TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim"

Transkript

1 Prosjektplan Versjon 2 frå Interrimsstyret TITTEL RUTE 13 Den indre hovudvegen på FORFATTER(E) Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim Hovudprosjekt med aktivitetar og økonomi i 3 år Målsetjing å intensivera arbeidet med utviklinga av Rv13 /Fjordvegen STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 GRUPPE 2 EGENVALGTE

2 Side 2 INNHALD 1. MÅL OG RAMMER Bakgrunn Prosjektmål Mål for hovudprosjekt Rammer OMFANG Oppgåveomfang og avgrensing Andre forhold 5 3. ORGANISERING Prosjektleiing Øvrige roller BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR Beslutningspunkt Oppfølging Milepælar RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING Kritiske suksessfaktorar Kvalitetssikring av prosjektet GJENNOMFØRING Hovudaktivitetar Tids- og ressursplan og oversikt over økonomi ØKONOMI Feil! Bokmerke er ikke definert. 7.1 Budsjett og finansiering KONTRAKTAR OG AVTALER VEDLEGG 7 2

3 Side 3 MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I/S Fjordvegen Rv 13 er eit interesseselskap for den viktige indre samferdselsåra på som går gjennom 3 fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Rv 13 Fjordvegen er ei livsnerve for kommunane den går gjennom, både for næringsliv/næringsliv og innbyggjarar. I året 2007 ar selskapet 14 kommunar, 1 regionråd, 3 fylkeskommunar og 3 verksemder som medlemar: Strand kommune Hardangerrådet Førde kommune Hjelmeland kommune Suldal kommune Forsand kommune Odda kommune Eidfjord kommune Ullensvang herad Voss kommune Balestrand kommune Hardangerbrua Gaular kommune Vik kommune I/L Vikafjellsvegen (nytt medlem) Ulvik herad Granvin herad Sauda kommune Ryfylkevegen AS Sogn og Fjordane fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Selskapet hadde i året 2006 desse assosierte medlemane: HSD/Tide Stiftelsen Preikestolen Førdesarrangørane Kinsarvik Fjordhotel Folgefonntunnelen AS Ullensvang Gjesteheim Fleichers s hotel Suldal Billag Suldal Utviklingsselskap IS Fjordvegen/Rv 13 går gjennom kommunar og regionar i 3 fylke. Felles for desse regionane er at dei gjennom oljealderen på har tapt arbeidsplassar og folketal. I eit moderne samfunn er gode kommunikasjonar avgjerande for attraktive arbeids-, bu og serviceregionar. For lokalsamfunna langs Rv 13 er Fjordvegen hovudkommunikasjonsåra og utviklinga på vegen er bestemmande for utviklinga i kommunane. Dessverre har Rv 13 ikkje nådd fram i kampen om dei store vegmidlane slik at bompengepakkar, rasskikringsmidlar og forskotteringar har vorte hovudfinansieringa av den vegen. Slik kan det ikkje halda fram for då vert Rv 13 bremsen på utviklinga av dei fruktbare indre fjordområda på. Styret i IS Fjordvegen har sett ned eit interimsstyre for å gjennomføra eit prosjekt som skal setja ny fart i arbeidet med å skaffa heile Rv 13 gul stripe. Potensialet for auka verdiskaping på det indre er stort særleg innan naturbaserte små og mellomstore verksemder og reiseliv. Tilflyttinga til det gode livet i livskraftige passeleg store lokalsamfunn har eit internasjonalt perspektiv. 1.2 Prosjektmål Visjon: IS Fjordvegen skal verta den viktigaste reiskapen for regionar, kommunar og bedrifter til å skaffa midlar til fullverdig riksvegstandard med gul stripe på Rv 13. 3

4 Side Mål for prosjektet. Gjennom eit 3 årig prosjekt revitalisera IS Fjordvegen som ein nyttig, effektivt og resultatorientert utviklingsselskap som er å rekna med i debatten om vegmidlar i 3 Vestlandsfylke. Setja utviklinga av Rv 13 på kartet til fylkeskommunale og sentrale styresmakter slik at det vert løyvd vesentlege midlar gjennom NTP til Rv 13. At Rv 13 gjennom Ryfylke og strekninga Vinje-Vangsnes med vidareføring til Sogndal får stamvegstatus. 1.3 Rammer Prosjektet er ei 3 årig satsing med eigen finansiering og eige prosjektstyre. Årlege budsjett om lag kr. 2. OMFANG 2.1 Oppgåveomfang og avgrensing Omfang. Gjeld arbeid for IS Fjordvegen der prosjektleiar, prosjektstyret, kommunar og private verksemder skal jobba med profilering, påverknad og konsolidering av interessene for RV 13. Prosjektleiar i 100 % stilling/engasjement. Avgrensing. Prosjektet si finansiering er avgrensa til prosjektkostnader og inneheld ikkje utgifter til aktørane ved oppfølging av konkrete nettverk. Eigeninnsatsen i prosjektet er synleggjort som kostnad. Det ligg ikkje inne midlar til individuelle prosjekt til deltakarane. Prosjektet dekkar utgifter til kurs for deltakarane og tapt arbeidsforteneste og reisekostnader etter dokumentert søknad. 2.2 Andre forhold: Samarbeid med destinasjonsselskap og reiselivslag langs Rv 13 samt 3nasjonale turistvegar. 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektleiing Prosjekteigar (PE): IS Fjordvegen v/styreleiar Prosjektansvarleg (PA): Arne Kleppa Prosjektleiar (PL): Innleigd / tilsett 3.2 Øvrige roller Styringsgruppe (PS): Olav Seim, Arne Kleppa, Marta Finden Halset og dagleg leiar i IS Fjordvegen Referansegruppe: Styret i IS Fjordvegen 4. BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR 4.1 Beslutningspunkt statusmøte. Haust Oppstart, Prosjektfinansiering, Godkjenning, PL på plass 4

5 Side 5 - Prosjektstart snarast mogeleg i 2008 Vår 2008 Strategisk plan for Prosjektet og Konkret handlingsplan for 2008 Presentasjon av RUTE 13 på Fjordvegkonferansen Etablera kontaktnett for NTP-arbeidet. Haust Løypemelding og vegval Gjennomføring av tiltak. Handlingsplan for 2009 Vår Løypemelding og vegval Gjennomføring av tiltak Haust Løypemelding og vegval Handlingsplan for 2010 Gjennomføring av tiltak Vår Løypemelding og vegval Gjennomføring av tiltak. Avgjerd om vegen vidare for Selskapet. Haust Løypemelding / Sluttrapportering Gjennomføring av tiltak. 4.2 Oppfølging Tidspunkt for statusmøta må setjast når Strategien og Handlingsplanane er klar. Styringsgruppa skal orienterast om framdrifta via E post. Regelmessig kontakt mellom Prosjektleiar og Prosjektansvarleg. 4.3 Milepælar Ved oppstart og godkjenning av prosjektplan hausten 2007 Vedtak om Strategiplan og handlingsplan 2008 våren 2008 Årlege oppsummeringar om status, resultat og vidare framdrift. Sluttrapportering hausten RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 4.4 Kritiske suksessfaktorar Få finansieringa på plass. Gjennomslag hos kommunale, fylkeskommunale og statlege beslutningsorgan. Oppslutnad frå lokalt næringsliv langs Rv 13 som støttar prosjektet ved å gi tyngde i argumentasjonen. Kultur for samarbeid og felles mål. 5

6 Side Kvalitetssikring av prosjektet. Aktiv styring- og referansegruppe som sikrar god framdrift økonomisk styring og god måloppnåing. Fleksibel i forhold til å vera tilstades der påverknad og avgjerder vert tekne. Seriøs bruk av tal og sikra avgjerder om prioriteringar. 5. GJENNOMFØRING 5.1 Hovudaktivitetar Utarbeida strategi og årlege handlingsplanar for prosjektet. Setja mediafokus på Rute 13. Utviklingsplan for gul stripe/stamvegstatus på Rute 13 gjennomgåande regionplan for Rute 13 gjennom 3 fylke. Bindeledd mellom dei mange lokalt initierte og statlege prosjekt og tiltak langs Rute 13. Bindeledd mellom dei politiske og faglege miljøa for god kommunikasjon. Arbeida for at Rute 13 vert stamveg gjennom Ryfylke og strekninga Vinje-Vangsnes med vidareføring til Sogndal. Skaffa midlar i NTP for tiltak og prosjekt langs Rute 13 Samla destinasjonsselskapa langs Rute 13 og Nasjonale Turistvegar for felles profilering av Rute 13. Aktiv kommunikasjon med Vestlandsrådet. 5.2 Handlingsplan og oversikt over økonomi Handlingsplan vert utarbeidd av PL Ressursplan: PL vert etablert tilsvarande eit årsverk. Lønsmidlar til prosjektstøtte, styringsgruppe og referansegruppe vert ikkje utbetalte, men rekna som kostnad av eigeninnsats frå dei respektive organisasjonane dei representerer. Reiseutgifter vert dekka. Konkrete oppdrag frå medlemmer i styringsgruppa kan vert betalte. Årleg budsjett i 3 år. Budsjett Finansieringsplan Art: NOK Kjelde: NOK Utgifter PL x kommunar à Styringsgruppe Hardangerrådet Regionalt Næringsfond Kjøp av tenester Ryfylkefondet Reiser Næringsfondet Voss-Vik Drift (tlf, porto, anna) fylkeskommunar à kr Presentasjon, AGA-midlar Marknadsføring Diff.arb.gjevaravgift. Kurs Kompetanseheving Diverse Arbeidsgruppe, Prosjektstyret og Referansegruppa Eigeninnsats: Prosjektstyret og

7 Side 7 referansegruppe Sum Budsjett for 3 år: Budsjett Finansieringsplan Art: NOK Kjelde: NOK Utgifter PL x kommunar à Styringsgruppe Hardangerrådet Regionalt Næringsfond Kjøp av tenester Ryfylkefondet Reiser Næringsfondet Voss-Vik Drift (tlf, porto, anna) fylkeskommunar à kr Presentasjon, AGA-midlar, Marknadsføring Diff.arbeidsgjevaravgift Kurs Kompetanseheving Diverse Arbeidsgruppe, Prosjektstyret Eigeninnsats: og Referansegruppa Prosjektstyret og referansegruppe Sum KONTRAKTAR OG AVTALER Kontrakt med Prosjektleiar Vedtak frå dei omsøkte finansieringskjeldene. 9.VEDLEGG Rutevise strekningsanalysar for Ryfylkevegen og Rute 4c Planar og kostnadsoverslag for tunnelen Vik-Voss. 7

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN. Utkast Prosjektplan TITTEL Hardanger Fossenes dal - ei reise verdt Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Eitrheim 57501 ODDA Næringshagen 53650711 53 65 07 01 Dalen med dei 7 fossane Foretaksregisteret:

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Til Rogaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Generelt til alle

Detaljer

Hardangerlokk Programplan 2008-2010

Hardangerlokk Programplan 2008-2010 Hardangerlokk Programplan 2008-2010 Innhald Programplan Hardangerlokk 1.0 MÅL OG RAMMER... 2 1.2 Bakgrunn... 2 1.3 Hardangerlokk-programmet definisjon:... 3 1.4 Prosjektmål/visjon... 3 1.5 Hovudmål og

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Attreising og utvikling

Attreising og utvikling PROSJEKTMANDAT Attreising og utvikling av Lærdalsøyri 13. februar 2014 Lærdal kommune Innhald 1 OVERORDNA MÅL OG RAMMER 3 2 OPPGÅVEOMFANG 8 3 MÅL 10 4 PROSJEKTORGANISERING 12 5 AVGJERDSPUNKT 14 6 GJENNOMFØRING

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Hardangerrådet iks Til Representantane. ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Dato: 21.03.2013 Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka 14.00 Regionrådet /Representantskapet er Årsmøte Agenda: Kl. 09.30 Regionrådsmøte

Detaljer

Hardangerrådet 2010/ 2011 - Orientering ved nyttår 2011. Prosjekt og aktivitetar.

Hardangerrådet 2010/ 2011 - Orientering ved nyttår 2011. Prosjekt og aktivitetar. Hardangerrådet iks Hardangerrådet 2010/ 2011 - Orientering ved nyttår 2011. Prosjekt og aktivitetar. FtH avslutta det 3-årige hovudprosjektet sitt i januar 2010, litt før planlagt grunna fødselspermisjon

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske Senter

Sogn Lokalmedisinske Senter Sogn Lokalmedisinske Senter Overordna informasjon og prosjektplan for forprosjektet 2012 2013 Eit samhandlingsprosjekt for kommunane i indre Sogn og Helse Førde HF Aurland Kommune - Leikanger Kommune -

Detaljer

Næringscluster Vest-Telemark

Næringscluster Vest-Telemark Prosjektplan Næringscluster Vest-Telemark Utvikling av innovasjonsmiljø og samspillarenaer i Vest-Telemark Utarbeida av Vest-Telemark Næringsforum, Mai 2011 Prosjektplan Næringscluster Vest-Telemark Utvikling

Detaljer

Ålvik vekst Kvam KF. Ålvik vekst. Årsmelding 2009. Visjon Ålvik Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn.

Ålvik vekst Kvam KF. Ålvik vekst. Årsmelding 2009. Visjon Ålvik Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn. Kvam, 17. mars 2010 Årsmelding 2009 Ålvik vekst Kvam KF Visjon Ålvik Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn. Mål Innan 2012 skal det vera minimum 200 lønsame arbeidsplassar Ålvik

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015

Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015 Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015 Flytt til Hardanger vart starta opp i 2007, og med bakgrunn i gode erfaringar frå prosjektfase 1, skal ein no ta fatt på prosjektfase

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Overordna mål Få realisert/oppstart av ferjefri kyststamveg mellom Aksdal-Bergen innan 2018.

Overordna mål Få realisert/oppstart av ferjefri kyststamveg mellom Aksdal-Bergen innan 2018. HANDLINGSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Selskapet har

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM. TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin.

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM. TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin. Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin. Agenda: RF-sak 6/12 Leiarsamling for Hardangerrådskommunane

Detaljer

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden Sogn regionråd Møteinnkalling Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 19.06.2015 Tid: 09:15 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 07.11.2013 Klokka 13.30-15.00 Stad: Kommunehuset i Jondal Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 14.09.2012

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR CMYK: 60/0/100/7 CMYK: 15/100/100/0 CMYK: 0/0/0/100 Pantone 7460 C, tint: 30% STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR INNHALD 1. BAKGRUNNSINFORMASJON OG VEDTAKSGRUNNLAG... 2 1.1 Statistikk og trendar... 2 1.2 Plusskommunar...

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010

Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 18. august 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000708-11/JSTE Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMA I SOGN OG FJORDANE 2014 2016

PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMA I SOGN OG FJORDANE 2014 2016 PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMA I SOGN OG FJORDANE 2014 2016 1. Bakgrunn Regjeringa la 14. mai 2014 fram kommuneproposisjonen for 2015 med ein meldingsdel for ei kommunereform. Meldinga

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

«Samskapt meirverdi»

«Samskapt meirverdi» Årsmelding 2014 Innhald Leiar Styret i Gode Sirklar i 2014 Næringsutvikling: Etablerartenesta: - Vi har fått utruleg god etablerarhjelp VNR Verkstedgruppen: Saman om eit «vindmølleprosjekt» NCE Subsea:

Detaljer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Prosjektplan Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Innhold: 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...4

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. november 2009.

Sakliste til rådsmøte 10. november 2009. Vest-Telemarkrådet Sakliste til rådsmøte 10. november 2009. Sak 77/2009 Referat frå rådsmøte 13.oktober 2009. Sak 78/2009 Saker til møte i Vest-Telemarktinget 15. desember 2009 - Forslag til sakliste -

Detaljer