INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7"

Transkript

1 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 Invester kapitalsikret i vekstmarkedenes sterkeste økonomier Taj Mahal (India) India, Kina < Løpetid 5 år < Tegningskurs 100 prosent < Eksponeringsgrad ved start 115 prosent < Minsteavkastning ved forfall 6 prosent < Lock-in-funksjon < Siste bestillingsdag 30. november 2007 <

2 India/Kina Akselererende Vekst 7 gir deg en unik mulighet til å ta del i verdens heteste vekstmarkeder med begrenset risiko og minsteavkastning på 6 prosent.

3 Kinesiske muren (Kina) INDIA: ET BRENNHETT MARKED Den indiske økonomien gjennomgår hurtige og store endringer. Den økonomiske veksten i 2006 var større enn forventet og med en økning i BNP på 9,2 prosent i slutten av 2006 er landet verdens andre raskest voksende og viktigste vekstmarkeder. Økonomien har i de senere år gått fra å være jordbruksbasert til å bli serviceorientert. Fra å ha vært en bistandsmottager med lav vekst, er landet nå en bistandsgiver med sterk vekst og et gigantisk potensial. De reformer som ble gjennomført i løpet av 1990-tallet mot et mer liberalt handelsregime begynner nå å lønne seg. I begynnelsen av 1970-tallet kom nesten halvparten av landets bruttonasjonalprodukt fra landbruket. I dag står tjenestesektoren og industrien for cirka 80 prosent av BNP, og landbruk for bare 20 prosent. Til tross for at moderniseringen av industrien i India i et historisk perspektiv har gått sakte, har landet blitt en frontfigur innen den framvoksende nye kunnskapsbaserte økonomien. Indias middelklasse består av cirka 300 millioner innbyggere, hvorav 150 millioner har en kjøpekraft på nivå med vestens. Det private forbruket øker i takt med lønningene og etterspørselen etter varer og tjenester blir stadig større. Indierne flytter tidligere hjemmefra, kjøper biler og forbrukerelektronikk som aldri før. Myndighetene gjennomfører flere større satsninger for å fjerne flaskehalsene i landets infrastruktur. I tillegg til dette kommer Indias verdensledende stilling innen outsourcede tjenester. India er hovedpartner for USA for outsourcede IT-tjenester. Også vesteuropeiske selskaper legger nå en stadig større del av sin forskning, utvikling og produksjon til India. På bakgrunn av den sterke stillingen i innenlandsøkonomien og det positive synet på den eksterne etterspørselen er BNP-vekstprognosene oppjustert til 10 prosent for årene som kommer. Redusert regulering i økonomien og et mer åpent finansielt marked trigger den sterke utviklingen i Indias økonomi, samt bidrar til økt investeringsvilje hos både innenlandske og utenlandske selskaper. KINA VOKSER VIDERE Siden Kina innførte "den åpne dørs politikk" for snart 30 år siden, har landets BNP blitt mer enn firedoblet. Med en forventet vekst på 8-9 prosent antar man at Kina allerede før de Olympiske Leker i Beijing 2008, vil vokse til å bli verdens nest største økonomi. Utenlandsk kapital, entreprenøriell innovasjon, en gradvis minsket statlig innflytelse i privat sektor og en økende overføring av arbeidskraft fra lav- til høyproduktiv virksomhet baner vei for en kommende økonomisk stormakt. Den ekstreme veksten Kina har opplevd har også bidratt til store endringer i forbruk og etterspørsel hos landets drøyt 1,3 milliarder innbyggere. Kinas middelklasse vokser fort og bruker en stadig større del av inntekten sin på kapitalvarer, reiser og fritid. Det bidrar til en økt etterspørsel innenlands etter produktene og tjenestene som Kinas næringsliv leverer. Videre er Kina blitt hele verdens fabrikk, og en stor andel globale selskaper har flyttet produksjonen sin dit, og etter hvert også deler av utviklingsvirksomheten. USA har i de siste årene investert i forskjellige prosjekter hos deres nest største handelspartner, Kina, med et totalbeløp på over 400 milliarder kroner. Kinas innflytelse på den globale økonomien øker og landet står i dag for en stor del av den globale økonomiske veksten. Landet har over de siste årene hatt en gjennomsnittlig årlig vekst i eksporten på ca. 27 prosent og dette ventes å vedvare på bakgrunn av stor importetterspørsel fra blant annet USA. Landet står for halvparten av den internasjonale økningen i etterspørselen på metaller og som verdens nest største forbruker av olje har Kina stor betydning for verdens energipriser. Kina er i ferd med å utvikle en av de mest interessante globale økonomiene og investeringsalternativene for internasjonale aktører og topper listen over hvilke land som investorene har størst tillit til. Til tross for dette utgjør de kinesiske børsene i dag bare noen få prosent av verdens samlede børsverdi. Forutsetningene er imidlertid gode for at denne andelen skal vokse vesentlig i de nærmeste årene. Pris og kostnader Kjøpsprovisjon tilsvarende 5 % av Innskuddsbeløpet tillegges. Distribusjonsmarginen utgjør ca 0,7 % per år av innskuddsbeløpet. Pris og kostnader er nærmere beskrevet i Pliktige Opplysninger pkt 2.

4 Invester i India/Kina Akselererende Vekst 7! CALYON Crédit Agricole CIB presenterer India/Kina Akselererende Vekst 7 et bankinnskudd med fondsavkastning som kombinerer verdipapirfondsinvesteringens potensial med kapitalsikringens trygghet. India/Kina Akselererende Vekst 7 er rettet mot deg som tror på de store økonomiene i India og Kina, men som samtidig ønsker å begrense risikoen i investeringen. UNDERLIGGENDE FOND Avkastningen i India/Kina Akselererende Vekst 7 utledes av verdiøkningen i det interessante vekstfondet Crédit Agricole Structured Asset Management India and China Fund ("CASAM INCH Fund"), som investerer i ledende indiske og kinesiske selskaper. Fondet forvaltes av Crédit Agricole Structured Asset Management ("CASAM"), som utelukkende driver med strukturert kapitalforvaltning. CASAM forvalter nå over NOK 400 milliarder i over 400 fond. MULIGHET FOR GOD AVKASTNING En investering i India/Kina Akselererende Vekst 7 gir en attraktiv avkastning ved positiv verdiutvikling for CASAM INCH Fund. Eksponeringsgraden ved start er 115 prosent av fondets avkastning, men kan bli både høyere og lavere (se avsnittet Akselererende Vekst). Sluttkurs for bankinnskuddet beregnes som gjennomsnittet av totalt 13 observasjonsdatoer i løpet av de siste 12 månedene av løpetiden. I november 2006 og i februar 2007 ble India/Kina Akselererende Vekst 1 og 2 lansert. Skulle man teoretisk anta at disse produktene hadde forfallsdato den 12. oktober 2007 (det vil si etter bare 11 og 8 måneder fra startdato) så ville verdien ved forfall for India/Kina Akselererende Vekst 1 vært 122,5 prosent og India/Kina Akselererende Vekst 2 vært 130,0 prosent, ved siden av at man ville hatt kapitalbeskyttelse i denne perioden. Historisk avkastning er ikke en garanti eller indikasjon på fremtidig avkastning. 0% AKSELERERENDE VEKST For å skape en bedre avkastningsprofil for India/Kina Akselererende Vekst 7 øker eksponeringen mot CASAM INCH Fund når fondet har utviklet seg fordelaktig. Samtidig minsker eksponeringen mot fondet for å beskytte investorene dersom fondet har hatt ufordelaktig utvikling. Eksponeringen kan teoretisk sett bli ubegrenset høy dersom fondet får en veldig positiv utvikling. Laveste mulige eksponering er 30 prosent. KAPITALBESKYTTELSE OG MINSTEAVKASTNING Bankinnskuddet er en investering uten valutarisiko der utsteder ved forfall er pliktig til å tilbakebetale 100 prosent av innskuddsbeløpet, samt i tillegg 6 prosent minsteavkastning uansett fondets utvikling. LOCK-IN Bankinnskuddet tilbyr foruten kapitalbeskyttelsen og minsteavkastningen ved forfall en årlig automatisk lock-in, det vil si en mulighet for økning av minsteavkastning. Dette gjennomføres ved at CALYON Crédit Agricole CIB på årlig basis evaluerer utviklingen i India/Kina Akselererende Vekst 7 og avsetter en del av generert avkastning for å øke minsteavkastningen på forfallsdagen. En slik lock-in innebærer at eksponeringen minsker for å beskytte den oppside som er generert, men som ikke er blitt låst inn. Vennligst se Avtalevilkår under Beregning av Avkastning for mer informasjon om lock-in-funksjonen. LÅNEFINANSIERING BNbank tilbyr å lånefinansiere opp til 105 prosent av innskuddsbeløpet avdragsfritt. Som sikkerhet for lånet tar banken pant i bankinnskuddet. Ved å lånefinansiere det innbetalte beløpet gir dette en mulighet til høyere avkastning i forhold til investert egenkapital. Hvis investeringen skal lånefinansieres, er det viktig å vurdere lånekostnadene opp mot mulig avkastning. Hvis India/Kina Akselererende Vekst 7 genererer høyere avkastning enn hva rentekostnadene tilsier vil dette gi gevinst. Se regneeksempel under punkt 6 Lånefinansiering i dokumentet Pliktige Opplysninger, som kan lastes ned fra 600% 500% 400% 300% 200% 100% India/Kina indeks Verdensindeks

5 I tillegg kommer skatteffekten av at rentene kan fradragsføres i alminnelige inntekt det året de påløper, mens beskatning av den indekslinkede avkastningen av innskuddet først skjer ved spareperiodens slutt. Avkastning som er sikret ved lock-in på en slik måte at økning i indeksen et år ikke kan tapes ved en nedgang i indeksen et senere år, vil likevel være skattepliktig før utløpet av spareperioden (se nedenfor). Renter på det belånte beløpet betales månedlig under løpetiden. På forfallsdagen innfris lånet med verdien av innskuddsbeløpet uansett hvordan bankinnskuddet har utviklet seg i spareperioden. SKATT India/Kina Akselererende Vekst 7 gir ingen løpende rente og behandles skattemessig som et ordinært bankinnskudd. Ved hvert årsskifte vil BNbank innrapportere innskuddsbeløpet og innskuddet inngår i formuesgrunnlaget for den enkelte investor. Eventuell indekslinket avkastning vil bli utbetalt ved bindingstidens utløp og vil være skattepliktig som renteinntekt i det året. Unntak gjelder for avkastning som er sikret ved lock-in på en slik måte at økning i indeksen et år ikke kan tapes ved en nedgang i indeksen et senere år. Slik avkastning blir skattepliktig etter hvert som avkastningen opptjenes. Dersom det foretas en innløsning av innskuddet før bindingstidens slutt, vil en eventuell avkastning være skattepliktig som renteinntekt. Hvis man ved førtidig innløsning får tilbakebetalt mindre enn innskuddsbeløpet vil denne differansen (tapet) ikke være fradragsberettiget. Etableringskostnader anses fradragsberettiget etter dagens skatteregler. Et slikt fradrag kan som hovedregel først kreves ved oppgjørstidspunktet, det vil si ved bindingstidens slutt eller ved en eventuelt førtidig innløsning. I tilfeller hvor avkastningen er skattepliktig før oppgjørstidspunktet som følge av lock-in klausul (se ovenfor), har Finansdepartementet uttalt at det kan kreves forholdsmessig fradrag for kjøpsprovisjon. Verdien av bankinnskuddet ved utgangen av hvert inntektsår, skal inkluderes i beregningen av investorens nettoformue, som beskattes med inntil 1,1 prosent. Innskuddet verdisettes som hovedregel til innskuddsbeløpet verdi. Aksjeselskaper og lignende selskaper har ikke plikt til å svare formuesskatt. Det er viktig å presisere at overstående kun gir generelle opplysninger. Skattereglene kan bli endret under løpetiden for bankinnskuddet, også med tilbakevirkende kraft. I tillegg kan også ligningspraksis variere. Den enkelte investor må derfor selv vurdere sin situasjon og er selv ansvarlig for at nødvendige opplysninger blir gitt ligningsmyndighetene for det enkelte år investeringen løper. Bankinnskudd med fondsavkastning Hvordan fungerer det? Startdag Innskudd + Opsjon Sluttdag 100 % av innskuddsbeløp + 6 % minsteavkastning tilbakebetalt på forfallsdato Mulighet for god avkastning Hvordan beregne effektiv årlig avkastning? Eksempel: Innskuddsbeløp kr, minsteavkastning 6 prosent og løpetid 5 år. Innskuddets Samlet Årlig effektiv Innskuddsbeløp avkastning Avkastning i kr innløsningsbeløp avkastning kr +80 % kr kr 11,4 % kr +50 % kr kr 7,4 % kr 0 % 0 kr kr 0,2 % kr -30 % 0 kr kr 0,2 % 1 Kjøpsprovisjon på 5 prosent er medberegnet i årlig effektiv avkastning

6 Sammendrag av tilbudet TILRETTELEGGER: CALYON Crédit Agricole CIB DISTRIBUSJONSKOORDINATOR: Oak Capital Group AB (Oak Capital) KONTOUTSTEDER: Bolig- Og Næringsbanken ASA (BNbank) KAPITALBESKYTTELSE: 105 prosent av innskuddsbeløpet er sikret utbetalt av kontoutsteder på forfallsdagen LØPETID: 5 år, 27. desember desember 2012 (Forfallsdag 11. mars 2013) MULIGHET FOR GEVINSTSIKRING: Gevinstsikring innebærer at man gradvis høyner det laveste tilbakebetalingsbeløpet i takt med at verdien på investeringen stiger. Dette skjer gjennom innløsning av den opprinnelige investeringen og investering i et nytt produkt av samme eller lignende slag. Dermed kan man sikre en positiv verdiutvikling og samtidig ta del i en fortsatt oppgang LAVESTE INVESTERINGSBELØP: Laveste innskuddsbeløp for tilbudet CAN0710 er NOK og videre i hele NOK andeler KJØPSPROVISJON: Kjøpsprovisjon på 5 prosent vil bli tillagt innskuddsbeløpet KORTNAVN: CAN0710B BETALING: Automatisk trekk av innskuddsbeløp og kjøpsprovisjon fra oppgitt bankkonto på innbetalingsdato, den 7. desember Investor har ansvar for at riktig beløp er disponibelt på den konto oppgitt på bestillingsblanketten senest på denne datoen FØRTIDIG INNLØSNING: BNbank vil under normale markedsforhold tilby førtidig innløsning. Dersom investor løser inn bankinnskuddet før utløpet av den fastsatte perioden vil investor kunne få tilbake mindre enn det innbetalte beløpet. Investeringens verdiutvikling kan enkelt følges på Oak Capitals hjemmeside, Tidsplan 30. november 2007 Siste bestillingsdag 7. desember 2007 Innbetalingsdato for egenkapitalinvestering 27. desember 2007 Startkurs fastsettes 27. desember 2012 Sluttkurser fastsettes 11. mars 2013 Innskuddsbeløp og generert avkastning tilgjengelig på konto Bestilling Ved bestilling kontakt din finansielle rådgiver eller gå inn på Før en bestilling av tilbudet bør en sette seg inn i de detaljerte vilkårene for India/Kina Akselererende Vekst 7 og de opplysninger om investeringen som skal gis potensielle investorer etter særskilte regler om opplysningsplikt ved salg av sammensatte investeringsprodukter. Denne dokumentasjonen finnes på Oak Capital Group AB Kungsgatan 50 Post Boks Stockholm Sverige Oak Capital Group AB kan kontaktes (norsk/engelsk) per telefon eller per e-post CRÉDIT AGRICOLE GROUP Crédit Agricole Group er en av verdens største finansielle institusjoner. Crédit Agricole Groups investeringsbank, CALYON Crédit Agricole CIB, regnes blant Europas mest fremstående verdipapirselskaper med både institusjoner, bedrifter, stater og privatpersoner i sin kundeportefølje. CALYON Crédit Agricole CIBs virksomhetsområder innbefatter salg, handel og garantistilling for verdipapirer, investment banking, private equity, finansielle rådgivningstjenester, analyse, risikokapital, meglertjenester og kapitalforvaltning. CALYON Crédit Agricole CIB har en svært høy kredittverdighet; Standard Poor's: AA- og Moody's: Aa2. Crédit Agricole Group har kontor i over 60 land på 6 kontinenter og drøyt ansatte. Selskapet har hovedsete i Paris (Frankrike) og er hovednotert på Euronext. OAK CAPITAL GROUP Oak Capital er spesialist på utvikling og distribusjon av alternative investeringer. Kjerneområdet er strukturerte produkter og foretaket har som formål å tilby et attraktivt avkastningspotensial til et begrenset og på forhånd kjent risikonivå. De ansatte i Oak Capital innehar lang og bred erfaring fra den finansielle sektoren, både fra Skandinavia og internasjonalt. I den nordeuropeiske regionen har Oak Capital et unikt samarbeid med en av verdens ledende utstedere av strukturerte produkter CALYON Crédit Agricole CIB. BNBANK BNbank-konsernet består av forretningsbanken BNbank og kredittforetaket BNkreditt og har som mål å være et alternativt finanskonsern som tilbyr et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester. De viktigste produktene er lån med pant i fast eiendom og innskudd i BN-konto. BNbank har kunder over hele landet som betjenes fra hovedkontoret i Trondheim og avdelingskontoret i Oslo med totalt 112 ansatte. Banken har det siste året markert seg med stor utlånsvekst hos personkunder og har kunder fordelt på personkunder og bedriftskunder. Virksomheten har vært drevet med solide overskudd i alle år og i dag utgjør det samlede utlån 43,6 milliarder kroner og samlede innskudd 13,7 milliarder kroner. BNbank-konsernet er i dag eid av det islandske finanskonsernet Glitnir. Distribusjonskoordinator Kontoutsteder

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Styrets Årsberetning 2014

Styrets Årsberetning 2014 1 Styrets Årsberetning 2014 Makroøkonomi Det er i løpet av siste kvartalet 2014 lagt frem viktige tall som vil være helt avgjørende for utsiktene i norsk økonomi: BNP for norsk økonomi i årets tredje kvartal

Detaljer

Klæbu Sparebank Side 2

Klæbu Sparebank Side 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Økonomiske rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer