Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20"

Transkript

1 Byrådssak 50/12 Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel LRS SARK Hva saken gjelder: I B-sak 302/10 «Bærekraftig skolestruktur i Bergen » ble vedtaket fra forrige skolebruksplan om å bygge 1. byggetrinn av ny barneskole for 400 elever på Tunesflaten vurdert opp mot nye og lavere elevtallsprognoser som viste et udekket skolebehov på barnetrinnet i området på ca 200 elevplasser. I saken fattet bystyret vedtak om en utvidelse av Søråshøgda skole med 150 elevplasser og etablering av en volleyballhall på Råstølen. I tillegg ba bystyret byrådet om å utrede en egen sak i løpet av 2011 om ny 1-10 skole på Tunesflaten. Utredningen skulle inneholde en kost/nytte-analyse hensyntatt til dagens kravspesifikke skolebygg og totalkostnader i et langtidsperspektiv. En eventuell ny skole på Tunesflaten skulle være et alternativ til planens foreslåtte utvidelse med 50 elevplasser på Skeie skole og som erstatning for Rå skole. Saken skulle sendes på høring. Den 19. januar 2012 sendte Byrådsavdeling for barnehage og skole høringssaken «Høring vedrørende vurdering av behov for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda» til aktuelle høringsinstanser. I høringssaken presenteres det tre ulike alternativer for hvordan en kan møte kapasitetsutfordringen som forventes ved de berørte skolene i bydelen. I høringssaken ble det bedt om uttalelser på følgende tre alternativ: Alternativ 1. Kapasitetsbehovet løses ved at Søråshøgda skole utvides med 150 elevplasser til 550 plasser. Skeie skole utvides med 50 elevplasser til 500 plasser. Volleyballhall etableres på Råstølen. Rå skole oppgraderes i tråd med kravene for helseverngodkjenning. Alternativ 2. Kapasitetsbehovet løses ved at Søråshøgda skole utvides med 150 elevplasser til 550 plasser. Skeie skole utvides med 50 elevplasser til 500 plasser. Volleyballhall etableres på Tunesflaten. Rå skole oppgraderes i tråd med kravene for helseverngodkjenning. Det tas stilling til om det skal bygges ny skole på Tunesflaten ved neste rullering av skolebruksplan. Alternativ 3. Kapasitetsbehovet løses ved at Det bygges ny 1-10 skole med volleyballhall på Tunesflaten for 500 elever på barnetrinnet og 300 på ungdomstrinnet. Skolen på Tunesflaten erstatter dagens Rå skole hvor dagens skoleanlegg fristilles. Søråshøgda skole utvides ikke. Skeie skole utvides ikke. Det kom inn i alt 10 høringsuttalelser. Tilslutningen til alternativene var som følger: 1

2 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 - FAU, personale og lokale fagforeninger ved Søråshøgda skole - FAU og SU Skeie skole - UDF Skeie skole - Fagforbundet - Rå skole FAU - Rektorene ved skolene Rå, Skranevatnet, Søråshøgda, Skjold, Skeie og Ytrebygda. - Ungdommens bystyre - Råstølen Velforening - Utdanningsforbundet (ønsker 1-7 skole) I den siste uttalelsen, fra Komite for oppvekst, ble ingen forslag fremsatt. Mange av høringsuttalelsene pekte på at det bør bygges flerbrukshall i stedet for volleyballhall på Råstølen/Tunesflaten. Saksutredningen viser at alle de tre alternativene vil gi en skolestruktur som løser de framtidige kapasitetsutfordringene i området. Alternativ 3 med en skole på Tunesflaten vil bli dyrere en de to andre alternativene uten at det gir en vesentlig bedre eller mer fleksibel løsning. Utgifter til midlertidige løsninger, utbygging av større areal en nødvendig og drift av «tomme» lokaler bidrar til dette. Byrådet registrerer også at alle foreldreutvalg, ansatte sine lokale organisasjoner og ledelsen ved skolene i området uttaler seg negativt til dette alternativet. Byrådet vil av overnevnte grunner ikke anbefale å gå videre med dette alternativet. Alternativene 1 og 2 vil raskere og rimeligere gi en permanent løsning på kapasitetsutfordringene, og en vil samtidig få en god utnyttelse av den senere tids investeringer. Avstandene fra boligområdene i Råstølen til skolene i området er korte og gangveien til Søråshøgda skole blir utbedret og får lys i Søråshøgda skole har en ny og renovert bygningsmasse som er utformet i tråd med prinsippene i skolebruksplanen. Dersom en bygger ny skole på Tunesflaten, vil nærskoleprinsippet i Opplæringsloven gjøre at kapasiteten ved Søråshøgda skole ikke vil kunne utnyttes. I en situasjon der det er avdekket store umiddelbare investeringsbehov ved flere av skolene i kommunen, er byrådet av den oppfatning at det vil være galt å ikke utnytte skolekapasitet av god kvalitet som allerede finnes i området. En ny utvidelse av Søråshøgda skole er allerede ferdig prosjektert. Videre vil et investeringsprosjekt på Skeie skole også gi denne skolen gode undervisningsarealer for framtiden. Selv om alternativ 1 kan fullføres tidligere og noe rimeligere enn alternativ 2, vil byrådet gå inn for utbygging iht. til alternativ 2. Muligheten for senere å kunne etablere en skole samlokalisert med idrettshallen, dersom elevtallsprognosene skulle slå feil, er det viktigste argumentet for alternativ 2. At hallen ikke kan ferdigstilles like raskt som i alternativ 1 kan ikke veie like tungt i denne sammenheng. Byrådet mener at det allerede finnes idrettstilbud og haller i området som må kunne brukes til den nye hallen står ferdig. Samtidig vil byrådet gjennom dialog med bybaneprosjektet gjøre det som kan gjøres for å få realisert hallen så raskt som mulig. Av kapasitetsmessige og økonomiske grunner vil ikke byrådet anbefale å endre idrettshallen fra volleyball- til flerbrukshallstørrelse. Det er allerede vedtatt bygget flerbrukshall i tilknytning til Søreide skole og volleyballhall i tilknytning til Skjold skole. I tillegg er det også bygget flerbrukshall ved Nordahl Grieg videregående skole. Byrådet går inn for at tomten på Tunesflaten reguleres for en skole med 400 elever + volleyballhall. Siden volleyballhallen ikke skal bygges i Råstølen, vil byrådet gå inn for å få omregulert denne tomten til sykehjemsformål. 2

3 Begrunnelse for fremleggelse for bystyret I B-sak 302/10 «Bærekraftig skolestruktur i Bergen » ba bystyret byrådet om å utrede en egen sak i løpet av 2011 om ny 1-10 skole på Tunesflaten. Saken skulle sendes på høring. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til at skolekapasitetsbehovet løses ved at: o Søråshøgda skole utvides med 150 elevplasser til 550 plasser. o Skeie skole utvides med 50 elevplasser til 500 plasser. o Volleyballhall etableres på Tunesflaten. o Rå skole oppgraderes i tråd med kravene for helseverngodkjenning. 2. Eventuelle økte investeringskostnader som følge av forsinket igangsettelse av investeringsprosjektene, innarbeides i økonomiplanen for Regulering av skoletomten på Tunesflaten fullføres for en skole med 400 elever + volleyballhall, og det tas stilling til om det skal bygges ny skole på Tunesflaten ved neste rullering av skolebruksplanen. 4. Kommunen vil i samarbeid med Råstølen velforening se på mulighetene for å få etablert en ballbane og lekeapparater i området som kompensasjon for at hallen blir forsinket. 5. Det vil bli fremlagt forslag om regulering av opptaksgrensene i området i forbindelse med de årlige klasseordningssakene. 6. Trafikksikringstiltak vil bli vurdert i forbindelse med trafikksikkerhetsplanleggingen i kommunen. 7. Den tidligere skoletomten på Råstølen omreguleres til sykehjemsformål. Monica Mæland byrådsleder Harald Victor Hove byråd for barnehage og skole Vedlegg: 1. Høringsuttalelse Rektorene ved skolene Rå, Skranevatnet, Søråshøgda, Skjold, Skeie og Ytrebygda 2. Høringsuttalelse Rå skole FAU 3. Høringsuttalelse FAU og SU Skeie skole 4. Høringsuttalelse Utdanningsforbudet i Bergen 5. Høringsuttalelse Råstølen velforening 6. Høringsuttalelse FAU, personale og lokale fagforeninger ved Søråshøgda skole 7. Høringsuttalelse Fagforbundet Bergen 8. Høringsuttalelse UDF Skeie skole 9. Høringsuttalelse Ungdommens bystyre 10. Høringsuttalelse Komite for oppvekst 11. Høring vedrørende vurdering av behov for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda 3

4 Saksutredning I B-sak 302/10 om «Bærekraftig skolestruktur i Bergen » (gjeldende skolebruksplan) ble vedtaket fra forrige skolebruksplan om å bygge 1. byggetrinn av ny barneskole for 400 elever på Tunesflaten, vurdert opp mot nye elevtallsprognoser. De nye elevtallsprognosene fra mars 2010 viste seg samlet sett å være noe lavere enn prognosene fra Sammenligning av prognosetallene med faktiske barnetall og elevtall høsten 2010 indikerte at 2010-prognosen kanskje var litt for høy de 4-5 nærmeste årene, men trolig mer riktig i årene etter. Ut fra disse vurderingene ble det i bystyresaken konkludert med et behov for å utvide skolekapasiteten i området med 200 elevplasser til totalt 1050 elevplasser. Det var i dette også tatt høyde for en liten reservekapasitet i fall prognosene skulle vise seg å være for lave. Bystyret fattet i saken vedtak om en utvidelse av Søråshøgda skole med 150 elevplasser og etablering av en volleyballhall på Råstølen. I tillegg ba Bystyret byrådet, som et alternativ til foreslått utvidelse på Skeie og som erstatning for Rå skole, om å utrede en egen sak i løpet av 2011 om ny 1-10 skole på Tunesflaten. Utredningen skulle inneholde en kost/nytte-analyse hensyntatt til dagens kravspesifikke skolebygg og totalkostnader i et langtidsperspektiv. Saken skulle sendes på høring. Den 19. januar 2012 sendte Byrådsavdeling for barnehage og skole høringssaken «Høring vedrørende vurdering av behov for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda» til aktuelle høringsinstanser. I høringssaken presenteres det tre ulike alternativer for hvordan en kan møte kapasitetsutfordringen som forventes ved de berørte skolene i bydelen. 1. Kort oppsummering av sentrale punkter i høringssaken Eksisterende skoler i området En eventuell ny 1-10 skole på Tunesflaten vil gi konsekvenser for tre eksisterende skoler: Søråshøgda skole er en barneskole med kapasitet til 450 elever. Skolen er nylig renovert og utvidet og er i svært god stand. Prosjektering av ny utvidelse til en samlet kapasitet på 550 elever er ferdig. Det planlegges også etablert en ny ballbane på et tilliggende friområde. Skeie skole er en barneskole med kapasitet til 450 elever. Med unntak av SFO-bygget fra 1992 er skolens bygg i god stand. Skolen fikk i 2009 en ny paviljong som inngår som en permanent del av skoleanlegget. Rå skole er en ungdomsskole med kapasitet til 450 elever. Skolen mangler helseverngodkjenning, men det pågår arbeider for å få skolen godkjent. Skolen har fått nye fasader, vinduer og tak og installering av nytt ventilasjonsanlegg pågår. Skolen har en svømmehall som brukes av flere skoler. Avstander Gangavstanden fra boligområdene i Råstølen til Søråshøgda skole og Skeie skole er hhv. ca 1,0 og 1,5 km. Gangveien mellom Søråshøgda og Råstølen skal oppgraderes og få lys i løpet av Elevtallsprognoser og skolekapasitet Elevtallet ved Skeie skole og Søråshøgda skole er stigende på grunn av stor utbygging og sterk befolkningsvekst i området. De senere års utvidelse av skolene klarer ikke å møte kapasitetsutfordringen, og det er nå behov for ytterligere utvidelse av elevkapasiteten ved begge skolene. Prognosene antyder at det samlet vil være behov for 1000 elevplasser (f.eks. 450 ved Skeie og 550 ved Søråshøgda). Når prognosene fra skolebruksplanen i 2010 sammenlignes med reelle elevtall i skoleåret 2011/12 finner en at det på skole- og trinn-nivå er stort samsvar. For Skeie er det et avvik på 18 elever, mens det for Søråshøgda er et avvik på 2. Konklusjon vedrørende framtidig elevtallsutvikling på barnetrinnet er at det 4

5 p.t. er grunn til å tro at de foreliggende elevtallsprognosene stort sett vil stemme. De nærmeste årene ser elevtallet samlet sett ut til å bli noe lavere enn prognosen i skolebruksplanen viser, men enkelte av årene i prognoseperioden vil det kunne bli litt flere elever enn prognosen viser. Dersom skoletomten på Tunesflaten blir omgjort til boligtomter, vil elevtallet på sikt kunne bli noe høyere, men en samlet kapasitet på 1050 elevplasser (inkludert en reservekapasitet på 50 elevplasser) vil med stor sannsynlighet være tilstrekkelig. For skolene Skeie og Søråshøgda vil en etablering av skole på Tunesflaten få følger for elevtallet. Nærskoleprinsippet innebærer at elever har rett til å gå ved den skolen som ligger nærmest hjemmet, og med utgangspunkt i dette må Tunesflaten skole dimensjoneres for 500 elever på barnetrinnet for at alle som vil få denne skolen som nærskole skal få plass. Dermed vil elevtallet ved Søråshøgda reduseres med om lag 400 elever og ved Skeie med om lag 100 elever. Basert på dagens bosatte barn (født i tidsrommet ) vil elevtallet ved nevnte skoler i skoleåret 16/17 være hhv. 151 og 376. På Søråshøgda vil det da kunne forventes å være ca 300 ledige elevplasser. Elevene på ungdomstrinnet fordeler seg på alle ungdomsskolene i bydelen og på Rådalslien skole i Fana bydel. Samlet for bydelen viser prognosen en elevtallsvekst på ca. 100 elever fram mot Kapasiteten på ungdomstrinnet vil da etter all sannsynlighet være tilstrekkelig med dagens skolestruktur. Boligbygging Det har de senere årene vært stor boligbygging i området. Etter at prognosene ble utarbeidet i 2010 har det i følge Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø ikke skjedd noen vesentlige endringer i utbyggingsplanene i området. Boligbyggingen er gjennomført i henhold til vedtatte reguleringsplaner og da spesielt innenfor de større planområdene som Råstølen R Andre tidligere vedtatte planer har ikke potensiale for vesentlig nybygging de nærmeste årene. Et siste byggetrinn innenfor boligområdet på Råvarden, nær Skeie skole, er blitt forsinket pga. nye krav til støyskjerming, men boligtallet antas å bli omtrent som tidligere forutsatt. Når det gjelder reguleringsplaner under behandling er det kun små justeringer i forhold til det som ble lagt til grunn for prognosene i I den nylig avsluttete rulleringen av kommuneplanenes arealdel er det ikke foretatt endringer for denne delen av kommunen. Skoletomten Skoletomten på Tunesflaten er en del av vedtatt reguleringsplan for bybanen Rådal Flesland (planid ), og vil være båndlagt av denne fram til I perioden vil område være et stort anleggsområde og bygging av ny skole kan ut fra det en har fått opplyst først kunne starte opp i Arbeid med reguleringsplan for Tunesflaten forventes ferdigstilt høsten Nærmiljø og idrett I dag disponerer de tre skolene hver sin gymsal på egen tomt. Skolenes behov for idrettsareal er imidlertid større enn den kapasiteten egen gymsal har og alle benytter seg derfor av idrettsanlegg i nærområdet. Dette gjelder spesielt svømmehallen ved Rå skole. Ellers ligger Fana stadion, med ball- og løpebaner og gymsal, og Høiehallen, som er et lite innendørs friidrettsanlegg, like ved Skeie skole. Hordaland fylke har bygget flerbrukshall ved Nordahl Grieg videregående skole, som ligger nær Rå skole og relativt nær Søråshøgda skole. Det foreligger planer for ytterligere tre nye idrettshaller i området (flerbrukshall ved Søreide, volleyballhall ved Skjold skole og volleyballhall i/på Råstølen/Tunesflaten). Avsatte investeringsmidler Det har de senere årene vært foretatt betydelige investeringer for å utbedre og utvide kapasiteten ved eksisterende skolebygg i området. I kommunens investeringsbudsjett er følgende avsatt til å fortsette dette arbeidet: 5

6 Rå skole (tiltak for å få skolen godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern), arbeid pågår Råstølen volleyballhall Skeie skole/tunesflaten (utvidelse til 500 elever ved Skeie eller første avsetning til ny skole på Tunesflaten) Søråshøgda skole (utvidelse til 550 elever + ny ballbane og utbedring av Tidligere budsjettert 37 mill 10 mill ,8 mill *) 21,5 mill 5,5 mill 5,5 mill 30 mill 20 mill 20 mill gangvei) *) Denne avsetningen til ferdigstilling av nødvendige tiltak på Rå skole var ikke kommet med i høringssaken. Det er i tillegg satt av midler til tomtekjøp. Foreslåtte løsningsalternativer Høringssaken presenterer og drøfter tre alternativer. Alternativ 1. Kapasitetsbehovet løses ved at Søråshøgda skole utvides med 150 elevplasser til 550 plasser. Skeie skole utvides med 50 elevplasser til 500 plasser. Volleyballhall etableres på Råstølen. Rå skole oppgraderes i tråd med kravene for helseverngodkjenning. Alternativet vil gi området tilstrekkelig med elevplasser på barnetrinnet så langt fram som vi kan se i dag. Med 200 flere elevplasser vil skolene ha en samlet kapasitet på 1050 elever. Dette alternativet gir en god utnyttelse av de siste års investeringer og utvidelser av eksisterende skoler. Gangveien fra Råstølen til Søråshøgda vil bli oppgradert i Skoletomten på Søråshøgda er regulert til offentlig formål, dette gjelder også friområdet hvor det er vist en11-er-ballplass på reguleringsplanen. Utvidelse av kapasiteten ved Søråshøgda til 550 elever er ferdig prosjektert og rammesøknad er sendt inn. Medregnet friområdet nær tomten har skolen et godt uteareal. Kapasiteten til Skeie skole foreslås utvidet til 500 elever. Dette kan gjøres ved å rive det gamle og dårlige SFO-bygget, for så å bygge et nytt tilbygg på i underkant av 1000m 2 bta sørvestover fra den eldste delen av hovedbygget. Skolen har en stor tomt på 32 daa, men deler av tomten er vanskelig å bygge på og det er heller ikke ønskelig å bebygge de beste uteområdene til elevene. Masseutskifting i myrområder på tomten vil gjøre større deler av tomten nyttbar, og dermed godt egnet som uteområde for elevene. Skolen har i tillegg kort avstand til Fana stadion som også kan regnes med i utearealet. For å få realisert prosjektet må det søkes om dispensasjon fra utnyttelsesgraden i reguleringsbestemmelsene. Ny volleyballhall på Råstølen vil avhjelpe skolene i nærområde med å dekke inn de timene av gymnastikkfaget som gymsalen ved skolene har ikke har kapasitet til. Når Rå skole får helseverngodkjenning vil anslått byggeteknisk levetid være på 40 år. Utvidelse på Søråshøgda er tidligere opplyst å kunne ferdigstilles til skolestart høsten 2013 under forutsetning av at det gis klarsignal til prosjektet medio mars Klarsignal senere enn dette vil kunne føre til forsinket ferdigstilling. Forventet ferdigstillelse for byggeprosjektet på Skeie er skolestart Ved å regulere opptaksgrensene mellom skolene som antydet i høringssakens kap. 3 vil en i dette alternativet slippe midlertidige løsninger før endelig struktur er på plass. 6

7 Hvis en ser bort fra prisstigning på grunn av ett års forsinkelse i byggeprosjektene, er det i dette alternativet avsatt tilstrekkelig med midler til alle tiltakene i vedtatt investeringsbudsjett. Alternativ 2. Kapasitetsbehovet løses ved at Søråshøgda skole utvides med 150 elevplasser til 550 plasser. Skeie skole utvides med 50 elevplasser til 500 plasser. Volleyballhall etableres på Tunesflaten. Rå skole oppgraderes i tråd med kravene for helseverngodkjenning. Det tas stilling til om det skal bygges ny skole på Tunesflaten ved neste rullering av skolebruksplanen. Vurderingene for dette alternativet er de samme som for alternativ 1. Forskjellen er at volleyballhallen plasseres på Tunesflaten, som legger bedre til rette for en eventuell ny skole med integrert volleyballhall på den samme tomten på et senere tidspunkt. Dette vil være en fordel om den faktiske elevtallsutviklingen på barnetrinnet skulle bli mye høyere enn dagens prognoser viser, eller om en evt skulle ønske å erstatte Rå skole på et senere tidspunkt. De stedlige grunnforhold kan gi mulighet for å legge volleyballhallen helt eller delvis under bakken, noe som vil kunne gi arealgevinst og samkjøringsgevinst i arbeidet med Bybanetraséen. Tomten er under regulering til offentlig formål, men den båndlegges i utgangspunktet av bybanen fram til Det er usikkert når en kan starte opp med byggearbeider, men en ser det som mest realistisk med oppstart i En slik framdrift vil skape problemer for Søråshøgda skole som ikke har nok gymsalkapasitet på egen skole. Fram til hallen står klar må det da finnes midlertidige løsninger for skolen. Dersom volleyballhallen plasseres på Tunesflaten, går byrådet inn for å omregulere skoletomten på Råstølen til sykehjemsformål. Bortsett fra en eventuell ny skole på et senere tidspunkt og prisstigning på grunn av ett års forsinkelse i byggeprosjektene, er det også i dette alternativet avsatt tilstrekkelig med midler til alle tiltakene i vedtatt investeringsbudsjett. Alternativ 3. Kapasitetsbehovet løses ved at Det bygges ny 1-10 skole med volleyballhall på Tunesflaten for 500 elever på barnetrinnet og 300 på ungdomstrinnet. Tunesflaten erstatter dagens Rå skole og dagens skoleanlegg fristilles. Søråshøgda skole utvides ikke. Skeie skole utvides ikke. En skole for 800 elever vil kreve et skolebygg på 8000 m 2 og en kostnad på 280 mill. Det er ikke avsatt midler i investeringsbudsjettet til finansiering av ny skole på Tunesflaten, men de 70,5 mill. kr. som er avsatt til elevtallsøkningen på Søråshøgda og Skeie, og de 31,5 mill. kr. til volleyballhall, kan omdisponeres til en første avsetning for en ny skole. Rå skole sin tomt er attraktiv med plassering nær Bybanestopp, nærings- og boligområder, og en avhending vil gi en salgssum som sannsynligvis kan være med å delfinansiere ny skole. Hele skolen trenger ikke bygges i et byggetrinn. Et alternativ kan være å først bygge en B-500 skole og volleyballhall, for så siden eventuelt utvide med et ungdomstrinn. En slik løsning vil gi barneskoleelevene en lokal nærskole i første omgang. Ungdomsskoledelen som ikke er knyttet kapasitetsutfordringer til, kan da vurderes ved en senere rullering av skolebruksplan. 7

8 Flytting av Rå skole til Tunesflaten vil gi et bygg som er langt mer tidsriktig og funksjonelt enn det dagens skolebygg er. Ved å samlokalisere volleyballhallen og skolen vil brukstiden av hallen øke og samtidig gi skolen et bedre kroppsøvingsareal (hvis en ser bort fra svømmehallen). Søråshøgda skole er et flott og moderne skoleanlegg som ved dette alternativet vil få ledig kapasitet. En mulig utnyttelse av denne er å gjøre Søråshøgda om til et oppveksttun, med rundt 250 elever og barnehagedel. En ombygging vil medføre tilleggskostnader, men samtidig gi kommunen flere barnehageplasser. Imidlertid har Ytrebygda bydel i dag en barnehagedekning på 95 %, og en forventer en dekningsgrad på 97 % i Dermed vil det trolig ikke være behov for økt barnehagekapasitet i bydelen. Alternativet vil trolig uansett føre til overkapasitet ved Søråshøgda, enten av skoleplasser eller av barnehageplasser. På Skeie skole vil redusert elevtall kunne føre til at en ikke lenger har behov for paviljongen og at SFObygget kan rives. Ved dette alternativet må det fra skoleåret 2014/2015 og frem til evt. ny skole står ferdig, etableres midlertidige løsninger for Skeie og Søråshøgda, noe som vil medføre tilleggskostnader sammenlignet med alternativ 1 og 2. Med gjeldende bestemmelser i reguleringsplanen kan en først gå i gang med bygging av ny skole i 2016, og et realistisk ferdigstillelsestidspunkt med vedtatt reguleringsplan for bybanen er Oppsummering av innkomne høringsuttalelser Ved høringsfristens utløp var det kommet inn 10 høringsuttalelser. Noen av uttalelsene var fellesuttalelser fra flere høringsparter. Tilslutningen til alternativene var som følger: Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 - FAU, personale og lokale fagforeninger ved Søråshøgda skole - FAU og SU Skeie skole - UDF Skeie skole - Fagforbundet Bergen - Rå skole FAU - Rektorene ved skolene Rå, Skranevatnet, Søråshøgda, Skjold, Skeie og Ytrebygda. - Ungdommens bystyre - Råstølen Velforening - Utdanningsforbundet Bergen (ønsker 1-7 skole) I den siste uttalelsen, fra Komite for oppvekst, ble ingen forslag fremsatt. Uttalelsene følger saken som vedlegg, men nedenfor finnes en gjengivelse av hovedinnholdet. FAU og SU ved Skeie skole går i en felles høringsuttalelse inn for alternativ 1. Skeie skole har elevtallsutfordringer fra høsten Det foreslås i høringsuttalelsen at det kan bygges ut på Skeie skole først, mens en vurderer alternativ 2 og 3 fram mot neste skolebruksplan. I uttalelsen pekes det på at en utbygging ved Skeie skole må inkludere utbedring av spesialrom og personalarealer, videre må utearealet oppgraderes (utfylling av masser og drenering) og tilpasses for 500 elever. Skoletomten har i dag et ca 4500 m 2 stort myrområde som er fysisk avsperret. Det vises også til en tidligere innsendt henvendelse angående behovet for utbedring av de trafikale forhold rundt skolen. Forholdene er ennå ikke utbedret og skolen ser det som nødvendig at dette gjøres uavhengig av om skolen blir bygget ut eller ikke. Skeie skoles behov for idrettsareal må løses på Fana stadion og i Høiehallen. Dersom en går for alternativ 3 er FAU og SU sterkt i mot å bygge flere midlertidige brakker på Skeie skole. Erfaringsmessig har slike løsninger en tendens til å bli permanente, og med forringet kvalitet. Skolen mener de trenger utbygging av 1000 m 2 for å erstatte de allerede eksisterende midlertidige paviljongene og SFO-brakken selv om Tunesflaten skole eventuelt bygges. 8

9 FAU og SU er for å bygge en fremtidig ungdomsskole på Tunesflaten, med en flerbrukshall på Råstølen. Det uttrykkes bekymring for konsekvensene av en utsettelse på 6-8 år, som bygging av volleyballhall på Tunesflaten vil medføre. Behovet er her i dag. UDF klubben Skeie skole går inn for alternativ 1. Dette alternativet vil sikre at utvidelsen på Skeie kommer så raskt som mulig, og at en slipper å vente til 2018 før skolen en får en reell avlastning. UDF klubben viser til at alternativ 2 åpner for en ny skole på sikt. Klubben mener vedlikehold av eldre bygg bør prioriteres framfor bygging av nye. Søråshøgda skole har levert en felles uttalelse fra FAU, skolens ledelse og representerte fagforeninger ved skolen (Utdanningsforbundet, Delta og Skolelederforbundet). Høringsuttalelsen går samstemt og sterk imot alternativ 3 med etablering av en ny skole på Tunesflaten. Hovedbegrunnelsen er at denne løsningen innebærer en betydelig nedbygging av Søråshøgda skole som nå har et moderne og meget funksjonelt skolebygg med fleksible undervisningsarealer. Personalet har vært sterkt involvert i hele byggeprosessen, og har lagt ned et betydelig arbeid for å utvikle metodikken slik at man utnytter mulighetene som ligger i de nye arealene på best mulig måte. Det blir sett på som ytterst beklagelig at en av de nyeste og mest fremtidsrettede skolene i Bergen i alternativ 3 reduseres til en liten skole med ca 150 elever når eksisterende bygg er dimensjonert for å ta i mot 450 elever. Omgjøring til oppveksttun vurderes som uaktuelt siden barnehagedekningen er bra og det allerede er 3 barnehager i området. Oppgradert gangvei og avstand på 1,0 km fra boligområdene til Søråshøgda gir en god og trygg skolevei for Råstølenelevene. Vurdert ut fra de direkte konsekvensene for Søråshøgda skole er alternativ 1 og 2 bort imot identiske i og med at begge alternativene har som premiss at Søråshøgda skole videreutvikles som planlagt. Forskjellen mellom alternativene går på plassering av en volleyballhall enten på Råstølen eller Tunesflaten. I valget mellom disse to alternativene lander FAU på alternativ 1 (men tomten på Tunesflaten må holdes av til en eventuell ungdomsskole), mens de ansatte går inn for alternativ 2. Det er for øvrig enighet om at divergensen i prioriteringen mellom disse to alternativene er av underordnet betydning i forhold til den felles motstanden mot alternativ 3 som vil bety en dramatisk endring for skolen. Alternativ 1 og 2 gir en god og permanent løsning innen kort tid, mens alternativ 3 gir flere år med midlertidige løsninger. Alternativ 1 og 2 utnytter gjennomførte investeringer og kan gjennomføres med avsatte midler. Fra FAU pekes det på at dagens gangveier til skolen ikke oppleves som trygge skoleveier, særlig vinterstid. For å ivareta barnas sikkerhet er det ønske om å oppgradere gangveier/stier ved utbygging av skolen. FAU er også opptatt av at ny fotballbane må på plass før bygging starter. Søråshøgda FAU har også levert en uttalelse angående skolegrenser i Ytrebygda/Fana som må behandles i klasseordningssaken, men som også er relevant for denne saken. I uttalelsen er det pekt på at eksisterende skolegrenser mellom Skjold skole og Søråshøgda skole ikke samsvarer med det FAU mener er naturlige opptaksområder. Helt siden 1994 har barn i nedre del av Søråshøgda (gangavstand meter fra Søråshøgda skole) og deler av nedre Nordås (nord for Nordåsveien) hørt til Skjold skoles opptaksområde, men søkt og fått innvilget plass på Søråshøgda skole. Av hensyn til de gode nærmiljøene på Nordås og Søråshøgda, og ikke minst av hensyn til barnas oppvekstmiljø, oppfordres det til at det gjøres noe med grensene. Rektorene ved skolene Rå, Skranevatnet, Søråshøgda, Skjold, Skeie og Ytrebygda har levert en felles uttalelse der de går inn for alternativ 2. Dette gir muligheter for å bygge en ny barneskole eller ungdomsskole på sikt. I første omgang ønsker rektorene å beholde skolestrukturen som den er i dag. Det vises bl.a. til de store investeringene som allerede er gjort og at det er viktig å ta vare på de skolemiljøene som eksisterer. Rektorene ønsker ikke en skole med 800 elever som de mener blir uoversiktlig. Rektorene ønsker at volleyballhallen byttes ut med en flerbrukshall som de mener det er stort behov for i bydelen. De peker også på at en i alternativ 2 vil beholde svømmebassenget som benyttes av flere av barneskolene i området. Rå skole FAU anbefaler alternativ 2. Det vises i uttalelsen til den nødvendige oppussingen av Rå skole som har vært gjort og som de håper vil fortsette. Det er stor grad av trivsel og trygghet hos elevene på 9

10 skolen, og en frykter at flytting til en 1-10 skole vil føre til at det gode miljøet forringes. En stor 1-10 skole vil bety færre skoler i nærmiljøet og økt reisetid for flere elever. I tillegg er en bekymret for at det kan bli for få ungdomsskoleplasser dersom en velger alternativ 3. Alternativ 2 gir muligheter for å bygge en ny ungdomsskole senere. FAU ønsker også som flere andre en flerbrukshall i stedet for en volleyballhall. Råstølen velforening går inn for alternativ 3 med bygging av en ny fleksibel 1-10 skole på Tunesflaten. Velforeningen mener dette er det mest fremtidsrettede, og det eneste alternativet som vil ivareta oppdaterte elevtallsprognoser basert på alle planlagte utbygginger av boliger i området. Alternativ 2 med ingen beslutning om ny skole og en utsettelse av bygging av volleyballhallen er et alternativ som ikke er holdbart fordi det er viktig for barn og unge at det nå blir tatt en avgjørelse i saken samt at barn og unge i Råstølsområdet ikke kan vente i minimum fem år på et fullverdig fritidstilbud. Det har gjennom mange år vært påpekt fra flere hold at en må bygge en ny skole i Råstølen, og etter velforeningens erfaring så ville flere av de andre høringsinstansene også gått inn for dette alternativet dersom Tunesflaten skole hadde vært mulig å realisere i løpet av få år. Velforeningen har forståelse for at representantene for skolene må tenke på skolenes kortsiktige situasjon i forhold til den tiden det vil ta å realisere ny skole på Tunesflaten. Det opplyses at representanter for andre barneskoler er redd for at den kortsiktige løsningen på deres skole med for eksempel brakker frem til Tunesflaten skole er ferdig, skal bli en permanent løsning. Basert på tidligere erfaringer er dette en bekymring som velforeningen også deler, men de forutsetter i sin uttalelse at dette ikke kommer til å skje. I høringsuttalelsen opplyses det om utbyggingsplaner velforeningen mener ikke er inkludert i grunnlaget for elevtallsprognosene, bl.a. 700 boliger i Rådal sentrum/lagunen (som vil gi flere ungdomsskoleelever til Rå og Rådalslien skoler), økning på 20 boliger i plan for Rå/Grønnestølen, flere boliger på sørsiden av Flyplassveien og eventuelle boliger på de planlagte skoletomtene i Råstølen og på Tunesflaten. I tillegg vil fortetting langs bybanetraseen i følge velforeningen tilsi at kommunen er for forsiktig når en anslår behovet for nye skoleplasser. Velforeningen ber byrådsavdelingen gjennomgå alle nye og planlagte reguleringsplaner som kan påvirke elevtallsprognosene i et langsiktig perspektiv. Velforeningen har vært i kontakt med Bybanen Utbygging og mener at et realistisk ferdigstillelsestidspunkt for en ny skole på Tunesflaten kan framskyndes til Anleggsarbeidet for Bybanen vil avsluttes høsten 2015 og bygging av ny skole vil kunne starte i Velforeningen er villig til å vente noen år ekstra for å få en idrettshall integrert i en framtidsrettet skoleløsning. Dersom kommunen ikke går for alternativ 3, forventes det at det umiddelbart startes arbeid med en hall på den gamle skoletomten på Råstølen fordi nærområdet skriker etter fritidstilbud. Basert på behovet for idrettshaller i Ytrebygda mener velforeningen at hallen uansett skulle vært en flerbrukshall. For å kompensere for utsettelse av bygging av volleyballhall foreslår velforeningen at kommunen kunne ha bidratt med midler til ballbinge eller ballplass og andre enkle tiltak på Råstølenområdet. Økonomi: Velforeningen viser til at ny skole for 800 elever er estimert til 280 mill kr. Samtidig er det allerede avsatt over 115 mill kr. til investeringstiltak i området og i tillegg vil det komme betydelige inntekter ved salg av Rå skole sin tomt. Driftskostnadene vil bli lavere på et nytt moderne skolebygg. Kostnader for utbedring av infrastrukturen rundt Skeie og Søråshøgda skoler må tas med i alternativ 1 og 2. I tillegg til den innsendte høringsuttalelsen viser velforeningen til sine tidligere uttalelser «Høringsuttalelse til forslag om skolebruksplan for Bergen kommune» datert 22. september 2010 og «Tunesflaten skole må bygges pga. sprengt kapasitet på Søråshøgda skole» datert 12. oktober Ungdommens bystyre behandlet saken i møte Ungdommens bystyre går inn for alternativ 3. De er spesielt opptatt av å sikre elevene ved Rå skole et godt psykisk og fysisk skolemiljø og ser det som lite hensiktsmessig å bruke mer midler til oppussing av Rå skole så lenge skolen ikke blir helseverngodkjent. 10

11 Utdanningsforbundet Bergen foreslår å bygge en ny skole på Tunesflaten for trinn. Denne bør bygges for maks 500 elever. Flytting av Rå skole vurderes ikke som avgjørende for saken. Utdanningsforbundet er skeptisk til en skole for 800 elever og mener med henvisning til 9-5 i Opplæringsloven at det i så fall bør være to adskilte skoler på Tunesflaten; en barneskole med maks 500 elever og en ungdomsskole med ca 300 elever. Fagforbundet Bergen går inn for alternativ 2. Det vises til at Skeie og Søråshøgda er påkostet store summer og at elevene har gangavstand til disse skolene. Alternativ 2 gir den beste løsningen for de skolene som er der i dag og trygger arbeidsmiljøet for elever og ansatte. Fagforbundet er i prinsippet mot store skoler med elever fra flere skolekretser. Komite for oppvekst hadde saken til orientering i møte Ingen forslag ble fremsatt, men det ble levert noen midretallsmerknader til saken. 3. Byrådets kommentarer til høringsuttalelsene Prognoser og boligbygging: I skolebruksplanen er det gjort rede for prognosegrunnlaget. Fra Etat for plan og geodata og Etat for byggesak og private planer har BBS fått opplyst at det ikke er vesentlige endringer i grunnlagsmaterialet eller kommet til nye planer som har særlig innvirkning på prognosene. For området Rå/Grønstølen er anslaget nye boliger økt fra 180 til 220, og det forventes at utbyggingen vil skje sist i perioden. Det foreslåtte antall elevplasser i området inkluderer allerede en buffer som vil håndtere denne økningen. Planer som ennå ikke er kommet til regulering vil, dersom de blir regulert/realisert, bli hensyntatt ved framtidig rullering av skolebruksplanen. Forøvrig viser all erfaring at ikke alle planlagte boligprosjekter blir realisert og mange planer utsettes i tid. Det er heller ikke sikkert at alle nye boligområder, f.eks. mindre leiligheter nær Lagunen og bybanen, vil tiltrekke seg barnefamilier. De faktiske barnetallene i området viser at det uansett vil ta mange år før elevtallsutviklingen vil avvike mye fra elevtallsprognosene. Ved å beholde mulighetene for å bygge en skole på et senere tidspunkt vil en sikre seg mot en eventuelt høyere elevtallsutvikling enn dagens prognoser viser. Skoletomten i Råstølen: Basert på Helsedirektoratet sine anbefalte arealnormer for skolers utearealer, er skoletomten på Råstølen vurdert til å ikke ha tilstrekkelig areal til volleyballhall, skolebygg og uteareal for en skole med mer enn 200 elever. Bygging av volleyballhall på Råstølen vil derfor begrense mulighetene for senere å etablere en skole samlokalisert med hallen. Slike begrensninger bør unngås. Dersom volleyballhallen plasseres på Tunesflaten, vil byrådet anbefale at skoletomten i Råstølen blir omregulert til sykehjemsformål. Dermed vil denne tomten heller ikke bidra til ytterligere boligutbygging i området. Utnyttelse av eksisterende skolekapasitet Byrådet er enig i argumentene fra ledelse, FAU og tilsatte ved Søråshøgda skole, samt alle rektorene i området om at det vil være fornuftig å utnytte senere års investeringer i skoleanlegg og ta vare på de skolemiljøene som eksisterer. Å bygge en ny skole slik at en av de nyeste og fineste skoleanleggene i kommunen mister en stor del av elevgrunnlaget kan ikke forsvares så lenge avstandene i området er korte og mange andre skoler i kommunen har et stort oppgraderingsbehov. Ny volleyballhall og eksisterende idrettsanlegg: Utsettelse av ferdigstilling av volleyballhallen er prisen som må betales for å sikre muligheten for å kunne samlokalisere en eventuell framtidig skole med hallen. Dagens behov for idrettsarealer må da løses i eksisterende anlegg. En volleyballhall på Tunesflaten kommer samtidig noe nærmere Søråshøgda skole, som ut fra Skeie skole sin uttalelse vil bli den skolen som vil bruke hallen mest. Byrådet er enig i at Fana stadion og Høiehallen vil fungere bedre som permanent supplement til gymsalen ved Skeie skole. 11

12 Å erstatte volleyballhall med flerbrukshall er lite aktuelt av økonomiske grunner. Byrådet viser i den forbindelse også til det store antallet haller som er eller vil bli oppført i bydelen i årene framover. Så lenge en beholder Rå skole vil også eksisterende svømmebasseng bli bevart. Mulig ferdigstilling av skole på Tunesflaten i 2017 Om skolen kan ferdigstilles i 2017 eller 2018 har ingen vesentlig betydning for byrådets anbefaling. Dersom alternativ 3 blir valgt vil det uansett være behov for midlertidige løsninger i flere år, noe som byrådet mener vil være uøkonomisk og gi unødvendige ulemper for de eksisterende skolene. Økonomi: Selv om en omdisponerer avsatte midler og inkluderer en nøktern verdivurdering av tomten til Rå skole vil en fortsatt mangle mye på fullfinansiering av en ny skole på Tunesflaten. Kostnadene til volleyballhall kommer i tillegg til 280 mill for skoledelen. I beregningen må også utgiftene til midlertidige løsninger både før og i byggeperioden inkluderes. Skisserte infrastrukturtiltak rundt Skeie og Søråshøgda skoler har ikke direkte sammenheng med valg av skolestruktur. Selv om en kan få rimeligere driftsutgifter på et moderne skolebygg på Tunesflaten, vil dette ikke være i nærheten av å oppveie langt høyere investeringskostnader. Økonomisk sett er alternativ 1 og 2 derfor klart å foretrekke for kommunen. Skolestørrelse: 9-5 i Opplæringsloven slår fast at det til vanleg "ikkje bør skipast grunnskolar med meir enn 450 elevar". Byrådet mener det ville vært fullt forsvarlig å bygge en skole for 800 elever slik alternativ 3 skisserer, og viser i den forbindelse til den siste skolebruksplanen hvor det er laget standard arealprogram for skoler med denne størrelsen. Så lenge skolene utformes på en god måte er ikke 450 elever en naturlig øvre grense for skolestørrelse i folkerike områder. Byrådet er enig med Utdanningsforbundet i at flytting av Rå skole ikke er avgjørende for om det skal bygges skole på Tunesflaten. Dersom elevgrunnlaget hadde vært til stede, kunne en gjerne ha bygget en ren barneskole for 500 elever. Å bygge to skoler på Tunesflaten ville etter byrådets vurdering uansett ikke vært aktuelt. Tiltak på Skeie og Søråshøgda: Byrådet er opptatt av å prioritere vedlikehold av eldre bygg. Samtidig må det også bygges nye skoler dersom kapasiteten ikke kan løses på eksisterende skoler. I dette tilfellet ser det ut til at ny skole ikke vil være nødvendig, og dermed kan også den dårligste bygningsmassen ved Skeie skole (SFO-bygget) bli erstattet med nybygg rimelig raskt. Dette vil skje uavhengig av om en velger alternativ 1 eller 2. Ved en eventuell utbygging på Skeie skole (alternativ 1 og 2), er det naturlig med en gjennomgang av skolens areal og funksjoner, slik at utbygging skjer i tråd med de samlede behov som avdekkes, innenfor avsatte økonomiske rammer. Dersom alternativ 3 velges, mener byrådet at utbygging av Skeie skole ikke er nødvendig. I så fall vil en også måtte ta en gjennomgang av eksisterende arealer med den hensikt å finne gode permanente løsninger for skoledriften innenfor mindre arealer enn i dag. I begge tilfeller vil skolebruksplanens føringer for arealbruk legges til grunn for vurderingen. Også tiltak på skolens uteområde vil måtte vurderes i begge alternativer. Skeie FAU sine konkrete innspill i forhold til manglende fortau og trafikksikring ved skolen vil også kunne vurderes i forbindelse med et eventuelt byggeprosjekt eller bli tatt opp i forbindelse med trafikksikkerhetsplanleggingen i kommunen. Søråshøgda FAU sine innspill i forhold til trygge skoleveier vil bli oversendt aktuell instans i kommunen. Byrådet tolker det slik at disse innspillene er like aktuelle uavhengig av hvilken skolestruktur som blir valgt. Byrådet registrerer at Søråshøgda skole mener at det ikke vil være behov for flere barnehageplasser i området og at omgjøring til oppveksttun ikke er verken en ønskelig eller realistisk konsekvens av alternativ 3. Helseverngodkjenning av Rå skole Byrådet forventer etter den siste avsetningen på 8.8 mill i 2012 til utbedring av toaletter og fasader, at de pågående tiltakene på Rå skole vil resultere i at skolen blir helseverngodkjent i

13 Regulering av opptaksgrenser Uavhengig av hvilken skolestruktur som velges vil det være behov for å regulere opptaksgrensene mellom skolene for å få utnyttet skolekapasiteten og for å ivareta nærskoleprinsippet i Opplæringsloven. Det vil da også være naturlig å se på opptaksgrensen mellom Skjold skole og Søråshøgda som av kapasitetshensyn ligger nær Søråshøgda skole i dag. Forslag om regulering av opptaksgrensene vil bli lagt fram i forbindelse med en av de årlige klasseordningssakene. 4. Oppsummering og tilråding Byrådet ønsker å legge til rette for en bærekraftig skolestruktur og en utvikling av skolene som kan møte fremtidens behov. Det er derfor viktig både å bygge ut tilstrekkelig skolekapasitet der hvor elevene bor og å unngå feilinvesteringer. Saksutredningen viser at alle de tre alternativene vil gi en skolestruktur som løser de framtidige kapasitetsutfordringene i området, men for alternativ 3 er det en stor risiko for feilinvestering ved at en blir sittende igjen med mye ledig skolekapasitet samtidig som alternativet krever kostbare midlertidige løsninger. Midlertidige løsninger er også en belasting for skolene. På grunn av andre store rehabiliteringsog utbyggingsprosjekter vil det være vanskelig å finne ledig plass på andre skoler. Innkjøp eller leie av midlertidige paviljonger vil da trolig være den eneste løsningen, men slike løsninger er lite ønskelige hvis de kan unngås. Alternativ 3 med en skole på Tunesflaten vil dermed bli dyrere en de to andre alternativene uten at det gir en bedre eller mer fleksibel løsning. Byrådet registrerer også at alle foreldreutvalg, ansatte sine lokale organisasjoner og ledelsen ved skolene i området uttaler seg negativt til dette alternativet. Byrådet vil anbefale bystyret å velge alternativ 2. Dette innebærer at: Søråshøgda skole utvides med 150 elevplasser til 550 plasser. Skeie skole utvides med 50 elevplasser til 500 plasser. Volleyballhall etableres på Tunesflaten. Rå skole oppgraderes i tråd med kravene for helseverngodkjenning. Det tas stilling til om det skal bygges ny skole på Tunesflaten ved neste rullering av skolebruksplanen. Siden ferdigstillingen av volleyballhallen blir noen år senere i dette alternativet, vil byrådet anbefale kompenserende tiltak; I samarbeid med Råstølen velforening vil en se på muligheten for å få på plass en ballbinge og andre lekeapparater i området. Elevtallsprognoser, økonomi, de korte avstandene i området og argumentene som anføres i høringsuttalelsen vedrørende utnyttelse av Søråshøgda skoles nye og renoverte bygningsmasse, er de viktigste grunnene for at byrådet velger å gå for alternativ 2. Alternativene 1 og 2 vil raskere og rimeligere gi en permanent løsning på kapasitetsutfordringene, og en vil samtidig få en god utnyttelse av den senere tids investeringer på skolene i området. Avstandene fra boligområdene i Råstølen til skolene i området er korte og gangveien til Søråshøgda skole blir utbedret og får lys i Søråshøgda skole har en ny og renovert bygningsmasse som er utformet i tråd med prinsippene i skolebruksplanen. Dersom en bygger ny skole på Tunesflaten, vil nærskoleprinsippet i Opplæringsloven gjøre at kapasiteten ved Søråshøgda skole ikke vil bli utnyttet. I en situasjon der det er avdekket store umiddelbare investeringsbehov ved flere av skolene i kommunen, er byrådet av den oppfatning at det vil være galt å ikke utnytte skolekapasitet av god kvalitet som allerede finnes. En ny utvidelse av Søråshøgda skole er dessuten allerede prosjektert og kan realiseres innen relativt kort tid. Et investeringsprosjekt på 13

14 Skeie skole vil erstatte skolens dårligste bygningsmasse og også gi denne skolen gode undervisningsarealer for framtiden. Selv om alternativ 1 kan fullføres tidligere og noe rimeligere enn alternativ 2, vil byrådet anbefale alternativ 2. Muligheten for senere å kunne etablere en skole samlokalisert med idrettshallen, dersom elevtallsprognosene mot formodning skulle slå feil, er det viktigste argumentet for å anbefale alternativ 2. At hallen ikke kan ferdigstilles like raskt som i alternativ 1 kan ikke veie like tungt i denne sammenheng, selv om Søråshøgda skole da vil ha behov for avlastningsarealer til sin gymnastikkundervisning. Byrådet mener at det allerede finnes idrettstilbud og haller i området som må kunne brukes til den nye hallen står ferdig. Samtidig vil byrådet gjennom dialog med bybaneprosjektet gjøre det som kan gjøres for å få realisert hallen så raskt som mulig. Alternativet med skole på Tunesflaten som erstatning for Rå skole vil, slik planen er i dag, medføre en innskrenket mulighet for svømmeopplæring i bydelen. Å beholde svømmebassenget dersom resten av anlegget selges lar seg ikke gjøre på grunn av bassengets plassering i bygningsmassen. Ved å satse videre på en helseverngodkjent Rå skole etter siste års investeringsavsetning på 8,8 mill. kr., slipper en sannsynligvis dette problemet. Av kapasitetsmessige og økonomiske grunner vil ikke byrådet anbefale å endre idrettshallen fra volleyball- til flerbrukshallstørrelse. Det er allerede vedtatt bygget flerbrukshall i tilknytning til Søreide skole og volleyballhall i tilknytning til Skjold skole. I tillegg er det også bygget flerbrukshall ved Nordahl Grieg videregående skole. Dette anses å gi en tilfredsstillende halldekning i området. Skoletomten på Råstølen anbefales omregulert til sykehjemsformål. 14

Høring vedrørende vurdering av behov for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda

Høring vedrørende vurdering av behov for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201100106-26 Saksbehandler: GEKN Emnekode: SARK-03 Til: Fra: Høringsinstansene Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato: 19. januar

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JANUAR 2014 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 ELEVTALLSPROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYOMRÅDE... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1073 /17 Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ASKI ESARK-112-201634184-14 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage, skole og idrett legger frem forskrift om skolekretsgrenser i Bergen

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Ås kommune Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret 10.12.2014

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.01.2016 N - 401 15/121214 16/10604 Saksbehandler: Atle Thorud Saksansvarlig: Siv Herikstad Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103778 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen og Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

Fana bydelsstyre - Skolebruksplan Høring.

Fana bydelsstyre - Skolebruksplan Høring. Fana bydelsstyre - Skolebruksplan 2010-2024. Høring. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 210910 sak 68-10 og avga følgende uttalelse: Kringlebotn skole, Nattland skole og Sædalen skole Fana bydelsstyret

Detaljer

2. Byrådet gis fullmakt til å etablere et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker i 2011.

2. Byrådet gis fullmakt til å etablere et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker i 2011. Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 021210 sak 91-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter seg til en bærekraftig skolestruktur som innebærer

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 15.04.2015 Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2015/1985-9 RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14:

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14: SU: Sak 5. 9.4.2015. Klassesammenslåinger, -Skoletilbudet ved Haukedalen skole. Saksutredning: Bakgrunn Haukedalen skole ble tatt i bruk i 1973 og var i noen år en kombinert skole for 1. 9. trinn. I dag

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Høringsuttalelse til kommuneplanen for Lørenskog kommune

Høringsuttalelse til kommuneplanen for Lørenskog kommune Høringsuttalelse til kommuneplanen for Lørenskog kommune 28.09.14 Kommuneplanen legger til rette for høy vekst de kommende årene. Fjellhamar pekes ut som et lokalsenter som kan tåle en betydelig fortetting.

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Bærekraftig skolestruktur

Bærekraftig skolestruktur Bærekraftig skolestruktur 2011-2024 2024 Målsetninger for planen Bidra til god samfunnsutvikling Sikre alle barn skolearealer som gir grunnlag for trivsel og læring Redusere veksten i kapitalkostnader

Detaljer

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/ Ås kommune Utbygging av Rustad skole Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/02853-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap 2015-2019

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole Ås kommune Skolekapasitet fram mot 2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16.09.2014 Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013

Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013 Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013 Råtræet 37 gnr 119/bnr 446 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Plangrunnlag 3. Organisering av prosjektet 4. Prosjektorientering 5.

Detaljer

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG Saksbehandler: Sverre Korslund Arkiv: 14/A20/ Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER Dokumenter Dato Trykt

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson Fra: Gro Boerjesson Sendt: 29. februar 2016 00:06 Til: E-post Postmottak; Gro Boerjesson Emne: "Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027" Vedlegg: Skolebehovsplan 20152027.docx

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015 OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 20.05.2015 Utvalg for teknikk og miljø 21.05.2015 Kommunestyret 18.06.2015

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 Høringsperiode: Mars og april 2013 0 Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Sandnes Kommune Skolebehovsplan Sandnes Kommune Skolebehovsplan 2016-2019 2015 2 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen Fra: Therese Engen Sendt: 29. februar 2016 21:33 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsenskolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015.docx Hei.

Detaljer

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201504975-19 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 07.10.2014 kl. 17:00 19:00 Sted: Store salong Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Laila P. Nordsveen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/07425-006 Dato: * SKALSTADSKOGEN SKOLE VALG AV SKOLETYPE SAK TIL : BYSTYREKOMITÉ 4 / BYSTYRET Saksordfører : Anne Kristin Aabo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

0602 Oslo FAU Karlsrud skole, 23.10.2015

0602 Oslo FAU Karlsrud skole, 23.10.2015 Utdanningsetaten v/dag Hovdhaugen Pb 6127 Etterstad 0602 Oslo FAU Karlsrud skole, 23.10.2015 Høringstilsvar Opprettelse av inntaksområde for Nordseter skole og endring av inntaksområdet for Bekkelaget,

Detaljer

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402 Oslo kommune f i i? 2.1. Utdanningsetaten J51 äoiaooie-i3 i e VHJ; ;l;j, i i' Se mottakertabell Dato: 10.11.2014 Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET

RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET Saksframlegg RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET Arkivsaksnr.: / Saksbehandler: Sveinung Eiksund ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Skolekapasitet område sør vurdering av utbyggingsalternativ

Skolekapasitet område sør vurdering av utbyggingsalternativ Skolekapasitet område sør vurdering av utbyggingsalternativ Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Skolebehovsplan trondheimsskolen

Skolebehovsplan trondheimsskolen Skolebehovsplan trondheimsskolen 2020-2035 Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 24-25. oktober 2017 Jan A. Hårvik, rådgiver i rådmannens fagstab Skolebehovsplan 2020-2035

Detaljer

Kai Erik Lund Oppvekstsjef. Nytt skolebygg. Rådmannens innstilling

Kai Erik Lund Oppvekstsjef. Nytt skolebygg. Rådmannens innstilling Kai Erik Lund Oppvekstsjef Nytt skolebygg Rådmannens innstilling Side 1 18.12.2013 Rådmannens innstilling Plassering; Vestsiden og Skavanger slås sammen til en ny 1-10 skole i sambruk med Kongsberghallen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

Råstølen Velforening - Informasjonsmøte

Råstølen Velforening - Informasjonsmøte Råstølen Velforening - Informasjonsmøte Skeie skole 2010-06-21 Geografisk område Side 2 Agenda Bakgrunn Hva har vi gjort så langt Fokusområder Formål Råstølen Velforening Status Råstølen Velforening Bydelsstyreleder

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Her er FAU ved Nittedal Ungdomsskoles høringsuttalelse ved. Skolebehovsplan 2015-2027.

Her er FAU ved Nittedal Ungdomsskoles høringsuttalelse ved. Skolebehovsplan 2015-2027. Fra: Jørn Scholz Sendt: 1. mars 2016 17:02 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: NUS-FAU-Høringsuttalelse-skolebehovsplan.pdf Hei! Her er FAU

Detaljer

Skolebehovsplan vurdering av elevtallskapasitet i Vestfossen og Hokksund. Saksordfører: Lise Clifford/ Hilde Nyblin- Austgulen

Skolebehovsplan vurdering av elevtallskapasitet i Vestfossen og Hokksund. Saksordfører: Lise Clifford/ Hilde Nyblin- Austgulen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2016/1824-17210/2016 Arkiv: 144 Skolebehovsplan 2017-2030 - vurdering av elevtallskapasitet i Vestfossen og Hokksund. Saksordfører: Lise Clifford/

Detaljer

FAU/SU Trengereid oppveksttun Skulstadvegen TRENGEREID Dato:

FAU/SU Trengereid oppveksttun Skulstadvegen TRENGEREID Dato: FAU/SU Trengereid oppveksttun Skulstadvegen 10 5263 TRENGEREID Dato: 25.02.2016 Bergen kommune Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Bergen Rådhus Postboks 7700 5020 Bergen Saks nr. 201535051 Høringssvar

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

29-16 Skolebruksplan "Rett bygg på rett sted til rett tid"

29-16 Skolebruksplan Rett bygg på rett sted til rett tid 29-16 Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 230516 sak 29-16 og avga følgende uttalelse: 1. Svømmeanlegg ved Storetveit, Landåshallen

Detaljer

Lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak Bærekraftig skolestruktur i Bergen

Lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak Bærekraftig skolestruktur i Bergen Dato: 19. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak 302-10 - Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 CHRL SARK-21-200918007-166 Hva saken gjelder: Bystyrerepresentantene

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Høringsuttalelse på forslaget til Skolebruksplan for Bergen kommune

Høringsuttalelse på forslaget til Skolebruksplan for Bergen kommune Høringsuttalelse på forslaget til Skolebruksplan for Bergen kommune 2010 2014 Utarbeidet av FAU ved Sædalen Skole i samarbeid med det øvrige nærmiljøet i Sædalen: Sædalen og Nattland Velforening, Sædalen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune.

Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune. Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune. Barnetallsutviklingen i Ås kommune Antall barn i aldersgruppen 1 til 5 år har steget jevnt siden 2006 og trenden forventes å fortsette mot

Detaljer

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2013/10216-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune legger

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 Saksdokument Saksmappenr: 2011/953 Saksbehandler: Willy Aas Arkivkode: A20 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 OPPFØLGING AV VHP 2011-2014

Detaljer

Med vennlig hilsen. Morten Dyrli Ruud

Med vennlig hilsen. Morten Dyrli Ruud Fra: Morten Dyrli Ruud Sendt: 29. februar 2016 21:41 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelse skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelse til skolebehovsplan.docx

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer

04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010. Rådmannen legger med dette fram endelig forslag til Skolebyggprogram for 2011-2014.

04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010. Rådmannen legger med dette fram endelig forslag til Skolebyggprogram for 2011-2014. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005224 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen/Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET SAK xx/99 Skolebruksplan 1999-2004 Behandles av: Hovedutvalg utdanning Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 Sak: Saksbehandler: Knut

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/956-5 Ark.: 000 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Formannskapet 6/16 Oppvekst- og kulturkomiteen 19.04.2016 Saksbehandler: Rønnaug Egge Braastad, Tjenesteleder P3-VEDTAK: VIDERE

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet.

Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet. Høringsuttalelser til Forslag til skolebyggprogram for Sandnes kommune 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanleggene i Sandnes kommune. En skjematisk oversikt med rådmannens kommentarer. Høringsinstans

Detaljer