Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR Prosjekt/tittel: brøl, heimebrygga øl 2.0 Deltakarar: Kevin Alexander Østerhus, Guro Huus, Mikal Berge og Torbjørg Huus 3.0 Dato/signatur: Bakgrunn/Problemstilling: Heimebrygging av øl er i den siste tida blitt veldig populært og ein kan stadig sjå i aviser og på nett at dette er ein blomstrande hobby. Brygging er ikkje noko nytt, men den nye generasjonen bryggarar skil seg gjerne frå dei tradisjonelle bryggarane då ein kan sjå at fokuset har endra seg. Det blir lagt mykje vekt på å ha eit noko komplisert system, reinslegheit, ein nyttar seg av mange moderne hjelpemidlar ( gadgets ) og øl som blir brygga skal vere presist i kontur og smak samanlikna med det ein vil oppnå. Ein kan sei at brygging er blitt veldig nerdete. Med den aukande interessa for brygging har markedet endra seg mykje. I dag har ein har tilgang til uendeleg mange malt- og humletypar og ein kan brygge øl frå heile verda. Gruppa ynskjer å utvikle ein delvis automatisert ølbryggingsprosess for eit heimebryggeri. Med dette ynskjer vi å få til ein mest mogleg samanhengande prosess med minimal menneskeleg interferens. Prosjektarbeidet vil vi gjere i samarbeid med Brygging AS avd. Sagvåg. Fordelar med ein meir automatisert bryggeprosess er fleire. Blant anna kan det gi mindre arbeid til bryggaren, ei meir nøyaktig temperaturregulering, vil gi repeterbarheit der ein kan enklare gjenskape «suksess-ølet» frå tidlegare brygging og så er det slikt at dess mindre menneskeleg berøring dess mindre forureining av ølet. Altså, eit enda betre sluttresultat!

2 Ideen har vi fått då ølbrygging er noko vi tykkjer er spanande, vi har noko erfaring med ølbrygging, samt at Brygging AS avd. Sagvåg, ei verksemd som sel utstyr og ingrediensar til ølbrygging, er interessert i å utvikle eit delvis automatisert ølbryggesystem til bruk i verksemda. 5.0 Mål: 5.1 Hovudmål: Automatisering av eit bryggesystem, beståande av blant anna tre kjeler, diverse sensorar, ventilar (aktuator og solenoid), styringsskåp, PC Delmål: - Tavle (dimensjonering og val av utstyr) - Bygge styringsskåp - Programmere logikk - Lage grensesnitt ( Interface ) - Lage database ( for m.a. logg, lagring av metodar/oppskrifter m.m. ) - Testing (utstyr, program, kalibrering ++ ) Gruppa ynskjer å bruke forprosjektet til å spesifisere oppgåva og måla. Spesielt når det gjeld omfanget av databasen då dette kan bli veldig mykje arbeid. 6.0 Rammer: 6.1 Milepæler: Fredag Fredag Onsdag Fredag Onsdag Fredag Innlevering av prosjektbeskrivelse Innlevering av forprosjektrapport Midtvegspresentasjon Innlevering av sluttrapport Presentasjon m/plakat Nettsida ferdigstilt 6.1 Tidsbruk: Veiledande timebruk pr. elev er satt til ca. 500 timar. 6.3 Kostnadar: Det er planlagt minst to turar til Sagvåg kor bryggeriet skal byggast. Gruppa har ein bil til disposisjon, noko som vil redusere reisekostnadane. Gruppa valde å bruke google maps for å berekne avstanden og køyretida. Her fann vi at køyretida var på 5 timar og 27 minutt og køyreavstand på 255 km ein veg. Høgskulen har eit regelverk rundt kva og kor mykje dei dekker. I prosjekthandboka står det at dei normalt ikkje dekker meir enn kr. 1000,- pr.

3 prosjekt for reise og overnatting. Dette må vi avtale med den ansvarleg rettleiar, Joar Sande. Då vi gjekk inn i eit samarbeid med Brygging AS avd. Sagvåg i femte semester, oppfordra dei oss til å finne ut kva utstyr som kunne eigne seg til styring av det nye bryggeriet. Dette resulterte i innkjøp av to Raspberry PI. Etter ein del undersøking og testing så viser det seg at vi manglar ein del tilleggsmoduler, noko som gruppa har tenkt å kjøpe inn i løpet av forprosjektperioden. Desse innkjøpa er óg til privat bruk, verksemda kjøper eigne. 6.4 Prosjektgjennomføring * Vi skal ha møte kvar 14. dag med gruppa. Vi skal skrive møteinnkalling med referat som skal sendast til styringsgruppa, ein statusrapport og ein framdriftsplan for dei neste 14 dagane * Vi skal ha ein prosjektperm og skrive ei prosjektdagbok for arbeidet vi gjer i gruppa * Alle i gruppa skal skrive eigne timelister med beskriving av arbeid for å registrere tidsbruken og kva som vert gjort 7.0 Faser/Oppgåver (Omfang/avgrensing): Vi har i prosjektarbeid i 5. semester jobba med å planlegge Bacheloroppgåva. Vi kom langt med denne planlegginga, men ynskjer å bruke forprosjektet no til å definere oppgåva betre med tanke på kva vi skal jobbe med og avgrensingar.

4 8.0 Organisering: Prosjektgruppa valde å sette opp eit organisasjonskart over dei involverte i prosjektet, vist i figur Dette kan bidra til eit meir oversiktleg prosjekt og samarbeid utover våren. Organisasjonskartet inneheld óg beskrivelse av gruppas ulike hovudoppgåver. Det vil bli fordelt fleire ulike ansvarsområder i løpet av forprosjektet. Oppdragsgjevaren blir AIN, men vi vil samarbeide med Brygging AS avd Sagvåg med Øysten Huus. AIN (Oppdragsgjevar) Brygging AS avd. Sagvåg ved Øystein Huus (Samarbeidspartnar) Joar Sande (Rettleiar) Torbjørg Huus (Prosjektleiar) Guro Huus (Elektronikkansvarleg) Mikal Jansen Berge (Programmeringsansvarleg) Kevin Alexander Østerhus (Programmeringsansvarleg) Figur 8.0.1

5 Kontaktinformasjon for prosjektgruppa: Prosjektgruppa: e-post: Telefon: Torbjørg Huus Guro Huus Mikal Jansen Berge Kevin Alexander Østerhus Rettleiar: e-post: Telefon: Joar Sande / Samarbeidspartnar: e-post: Telefon: Øystein Huus Gjennomføring/Framdriftsplan: Sjå vedlagt GANTT-skjema, 2 vedlegg (måtte lage 2 skjema p.g.a. avgrensing i programpakken) Risikoanalyse/kvalitetssikring: Vi har skalert risiko frå 1-5. Risikoverdi = Sannsynlegheit x Konsekvens Risiko Sannsynlegh eit Konsekvens Risikoverdi Kollisjon med undervisning/ andre fag Leveranseforseinking/ problem Konflikt internt Konflikt samarbeidspartnar Økonomi (reiseutgift, bilproblem) Feil i programmering Defekt utstyr Kommunikasjonsfeil (missforståingar) Tidsklemme Lagring 1 5 5

6 Kollisjon med undervisning/ andre fag Utenom prosjektet skal alle gruppemedlemmer ta valfaget Datamaskiner i nettverk (EL2-300). Det er satt opp 6 timar undervisning i veka. Faget er utan eksamen, men det er satt opp 3 potensielt store gruppeinnleveringar/laber i løpet av våren. Gruppa har tatt hensyn til undervisningstimane i planlegginga av arbeidstimar på prosjektet. Gruppa har óg vald å samarbeide som ei gruppe på valgfaget. Dette gjer det lettare å planlegge ting rundt prosjektet og kan skape eit betre samarbeid og samhold utover våren. Leveranseforseinking/ problem Det mange faktorar som speler inn under ei bestilling/ leveranse. Dette er det i hovudsak samarbeidspartnaren som skal ta seg av. Det gruppa kan bidra med er å etablere ein god dialog og oppfordre dei å bestille ting inn i god tid. Konflikt internt Når ein skal arbeide tett er dette alltid ein risiko, men gruppa ser på dette som lite sannsynleg då vi kjenner kvarandre svært godt. Dersom det skulle oppstå ein konflikt vil vi prøve å løyse dette med gruppemøte/samtalar (gjerne med rettleiar). Konflikt samarbeidpartnar Dersom det skulle oppstå ein konflikt mellom gruppa og samarbeidspartnar vil det få store konsekvenser for oppgåva. Gruppa har ikkje kapital til å kjøpe det nødvendige utstyret som trengs. Vi ser på konflikt som svært usannsynleg, men om det skulle oppstå må vi rett og slett omdefinere oppgåva og gjere det beste ut av det, eller i værste fall finne ei ny oppgåve dersom det er tid. Eit tiltak for å unngå konflikt er å skrive kontrakt. Økonomi (reiseutgift, bilproblem) Vi ser for oss at det kjem til å vere ein del utgifter kring reising. Noko håpar vi vil verte dekka av skulen, men vi må sjølv sette av penger til dette («buffer-konto»). Feil i programmering Ein stor del av prosjektet vil omhandle programmering. Programmet og sjølve programmeringa er som oftast ikkje ein så stor del av prosessen. Det er sjølve planlegginga rundt programmet som tar tid og som er svært viktig. I dette prosjektet er det fleire ulike komponentar og modular som skal kommunisere med kvarandre, noko som gjer ting meir komplisert og utfordrande. Det er óg mykje nytt utstyr gruppa ikkje har prøvd ut før, noko som resulterer i den høge risikoen. Gruppa har difor hatt fokus på å bruke ting som vi har lært i tidlegare fag og prosjekter i kombinasjon med det nye. Vi har satt av mykje tid til denne delen av prosjektet og vi vil begynne tidleg med dette.

7 Defekt utstyr Vi ser på sannsynlegheita for at utstyr er deffekt som lita då alt kjem til å vere nytt. Tiltak for defekt utstyr kan vere at samarbeidspartnar bestiller utstyr i god tid og at han nyttar seg av kjente leverandører. Kommunikasjonsfeil (missforståingar) Det kan fort oppstå missforståingar mellom gruppa og samarbeidspartnar når det gjeld å tolke ynskja deira. Tiltak for at det ikkje skal verte missforståingar er å halde kontinuerleg kontakt undervegs og spørje/klarere usikre element. Tidsklemme Tiltak for å halde fristar og å klare å bli ferdig vil vere at vi jobbar jamt undervegs og føl den planen vi har satt opp i gantt-skjemaet. Lagring Dersom gruppa skulle miste dokumenter er konsekvensen veldig stor, men sannsynlegheita for at det skal skje er lita då alt vert lagra på nett.

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

HSF-AIN.HO2-300.V09.001.01.A02

HSF-AIN.HO2-300.V09.001.01.A02 Forprosjektrapport Styresystem Generator 2 Hålandsfossen HSF-AIN.HO2-300.V09.001.01.A02 Kjell Johnny Kvamme Kristian Mo Elisabeth B. Solheim Prosjektnettstad: http://prosjekt.hisf.no/~09haalandsfoss TITTEL

Detaljer

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Forprosjekt. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak 01.03.2015

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Forprosjekt. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak 01.03.2015 STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS 01.03.2015 Forprosjekt Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015

Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015 Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015 Hovudprosjekt Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag HO2-300

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Forprosjekt PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK 16/02/2014 -Namir Al-Rubaie -Tor-Even Langø AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 02/2014 http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Referanseside;

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldinga gjeld studentar som

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Tradisjon og fornying

Tradisjon og fornying Arbeidsrapport nr. 185 Thorstein Vasset Tradisjon og fornying Nye samarbeids- og organisasjonsformer i praksisopplæringa i Kunst og handverk HØGSKULE GRUNNSKULE PRAKSIS VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer