SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/ AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO /2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011"

Transkript

1 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/ Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO /2011

2 TITTEL RAPPORTNR. DATO PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Hovudprosjekt HO2-300 Open 21 FORFATTARAR Peshawa Galali og Jan-André Førde Systad OPPDRAGSGJEVAR ANSVARLEGE RETTLEIARAR Joar Sande Prosjekt ansvarleg RETTLEIARAR/syt Marcin Fojcik Fagleg rettleiar RETLEIARARsvarlege er STYRINGSGRUPPE RETTLEIARAR Odd Erik Gullaksen, direktør ved Rica Sunnfjord Hotel SAMANDRAG Oppdragsgjevar ved Rica Sunnfjord Hotell har vist interesse for å få laga eit system som kan bidra til at ein kan få ei tryggare og meir effektiv evakuering av hotellet ved brann. Gruppa har i forprosjektet sett på ulike tekniske løysingar for eit system som blir kalla. Systemet er basert på ei løysing som brukar ulike sensorar til å registrere aktivitet på hotellromma. Desse sender data via eit trådlaust nettverk til ei datamaskin. Informasjonen blir tilgjengeleg ved brann og vil vise kva rom det oppheld seg personar i. SUMMARY The director at Sunnfjord Rica Hotel has shown interest to create a system that can help that you can achieve a safer and more efficient evacuation of the hotel if there is a fire. The group has in the pilot project looked at various technical solutions to a system called Secure evacuation. The system is based on a solution that uses various sensors to detect activity in the hotel rooms. These send data through a wireless network to a computer. The information is only available when there is a fire, and will then show the rooms there are people in at that time. EMNEORD HO2-300, Hovudprosjekt Forprosjekt;, Zigbee teknologi, LonWorks, Arduino, WiFi og sensor Dato: Side 2 av 21

3 Innhold 1.0 Samandrag Innleiing Problemstilling Alternative løysingar Ulike løysingar for data overføring frå sensor til brukargrensesnitt (datamaskin) LonWorks Mikrokontrollar (Arduino) med Wifi Kombinasjon av sensor løysingar Praktisk Utprøving av prototype Brukargrensesnitt Utrekning av kostnad for oppdragsgjevar Vedlikehald av systemet Drøfting av ulike løysingar Val av løysing for data overføring og programmeringsspråk Avgrensingar Konklusjon Hovudmål Delmål Organisering Oppdragsgjevar Styringsgruppa Prosjektgruppa Prosjektadministrasjon Framdriftsplan (gantt skjema) Tidsressurs Milepælar Møteplan Budsjett Referanseliste Kjelder Figur- og bildar Tabellar Vedlegg Dato: Side 3 av 21

4 1.0 Samandrag Oppdragsgjevar ved Rica Sunnfjord Hotell har vist interesse for å få laga eit system som kan bidra til at ein kan få ei tryggare og meir effektiv evakuering av hotellet ved brann. Gruppa har i forprosjektet sett på ulike tekniske løysingar for eit system som blir kalla Sikker evakuering. Systemet er basert på ei løysing som brukar ulike sensorar til å registrere aktivitet på hotellromma. Desse sender data via eit trådlaust nettverk til ei datamaskin. Informasjonen til systemet skal kun vere tilgjengeleg i ein nødssituasjon. kan bruke ulike teknologiar for overføring av signal. Desse og dei ulike sensorkombinasjonane er drøfta i forprosjektrapporten. Gruppa har valt ei løysing som ein vil arbeide vidare med i hovudprosjektet. Forprosjektrapporten inneheld i tillegg vidare framdriftsplan for hovudprosjektet. Den er basert på dei ulike målsetingane med prosjektet. Det er og satt opp budsjett og forslag til korleis arbeidet skal organiserast. 2.0 Innleiing Dette er ein forprosjektrapport for hovudprosjektet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avd. ingeniørfag våren Hovudprosjektet utgjer 20 studiepoeng siste semester. Forprosjektet går over ca. sju veker. Kvart år er det mange situasjonar med brann i private hus og andre store bygningar som til dømes: sjukeheimar, kontorbygg, asylmottak, sjukehus og hotell. I følje Statistisk sentralbyrå døydde 53 personar på grunn av brann i 2009 (1). Ved brann er den viktigaste oppgåva å evakuere folk raskt. I store bygningar med mange rom er dette ei stor utfordring på grunn av at evakueringa tek tid. Det er vanskeleg å vite kvar det oppheld seg personar, og ein må leite gjennom heile bygningane for å vere sikker på at ingen brenn inne eller blir skada. Det er denne problematikken som ga ideen til å lage eit system som kan bidra til ei raskare og effektiv evakuering av personar ved brann. På den måten kan ein redde fleire menneskeliv og redusere omfanget av store katastrofar. Etter å ha blitt presentert for ideen har direktøren ved Rica Sunnfjord Hotel eit ynskje om at det kan lagast eit system som vil bidrar til eit tryggare evakueringssystem. Dersom ein kjem fram til ei løysing så må denne være utan feil marginar. I tillegg skal det lagast eit budsjett som syner kostnadane hotellet må investere ved installasjon av systemet. Systemet skal bestå av sensorar på kvart rom som sender trådlause signal til ein mottakar base (datamaskin). Ved brannalarm (anna evakuering), vil signala ha registrert kvar det Dato: Side 4 av 21

5 oppheld seg personar, og melde frå om dette. Denne informasjonen skal vere tilgjengeleg med en gang og kunne nyttast for ei raskare evakuering. Etter samtale med Bjørn Berge som jobbar i brannvesenet i Førde, fekk vi vete kva rutinar og behov brannvesenet har hos Rica Sunnfjord hotell. Det som er det mest aktuelle for oss er at brannmennene vert mottatt av personell frå hotellet. Dei skal informere om kvar det brenn, om nokon har behov for assistert rømming osv. Det kan og vere naudsynt med røykdykking. I slike tilfelle vil det vere svært nyttig å få vite om det er folk i nærleiken av brannen, slik at ein raskt kan finne og hente ut desse. Uansett kva system som vert utvikla, må brannvesenet manuelt sjekke kvart enkelt rom. Men dei synest det kan være svært nyttig å få informasjon om rom der ein faktisk veit at nokon oppheld seg. I forprosjektet er ulike tekniske løysingar kartlagt og drøfta. På bakgrunn av dette har gruppa valt å jobbe vidare med den løysinga som fungerar best og samtidig vil vere gunstig økonomisk. 3.0 Problemstilling Finne eit system som bidreg til ei meir sikker og rask evakuering av personar frå Rica Sunnfjord Hotel ved nød situasjonar som brann eller anna evakuering. Systemet skal deretter prøvast ut på eit rom hos oppdragsgjevar. I tillegg skal ein finne kostnaden oppdragsgjevar må investere dersom dei ynskjer å nytte systemet på aktuelle rom i hotellet. Når brannalarmen går på hotellet skal systemet fungere slik at alarmen aktiverar ei datamaskin. Denne maskina skal innehalde ei programvare som kan gje oversikt over kva rom det oppheld seg personar. For å registrere personane på romma må ein ta i bruk eit system med ulike sensorar som gjev trådlaust signal til datamaskina. Denne løysinga vil innebere ein form for overvaking. Dette er noko som er strengt lovregulert. Før ein set i gang med å installere systemet må det avklarast kva regelverk som er gjeldande og om ein treng melde frå / søkje løyve hos datatilsynet. Det finst ulike teknologiar som kan nyttast. Her må ein sjå på dei forskjellige alternativa, samt vurdere fordelar og ulemper ved desse. I tillegg må ein gjere eit val for kva som vil vere den beste løysinga både praktisk og økonomisk. Løysinga ein vel må så prøvast ut med ein prototype. Dersom ein fin ei løysing som kan fungere, må ein i tillegg til å gjere økonomiske berekningar, prøve å finne ein samarbeidspartnar som kan montere/levere samt vedlikehalde systemet. Dato: Side 5 av 21

6 4.0 Alternative løysingar 4.1 Ulike løysingar for data overføring frå sensor til brukargrensesnitt (datamaskin) Det er sjølvsagt nødvendig og få overført signala frå sensorane i dei ulike romma til ei datamaskin med eit brukargrensesnitt. Dette gjeld anten om vi sender ferdigbehandla data, eller om ein behandlar signala i datamaskina. Vi har sett på 3 alternative løysingar Zigbee- teknologi Zigbee er ei form for trådlaust nettverk. Teknologien er meint for oppgåver der ein ikkje treng høg datarate, og den har avgrensa hastigheit til 250kbps (2). Viss vi skulle brukt zigbeeteknologi må kvar enkelt sensor ha ein zigbee sendar, for at det heile skal bli trådlaust. På grunn av at den maksimale rekkevidda for einheitane er 76 meter (utandørs), er det naudsynt med opp til fleire ruterar som kan ta opp signala. Dette er ikkje vanlege WiFi ruterar, men eigne for Zigbee. Dette vil medføre at ein må kjøpe ein del ekstrautstyr for og få denne løysinga til og fungere LonWorks LonWorks er ein teknologi for intelligente distribuerte mikrokontrollar system (3). Dette er ein kabel teknologi. Det som skil denne frå dei fleste andre kabel nettverk, er at den sender både signal og straum gjennom same kabel. Med denne teknologien kan vi få signala frå sensorane, samtidig som sensorane våre får straum, utan at det er nødvendig med meir enn ein kabel. Hotellet har ein versjon av dette systemet. Eit alternativ er å bruke den eksisterande kabelen. Pga at LonWorks systemet er levert at eit firma som pr i dag har avtale med hotellet på drift og vedlikehald, må ein i tilfelle først gjere avtale med dei om bruk. Dersom firmaet ikkje ynskjer eit slikt samarbeid vert det nødvendig og legge opp eigne kablar om vi skal velje LonWorks teknologien Mikrokontrollar (Arduino) med Wifi Ein mikrokontrollar frå Arduino er i hovudsak lik ein vanleg mikrokontrollar. Ein fordel med desse er at ein kan få mykje ekstrautstyr, blant anna eit såkalla WiFi shield. Denne gjer det mogleg å sende data direkte frå mikrokontrollaren til eit vanleg trådlaust nettverk (sjå bilde 1). Systemet tilsvarar det hotellet brukar for å tilby kundane sine internett på hotellromma. Dato: Side 6 av 21

7 Bilde 1: Arduino Hardware av typen 1-WiFi BlackWidow 1.0 Dersom ein vel denne løysinga, er det meininga at kvar sensor skal være kopla til mikrokontrollaren med eigne signalkablar. Det må det være ein mikrokontrollar (Arduino) i kvart rom. Denne skal behandle data frå sensorane og vurdere om det er nokon i rommet. Deretter sender mikrokontrollaren informasjonen via internett til datamaskina med brukargrensesnitt (Gjennom WiFi). Dette kan gjerast på to måtar. Eit alternativ er å bruke Arduino- ane som ein web- server slik at ein via ei web adresse til ei kvar tid kan få tilgang til informasjon. Det andre alternativet er å bruke internett Socket (4). Socket er eit endepunkt som brukar IP- adresse under ein tovegs kommunikasjon mellom eit klientprogram og eit tjenarprogram. I vårt tilfelle er datamaskina eit klientprogram og Arduino- ane tjenerprogram. 4.2 Kombinasjon av sensor løysingar Det finst mange sensorar med ulike funksjon på marknaden. Desse kan kombinerast på fleire måtar Nøkkelkort straumbrytar, bevegelsessensor og dørsensor På ein del av romma ved hotellet er det montert nøkkelkorthaldar som fungerar som straumbrytar (sjå bilde 2).Når ein kjem inn må nøkkelkortet til rommet setjast opp i denne haldaren som dermed aktiverar straumtilkoplinga. Dette systemet kan og gje informasjon om kvar det oppheld seg personar. I dei fleste tilfelle vil ein person slå på straum når dei oppheld seg på hotellrommet. Dato: Side 7 av 21

8 Bilde 2: Nøkkelkort straumbrytar Det kan tenkast at ein person i nokre situasjonar går inn på rommet utan å aktivere straumen med nøkkelkortet sitt. For å sikre at desse tilfella blir oppdaga og at rommet ved brann registrerar personen som oppheld seg der, kan ein i tillegg montere ein infraraud bevegelsessensor (PIR- sensor) (sjå blide 3). Ein slik sensor vil registrere bevegelse til eit objekt som er varmare enn omgjevnadane, og difor varsle om personar. Bilde 3: PIR- sensor Dørsensoren skal registrerer når nokon går ut eller inn på hotellrommet. Dersom det vert oppfatta at døra opnar seg, og lukkar seg igjen, og det rett etterpå vert registert bevegelse hos bevegelsessensoren, indikerar dette at det er nokon i rommet. Viss det derimot ikkje er bevegelse i rommet rett etterpå, indikerar det at personen gjekk ut av rommet. Fordelar - Dei fleste tilfelle der det oppheld seg personar vil bli registrert gjennom korthaldaren. Det er få gongar folk vil vere på rommet utan å kople til straumen. Dato: Side 8 av 21

9 - Bevegelsessensoren vil registrere objekt som er i bevegelse og som er varmare enn rommet. - Dersom bevegelsessensoren har registrert aktivitet på rommet, men det er lenge sidan denne aktiviteten inntraff, så kan likevel ikkje rommet klarerast som tomt utan at døra er opna og lukka. Dette fangar opp situasjonar der ein person fell om bevisstlaus og døra ikkje har vore opna og lukka. Ulemper - Ikkje alle rom på hotellet har korthaldar som straumbrytar. - Ved brannalarm/brann kan personar gløyme å ta med nøkkelkortet når dei evakuerar raskt Bevegelsessensor, trykksensor og dørsensor Som nemnt i avsnitt vil bevegelsessensor kunne registrere når det oppheld seg personar i eit rom. Når ein person som oppheld seg på eit rom søv så vil det vere periodar der bevegelsessensoren kanskje ikkje registrerar aktivitet på rommet. Å montere ein trykksensor i senga kan då vere ei løysing. Eit trykksensor vil sende signal når nokon legg seg på eller ligg på senga. For å sikre flest mogeleg situasjonar brukar ein i tillegg dørsensor som nemnt i punkt Fordelar - Vil registrere når det oppheld seg personar i rommet som er i aktivitet. - Når det ligg personar på senga vil trykksensoren gje signal så det fungerer godt når nokon søv. - Når bevegelsessensoren har registrert aktivitet på rommet kan ikkje rommet bli klarert som tomt utan at døra har blitt opna og lukka, og ingen vidare bevegelse vert registrert i rommet. Ulemper - Dette er omfattande pga at ein må ha sensorar på alle sengane, eventuelt kanskje og på sofaer. 4.3 Praktisk Utprøving av prototype Det er fleire måtar å prøve ut ein prototype for. Dersom det er mogeleg kan det vere ei god løysing å montere opp systemet på eit rom ved hotellet. Då vil ein kunne få eit godt inntrykk av funksjonen, samt at oppdragsgjevar kan danne seg eit inntrykk. Eit alternativ til dette er å montere prototypen på ein rom på skulen. Dato: Side 9 av 21

10 4.4 Brukargrensesnitt Sidan der er snakk om å kunne redde personar ut av eit bygg fortast muleg, er det spesielt viktig at ein har eit lett forståeleg brukargrensesnitt. Dette må gå fort å finne fram i. Vi har vore inne på ulike løysingar for programmeringsspråk. Mikrokontrollaren vi har bestilt, støttar blant anna Processing, som er eit brukargrensesnitt programmert i Java (5). Dette er eit gratis program på lik linje med programmet som følgde med mikrokontrollaren IDE, noko som kan gjere dette til ei god løysing. Et anna alternativ er å bruke Java, NetBeans IDE (6), eit program vi har lært om i undervisninga. Når systemet blir aktivert skal det komme fram ei oversikt over dei romma der det oppheld seg personar. Det er viktig at ein ser desse i ei praktisk rekkjefølgje for kvar etasje, slik at ein kan følgje ei løype under evakueringa. Eit alternativ vi har vore inne på her, er at hotellet kan sende den eksisterande sjekklista dei brukar ved evakuering av romma, til programmet som ei tekstfil. Derfrå kan programmet legge inn kommentarar på kva rom som er i bruk. Fordelen er at ein kan bruke ei liste ved evakuering. 4.5 Utrekning av kostnad for oppdragsgjevar Når det gjeld dei økonomiske utrekningane av utgiftene oppdragsgjevar må rekne med å investere ved bruk av systemet på hotellet, så kan eit finne desse på to ulike måtar. Ved å finne ut kor mange delar av det ulike utstyret oppdragsgjevar treng på hotellet, så kan ein rekne ut den totale kostnaden ved å bruke prisen på utstyret frå ein leverandør. I tillegg må ein finne ut kva det vil koste å montere utstyret på heile hotellet. Eit anna alternativ er å inngå ein samarbeidsavtale med ei bedrift som både kan levere, montere samt vedlikehalde systemet hos oppdragsgjevar. Då vil oppdragsgjevar kunne få eit totaltilbod som omfattar alt, noko som sannsynlegvis vil vere den beste løysinga. 4.6 Vedlikehald av systemet Oppdragsgjevar ynskjer å vite korleis systemet skal vedlikehaldas. Spørsmålet blir då korleis vedlikehald skal utførast, samt kven som kan utføre dette? Systemet på romma skal sannsynlegvis bestå av ulike komponentar som får straum frå batteri. Ved å konstruere eit varslingssystem som sender ei melding anten på sms eller data ved lågt batteri, så kan vaktmeisteren skifte desse ved behov. Ein kan eventuelt bruke diodar ved kvar enkelt mikrokontrollar som blinkar når batteriet bør skiftast. Dato: Side 10 av 21

11 Eit anna alternativ er å finne ei bedrift som kan montere systemet på hotellet. Då vil det vere naturleg at dei lagar eit opplegg for vedlikehald. 5.0 Drøfting av ulike løysingar 5.1 Val av løysing for data overføring og programmeringsspråk Som nemnd i punkt 4.1 finst det ulike alternativ for overføring av sensorsignal til mikrokontrollar og datamaskin. Drøftinga nedanfor syner kva system som er best eigna for sikker evakuering Ein fordel med Zigbee er at den sender trådlause signal. Den er i tillegg enkel å montere og å vedlikehalde. Pga at Zigbee nyttar batteri som straumkjelde er systemet billeg i bruk. Dersom ein skal nytte dette på hotellet vil ein måtte montere mange forsterkarar fordi betongveggane svekkar signala. Dette vil føre til auka kostnad. LonWorks er eit godt alternativ pga. at ein gjennom kabelen både kan sende signal og få straumforsyning. Hotellet har som nemnd dette systemet på delar av bygningane. Her blir det brukt til blant anna å regulere ventilasjon, lys og temperatur. Dersom ein kunne ha nytta dei eksisterande kablane ville det vore ein fordel, spesielt økonomisk. Gruppa har undersøkt dette med firmaet som leverer LonWorks løysinga til hotellet. Pr i dag er det verken mogeleg eller ynskjeleg å opne det eksisterande systemet for anna bruk. Å legge nye kablar blir eit omfattande og dyrt alternativ. Løysinga med mikrokontrollar Arduino av typen 1-WiFi BlackWidow 1.0, har innebygd trådlaust WiFi (sjå bilde 1). Denne er enkel i bruk samt lett å vedlikehalde. Det er ein fordel at ein ikkje treng å legge kablar på hotellet med denne løysinga. Ein brukar berre kabel på romma for å kople sensorane saman med Arduino. Ut frå ei total vurdering har gruppa konkludert med at Arduino med internett- Socket er det alternativet som vil vere best både praktisk og økonomisk. Som programmeringsspråk har gruppa valt å bruke Java NetBeans IDE. Dato: Side 11 av 21

12 Figur 1: Arduino sender sensorsignal til grensesnitt over trådlaust nettverk 5.2 Val av sensor kombinasjonar Ei løysing med kombinasjonen bevegelsessensor og nøkkelkorthaldar som straumbrytar (NK) vil kunne fange opp dei fleste tilfelle der det er personar på eit rom. Usikkerheita på systemet vil oppstå i nokre tilfelle dersom ein person ikkje aktivarar straumen vha. nøkkelkortet, og i tillegg legg seg til å sove. Kva kan ein gjere for å sikre at desse situasjonane blir oppdaga? Dei fleste menneske beveger seg når dei søv. Ved å velje ei sensor som er veldig følsam for små bevegelsar så vil ein få utslag og når personar søv. Dersom sensoren sender signal kvart minutt kan det sjølvsagt skje at personen ligg roleg ved nokre av registreringane. Eit spørsmål blir då korleis ein kan sikre seg best mogleg mot dette? Eit godt alternativ er å montere ein dørsensor i tillegg. Dersom ein person har aktivert bevegelsessensoren ein gang så må døra opnast og lukkast før rommet kan bli registrert som tomt. På denne måten så sikrar ein situasjonar der nokon søv på rommet, for dei har vert i bevegelse før dei la seg til å sove. Ein vil og fange opp ein person som plutseleg har falt om og ligg bevisstlaus pga sjukdom eller røykutvikling ved brann. Dette er ei betydelig auke i sikkerheita på systemet. Er det no usikre moment å ta omsyn til? Dato: Side 12 av 21

13 Einaste tenkelege senario som kan skape ei usikkerheit er dersom fleire bur på same rom, at nøkkelkortet ikkje står i, ein person søv eller er bevisstlaus, samt at dørsensoren har klarert rommet som tomt pga. at ein av dei som bur på rommet har gått ut. Dette kan skje i teorien, men ein må kunne konkludere at denne løysinga vil kunne gje ei svært god sikkerheit. Når det gjeld dei tilfella der nokon evakuerar raskt og gløymer å ta ut nøkkelkortet, så vil ein ikkje kunne sikre dette 100%. Ved å ha ein plakat til gjestane med opplysingar vil ein kunne unngå dette i stor grad. Det einaste som kan skje då er at rommet blir skjekka og klarert som tomt. Men sidan det betyr at ein aukar sjansane for å finne personar og redde liv, så er det betre at eit rom for mykje blir skjekka. På nokre av hotellromma er det ikkje montert ein nøkkelkorthaldar som fungerar som straumbrytar. Her vil ein kombinasjon av bevegelsessensor, trykksensor og dørsensor vere eit alternativ til løysinga ovanfor. Som nemnd vil ein bevegelsessensor gje signal i dei aller fleste situasjonar når det er personar på eit rom, Utfordringa er situasjonar der personen på grunn av ulike årsaker bevegar seg lite. Ved å ha trykksensor på sengene vil ein sikre at personar som søv blir registrert. Kvifor er dette ein fordel? Ved dei tilfella der det bur fleire på eit hotellrom så vil trykksensoren fange opp at det ligg ein person å søv dersom ein person går ut av rommet. Unntaket er dersom denne ligg på ein sofa, og bevegelsessensoren ikkje registrerar dette. Løysing 1 er den vi ser på som den beste, men då ein vil prøve å lage eit godt alternativ for oppdragsgjevar vil ein i hovudprosjektet sjå på begge løysingane så lang råd er. Konklusjonen blir at begge alternativa bør utviklast sidan ikkje alle hotellromma har nøkkelkorthaldar som straumbrytar. I figur 2 ser ein korleis gruppa har tenkt å kombinere ulike sensorar. I blokkskjema har ein satt opp dei ulike kombinasjonane av situasjonar som sensorane kan registrere, og kva resultat dette vil gje på dataskjermen. Viss det er mogeleg skal bevegelsessensoren sjåast i direkte samanheng med dør sensoren. Dersom det er registrert bevegelse i rommet så vil personen der bli registrert som inne viss ikkje døra har vore opna og lukka. Altså bevegelsessensoren lagrar informasjon. Eks: Dersom ein person legg seg for å sove eller blir bevisstlaus, og bevegelsessensoren ikkje alltid fangar opp aktivitet, så vil denne slå inn på ja pga. at ingen har opna døra etter at ein bevegelsen blei registrert. Kvar gang døra blir opna og lukka må bevegelsessensoren nullstillast i programmet. Dato: Side 13 av 21

14 Figur 2: Blokkskjema for kombinasjon av sensor 6.0 Avgrensingar Prosjektet skal ta for seg utviklinga av systemet som skal kunne detektere og melde frå om det er personar i eit eller fleire rom, ved alarm. Vi skal ikkje montere systemet på hotellet. Det vil verte bygd ein prototype, slik at ein kan vise korleis systemet verkar. Dette vil i utgangspunktet bli avgrensa til eit enkelt rom. Det skal og gjerast økonomiske berekningar som vil vise kor mykje hotellet må legge ut for og få installert eit slikt system. 7.0 Konklusjon I dette kapittelet har gruppa laga ei oversikt over kva som er målet med hovudprosjektet, desse er oppdelt i eit hovudmål og fleire delmål. Dette syner kva oppgåver som må utførast samt kva gruppa til lære. Dato: Side 14 av 21

15 7.1 Hovudmål Gruppa må tileigne seg teoretisk og praktisk kunnskap slik at ein med auka kompetanse kan finne eit system som vil bidra til meir sikker evakuering av personar frå Rica Sunnfjord Hotel ved brann. Dersom systemet fungerar skal gruppa etter ønske frå oppdragsgjevar gjere økonomisk utrekning på kostnaden hotellet vil få ved å skaffe seg systemet på dei aktuelle romma. 7.2 Delmål - Finn ut kva lover og reglar som gjeld om registrering av kvar personar oppheld seg Personopplysningslova Meldeplikt til datatilsyna - Informasjon om Rica Sunnfjord Hotel Planteikningar over rom Brannrutinar ved hotellet Brannvesen sine rutinar ved brannalarm og brann på hotellet Eksisterande automasjons- og styringsløysing på hotellet. - Tekniske løysningar Finne ulike teknologiar for trådlaus sending av sensorsignal (Zigbee, LonWorks og mikrokontrollar med Wifi) Kva sensor er aktuelt å bruke (Bevegelsessensor, trykksensor, fuktsensor og nøkkelkort straumbrytar) Val av programmeringsspråk og programmering Konstruere ein prototype av den løysinga og samanstille med eit grafisk brukargrensesnitt Vedlikehald av systemet Utprøving av prototype på hotellet eller skulen - Økonomisk utgreiing Kostnad for oppdragsgjevar ved installering av systemet Drift og vedlikehaldskostnadar Kostnad på utstyr til demo/ prototype - Prosjektadministrasjon Dokumentere arbeid undervegs Utarbeiding av sluttrapport Lage internettside for hovudprosjektet Lage plakat Presentasjon av hovudprosjekt Dato: Side 15 av 21

16 8.0 Organisering Organiseringa av prosjektet er oppdelt i tre nivå. Øvst er oppdragsgjevaren, under er styringsgruppa med prosjektansvarleg og rettleiar, og nedst er prosjektgruppa med prosjektleiar (sjå figur 3). Figur 3: Organisasjonskart 8.1 Oppdragsgjevar Odd Erik Gullaksen, direktør ved Rica Sunnfjord Hotel, er gruppa sin oppdragsgjevar. Prosjektleiar kontakta E. Gullaksen hausten 2010 og presenterte ideen om sikker evakuering for han. Direktøren synte interesse for å ha eit slikt sikkerheitssystem på hotellet. Gruppa avtalte at ein vil prøve å laga ei løysing som passar for oppdragsgjevar. Dato: Side 16 av 21

17 8.2 Styringsgruppa Joar Sande er prosjektansvarleg i styringsgruppa, og Marcin Fojcik er gruppa sin rettleiar. Tabell 1: Kontaktinformasjon for styringsgruppa Medlem E- post Telefon Joar Sande / Marcin Fojcik Prosjektgruppa Prosjektgruppa består av to medlemmar: Peshawa Galali som er prosjektleiar, og Jan-André Førde Systad. Prosjektleiar er ansvarleg for å halde oversikt over framdriftsplanen, kalle inn til møter, samt skrive to vekers rapportane. Jan-André Førde Systad er ansvarleg for å lage nettside og skrive møtereferat. Gruppa lagar ein framdriftsplan og fordeler arbeidsoppgåvene i fellesskap. For å sikre godt samarbeid og at ein følgjer framdriftsplanen vil gruppa ha faste møter kvar veke. Dersom det oppstår problem undervegs vil ein løyse desse i fellesskap. Tabell 2: Kontaktinformasjonen for prosjektgruppa Medlem E- post Telefon Peshawa Galali Jan-André Førde Systad Prosjektadministrasjon Her vil gruppa ta føre seg dei administrative oppgåvene med ei oversikt over forventa framdrift og timebruk. Samt milepælar og møteplan. 9.1 Framdriftsplan (gantt skjema) Gruppa har nytta programmet MS- Project for å lage ein framdriftsplan for prosjektet. Dette programmet gjev god oversikt over dei ulike fasane i prosjektet, tidsbruk og når dei ulike delane skal være ferdig. Gantt skjema er delt i tre periodar. Prosjektbeskriving, forprosjekt og hovudprosjektperiode (sjå vedlegg nr.1). Dato: Side 17 av 21

18 9.2 Tidsressurs Veiledane timebruk i hovudprosjektet er 500 timar pr. elev. Ut frå skulen sin timeplan har gruppa satt opp følgjande vekeplan med arbeidstid til prosjektet. Tabell 3: Timeplan Timar Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt 9.3 Milepælar For å ha oversikt over viktige datoar/ innleveringsfristar på prosjektet har gruppa satt opp desse i tabell 4. Tabell 4: Milepælar Dato Måndag 3. januar Onsdag Fredag Onsdag Fredag Måndag Hending Prosjektstart Innlevering av prosjektbeskriving Innlevering av forprosjektrapport Innlevering av sluttrapport Presentasjon m/plakat Nettsida ferdigstilt. Opprydding ferdig. Dato: Side 18 av 21

19 9.4 Møteplan Prosjektgruppa skal ha møte kvar tysdag og styringsgruppa anna kvar tysdag sjå tabell 5 for detaljert møteplan. Endringar kan komme undervegs etter behov. Tabell 5: Oversikt møteplan Månad Forprosjekt Hovudprosjekt Januar Tysdag Tysdag Tysdag Februar Tysdag Tysdag Tysdag Tysdag Mars Tysdag Tysdag Tysdag Tysdag Tysdag April Tysdag Tysdag Tysdag Tysdag Mai Tysdag Tysdag Tysdag Budsjett Høgskulen dekkjer normalt 1000 kr av prosjekta. Vi ser i tabell 6 at vi kjem til og overstige dette beløpet ein del. Vi vil spørje om hotellet kan være interessert i og sponse oss, eventuelt andre sponsorar. Det vi ikkje får dekka, må vi betale sjølv. Tabell 6: Utgifter Utgifter for hovudprosjekt,. Post utgift (kr) 2 stk mikrokontrollar med integrert Wifi 900 Bevegelses sensor 300 Korthaldar for straumstyring på hotell (blir sponsa) 0 Diverse kablar 100 Programvare 0 Køyring 250 Diverse sensorar og utstyr til mikrokontrollar 300 Totalt: 1850 Dato: Side 19 av 21

20 11.0 Referanseliste 11.1 Kjelder Namn på kjelde Internett adressa (1) Statistisk sentralbyrå html (2) Zigbee (3) LonWorks (4) Socket (5) Processing, programmeringsspråk (6) NetBeans, Java programmeringsspråk 11.2 Figur- og bildar Bilde 1: Arduino Hardware av typen 1-WiFi BlackWidow Bilde 2: Nøkkelkort straumbrytar... 8 Bilde 3: PIR- sensor... 8 Figur 1: Arduino sender sensorsignal til grensesnitt over trådlaust nettverk Figur 2: Blokkskjema for kombinasjon av sensor Figur 3: Organisasjonskart Tabellar Tabell 1: Kontaktinformasjon for styringsgruppa Tabell 2: Kontaktinformasjonen for prosjektgruppa Tabell 3: Timeplan Tabell 4: Milepælar Tabell 5: Oversikt møteplan Tabell 6: Utgifter Dato: Side 20 av 21

SIKKER EVAKUERING. - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT HO2-300 5/2011

SIKKER EVAKUERING. - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT HO2-300 5/2011 SIKKER EVAKUERING - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT HO2-300 5/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/ Referanseliste

Detaljer

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS Prosjektbeskriving Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 1.0 Prosjekt/tittel: brøl, heimebrygga øl 2.0 Deltakarar: Kevin Alexander Østerhus, Guro Huus, Mikal Berge og Torbjørg Huus 3.0 Dato/signatur: 15.01.15 4.0 Bakgrunn/Problemstilling:

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status Møtedato: 30/01-15 kl 13.40 14.20 Stad: Møterom Svultingen, Energihuset, Sunnfjord Energi.

Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status Møtedato: 30/01-15 kl 13.40 14.20 Stad: Møterom Svultingen, Energihuset, Sunnfjord Energi. Desse møtte: Kurt Gjesholm - Ansvarleg rettleiar Nils Westerheim - Prosjektansvarleg Joar Sande - Rettleiar Sigvart Hatlestad - Prosjektleiar Ove Ingvar Feidje Referent: Ove Ingvar Dato: 30/1-15 Sakliste

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Sluttrapport Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste 03.06.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling

Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling EID KOMMUNE Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling Regionalt program for leverandørutvikling Sogn og Fjordane Bakgrunn og

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Brukarrettleiing. For bruk av datamaskin/projektor i undervisningsrom

Brukarrettleiing. For bruk av datamaskin/projektor i undervisningsrom Brukarrettleiing For bruk av datamaskin/projektor i undervisningsrom Auditorium 1:... 2 Auditorium 2... 4 Auditorium 3... 5 Auditorium 4... 6 371 (Glassburet)... 7 405 (Praktikum)... 8 Alle andre rom...

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER Ved brann: Varsle brannvesenet på telefon 110. Undersøk brannstaden og forsøk å sløkke. Løys ut manuell brannvarslar dersom du oppdagar røykutvikling eller

Detaljer

Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging

Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging Utvikla i samarbeid med: Planen bygger på godkjente retningsliner og opplæringsplaner frå Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging 1 1 Innleiing Industrien har stor trong

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Engasjement og rekruttering

Engasjement og rekruttering Engasjement og rekruttering Det er eit viktig mål for ungdomslaga å gje god opplæring i demokratiske prosessar og å dyrke fram medlemer som engasjerer seg i lokalsamfunnet og storsamfunnet. Sameleis er

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer