Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen"

Transkript

1 Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune

2 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for fattet kommunestyret vedtak om å sette i gang arbeid med ny skolebehovsplan i Songdalen. Det har vært engasjert ekstern kompetanse i arbeidet, og saken er i flere runder behandlet av Tjeneste- og levekårskomiteen og kommunestyret i Songdalen. Kommunestyret gjorde følgende enstemmige vedtak den : Det etableres et forprosjekt der mulighetsrommet for utbygging i tilknytning til Songdalen ungdomsskole belyses nærmere. Inkludert i forprosjektet skal det også være mulighetsrom for å starte arbeidet med å realisere ny 1-7 skole i nedre del av bygda. Kommunestyret legger saksfremstillingen om fremtidig skolestruktur i Songdalen ut til høring blant innbyggerne og berørte instanser i kommunen. Frist for høringsuttalelser settes til Rådmannen fremmer sak for kommunestyret om fremtidig skolestruktur i Songdalen innen Investeringsprogram som følger av vedtatt skolestruktur innarbeides i siste del av handlingsprogram og økonomiplan for Etter siste vedtaket i kommunestyret har rådmannen fått utredet muligheten for utbygging i tilknytning til Songdalen ungdomsskole, samt mulig erstatning for nåværende Rosseland skole. Denne utredningen, samt tidligere utredninger og vedtak i kommunestyret ligger som utrykte vedlegg til denne høringen. På bakgrunn av tidligere utredninger og vedtak i kommunestyret belyser rådmannen i dette høringsdokumentet de alternativene til fremtidig skolestruktur som synes realistiske og som er forankret i politiske beslutninger. Høringen sendes til alle som har en organisasjonsmessig tilknytning til skole eller barnehage. Høringen legges også ut på kommunens og skolenes hjemmeside, og alle innbyggere i Songdalen inviteres til å komme med synspunkter. Prosessen med å belyse utbyggingsalternativene for Songdalen ungdomsskole og Rosseland skole har tatt lenger tid enn antatt. Høringsfristen settes derfor til Rådmannen fremmer sak for kommunestyret innen Songdalen, Høringsuttalelser sendes til Songdalen kommune, Postboks 53, 4685 Nodeland eller til 1

3 Bakgrunn for arbeidet med skolestrukturen Dagens skolestruktur svarer ikke til kommunens skolebehov i relativt nær fremtid. Økt innbyggertall og økningen i antall elever i årene fremover, gjør at nåværende skoler ikke har kapasitet til å ta elevtallsveksten. Forholdene rundt Rosseland skole må avklares. Skolen er i dag en 1-7 skole, og har flere elever enn anbefalt ut fra nøkterne arealnormer. Skolen mangler spesialrom, er nedslitt, og trenger betydelig opprustning, eventuelt rives og bygges opp igjen, dersom den skal bestå. Tomten hvor skolen ligger, er i kommuneplanen avsatt til næringsformål og skolen må erstattes dersom området skal utvikles i tråd med planene. Det er behov for avklaring av en fremtidig og fremtidsrettet skolestruktur for Songdalen. Grunnlagstall og forutsetninger for valg av skolestruktur Nåværende skolestruktur Songdalen har i dag 4 kommunale grunnskoler, og 1 privat grunnskole. Tabellen under viser at alle skolene, med unntak for Rosseland skole, har god kapasitet med dagens elevtall. Situasjonen for Rosseland er imidlertid prekær, og er blant de faktorene som tvinger frem en snarlig avklaring av skolestrukturen og fremtidig skoleutbygging. Elevfordeling per Ant. elever Kapasitet* Skolens dekningsområde Finsland skole Finsland Tunballen skole Songdalen syd, nord for Lysgårdsletta Rosseland skole Songdalen, syd for Lysgårdsletta Songdalen ungdomsskole Songdalen syd Oasen private skole 1-10 (69)* - Hele kommunen SUM 770 (839) 1026 Hele kommunen * Kapasiteten på skolene er beregnet delvis ut fra normer for elevareal og delvis ut fra hva skolene er godkjent for. * Antall elever fra Songdalen på Oasen skole. Fordeling av elevene på geografiske områder i 2013 Område Finsland Nodelandsheia Songdalen syd, minus Nodelandsheia Sum Framskriving av elevtallene til 2024 Framskriving av elevtallene er en vanskelig øvelse. De vil bli påvirket av den generelle økonomiske utviklingen, innflytting, veiutbygging og utbygging i nabokommunene. Kommunen har derfor innhentet ekstern kompetanse som har vurdert den mest sannsynlige utviklingen. Tabellen under viser tallene for lav, middels og høy prognose for elevtallsutviklingen frem mot Tallene er basert på at 95 % av elevene går i offentlig skole, og med dagens skolestruktur. I det videre legges middels elevtallsvekst til grunn. Finsland Tunballen Rosseland SUS Totalt L M H L M H L M H L M H L M H

4 Dersom kommunens utbyggingsplaner blir realisert, vil det gi omtrent følgende fordeling på geografiske områder i 2024: Område Finsland Nodelandsheia Songdalen syd, minus Nodelandsheia Sum Viktige forhold ved valg av skolestruktur Skolene bør være en naturlig og integrert del av lokalsamfunnet og plasseres slik at de fleste elevene kan gå eller sykle til skolen. Det vil også redusere skyssutgiftene til kommunen. Skoleveien må være trygg og sikker. Skolene må ha tilstrekkelig uteareal, og være tilrettelagt for allsidige fysiske aktiviteter. Skolene må være store nok til at kravene til faglig kompetanse kan dekkes på alle trinn og i alle fag. Nye krav til undervisningskompetanse stiller spesielt store krav til robuste fagmiljøer på ungdomstrinnet. Nå kreves det minimum 60 studiepoeng for å undervise i fagene norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet, og 30 studiepoeng i øvrige fag. Blir skolene for små, blir de veldig sårbare med tanke på å dekke kravene. Det er også nødvendig med en viss størrelse på fagmiljøene for å sikre utvikling og rekruttering. Skolene bør likevel ikke være for store. Det er anbefalt at en grunnskole ikke bør ha mer enn 450 elever. Dersom en kan dele opp inne- og uteareal på hovedtrinn, kan skolen være større. God utnyttelse av skolearealer og bemanning for å sikre kostnadseffektiv drift. Utredning av utbygging ved Songdalen ungdomsskole og ved Skeivollen Før saken ble lagt ut til høring blant kommunens innbyggere, ønsket kommunestyret en utredning av mulighetsrommet for utbygging i tilknytning til Songdalen ungdomsskole og utbygging som erstatning for Rosseland skole. Utredningen konkluderer med følgende når det gjelder ungdomsskolen: Ut fra manglende uteareal, flomproblematikk og fundamenterings- og reguleringsmessige utfordringer konkluderes det med at dette alternativet ikke utredes videre. Utredningen og konklusjonen er så klar at det ikke ansees å være et alternativ å bygge ut nåværende Songdalen ungdomsskole til å ta flere elever enn nåværende bygningsmasse gir rom for. Når det gjelder plassering av erstatning for Rosseland skole, er et område ved Skeivollen i kommuneplanen avsatt til formålet. Utredningen konkluderer med følgende: Ut fra arealmessig tilgang både til skoleareal, uteareal, trafikkareal og fremtidig utvidelsesareal anbefales at dette alternativet utredes videre med mål om å realisere ny 1-7 skole i den sørlige delen av bygda. Utredningen er klar på at ny skole kan bygges ved Skeivollen. Det forutsetter imidlertid at eksisterende vei må rustes opp for å tilfredsstille sikker adkomst til skolen. Utredningen tar ikke stilling til plassering på tomten der Rosseland skole ligger i dag, da det ikke lå inne i bestillingen fra kommunestyret. Dessuten er området i kommuneplanen regulert til næringsformål. 3

5 Praktiske og pedagogiske forhold knyttet til valg av skolestruktur Reiseavstand til skolen og naturlige skolekretsgrenser Songdalen har i dag forholdsvis store kostnader til skoleskyss fordi mange elever har lang reisevei. Det skyldes i noen grad den geografiske strukturen i kommunen. Framtidig skolestruktur bør sikre at færrest mulig elever trenger skoleskyss. Både fordi det reduserer kostnadene for kommunen, men også for at flere elever kan ta seg frem til skolen ved å gå eller sykle. I dag utgjør skyssen til de kommunale skolene ca. 2 millioner kroner. Det er vanskelig å anslå endringer i skyssutgiftene, fordi det er så mange forhold som spiller inn når det gjelder hvem som får rett til skyss ved de ulike alternativene. En legger likevel til grunn at alternativet med å flytte ungdomstrinnet fra Finsland til SUS kan gi en årlig merkostnad på kr De store utgiftene til skoleskyss på Tunballen i dag skyldes at forholdsvis mange elever ikke bor på Nodelandsheia. Dersom Tunballen som følge av fremtidig boligbygging stort sett skal dekke behovet på Nodelandsheia, vil færre elever trenge skyss. En betingelse for dette er at en eventuell erstatning for Rosseland skole legges nærmere Nodeland sentrum. En fremtidsrettet skolestruktur bør sikre at skolene har naturlig forankring i sitt nærmiljø og er tilpasset framtidig utbygging. For Finsland sin del vil valg av skolestruktur bare ha betydning for alternativet med å flytte ungdomstrinnet ned til SUS. Hvorvidt det er for lang reisevei, blir en skjønnsmessig vurdering. I Marnardal blir for eksempel hele ungdomstrinnet samlet i nedre del av kommunen. På grunn av spredt bebyggelse vil Finsland uansett ha mange elever med rett til skoleskyss, uavhengig av skolestruktur. Robuste fagmiljøer og skolestørrelser Grunnlaget for et robust og sterkt fagmiljø på en skole er avhengig av at elevtallet ikke blir for lite. Særlig gjelder det på ungdomstrinnet. I dag er lærerutdanningen delt opp slik at lærere må spesialisere seg på å undervise enten på 1-7 trinn, 5-10 trinn eller på 8-13 trinn. I tillegg kommer at minimumskravet for å undervise i norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet er 60 studiepoeng. Det er også krav om minimum 30 studiepoeng for å undervise i øvrige fag på ungdomstrinnet. Fleksibiliteten en har hatt til nå, der lærere kan undervise på alle trinn dersom de har godkjent lærerutdanning, blir etter hvert borte. Samtidig øker kompetansekravene for å undervise i de enkelte fagene. Dersom en skal utnytte lærerressursene best mulig i fremtiden, bør en framtidig skolestruktur sikre en viss størrelse på skolene, og da først og fremst på ungdomstrinnet. Songdalen har en elevbasert modell for fordeling av økonomiske ressurser. Det betyr at skolene får tildelt ressurser per elev, uavhengig av antall klasser og klassestørrelser. De ulike alternativene gir derfor ingen endring i undervisningsrelaterte kostnader. I tildelingsmodellen ligger det inne en grunnkostnad til administrasjon på kr En reduksjon fra 4 til 3 skoler vil gi en tilsvarende innsparing. Fremdrift Kapasiteten på Rosseland skole er allerede sprengt. Det er stor mangel på alternative undervisningsrom, og lærernes arbeidsplasser er ikke tilfredsstillende. Det er behovet for en løsning her som tvinger frem en snarlig beslutning om skolestrukturen. Elevtallsprognosene viser at dagens situasjon vil bli lite endret for Rosseland skole frem til skolestarten i Fra 2017 er imidlertid elevtallsveksten merkbar. Vedtak om fremtidig skolestruktur bør derfor være gjort i løpet av Investeringsprogrammet som følger av dette bør legges inn i økonomiplanen for

6 De ulike alternativene Mange ulike løsninger for fremtidig skolestruktur er vurdert. I sum sitter en igjen med tre alternativer som er vurdert opp mot elevtallsutviklingen, bosettingsmønsteret i kommunen, kommuneplanen, arealbegrensninger og hva som er økonomisk forsvarlig. De tre alternativene er: 1. Nåværende skolestruktur, med bygging av erstatning for Rosseland skole. 2. Ungdomstrinnet samles på Songdalen ungdomsskole, Finsland blir 1-7 skole, og det bygges erstatning for Rosseland skole. 3. Tre 1-10 skoler i kommunen. Utbygging av Rosseland skole på nåværende tomt er ikke et alternativ, fordi området er regulert til næringsformål i kommuneplanen. 5

7 Alternativ 1. Nåværende skolestruktur og erstatning for Rosseland skole Nåværende struktur innebærer en videreføring av Finsland skole, Tunballen skole og Songdalen ungdomsskole som i dag. Det bygges en ny skole som erstatning for Rosseland skole. I kommuneplanen er det avsatt tomt ved Skeivollen (se kartskisse). En utbygging forutsetter at Tunballen dekker det fremtidige skolebehovet på barnetrinnet for Nodelandsheia, og at en ny skole dekker skolebehovet på barnetrinnet i resten av Songdalen syd. En framskriving vil gi følgende fordeling av elevene i 2024: Kapasitet 2013 Elevtall 2024 Finsland Tunballen Rosseland/Skeivollen SUS Sum 1163 Praktiske konsekvenser: Videreføring av dagens struktur betyr at en erstatning for Rosseland skole må gi plass til 272 elever. Det vil dekke behovet for en barneskole for hele Songdalen syd, dersom barnetrinnselevene på Nodelandsheia går på Tunballen skole. Tunballen skole vil i overskuelig framtid dekke behovet på Nodelandsheia, med de utbyggingsplaner som i dag foreligger. Songdalen ungdomsskole vil videreføre sin drift som i dag, og ha kapasitet i overskuelig framtid. 6

8 Finsland skole får det trangt mot slutten av perioden dersom elevtallsprognosen slår til, og en må vurdere noe utbygging på sikt. Blir elevtallsveksten lav, vil skolen klare seg med nåværende arealer. Plassering av en ny barneskole ved Skeivollen innebærer opprustning av veien fra Nodeland sentrum, eller ny atkomstvei fra Lysgårdsletta. Skyssutgiftene vil falle bort for de fleste elever som i dag busses opp til Tunballen skole, mens det må påregnes skyssutgifter for elever fra Volleberg. Skolefaglige konsekvenser: Alle skolene får elevtall godt innenfor rammen av anbefalte skolestørrelser, og god utnyttelse når det gjelder klassestørrelser. Ungdomstrinnet sikres en robust størrelse på Songdalen ungdomsskole, og kan balansere det samme behovet på Finsland skole gjennom utstrakt faglig og personalmessig samarbeid. Skolene gis mulighet for god integrasjon med lokalmiljøet, med unntak for de elever på Rosseland/Volleberg som kan oppleve å miste sin skole i nærmiljøet. De fleste elever i Songdalen syd kan gå eller sykle til skolen. Økonomiske konsekvenser Kostnadene med ny barneskole ved Skeivollen vil, inklusive skolebygg, gymnastikksal, arealkostnader og utgifter til vei, ligge i størrelsesorden millioner kroner. En mulig utbygging på Finsland skole vil komme på i underkant av 1 million kroner. Skulle anslaget på elevtallsvekst bli lav, kan skolen klare seg uten utbygging. Skyssutgiftene til og fra Tunballen skole vil falle bort for alle elever. Alle elever fra Volleberg vil få rett til skyss. Det er likevel rimelig å anta at de totale skyssutgiftene vil gå ned. Tunballen skole og en ny skole ved Skeivollen ligger geografisk nær hverandre, og kan administreres med en felles ledelse. Det vil gi en antatt innsparing på kroner. Alternativ 2. Ungdomstrinnet samles på Songdalen ungdomsskole Alternativet innebærer at ungdomsskoleelevene fra Finsland flyttes til Songdalen ungdomsskole, som blir en felles ungdomsskole for hele kommunen. Finsland skole blir en ren barneskole. Dette alternativet innebærer også at det må bygges ny skole som erstatning for Rosseland skole. En framskriving vil gi følgende fordeling av elevene i 2024: Kapasitet 2013 Elevtall 2024 Finsland Tunballen Rosseland/Skeivollen SUS Sum 1163 Praktiske konsekvenser: Finsland skole mister sitt ungdomstrinn, og blir en ren barneskole. Songdalen ungdomsskole blir en 4-parallell ungdomsskole. I dag er skolen bygget som en 3- parallell skole og godkjent for 270 elever. Arealmessig burde den ha kapasitet til å ta 337, men da må det gjennomføres en betydelig ombygging av eksisterende arealer. Situasjonen rundt bygging av barneskole ved Skeivollen blir den samme som i alternativ 1. Skolefaglige konsekvenser: Å samle ungdomstrinnet på Songdalen ungdomsskole vil gi et robust og sterkt fagmiljø på ungdomstrinnet i hele kommunen. Nye krav til fagkompetanse, og da særlig for å undervise på ungdomstrinnet, vil bli lettere å sikre. Finsland mister sitt ungdomstrinn. Det får betydning for identiteten til lokalmiljøet i Finsland. 7

9 Økonomiske konsekvenser: Det er sannsynligvis lite å hente rent økonomisk ved å flytte ungdomstrinnet fra Finsland til Songdalen ungdomsskole. Framskriving av elevtallet på Songdalen ungdomsskole gir klassestørrelser på tett opp mot 30 elever i hver klasse i gjennomsnitt. Å flytte ungdomstrinnelevene fra Finsland, innebærer at det må opprettes en ny klasse på hvert trinn. En mulig utbygging på Finsland skole vil falle bort. På den andre siden må Songdalen ungdomsskole bygges om for å ta elevene fra Finsland. Kostnadene med ny barneskole ved Skeivollen blir som i alternativ 1, ca millioner kroner. Merkostnaden ved å skysse elevene Fra Finsland til Songdalen ungdomsskole, er anslått å øke med ca kroner per år. Alternativ 3. Struktur med skoler Tre 1-10 skole i kommunen innebærer at Rosseland skole legges ned, og at Tunballen skole og Songdalen ungdomsskole blir 1-10 skoler. Finsland skole fortsetter som 1-10 skole som i dag. Rapporten, hvor mulighetsrommet for utbygging på Songdalen ungdomsskole ble utredet, konkluderer entydig med at det ikke er muligheter for utbygging ved eller på nåværende skole. I praksis betyr det at en utvidelse av Songdalen ungdomsskole kun kan skje ved ombygging innenfor eksisterende arealer. Dersom skolen skal bli en 1-10 skole uten ombygginger, innebærer det at Songdalen ungdomsskole blir en 1-parallell skole med 270 elever. En ombygging innenfor nåværende arealer vil kunne gi et noe høyere elevtall, men ikke flere paralleller. En framskriving vil gi følgende fordeling av elevene i 2024: Kapasitet 2013 Elevtall 2024 Finsland Tunballen Rosseland SUS Sum 1163 Praktiske konsekvenser: Songdalen går fra 4 til 3 skoler. Songdalen ungdomsskole må tilrettelegge ute- og innearealet for elever på småskole- og mellomtrinnet. Tunballen skole må tilrettelegges for elever på ungdomstrinnet og må bygges ut for å ta et elevtall på over 650 elever. I overkant av 250 elever som ikke bor på Nodelandsheia, får Tunballen skole som sin skole. Det kan føre til konflikter med skolekretsgrenser i lokalmiljøet. Nærskoleprinsippet i opplæringsloven tilsier at det er de elever som bor nærmest en ny 1-10 skole der ungdomsskolen ligger i dag, som får førsteretten til å gå der. De som bor lenger borte må gå på Tunballen skole. Flere elever enn i alternativ 1 og 2, vil få skyssrett til skolen. Skolefaglige konsekvenser: Det vil bli meget krevende å sikre et nødvendig og stabilt fagmiljø på ungdomstrinnet, dersom tre skoler med forholdsvis lite elevgrunnlag skal ha tilstrekkelig kompetanse til å dekke fagkravene. Tunballen skole blir den dominerende skolen i Songdalen, og over anbefalte normer for elevtall. Økonomiske konsekvenser: Nåværende Songdalen ungdomsskole må tilrettelegges for å ta barnetrinnet. Sannsynligvis vil det innebære relativt små investeringer av bygningsmessig karakter, men utearealet må tilpasses behovet til de minste elevene, og det kan bli nødvendig å dele opp skolegården. En investering i erstatning for Rosseland skole faller bort. 8

10 Tunballen skole må bygges ut, både for å ta elevtallsveksten, men også for å tilrettelegges for ungdomstrinnet. Nåværende uteareal må deles opp og tilpasses behovet for ungdomstrinnet. Sannsynligvis må skolens totale uteareal utvides. Behovet for arealutvidelse vil bli mindre enn ved bygging av ny skole ved Skeivollen. Det kan stilles spørsmål ved kapasiteten på nåværende areal til forming, skolekjøkken og gymnastikksal på Tunballen skole. Kostnadene ved utbygging vil ligge i størrelsesorden 60 millioner kroner. Kostnader til drift og administrasjon, fremfor dagens organisering, vil bli redusert med anslagsvis kroner. Utrykte vedlegg Vurdering av tomtevalg for erstatning av Rosseland skole, datert Vedtak i Kommunestyret Sak 91/13 Vedtak i Tjeneste- og levekårskomiteen Sak 14/13 Skolestruktur i Songdalen kommune Rapport fra Oxford Research, Mai 2013 Vedtak i Tjeneste- og levekårskomiteen , jf. protokoll. Vedtak i Tjeneste- og levekårskomiteen jf. protokoll Vedtak i Kommunestyret Handlingsprogram for

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Ny skolestruktur i Frogn?

Ny skolestruktur i Frogn? Ny skolestruktur i Frogn? Mandatet For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske rammer, vil en bred utredning av alternativer til dagens skole- og barnehagestruktur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: Kl. 16:00. Parti Følgende medlemmer meldte forfall SP SP AP AP AP AP AP KRF KRF

SONGDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: Kl. 16:00. Parti Følgende medlemmer meldte forfall SP SP AP AP AP AP AP KRF KRF SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: Kl. 16:00 Møtested: Songdalen rådhus - Juvet Saksnr.: 052/14-062/14 Følgende medlemmer møtte JOHNNY GREIBESLAND KJETIL AASEN

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet 03.11.2014 14/65 Kommunestyret 13.11.2014

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet 03.11.2014 14/65 Kommunestyret 13.11.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-8005/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Vurdering av framtidig skolestruktur i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

Averøy kommune Rådmann

Averøy kommune Rådmann Averøy kommune Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/80-1 Birger Saltbones 26.01.2016 Høring - etablering av midlertidig skoleordning

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2819426-61 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: Fra: Flaktveit skole med rådsorgan Li skole med rådsorgan Åsane bydelsstyre Fagforeninger

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Kai Erik Lund Oppvekstsjef. Nytt skolebygg. Rådmannens innstilling

Kai Erik Lund Oppvekstsjef. Nytt skolebygg. Rådmannens innstilling Kai Erik Lund Oppvekstsjef Nytt skolebygg Rådmannens innstilling Side 1 18.12.2013 Rådmannens innstilling Plassering; Vestsiden og Skavanger slås sammen til en ny 1-10 skole i sambruk med Kongsberghallen

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen 1 Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen Elevtallsvekst og lite tilgjengelig ledig - stor vekst på fastlandssiden, Kopervik-området og Åkra-området 95 flere elever framover mot 23 - nær 8 flere elever

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler 13.10.2015 Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler Forslag til endring for 1. trinn 2016 Kapasitet og behov Samlet elevtallsvekst på rundt 7.900 elever fram mot 2025.

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt.

Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt. Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt. Alt. 2.2 Hovet og Klevstrand skoler legges ned. Det faktum at Stridsklev barne- og ungdomsskoler er lokalisert så nær

Detaljer

Fremtidig skolestruktur i Eidsvoll kommune

Fremtidig skolestruktur i Eidsvoll kommune Skolestruktur i Fremtidig skolestruktur i Eidsvoll kommune Rapport fra Skolestrukturutvalget 2014 1 Innhold 2014... 1 Mandat og fremdrift... 3 Skolestrukturutvalgets sammensetning... 4 Utvalgets arbeid:...

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402 Oslo kommune f i i? 2.1. Utdanningsetaten J51 äoiaooie-i3 i e VHJ; ;l;j, i i' Se mottakertabell Dato: 10.11.2014 Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Detaljer

FORDELER OG ULEMPER VED Å HA FELLES REKTOR/LEDELSE FOR FROGNER BARNESKOLE OG MELVOLD UNGDOMSSKOLE

FORDELER OG ULEMPER VED Å HA FELLES REKTOR/LEDELSE FOR FROGNER BARNESKOLE OG MELVOLD UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 10/2864-1 Sakstittel: Saksfremlegg FORDELER OG ULEMPER VED Å HA FELLES REKTOR/LEDELSE FOR FROGNER BARNESKOLE OG MELVOLD UNGDOMSSKOLE K-kode: 034 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling:

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Birger Sauro Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/2293 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Birger Sauro Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/2293 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Birger Sauro Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/2293 NYTT SKOLEBYGG I KONGSBERG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er økonomisk handlingsrom

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Skolestrukturen i Gratangen

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE

HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE RØROS KOMMUNE OPPVEKSTETATEN HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE Innhold: 1. Innledning og bakgrunn 2. Lovgrunnlag og saksbehandling 3. Elevtallsutvikling 4. Alt. skolestruktur ulemper/fordeler

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy Vår dato 08.01.2014 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 950 56 339 Til Arendal kommune Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtedato: 12.05.09 Møtested: Formannskapsalen Møtetid: 14:00 19:00 Møtet ble ledet av nestleder Jørgen Dalaker Til stede: Kjell Gunnar Eskildt,

Detaljer

Til lærervikariering er det budsjettert med 25.000 kr. Denne summen vil bli trukket inn.

Til lærervikariering er det budsjettert med 25.000 kr. Denne summen vil bli trukket inn. Konsekvensutredning Temakomite skolestruktur har lagt fram en innstilling som omfatter nedleggelse av Feen skole. Denne konsekvensutredningen er gjort med bakgrunn i temakomiteens innstilling. Temakomiteen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578

Detaljer

Angående behovet for en helhetlig løsning for elevene ved Marienlyst

Angående behovet for en helhetlig løsning for elevene ved Marienlyst Avsender for dette skriv er: FAU ved Marienlyst skole Foreldreaksjonsgruppen ved Marienlyst Marienlyst Vel Ungdomsrådet ved Ravn Alexander Smedhus Marienlyst skole og DS ønsker også svar på det som her

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 04.03.2013 kl. 09:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103778 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen og Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Planlegging av barnehage- og skolestruktur. Tønsberg 23. september

Planlegging av barnehage- og skolestruktur. Tønsberg 23. september Planlegging av barnehage- og skolestruktur Tønsberg 23. september 1 Planlegging av barnehage- og skolestrukturer Riktige langsiktige valg: Rett bygg Rett sted Rett tid (rett pris) Vurdere: Dagens kapasitet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040

Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040 1 Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040 Innledning...1 Mandat Prosjekt Skolestruktur Sørum 2011...2 Oppsummering av anbefalingene...3 Grunnlag og begrensinger for drøfting av kriteriene....4 Sammenhenger

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida + = Rådmannens innstilling 28.11.2012 1 1. Bakgrunn Kommunestyresak 116/11: Skolestrukturen i Notodden Vedtak: 1. Rådmannen gis i oppdrag å utrede følgende

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Se mottakertabell Dato: 09.12.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/02456-1 Berit Ree Landet, 23 46 72 54 Disen og Grefsen skoler - endring av skolenes

Detaljer

Lokalisering av ny barneskole og barnehage i sentrum - ny vurdering

Lokalisering av ny barneskole og barnehage i sentrum - ny vurdering Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/109-1 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Olav Dale og Øyvind Johannesen Dato: 12.02.2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Lokalisering av ny barneskole

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 Saksdokument Saksmappenr: 2011/953 Saksbehandler: Willy Aas Arkivkode: A20 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 OPPFØLGING AV VHP 2011-2014

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013.

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: ENDRING AV SKOLESTRUKTUR- VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Ås kommune Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret 10.12.2014

Detaljer

Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg

Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg Kvalitet og struktur Ingen åpenbar sammenheng - Skolestørrelse - Klassestørrelse - Lærertetthet - Læringsresultater -

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.01.2016 N - 401 15/121214 16/10604 Saksbehandler: Atle Thorud Saksansvarlig: Siv Herikstad Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

All-aktivitetshuset på Vik.

All-aktivitetshuset på Vik. Side 1 av 5 All-aktivitetshuset på Vik. Tirsdag 30.03.99 hadde Ringerikes Blad en fin leder om sunn skepsis i Hole. Det er veldig naturlig og riktig at folk er skeptiske når høytflyvende og kostbare idéer

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20 Byrådssak 50/12 Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel LRS SARK-21-200801026-20 Hva saken gjelder: I B-sak 302/10 «Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011 2024» ble vedtaket

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

ENDELIG VALG AV SKOLETOMT

ENDELIG VALG AV SKOLETOMT ENDELIG VALG AV SKOLETOMT Arkivsaksnr.: 14/2711 Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato 151/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert

Detaljer

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Saksnr. 12/1691 Journalnr. 7660/13 Arkiv B12 Dato 27.05.2013 UTKAST Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad kommune 1 - Opplæringsloven

Detaljer

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013 Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-213 Innledning I vurderingene av skolestrukturen er det hensiktsmessig å se på elevtallsutviklingen i Arendal kommune fra 1992 og frem til i dag. Elevtall

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Brønnøy kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2014/1089-29 Saksbehandler: Knut Johansen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Revidert lokal

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/2609 Deres referanse: Midtpunktet Montessoriskole SA v/styrets leder Kjesbu 7718 Steinkjer Vedtak

Detaljer

En skolestruktur for fremtiden

En skolestruktur for fremtiden En skolestruktur for fremtiden Høringsutkast mars 2012 høringsfrist 18.5.2012. Adresse for høringsuttalelser: skolestruktur@notodden.kommune.no 1 Utredning - en skolestruktur for fremtiden Bakgrunn i saken:

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 08.03.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146 NORSKOPPLÆRING FOR NYE INNBYGGERE Rådmannens innstilling: 1. Fra og med høsten 2010 igangsettes det tilbud om norskopplæring

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Alternative utbyggingsmodeller Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

Her er FAU ved Nittedal Ungdomsskoles høringsuttalelse ved. Skolebehovsplan 2015-2027.

Her er FAU ved Nittedal Ungdomsskoles høringsuttalelse ved. Skolebehovsplan 2015-2027. Fra: Jørn Scholz Sendt: 1. mars 2016 17:02 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: NUS-FAU-Høringsuttalelse-skolebehovsplan.pdf Hei! Her er FAU

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Etter avtale med utvalgets leder starter møtet kl 17:00. Utvalgets hovedmedlemmer

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010. Rådmannen legger med dette fram endelig forslag til Skolebyggprogram for 2011-2014.

04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010. Rådmannen legger med dette fram endelig forslag til Skolebyggprogram for 2011-2014. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005224 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen/Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet

Detaljer

Alternative struktur- og utbyggingsmodeller på barnetrinnet

Alternative struktur- og utbyggingsmodeller på barnetrinnet Skaun kommune Alternative struktur- og utbyggingsmodeller på barnetrinnet Drifts- og investeringskonsekvenser 2013-02-14 Rev. Dato: 05.03.2013 Beskrivelse Alternative struktur- og utbyggingsmodeller Utarbeidet

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

VELKOMMEN FOLKEMØTE SKOLE

VELKOMMEN FOLKEMØTE SKOLE VELKOMMEN FOLKEMØTE SKOLE PRESENTASJON Skoleutfordringer. I et langsiktig perspektiv for Fauske. Rådmannen, mai 2012. INTENSJON FOR AVVIKLING AV MØTE 1. Dette er ikke et politisk møte, men et informasjonsmøte.

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-29003/2014 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 15.09.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Utv.saksnr

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer