Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund"

Transkript

1 Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt 2015 Februar 2015

2 Forord Dette forprosjektet er gjennomført som ein del av det avsluttande hovudprosjektet i sjette semester ved Høgskulen i Førde. Prosjektet er ei vidareføring av prosjektet gruppa hadde i femte semester. Der såg vi på om det var interesse i marknaden for automatisering av innsjekking på campingplass. Denne rapporten er ei vidareføring av det prosjektet. I denne rapporten har vi satt rammene for korleis hovudprosjektet skal gjennomførast. Totalt har vi 500 timar pr. student. I rapporten ser vi på korleis vi skal løyse det praktiske og kva løysing vi går for. For å styre prosjektet, har vi og jobba med å redusere risiko i prosjektet gjennom analyser og risikovurderingar. Vi vil takke Joar Sande som er vår rettleiar for samarbeid og tilbakemeldingar. Prosjektgruppa består av: Roy Arve Hetle Prosjektleiar Eivind N. Inderøy Teknisk Sander Falkenstein Nettside Jens Førsund Teknisk og risiko I dette prosjektet er Joar Sande rettleiar og sitter i styringsgruppa. Førde Roy Arve Eivind N. Sander Jens Hetle Inderøy Falkeinstein Førsund 1

3 2. Innhaldsliste Forord Innhaldsliste Samandrag Innleiing Plan for hovudprosjekt Ansvarsfordeling Milepælar og oversikt over tidsbruk Økonomi Nettside Teknisk løysing Usikkerheit Risikovurdering SWOT-Analyse Konklusjon Hovudmål Delmål Ordliste Figur og Tabelliste Referanse Vedlegg

4 3. Samandrag Formålet med rapporten er å setje ramma for hovudprosjektet våren For å lette innsjekking ved campingplassar ønska vi å utvikle ei programvare som skal kunne installerast og driftast på campingplassar. Formålet er å gjere dagen lettare for turistane som er på jakt etter ein plass å overnatte. I tillegg har vi og sett på funksjonar vi kan utvide systemet med. Vi skal ha fokus på å få tilbakemelding frå publikum, slik at vi får eit mest mulig brukarvennleg system. Det er derfor eit mål å lage ein teststasjon som kan synast fram til campingplassar og andre interesserte. I rapporten har vi laga ei grovskisse av utforminga på programvaren som syner korleis vi har tenkt at den kan sjå ut. Dette er ei løysing som vi tenkjer er lettvint og brukarvennleg for den brukargruppa vi søker. Vi har gjennom prosjektet i haust [1] og etter samtale med campingplassar danna oss den utforminga som er synt i rapporten. Sjølve algoritmen blir satt saman ved hovudprosjektstart. 3

5 4. Innleiing Som hovudprosjekt for våren 2015 har vi valt å utvikle ein programvare for automatisert innsjekking ved campingplass. Grunnlaget for dette valet kom frå at vi hausten 2014 hadde eit prosjekt om prosjektstyring i faget «Ingeniørfagleg systememne». Der kom gruppa fram med ideen om å automatisere innsjekking ved campingplass. Under prosjektet kartla vi interesse og behov i marknaden der konklusjonen vart at det ikkje fanst tilsvarande system, samt at tilbakemeldingane på behovet for eit slikt produkt var gode. Derfor meinte vi at dette var eit godt utgangspunkt for vidare arbeid. [1] I haust henta vi også inn prisar på det utstyret vi meinte det var behov for etter vurderingar saman med to campingplassar. Når vi var ferdige med prosjektet bestemte vi oss for å ta arbeidet vidare til bacheloroppgåve. [1] For å gjennomføre prosjektet var vi nøydt til å setje avgrensingar i forhold til tid og økonomi. Vi er fire personar på gruppa. Vi vil i dette forprosjektet legge grunnlaget for kva hovudprosjektet skal innehalde og korleis arbeidet skal fordelast mellom oss fire og kva avgrensingar vi skal setje. 4

6 5. Plan for hovudprosjekt I dette hovudprosjektet skal vi utvikle ein software for automatisert innsjekking på campingplassar. Vi har estimert timar utifrå erfaring vi har frå lab-øvingar i programmering og tidlegare prosjekt. I løpet av prosjektet skal vi utvikle ein prototype som vi kan demonstrere for campingplassar. Vi hadde eit prosjekt hausten 2014 der vi prøvde å kartlegge interessa for eit slikt produkt. Mange var interesserte i å prøve ut eit slikt produkt. [1] Vi fekk ikkje finansiering til å utvikle eit fullskala system, prisen på dette ligg mellom [1] Vi trur at ved å utvikle ein software som viser korleis storparten av systemet fungerer, vil på sikt gjere det enklare å få med seg investorar. Utan oppdragsgivar står vi friare til å utvikle dette ilag med fleire aktørar og kan legge til funksjonar som vi ønskjer Ansvarsfordeling Figur 1 Viser organisasjonskart 5

7 For å sikre kvalitet på arbeidet blir det delt opp i ulike ansvarsområder. Vi vil organisere gruppa som eit reelt prosjekt i arbeidslivet. For å sikre at alle får god innsikt og god fagleg utvikling i prosjektet, skal alt som blir gjort av programmering og undersøkingar dokumenterast. Prosjektleiar Roy Arve Hetle er ansvarlig for møteinnkalling og klargjering av møter, han skal og passe på at vi held framdriftsplanen i prosjektet. Prosjektleiar har hovudansvaret for å setje saman den skriftlege rapporten og i tillegg til dette har prosjektleiar ansvar for å setje opp budsjett og føre rekneskap. Tidlegare erfaring viser at vi får dårlig flyt i rapporten og at vi har for mykje fokus på å få til prosjektet og for lite fokus på dokumentering. Alle i gruppa skal levere statusrapport kvar veke slik at prosjektleiar har oversikt, og kan få alt inn i hovudrapporten etter kvart som ein ferdigstiller dei ulike delane. Sander Falkenstein er ansvarlig for å utforme nettside. Her skal viktige dokument leggast ut i samsvar med prosjektbeskrivinga. Gruppa vil i tillegg legge ut oppdatering når viktige mål er nådd og legge ut korte rapportar etter kvart som arbeidet går framover. Sander skal i tillegg bidra til utvikling av programvaren. Gruppa har bestemt at Jens og Eivind har hovudansvar for utvikling av programvaren, men det vert lagt opp til at alle skal delta i dette arbeidet. Programmering er den delen som er lagt inn med mest timar i prosjektplanen. Dette er berre eit utgangspunkt for prosjektet, alle i gruppa skal rapportere inn til prosjektleiar. I tillegg kan det bli justeringar på arbeidsoppgåvene etter kvart som prosjektet er i gang. Styringsgruppa er samansett av alle medlemmane i prosjektgruppa i tillegg til Joar Sande som og fungera som rettleiar. Styringsgruppa skal halde møte kvar fjortande dag for å kontrollere at prosjektgruppa held framdriftsplanen. 6

8 5.2. Milepælar og oversikt over tidsbruk Vi har utarbeid Gantt-skjema og eit timefordelingskjema som vi skal styre etter. Dette er for å ha kontroll på fristar og med timeforbruk på dei ulike delane av prosjektet. Tabell 1 Viser viktige datoar i prosjektet Oppgåve Frist Forprosjekt Oppstart Hovudprosjekt Etter godkjent forprosjekt Status framføring Innleveringfrist hovudprosjekt Framføring hovudprosjekt Nettside ferdig Rapport Forprosjekt Programmering Design Testing Status framføring Feilretting slutt test Reservetid rapport nettside Presentasjon Bacehelor Figur 2 Viser Gantt-skjema for hovudprosjektet 7

9 Som ein ser frå figur 2, har vi satt oss mål om å bli ferdig med å utvikle programvaren tidleg. Dette er for å ha god tid til å teste den ut og å gjere eventuelle forbetringar og endringar. Vi har delt opp prosjektet i ulike delar med interne fristar slik at gruppa til ei kvar tid har arbeidsoppgåver som skal fokuserast på (sjå vedlegg 1.). Reservetid rapport 4 % Feilretting 5 % Status framføring 2 % Testing 2 % Design 5 % slutt test 3 % nettside 4 % Timar Programmering 34 % Presentasjon Bacehelor 3 % Rapport 33 % Forprosjekt 5 % Figur 3 Viser timefordeling i prosent. Vi har stipulert 2068 timar til prosjektet 5.3. Økonomi På den økonomiske sida har vi tidlegare forklart at vi står åleine og det gjer oss svakare økonomisk. Skulen har lova å gå inn å dekke store delar av utgiftene til utstyr som vi har behov for under prosjektet. Det vi har størst behov for er ein berøringsskjerm som skal brukast som HMI. I tillegg skal vi reise ut å vise fram prototypen til fleire campingplassar. Vi har sett opp dette budsjettet for å få dekka dei viktigaste komponentane. Vi har fått løyve til å låne minibankterminal av Akutten studentkro. Tabell 2 Budsjett for hovudprosjektet Budsjett Inntekter Utgifter HMI(skjerm) Reise Støtte frå skulen 9550 Totalt Resultat 0 8

10 6. Nettside Prosjektgruppa skal som del av forprosjektet opprette ei nettside som skal oppdaterast og vedlikehaldas parallelt med framgangen i prosjektarbeidet. På nettsida vår skal det leggast ut prosjektbeskriving, forprosjektrapport, pressemelding, plakat og sluttrapport. Vi vil også legge ut informasjon om kva gruppa jobbar med undervegs. Gruppa har utnemnt Sander som ansvarleg for heimesida. Han utformar sida, får den opp å gå på internett, vedlikeheld og oppdaterer den under prosjektperioden. Når det kjem til utforming av nettsida, har vi tatt i bruk Wordpress. Det er eit gratis publiseringsverktøy med fokus på utsjånad, nettstandardar og brukarvennlegheit. For å kunne utvikle ei nettside i Wordpress lokalt, hadde vi bruk for ein lokal webserver. Der er det fleire gratisprogram vi kan velje mellom, til dømes XAMP,WAMP og LAMP. Sidan vi gjorde oss kjend med XAMP 5. semester har vi valt å bruke dette programmet. Når vi brukar Wordpress er det ikkje nødvendig å skrive verken PHP eller html -kodar, men om ein vil lage heilt eigne menyar, eller widgetar (miniprogram som arkiv, kalender osv.) så er det fullt mulig å kode sjølv. Då vi fekk domenenamnet til heimsida vår, eksporterte vi heimesida vi lagde på en lokal Wordpress-konto til ei XML-fil. Denne fila importerte vi til den nettbaserte Wordpresskontoen, som vart oppretta når domenenamnet var tilgjengeleg for oss. Både passord og brukarnamn fekk vi på e-post av Knut Erling Øien. 9

11 7. Teknisk løysing Programvaren skal programmerast i Java ved hjelp av ein plattform som heiter Netbeans, for å lage dei visuelle skjermbilda vil vi bruke JavaFX. Dette er program vi har brukt gjennom utdanninga vår på HiSF så vi har alle ein del erfaring med det. Det skal opprettast kommunikasjon til ein bankterminal slik at det blir mulig å betale for det alternativet som kunde har valt. Programmet skal lagast slik at det blir lett å redigere og legge til nye element, slik kan vi justere det til fordel for dei ulike campingplassane. Vi skal også kunne installere det ferdige produktet på ein pc som har Windows-operativsystem for så å sette opp ein teststasjon på skulen. Ved hjelp av den teststasjonen kan vi prøve ut grensesnittet på personar som ikkje har kjennskap til programmering, og få ei tilbakemelding på brukarvennlegheit. Dette er viktig i ein testfase. Figur 4 Viser døme på teststasjon vi kan bruke for å få tilbakemelding Grensesnittet skal vere enklast mulig for brukar, og skal vere tilgjengelig på fire språk Norsk, Engelsk, Polsk og Tysk. Språkvala vi har valt er på bakgrunn av turistgruppa i Noreg, vi føler det er dei fire hovudgruppene av språk som blir brukt. Sidan brukargruppa vår strekk seg i alt frå barnefamiliar til eldre brukarar har vi satt som mål at systemet skal vere "barnevennleg", det vil sei at det skal vere enkelt i bruk og opplyst med fargar, bilde og tekst som blir lett forstått. 10

12 Vi har laga ei grovskisse av systemet som vi skal gå ut ifrå. Sjølve algoritmen på korleis programmeringa skal gå føre seg skal vi sette saman ved prosjektstart. Vi kom fram til tre forskjellige innsjekkingsmoglegheiter med muligheit for å legge til fleire. Vi har basert vala på det som campingplassar brukar, og det har hovudsaklig vore hytte, bubil og telt. Figur 5 Viser første side med fire språkval Figur 6 Viser andre side med val av type innsjekking og om det er ledig 11

13 Figur 7 Viser tredje side, her under val "telt", og korleis ein kan velje plass ved hjelp av kart. Kartet her er over Kjørnes Camping frå Google maps Figur 8 Viser fjerde side og val av lengde på opphaldet Figur 9 Viser femte bilde og den sida som kommuniserer med bankterminal 12

14 Figur 10 Viser sjette side der ein ser kvittering med muligheit for å skrive ut For å ikkje gå over timebruken vi har fått tildelt måtte vi avgrense oppgåva som vist over. Men om vi ligg bra an i forhold til tidsbruk så har vi sett opp nokre moment vi kan utvide med: Utskrift av nøkkel(til dømes kort/brikker med NFC for opning av hytter og bom) Kommunikasjon med sensorar for heving/senking av bom Kommunikasjon med eksisterande databasar for nettregistrering Mobilapplikasjon(Innsjekking med telefon og nettbrett) Virtuell modell som syner samarbeid mellom program og utstyr på campingplassen. Administratormodus for eigar med statistikk, logg etc. 13

15 8. Usikkerheit For å få oversikt over dei elementa av usikkerheit, eller risiko, med gjennomføring av prosjektet vårt, har vi valt å sette fokus på usikkerheit allereie i forprosjektet. Vi starta med ei idémyldring på farar og fallgruver, dette var mykje basert på eigen erfaring med tidlegare prosjektarbeid. Vi har også brukt ein del av punkta frå prosjektet hausten [1] 8.1 Risikovurdering Vi sette opp farane i ein tabell (sjå tabell 3) med sannsyn for at det inntreff og konsekvens om det skulle inntreffe, begge på ein skala frå 1 til 5. Produktet av dette utgjer kor mykje elementet trugar prosjektet vårt. Det vart nødvendig å sette ei grense for kva nivå vi skulle sette i gang tiltak og ikkje. Vi valde å sette grensa for produktet på 9, då dette såg ut som ein naturleg inndeling i forhold til dei elementa vi hadde i tabellen vår (sjå tabell 3). For dei elementa med produkt over 9 laga vi tiltak for forbetring, og rekna ut eit nytt produkt. I somme tilfelle kan ei løysing rette opp fleire faremoment, medan andre element treng fleire løysingar. Det er sjølvsagt ikkje alle farar og trugsmål ein veit om og kan forberede seg på. Det er derfor viktig at ein er open for å risikovurdere element som kjem til etter kvart i prosjektarbeidet. Dei elementa av fare som ikkje utgjorde sum over 9 såg vi ikkje på som reelle farar. Men spesielt dei elementa med høg faktor av konsekvens og lite sannsyn, kan være skumle om dei først inntreff. Derfor er det viktig at vi veit om dei på førehand. Tabell 3 Utdrag frå risikoanalyse Utfordring Sans 1-5 Kons 1-5 Sum Tiltak nr Ny sans Ny kons Ny sum For lite tid a Tekniske problem med innlevering b Feil mann/verktøy på oppgåva c Økonomisk ugjennomførbart prosjekt Tiltak nr. a b c Tiltak for forbetring Begynne tidlig med faste møter og klare arbeidsmål Sette av tid til å levere tidelgare en fristen Må være klare på oppgåvene og være opne for å bytte på roller, hyppige statusmøter 14

16 Tabell 3 viser eit utkast av risikoanalysa vår, fullstendig analyse kan ein sjå som vedlegg 2. Vi ser av denne risikoanalysa at orden i dokument og god loggføring løyser mange av utfordringane våre. Det er også viktig for oss at vi har profesjonelle møter og at vi i samarbeid kjem fram til klare arbeidsoppgåver og ansvarsområde. Dette hjelper oss til å holde fokus på kva som skal gjerast, og har milepælar å nå slik at vi ikkje utsett ting for mykje. For å få rapporten på eit profesjonelt nivå er vi nøydt til å bruke eksterne resursar på korrekturlesing. I dette kapittelet har vi basert ein del av metodane våre på NTNU sin Concept rapprot nr. 12 frå NTNU [2]. Mykje av arbeidet er også basert på rapport for Sjølvstyrt camping 2014 [1] 8.1 SWOT-Analyse Som ein del av produktutviklinga har vi laga ei SWOT-analyse (sjå vedlegg 3.) som tek føre seg framtidsutsiktene til produktet. Ved å sette opp stikkord i forhold til produktutviklinga i eit slikt skjema kan får vi kategorisert kva som er mogelegheiter, svakheiter, styrkar og truslar. Kunnskapen om SWOT-analyse er i stor grad basert på Concept rapport nr. 12 frå NTNU [2] Etter kvart som utviklinga er i gang gjeld det å fokusere på styrkane våre og utnytte mogelegheitene så mykje som råd er. Truslane må vi prøve å unngå så godt som vi klarar og svakheitene våre må vi prøve å snu eller nøytralisere. Fleire av svakheitene lar seg løyse allereie i risikovurderinga. 15

17 9. Konklusjon Vi har avgrensa hovudmålet vårt til å lage ein programvare for ein innsjekkingsautomat, i staden for ein automat i full skala. Slik kan vi halde utviklingskostnadane nede og samtidig få brukt erfaringa vår med programmering mest mogeleg. Vi føler at betalingsløysinga er ein essensiell del av automaten, derfor er dette det einaste fysiske grensesnittet vi vi skal ha med i tillegg til datamaskina som programvaren køyrer på. Vi har mange idear og tankar om kva som kan leggast til systemet om tida strekker til, det er derfor viktig for oss å lage eit software som frå starten av er enkelt å utvide eller endre på. Forprosjektrapporten er skriven som ein plan på prosjektet vidare, her finn ein grovskisse og plan på teknisk løysing, organisering av gruppa, risikovurdering og usikkerhetsanalyse på produktutviklinga. Det er også oppretta ei nettside for prosjektet som del av forprosjektet Hovudmål Å prosjektere og utvikle eit software for bruk i sjølvbetjent innsjekkingsautomat på campingplass 9.2. Delmål - Utvikle Software for prototypen - Gjere programvaren enkel å oppdatere, slik at nye funksjonar enkelt kan leggast til - Lage eit brukarvenleg grensesnitt - Opprette og vedlikehalde nettside - Prototypen skal ha funksjonar for bestilling direkte på campingplassen - Halde fokus på risikostyring - Utvikle systemet basert på tilbakemeldingar frå dei campingplassane vi har samarbeid med tidlegare - Lage ein teststasjon for utprøving av software 16

18 10. Ordliste Netbeans - Plattform der vi programerar JAVA for å utvikle program JavaFX - Plattform i Netbeans der ein kan nytte JAVA-kode for å lage program Grensesnitt - Korleis brukaren kan kommunisere med programmet NFC - Near Field Communication, kommunikasjon ved hjelp av radiobølger over korte avstandar HMI - Human machine interface, tilgangspunkt mellom menneskje og maskin 11. Figur og Tabelliste Tabell 1 Viser viktige datoar i prosjektet... 7 Tabell 2 Budsjett for hovudprosjektet... 8 Tabell 3 Utdrag frå risikoanalyse Figur 1 Viser organisasjonskart... 5 Figur 2 Viser Gantt-skjema for hovudprosjektet... 7 Figur 3 Viser timefordeling i prosent. Vi har stipulert 2068 timar til prosjektet... 8 Figur 4. Viser døme på teststasjon vi kan bruke for å få tilbakemelding Figur 5:Viser første side med fire språkval Figur 6:Viser andre side med val av type innsjekking og om det er ledig Figur 7: Viser tredje side, her under val "telt", og korleis ein kan velje plass ved hjelp av kart. Kartet her er over Kjørnes Camping frå Google maps Figur 8: Viser fjerde side og val av lengde på opphaldet Figur 9: Viser femte bilde og den sida som kommuniserer med bankterminal Figur 10: Viser sjette side der ein ser kvittering med muligheit for å skrive ut Referanse [1] E. I. R. A. H. S. F. Jens Førsund, «Sjølvstyrt Camping,» HISF, Førde, [2] O. T. J. T. M. V. H. I. J. Kjell Austeng, «Usikkerhetsanalyse og metoder,» Concept-programme,tInstitutt for bygg, anlegg og transport,ntnu, Trondheim,

19 13. Vedlegg Vedlegg 1 arbeidsplan for Hovudprosjekt Oppgåver start dato slutt dato varigheit dager Timar Rapport Forprosjekt Programmering Design Testing Status framføring Feilretting slutt test Reservetid rapport nettside Presentasjon Bacehelor

20 Vedlegg 2 usikkerheitsanalyse Utfordringar Sans 1-5 Kons 1-5 Sum Tiltak Ny sans Ny kons For lite tid a Tekniske problem med innlevering b Feil mann/verktøy på oppgåva c Økonomisk ugjennomførbart prosjekt Ingen ledige grupperom d Teknisk svikt, pc osv e Vekkheft av andre f Arbeid blir utsatt for lenge a Fristar blir glømt/oversett g Feil/dårleg tilbakemelding frå styringsgruppa Større utfordringar en venta (java) h Manglande element i risikovurdering i Feil fokus på oppgåva a,c Viktig informasjon blir rota vekk a,e Manglar viktige element i rapport e,k Dårleg korrektur k For lite faglig tyngde i rapport j,l For dårlig forklart tekniske ting k Manglande dokumentasjon på kva vi har gjort e,j For høgt fokus på arbeid kontra rapport j,m Vanskeleg å få konstruktive tilbakemeldingar frå faglærar n Sabotasje frå andre Problem med opphavsrett på bilde ect Folk lagrar i same dokument på same tid o Dårleg kommunikasjon i gruppe gjer til at fleire jobbar med det same c Tar på oss meir enn vi har tid til h For mykje anna skulearbeid Problem med barn p Alvorlig Sjukdom i gruppa p Alvorlig ulykke i gruppa p Frivillig arbeid blir prioritert framfor prosjekt Folk møter ikkje på prosjektmøte q,r Sein kveld på akutten For lite dokumentert dagbok/timeliste j Sjukdom i nær familie p Dødsfall i nær familie p Ny sum 19

21 Vedlegg 2 usikkerheitsanalyse fortsetter Tiltak a b c d e f g h i j k l m n o p q r Begynne tidlig med faste møter og klare arbeidsmål Tiltak for forbetring Sette av tid til å levere tidelgare en fristen Må være klare på oppgåvene og være opne for å bytte på roller, hyppige statusmøter Booke rom tidleg, og sjå på andre mulige stader å arbeide Ta bakcup av dokument ofte, huske å lagre, alt skal lagrast på dropbox Bruke grupperom og kveldar mest mogeleg Gruppeleiar har ansvar for å dagleg halde seg oppdatert på fronter Avgrense oppgåva frå starten av og ha muligheiter for utviding Risiokovurderinga er open for endring under heile prosjektet Kvar enkelt skal føre timeliste og dagbok for kvar dag noko er gjort Rapporten skal korrekturlesast av fleire uavhengige og utanforståande Sette fokus på det faglege, skrive rapport for å beskrive produktet Satt av tid til rapport, ein person har hovudansvar for rapport Gi beskjed til faglærar om kva vi vil ha tilbakemelding, bruke andre en faglærar i tillegg Vi skal sjå på andre muligheiter, Google docks. Om ikkje må opning av dokument avtalast vere fleksible på tid for møte og arbeid. Førde dagbok og timelister slik at det er enkelt for andre og ta over om det trengs Alle må føle ansvar for prosjektet, PL er ansvarlig for å kalle inn til møter! Om nokon er meir enn 20 min. sein til oppsett tid, må han spandere kaffi den dagen 20

22 Vedlegg 3 SWOT-analyse Indre forhold Ytre forhold Fleksibilitet i produktet Styrker Behov for produktet Muligheiter Positivt Mogelegheit for avgrensing Produktet skal ha muligheit for å enkelt kunne utvides Gode Gratis produktutvikling Vi er ikkje avhengige av økonomisk overskot Byggjast ved hjelp av gratis programvare (netbeans etc) SW har låge kostnader etter utvikling Vi kan byggje vidare på andre system som allereie eksisterer tilbakemeldingar frå marknaden Er vi utan konkurranse? Kan vi få til eit krav, eller ønske frå myndigheitene om slikt produkt? Kan vi få økonomisk støtte? Vi ønskjer at kunden kan tene på å kjøpe produktet, økonomisk og/eller i form av fritid. Ha tru på det vi gjer, visjonar, vil sjå resultat muligheit for å kople til online? God planlegging, Hyppige statusmøter, Kvalitetsikring Muligheit til å justere prosjektet etter kvart God skriftleg dokumentasjon lettare å selje et produkt når vi har fungerande sw. mykje teknisk kompetanse i gruppa gruppa har interesse for produktet drivkraft i karakter fleksibelt produkt Godt samarbeid, føler seg trygg på gruppa, nær kontakt på fritida one of a kind norske folk bak produktet fokus på kunde heile tida verda blir meir og meir teknologisk kan tilpassast til ulike kundar Tilgang på sterk kompetanse i lærarar muligheit for teststasjon svak kronekurs, auke av turistnæring 21

23 Vedlegg 3 SWOT-analyse fortsetter Svakheter Truslar Negativt Vi kan bli for einspora og låse oss til løysingar som kanskje ikkje er optimale Tidsramma blir for lita for å gjennomføre prosjektet Om vi ikkje klarar å lage ein fungerande prototype Underkjent forprosjekt Feil fokus under produktutvikling, lagar noko vi ikkje treng vanskelig å lage fint design vanskelig å bli fornøgd med eige resultat fare for at ting går treigt i SW vi har ingen pris på full skala system lite erfaring lite som skal til for å felle bedrifta når vi er ferdig med Bachelor kjem vi til å gi oss Markedet ønskjer eit anna produkt en det vi gjer. Lover og reglar jobbar oss imot Nokon stel ideen vår Negativitet i marknaden Ikkje behov i marknaden Eksisterer det eit tilsvarande eller konkurrerande produkt? Behov for support / oppdateringar useriøst med studentar Hisf-domene som ikkje når ut til folk ikkje interessert i å legge så mykje pengar i det sjølv blir det for avansert for eldre vi er nøydt til å kjøpe en del ting av andre leverandører 22

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS Prosjektbeskriving Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag

Detaljer

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 1.0 Prosjekt/tittel: brøl, heimebrygga øl 2.0 Deltakarar: Kevin Alexander Østerhus, Guro Huus, Mikal Berge og Torbjørg Huus 3.0 Dato/signatur: 15.01.15 4.0 Bakgrunn/Problemstilling:

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Sluttrapport Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste 03.06.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status Møtedato: 30/01-15 kl 13.40 14.20 Stad: Møterom Svultingen, Energihuset, Sunnfjord Energi.

Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status Møtedato: 30/01-15 kl 13.40 14.20 Stad: Møterom Svultingen, Energihuset, Sunnfjord Energi. Desse møtte: Kurt Gjesholm - Ansvarleg rettleiar Nils Westerheim - Prosjektansvarleg Joar Sande - Rettleiar Sigvart Hatlestad - Prosjektleiar Ove Ingvar Feidje Referent: Ove Ingvar Dato: 30/1-15 Sakliste

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Netcan Utvikling. Forretningsplan

Netcan Utvikling. Forretningsplan Netcan Utvikling Forretningsplan Netcan Utvikling 2 Innhald INNHALD... 2 SAMANDRAG... 3 PRODUKTKONSEPT... 4 PROBLEMBESKRIVELSE... 4 STATUS PÅ TEKNOLOGI... 4 PLANLAGT UTVIKLINGSLØP... 4 INNOVASJONSHØGDE

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

Installasjonsrettleiing

Installasjonsrettleiing Installasjonsrettleiing Legg mappa «RomRes» på server. Mappa «RomRes» skal innehalda filene: RomRes.exe Timer_RomRes.exe RomRes.exe er reservasjonsprogrammet. Timer_RomRes.exe er eit program som vert køyrt

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane Vestlandsforsking-notat nr. 7/2011 Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane - Evaluering av måloppnåing Geir Liavåg Strand og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Lesing er grunnlaget for suksess i neste alle skulefag. Lesesvake elevar får ofte problem med å fullføre vidaregåande skule. Lesesvake vil møte mange stengte dører

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt Legge til brukar Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt 2. Skriv inn Fornamn, Etternamn og Klasse. Dersom programmet

Detaljer

Turstiar i Kvinnherad

Turstiar i Kvinnherad Turstiar i Kvinnherad - eit samarbeidsprosjekt Karen Løvfall Våge prosjektleiar Korleis starta det? Behov for betre informasjon Vanskeleg å finna startpunkt for turar Kor krevande er turane? Parkering?

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR-

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET Det teknisk-naturvitskaplege fakultet (legg inn på alle sidene.. 30.09.2009 INNHALD: 1. INNLEIING... 2 2. TIDSFRISTAR...

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Innhald 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalingar filtrering på brukar 2 4. Forbetra filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer

Detaljer

Kommunikasjonsplan for NAV Sandøy

Kommunikasjonsplan for NAV Sandøy Kommunikasjonsplan for NAV Sandøy NAV-reforma sitt mål: Fleire i arbeid og aktivitet, og færre på stønad Enklare for brukarane og tilpassa brukarane sitt behov Ei heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 Referent Underskrift Roald A Johansen Hensikt: Evaluere SMB-programmet hva er oppnådd Dokumentasjon:

Detaljer

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar.

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar. Lærarrettleiing Kva er b.stem? b.stem er ein digital læringsressurs for skuleklasser. Han er lagd opp som eit rollespel der klassa får rolla som ungdomsrådet i Snasen ein fiktiv, mellomstor norsk kommune.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar.

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Av Ane Landøy og Angela Repanovici Hausten 2007 gjorde Universitetsbiblioteket i Bergen og the Central Library of Transylvania University,

Detaljer

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Status pr. 01.02.08 DELPROSJEKT 1 Norheimsund, Øystese, Ålvik ungdomskular Bakgrunnen for endringar i delprosjekt 1:

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Studentmobilitet. VRI prosjektleiarsamling 17.09.2015 Helge Hustveit

Studentmobilitet. VRI prosjektleiarsamling 17.09.2015 Helge Hustveit Studentmobilitet VRI prosjektleiarsamling 17.09.2015 Helge Hustveit Fornybar energi, bedriftsbesøk i Nordfjord Formålet var å gje studentane kjennskap til ulike bedrifter i fylket som er knytt til fornybar

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Styremøte 8-9. februar i Bergen

Styremøte 8-9. februar i Bergen Styremøte 8-9. februar i Bergen 01/06 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknad 02/06 liste til årsmøtet 2005. Årsmøte startar 31.03 kl. 13:00 og skal vera avslutta til lunsj 01.04. Det

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer