VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)"

Transkript

1 VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr

2 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG GENERELT ALT.1. STRUKTUR SOM I DAG. 1-7 PÅ SANDNES OG 1-10 PÅ ROLIGHETEN ALT.2. BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE FOR HELE TROMØY PÅ ROLIGHETEN ALT.3. BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE FOR HELE TROMØY PÅ SANDNES ALT.4. SEPARAT BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE FOR HELE TROMØY. BARNESKOLE PÅ SANDNES ALT.5. SEPARAT BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE FOR HELE TROMØY. BARNESKOLE PÅ ROLIGHETEN ALT.6. NY BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE FOR HELE TROMØY KONKLUSJON Arendal Side: 2 av 19 Org.nr

3 OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG. Oversikt over dagens bygninger på Roligheten. Oversikt over dagens bygninger på Sandnes Arendal Side: 3 av 19 Org.nr

4 GENERELT. Mandat. I forbindelse med vurdering av skolebygningene på Tromøy er AAA-Takst AS engasjert av Arendal eiendom KF for vurdering av bygningsmassen og alternativer med hensyn på nybygg/oppgradering etc. AAA-Takst AS har ingen relasjoner til eiendommen eller dens eier og har akseptert oppdraget. Det er også utarbeidet (av AAA-Takst AS) verdivurdering, tilstandsvurdering og vedlikeholdsvurdering av Sandnes og Roligheten skoler. Disse danner i stor grad grunnlag for denne vurderingen. Det ble utarbeidet rapport datert 13.august Som grunnlag for den rapporten var flere forhold i helt kar i premissene slik det det ble foretatt flere forutsetninger. I møte med Arendal kommune og AEKF den 25.september 2013 ble flere av forutsetningene klarere definert. Dette medfører behov for revisjon av rapporten. Det ble også gitt bedre grunnlagsdata, blant annet dimensjonerende elevtall, arealfaktor og kostnader/økonomi. Det ble også gitt føringer for hvilke alternativer som ønskes vurdert. Dagens situasjon. Roligheten skole (1-10 trinn) og SFO. 458 elever. Skoleår 2012/13 Sandnes skole (1-7 trinn) og SFO. 218 elever. Skoleår 2012/13. I tillegg inngår Tromøyhallen som gymsal/idrettsareal for Roligheten skole. Deler av arealet på Tromøyhallen er utleid til Trauma IF og inngår ikke som skoleareal. Tromøyhallen har areal på ca m²-bta Arendal Side: 4 av 19 Org.nr

5 Alternativer som vurderes. På møtet 25.september 2013 det vurdert at følgende alternativer skulle vurderes. Alt.1. Struktur som i dag. - Nybygg/renovering av Roligheten skole. (1-10trinn +SFO). Dimensjoneres for 600 elever. - Oppgradering for videre drift av Sandnes skole. (1-7trinn + SFO). Dimensjoneres for 300 elever. Alt.2. Ny barneskole og ungdomsskole for hele Tromøy på Roligheten. - Nybygg/oppgradering. (1-10 trinn +SFO). Dimensjoneres for 825 elever. - Kun bygg 3 og 4 på dagens Roligheten skole beholdes. - Tromøyhallen inngår som gymsal/idrettshall. - Sandnes skole nedlegges/avhendes. Alt.3. Ny barneskole og ungdomsskole for hele Tromøy på Sandnes. - Nybygg/oppgradering. (1-10 trinn +SFO). Dimensjoneres for 825 elever. - Kun bygg-e på dagens Sandnes skole beholdes. - Roligheten skole nedlegges/avhendes. Alt.4. Separat barneskole og ungdomsskole for hele Tromøy. Barneskole på Sandnes. - Nybygg/oppgradering av Sandnes skole. (1-7 trinn +SFO). Dimensjoneres for 630 elever. - Nybygg/oppgradering av Roligheten skole. (8-10 trinn). Dimensjoneres for 270 elever. Alt.5. Separat barneskole og ungdomsskole for hele Tromøy. Barneskole på Roligheten. - Nybygg/oppgradering av Roligheten skole. (1-7 trinn +SFO). Dimensjoneres for 630 elever. - Nybygg/oppgradering av Sandnes skole. (8-10 trinn). Dimensjoneres for 270 elever. Alt.6. Ny barneskole og ungdomsskole for hele Tromøy. - Nybygg Tromøy skole. (1-10 trinn +SFO). Dimensjoneres for 825 elever. - Lokalisering slik at bruk av bygningsmasse på Roligheten skole, Sandnes skole eller Tromøyhallen ikke inngår i ny skoles arealer. - Sandnes og Roligheten skoler nedlegges/avhendes Arendal Side: 5 av 19 Org.nr

6 Elevtall. Ut fra elevtallene i 2012/13 er det 78 elever tilsammen på Sandnes og Roligheten skole på trinn 1. Trinn 2 har 75 elver. På trinn 3-10 er det noe mindre elevtall. I oppdragspremissene etter møtet den 25.september 2013 ble det definert et dimensjonerende elevtall som følgende: Ved en felles skole for hele Tromøy, SFO: - Dimensjoneres for 825 elever. Ved delt løsning. Dimensjoneres for 300 elever på Sandnes SFO. Dimensjoneres for 600 elever på Roligheten SFO. Det vurderes at utnyttelsen blir bedre men en felles skole i forhold til en delt løsning slik at dimensjoneringsgrunnlaget da blir noe lavere. Delt løsning vil ofte gi 2 paralleller på begge skolene (totalt 4 paralleller) mens en felles skole ofte bare vil medføre 3 paralleller. Dette er årsaken til at delt løsning er dimensjonert for litt større elevtall. Dimensjonerende elevtall for alternativ 4 og 5 (delt løsning med separat barneskole og ungdomsskole) er vurdert av undertegnede til: Dimensjoneres for 630 elever på Sandnes og 270 på Roligheten. (Alt-4). Dimensjoneres for 270 elever på Sandnes og 630 på Roligheten. (Alt-5). Det gjøres oppmerksom på at opplæringslovens 9-5 anbefaler at grunnskoler maksimalt bygges for 450 elever. Ved etablering av større skoler bør kompenserende tiltak foretas (f.eks. mer inneareal, bedre standard, større uteareal etc.) for å sikre at lovens formål oppnås Arendal Side: 6 av 19 Org.nr

7 Arealkrav. Det finnes normtall for arealbehovet på skoler men det er i stor grad kommunen selv som setter disse kravene, dog skal HMS krav være oppfylt. I møtet den 25.september 2013 ble det informert om at det skulle legges til grunn samme arealkrav som for Stuenes skole som er under oppføring. Etter kontakt med AEKF er det opplyst at Stuenes skole er dimensjonert for 825 elever og er på m²-bta. Dette gir en arealfaktor på 12,7 m² BTA pr elev. Dette omfatter noe idrettsareal men ikke alt. Skolen forutsetter også bruk av Stueneshallen som har BTA ca m². Arealfaktoren blir da / 825 = 16,5 m²-bta pr elev inkl. gymsal hvis hele arealet i Stueneshallen defineres som skoleareal. Det vurderes at idrettsarealet er større enn nødvendig når Stueneshallen regnes i sin helhet med i arealberegningen. Ut fra tegningsmateriell over nye Stuenes skole vurderes ca m²- BTA å være Gymsal/idrettsareal. Areal for undervisning blir da = m²-bta. Som gir en arealfaktor på / 825 = 11,4 m²-bta pr elev eksl. gymsal. Fra tidligere «normtall» medførte gymsalens med garderober etc et arealkrav på ca. 2,5 m²-bta pr elev. Ut fra ovenstående vurderes arealkravet som skal benyttes å være: 13,9 m² BTA pr elev. For skole med gymsal. 11,4 m² BTA pr elev. For skole uten gymsal (gymsal finnes eksternt f.eks Tromøyhallen). Arealet på Tromøyhallen er 1610 m²-bta. Dette skulle gi hallen en kapasitet på 1610 / 2,5 = 644 elever ved full utnyttelse. Men ettersom noe areal disponeres av Trauma og ikke direkte kan benyttes som idrettsareal vurderes hallen å kunne betjene en skole på opptil 525 elever. Ved større elevtall må utvidelse eller tilleggshall bygges Arendal Side: 7 av 19 Org.nr

8 Byggekostnader. Kostnaden for skolebygg varierer blant annet etter bygningstype, størrelse, grunnforhold etc. Kostnaden oppgis vanligvis i kr pr m² BTA. Ved bygging på eksisterende skoler vil begrensninger i byggeaktivitet, tilpasninger og økt sikkerhet (eksisterende skole drives samtidig) medføre et påslag på minst 5%. Som grunnlag for estimering av byggekostnader etc benyttes grunnlagstall fra Holte (Kalkulasjonsnøkkelen) og NOIS (Norconsults Norsk Prisbok). Bygningskostnader: Rene bygningskostnader unntatt tomt, uteareal, byggeadministrasjon, innredning/utstyr finnes som erfaringstall fra flere aktører. Holte er størst i Norge på slike forholdstall og angir for mindre barneskoler en normal bygningskostnad på kr/m²-bta avhengig av standard, kvalitet og størrelse. For større undervisningsbygg (typisk videregående skoler) ligger normal bygningskostnad på kr/m²-bta. Alle kostnader er eks.mva og 2013-kroner. Bygningskostnaden som legges til grunn i denne vurderingen er: Nybygg for mindre enn 300 elever: ,0 kr/m²-bta. Nybygg for mindre enn 600 elever: ,0 kr/m²-bta. Nybygg for mindre enn 900 elever: ,0 kr/m²-bta. Ved tilbygg/påbygg på eksisterende skoler kommer tillegg på ca. 5%. Byggeadministrasjon: Byggeadministrasjon, prosjektering, prosjektledelse er en vesentlig kostnad. Den er i stor grad avhengig av entreprisform, kompleksitet og størrelse. Som et kalkulasjonstall i tidlig fase benyttes ofte en sats på 5-15% av bygningskostnaden. I dette tilfellet vurderes ca kr/m²-bta å være et normalt nivå på kostnaden. Innredning og utrustning: Før en bygning kan benyttes som skole må den ha innredning/utrustning til formålet. Dette omfatter blant annet skolepulter, tavler, utstyr på sløyd/skolekjøkken/forming etc, innredning i kontorer/møterom og utsmykning. Noe gjenbruk kan sannsynligvis gjøres. Kostnaden vil kunne variere men som minimum bør legges til grunn kr/m²-bta. Uteareal: En skole skal ha et uteareal egnet for lek etc. Arealet er anbefalt minimum 50 m² pr elev. (Ref. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, høringsforslag for skolevirksomheter (datert ). Utearealets innhold er ikke klart definert men det skal ha egnethet i forhold til formålet og det må påregnes opparbeidelseskostnad og kostnader i forbindelse med apparater/benker etc. Kostnaden vil variere etter terreng og utstyrsnivå (ambisjonsnivå).. I denne tidligkalkylen legges til grunn en kostnad på ca kr/m²-bta skolebygg (dette tilsvarer ca. 250 kr/m² uteareal) Arendal Side: 8 av 19 Org.nr

9 Trafikk og serviceareal utendørs: I tillegg til ovenstående uteareal må det opparbeides areal for parkering, internveier og annet serviceareal. I denne tidligkalkylen legges til grunn en kostnad på ca. 500 kr/m²-bta skolebygg. Tomt og infrastruktur: Kjøp av tomt og fremlegging av infrastruktur (veg, vann, avløp, strøm, data etc.) er umulig å fastslå på nåværende tidligkalkyle. Det samme med opparbeidelse av selve byggegrop med masseforflytning (sprenging/graving/fylling). Total byggekostnad: Byggekostnad (eksl. kjøp av tomt, fremføring av infrastruktur og opparbeidelse av byggegrop) estimeres å være: Tilbygg/nybygg med tilpasning mot eksisterende skole, mindre enn 300 elever: kr ,- Kr/m²-BTA. Tilbygg/nybygg med tilpasning mot eksisterende skole, mindre enn 600 elever: kr ,- Kr/m²-BTA. Tilbygg/nybygg med tilpasning mot eksisterende skole, mindre enn 900 elever: kr ,- Kr/m²-BTA. Nybygg uten tilpasning mot eksisterende skole, mindre enn 300 elever: Kr ,- Kr/m²-BTA. Nybygg uten tilpasning mot eksisterende skole, mindre enn 600 elever: Kr ,- Kr/m²-BTA. Nybygg uten tilpasning mot eksisterende skole, mindre enn 900 elever: Kr ,- Kr/m²-BTA Arendal Side: 9 av 19 Org.nr

10 ALT.1. STRUKTUR SOM I DAG. 1-7 PÅ SANDNES OG 1-10 PÅ ROLIGHETEN. Det legges til grunn drift ved både Sandnes og Roligheten skole som i dag. På Sandnes skole vil det være behov for oppgradering/nybygg for å oppnå tilfredsstillende standard/tilstand samt økt areal for økende elevtall. Tilstanden på bygg-a-b-c-d tilsier at det må utføres oppgradering. Bygg-E vurderes å ha akseptabel standard/tilstand. Med et LCC/LCP perspektiv vurderes det mest lønnsomt å rive bygg-a-b-c-d. Oppføre nytt tidsriktig og effektivt bygg som sammen med bygg-e vil dekke behovet. På Roligheten skole det behov for oppgradering/nybygg for å oppnå tilfredsstillende standard/tilstand og areal. Tilstanden på bygg-3/4 er god og kun mindre oppgradering er nødvendig. Med et LCC/LCP perspektiv vurderes det mest lønnsomt å rive bygg-2 og bygg-1. Oppføre nytt tidsriktig og effektivt bygg som sammen med bygg-3/4 og Tromøyhallen vil dekke behovet. Nybygg vurderes plassert nord eller øst for Tromøyhallen, ikke på samme sted som dagens bygg-1 og bygg-2. Modulbygget bør avhendes og dets funksjoner legges i nybygget. Tromøyhallen benyttes som gymsal. Sandnes dimensjoneres for 300 elever. Roligheten dimensjoneres for 600 elever. Investeringsbehov: SANDNES SKOLE, SFO Arealbehov 4170 m² BTA + Areal Bygg-E 1240 m² BTA = Areal Nybygg 2930 m² BTA Rivingskostnad Bygg-A-B-C-D 3,1 Mill. Kr + Nybygg kostnad 85 Mill. Kr = Kostnad Sandnes 88,1 Mill. Kr 4847 Arendal Side: 10 av 19 Org.nr

11 ROLIGHETEN SKOLE, SFO Arealbehov 6840 m² BTA + Areal Bygg-3/ m² BTA = Areal Nybygg 4930 m² BTA Rivingskostnad Bygg-1 og 2 5,5 Mill. Kr + Nybygg kostnad 135,6 Mill. Kr - Avhending av Modulbygg 1,5 Mill. Kr + Oppgradering av Tromøyhallen 2,5 Mill. Kr = Kostnad Roligheten 142,1 Mill. Kr KOSTNAD ALT.1 Tiltak på Sandnes skole 88,1 Mill. Kr + Tiltak på Roligheten skole 142,1 Mill. Kr = Investeringskostnad Alt.1 230,2 Mill. Kr Det gjøres oppmerksom på at kostnadsestimatet er i 2013-kroner og eks. mva. Kostnadsestimatet omfatter ikke kostnader til tomtekjøp, reguleringsarbeid, opparbeidelse av byggegrop samt fremføring av infrastruktur. Alternativ 1. vurderes å ha en investeringskostnad på 230 mill. kr. Løsningen innebærer fortsatt bruk av bygningsmasse med økende drift/vedlikeholdsbehov, særlig gjelder dette Tromøyhallen Arendal Side: 11 av 19 Org.nr

12 ALT.2. BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE FOR HELE TROMØY PÅ ROLIGHETEN. Det legges til grunn at Roligheten skal dekke hele Tromøy med 1-10 trinn + SFO. Sandnes skole legges ned. På Roligheten skole det behov for oppgradering/nybygg for å oppnå tilfredsstillende standard/tilstand og areal. Tilstanden på bygg-3/4 er god og kun mindre oppgradering er nødvendig. Med et LCC/LCP perspektiv vurderes det mest lønnsomt å rive bygg-2 og bygg-1. Oppføre nytt tidsriktig og effektivt bygg som sammen med bygg-3/4 og Tromøyhallen vil dekke behovet. Nybygg vurderes plassert nord eller øst for Tromøyhallen, ikke på samme sted som dagens bygg-1 og bygg-2. Modulbygget bør avhendes og dets funksjoner legges i nybygget eller bygg-3/4. Tromøyhallen benyttes som gymsal. Det legges til grunn at Tromøyhallen ikke dekker hele skolens behov for gymsal/idrettsareal slik at nybygg omfatter mindre gymsal/idrettsanlegg (ca.750 m² BTA). Det legges opp til at 1.trinn og SFO har tilhold på eksisterende bygg-3/4. All eiendom og bygningsmasse på Sandnes skole avhendes. Det dimensjoneres for 825 elever på trinn Investeringsbehov: ROLIGHETEN SKOLE, SFO Arealbehov m² BTA + Areal Bygg-3/ m² BTA = Areal Nybygg 8250 m² BTA Rivingskostnad Bygg-1 og 2 5,5 Mill. Kr + Nybygg kostnad 222,8 Mill. Kr - Avhending av Sandnes skole 9 Mill. Kr + Oppgradering av Tromøyhallen 2,5 Mill. Kr = Kostnad Roligheten 221,8 Mill. Kr Det gjøres oppmerksom på at kostnadsestimatet er i 2013-kroner og eks. mva. Kostnadsestimatet omfatter ikke kostnader til tomtekjøp, reguleringsarbeid, opparbeidelse av byggegrop samt fremføring av infrastruktur. Alternativ 2. vurderes å ha en investeringskostnad på 222 mill. kr. Løsningen innebærer fortsatt bruk av bygningsmasse med økende drift/vedlikeholdsbehov, særlig gjelder dette Tromøyhallen Arendal Side: 12 av 19 Org.nr

13 ALT.3. BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE FOR HELE TROMØY PÅ SANDNES. Det legges til grunn at Sandnes skal dekke hele Tromøy med 1-10 trinn + SFO. Roligheten skole legges ned. På Sandnes skole vil det være behov for oppgradering/nybygg for å oppnå tilfredsstillende standard/tilstand samt økt areal for økende elevtall. Tilstanden på bygg-a-b-c-d tilsier at det må utføres oppgradering. Bygg-E vurderes å ha akseptabel standard/tilstand. Med et LCC/LCP perspektiv vurderes det mest lønnsomt å rive bygg-a-b-c-d. Oppføre nytt tidsriktig og effektivt bygg som sammen med bygg-e vil dekke behovet. All eiendom og bygningsmasse på Roligheten skole avhendes. Det dimensjoneres for 825 elever på trinn Investeringsbehov: SANDNES SKOLE, SFO Arealbehov m² BTA - Areal Bygg-E 1240 m² BTA = Areal Nybygg m² BTA Rivingskostnad Bygg-A-B-C-D 3,1 Mill. Kr + Nybygg kostnad 286,4 Mill. Kr - Avhending av Roligheten 20 Mill. Kr + Andre kostnader 4,5 Mill. Kr = Kostnad Sandnes 274 Mill. Kr Det gjøres oppmerksom på at kostnadsestimatet er i 2013-kroner og eks. mva. Kostnadsestimatet omfatter ikke kostnader til tomtekjøp, reguleringsarbeid, opparbeidelse av byggegrop samt fremføring av infrastruktur. Alternativ 2. vurderes å ha en investeringskostnad på 274 mill. kr Arendal Side: 13 av 19 Org.nr

14 ALT.4. SEPARAT BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE FOR HELE TROMØY. BARNESKOLE PÅ SANDNES. Det legges til grunn at begge skolene (Sandnes eller Roligheten) oppgraderes/utvides og blir skole for hele Tromøy på henholdsvis 1-7 trinn og 8-10 trinn. Sandnes skole som barneskole og SFO for hele Tromøy. Det vil være behov for oppgradering/nybygg for å oppnå tilfredsstillende standard/tilstand og areal. Tilstanden på bygg-a-b-c-d tilsier at det må utføres større oppgradering innen få år. Bygg-E vurderes å ha akseptabel standard/tilstand. Med et LCC/LCP perspektiv vurderes det mest lønnsomt å rive bygg-a-b-c-d. Oppføre nytt tidsriktig og effektivt bygg som sammen med bygg-e vil dekke behovet. Det dimensjoneres for 630 elever på Sandnes. Roligheten skole som ungdomsskole for hele Tromøy. Det vil være behov for oppgradering/nybygg for å oppnå tilfredsstillende standard/tilstand og areal. Tilstanden på bygg-3/4 er god og kun mindre oppgradering er nødvendig. Bygg-3/4 huser i dag SFO og barneskole, det vil påløpe kostnader for ombygging slik at bygningen er egnet som ungdomsskole. Det mest nærliggende er å omgjøre Bygg-3/4 til spesialrom (skolekjøkken, sløyd, mediatek, bibliotek etc) og samle all vanlig klasseromsundervisning i nytt bygg. Med et LCC/LCP perspektiv vurderes det mest lønnsomt å rive bygg-2 og bygg-1. Oppføre nytt tidsriktig og effektivt bygg som sammen med bygg-3/4 vil dekke behovet. Nybygg vurderes plassert nord eller øst for Tromøyhallen, ikke på samme sted som dagens bygg-1 og bygg-2. Modulbygget bør avhendes og dets funksjoner legges i nybygget. Tromøyhallen benyttes som gymsal. Det dimensjoneres for 270 elever på Roligheten Arendal Side: 14 av 19 Org.nr

15 Investeringsbehov: SANDNES SKOLE, SFO Arealbehov 8760 m² BTA - Areal Bygg-E 1240 m² BTA = Areal Nybygg 7520 m² BTA Rivingskostnad Bygg-A-B-C-D 3,1 Mill. Kr + Nybygg kostnad 214,3 Mill. Kr = Kostnad Sandnes 217,4 Mill. Kr UTBYGGING AV ROLIGHETEN SKOLE 8-10 Arealbehov 3080 m² BTA + Areal Bygg-3/ m² BTA = Areal Nybygg 1170 m² BTA Rivingskostnad Bygg-1 og 2 5,5 Mill. Kr + Nybygg kostnad 33,9 Mill. Kr - Avhending av Modulbygg 1,5 Mill. Kr + Oppgradering av Tromøyhallen 2,5 Mill. Kr + Tilpasning Bygg-3/4 8 Mill. Kr = Kostnad Roligheten 48,4 Mill. Kr KOSTNAD ALT.4 Tiltak Sandnes skole 217,4 Mill. Kr + Tiltak Roligheten skole 48,4 Mill. Kr = Investeringskostnad Alt.3 265,8 Mill. Kr Det gjøres oppmerksom på at kostnadsestimatet er i 2013-kroner og eks. mva. Kostnadsestimatet omfatter ikke kostnader til tomtekjøp, reguleringsarbeid, opparbeidelse av byggegrop samt fremføring av infrastruktur. Alternativ 2. vurderes å ha en investeringskostnad på 266 mill. kr. Løsningen innebærer fortsatt bruk av bygningsmasse med økende drift/vedlikeholdsbehov, særlig gjelder dette Tromøyhallen Arendal Side: 15 av 19 Org.nr

16 ALT.5. SEPARAT BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE FOR HELE TROMØY. BARNESKOLE PÅ ROLIGHETEN. Det legges til grunn at begge skolene (Sandnes eller Roligheten) oppgraderes/utvides og blir skole for hele Tromøy på henholdsvis 8-10 trinn og 1-7 trinn. Sandnes skole som ungdomsskole for hele Tromøy. Det vil være behov for oppgradering/nybygg for å oppnå tilfredsstillende standard/tilstand og areal. Tilstanden på bygg-a-b-c-d tilsier at det må utføres større oppgradering innen få år. Bygg-E vurderes å ha akseptabel standard/tilstand. Med et LCC/LCP perspektiv vurderes det mest lønnsomt å rive bygg-a-b-c-d. Oppføre nytt tidsriktig og effektivt bygg som sammen med bygg-e vil dekke behovet. Det dimensjoneres for 270 elever på Sandnes. Roligheten skole som barneskole og SFO for hele Tromøy. Det vil være behov for oppgradering/nybygg for å oppnå tilfredsstillende standard/tilstand og areal. Tilstanden på bygg-3/4 er god og kun mindre oppgradering er nødvendig. Med et LCC/LCP perspektiv vurderes det mest lønnsomt å rive bygg-2 og bygg-1. Oppføre nytt tidsriktig og effektivt bygg som sammen med bygg-3/4 vil dekke behovet. Nybygg vurderes plassert nord eller øst for Tromøyhallen, ikke på samme sted som dagens bygg-1 og bygg-2. Modulbygget bør avhendes og dets funksjoner legges i nybygget. Tromøyhallen benyttes som gymsal. Det legges til grunn at Tromøyhallen ikke dekker hele skolens behov for gymsal/idrettsareal slik at nybygg omfatter mindre gymsal/idrettsanlegg (ca.500 m² BTA). Det legges opp til at 1.trinn og SFO har tilhold på eksisterende bygg3/4. Det dimensjoneres for 630 elever på Roligheten Arendal Side: 16 av 19 Org.nr

17 Investeringsbehov: SANDNES SKOLE, 8-10 Arealbehov 3760 m² BTA - Areal Bygg-E 1240 m² BTA = Areal Nybygg 2520 m² BTA Rivingskostnad Bygg-A-B-C-D 3,1 Mill. Kr + Nybygg kostnad 73,1 Mill. Kr = Kostnad Sandnes 76,2 Mill. Kr UTBYGGING AV ROLIGHETEN SKOLE SFO Arealbehov 7690 m² BTA + Areal Bygg-3/ m² BTA = Areal Nybygg 5780 m² BTA Rivingskostnad Bygg-1 og 2 5,5 Mill. Kr + Nybygg kostnad 159 Mill. Kr - Avhending av Modulbygg 1,5 Mill. Kr + Oppgradering av Tromøyhallen 2,5 Mill. Kr + Tilpasning Bygg-3/4 3 Mill. Kr = Kostnad Roligheten 168,5 Mill. Kr KOSTNAD ALT.5 Tiltak Sandnes skole 76,2 Mill. Kr + Tiltak Roligheten skole 168,5 Mill. Kr = Investeringskostnad Alt.3 244,7 Mill. Kr Det gjøres oppmerksom på at kostnadsestimatet er i 2013-kroner og eks. mva. Kostnadsestimatet omfatter ikke kostnader til tomtekjøp, reguleringsarbeid, opparbeidelse av byggegrop samt fremføring av infrastruktur. Alternativ 5. vurderes å ha en investeringskostnad på 245 mill. kr. Løsningen innebærer fortsatt bruk av bygningsmasse med økende drift/vedlikeholdsbehov, særlig gjelder dette Tromøyhallen Arendal Side: 17 av 19 Org.nr

18 ALT.6. NY BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE FOR HELE TROMØY. Det legges til grunn ny skole SFO på ny skole-campus. Ny skole-campus bør legges sentralt i forhold til befolkningen men samtid må god infrastruktur være tilgjengelig/mulig. Området Gjerstad, Færvik, Flangeborg synes mest aktuelt. Det oppføres ny skole SFO for hele Tromøy på egnet sted. Sandnes og Roligheten skole avhendes. Det legges til grunn at avstand til Tromøyhallen er for stor slik at denne ikke kan benyttes som gymsal/idrettsareal for skolen. Det dimensjoneres for 825 elever. Investeringsbehov: TROMØY SKOLE, SFO Arealbehov m² BTA = Areal Nybygg m² BTA + Nybygg kostnad 309,7 Mill. Kr - Avhending av Roligheten 20 Mill. Kr + Andre kostnader 4,5 Mill. Kr - Avhending av Sandnes 9 Mill. Kr = Kostnad Sandnes 285,2 Mill. Kr Det gjøres oppmerksom på at kostnadsestimatet er i 2013-kroner og eks. mva. Kostnadsestimatet omfatter ikke kostnader til tomtekjøp, reguleringsarbeid, opparbeidelse av byggegrop samt fremføring av infrastruktur. Alternativ 6. vurderes å ha en investeringskostnad på 285 mill. kr. Alternativ 6 innebærer ikke fortsatt bruk av eldre bygningsmasse noe som har stort/økende drift/vedlikeholdsbehov. Alternativ 6. med helt ny Tromøy skole på ny lokasjon er det klart dyreste sett ut fra investeringsbehov. Men løsningen innebærer moderne, effektiv bygningsmasse med lave drift/vedlikeholdskostnader. Sett over en tidsperiode på 20 år vil sannsynligvis denne løsningen bli den rimeligste Arendal Side: 18 av 19 Org.nr

19 KONKLUSJON. Denne vurderingen bygger på mange forutsetninger men gir et estimat på kostnaden ved de forskjellige alternativene. Et viktig moment ved alternativene er at drift/vedlikeholdskostnaden ikke er lik. Ved valg av alternativ bør beslutningen foretas på grunn av LCC/LCP/LCA. (LCC - Life Cycle Cost. Kostnad for hele livssyklusen). (LCP - Life Cycle Profit. Nytteverdien minus kostnad for hele livssyklusen). (LCA Life Cycle Assessment. Nytte/Kost som også tar hensyn til miljø etc.) Investeringskostnaden (byggekostnaden) er bare en faktor, over tid blir ofte drift/vedlikeholdskostnaden den dominerende. Investeringskostnaden fordelt over 40 år blir ca 750 kr pr m² BTA pr år, mens FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) på skolebygg gjerne ligger på kr pr m² BTA pr år. Nye effektive bygg ligger i nedre del kostnadsskalaen. Effektive bygninger med hensyn på FDV vil kunne forsvare en økt investering. De 6 alternativene er bare vurdert ut fra investeringsbehov, ikke ut fra ett LCC/LCP/LCA perspektiv. For å kunne foreta livsløpsvurderinger må prosjektene være mer konkrete. Men normalt vil LCC/LCP/LCA vurdering gi betydelig fortrinn til nyere og moderne bygningsmasse som sannsynligvis vil medføre at alternativ 6 er beste alternativ. Følgende investeringskostnader er estimert ved de forskjellige alternativene. ALTERNATIVER VURDERT Investeringsbehov Alt.1. Struktur som i dag. 230 Mill.kr. Alt.2. Ny BS og US for hele Tromøy på Roligheten. 222 Mill.kr. Alt.3. Ny BS og ungdomsskole for hele Tromøy på Sandnes. 274 Mill.kr. Alt.4. Separat BS og US for hele Tromøy. BS på Sandnes. 266 Mill.kr. Alt.5. Separat BS og US for hele Tromøy. BS på Roligheten. 245 Mill.kr. Alt.6. Ny barneskole og ungdomsskole for hele Tromøy. 285 Mill.kr. Alle verdier/kostnader i 2013 kroner og eksl. Mva. Arendal, 8.september 2013 Torbjørn Hjellvik Bygningsingeniør/Takstingeniør 4847 Arendal Side: 19 av 19 Org.nr

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst Dialogkonferanse 6. juni 2017 Utredningsarbeid oppvekst Bakgrunn Demografisk utvikling i Sel kommune 2020 2040. Reduserte inntekter og planlagte investeringer. Samlokalisering Otta skole. o Spørsmål om

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 08.03.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

Investeringsbehov 5 vurderte muligheter

Investeringsbehov 5 vurderte muligheter Investeringsbehov 5 vurderte muligheter Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK) Mulighet 0 - Videreføring av dagens struktursiituasjon Dimensjonere nde elevtall jf. prognose Areal pr. nov 2015

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad)

Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad) Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad) Konsept 1 - Videreføring av dagens situasjon Konsept 2.A

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Ås kommune Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret 10.12.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Utredningsarbeid oppvekst

Utredningsarbeid oppvekst Utredningsarbeid oppvekst Endrede forutsetninger innenfor utredning oppvekst siden 2014 Hall eller gymnastikksal: I vedtaket i 2014 ble det ikke tatt stilling til hall eller gymsal eller lokalisering.

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5482-1 Arkiv: B12 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Prosjekt Skolestruktur Grunnlagsopplysninger: skolene koster

Prosjekt Skolestruktur Grunnlagsopplysninger: skolene koster Prosjekt Skolestruktur Grunnlagsopplysninger: skolene koster 20.12.2011 Antall elever, skolenes areal Elevkapasitet for ulike skolestørrelser: Ant elever Ant elever Bruttoareal Areal pr elev, Areal pr

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Eidsberg kommune: skolestruktur Kommunestyret 2.2. Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS Hege K Sunde, Agenda Kaupang AS

Eidsberg kommune: skolestruktur Kommunestyret 2.2. Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS Hege K Sunde, Agenda Kaupang AS Eidsberg kommune: skolestruktur Kommunestyret 2.2. Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS Hege K Sunde, Agenda Kaupang AS 02.02.2017 2 Problemstillingen «Gjennomgang av dagens skoleorganisering ut fra et organisatorisk,

Detaljer

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen UTREDNING AV NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg: 1. Arbeidsdokument med

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Eidsbergskolen Hvor går vi? Svar på spørsmål fra politisk nivå

Eidsbergskolen Hvor går vi? Svar på spørsmål fra politisk nivå Eidsberg kommune Eidsbergskolen Hvor går vi? Svar på spørsmål fra politisk nivå 23. februar 2017 Svar på spørsmål fra politisk nivå 1 Innledning Det har kommet inn en rekke spørsmål i forbindelse med utredningen

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 Vurdering mulighetsstudie Midjord Vedlegg 8 1. Vurdering alternativer 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 4. Konklusjoner 1. Vurdering mulighetsstudie Midjord Alternativ

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Rikke Raknes FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Rikke Raknes FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5482-5 Arkiv: B12 Saksbehandler: Rikke Raknes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalget

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes Informasjonsmøte Modellutredning FASE 1 21. Oktober 2015 Skarnes 1 Mandat / Oppgave Fase 1: Utredning av strukturmodell Sør-Odal kommune ønsker å utrede tre alternative modeller som skoleløsning for en

Detaljer

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Bergen, 19. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona Åpent informasjonsmøte 21.11.2016 Sølvsalen på Krona VELKOMMEN Historikk Kommunestyre vedtak 6. januar 2016 Utredning av plasseringsalternativer for Vestsiden ungdomsskole, mars-mai 2016 Utredning av plasseringsalternativer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

Planlegging av barnehage- og skolestruktur. Tønsberg 23. september

Planlegging av barnehage- og skolestruktur. Tønsberg 23. september Planlegging av barnehage- og skolestruktur Tønsberg 23. september 1 Planlegging av barnehage- og skolestrukturer Riktige langsiktige valg: Rett bygg Rett sted Rett tid (rett pris) Vurdere: Dagens kapasitet

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

IKA Finnmark Utbygging av arkivfunksjonen

IKA Finnmark Utbygging av arkivfunksjonen Utbygging av arkivfunksjonen Trinnvis utbygging av eksisterende lokaler, Alt 1 2015-08-25 Oppdragsnr.: 5152043 01 2015-09-30 Endelig rapport. Revidert: Kapittel 6 driftskostnader + mindre korreksjoner

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS Omsetning 130 MNOK 100 % vekst siden 2005 Positiv drift og vekst hvert år siden starten i 1987 Årlig investeres

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Ås kommune Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

Bergen kommune. Varden skole 2017: Etat for utbygging. Etat for utbygging

Bergen kommune. Varden skole 2017: Etat for utbygging. Etat for utbygging Bergen kommune Etat for utbygging Varden skole 2017: Etat for utbygging VARDEN SKOLE OMBYGGING / NYBYGG 2013 2017 Fremdriftsplan Aktivitet 2015 2016 2017 1KV 2KV 3KV 4KV 1KV 2KV 3KV 4KV 1KV 2KV 3KV Tilbudsfase

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201333024-13 Emnekode: UTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG Saksbehandler: Sverre Korslund Arkiv: 14/A20/ Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER Dokumenter Dato Trykt

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

Fagnotat av : Nye Holen skole - mulighetsstudie - valg av utbyggingskonsept for reguleringsplan

Fagnotat av : Nye Holen skole - mulighetsstudie - valg av utbyggingskonsept for reguleringsplan BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201504975-2 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Alternativer status nov 2014

Alternativer status nov 2014 Alternativer status nov 2014 Urban Sjøfront A-B-C-D-E-F Midjord Eksisterende skoler Storhaug Skole Nylund Skole Ny alternativer Innspill orienteringsmøte Nylundskole Ramsvikskogen barnehage Vardenkirke

Detaljer

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201504975-19 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011 Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Rapport Presentasjon oktober 2011 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud Vestre Viken HF (6.jan 2011) Ikke aktuelt å bygge

Detaljer

Finanskomitemøte 1/2. Skolestruktur

Finanskomitemøte 1/2. Skolestruktur Finanskomitemøte 1/2 Skolestruktur Skolesjef Bjørlien Brevik Son/ Hølen Vestby/ Garder Risil Grevlingen Oasen VO Hovedoppgaver Bruttobudsjett på 186 millioner. Netto på 170. 281 Årsverk 2081 elever Grunnskole

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Fagnotat Saksnr.: 201301011-4 Emnekode: BBE-1642 Saksbeh: ELIB Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: Fra: Etat for Eiendom Dato: 10. april

Detaljer

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE Versjon 22.05.14 1. BAKGRUNN... 3 2. GRUNNLAG FOR UTFORMING... 3 2.1. ELEVTALL... 3 2.2. ANSATTE... 4 2.3. FREMTIDIG ORGANISERING... 4 2.4. PEDAGOGISK UTFORMING...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag

Prekvalifiseringsgrunnlag TOTALENTREPRISEKONKURRANSE Prekvalifiseringsgrunnlag for prosjektet SAMNANGER BARNESKOLE reorganisering og tilbygg Side 1 av 11 mars 2011 Innhold 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 5 5.1 6 7 INVITASJON...

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole ADRESSE : KONGENS GATE 89 : 7012 TRONDHEIM TELEFON : 73 56 00 50 E-POST : firmapost@rojoarkitekter.no WEB : http://www.rojoarkitekter.no MULIGHETSSTUDIE KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Innholdsfortegnelse 1. Prosjektgjennomføring og organisering 2. Innledning/Mandat/Kommentar planskisse a) Situasjonsplan

Detaljer

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn 1 SEL KOMMUNE Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn Uteareal - Brukbart, men kan kreve noe oppgradering i åra framover. Leikeplass m/apparat. Et gode

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436

SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436 Bergen KOmmune Etat for byggesak og private planer DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 26.06.15 SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436 I forbindelse med at det søkes om riving av deler

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer