PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert ved Skatteetaten sitt bygg på Helsfyr som blir oppgradert til Passivhusstandard, energiklasse A. 1

2 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Byggebransjen har eit stort potensial i effektivisering av byggeprosessen. Det er peika på at ved at ein i større grad grad nyttar byggelement vil kunne auke effektiviteten, kvaliteten og økonomien i byggeprosessen. Bernt Festøy i Moderne Varme AS lanserte ideen om prefabrikkering av element til hus med utgangspunkt i miljøet på Eid. Saman med Ove Kjøllesdal vart dette presentert overfor styret i Nordfjord Vekst som stilte seg positive til å påta seg prosjekteigarskapen i den innleiande fasen. Nordfjord Vekst har førespurt Segel AS om å vere prosjektleiar av eit forstudie av denne forretningsideen. For å verifisere grunnlaget og lokal forankring har Segel gjennomført samtalar med nokre av dei lokale aktørane (i denne omgang har ein kun kontakta selskap i Eid for å sjekke grunnlaget for ei lokal forankring). Resultatet av denne runda viser at der er interesse blant nokre sentrale aktørar, som samtidig har sagt seg villige til å sitte i styringsgruppa for prosjektet (sjå organisering for kven dette gjeld) Prosjektmål Avklare om det er grunnlag for å gå vidare til eit forprosjekt for detaljplanlegging av etablering av bedrift innan dette området Rammer Prosjektet er tenkt gjennomført innanfor ein kostnad på kr ,- ex mva og innan OMFANG OG AVGRENSING Prosjektet skal kartlegge status potensialet og i grove trekk kva som skal til for å realisere forretningsideen. 3. ORGANISERING Prosjekteigar : Nordfjord Vekst AS Prosjektansvarleg (PA) : Edvin Haugen Prosjektleiar (PL) : Trond Haavik, Segel AS Styringsgruppe : Ove Kjøllesdal, Eid Elektro AS Roald Starheim, Norgesvinduet Bjørlo AS Ivar Bjarte Nord, Nordplan Roger Oppedal, Byggern Eid Bruk AS Bernt Festøy, Moderne Varme AS Arne Krumsvik, Norsk Celluloseisolasjon AS 2

3 4. KVALITETSIKRING, BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Krav til statusmøte Statusmøte blir gjennomført samtidig med vedtakspunktmøte. Det blir ikkje gjennomført statusmøte utover dette. 4.2 Vedtakspunkt. Følgjande vedtakspunkt er fastsett: BPM-01 Veke 44, 2012 Formål: Dokumentasjon: Deltakere: Vedta om prosjektet skal settes i gang. Prosjektplan og Finansiering av forprosjektet er på plass Styringsgruppa, PA, PL BPM-02 Veke 50, 2012 Formål: Dokumentasjon: Deltakere: Vedta om prosjektet kan avsluttes Plan for videre arbeid/forprosjektprosjekt Styringsgruppe, PA, PL Dersom det er behov for beslutningspunkter utover de som er definert, vil dette bli vurdert av prosjektansvarlig og prosjektleder. 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1. Risikovurdering Følgjande faktorar er definert som kritiske i forhold til å oppnå ønska resultat med utviklingsplanen: At ein får fram eit realistisk bilde av potensialet Ein skal innhente markedsdata supplert med intervju av nokre aktørar i markedet. At ein får fram kva som skal til teknologisk og kompetansemessig for å gå vidare Dette blir gjort ved å bruke kompetansen ein har med i Styringsgruppa supplert med at ein kartlegg kva type elementproduksjon som eksisterer i Norge allereie Kvalitetssikring Ein vil gjennom statusrapportering/beslutningspunkt og milepælkontrollar til ei kvar tid ha oversikt og kontroll med framdrifta i prosjektet. Prosjektet skal styres etter PLP-metoden. 3

4 6. GJENNOMFØRING 6.1. Hovudarbeidsoppgåver HA-01: Administrasjon og oppfølging a. Prosjektplanlegging b. Oppfølging av prosjektet HA-02: Marknadskartlegging a. Definere utfordringane innan aktuelle segment i. Næringsbygg (kontor, skule, kultur) nye og rehabilitering ii. Bustadar (lavblokker, rekkehus og einebustadar) b. Potensialestimering for kvart segment for regionen Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. c. Barrierar og drivkrefter for prefab konsept innan kvart segment HA-03: Kartlegging av prefab konsept som eksisterar i Norge i dag a. Beskrivelse av kvart konsept b. Geografisk nedslagsfelt (marknadsområde) c. Kva ser ut til å fungere og kva har vore mislukka HA-04: Teknisk grov-vurdering av kva konsept som er realistiske a. Første fase som gjer investeringsterskelen lav b. Andre fase med høge ambisjonar m.o.t. kompleksitet HA-05: Identifisere kritiske suksessfaktorar for vidare utvikling a. Ressurspersonar b. Lokalitet c. Produksjons- og konstruksjonsutstyr d. Kompetanse (innan kva område) e. Marknad (vurdering av risikofaktorar) f. Driftsøkonomi (forenkla kalkylar) g. Grovt estimat på Investering /finansiering h. Anna HA-06: Interessentanalyse a. Intervju av andre aktørar som kan ha interesse av å medvirke i prosjektet vidare i. Andre lokale i Nordfjord ii. Andre utanfor regionen som kan styrke konseptet med teknologi, kompetanse, marknadsposisjon og/eller kapital HA-07: Skisse til vidare arbeid Skal innehalde: a. Forretningside og avgrensing b. Marknadspotensiale og inntektsvurdering c. Kapitalbehov (investering og drift) d. Organisasjon e. Interessentar som eventuelt ønskjer å gå vidare f. Definere kva som trengst analyserast nærmare i eit eventuelt forprosjekt. g. Eventuell kostnads og finansieringsplan for forprosjekt. HA-08: Økonomisk/administrativ sluttrapport 4

5 7. RESSURS OG FRAMDRIFTSPLAN OPPGÅVE RESSURSBRUK (ca) FRAMDRIFT HA-01: Administrasjon/oppfølg 1 dagsverk Oppstart veke 47 HA-02: Marknadskartlegging 2 dagsverk Veke 48 HA-03: Kartlegging av prefab konsept 2 dagsverk Veke 49 HA-04: Teknisk grov-vurdering 2 dagsverk (Nordplan) Veke 50 HA-05: Identifisere KSF 1 dagsverk Veke 51 HA-06: Interessentanalyse 1,5 dagsverk Veke 01 HA-07: Skisse til vidare arbeid 2 dagsverk Veke 02 HA-08: Øk/adm sluttrapport 0,5 dagsverk Veke 04 Sum 11 dagsverk Segel AS kan starte opp arbeidet i veke 44. Det skal gjennomførast eitt beslutningsmøte med styringsgruppa ved oppstart og ved prosjektslutt. I tillegg vil det bli reine arbeidsmøter med styringsgruppa anten samla eller enkeltvis. 8. ØKONOMI 8.1. Kostnader og finansiering Kostnader: Prosjektleiing kr ,- Teknisk vurdering - Nordplan kr ,- Sum kr ,- Finansiering: Nordfjord Vekst Vekst kr ,- 8. KONTROLL Det skal utarbeidast avtale mellom prosjektleiar og prosjekteigar. 5

SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL

SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL SAK 21/14 SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL Saksopplysning SMB-utvikling er eit utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Programmet blir levert som ei rådgjevingsteneste

Detaljer

Hardangerlokk Programplan 2008-2010

Hardangerlokk Programplan 2008-2010 Hardangerlokk Programplan 2008-2010 Innhald Programplan Hardangerlokk 1.0 MÅL OG RAMMER... 2 1.2 Bakgrunn... 2 1.3 Hardangerlokk-programmet definisjon:... 3 1.4 Prosjektmål/visjon... 3 1.5 Hovudmål og

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR SAK 24/13 SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR Saksopplysning I brev frå initiativtakar Ove Fekene og Hallingdal Næringshage (motteke 27.8.2013) blir det søkt om kr. 300.000, til gjennomføring

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Prosjekthandbok for Møre og Romsdal fylke

Prosjekthandbok for Møre og Romsdal fylke 1 3 INNHALDSLISTE 1. PROSJEKTLEIING...6 1.1 Kva er eit prosjekt?...6 1.2 Prosjekt i Møre og Romsdal fylke... 7 1.3 Program i Møre og Romsdal fylke... 8 1.4 Klassifisering etter storleik...8 1.4.1 Store

Detaljer

Innleiing. Organisering

Innleiing. Organisering Breiband i bygda Målet med denne rettleiaren er å hjelpe bygdelag til lettare å kunne realisere utbygging av moderne og framtidsretta kommunikasjonsnettverk. IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2012-2015

STRATEGIDOKUMENT 2012-2015 STRATEGIDOKUMENT 2012-2015 Treungen, februar 2012 INNLEIING Hovudaktiviteten vår er innsamling og behandling av avfall og slam frå hus, hytter og næringsverksemd i kommunane Drangedal, Nissedal, Nome og

Detaljer

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune.

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Luster kommune Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Prosjektet er ein del av det nasjonale utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune Versjon 1.0.1. Datert

Detaljer

Attreising og utvikling

Attreising og utvikling PROSJEKTMANDAT Attreising og utvikling av Lærdalsøyri 13. februar 2014 Lærdal kommune Innhald 1 OVERORDNA MÅL OG RAMMER 3 2 OPPGÅVEOMFANG 8 3 MÅL 10 4 PROSJEKTORGANISERING 12 5 AVGJERDSPUNKT 14 6 GJENNOMFØRING

Detaljer

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord Vestlandsforsking-rapport nr. 14/2012 Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord - Evaluering av elektronisk verktøy til kommunikasjon mellom lærarar, elevar og foreldre i Nordfjordskulane Øyvind Heimset

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter.

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.01.2010 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe Saka gjeld: Forprosjekt for nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin, BUSP, fase 1 Arkivsak

Detaljer

Meråker Utvikling AS. "SMB-utvikling" Forstudie - Sluttrapport Mars 2013

Meråker Utvikling AS. SMB-utvikling Forstudie - Sluttrapport Mars 2013 Meråker Utvikling AS "SMB-utvikling" Forstudie - Sluttrapport Mars 2013 Repetisjon: Om "SMB-prosessen" Forstudie MÅL: Kartlegging av vekstpotensial og satsingsvilje i bedriftene i omstillingsområdet RESULTAT:

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN. Utkast Prosjektplan TITTEL Hardanger Fossenes dal - ei reise verdt Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Eitrheim 57501 ODDA Næringshagen 53650711 53 65 07 01 Dalen med dei 7 fossane Foretaksregisteret:

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 14. august 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 21. august 2012 Kl. slett:

Detaljer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Prosjektplan Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Innhold: 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...4

Detaljer