Rådmannens forslag til økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan

2 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett Driftsbudsjett Den økonomiske situasjonen i Sandnes sammenlignet med andre Hva koster veksten? Oppsummering

3 Status generelt Gode tjenester Fornøyde brukere Lavt sykefravær og høy medarbeidertilfredshet Engasjerte og dyktige medarbeidere Vi får det til Utfordringer med kapasiteten på flere områder

4 Status - økonomi Skatteinngang over prognose Moderat netto driftsresultat, anslagsvis 1 % Høyt investeringsnivå og høyt låneopptak Lav lånerente god innskuddsrente God økonomistyring i resultatenhetene, per : merforbruk i levekår (2,6%) og enkelte resultatenheter og stabsenheter, mindreforbruk i oppvekst skole (1,8%) og kultur og byutvikling (14,2%)

5 Grunnlag for økonomiplanen Økonomiplanen for er med noen få unntak videreført Politiske vedtak fattet gjennom året

6 Sandnes vokser sterkere enn ASSS og landet Sandnes Øvrige ASSS Resten av landet

7 Høyt investeringsnivå 3,7 milliarder i planperioden Nye skoler Nye barnehager Nye bo- og aktivitetssentre Nye idrettshaller og kunstgressbane Vitenfabrikken, trinn II Sentrum Trafikksikring Nytt produksjonskjøkken Større satsing på boliger Nytt rådhus

8 Driften Befolkningsvekst medfører behov for tjenester til flere innenfor skoler, barnehager, sykehjemsplasser og botilbud Generell reduksjon i rammene for samtlige tjenesteområder Realistiske budsjettrammer på områder som medfinansiering, sosialhjelp, samordningsenheten (bpa) Tidlig innsats er prioritert med stillinger til oppvekst barn og unge

9 Netto driftsresultat ,5 % 3,0 % 2,9 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2,1 % 2,0 % 1,7 % 1,5 % 1,8 % 1,7 % 1,4 % 0,8 % 1,2 % 1,0 % 0,5 % 0,4 % Netto driftsresultat, bykassen Netto driftsresultat, konsern

10 Økonomiske rammebetingelser

11 Forutsetninger Lønnsvekst 3,8 % i 2014 (landet 3,5%) Renteforutsetninger, 3 mnd NIBOR; ,85 % 2,15 % 2,75 % 3,35 % Gjennomsnittlig avdragstid nye lån 30 år

12 Frie inntekter endringer Sandnes (tall på landsbasis) Befolkningsvekst : 2,2% (1,3 %) Kommunal deflator i statsbudsjettet: 3,0% (3,0%) Nominell økning i formues- og inntektsskatt: 5,3% (3,3%) Nominell økning skatt per innbygger: 3% (2%) Nominell vekst rammetilskudd: 7,6% (5,9%)

13 Skatt i prosent av landsgjennomsnittet

14 Inntektssystemet omfordeling av skatt og rammetilskudd mellom kommuner Skatt og rammetilskudd Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (helsestasjonstjen/deltidsbrannpersonell) Veksttilskudd Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 3,45 7,62 1,46 0,38-0,36 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 10,53 5,32 3,34 3,35 3,34 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Endring fra foregående år. 7,81 6,17 2,64 2,25 2,00

15 Skatt og rammetilskudd (mill kr)

16 Investeringsbudsjett

17 Investeringer fordelt per tjenesteområde i VAR 6 % Kultur og byutvikling 9 % Komm. felles 22 % Levekår 28 % Skoler 26 % Barn og unge 9 %

18 Investeringer skoler (1) Bruttoinvesteringer for kr 969,7 mill i planperioden - totalkalkylen i parentes Iglemyr skole, 1 ny parallell, kr 50 mill (104 mill) - ferdig juli Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paralleller, kr 114 mill (137 mill) - ferdig september Sandved skole, utvidelse, kr 26 mill (26 mill) ferdig august 2015

19 Investeringer skoler (2) Gandal skole, ny dobbel gymsal, kr 51 mill (51 mill) ferdig august 2015 Giske ungdomskole, utvidelse, kr 26 mill (26 mill) ferdig august 2016 Buggeland skole, utvidelse, kr 93,5 mill (93,5 mill) ferdig august 2017 Hana skole, utvidelse, kr 45 mill (84 mill) ferdig august 2018

20 Investeringer skole (3) Bogafjell ungdomskole, ny skole, 235 mill (308 mill) - ferdig august 2018 Skaarlia skole, ny skole, 202 mill (242 mill) ferdig august 2018 Hommersåk skole, utvidelse, kr 26 mill (26 mill) ferdig august 2018 Figgjo skole, sanering og nybygg, kr 92 mill (92 mill) - ferdig august 2018.

21 Investeringer - barnehager Brutto investeringer for kr 318,9 mill i planperioden Sørbø I, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 43 mill, - tas i bruk august Figgjo barnehage, påbygg med 2 avdelinger, kr 25 mill - tas i bruk desember Sørbø II, ny barnehage med 5 avdelinger, kr 46 mill - tas i bruk august 2015 Asperholen barnehager, rehabilitering og utvidelser, kr 50 mill - tas i bruk august Kleivane, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 67 mill - tas i bruk august Vatne, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 42,5 mill - tas i bruk august 2017

22 Investeringer levekår (1) Brutto investeringer for kr 761 mill i planperioden Maudlandslia, 9 heldøgns omsorgsboliger, kr 35,5 mill - ferdig Boligsosial handlingsplan, kr 344 mill. 100 nye boliger til vanskeligstilte, + botiltak for funksjonshemmede Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 60 mill - ferdig 4. kvartal Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 115 mill - ferdig 2016/2017. Smørbukkveien 13, kr 48 mill ferdig 2016

23 Investeringer levekår (2) Sandnes helsesenter, 40 sykehjemsplasser, kr 72 mill - ferdig august Påbygg Riska BOAS, 29 plasser, kr 105 mill ferdig 4. kvartal 2015 Nytt BOAS, 61 plasser, kr 199 mill ferdig 4. kvartal 2016

24 Investeringer - kultur og byutvikling Brutto investeringer for kr 265,8 mill i planperioden Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid, kr 65 mill - ferdig august Ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark, kr 46,5 mill - ferdig til Vitenfabrikken II, kr 44 mill ferdig 2016 VAR-området, kr 225 mill i planperioden

25 Investeringer Felles Nytt rådhus, kr 449,7 mill ferdig Ny hovedbrannstasjon, med funksjoner for øyeblikkelig hjelp og legevakt, er ikke fullstendig kostnadsfordelt på grunn av uavklart eierform. Andelen til øyeblikkelig hjelp er lagt inn i budsjettet med kr 75,5 mill. Rehabilitering av kommunale formålsbygg, kr 145 mill.

26 Energi prioriterte tiltak og innsparinger For å møte framtidige krav til energieffektiv drift av kommunens bygg videreføres investeringer i ENØK tiltak med kr 51 mill. Reduserer energikostnadene med til sammen kr 40,5 mill i årene

27 Forventet utvikling i langsiktig lånegjeld Startlån Lån som staten betjener ifm. eldre og psyk. planen Lån som staten betjener skolebygg Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren Lån som betjenes av frie inntekter

28 Driftsbudsjett

29 Netto driftsrammer tjenesteområdene 2013 og Opprinnelig budsjett Forslag budsjett Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Stab- og støtteenheter Kommunens fellesutgifter

30 Endringer i tjenesteområdene 2014 Endringer 2014 Egenbetalinger Nye tiltak Innsparinger Sum Tusen kroner Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes Bydrift KB Organisasjon og økonomi Rådmannens stabsenheter Kommunens fellesutgifter inkl politisk virksomhet Sum

31 Tidlig innsats 4 stillinger innen helsestasjonstjenester 2 stillinger innen styrket barnehage 2 stillinger tospråklige assistenter innen FBU barnehage

32 Oppvekst skole Elevtallsvekst, kr 4,2 millioner i 2014 økende til kr 40,2 millioner i 2017 Økt timetall ungdomstrinnet, kr Økte utgifter til skoleskyss, kr 1,6 millioner Nye læremiddelpakker, kr 2,6 millioner Iglemyr skole, 188 elever Sørbø skole, 392 elever Reduksjon i rammen, kr 11 millioner

33 Oppvekst barnehager Barn med rett til barnehageplass 32 nye avdelinger etableres i perioden Barnehage Oppstartsår Avdelinger Sørbø I barnehage avdelinger* Figgjo barnehage Des avdelinger Kreativ barnehage (privat) avdelinger Sørbø II barnehage avdelinger Sørbø II barnehage avdeling Kleivane barnehage avdelinger Asperholen barnehage avdelinger Vatne barnehage avdelinger Hommersåk barnehage 2017 Rehablitering/utbygging

34 Levekår nye heldøgnsplasser Sandnes helsesenter åpner august 2014 med 40 plasser Kr 23 millioner til drift i 2014, med kr 46 millioner i helårsvirkning Utvidelse Riska bo- og aktivitetssenter ferdig i slutten av 2015 Avsatt kr 5 millioner til drift i 2015, helårsvirkning kr 29 millioner Nytt bo- og aktivitetssenter ferdig i slutten av 2016 Avsatt kr 10 millioner til drift i 2016, helårsvirkning kr 61 millioner

35 Antall plasser i sykehjem og omsorgsbolig med heldøgnsbemanning i perioden frem til 2017

36 Levekår andre tiltak Drift av nye botiltak funksjonshemmede, Kleivane, Maudlandslia, Foreldreinitiativet II Medfinansiering, styrking med kr 9 millioner slik at rammen blir realistisk Sosialhjelp, styrking med kr 10 millioner i 2014 og 2015, forutsetter innsparing på kr 4,8 millioner fra 2016 når nye boliger kan erstatte hospitsbruk Omstillingsprosjektet innovasjon i omsorg pågår. Uløste innsparingskrav utgjør til sammen opp mot kr 60 millioner i planperioden

37 Kultur og byutvikling prioriterte tiltak Byutvikling Styrking av overordnet planlegging, utbyggingsavtaler, med 2 årsverk Bymiljø Veivedlikehold, økes til kr 1,5 mill i 2014 og ut perioden Kultur Styrking av tilskuddsordninger for frivillig og fri profesjonell kulturaktivitet, kr Biblioteket, økt mediebudsjett, kr

38 Eiendom prioriterte tiltak Renhold, vedlikehold og strøm til nye bygg driftskonsekvenser av investeringer øker i planperioden til kr 16,8 mill i 2017 Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide økte avsetninger i driftsbudsjettet til vedlikehold av bygg Økte bevilgninger i investeringsbudsjettet til oppgraderinger bidrar imidlertid til å redusere vedlikeholdsetterslepet Eiendom vil fra opprettes som kommunalt foretak.

39 Kommunens fellesutgifter Lønnsreserve kr 54 mill Pensjon kr 19,2 mill Brannvesenet Sør-Rogaland IKS kr 4,9 mill Regionale idrettshaller (IKS) kr 1 mill Rogaland Arboret kr Parlamentarisme fom oktober 2015, kr 2,5 mill i 2015 og kr 10 mill fra og med 2016 Omstilling/reduksjon mellomledere og administrasjon videreføres, kr 3 mill i 2014 og kr 4,5 mill i 2015 Drift av nytt rådhus 4. kvart 2017 netto reduksjon kr 0,9 mill 2017, helårsvirkning kr 3,6 mill

40 Endring i egenbetalinger og gebyrer Foreldrebetaling SFO økes fra kr til kr per mnd (4,7%) Foreldrebetaling barnehage økes fra kr til kr per mnd (1,3%) Husleie kommunale boliger økes fra kr til kr per mnd (1,7%) Praktisk bistand i hjemmet, øker med 2,9% Matabonnement i omsorgsboliger, øker med 3% Trygghetsalarmer økes fra kr 125 til kr 150 per mnd (20,0%) Plansaker, øker 3,2% i snitt Byggesak, full gjennomgang av gebyrregulativet Vanngebyrene reduseres med 13,6% Renovasjonsgebyrene økes med 4,3% Feiegebyrene økes med 3,0% Parkeringsavgift første time økes fra kr 15 til kr 18. For andre time kr 20 og for tredje og påfølgende timer kr 30

41 Redusert ramme for alle tjenesteområder og administrasjonen 2014: 0,5% av lønnsrammen, kr 8,5 millioner 2015 og 2016: kr 28,7 millioner 2017: 2% av lønnsrammen, kr 34,2 millioner

42 Hadde vi hatt mer.. Styrke tjenestene Ytterligere satsing på tidlig innsats Innovasjon og utvikling Vedlikehold Administrative stillinger Videre utbygging av administrasjonsbygg Ny svømmehall og rehabilitering

43 Den økonomiske situasjonen i Sandnes sammenlignet med andre Hva koster veksten?

44 Den økonomisk situasjonen i Sandnes sammenlignet med andre Sammenligninger i kroner per innbygger, men Korrigerer for forskjeller i: Beregnet utgiftsbehov slik det framkommer av kostnadsnøklene Pensjon Arbeidsgiveravgift Antall elever i statlige og private skoler

45 Sandnes har relativt lave disponible inntekter Disp innt Sum ISsekt ekskl adm Admin Sum andre sekt Nto rente avdrag Premie avvik Nto drift res

46 Prioriterer skole, barnehage, helse og omsorg Grunn skole Helse og oms Sosial tjenesten Barne vern Barne hage 2011/12 Admin Andre sektorer Renter / avdrag Premie avvik mm Netto drifts resultat

47 Ressursbruk (sektorer innenfor inntektssystemet) Sum IS Grunn skole Helse og oms Sosial tjeneste Barne vern Barne hage Admin

48 Ressursbruk (sektorer utenfor inntektssystemet) Sum andre Barne hage 2010 VAR Fysisk plan Kultur idrett Kirker Sam ferdsel Bolig Næring Brann ulykke Inter komm Ikke komm ansv Eien dom Felles

49 Hva koster veksten?

50 Befolkningsveksten og økte driftsutgifter Sandnes må år 6-15 år år 67 år + Alle

51 Netto utgifter og frie inntekter per innbygger Kroner Netto driftsutgifter til alle områder i 2012 (hentet fra skjema 1B) Netto driftsutgifter per innbygger Skatt og rammetilskudd i Skatt og rammetilskudd per innbygger

52 Telletidspunktet av nye innbyggere i inntektssystemet er utfordringen For regnskapsåret 2012 Befolkningen fra 1. juli 2011 er grunnlag for rammetilskudd Befolkningen fra 1. november 2011 er grunnlag for skatt Befolkningen fra 1. januar 2012 er grunnlag for inntektsutjevningen I 2012 dekket kommunen kostnader for om lag 1600 flere innbyggere enn det vi fikk inntekter for. Kostnad: millioner kroner

53 Nye innbyggere krever mer bygningsareal Brutto arealbehov per ny innbygger: 5 kvm Kostnad kr per kvm Til sammen ca kr Forvaltning, drift og vedlikehold kr 700 per kvm Investeringstilskudd Rente på 4,5 prosent og avdragstid på 30 år medfører kr kroner per ny innbygger.

54 Udekka kostnader ved vekst Kroner per innbygger Netto driftsutgifter per ny innbygger Bygningsrelaterte kostnader per ny innbygger Sum kostnader per ny innbygger som belastes i driften Skatt og rammetilskudd Udekka kostnader ved vekst per ny innbygger

55 Veksttilskudd Skatter (andel av landsgjennomsnittet siste 3 år 107,47 % 109,82 % 111,47 % 112,48% 112,53 % 112,64 % Folketall i Sandnes per Endring Sandnes i % gjennomsnitt per år (siste 3 år) 2,49 2,47 2,24 2,21 2,25 2,70 Folketall i landet per Endring landet i % gjennomsnitt per år (siste 3 år) Grense 75 prosent over landsgjennomsnittet 0,94 1,13 1,25 1,27 1,28 1,31 1,64 1,98 2,18 2,23 2,24 2,29 Vekst utover vekstgrense 0,85 0,50 0,06 0,00 0,01 0,41 Nye innbyggere over grensen Nivået på veksttilskuddet gitt i kroner per innbygger over vekstgrensen Veksttilskudd i tusen kroner

56 Gap mellom udekket kostnader og veksttilskudd

57 Hva veksten koster Driftsutgifter: kr millioner. Driftsutgiftene blir kompensert gjennom inntektssystemet, men med et tidsetterslep på ca ett år Bygningsrelaterte kostnader/kapitalkostnader : ca kr 25 millioner Kapitalkostnader blir ikke kompensert gjennom inntektssystemet

58 Det må fortsatt jobbes for følgende endringer Dagens veksttilskudd bør endres slik at det tar høyde for utfordringene til store kommuner med høy vekst over mange tiår. Storbymidler Investeringstilskudd Endringer i telletidspunktet i inntektssystemet Variert boligbygging

59 Oppsummering Sandnes vil fortsette å vokse Rekordhøyt investeringsnivå, kr 3,7 mrd i planperioden Økning i tjenestene som følge av befolkningsvekst Tidlig innsats Kraftig gjeldsvekst Reduksjon i driftsrammene og tjenestetilbud Netto driftsresultat på 1,2 % i 2014, økende til 1,7 % i 2016, deretter redusert til 0,4% i 2017

60 Dagens vekst kan ikke fortsette under dagens rammevilkår Regionalplan for Jæren mot 2040 legger betydelig del av veksten i Sandnes Vekstutfordringene er satt på dagsorden for kommunene på Nord-Jæren, men dette arbeidet må intensiveres Veksten koster kr millioner i drift som blir kompensert, men med et tidsetterslep Bygningsrelaterte kostnader på kr 25 millioner blir ikke kompensert, og Sandnes må tilpasse driften med tilsvarende beløp hvert år

61 Økonomiplanen som elektronisk dokument Rådmannens forslag (blått hefte) og vedlegg (svart hefte) Linker til relevante planer og kilder Linker ved henvisning mellom kapitler og avsnitt Linker mellom tiltaksliste og tiltakstekst

62 Takk for at dere hørte på

63 Foiler som følger er kun i tilfelle spørsmål

64 Sette bremsene på om nødvendig Negative endringer i de økonomiske rammevilkårene Dramatiske endringer i økonomien som innebærer renteøkning utover det som ligger i gjeldende prognose Svakere vekst i skatteinngangen Kan: La være å sette i gang investeringsprosjekter Kutte i ikke-lovpålagte tjenestetilbud Innføre eiendomsskatt Bruke av tilgjengelige fondsmidler

65 Vedlikeholdsetterslepet Bygningstype Brutto areal (m2) Oppgraderingsbehov, periodisert og samlet 0-5 år 6-10 år (mill. kr) (mill. kr) Samlet (mill. kr) Alders/sykehjem, øvrige helsebygg Barnehage, lekepark Bolig Diverse bygninger Grunnskole Idrettsbygg Kontor- og forretningsbygg Kulturbygg Samlet

66 Renteforutsetninger mnd NIBOR 1,85 % 2,15 % 2,75 % 3,35 % Rente Lyse / 3 mnd. Nibor + 2 % 3,85 % 4,15 % 4,75 % 5,35 % Rente Tomteselskapet, 3 mndr. Nibor +3 % 4,85 % 5,15 % 5,75 % 6,35 % Fast rente 1, 244 mill., 5 år 2,73 % 2,15 % 2,75 % 3,35 % Fast rente 2, 202 mill., 5 år 3,10 % 3,10 % 2,75 % 3,35 % Fast rente 3, 120 mill., 10 år 4,20 % 4,20 % 4,20 % 4,20 % Fast rente 4, 160 mill., 10 år 2,29 % 2,29 % 2,29 % 2,29 %

67 Overføring fra Lyse Energi AS Tusen kroner PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE A/S Lån (kr 3 milliarder) Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) Rente 3 mndr. NIBOR + 2 (føres i drift) Utbytte (føres i drift) Totalsum overføring fra Lyse A/S Rente 3,85 % 4,15 % 4,75 % 5,35 % Utbytte til alle eierkommunene

68 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF PROGNOSE- OVERFØRING FRA TOMTESELSKAPET Sandnes sin andel 100 % Ansvarlig lån Tusen kroner Avdrag 30 år Rente 3 mndr. NIBOR + 3% Ansvarlig lån Avdrag Rente 3 mndr. NIBOR + 3% Sum avdrag (føres i investering) Sum rente (føres i drift) Totalsum overføring fra tomteselskapet Rente 4,85 % 5,15 % 5,75 % 6,35 %

69 Hjemmetjenestene Prognosene tilsier i snitt 45 nye brukere hvert år Hjemmetjenestene styrkes med 2,5 millioner i 2014 og dette trappes opp til kr 10 millioner i 2017 Reduksjon på 20 millioner fra 2016 videreføres i tråd med politisk vedtak Estimert antall brukere Alder 0 66 år Alder år Alder Totalt brukerantall

70 Organisasjon og økonomi Videreutvikling av datasystemer 1 nytt årsverk til IT

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

I sentrum for framtiden. En kortversjon

I sentrum for framtiden. En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2014-2017 En kortversjon Økonomiplanen bygger på vedtatt økonomiplan 2013-2016, og driftsnivå og tiltak fra denne planen er med få unntak videreført

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 Innhold Sandnes i sentrum lokalt, nasjonalt og globalt Kommuneøkonomien er under vedvarende press Økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2012-2015 Investeringsbudsjett

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 Offensiv økonomiplan 2016-2019 Få nye tiltak Store investeringer Betydelige reduksjoner Midler til innovasjon videreført Økt satsning på boligsosialt arbeid

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger Økonomiplan 2016-19 Hovedpunkter Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger BEFOLKNINGSUTVIKLING

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

innbyggere per

innbyggere per 75 298 innbyggere per 01.07.2016 1 045 født 4 940 innflyttet 391 døde 4 401 utflyttet Ung befolkning 28 % under 20 år Netto 1 193 endring fra 2015 til 2016 Menn 16% 6,9 % Medarbeider tilfredshet 5 656

Detaljer

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN 2013-2016 En kortversjon Den økonomiske utviklingen i regionen er god, og gir sterk skattevekst og høy befolkningsvekst. Det skal investeres for

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen 2015, Oslo 28.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2012-2015

Sandnes kommune økonomiplan 2012-2015 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Vekst og modernisering

Vekst og modernisering Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune

Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune Utfordringene For høye driftskostnader For lav effektivitet (noen steder) Høye investeringer og stort låneopptak belaster driftsbudsjettet Få

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Rune Bye KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert arbeidskraft Lønnsutgifter

Detaljer

Til formannskapets medlemmer

Til formannskapets medlemmer HOLE KOMMUNE Rådmannen Hole kommune 17. oktober 2007 Til formannskapets medlemmer Budsjettprosessen i Hole kommune er dokumentert i Prosessbeskrivelse Hole kommune 2007 for arbeid med budsjett 2008 se

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2017-2020 En kortversjon Krevende økonomisk situasjon Sandnes kommune befinner seg i en krevende økonomisk situasjon. Innbyggernes ønsker og behov,

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon ET offensivt budsjett Sandnes kommunes økonomiske situasjon er fremdeles preget av lave inntekter og relativt lav ressursbruk

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Innledning 3. Balansert resultatmåling 8. Økonomisk resultat 12. Samfunnsresultat 44. Medarbeiderresultat. Brukerresultat. Måloppnåelse for tjenestene

Innledning 3. Balansert resultatmåling 8. Økonomisk resultat 12. Samfunnsresultat 44. Medarbeiderresultat. Brukerresultat. Måloppnåelse for tjenestene INNHOLD Innledning 3 Balansert resultatmåling 8 Økonomisk resultat 12 Samfunnsresultat 44 Medarbeiderresultat Brukerresultat Måloppnåelse for tjenestene 6 7 7 Utviklingsresultat 89 Kommunale foretak 95

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen Inntektssystemet Karen N. Byrhagen 24.11.2010 1 Finansiering av kommunesektoren (2011) Frie inntekter Skatteinntekter Rammetilskudd 40% 36% Bundne inntekter Egenbetalinger (gebyrer) Øremerkede tilskudd

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer