak 302/10 «Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011 2024» ble vedtaket

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Her er FAU ved Nittedal Ungdomsskoles høringsuttalelse ved. Skolebehovsplan 2015-2027.

Her er FAU ved Nittedal Ungdomsskoles høringsuttalelse ved. Skolebehovsplan 2015-2027. Fra: Jørn Scholz Sendt: 1. mars 2016 17:02 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: NUS-FAU-Høringsuttalelse-skolebehovsplan.pdf Hei! Her er FAU

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 10.11.20.11 Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN 2012-2022 Forslag til Skolebehovsplan 2012-22 er

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret 04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret 04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005224 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret 04.10.2010

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO Dato: 10.11.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00367-227 Miriam Abildsnes Opprettelse av inntaksområde

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017.

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017. Vår dato 04.11.2013 Vår saksbehandler Hans Fredrik Hansen Sandnes Direkte telefon 51335579 Bystyret Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Ås kommune Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson Fra: Gro Boerjesson Sendt: 29. februar 2016 00:06 Til: E-post Postmottak; Gro Boerjesson Emne: "Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027" Vedlegg: Skolebehovsplan 20152027.docx

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/07425-006 Dato: * SKALSTADSKOGEN SKOLE VALG AV SKOLETYPE SAK TIL : BYSTYREKOMITÉ 4 / BYSTYRET Saksordfører : Anne Kristin Aabo

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole Ås kommune Skolekapasitet fram mot 2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16.09.2014 Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov.

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov. Oppdragsgiver: Oppdrag: 605802-10 Riskatun Dato: 10.11.2016 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Trygve Valen VURDERING AV RISKATUN INNHOLD Innledning... 1 1.1 Planstatus... 2 Eksisterende

Detaljer

Skolestruktur barneskoler Tromsøya - Høringsuttalelse

Skolestruktur barneskoler Tromsøya - Høringsuttalelse Tromsø kommune ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO Muotka, Silje Karine, 15/228-5 12.01.2015 silje.muotka@samediggi.no Almmut go válddát oktavuođa/oppgis ved

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200807065 : E: 140 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10 AREALREGNSKAP PR 1. JANUAR 2010

Detaljer

15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 03.06.2015/erho. Virksomhetsplan 2015 2016 1

15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 03.06.2015/erho. Virksomhetsplan 2015 2016 1 V I R K S O M H E T S P L A N 15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Oppdatert: 03.06.2015/erho Virksomhetsplan 2015 2016 1 Presentasjon av skolen Ytterøy barne- og ungdomsskole er en 1 10-skole med 58 elever.

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

Fana bydelsstyre - Skolebruksplan Høring.

Fana bydelsstyre - Skolebruksplan Høring. Fana bydelsstyre - Skolebruksplan 2010-2024. Høring. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 210910 sak 68-10 og avga følgende uttalelse: Kringlebotn skole, Nattland skole og Sædalen skole Fana bydelsstyret

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 Saksdokument Saksmappenr: 2011/953 Saksbehandler: Willy Aas Arkivkode: A20 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 OPPFØLGING AV VHP 2011-2014

Detaljer

Et sted å være for å lære

Et sted å være for å lære Et sted å være for å lære masteroppgave i arkitektur NTNU høsten 2011 Turid Hauan Louis I think of school as an environment of spaces where it is good to learn. Kahn [ Form and Design, Architectural Design

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Ås kommune Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret 10.12.2014

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Budsjettforslag 2016 Skole. 17. november 2015 - Bryne Jenny E. Nilssen

Budsjettforslag 2016 Skole. 17. november 2015 - Bryne Jenny E. Nilssen Budsjettforslag 2016 Skole 17. november 2015 - Bryne Jenny E. Nilssen Randabergskolen Skole felles. Alle skolene er kombinerte barne- og ungdomsskoler. Alle skolene har SFO. Fellestilbud for alle skolene:

Detaljer

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14:

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14: SU: Sak 5. 9.4.2015. Klassesammenslåinger, -Skoletilbudet ved Haukedalen skole. Saksutredning: Bakgrunn Haukedalen skole ble tatt i bruk i 1973 og var i noen år en kombinert skole for 1. 9. trinn. I dag

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg:

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Fra: foreldregruppe hagenskole Sendt: 24. februar 2016 08:36 Til: E-post Postmottak Kopi: Hilde Nysten Thorkildsen; Inge Solli; redaksjonen@varingen.no; erikberit@hotmail.com;

Detaljer

Se også rådmannens presentasjon: http://www.levanger.kommune.no/utvalg/saker/for/0_for_03_07/070620/070620_okon omiplan_2008_2011_ost.

Se også rådmannens presentasjon: http://www.levanger.kommune.no/utvalg/saker/for/0_for_03_07/070620/070620_okon omiplan_2008_2011_ost. Til: enhetene/fagforeninger/eldres råd/kommunalt råd for funksjonshemmede I formannskapets møte den 20. juni 2007 ble heftet "Økonomiplan 2008-2011, Rådmannens forslag, datert 20.06.07" utdelt. Heftet

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG Saksbehandler: Sverre Korslund Arkiv: 14/A20/ Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER Dokumenter Dato Trykt

Detaljer

Ytre Arna skule. Lars Aage Olsen Undervisningsinspektør

Ytre Arna skule. Lars Aage Olsen Undervisningsinspektør Ytre Arna skule Lars Aage Olsen Undervisningsinspektør Ytre Arna skule Sekretær Rektor Undervisningsinspektør Plangruppen: 3 Teamledere Rektor Inspektør SFO leder 2 rådgivere 279 elever fordelt på 14 klasser,

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Samarbeidsutvalget ved har diskutert forslag til ny skolebruksplan og ønsker å uttale seg om den foreslåtte nedleggelsen av svømmehallen på

Detaljer

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen Fra: Therese Engen Sendt: 29. februar 2016 21:33 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsenskolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015.docx Hei.

Detaljer

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/ Ås kommune Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/00382-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

Resultatvurdering 2007 KYRKJEVOLLEN SKOLE SKOLEFAKTA. Kjell Arne Håland. Kyrkjevollen skole i Skoleporten

Resultatvurdering 2007 KYRKJEVOLLEN SKOLE SKOLEFAKTA. Kjell Arne Håland. Kyrkjevollen skole i Skoleporten Resultatvurdering 2007 KYRKJEVOLLEN SKOLE SKOLEFAKTA Gateadresse, postnr og sted. Rektor: Klassetrinn: Skolens hjemmeside Kyrkjevollen skole i Skoleporten Kamskjellveien 2, 4310 Hommersåk Kjell Arne Håland

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.2011 17/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.2011 17/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201100584 : E: 034 G11 & 21 : B Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.2011 17/11 NY HELSESTASJONSTRUKTUR

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på manglende kapasitet på Bodøsjøen skole. Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst (mmmm) og høy vekst (hhmh). Disse

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.01.2016 N - 401 15/121214 16/10604 Saksbehandler: Atle Thorud Saksansvarlig: Siv Herikstad Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre.

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre. Høringsuttalelse til ny friskolelov Lov om frittstående skoler Dato: 7. januar Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 Høringsperiode: Mars og april 2013 0 Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu Skolemiljøutvalget Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu 1 Skolens elever utgjør 20 % av befolkningen, men de representerer 100 % av fremtiden. Staten gir

Detaljer

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning 04.03.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor tilveningstid s. 3 2. Plan for tilvenning av småbarna (1 3 år) s. 4 3. Plan for tilvenning av storebarna

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16 Turnéplan: Samtidsmusikk på - ein eventyrleg Soma skole: trinn: 1 7, antall: 56 Kontakt Soma skole: 51 33 68 60 Marit Anne Almås marit.anne.almas@sandnes.kommune.no Lervigsv 22, 4014 STAVANGER 51530595

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040

Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040 1 Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040 Innledning...1 Mandat Prosjekt Skolestruktur Sørum 2011...2 Oppsummering av anbefalingene...3 Grunnlag og begrensinger for drøfting av kriteriene....4 Sammenhenger

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Levanger ungdomsskole

Levanger ungdomsskole Levanger ungdomsskole Vedtak 12.12.12.: Ny ungdomsskole på Røstad Nesset ungdomsskole og Frol sitt ungdomstrinn legges ned Begge skolene har vært under en administrativ ledelse med felles rektor og praktisk

Detaljer

Dato: 5. januar Høring om avvikling av skole og etablering av kulturhus på Løvås

Dato: 5. januar Høring om avvikling av skole og etablering av kulturhus på Løvås BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201018223-1 Saksbehandler: ASKI Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Høringsinstansene Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato: 5. januar 2011

Detaljer

v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA

v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA Samarbeidsutvalget v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA Overhalla kommune 7863 OVERHALLA Høringsuttalelse Det vises til kommunestyrevedtak PS 118/12 Årsbudsjett 2013, punkt 9: Endelig

Detaljer