Slik skal Lindås kommune arbeide med tiltakene i Strategisk næringsplan. Astrid Aarhus Byrknes, ordfører Lindås kommune, KrF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik skal Lindås kommune arbeide med tiltakene i Strategisk næringsplan. Astrid Aarhus Byrknes, ordfører Lindås kommune, KrF"

Transkript

1

2 Slik skal Lindås kommune arbeide med tiltakene i Strategisk næringsplan Astrid Aarhus Byrknes, ordfører Lindås kommune, KrF

3 Gode og relevante fokusområder i SNP Næringslivets rammevilkår Fysisk og sosial infrastruktur Effektive offentlige tjenester Bygge regionalt omdømme Utdanning og forskning Innovasjon og entreprenørskap

4 Vedtak i FO/KO Lindås/Austrheim Linda s kommune gir si tilslutning til Strategisk næringsplan for Bergensregionen inklusive tiltak for Kommunen vil søka a innarbeida planelementa i eigne kommunale planer der relevant. Linda s kommune vil følgje opp i eigen handlingsplan, når ny organisasjonsmodell for næringsarbeidet er bestemd.

5 I vedtaket signaliserte kommunane spesielt interesse for samarbeid omkring følgjande... Tiltak 4: Utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser knyttet til plan- og byggesak Tiltak 12: Etablere «Invest in Region Bergen» Tiltak 14: Omstilling og endring i petroleumsnæringen Tiltak 20: Velferdsteknologi Tiltak 7: Styrke elevenes kompetanse i utdanningsvalg Tiltak 8: Krav om at leverandører er godkjente lærebedrifter

6 I tillegg er det jo interessant med samarbeid om... Tiltak 19: CNC-Arena robotteknologi Tiltak 2: Regionens digitale konkurransevilka r Tiltak 3: Utvikle et samordnet tjenestetilbud knyttet til planog søknadsprosesser pa tvers av kommunegrensene Difor er ein oppstartskonferanse som dette viktig for å setta i gong moglege samarbeid

7 Begeistring!

8 Omsorgsteknologi

9 Om prosjektet Hovudmål: «Kommunesektoren utviklar effektive og gode omsorgsteknologiløysingar ved hjelp av omsorgsteknolgi» Et forskingsprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB), Senter for omsorgsforsking vest, Vakt og Alarm AS og Lindås kommune ( ) HiB har stått for følgeforsking, Lindås er forskingsarena, Vakt og Alarm leverer utstyr og tenester (montering, service og alarmsentral) I prosjektperioden har omsorgsteknologi blitt gitt som ordinær teneste Prosjektet er landets største når det gjeld tal installasjonar Over 200 innbyggjarar i Lindås har tatt i bruk omsorgsteknologi, og fleire ventar på installasjon Finansiering frå Regionale Forskningsfond, Husbanken, Velferdsteknologiprogrammet, Fylkesmannen og Connect Deltakar i nasjonalt velferdsteknologiprogram i Helsedirektoratet og Connect Forskinga pågår framleis, og endeleg rapport føreligg medio Endelege konklusjonar er difor ikkje klare. Men det er indikasjonar på gevinstar både kvalitet og økonomi. Ein har no fått utvikla eit nytt prosjekt ( ), finansiert frå Regionalt Forskningsfond (responssenter)

10 Erfaringar frå omsorgsteknologiprosjektet Omsorgsteknologi er no blitt etterspurt av innbyggjarane Brukarar og pårørande gjev positive tilbakemeldingar spesielt på områda; tryggleik og sjølvstende Fleire brukarar og omsorgstenesta opplever at innbyggjarar kan fortsetje å bu i eigen heim i staden for å flytte på sjukeheim, men endelege resultat vil kome fram i forskingsrapporten Gjennomført brukarundersøkjing som understøttar dette Medfører ei ny tilnærming til tenestene Medfører ei ny organisering av tenestene Såg behovet for ny kompetanse og opplæring av alle tilsette i heimetenesta Viktig med eigarforhold, og bygge kompetanse nedanfrå og opp Behov for samforstand og samarbeid på tvers av fag og sektorar Gevinstane vert gjerne ikkje hausta der ressursane vert sett inn: t.d. sjukeheim og heimeteneste

11 Vegen vidare Vi veit at marknadan innan velferdsteknologi vil auke NHO leverer i september ei kartleggjing av marknadspotensiale for velferdsteknologi Prosjektet i Lindås er no snart over, og ein skal over i ordinær drift Ein treng leverandørar som kan levere produkt/tenester på dei behova kommunen har Lindås kommune ynskjer å setta seg i førarsetet og inngå samarbeid med andre kommunar, om mogleg også ift. anskaffingar Til dette vil ein nytta innovative offentlege anskaffingar og leverandørutveklingsprosessar: «Innovative offentlige anskaffelser skal befeste seg som et strategisk virkemiddel for å modernisere Lindås kommune, samtidig som næringslivet innoverer«ein held no på med planleggjing og organisering av ein leverandørutvekslingsprosess. Det kjem marknadsdialog i løpet av tidleg haust (cirka oktober?) og påfølgjande anbodskonkurranse No kjem det marknadsmoglegheiter; vil Bergensregionen byggja opp produkt- og tenesteleveransar?