SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

2 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Biblioteka har ein politisk vedtatt samarbeidsavtale og ein eigen partnarskapsavtale med Hordaland Fylkesbibliotek. Prosjektet var tenkt som ei utgreiing og innebar mellom anna kontakt med leverandør av biblioteksystem for å sjå på kva som er mogleg å få til. I tillegg har vi hatt kontakt med ulike aktørar innafor fri programvare og sosiale media. Ved å sjå kva andre innafor vårt felt gjer når det gjeld brukarorientert formidling av media har vi henta idear og erfaringar for å leggje eit grunnlag for ei nyskapande felles nettside. Noverande nettstad, som vart lansert i 2010, er utdatert og lite brukarvenleg. Nettstaden er lite fleksibel og har ikkje dei funksjonalitetane som etter kvart er naudsynte på biblioteknettsider. I tillegg har den noverande nettstaden store utfordringar knytt til at katalogdata frå dei fire biblioteka ligg i to ulike databasar. Arbeidet med forprosjektet vart sett i gang februar 2013 og vart avslutta i desember Frå 1. januar 2014 vart hovudprosjektet med den brukarorienterte heimesida starta og lansering av den nye nettsida skal gjennomførast innan utgangen av Har ein nådd prosjektmåla? Biblioteka i Vest ønskte å utreie korleis ein med fokus på brukar kan utvikle biblioteka si felles nettside ved mellom anna å hente data frå eigen katalog integrert i heimesida og sosiale media, og såleis vere i forkant i den digitale utviklinga på feltet. Desse tiltaka har vore gjennomført i prosjektet, for å nå prosjektmåla - Fleire arbeidsseminar for bibliotekleiarane, mellom anna med inviterte, aktuelle føredragshaldarar - Utarbeiding av behovsanalyse - Dialogmøte med biblioteksystemleverandøren (Biblioteksystemer) for å sjå på moglegheiter knytt til integrasjon mellom databasen og nettsida. - Kontakt med ulike aktørar innanfor fri programvare og sosiale medier - Henta idear og erfaringar frå andre bibliotek/kommunar/bokhandlarar etc. når det gjeld brukarorientert formidling. I løpet av 2013 har tre av de øvrige biblioteksamarbeida (Hardanger, Sunnhordlang og Nordhordland) i Hordaland lansert nye, aktuelle nettsider. Desse har vi også sett på og vurdert ut i frå våre behov og ønskjer. Det er elles ikkje så mange gode døme på biblioteknettsider i Norge. Dei fleste tenkjer tradisjonelt. Nordhordaland CS liberary har fått på plass ein del av det vi ynskjer, men tilbodet frå dei garanterer ikkje same integrerte løysninga for Bibliofil, biblioteksystemet vi nyttar, som Nordhordalandsbiblioteka har med biblioteksystemet Micromark. - Månadlege prosjektmøte for biblioteksjefane - Brukarundersøking.

3 - 2 arbeidsseminar for alle tilsette i dei fire biblioteka - Kontakt med Hordaland fylkesbibliotek for samarbeid og kompetanseinnhenting - Vurdering av ulike løysingar/program: Wordpress, Joomla, Drupal, LibraryThing m.fl - Gjennomgang av bruk av den noverande nettsida ved hjelp av Google Analytics - Presentasjon av arbeidet i forprosjektet for kultursjefane i regionen 3. Produkt frå prosjektet Brukarane sitt medieforbruk vert i aukande grad digitalt når det gjeld bøker, film, musikk, spill og lydbøker. Det er også auka bruk av sosiale media som t.d. Facebook. Brukarane etterspør innhald på mange ulike digitale plattformar og vi trur at ein i framtida vil nytta av biblioteka sine digitale tenester og i mindre grad av de tradisjonelle bibliotekteneste. Digital kommunikasjon og dialog med brukarane vert naudsynt. Biblioteka må gje informasjon når brukarane har behov for den, ikkje berre i opningstida. Brukaren må kunne finna informasjon og rett materiale uansett kva plattform /program han opererer på På grunnlag av dei ulike tiltaka i prosjektet, erfaringar med dagens heimeside og statistikk frå Google Analytics knytt til bruk av den noverande nettsida, har vi kome fram til eit sett med krav og ønskjer for den nye nettsida. Dette er dei viktigaste punkta: Krav 1. Nettsida skal tilby responsiv design Utdjuping Responsiv design er ein ny måte å laga og designa websider på der nettstaden automatisk tilpassar seg den skjermen som brukaren nyttar, utan at brukaren treng å nytta zoom eller scroll. Dermed kan ein tilby eit design som tilpassar seg alle typar, anten det er ein smarttelefon, eit nettbrett eller en stasjonær PC. 2. Nettsida skal nytta open programvare 3. Nettstaden skal vera brukarvenleg Både for redaktørar (bibliotektilsette) og for brukarar. Attendemeldingane på den eksisterande heimesida frå referansegruppa var ganske klar, dei likte den enkle utforminga. Dei ynskte enklare pålogging til Mi side/mappa mi og påpeikte at lenkjer til sider utan oppdatert innhald burde fjernast. Dei ynskte fleire boktips, gjerne med kategoriinndeling. 4. Nettsida skal tilby ei god kalendarløysing 5. Nettstaden skal vera nyskapande og framtidsretta Med høve for med hausting frå andre nettstader Ein skal vera i forkant av den digitale utviklinga på feltet

4 6. Nettsida skal vera i kontinuerleg utvikling, ikkje ein statisk side 7. Biblioteka i vest skal bli del av eit fagmiljø saman med andre bibliotek som nyttar denne løsyinga 8. Det skal vera god integrering mellom nettside og katalogdatabase 9. Det skal vera god integrering mellom dei to eksisterande katalogdatabasene 10. Nettside skal gi høve til god formidling av biblioteka sine ulike typar materiale 11. Nettsida skal gi høve til god dialog med brukarane 12. Nettstaden skal ha universell utforming 13. Brukarane skal kunne logge seg direkte inn på biblioteksystemet via nettstaden. Biblioteka i vest sin største utfordring i samband med ny heimeside har vore å få til ei fullgod integrering mellom nettstad og katalog Askøy folkebibliotek har ein eigen database for katalogdata, medan biblioteka i Sund, Fjell og Øygarden har ein felles katalogdatabase. Søk i Bibliofil-basane er berre mogleg via SRU og Z39.50 Dette gjeld t.d anbefalingar og nettutstillingar. Utlistingar av typen nyaste titlar/populære titlar osb. frå katalogane må kunne integrerast. Ein skal mellom anna leggja vekt på god kopling mot sosiale medier På bakgrunn av denne kravlista, har vi sett det som aktuelt å vurdera tre ulike leverandørar av nettsideløysingar. Det har vore dialog undervegs med alle tre tilbydarane, med utdjupande forklaringar på kva Biblioteka i vest ønskjer av ein ny nettstad, på bakgrunn av erfaringane vi har gjort med nettstaden vi har i dag, brukarundersøking og fagkunnskap om kva brukarane er ute etter. Etter ein grundig vurdering av tilboda basert på kravoppfylling og økonomi, har forprosjektet enda opp med å velja tilbodet frå danske InLead, basert på Drupal. Tilbodet stod fram som det beste systemet med godt integrerte, fullresponsive løysingar. Systemet er basert på open programvare og det framstår som brukarvenleg for både brukarar og redaktørar. Dei har levert ei rekkje ulike nettstader for danske bibliotek, i tillegg til den nye sida til Deichmanske bibliotek. Dei tilbyr ein svært god pris på etableringa av ein ny nettstad og driftskostnadene inkluderer support og brukarstøtteordning i tillegg til opplæring. Ved å velje denne løysinga, blir ein også ein del av fagmiljøet EasyTiNG Community som kan gi mange spennande kontaktar, idear osb. til vidareutvikling og samarbeid. 4. Evaluering av prosjektet a. Suksessfaktorar Den viktigaste suksessfaktoren i dette prosjektet har vore eit tett og godt samarbeid mellom dei fire biblioteksjefane knytt til prosjektet. Det har vore avgjerande at ein har sett av tid til dette arbeidet. Dei to arbeidsseminara for biblioteksjefane var heilt naudsynte for å få prosjektet i hamn. Det har også vore viktig at dialogen med kultursjefane har vore god.

5 b. Uvisse I vår dialog med biblioteksystemleverandøren har vi kanskje ikkje vore klare nok i høve våre behov og ønskjer og vi har difor heller ikkje alltid fått tilfredsstillande tilbakemeldingar på våre førespurnader. I tillegg har det vore eit problem at Bibliofil ikke har en API. Vi får difor problem med å få ut alle opplysningar frå systemet. Rettigheter til bruk av bilder har også vore ei utfordring. I følgje Biblioteksystemer kan bibliotek som bruker Bibliofil og evt. firma som biblioteka samarbeider med, fritt bruka de einskilde omslagsbileta frå KatalogKrydderbasen i Bibliofil, på biblioteka sine nettsider. Massiv utlasting av omslagsbilete eller automatisk oppslag for å henta vilkårlege omslagsbilete frå eksterne program, er det ikkje høve til. Det vil seia at vi får problem med å bruke bileta frå Krydderbasen i Bibliofil, til presentasjonar på ny nettside. Dette har skapt eit problem som vi enno ikkje har funne ei løysing på. Eit alternativ er ein reklamefinansiert presentasjon av bøker på nettsida, eit anna er ein betalingsløysing, t.d. frå på Den norske bokdatabasen. c. Viktige læringspunkt Klar ansvarsdeling mellom dei involverte i prosjektet Involvering av dei tilsette i biblioteka Skriftleggjering av all dialog med ulike samarbeidspartar 5. Vegen vidare Hovudprosjektet vart sett i gang i januar Biblioteksjef i Sund er tilsett som prosjektleiar i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Ein har også oppretta prosjektgruppe, arbeidsgruppe og styringsgruppe for prosjektet, og utarbeidd prosjektplan. Vi har i desse dagar (slutten av mars 2014) akkurat mottatt første alfa-versjon av den nye nettsida.

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Telefon: 70162270/70165186 Faks: 70162099 Epost: post@mr.fylkesbibl.no kulturnett@ikamr.no Heimeside: http://www.mr.fylkesbibl.no

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

Rapport Team formidling av digitale ressurser - 2014

Rapport Team formidling av digitale ressurser - 2014 Evaluering av E-lån Troms 06.01.2015 13:02 Rapport Team formidling av digitale ressurser - 2014 Teamet formidling av digitale ressurser består av Guro (teamleiar), Tanmayo og Trine. Teamet hadde fyrste

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/

Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Det store fleirtalet av høyringsfråsegner frå kommunane helsar velkomen og sluttar seg til innhaldet i framlegg til fylkesdelplan. Fleire

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord Vestlandsforsking-rapport nr. 14/2012 Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord - Evaluering av elektronisk verktøy til kommunikasjon mellom lærarar, elevar og foreldre i Nordfjordskulane Øyvind Heimset

Detaljer

Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system

Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system Vestlandsforsking rapport nr. 2/2013 Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system Ingjerd Skogseid og Øyvind Heimset Larsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks:

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Saman om utvikling og velferd

Saman om utvikling og velferd Saman om utvikling og velferd Overordna IKT-strategi for Stord kommune 2010-2012 Mål: Stord kommune brukar informasjonsteknologi aktivt og offensivt for å nå kommunen sine mål, i tråd med kommuneplan og

Detaljer

Semantisk Sognefjord.no

Semantisk Sognefjord.no Vestlandsforsking rapport nr. 4/2012 Semantisk Sognefjord.no Bruk av semantisk teknologi for neste generasjons reiselivstenester Terje Aaberge Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks:

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer