Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN."

Transkript

1 Utkast Prosjektplan TITTEL Hardanger Fossenes dal - ei reise verdt Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Eitrheim ODDA Næringshagen Dalen med dei 7 fossane Foretaksregisteret: FORFATTER(E) Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) Torunn Sandven, Bjørn Buer og Anna Bjørkevoll RAPPORTNR. GRADERING Intern OPPDRAGSGIVERS REF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. 445 ANTALL SIDER OG BILAG 8 ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) Oddadalen ver 2.doc ARKIVKODE SAMMENDRAG DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) Geir J. Westerlund Målgruppa i dette prosjektet er småskala reiselivsaktørar. rosjektet har som mål og få etablert eit selskap for reiselivsaktørar i området. Desse skal samhandla gjennom nettverket med felles kvalitetskriterier og merkevarebygging. rosjektet er delt i tre fasar. Fase 1: Utvikla prosjektet, og ordna finasiering. Arbeida med kvalitetskrav, rekrutera aktørar og aga utkast til vedtekter fram mot skipningsmøte av eit selskap. Danne eit selskap. Aktørane arbeider vidare med kvalitetskriteriene og produkutvikling. Opptak av nye aktørar i høve til kvalitetskrava. Jtvikla webside, planlegga felles arrangement og merkevarebygging / design. Utvikling av selskapet Prosjektplanen inneheld alle fasane, men det skal vere beslutningspunkt etter kvar fase.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG RAMMER Prosjektmål Mål for hovudprosjekt Mål for dette prosjektet Rammer 5 2. OMFANG Oppgåveomfang og avgrensing 5 3. ORGANISERING Ansvarsforhold Øvrige roller og bemanning 5 4. BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR Beslutningspunkt Oppfølgjing Milepælar 6 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING Kritiske suksessfaktorar Kvalitetssikring 6 6. GJENNOMFØRING Hovudaktivitetar Tids-og ressursplan 7 7. ØKONOMI 7

3 1. MÅL OG RAMMER Bakgrunn Erfaringar viser at tilbod som er organisert i eit fellesskap er meir slagkraftige og har lettare for å nå fram til kundane. Dette gjeld og i reiselivet. Her i fylket er det starta opp prosjekt og prosessar der ein har fokus på felles profilering gjennom merkevare og kvalitet. "Den Grøne sløyfa" som er eit prosjekt i området rundt Stamnes, Eidslandet, Modalen, Eksingedalen, Teigdalen, Evanger og Bolstad er eit døme på dette. "Den gyldne omvei" i Nord Trøndelag profilerer ulike aktørar seg under eit felles merkevarenamn. 16 verksemder og kommunen har gått såman om i eit lutlag som driv med marknadsføring og utvikling. De har utvikla eigne kvalitetskrav til medlemene, og etter få års drift kan dei alle visa til positiv vekst og auka omsetnad. Aktørar frå Oddadalen området meldte si interesse for å delta i prosjekt småskalareiseliv og i 2004 inviterte Fylkesmannens Landbruksavdeling v/sissel Hesjedal desse til møte nr. to i Oddadalen for å undersøkja om det var interesse for samhandling og felles profilering. Målgruppa var småskala reiselivsaktørar, personår frå kommunane og organisasjonar. Målsettinga var å få etablert et selskap for reiselivsaktørar i området. Desse skal samhandla i eit nettverk og bli einige om kva kvalitetskrav som skal liggja til grunn. Ein skal og arbeida med merkevarebyggjing. Møtet vart halde på Tjødnadalen gard med desse deltakarane Anders Gavle Margit Jordal Jon Strand Oddvar Løyning Anna Bjørkevoll Bjørn Buer Torunn Sandvin Hilde Sandvin Nils Ove Opedal Tjødnadalen Gard Stall Jordal Strand gard Løyning Gard Hardanger Opplevelse Buer Gard Mannsåker Gard Sandvin Gard Hildal Camping Sissel Hesjedal Arnhild Bleie Jane Myhre Gunvor Riim Opedal FMLA BNL Folgefonna Odda Turistkontor Hardangerrådet Bjørn Buer, Anna Bjørkevoll og Torunn Sandven tok på seg oppgava med å setta i gong eit liknande prosjekt i Odda. Gunvor Riim Opedal, Hardanger Vekst er bede om å laga ei kort prosjektskisse.

4 Aktørane i Oddadalen er på forskjellige stadium i utvikling av verksemda si, nokre av dei er på idéstadiet, medan andre driv ei verksemd ved sida av anna arbeid. Det er få som her reiseliv som hovudinntektskjelde. Det har vært arbeidd mot denne målgruppa frå forskjellige kantar. Av prosjekt i den seinare tida kan vi nemne BNL Folgefonna med Arnhild Bleie som prosjektleiar. Vi har Hardangermat - prosjektet med Jorunn Pile som PL, Odda kommune har starta opp eit eige reiselivsprosjekt i år, der nokre av "våre" aktørar er i målgruppa. Andre er medlemmer av nettverkskredittgrupper og etablerergrupper. Det geografiske området for prosjekt Folgefonnhalvøya er ikkje identisk med området for dei andre prosjekta, men det har områder som er overlappande, t.d. Buardalen. l dette prosjektet er det viktig å ha ein dialog med andre prosjektet og ein rolleavklaring. Prosjektet si primære rolle er å utforma ein felles kvalitetsplattform. Den einskilde aktør skal laga og utforma eigeprodukt i samsvar med merkevarebygginga. Dette skal inngå i produktpakkar der aktørane samhandlar og presenterer dette i fellesskap på WEBen. Vi vil få fram deltakarar som er karakteristiske for området og som fyller kvalitetskrava. Det vert lagt beslutningspunkt etter kvar fase for å finna ut om det er grunnlag for å gå vidare. Hvis ikkje, vert prosjektet avslutta. Fase 1: Utvikla prosjektet, arbeida med kvalitetskrav, rekrutera aktørar og laga utkast til vedtekter fram mot skipningsmøte av eit selskap. Senda inn prosjektsøknaden. Danne eit selskap. Aktørane arbeider vidare med kvalitetskriteriene og produkutvikling. Opptak av nye aktørar i høve til kvalitetskrava. Utvikla webside, planlegga felles arrangement og merkevarebygging / design. Utvikling av selskapet 1.1 Prosjektmål Mål for hovudprosjekt Auka verdiskaping hos deltakarane i prosjekt Oddadalen gjennom samhandling og felles profilering ved å tilby reisande og eigne innbyggjarar eit kvalitetsproduktrodukt som er pårekneleg og som held avtala kvalitet

5 1.1.2 Mål for dette prosjektet Fase 1: Utvikla prosjektet, arbeida med kvalitetskrav, rekrutera aktørar og laga utkast til vedtekter f ram mot skipningsmøte av eit selskap. Senda inn prosjektsøknaden. Danne eit selskap. Aktørane arbeider vidare med kvalitetskriteriene og produkutvikling. Opptak av nye aktørar i høve til kvalitetskrava. Utvikla webside, planlegga felles arrangement og merkevarebygging / design. Det skal lagas ei felles designprofil. Utvikling av marknadsorganisasjonen og produktpakke gjennnom felles profilering og webside 1.2 Rammer Oppstart 1.oktober 2005 med avslutning desember 2007 Ein ressursinnsats på kr mva, dvs. kr ,-. Eigeninnsatsen frå deltakarane ikkej med. Den er anslått til minst ca. 125 t imar for kvar deltakande verksemd. Ved 8 verksemder vert det Timepris kr. 300,- Totalt vert det kr ,- 2. OMFANG 2.1 Oppgåveomfang og avgrensing l dette prosjektet ligg ikkje enkeltaktørane sine kostnader med å utforme eigen marknadsføringsstrategi eller med etablering av eiga heimeside 3. ORGANISERING 3.1 Ansvarsforhold Prosjekteigar: SG for Oddadalen - "Fossenes dal - ei reise verdt" PÅ: repr for deltakerne i prosjektet PL: Gunvor Riim Opedal SG: Arbeidsgruppe vald av deltakarane i prosjektet Representantar for finansieringspartane 3.2 Øvrige roller og bemanning Informasjon går til: "Odda i utvikling" ved Randi Bårtvedt BNL Folgefonnhalvøya Arnhild Bleie "Hardangermat" Jorunn Pile Reiselivslaget i Røldal Reiselivslaget i Odda Reisemål Hardangerfjord

6 Odda og Ullensvang Turlag Hardangerrådet o.a. Ingen av dei ovannevnte er spurt pr BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR 4.1 Beslutningspunkt 1. Ved finansiering av dette prosjektet nov Etter av fase 1: Dersom det ikkje er grunnlag for å etablera eit selskap, kan prosjektet stoppast 2 : , oppstart fase Oppfølgjing Møter med PL og styringsgruppa for avklaring og korrigering 4.3 Milepælar Ved finansiering av prosjektet nov Oppstart fase 3 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorar Mange aktørar og mange som ønskjer oppmerksomheit frå same gruppa. l målgruppa er det ulike grader av forretningsverksemd, fleire driv med reiseliv som attåtnæring. 5.2 Kvalitetssikring Få ein rolleavklaring mellom partane snarast mogleg Vera heilt klår på kvalitetskrava gjennom heile perioden.

7 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovudaktivitetar Aktivitet Prosjektadministrasjon prosjektplan Samordning / rolleavklaring med andre prosjekt i området Gjennomføre fase 1 Danne eit selskap felles profilering Planlegge felles arr ansvar PL PL PL Aktørane Start /slutt 1.okt november november februkar 2006 Februar 2006 Målsetting Felles plattform, søknad Informasjon /dialog Utarbeide vedtekter Registrere selskapet i Brønnøysundregisteret Legga grunnlag for eit kvalitetsmessig godt produkt Resultat Bygga kvalitetsplattform, samhandling og kompetanseheving Prosjekt leder + aktørane Jan Legga grunnlag for eit kvalitetsmessig godt produkt Fase 3 Utvikling av pakkar, drift av heimeside, merkevarebygging Planlagt slutt Tids- og ressursplan Oppstart 1.oktober avslutning ØKONOMI Budsjett Prosjektleiing adm (inkl. kontornald etc.) Fase 1 utgjør: Kjøp av tenester WEB / designprogram og visningsturer Kr

8 Kjøp av tenester kompetanseheving, kurs etc Fase 1 : Møteverksemd Fase 1 : Reiser Fase 1 : Diverse Fase 1 : SUM Herav er mva Eigeninnsats frå deltakarane er ikkje inkludert i totalsummen. Finansiering: Finansieringspartar FMLA Odda i Utvikling Hordaland fylkeskommune Sum NB. Finansieringspartane er ikkje forespurt pr. 7.okt.2005

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Prosjekt SKAPARGLEDE Kort beskrivelse Hovudprosjekt Prosjekt SKAPARGLEDE i Sykkylven Prosjektbeskrivelse Prosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2012

Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2012 Telefon : 74160790 Epost : solrun.kolstad@lr.no Adresse: Strandvn 22 B Postnr. : 7713 STEINKJER Bankgiro: 4202.01.27834 Org.nr. : 988 009 032 MVA Årsrapport 2012 Beiteprosjektet i NT Anders Mona Prosjektleiar

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007

Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Kompetanseutviklingsplan for 2007 Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 www.kvam.no KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

4 mål 1000-Vis av sultat

4 mål 1000-Vis av sultat 4 mål 1000-VIs av sultat Gu Ovesen adm. direktør: Vi skaper resultat for bedrifter over heile landet Gunn Ovesen 4 mål for 2012 Innovasjon Noreg har klare mål, mange oppgåver og høge ambisjonar. Vi er

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer