SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : : E: 221 A22 &70

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /08 Bystyret TILBUD TIL FUNKSJONSHEMMEDE UNGE ETTER SKOLETID OG PÅ SKOLEFRIDAGER Bakgrunn for saken Bystyret vedtok i forbindelse med økonomiplanbehandlingen for inneværende år å forlenge det midlertidige fritidstilbudet som ble etablert ved noen ungdomsskoler høsten 2007 for å imøtekomme behovet for et tilsyns- og omsorgstilbud til funksjonshemmede ungdomsskoleelever. Tilbudet ble vedtatt forlenget fram til sommeren 2008 i påvente av utredning og vurdering av et varig tilbud til målgruppen. Historikk Sandnes kommune hadde fram til ca 2001 ikke noe tilbud etter skoletid og på skolefridager til funksjonshemmede skoleelever i ungdoms- og videregående skole utover det tilbudet de fikk gjennom for eksempel gjennom avlastningen, ettermiddagsgruppene i fritid og fritids- og støttekontaktordningene. Det var behov for et mer regelmessig tilbud etter modell av skolefritidsordningen, spesielt for de som har store og omfattende hjelpebehov og som derav etter helse- og sosiallovningen har rett til tjenester fra kommunen. Omsorgstjenestene og skole ble derfor utfordret til å finne løsninger. Omsorgstjenestene åpnet for muligheten for at de av disse som er elever i videregående skole kunne få tilbud ved dag- og aktivitetssenterene. Skole åpnet for at tilbud til de av disse som er elever i ungdomsskolen kunne få tilbud integrert i skolefritidsordningen på Trones Nord (der også de alle i målgruppen den gangen var elever). Begge tilbudene ble etablert og finansiert innenfor eksisterende budsjettramme. Våren 2007 ble det klart at Trones Nord ikke lengre hadde kapasitet til å ta inn flere, og det ble fastslått at de ikke kunne gi tilbud til andre enn de som var elever skolen. Det betydde at det måtte finnes alternative løsninger for de av målgruppen som er integrert i ordinære skoler. Helse- og sosialtjenestene hadde ikke kapasitet i sine etablerte tilbud til å ta i mot disse, og bystyret vedtok derfor i forbindelse med behandlingen av 1. perioderapport i juni 2007, å bevilge de nødvendige budsjettmidlene for at det skulle kunne gis et midlertidig tilbud i regi av skolene (finansiert ut 2007). Som tidligere nevnt ble tilbudet i økonomiplanbehandlingen vedtatt forlenget fram til sommeren 2008 (finansiert for 6 måneders videre drift). Tilbudet ble organisert slik: 2 elever fikk tilbud integrert i en ordinær skolefritidsordning ved en barneskole 3 elever fikk tilbud sammen ved en ungdomsskole 1 elev fikk tilbud alene ved en ungdomsskole På skolefridager har de 4 elevene som har hatt sitt tilbud ved ungdomsskolene vært sammen i en gruppe ved den ene av skolene. Side 1 av 5

2 For øvrig har 15 elever i videregående skole fått tilbud etter skoletid og på skolens fridager ved Varatun Gård i regi av resultatenhet fritid (6 plasser), Vågsgjerd aktivitetssenter (4 plasser) og Kvål aktivitetetssenter (4 plasser), samt 1 elev i videregående skole mottar annet etter skoletid-tilbud via samordningsenheten. Behov 2008/2009 Følgende tall er elever som vi er kjent med vil ha behov for og/eller de foresatte har meldt behov: 8 elever i ungdomsskolen ( i tillegg til de som er elever ved Trones Nord og som fortsatt vil få sitt tilbud der) 17 elever i videregående skole Brukernes rettigheter og kommunens ansvar Funksjonshemmede elever har etter opplæringsloven krav på at kommunen tilrettelegger et skolefritidstilbud fra trinn. Elever på ungdomstrinnet og i videregående skole har ikke slike rettigheter etter opplæringsloven, men personer med store og omfattende hjelpebehov har rettigheter til omsorgstjenester etter helse- og sosiallovningen. Kommunen ivaretar disse brukernes rettigheter gjennom de ovenfornevnte tilbudene til funksjonshemmede elever i videregående skole gjennom avlastningstjenestene, gjennom ordningen med brukerstyrt personlig assistent og støtte- og fritidskontaktordningene. Det er ikke kapasitet i disse til å utvide tilbudene til å omfatte elever på ungdomstrinnet etter skoletid og på skolefridager. Det er derfor et udekket tjenestebehov for de ungdomsskoleelevene som ikke har sitt skoletilbud på Trones Nord. Vurdering av dagens løsninger Det har vist seg å være vanskelig å etablere gode tilbud spredt rundt på de ulike nærskolene. Dette skyldes først og fremst at tilbudene blir for små og sårbare, og at det blir for få i hver gruppe til å kunne gi ungdommene muligheter til sosialt samvær med andre. Det blir også en utfordring å møte veksten i antall funksjonshemmede elever i videregående skole uten at det etableres nye tilbud. Rådmannen nedsatte derfor våren 2007 en arbeidsgruppe bestående av representanter fra oppvekst barn og unge, oppvekst skole og levekår for å vurdere aktuelle tiltak. Samordningstjenesten fikk ansvar for å lede arbeidet. Arbeidsgruppen kom fram til at det organisatorisk, økonomisk og faglig ville være det mest ideelle å bygge opp et fritidssenter for målgruppen, gjerne i tilknytning til annen kommunal virksomhet, slik at en for eksempel kan ha en fleksibel utnyttelse av lokaler og personale. Arbeidsgruppen har sett på løsninger i kombinasjon med et evt. nytt avlastningssenter og/eller evt. nytt aktivitetssenter. Arbeidsgruppen mener at en slik kombinasjon av flere aktiviteter (heldøgnsdrift, dagaktivitetsplasser og tilsynstilbud) vil gi flere gevinster. Blant annet muligheter for helhetlige vurderinger av inntak, samordning med det øvrige tjenestetilbudet brukerne i målgruppen har, sambruk og ivaretakelse av personell, bedre utnyttelse av stillinger, samt lettere rekrutteringsgrunnlag i forbindelse med ansettelser (kunne tilby stillinger der en kan jobbe med ulike brukergrupper og med varierte arbeidsoppgaver), kunne tilby et aktivt og tilrettelagt miljø for elevene, m.m. Et slikt alternativ vil imidlertid ta tid å få etablert. Det krever helhetstenkning rundt utbygging av nye tjenestetilbud, og det vil derfor ikke være et mulig alternativ for å løse den akutte situasjonen kommunen er i allerede fra høsten Rådmannen anbefaler derfor at denne ideen tas med i planleggingen av nye tjenestetilbud innenfor omsorgsog avlastningstjenestene og på skolesektoren. Side 2 av 5

3 Løsninger som kan iverksettes fra Slik rådmannen ser det, er det nødvendig å finne en finne gode løsninger for de funksjonshemmede ungdomsskoleelevene som ikke kan få tilbud ved Trones Nord allerede fra Løsningen som velges bør også kunne utvides til å omfatte flere, også for elever i videregående skole, når veksten i målgruppen gjør at de eksisterende tilbudene ikke lengre kan dekke behovet. Rådmannen har vurdert mulighetene for å gi de berørte ungdomsskolene et fortsatt ansvar for dette, samt vurdert mulighetene for at eksisterende skolefritidsordningene på barnetrinnet kunne gi slikt tilbud. Ingen av disse mulighetene vil kunne gi et tilbud til målgruppen av tilfredsstillende kvalitet. Erfaringene med den midlertidige ordningen vi har hatt inneværende skoleår tilsier: tilbudet som kan gis ved ungdomsskolene må være spredt av hensyn til tilgjengelige, tilrettelagte lokaler. Konsekvensene av det ikke er ikke mulig å oppnå tilfredsstillende kvalitet på tilbudene noen av brukerne i målgruppen har adferdsproblemer som gjør det vanskelig å kombinere med tilbud til barn på trinn i grunnskolen. Ingen av de eksisterende skolefritidsordningene på barnetrinnet har lokaliteter som gjør det mulig å gi et slikt tilbud helt og fullt i atskilte rom Rådmannen har derfor vurdert om det muligens kan være private aktører som kan gi et slikt tilbud til de 8 ungdomsskoleelevene som det nå må finnes løsninger for. Rådmannen har derfor lyst ut konkurranse i markedet, med forbehold om bystyrets godkjenning og med finansieringsforbehold, for å få inn eventuelle tilbydere i tide til at tiltaket eventuelt kan settes i gang fra Det er i så tilfellet aktuelt å inngå avtale med en privat aktør om et samarbeidsprosjekt med kommunen for perioden Den private aktøren må kunne tilby: et tilrettelagt fritids- og aktivitetstilbud for inntil 8 funksjonshemmede elever med omfattende behov for hjelp og støtte, der disse kan få muligheter med fysisk aktivitet, praktiske sysler og sosialt samvær i tidsrommet fra kl kl på skoledager, og fra kl på skolefridager (unntatt juli måned) lokalisert sentralt i kommunen til en pris pr plass som ikke i vesentlig grad overstiger de kostnadene kommunen har hatt med det midlertidige tilbudet (ref bystyrets tilleggsbevilgninger) der kommunen er ansvarlig for tildeling av plasser, og der det ikke tas egenbetaling utover den kommunen måtte velge å pålegge brukerne som en del av kommunens finansiering av tiltaket Den private aktøren må også være villig til å ha et nært samarbeid med kommunen om innhold og tilrettelegging av tilbudet for den enkelte av brukerne. Rådmannen mener at dette kan være et godt alternativ for å løse mangelen på tjenestetilbud for målgruppen i tide. Videre er det også et alternativ som, dersom det viser å fungere godt for de brukerne det gjelder, etter prosjektperioden kan vurderes å bli en fast del av kommunens tjenestetilbud til funksjonshemmede unge i alderen år. Skyss Brukerne vil etter opplæringsloven ha rett på fri skyss fra skolen til fritidstilbudet, men vil ikke ha rettigheter til fri skyss fra fritidstilbudet og hjem, og til fra fritidstilbudet på skolefridager. Rådmannen forutsetter derfor at de foresatte selv henter på skoledager, og bringer og henter på skolefridager, eventuelt alternativt selv sørger for å søke dette dekket gjennom fylkeskommunens TT-ordning. Side 3 av 5

4 Finansiering av tiltaket Rådmannen vurderer det slik at tilbudet ikke lar seg finansiere innen for eksisterende budsjettramme for helse- og sosialtjenestene, og at det heller ikke er mulig å frigjøre midler i et slikt omfang fra skolenes budsjettmidler. Rådmannen vil derfor vurdere behovet for en eventuell tilleggsbevilgning i 1. perioderapport, men finner det ikke urimelig at tiltaket finansieres delvis ved egenbetaling. For å få likeverdige ordninger for de som har sitt tilbud ved Trones Nord og for de som nå eventuelt får tilbud i privat regi, mener rådmannen at også bør vurderes å gjeninnføre egenbetaling for elever på ungdomstrinnet på Trones Nord. Dette er i så tilfellet en sak som må vurderes i kommende økonomiplan. Etter som det vil være formålstjenlig at de assistentene som enkelte brukere vil ha behov for som bistand i tilbudet er kjent med brukerne og brukernes behov, bør det vurderes om disse kan hentes fra kommunens etablerte tjenestetilbud. Dette kan for eksempel gjøres ved at assistenten brukeren har i skolen fyller opp sin stillingsprosent ved å følge over i fritidstilbudet, eller det kan være en assistent brukeren kjenner fra avlastningen. Det vil være mulig å frigjøre midler til finansiering av denne delen av tiltaket ved overføring av frigjorte midler innenfor budsjett for SFO-funksjonshemmede, fordi kostnadene ved den ordinære skolefritidsordningen reduseres ved den vedtatte økningen av timetallet på barnetrinnet. Med referanse til kommunens kostnader med det midlertidige tilbudet (ref bystyrets vedtak i 1.perioderapport, 2007, og i økonomiplan , samt kostnader utover dette dekket innenfor rammen av budsjett for SFO funksjonshemmede) vil sannsynlig behov for tilleggsbevilgning være ca. kr , fordelt på : 2008: ca kr : ca kr Organisering Etter som rettighetene til tjenester er hjemlet i lovverket for helse- og sosialtjenestene, og for å få muligheter til vurderinger av det helhetlige tilbudet av omsorgstjenester, avlastning, fritids-/støttekontakt til den enkelte bruker, finner rådmannen det hensiktsmessig at ansvaret for tildeling av plasser i dette tilbudet legges til samordningstjenesten. Det forutsettes da at dette tilbudet er begrenset til i første omgang å gjelde elever på ungdomstrinnet som etter loven har krav på slike tjenester og som ikke er elever på Trones Nord. Forslag til VEDTAK: 1. Bystyret godkjenner at det inngås forhandlinger med privat aktør om opprettelse av et midlertidig fritids- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever etter skoletid og på skolefridager som beskrevet i saken. 2. Eventuell avtale inngås for perioden Eventuell videreføring og behov for utvidelse av tilbudet vurderes våren Tilbudet delfinansieres med en egenandel pr bruker i samsvar med Sandnes kommunes satser for plass i skolefritidsordninga 1.-4.trinn. 4. Behov for tilleggsbevilgning for finansiering av tiltaket vurderes i 1. perioderapport. Side 4 av 5

5 RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes Kari Bente Daae Kommunaldirektør Kopi til: Formannskapet Utvalg for helse- og sosialtjenester Side 5 av 5

6 Notat Arkivkode : E: 221 A22&70 Saksnr. : Ref. sak 36/08 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Fra : Kari Bente Daae Dato : 11. april 2008 Kopi : Rådmannen Saksopplysning - sak 36/08 Utvalg for kultur og oppvekst Ref. s. 4 Finansiering av tiltaket og punkt 3 i forslag til vedtak Vi har fått spørsmål vedrørende dagens friplassordning for funksjonshemmede barn i skolefritidsordningen. Dagens ordning har sitt utgangspunkt i følgende: Bystyret vedtok i forbindelse med sak 61/07 Perioderapport og budsjettjustering pr følgende: Bystyret ber rådmannen sikre at barn med særskilte behov i klassetrinn 5 til 7 får tilgang til et sosialt nettverk i tilknytning til SFO, og uten av dette påfører familien en urimelig økonomisk merbelastning i forhold til andre barnefamilier. Rådmannen fulgte vedtaket opp ved å fremme forslag til bystyret i forbindelse med økonomiplan om omlegging av friplassordningen i skolefritidsordningen sånn at: Funksjonshemmede barn, trinn, betaler for plass i skolefritidsordningen etter samme retningslinjer og satser som andre barn, dvs. slik (pris pr. termin, 11 terminer pr år): Hel plass (100 %) 3 dager pr uke (60 %) Barn nr 1 kr 2.174,- kr 1.304,- Barn nr 2 kr 1.631,- kr 978,- Barn nr 3 kr 1.087,- kr 652,- Funksjonshemmede barn, 5-7. trinn, og fra trinn på Trones Nord, har friplass i skolefritidsordningen Side 1 av 2

7 Bystyret godkjente dette forslaget og ordningen ble gjort gjeldende fra Som følge av dette er det heller ikke krevd egenandel for de 6 ungdomsskoleelevene som inneværende skoleår har hatt tilbud som beskrevet i saken. Kommunens samlede inntekter ved å pålegge egenbetaling for brukere av det foreslåtte fritidstilbud vil være ca. kr pr år. Som nevnt i saken vil et eventuelt vedtak om egenandeler i dette tilbudet føre til at friplassordningen for ungdomsskoleelever ved skolefritidsordningen ved Trones Nord bør vurderes i kommende økonomiplan. Kari Bente Daae kommunaldirektør Side 2 av 2

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2. Organisering av skoledager 1. 4. klasse

Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2. Organisering av skoledager 1. 4. klasse Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2 Organisering av skoledager 1. 4. klasse Innstilling: Kvænangen kommune går tilbake til hele skoledager for 1. til og med 4. trinn fra skoleåret 2015/16. All SFO i skoletiden

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Trollskogen barnehage Møtedato: 11.02.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.05.2008 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Avlastning Tilbudet for barn og unge Februar 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 18.02.2014 69923/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 14/8 Ruspolitisk råd 04.03.2014

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: avd. Toppen, Vevelstadåsen skole Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer