CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER"

Transkript

1 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

2 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 8 gjennomføres er det viktig at investor setter seg inn i alle relevante dokumenter som er utstedt i forbindelse med produktet. Disse består av Avtalevilkår, Pliktige Opplysninger og Markedsføringsmaterialet. Dokumentene kan innhentes hos Oak Capital på ETABLERING AV KONTOAVTALE Etablering av Kontoavtale for Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 8 kan kun inngås i tidsrommet fra 3. desember 2007 til og med 25. januar Kontoavtalen inngås først dersom Bolig- og Næringsbanken ASA (heretter Banken eller BNbank ) har mottatt riktig utfylt og signert Bestillingsblankett og Samtykkeerklæring (heretter Tegningsblankettene ) innen kontoåpningsperiodens slutt. Banken forbeholder seg retten til å forkaste enhver mottatt Tegningsblankett av ulike grunner, herunder, men ikke begrenset til, Tegningsblanketter som ikke er korrekt utfylt eller som er mottatt for sent. Tegningsblanketten representer et, for tegneren, bindende tilsagn om å tegne seg. Etter at Banken har mottatt den kan ikke tegneren heve, annullere eller trekke seg fra avtalen uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at Banken, i henhold til avtalen inngått mellom innehaver av konto og Banken, vil gjennomføre sikringsforretninger med CALYON Crédit Agricole CIB for å kunne garantere kontohaver kursutviklingen i Crédit Agricole Structured Asset Management India and China Fund ( CASAM INCH Fund, ISIN kode FR ). ANGRERETT Ved inngåelse av avtaler om finansielle tjenester ved fjernkommunikasjon har forbrukere som utgangspunkt angrerett slik at avtalen kan sies opp innenfor en frist på normalt 14 dager. Skulle kunden ønske å kansellere avtalen må kunden straks ta kontakt med Banken. Angreretten gjelder ikke for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedene som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden. Dette innebærer at det ikke er angrerett for en investering i India/Kina Akselererende Vekst 8. INNBETALING AV INNSKUDDSBELØP Kontohaver forplikter seg til at Innskuddsbeløp (minimum NOK ,- i hvert produkt og minimum NOK ,- totalt i BMA tilbudet CAN0712) samt Kjøpsprovisjon er tilgjengelig på konto innen den 1. februar Banken, med fullmakt fra kontohaver (som gis ved at kontohaver leverer riktig utfylt og undertegnet bestillingsblankett), vil så belaste denne konto. Kreditering av kontoen med beløp utover det beløpet som er angitt på bestillingsblanketten gir ikke investor noen form for rente eller tilleggsbeløp. Ved manglende dekning, forsinket innbetaling eller ufullstendig innbetaling på konto, vil Banken kunne kreve forsinkelsesrenter for å dekke de kostnader som har oppstått ved inngåelse av aktuelle sikringsforretninger. Banken vil og i et slikt tilfelle kreve inndekning av Kjøpsprovisjon samt administrasjonsgebyr tilsvarende som ved brudd på bindingstid. Det vil videre bli vurdert hvorvidt avtalen skal heves. Ved heving vil kontoinnehaver bli varslet umiddelbart. Ved innlevering av Tegningsblankettene aksepterer kunden at Banken kan belaste kunden for det overnevnte beløp. KANSELLERE TILBUDET Til og med 5 arbeidsdager etter siste bestillingsdag forbeholder Banken seg retten til å kansellere tilbudet dersom det inntreffer noe som i Bankens mening vesentlig kan komplisere og forverre vilkårene, eller som forøvrig vil gjøre det problematisk å tilby produktet. Slike hendelser, som Banken ikke har innflytelse over, kan være endringer i markedsforhold som volatilitet, norsk og internasjonale renter. Dette kan skje selv etter at Banken har godkjent enkelte kunders Tegningsblanketter. Ved kansellering av India/Kina Akselererende Vekst 8, vil Banken informere kontohaver. Dersom innbetaling av avtalt Innskuddsbeløp og Kjøpsprovisjon er foretatt før kansellering, vil kontoen bli avsluttet og Innskuddsbeløp og Kjøpsprovisjon tilbakeført kontohaver som angitt i utbetalingsanvisning, eller ved kreditering av opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. Innskuddsbeløpet vil i slike tilfeller bli tillagt en eventuell rentekompensasjon. BINDINGSTID OG BRUDD PÅ BINDINGSTID India/Kina Akselererende Vekst 8 er utviklet for kunder som ønsker og har anledning til å binde Innskuddsbeløpet i en periode på fem år, fra 21. februar 2008 til og med 6. mai Overholdelse av bindingstid er en forutsetning for kontohavers rett til å få tilbakebetalt Innskuddsbeløpet pluss 5 % minsteavkastning. I bankinnskuddets levetid kan en investor derfor ikke foreta overføringer fra eller til kontoen bortsett fra en eventuell førtidig innløsning. Ved førtidig innløsning av bankinnskuddet vil totalbeløpet som utbetales være avhengig av blant annet CASAM INCH Fund's utvikling, aktuelle markedsforhold, likviditet i markedet og gjenværende bindingstid. Det beløpet investor vil motta ved førtidig innløsning vil kunne være både høyere og lavere enn Innskuddsbeløpet og kan ikke beregnes på forhånd. Ved førtidig innløsning vil innløsningsbeløpet bli beregnet etter beregningsagentens - CALYON Crédit Agricole CIB - skjønn etter følgende retningslinjer: Innløsningsbeløpet vil bli estimert ut i fra nåverdien av Innskuddsbeløpet samt innløsningsomkostninger for sikringsforretninger og andre kostnader i denne sammenheng. Den aktuelle nåverdien vil avhenge av gjenværende tid på produktet, volatilitet i fondet og renter. Kontoen vil ved førtidlg innløsning bli avsluttet og det aktuelle beløpet tilbakeført til innehaver av konto som beskrevet i utbetalingsanvisning eller ved kreditering av angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. LÅNEFINANSIERING Bankinnskuddet kan lånefinansieres med opp til 105 % av Innskuddsbeløp ved at Banken tar sikkerhet i selve produktet. Lånet kan imidlertid aldri overskride Innskuddsbeløp pluss Kjøpsprovisjon. Lånet vil måtte sikres med pant i bankkontoen til fordel for Banken, og vil derfor berøre kontohavers rett til å bestemme over kontoen ved forfall eller ved førtidig innløsning. Banken tilbyr flytende rente som i sin helhet betales etterskuddsvis hver måned. Lånet betjenes enten ved at en avtalegiroforbindelse opprettes mellom Banken og kundens egen bank eller ved å etablere en renteavsetningskonto hos Banken. Se Pliktige Opplysninger punkt 7 for regneeksempel. AVKASTNING OG KREDITERING AV AVKASTNING India/Kina Akselererende Vekst 8 betaler ingen løpende rente fra den dato bankinnskuddet etableres, 21. februar 2008, til og med

3 bindingstidens slutt 6. mai Kontoen vil ved bindingstidens slutt heves. Hvis siste dag av bindingstiden faller på en dag som ikke er en bankdag, skal kreditering finne sted førstkommende bankdag. Utregningsagenten for avkastningen av India/Kina Akselererende Vekst 8 vil være CALYON Crédit Agricole CIB. BEREGNING AV AVKASTNING Vennligst merk at Kjøpsprovisjon og andre kostnader for investor ikke er medregnet slik at avkastningen beregnes av Innskuddsbeløpet og ikke det totale beløpet du betaler som følge av å inngå denne kontoavtalen. Avkastningen for bankinnskuddet ved forfall vil være basert på utviklingen av Indeks, som består av andelene i fondet og long og/eller short posisjoner i pengemarkedsinstrumentene, beregnet som gjennomsnittet av totalt 13 observasjonsdatoer i løpet av de siste 12 månedene av løpetiden. Fordelingen av de ulike komponentene i Indeksen vil bli ukentlig rebalansert under bankinnskuddets løpetid ved anvendelse av såkalt CPPI fordelingsprosess. Denne prosessen er basert på anvendelse av en på forhånd fastsatt matematisk algoritme konstruert for å øke eksponering av bankinnskuddet mot fondet etter nærmere definert periode med oppgang, og å senke eksponeringen etter nærmere definert periode med fall for å søke å beskytte investorenes kapital ved forfall. Endelig avkastning på bankinnskuddet beregnes på følgende måte: Utsteder vil innløse bankinnskuddet ved forfall, med mindre bankinnskuddet er innløst tidligere eller kansellert. Endelig avkastning vil være et beløp i NOK (avrundet til nærmeste andre desimal, hvor 0,005 og over avrundes oppover) kalkulert av beregningsagenten etter følgende prinsipper: Hvor det ikke forekommer en forstyrrende begivenhet før innskuddsperiodens slutt, vil innløsningsbeløpet (utover Innskuddsbeløp) bli beregnet av beregningsagenten som presentert i den matematiske fremstillingen under: Innskuddsbeløp x Max (5 % ; Lock-in slutt ; Indeks gjennomsnitt / Indeks beregningskurs 1) Hvor; > Lock-in slutt ; er verdien på Lock-in på den siste lock-in dato. > Indeks beregningskurs ; er NOK 100 > Indeks gjennomsnitt ; beregnet som gjennomsnittet av totalt 13 observasjonsdatoer, tilsvarende den tredje torsdag i hver måned fra februar 2012 til og med februar Har det, i følge beregningsagenten, forekommet forstyrrende begivenheter under løpetiden vil CALYON Crédit Agricole CIB ta hensyn til disse forstyrrende begivenheter når CALYON Crédit Agricole CIB, i sin kapasitet som kalkuleringsagent, bestemmer det endelige innløsingsbeløpet. Indeks; Indeksen vil bestå av følgende elementer (aktiva og forpliktelser) 1. En investering i Fondsandeler (Fund Shares). 2. En Forex Hedge, det vil si sikring gjennom ukentlig rullerende EUR/NOK valutasikring. 3. En short Funding position i pengemarkedsinstrumenter ( Financing ), som er priset av beregningsagenten basert på Finansierings Renten Nibor basispunkter (Financing Rate) hvis indeksen er mer enn 100 % eksponert i fondet. eller, En long position i pengemarkedsinstrumenter ( Deposit ), med renter utregnet basert på Deposit Rente som er ukentlig Nibor hvis Indeks er mindre enn 100 % eksponert i fondet. Indeks verdien; på hvilken som helst dato t vil verdien på Indeks (Indekst), estimert av beregningsagenten, være summen av følgende; 1. Verdien på innskuddet i fondsandeler. 2. Verdien på Forex Hedge (positiv eller negativ). 3. Verdien på Deposit. minus 4. Verdien på Financing. 5. Akkumulert men ikke betalt fondsoppregningsavgift. Indeks startverdi er NOK 98 per den 21. februar Fra og med denne dato vil CPPI fordelingsprosessen begynnes og beregnes av CALYON Crédit Agricole CIB. Eksponeringsgraden av Indeksen ved start er: Innledende Fondsinvestering NOK 115 Innledende Financing NOK 17 Innledende Deposit NOK 0 Hver av de overnevnte komponentene vil bli estimert av utregningsagenten basert på den mest oppdaterte informasjonen tilgjengelig. Den årlige Lock-in muligheten beregnes som følger: Innskuddet tilbyr en mulighet for årlig lock-in for å øke minsteavkastningen ved oppgang i markedet. Dette gjennomføres ved at tilrettelegger og beregningsagenten, CALYON Crédit Agricole CIB, på årlig basis evaluerer utviklingen i avkastningen til bankinnskuddet og på hver Lock-in Dato vil en mulig avkastning i % av innskuddet bli låst inn for utbetaling på forfallsdagen. En slik lock-in, som øker minsteavkastning, innebærer at eksponeringsgraden mot fondet minsker noe for å minske risikoen når fondet har gått opp mye. Hvis det etter beregningsagentens oppfatning har inntrådt en forstyrrelsesbegivenhet før den relevante beregningsdagen vil ikke slik Lock-in gjennomføres På hver Lock-in Dato i, vil Lock-in Dato i bli beregnet som presentert i den matematiske fremstillingen under: Lock-in i = Max [Lock-in i -1 ; 40 % x (Index i 110) / 100 ] Hvor; > Lock-in 0 = 0 > Lock-in Date i (hvor i = 1 to 4) er evalueringsdatoen som tilsvarer den tredje torsdag i februar hvert år, fra februar 2009 til og med februar Ovennevnte beregning forutsetter fravær av en forstyrrelsesbegivenhet før forfall. Ved oppstart vil Indeks ha 115 % eksponeringsgrad mot fondet og short Funding på NOK 17 (det vil si Financing på NOK 17). Deretter vil eksponeringen avhenge av hvordan fondet og Indeks ukentlig utvikler seg i forholdt til et definert referansenivå. Referansenivået er ved oppstart satt til 75 % men øker jo nærmere man kommer forfall. Dersom fondet over tid utvikler seg bra i forhold til referansenivået, kan eksponeringen mot fondet øke til maksimalverdien av Indeks + NOK 50. Dette gjøres ved hjelp av finansiering ved bruk av short Funding. Dersom fondet over tid utvikler seg svakt i forhold til referansenivået, vil den relative andelen investert i fondet bli redusert og en tilsvarende økning i Deposit finne sted. Dette gjøres for å minimere nedsiderisikoen. Minimumseksponering mot fondet er satt til 30 %, noe som vil 3

4 sikre at investor til en hver tid har eksponering mot fondet. VERDIUTVIKLING Verdiutviklingen kan enkelt følges på RISIKOFORHOLD Den primære risiko tilknyttet en investering i India/Kina Akselererende Vekst 8 er risikoen knyttet til hvilken avkastning man kan oppnå i alternative produkter i markedet. Den enkelte investor må selv vurdere risikoen for å oppnå avkastning i de markedene som India/Kina Akselererende Vekst 8 er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før Kontoavtale inngås. Avkastning som er å oppnå er forbundet med svingninger og vil derfor variere. Kunden har kun motpartsrisiko i forhold til Banken. Tilbakebetaling av Innskuddsbeløpet, minsteavkastning og eventuell avkastning avhenger av Bankens betalingsevne. Se Pliktige opplysninger punkt 1.E. 4 Lånefinansiering tilknyttet verdipapirmarkedet er forbundet med risiko. Tap oppstår når investeringens avkastning helt eller delvis ikke dekker lånekostnadene. Kunden bør derfor på forhånd gå nøye igjennom de kostnadene som er forbundet med lånet og sammenligne dette mot de muligheter for avkastning som et innskudd i India/Kina Akselererende Vekst 8 vil kunne gi. Ved lånefinansiering av innbetalt beløp må en være oppmerksom på de regler som gjelder ved brudd på avtaleperioden siden dette kan medføre kostnader. Innskuddet i India/Kina Akselererende Vekst 8 er bundet frem til 6. mai Garantien for å få tilbake hele Innskuddsbeløpet pluss minsteavkastningen er avhengig av at innskuddet er bundet fram til bindingstidens slutt. Produktet egner seg derfor best for investorer som har anledning til å binde innskuddet i 5 år. Et innskudd i India/Kina Akselererende Vekst 8 innebærer ingen valutarisiko, derimot kan det forekomme valutakomponenter i underliggende sikringsinstrument som kan påvirke avkastningen utover minsteavkastningen positivt eller negativt. ANNET Innskuddsbeløpet er kapitalsikret av Banken på forfallsdagen. Dersom bankinnskuddet innløses av innehaveren før forfallsdagen, skjer dette til en markedskurs som påvirkes av en rekke faktorer, og som derfor både kan være lavere og høyere enn Innskuddsbeløpet. Den underliggende investeringen i Index har en fondsoppregningsavgift på 1,5 % som trekkes av Indeks per år som CALYON Crédit Agricole CIB utelukkende bruker til å opprettholde minsteavkastningen, den høye eksponeringen og den årlige automatiske lock-in-funksjonen. Investor er sikret 100 % av Innskuddsbeløpet samt minsteavkastningen på 5 % på forfallsdagen, uansett fondet og Indeks utvikling og fondsoppregningsavgiften. Opplysningene som gis i dette dokument er gyldig fra dokumentet publiseres. Det gis ingen garanti for at opplysningene ikke kan bli endret på et senere tidspunkt. Skulle opplysningene bli endret vil investor bli informert senest 8 arbeidsdager før startdagen på og investor har da muligheten til å kansellere sin bestilling frem til 3 arbeidsdager før startdagen. Hvis investor velger å kansellere sin bestilling innen 3 arbeidsdager før startdagen, vil investor ikke være bundet av tidligere innsendte bestillingsblanketter.

5 Pliktige opplysninger Denne delen er tatt inn for å gi investorene ytterligere opplysninger som skal gis i henhold til Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter - Fastsatt av Kredittilsynet med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 2-11). Utstedt 25. september GENERELL INFORMASJON A - Hvilke indekser eller andre nærmere definerte markedsvariabler som benyttes og hvordan de beregnes, herunder om de er utbyttejustert og valutasikret, samt hvilken effekt dette vil få på den forventede avkastningen av produktet; India/Kina Akselererende Vekst 8 er et bankinnskudd utstedt i norske kroner og Innskuddsbeløpet samt minsteavkastning er derfor alltid garantert i norske kroner. Fondets valuta er EUR. Til tross for at CALYON Crédit Agricole CIB på ukentlig basis valutasikrer produktet fra EUR til NOK kan en marginal valutaeksponering mot EUR oppstå. En slik valutaeksponering mot EUR kan innebære at investor mister marginal avkastning utover garantert beløp om EUR depresierer mot NOK. India/Kina Akselererende Vekst 8 er et bankinnskudd utstedt av BNbank ( Banken ) der avkastningen er knyttet til utviklingen av et fond og der CALYON Crédit Agricole CIB er tilrettelegger (se avtalevilkår for fullstendig avkastningsberegning). Bankinnskuddet er basert på utviklingen av vekstfondet Credit Agricole Structured Asset Management India and China Fund ( CASAM INCH FUND, ISIN-kode FR ) og definerte long eller short posisjoner i pengemarkedsinstrumenter i NOK. Fondet CASAM INCH Fund investerer i hovedsak i ledende indiske og kinesiske selskaper. Fondet har dog som andre fond mandat til å investere i pengemarkedsinstrumenter for å minske risiko. Fondet vil ikke utdele utbytte. Derimot vil utbytte bli utdelt av eiendelene under fondet og nettoutbytte vil bli reinvestert i fondet i henhold til investeringsretningslinjene. Fondet forvaltes av Crédit Agricole Structured Asset Management ( CASAM ). Bankinnskuddet tilbyr 100 % tilbakebetaling av Innskuddsbeløpet, minsteavkastning på 5 % av Innskuddsbeløpet og mulig tilleggsavkastning ved bindingstidens slutt. Daglig Net Asset Value for fondet siden fondets oppstart er tilgjengelig hos (i) Den ukentlige komposisjonen av Indeks er avhengig av tidligere ukentlig utvikling (s.k. path-dependence), og det er følgelig svært komplisert for en sluttinvestor å beregne avkastningen. (ii) Alle parametere benyttet av beregningsagenten CALYON Crédit Agricole CIB for å avgjøre komposisjonen, evolusjon eller verdivurdering av Indeks vil gjøres tilgjengelig av Oak Capital ved forfall. B - Prosentvis fordeling av det innbetalte beløpet i bankinnskuddets forskjellige deler Innskuddsdel: 76,50 % Derivatdel: 20,10 % Gebyrdel: 0,40-0,75 % per år (totalt 2-3,75 % avhengig av markedsforutsetningene) Kjøpsprovisjon: 5,0 % av Innskuddsbeløpet Innbetalt beløp: 105 % av Innskuddsbeløpet Kostnadene i forbindelse med innskuddsdelen er basert på den renten som Banken betaler for innskuddelementet i bankinnskuddet. Dette tilsvarer den femårige norske swaprenten fra innbetalingsdato til forfallsdag. Denne renten tilsvarer cirka 5,42 % per år (20. november 2007). Kostnadene i forbindelse med derivatdelen vil være høyere enn kostnaden i markedet. Denne forskjellen i pris skal dekke kostnader som marginer og andre kostnader når det gjelder produktet. C - Hvordan avkastningen på produktet henger sammen med indeksene eller markedsvariablene og hvordan avkastningsfaktoren er utformet, herunder hvordan denne påvirkes av fordelingen av det innbetalte beløpet, og om det er satt begrensninger på avkastningen; For mer informasjon om beregning av avkastning, se Avtalevilkår under punktet Beregning av avkastning. For en forenklet sammenfatning se markedsføringsmaterialet. D - Hvor stor prosentandel av innbetalt beløp kunden med full sikkerhet kan innløse ved utløpet av løpetiden; Kunden kan med full sikkerhet innløse 105 % av Innskuddsbeløp per bankinnskudd ved utløpet av innskuddsperioden. Dette innebærer cirka 0,94 % per år i avkastning i forhold til investert beløp. Med Kjøpsprovisjon, 5 %, vil hele det innbetalte beløp bli utbetalt siden minsteavkastningen er 5 %. E - Motpartsrisikoen og om innbetalt beløp er dekket av Bankenes sikringsfond; Banken er medlem av Bankenes Sikringsfond, etter lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker. Garantien gjelder dersom Banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser. En konto som etableres i Banken omfattes derfor av disse bestemmelser. I følge loven er Innskuddsbeløpet garantert av sikringsfondet med inntil to millioner kroner for den enkelte kunde. Maksimumsbeløpet på to millioner gjelder for de samlede innskudd som kunden har i en enkelt bank. Beløpet inkluderer hovedstol samt påløpte, ikke godskrevne renter. Har kunden innskudd i flere banker, gjelder grensen på to millioner for hver av bankene. Eventuell avkastning dekkes ikke av innskuddsgarantien. Det er visse faktorer som kan påvirke Bankens evne til å oppfylle forpliktelsene i henhold til bankinnskuddet og dette er kjent som motpartsrisiko. Markedsrisiko som har årsak i aktiviteter i markedet inkluderer følgende: (i) Kredittrisiko, som er risiko for finansielle tap relatert til manglende overholdelse av en motpart av dennes forpliktelser. (ii) Prisrisiko, som er risiko for negativ virkning på utsteders inntekt på grunn av alvorlige skiftninger i verdien av finansielle instrumenter som følge av endringer i rentesatser, valutasvingninger eller priser på eiendeler eller varer, indekskurver eller aksjer og aksjeindekser. (iii) Likviditet og finansieringsrisiko, som er risiko for tap dersom utsteder ikke evner å oppfylle finansielle forpliktelser i tide og til rimelige priser ved forfall. (iv) Operasjonell risiko, som er risiko for tap som har årsak i 5

6 6 svikt i utsteders interne prosedyrer for informasjonssystem, menneskelige feil eller eksterne hendelser. BNbank vil så snart det er mulig gi kundene skriftlig rapport om de vesentligste opplysninger knyttet til utførelse av bestillingen og bekreftelse på de tjenester som er utført. 2. OPPLYSNINGER OM PRIS OG TOTALE KOSTNADER A - Estimert øvre og nedre grense for pris på produktet i % av innbetalt beløp, samt faktisk rente p.a. på bankinnskuddet. Det skal oppgis hva som er differansen mellom innskuddsrenten og foretakets faktiske innlånsrente for lån med tilsvarende løpetid; CALYON Crédit Agricole CIB og Banken vil foreta sikringsforretninger i forbindelse med utstedelsen av bankinnskuddet. Slike sikringsforretninger vil kunne medføre at man oppnår en margingevinst. Margin utgjør forskjellen mellom nåverdien av bankinnskuddet og markedspris for rett til tilleggsavkastning i finansmarkedet. Størrelsen på marginen vil kunne variere med forandringer i rentenivået og endringer i prisingen av andre finansielle instrumenter som inngår i bankinnskuddets avkastningselement. Marginen skal dekke risikoelementene som markedsverdiendringer i sikringsforretninger, transaksjonskostnader samt kostnader til distribusjon og løpende driftsutgifter. Utover Kjøpsprovisjon er estimert distributørgodtgjørelse og kostnader for distribusjonskoordinasjonen totalt i intervallet 0,00-8,00 % av Innskuddsbeløp utbetalt på forskudd. Per 20. november 2007 var nåverdien av innskuddet cirka 76,50 % av Innskuddsbeløpet. Beregningen av nåverdien av innskuddet er basert på NIBOR låst til 5 år. Beregnet markedspris for rett til tilleggsavkastningen (opsjonen) er cirka 20,10 % av Innskuddsbeløpet. Margin utgjør dermed cirka 3,40 % av Innskuddsbeløpet, som tilsvarer cirka 0,65 % per år. Ulike tilbydere av tilsvarende produkter vil oppnå ulike marginer avhengig av posisjon i markedet for sikringsforretninger. Gjennom produktets levetid vil markedsverdien av bankinnskuddet være avhengig av en rekke faktorer i tillegg til verdien av det underliggende fondet slik som volatilitet, rentenivået for norske kroner og gjenværende tid til forfall. Utsteder og/eller tilrettelegger tilknyttet Banken kan komme til å engasjere seg i handelsaktiviteter som kan innebære at interessekonflikter oppstår, og påvirke verdien av innskuddet svært negativt. Differansen mellom innskuddsrenten og faktisk innlånsrente for lån med tilsvarende løpetid som produktet er hos BNbank 0,38 prosentpoeng, (per 20. november 2007 var innskuddsrenten 5,42 % og innlånsrenten 5,80 %). B - Øvre og nedre grense på pris for kurssikring av innskuddet og dermed eventuelle istribusjonsbruttomarginer av produktet i % av innbetalt beløp er som følger. Lavest Høyest Innskuddsdel 80,00 % 76,00 % Derivatdel 20,00 % 16,00 % Bruttomargindel 0,00 % 8,00 % Innbetalt beløp: 105,0 %. C - Når tegningstiden er utløpt, skal det opplyses skriftlig om de totale kostnadene og den endelige prisen kunden betaler, hvor mye dette avviker fra anslaget som ble gitt på tegningstidspunktet. De totale kostnadene skal oppgis i % av innbetalt beløp; Etter utløpet av bestillingsperioden vil investor opplyses på om de totale kostnadene og den endelige prisen kunden betaler, og hvor mye dette avviker fra anslaget som ble gitt på tegningstidspunktet. De totale kostnadene vil bli oppgitt i % av innbetalt beløp. 3. TILLEGGSKOSTNADER Utover Kjøpsprovisjon som vist under Sammendrag av Tilbudet i markedsføringsmaterialet tilkommer ingen andre kostnader. 4. AVKASTNING A - Det skal gis en oversikt over historisk avkastning de siste 5 årene for produktets indeks eller andre nærmere definerte markedsvariabler som benyttes. I beregningen av historisk avkastning skal det korrigeres for eventuelle begrensninger, herunder gjennomsnittsberegning av sluttverdi, som produktet legger på indeksen eller markedsvariablene, slik at avkastningene blir sammenlignbare. Det skal også foretas justering for utbytte og valutakurssvingninger for de indeksene og markedsvariablene der dette er aktuelt og det skal tas hensyn til løpetiden for produktet. Avkastningen skal oppgis som effektiv rente per år; Fondet er nytt og det foreligger ikke 5 års historikk. Kredittilsynets krav til presentasjon av 5 års historikk er ikke oppfylt. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator og gir ingen garanti for fremtidig avkasting. Avkastningen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. B - Effekten av eventuelle begrensninger i indeksens eller markedsvariabelens avkastning skal illustreres med eksempler på positive og negative bevegelser i markedet; Om vi antar ulike senarier med årlig konstant vekst i det underliggende fondet, ser effekten på utbetaling og årlig effektiv avkastning ut som følger: Fondsutvikling Total utbetaling i % av innskuddsbeløp Årlig effektiv avkastning +30 % per år 390,15 % 31,29 % +20 % per år 252,83 % 20,38 % +10 % per år 146,95 % 8,00 % 0 % per år 105,00 % 0,94 % -50 % per år 105,00 % 0,94 % Den effektive avkastningen er basert på Innskuddsbeløpet. Vær oppmerksom på at det ikke er tatt hensyn til Kjøpsprovisjon i dette eksemplet. C - Høyest og lavest mulig avkastning på produktet samt sannsynligheten for at dette oppnås. Ved bindingsperiodens slutt garanteres 100 % av Innskuddsbeløpet samt 5 % garantert minsteavkastning. Et resultat av dette er at sannsynligheten for å få tilbake avkastning på det innbetalte beløpet er 100 %. Det finnes ikke noen maksimal avkastning. Sannsynligheten, gitt en antatt volatilitet og trend, for at å få mer enn 5 % avkastning på Innskuddsbeløp er over 73 %.

7 Eksemplene som er presentert nedenfor er basert på Kjøpsprovisjon 5 %, som er opplyst i markedsføringsmaterialet under seksjonen Sammendrag av tilbudet. LAVESTE ANSLÅTTE AVKASTNING: Selv om investor betaler Kjøpsprovisjon, 5 % av Innskuddsbeløpet, så vil avkastningen ikke være negativ. Dette er fordi CALYON Crédit Agricole CIB har strukturert innskuddet på en måte som garanterer tilbakebetalt minsteavkastning på 5 % uansett fondsavkastningen. Det er anslått at sannsynligheten, gitt antatt volatilitet og trend, for å få avkastning på 5 % på forfallsdagen er 27 %. Det er ingen begrensninger hva gjelder positiv avkastning. SANNSYNLIG AVKASTNING: Det er ikke noen maksimal mulig avkastning. Avkastningen vil med 70 % sannsynlighet ligge mellom 0,94 % og 22,00 % per år gitt antatt volatilitet og trend (det ikke tatt i betraktning Kjøpsprovisjon). Dersom 5 % Kjøpsprovisjon er hensyntatt vil avkastning være fra 0,94 % lavere. (Beregningen av konfidensintervall er basert på forutsetningene om antatt volatilitet og trend samt at utfallene for avkastning er normalfordelt). Den faktiske avkastning på bankinnskuddet er fullt ut basert på resultatene i underliggende aktiva over investeringsperioden og verken anslått avkastning eller tidligere avkastning er noen garanti for fremtidig avkastning. Den potensielle avkastningen inneholder en rekke utfall som kan gjøre produktet lønnsomt eller føre til tap. Det viktige er å bedømme hvorvidt man tror på en positiv utvikling i de markedene som er omtalt og om en er forberedt på risikoen for negative resultater. D- Hvor stor må avkastningen være for at investor skal få tilbake innbetalt beløp; Uansett avkastning og Kjøpsprovisjon vil man få tilbakebetalt minst innbetalt beløp. Minsteavkastningen på 5 % tilsier at bankinnskuddet ikke behøver avkastning for å betale tilbake innbetalte beløp. Med 70 % sannsynlighet vil forventet årlig avkastning (tegningskostander er ikke inkludert) gitt antatt volatilitet og trend vil med ligge mellom 0,94 % og 22,00 %. 5. OPPLYSNINGER OM DISTRIBUSJONSKOORDINATOREN Oak Capital Group AB har nødvendige tillatelser til å distribuere India/Kina Akselererende Vekst 8 og er underlag kontroll av Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm. Oak Capital Handler ikke innen aksjer eller andre verdipapirer for egen regning og det behøver derfor ikke å oppstå noen interessekonflikt mellom Oak Capital og kunden. Om en interessekonflikt skulle tilkomme vil Oak Capital håndtere dette nøye etter interne rutiner. 6. AVBRUDD OG LIKVIDITET A - Kunden skal gjøres oppmerksom på om, og i hvilken grad produktet er omsettelig; Bankinnskuddet er i utgangspunktet som sådan ikke omsettelig. Banken har som intensjon å tilrettelegge mulighet for førtidig innløsning av bankinnskuddet. B - Det skal opplyses om kostnader og mulige tap ved å gå ut av produktet før forfall. Dersom avtalen ved avbrudd ikke gir rett til hele det garanterte beløpet, skal det opplyses hvor stor del av beløpet kunden har rett til å få tilbake; Det beløpet investor vil motta ved førtidig innløsning vil kunne være opptil 2-3 % lavere enn en teoretisk beregnet innløsningskurs. Dette er konsekvens av beregninger i underliggende sikringsinstrument. Ved førtidig innløsning påløper et gebyr på 0,5 % av Innskuddsbeløp til BNbank. 7. LÅNEFINANSIERING BNbank tilbyr å lånefinansiere opp til 105 % av innskuddsbeløpet avdragsfritt. Som sikkerhet for lånet tar banken pant i bankinnskuddet. Ved å lånefinansiere det innbetalte beløpet gir dette en mulighet til høyere avkastning i forhold til investert egenkapital. Hvis investeringen skal lånefinansieres, er det viktig å vurdere lånekostnadene opp mot mulig avkastning. Hvis India/Kina Akselererende Vekst 8 genererer høyere avkastning enn hva rentekostnadene tilsier vil dette gi gevinst. I tillegg kommer skatteffekten av at rentene kan fradragsføres i alminnelige inntekt det året de påløper, mens beskatning av den indekslinkede avkastningen av innskuddet først skjer ved spareperiodens slutt. A - Den effektive renten på lånet og lånekostnader Skal det innbetalte beløp lånefinansieres med sikkerhet i bankinnskuddet, vil din kunderådgiver gi opplysninger om; > Den effektive renten på lånet. > Den effektiv rente per år på innbetalt beløp inkludert lånekostnader, når en tar hensyn til at det bare er det garanterte beløpet pluss 5 % minsteavkastning som tilbakebetales. > Avkastningen investeringen må oppnå for at du skal få tilbakebetalt innbetalt beløp inkludert lånekostnader. Din kunderådgiver vil i beregningen ta hensyn til alle renter og gebyrer som betales i forbindelse med låneopptaket. Lånefinansiering av enhver investering knyttet til India/Kina Akselererende Vekst 8 er forbundet med risiko for tap. Tap vil kunne oppstå dersom investeringens avkastning ikke dekker lånekostnadene. Lånefinansiering bør derfor bare benyttes av investorer med solid økonomi og være begrenset til beløp som investor kan betjene og tape helt eller delvis. Lånefinansiering vil være gjenstand for kredittvurdering. Du må selv vurdere lånefinansiering og foreta vurdering av lånekostnadene opp mot muligheten for avkastning. Ved lånefinansiering vil din totale risiko øke da du kan tape renten som betales på lånet. Hvor høy avkastning India/Kina Akselererende Vekst 8 må gi for at investeringen skal bli lønnsom med lånefinansiering avhenger blant annet av lånerenten og tegningsomkostninger for lånet. REGNEEKSEMPEL VED LÅNEFINANSIERING Eksempelet nedenfor er basert på et lån som skal dekke et Innskuddsbeløp på NOK Lånebeløp NOK Kjøpsprovisjon som påløper (5 %) NOK Kjøpsprovisjon for lånet NOK Totalt lånefinansiert beløp NOK Antatt rentesats for lånet Forvaltningsgebyr for lånet 6,75 % per år. NOK 30 per måned (kun ved betaling via Avtalegiro) Samlet betalt rentebeløp NOK Samlet betalt lånegebyr NOK Kostnader i alt NOK (Eksempel viser den avkastningen investeringen må generere for å dekke lånekostnader). 7

8 8 Totale omkostninger (rentekostnader pluss eventuelle gebyrer) er NOK Dette betyr at tilleggsavkastningen må være minst 40,8 % over 5 år for at investeringen skal bli lønnsom. Dette tilsvarer en årlig effektiv avkastning på 7,1 %. Hvis tilleggsavkastningen er null, vil investor få et tap på investering med NOK (etter fradrag for minsteavkastning NOK som tilsvarer 5 % av Innskuddsbeløpet) før skatt. Inkludert skattefradrag for rentekostnader og omkostninger blir det totale tapet NOK ANDRE FORHOLD A - Det bør særlig nevnes at endring i skattereglene kan få tilbakevirkende kraft; SKATTEMESSIGE FORHOLD Nedenfor gis en generell beskrivelse av skattemessige forhold som er relevante ved tegning, besittelse og realisasjon av bankinnskudd for investorer bosatt eller hjemmehørende i Norge. Beskrivelsen er en generell orientering, basert på gjeldende norsk skattelovgivning, som kan bli endret. Den tar ikke sikte på å være noen uttømmende juridisk eller skattemessig rådgivning rettet mot den enkelte investor. Potensielle investorer anbefales å rådføre seg med sine egne profesjonelle rådgivere. Skattegrunnlag og satser kan forandre seg. Skattesatsene som nevnes her, er de som gjelder på tidspunktet for tilbudet og vil avhenge av den spesifikke situasjonen til investor. Det er ingen garanti for at skattemessige og regulatoriske klassifiseringer av investeringen ikke kan endre seg i løpet av investeringsperioden. Endringer i skattereglene kan få tilbakevirkende kraft. Dersom slike endringer skulle inntreffe kan de medføre negative konsekvenser for investor. BESKATNING AV AVKASTNING Indekslinket avkastning på bankinnskuddet betraktes som rente, og beskattes som alminnelig inntekt med 28 % uavhengig av om investor er en privatperson eller et selskap. Avkastningen vil være skattepliktig når investor har fått en ubetinget rett til den. Finansdepartementet har uttalt at ved bruk av innlåsingsklausul (lock-in) vil investor få en ubetinget rett til avkastningen på innlåsingstidspunktet, forutsatt at denne er utformet slik at en økning i indeksen et år ikke kan tapes ved en nedgang i indeksen et senere år. I slike tilfeller vil avkastningen garantert ved innlåsingsklausul (lock-in) være skattepliktig på innlåsingstidspunktet, selv om investor ikke har rett til utbetaling av avkastningen før ved bindingstidens utløp. Dersom innskyter er garantert en rente ved å binde et innskudd for en bestemt periode, skal investoren anses å ha fått et ubetinget krav på renten først i det år bindingstiden utløper. GEVINST OG TAP PÅ BANKINNSKUDDET Tap på bankinnskuddet er kun fradragsberettiget dersom bankinnskuddet innehas som ledd i investors virksomhet. Et tap på bankinnskuddet kan oppstå fordi enkelte kostnader må aktiveres, jf. nedenfor. Gevinst på bankinnskuddet regnes som rente, og er derfor skattepliktig som beskrevet ovenfor. KOSTNADER - TEGNINGSPROVISJON OG AVBRUDDSKOSTNADER Kostnader forbundet med tegning eller et eventuelt brudd på bindingstiden for et finansielt instrument må som hovedregel aktiveres som ledd i det finansielle instrumentets skattemessige inngangsverdi. Siden tap på bankinnskudd som ikke innehas som ledd i virksomhet ikke er fradragsberettiget (se ovenfor), vil aktivering i slike tilfeller innebære at kostnadene overhodet ikke kommer til fradrag. Finansdepartementet har imidlertid uttalt at tegningsprovisjon bør betraktes som en fradragsberettiget kostnad som i utgangspunktet kommer til fradrag ved innløsningen av innskuddet. Dersom avkastningen på bankinnskuddet er garantert gjennom innlåsingsklausul (lock-in) utformet slik at en økning i indeksen et år ikke kan tapes ved en nedgang i indeksen et senere år, vil avkastningen være skattepliktig på innlåsingstidspunktet (se ovenfor). I slike tilfeller har Finansdepartementet uttalt at investoren kan trekke fra en forholdsmessig andel av tegningsprovisjonen. Slikt forholdsmessig fradrag vil også kunne innrømmes for perioder hvor det på grunn av en manglende positiv utvikling i den aktuelle indeksen ikke påløper en skattepliktig avkastning. Ifølge uttalelser fra Finansdepartementet skal eventuelle avbruddskostnader tas i betraktning ved beregning av gevinst eller tap på innskuddet. Dette innebærer at slike kostnader bare vil være fradragsberettigede dersom bankinnskuddet innehas som ledd i virksomhet. SKATT PÅ NETTOFORMUE Verdien av bankinnskuddet ved utgangen av hvert inntektsår skal inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue. Aksjeindeksert innskudd verdsettes til pålydende verdi, med tillegg av eventuell kreditert avkastning på innskuddet. Marginalskattesatsen på formue er for tiden 1,1 %. Aksjeselskaper og lignende selskaper har ikke plikt til å svare formuesskatt. INNRAPPORTERING Investoren bør forsikre seg om at avkastningen er medtatt i selvangivelsen når investoren har fått en ubetinget rett til den (se ovenfor), og at tap på bankinnskuddet er medtatt i den grad dette er fradragsberettiget. Investoren bør også forsikre seg om at verdien av innskuddet er medtatt i investorens skattepliktige formue i selvangivelsen. DOKUMENTAVGIFT OG MERVERDIAVGIFT Det påløper ingen dokumentavgift eller tilsvarende avgift eller merverdiavgift ved innskudd eller uttak av bankinnskudd. Det bør særlig nevnes at endring i skattereglene kan få tilbakevirkende kraft. B Godtgjørelsesmekanisme Oak Capital og underdistributører som Oak Capital benytter seg av mottar godtgjørelse basert på en % av det samlede Innskuddsbeløpet og dette blir fastsatt etter utstedelsesdagen for produktet. Dette beløpet er allerede satt inn som faktor i tabellen under overskriften 1 B - prosentvis fordeling av det innbetalte beløpet i bankinnskuddets forskjellige deler ovenfor. Oak Capital og Oak Capitals underdistributører vil også motta provisjoner som vist i Markedsføringsmaterialet. Til det overstående kommer Oak Capital og Oak Capitals underdistributører å motta godtgjørelse fra Banken for formidling av lån til finansiering av investeringen i produktet. Denne godtgjørelsen er basert på det samlede lånebeløpet og er allerede satt inn som faktor i de rentevilkår som angis i gjeldsbrevet. Oak Capital og dennes underdistributører har derfor et insentiv til å legge til rette for investeringer i produktet.

9

10

CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 2 gjennomføres er det viktig

Detaljer

CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole MultiStrategy Akselererende Vekst 2 gjennomføres er

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VINN-VINN RUSSLAND 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VINN-VINN RUSSLAND 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VINN-VINN RUSSLAND 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Vinn-Vinn Russland 2 gjennomføres er det viktig at investor setter seg inn

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

VINN-VINN RUSSLAND 2. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB

VINN-VINN RUSSLAND 2. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VINN-VINN RUSSLAND 2 Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Vasilijkatedralen (Russland) Russland < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 Invester kapitalsikret i vekstmarkedenes sterkeste økonomier Taj Mahal (India) India, Kina < Løpetid 5 år < Tegningskurs 100 prosent < Eksponeringsgrad

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

ØST-EUROPA/ LATIN-AMERIKA AKSELERERENDE VEKST 7

ØST-EUROPA/ LATIN-AMERIKA AKSELERERENDE VEKST 7 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB ØST-EUROPA/ LATIN-AMERIKA AKSELERERENDE VEKST 7 Invester kapitalsikret i vekstmarkedenes sterkeste økonomier Rio De Janeiro (Brasil) Øst-Europa, Latin-Amerika < Løpetid 5 år

Detaljer

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

Pliktige opplysninger Vekstsertifikat High Yield Bonds 1

Pliktige opplysninger Vekstsertifikat High Yield Bonds 1 Pliktige opplysninger Vekstsertifikat High Yield Bonds 1 Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Finanstilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 Stor eksponering. Liten innsats. Kina < Løpetid 1 år < Investeringsbeløp 7 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende beløp 100 000 kr per vekstsertifikat

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2

MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 Invester kapitalsikret i verdens ledende hedgefond Hedgefond < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Eksponeringsgrad ved start 100 prosent < Minsteavkastning

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Tegningsperiode: 14. januar 1. februar 2008 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Med en investering i DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 kan du få avkastning

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler Gjelder f.o.m. 31.03.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering - Oppgjørssentraler Innhold Innhold Om rapporteringen...3

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT INDIA/KINA 8

VEKSTSERTIFIKAT INDIA/KINA 8 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT INDIA/KINA 8 Stor eksponering. Liten innsats. India, Kina < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 14 500 kr per vekstsertifikat < Pålydende beløp 100 000 kr per vekstsertifikat

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Kontoåpningsperiode: 2. januar 10. februar 2006 Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Valutamarkedet

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til utviklingen for OBX-indeksen fra 20. desember 2010 til 6. januar 2011 ISIN: NO 001

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT INDIA/KINA

VEKSTSERTIFIKAT INDIA/KINA CRÉDIT AGRICOLE VEKSTSERTIFIKAT INDIA/KINA Stor eksponering. Liten innsats. India, Kina < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 15 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende beløp 100 000 kr per vekstsertifikat

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 KONTOAVTALE Del B Særvilkår for Bankinnskudd med Aksjeavkastning DnB AksjeKupong 2003/2008 1. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT ØST-EUROPA/ LATIN-AMERIKA 5

VEKSTSERTIFIKAT ØST-EUROPA/ LATIN-AMERIKA 5 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT ØST-EUROPA/ LATIN-AMERIKA 5 Stor eksponering. Liten innsats. Øst-Europa, Latin-Amerika < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 15 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r Her finner du generell informasjon om renteswapper som kan handles i Danske Bank. Renteswapper og swapsjoner kan inngås som OTC-handler

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av CHF mot NOK ISIN NO 001 0588056 Tegningsperiode: 15. - 17. september

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Middels Lav Risiko Høy - Få en eksponering mot det amerikanske eiendomsmarkedet - Få med deg 150 % (indikativt) av den eventuelle styrkelsen av underliggende

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PARVEST AGRICULTURE (USD)

PARVEST AGRICULTURE (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder

Detaljer

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

PARVEST CONVERGING EUROPE

PARVEST CONVERGING EUROPE Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 2029

Markedswarrant BRIC nr 2029 Markedswarrant BRIC nr 2029 SISTE TEGNINGDAG 30. OKTOBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 2029 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 1985

Markedswarrant BRIC nr 1985 Markedswarrant BRIC nr 1985 SISTE TEGNINGDAG 3. SEPTEMBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 1985 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer