Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland"

Transkript

1 Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss Felles informasjon Trykt og web Prosjektplan - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie Prosjektansvarleg: Rolf E. Akselsen, Stiftinga Rallarmuseet Finse Prosjektleiar: engasjeres Prosjektstart: Prosjektavslutning:

2 1. MÅL OG RAMMER 1.0 Bakgrunn Sykkelturisme er aktivitetsferie i sterk vekst. I Noreg den 3. største sommaraktivitet etter fiske og vandring. Sykkelturisme er eit produkt som kan leggast til rette for lokalbefolkning, hytteeigar og turistar med forholdsvis enkle midlar. Det er ein ferieform som med enkle grep kan spesialtilpassast for skuldersesongane. Undersøkingar viser og at ringverknader for øvrig næringsliv er gode, sykkelturistar nyttar lengre tid og meir pengar enn for eksempel bilturistar. Destinasjonssykling med utflukter ut frå ein base er stadig meir etterspurt som sykkelform. På Vestlandet har arbeidet i stor grad vore fokusert rundt utvikling av Nordsjøsykkelruta. Dette er ei satsing som har vore utvikla gjennom Interreg samarbeid og omfattar no 6000 km med tilrettelagde løyper rundt Nordsjøbassenget. Denne satsinga har vore fronta gjennom Rogaland fylkeskommune, som og har hatt sekretæriatsansvar for heile prosjektet. Ruta går frå Rogaland gjennom Sunnhordland og endar opp i Bergen. Denne ruta er og ein del av Nasjonal Sykkelveg nr 1. I tillegg til denne ruta går også nasjonal sykkelveg nr 4 frå Bergen til Voss og vidare via Rallarvegen ut av fylket. Denne løypa går gjennom Den grøne Sløyfa (Eksingedalen Teigdalen). I Hordaland har det vore arbeidd med sykkelturisme ulike stader. I Sunnhordland har ein gjennom prosjektet Sykkelturisme i Sunnhordland utvikla 2 ruter som er godt egna for sykkelturisme. Fleire andre ruter er også under utvikling. Voss arbeider aktivt med å få meir effekt av den store aktiviteten som er på Rallarvegen. Osterfjord Reiselivslag har tidligare arbeidd noko med sykkelturisme og i Bergen har Statens Vegvesen og Bergen Kommune gjort ein del. Rallarvegen frå Haugastøl til Myrdal og Flåm er i dag Noregs mest brukte attraksjon for syklistar med ca syklistar pr. år. For å komme vidare til Voss og vidare vestover er syklistane avhengig av å ta lokaltog frå Myrdal til Upsete. Terrengsykling visar ein stigande interesse og har ført til at heilt nye grupper bruker sykkel som ferieform. For å kunne tilby direkte sykling til Voss og utfordringane på terrengsykling eller stisykling (sigle track) har interessentar i Ulvik og på Finse sett moglegheiter i å laga ein trasé frå Hallingskeid til Rundavatnet og vidare vegen ned til Osa og Ulvik. Frå Ulvik vil man kunne knytte traseen opp via Espelandsdalen til planlagt nasjonalsykkelveg nr. 6 til Voss. Prosjekt; Sykkelturisme i Hordaland 2

3 Dette kan også være interessant for kulturhistorien knytt til Rallarvegen og Bergensbanen. Vi veit også at tyskarane under 2. verdenskrig planla og starta bygginga av ein jernbanetrasé frå Hallingskeid og ned til Osa der det var planlagt stor industriutbygging. Heile dette prosjektet ble stoppa før det kom skikkelig i gang. Det finnes i dag framleis rester etter oppstarten på traséen ved Hallingskeid. Utfordringane blir sjølve stien frå Hallingskeid til Rundavatnet i forhold til trasévalg, grunneigarproblematikken og miljøhensyn. 1.1 Prosjektmål Hovudmål for prosjektet Prosjektet skal utvikla Hordaland som sykkelfylke i reiselivssamanheng. Hordaland skal vera det leiande sykkelferiefylket i Noreg der kombinasjonen mellom syklist velkommen destinasjonar og regionale og nasjonale sykkelruter er eit av våre fortrinn. Dette forutset at ein får finansiert og gjennomført infrastrukturen Delmål for sykkeltrasé Rallarvegen Ulvik Målsettinga med forstudien er å avklare moglegheiter for å lage ein sykkelsti (sigle track) frå Hallinskeid til Rundavatnet med omsyn til trasévalg, grunneigarproblematikk og miljøkonsekvensar samt dei kulturelle sidene koble til planlegging og bygging av Bergensbanen og Rallarvegen. 1.2 Rammer Prosjektets tidsramme Hovudprosjektet går frå til ut Denne forstudien bør kunne gjennomførast innan Økonomisk ramme Forstudien har ein kostnadsramme på kr (ekskl. mva.). Prosjekt; Sykkelturisme i Hordaland 3

4 2.0 PROSJEKTSKILDRING 2.1 Prosjektskildring Kortfatta prosjektskildring Dette delprosjektet er ein del av prosjektet Sykkelturisme i Hordaland. Totalt er det 6 delprosjekt i Sykkelturisme i Hordaland, samt nokre fellesoppgåve: Nordsjøruta Bergen-Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner (Voss og Sunnhordland) Skilting Haugastøl-Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss Felles informasjon trykt og web Arbeidet med delprosjektet Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik startar med ein forstudie som skal kartleggja og evaluera moglegheitene for å lage ein sykkelsti frå Hallingskeid på Rallarvegen til Rundavatnet og deretter ned til Osa og Ulvik. I dette skal ein gjennom ein interessentanalyse evaluera trasé, grunneigarproblematikk, miljøkonsekvensar og kulturhistoriske verdiar knytt til koblinga Halligskeid/Rallarvegen og Ulvik sentrum. Dersom forstudien gir positive signaler vil det kunne gå vidare i eit forprosjekt som i hovudsak vil være prosjektering av traséen med investeringskalkylar og driftsorganisering. Hovudprosjektet vil være sjølve investeringa eller gjennomføringa Prosjektets innovasjonsgrad Prosjektets innovasjonsgrad ligg i å byggja opp gode terrengsykkelferieprodukti form av ein sti som knyttar Rallarvegen opp til togfri trasé til Voss og planlagt nasjonal sykkelrute nr. 6 (Hardangerruta). Dette vil vera infrastrukturtiltak som vil kunne styrke næringsaktørane i dei gitte områda Prosjektets verdiskapingsgrad Prosjektet si verdiskaping ligg fyrst og fremst i at denne type infrastrukturtiltak vil bidra til at eksisterande og nye næringsaktørar vil få nye målgrupper. Undersøkingar syner at sykkelturistar er ein lønnsam gruppe som legg igjen store summar i løpet av ferien. Prosjekt; Sykkelturisme i Hordaland 4

5 3.0 ORGANISERING 3.1 Ansvarsforhold Eigarene av forstudien er Stiftinga Rallarmuset Finse og Ulvik herad Prosjektansvarleg Prosjektansvarleg er Stiftinga Rallarmuseet på Finse ved styreleiar Rolf E. Akselsen Prosjektleiar Vert peika ut seinare Øvrige roller og bemanning: Lokal referansegruppe med representant for Ulvik herad og minst to representanter frå reiselivsbedrifter i Ulvik herad. 3.2 Styringsgruppe Styringsgruppa for hovudprosjektet fungerar for statusrapportering. Denne styringsgruppa har følgjande samansetning; Prosjektansvarleg Hordaland fylkeskommune Statens Vegvesen STIN Destinasjonane i fylket 4.0 BESLUTNINGSPUNKT OG OPPFØLGING 4.1 Styringsgruppemøte Møte i styringsgruppa fungerar som statusmøte. Styringsgruppa fastlegg prosjektet sin handlingsplan og til møte skal det rapporterast ihht. fastlagt handlingsplan. 4.2 Beslutningspunkt Beslutningspunkt vert lagt til styringsgruppemøta. Prosjekt; Sykkelturisme i Hordaland 5

6 5.0 RISIKOANALYSE 5.1 Kritiske suksessfaktorar Kritiske suksessfaktorar ligg i fyrste rekke i å få prosjektet finansiert. Det er og ein kritisk suksessfaktor i høve tidsramma for å få gjennomført dei tiltaka som er sesongavhengige (oppsetting av skilt o.l.). Dette fordrar at skiltplan og annen planlegging gjerast i god tid. Samla sett er det ein risiko for ikkje å nå prosjektets hovudmål dersom prosessen ikkje vert prioritert og forankra hos aktørar og samarbeidspartnarar. Denne risikoen kan reduserast ved at aktørane tidleg vert involvert. 5.2 Kvalitetssikring Kvalitetssikringa i prosjektet skjer gjennom oppfølging av prosjektleiar og gjennom styringsgruppemøte. 6.0 SAMARBEID MED ANDRE PROSJEKT Det går føre seg ulike prosjekt som det vil vera naturleg å samarbeida med. Dette er til dømes: - Geoturisme i Hordaland - Kortferie i Hordaland - Hardangerruta - forprosjekt - Innovativ fjordturisme - Explore Hardangerfjord - Ulike områdeprosjekt 7.0 GJENNOMFØRING 7.1 Hovudaktivitetar Følgjande aktivitetar vil vera ein del av forstudien: 1. Kartlegging og intervju med de ulike interessentane: Jernbaneverket, Rallarmuseet, Ulvik herad, grunneigarar, Fylkesmannen og næringsaktørar. Prosjekt; Sykkelturisme i Hordaland 6

7 2. Synfaringa over alternative traséer. Gjerast med Fylkesmannen, grunneigarar, Ulvik herad og Rallarmusset samt lokale kjentpersonar. 3. Vurdering om det er mogleg og etablere ein sykkelsti frå Rallarvegen til Rundavatnet 4. Konkretisering av ruta (dersom ulike alternativ) på kart (GPS) og skildring av ruta. 5. Utarbeida plan for forprosjekt, søkja om finansiering til dette. 7.2 Framdriftsplan April 09 Mai 09 Juni 09 Juli 09 Aug. 09 Sept. 09 Interessentanalyse <==========> Synfaring <==========> Vurdering av moglegheitane <======> Konkterisering av trasé <======> Plan for vidare arbeid <====> 8.0 Kostnadar & Finansiering 8.1 Kostnadar Aktivitet Prosjektleiing og adm. Kroner ,- Reiser (befaringstur) og møter 5 000,- Diverse 3 000,- Totalt ,- Prosjektleiing berekning av timer/dagsverk: - Kartlegging av moglege interessentar - 1 dg.v - Intervjue med interessentane 5 dg.v. - Synfaring 4 dgv - Konkretisering av ruta - 1 dg.v - Diverse rapportskriving, plan for forprosjekt. - 3 dg.v. Totalt 14 dv Prosjekt; Sykkelturisme i Hordaland 7

8 8.2 Finansiering Finansiering Aktør Kroner Hordaland fylkeskommune - RUP Ulvik herad Stiftinga Rallarmuseet Finse Sum Prosjekt; Sykkelturisme i Hordaland 8

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN. Utkast Prosjektplan TITTEL Hardanger Fossenes dal - ei reise verdt Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Eitrheim 57501 ODDA Næringshagen 53650711 53 65 07 01 Dalen med dei 7 fossane Foretaksregisteret:

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Destinasjon Voss 2007 2011

Destinasjon Voss 2007 2011 Destinasjon Voss 2007 2011 Fyrste fase med drift etter plan av 2007 2017 Fokus: Samhandling Innhald Helsing frå styreleiar... 3 Helsing frå dagleg leiar... 3 1 Marknadssituasjonen sommar og vinter... 4

Detaljer

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 September 2007 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.1. Bakgrunn... 4 2. MÅLSETJING MED PROSJEKTET... 5 2.1. Prosjektmål... 5 2.1.1. Hovudmål...

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 07.11.2013 Klokka 13.30-15.00 Stad: Kommunehuset i Jondal Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 14.09.2012

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Ny Giv i Askvoll Sentrum: Prosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum Rapport Forprosjekt

Ny Giv i Askvoll Sentrum: Prosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum Rapport Forprosjekt Ny Giv i Askvoll Sentrum: Prosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum Rapport Forprosjekt 2013 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 4 Målsetting... 4 Avgrensing/spesifisering... 4 Mandat... 5 Budsjett... 5 Organisering...

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Sak 18/07, vedlegg 3 Regionrådet for Hallingdal N3570 ÅL Att.: Knut Arne Gurigard Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Søknad om nærings- og utviklingsmidler til Eventyrveien og Eventyrferden.

Detaljer