Informasjon og brukarrettleiing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon og brukarrettleiing"

Transkript

1 Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc med internettilgang, og ein nettlesar. Løysinga er testa ut på Internet Explorer, Mozilla Firefox og Opera og fungerer greitt. I Mac Safari er det einskilde problem med grensesnittet, men alle kartfunksjonane fungerer. Det blir stilt låge krav til bandbreidde, men det er ein fordel å ha ei ISDN-line. Kartløysinga er bygd opp slik at du som brukar skal gjere minst mogleg. Fleire kart blir samordna og dette inneber at du ofte må zoome inn ein del før kartlaga blir teikna opp. I ei eiga liste vil dei karta som ikkje er synlege vere tona ned. Som ny brukar av karttenesta vil vi rå deg til å nytte brukarrettleiinga første gongen du prøver. Oppe til høgre finn du følgjande ikon spørjingar. som opnar eit nytt vindauge med forklaringar av funksjonar og 1

2 Karttypar Løysinga inneheld ei rekkje kart. Fleire etatar er med og leverer innhald til karttenesta. Dette er ein tidleg versjon og vi tek atterhald om at det kan vere enkelte feil. I alle høve gjer vi merksam på at karta i denne løysinga ikkje er juridisk bindande. Dersom du har strenge krav til karta, må du ta kontakt med den einskilde leverandør. Karta kan ein eigentleg dele i to typar, dei som viser eksisterande infrastruktur slik som vegar, høgdekotar, bygningar, og dei som viser temakart, slik som fornminne, grøntareal, fiskeområde, verneområde m.v. Grunnkart Ved oppstart av karttenesta vil berre grunnkarta vere teikna opp. Etter kvart som du zoomar inn i kartet vil meir detaljerte kart komme fram. Ingen temakart vil visast i denne karttypen dersom du ikkje sjølv slår dei på. Regionale friluftsområde Karttypen viser fortløpande resultat frå prosjektet: Regionale område for friluftsliv, kartlegging og verdsetting. Målgruppe er dei som arbeider med arealplanlegging og arealforvaltning i kommunar og regionale etatar og andre som er involvert i utgreiing og forvaltning. Kultur Ved å velje karttypen kultur vil du få tilgang på kulturrelaterte data. Det første du vil leggje merke til er kulturinstitusjonane arkiv, bibliotek og museum. Ved å zoome langt inn på til dømes eit bibliotek vil du få opp ein link til heimesida. Andre kart i karttypen er fornminne, kulturlandskap og gamle bygningar (SEFRAK). Vi gjer merksam på at desse karta er under utvikling og kvalitetssikring. Ved spørsmål, ta kontakt med Kultur- og idrettsavdelinga i fylkeskommunen eller send det inn ved hjelp av tilbakemeldingsknappen. Askeladden Karttypen Askeladden viser innhaldet i Riksantikvaren sin base. Er du heilt avhengig av at kartet over kulturminna er oppdaterte er det denne du skal bruke. Dette skuldast at me oppdaterer denne basen online og at det er ei viss forseinking før dei same endringane er lagt inn i karttypen som heiter kultur. På den annen side vil du finne meir detaljert informasjon om minna når dei finnast i karttypen kultur. Kyst og havbruk Når du har starta opp karttenesta første gongen kan du til høgre velje karttypar frå nedtrekkslista. Vel du Kyst og Havbruk vil du få tilgang til alle temakarta som er tilgjengelege for kystsona. Dei vil komme på etter kvart som du zoomar i kartet. Karttypen omhandlar kyst og fiskeri, oppdrett, vern m.v. - for kystsona i Hordaland. Ved spørsmål kan du sende dette inn ved hjelp av tilbakemeldingsknappen eller ved å ta kontakt med Arbeidslaget Verdiskaping i kystsona, i fylkeskommunen. 2

3 Grensesnitt Grensesnittet er bygd opp av knappar, menyar og søkefunksjonar. Knappar for manøvrering i kartet: Knappane er plasserte øvst og inneheld dei verktya du treng for å manøvrere deg rundt i kartet. Fortløpande forklaring: Vis oversiktskart, zoom inn, zoom ut, dra kartet nord-sør-aust-vest, zoom til førre utsnitt, zoom til heile kartet, informasjon om kartobjekt, målestokkline på/av, fjern markeringar i kartet, karttips på/av (fungerer førebels på bibliotek og museum dersom du zoomar til under 1:5000). Knappar for hjelp og tilbakemelding: Desse knappane gjev høve til å vise målestokk, lagre gjeldande kart i ein url for seinare bruk/sende til ein e-postmottakar, brukarrettleiing, tilbakemelding til systemansvarleg, og å laste ned data frå tenar (ikkje operativ endå). Menyar og søkefunksjonar Når du tek til å bli kjend med løysinga er det på tide å gå nokre skritt vidare. Til dette finst det ulike menyar : Menyar Temaliste gjev deg oversikt over kva kart som finst i karttenesta. Her kan du slå av og på kart etter eige ønske. Vising av kart er styrt av kva målestokk du er i dersom dei er kvite må du zoome meir inn for at dei skal visast. I tillegg finn du her forklaringar for kartet, og kven som er eigar av det. Teiknforklaring viser deg kva dei enkelte kartsymbola betyr. Forklaringa blir oppdatert etter kva kart som er slått på og om dei visast på den målestokken. Utskrift gjev deg høve til å skrive ut kartet. Ein firkant viser kva område som vert med i utskrifta. Teikning gjev deg høve til å skrive inn tekst og gjere ulike markeringar i kartet. Du kan og måle avstand og areal. Info oppsett er knytt til informasjonsknappen. Her kan du sjølv hake av for kva kart det skal visast informasjon om når du nytter informasjonsverktyet. Skoleskyss er ei spesialløysing for tildeling av skyss i fylkeskommunen; i denne menyen kan du gjere ruteberekningar. Ver obs på at datasettet som vert nytta er spesialtilpassa skoleskyssreglane. Ein vil til dømes oppleve at ein ikkje kan nytta tunnelar, motorvegar, eller strekningar som er definerte som farlege skolevegar. I tillegg til vanlege vegar er det lagt inn gangvegar, sykkelstiar, over og undergangar Resultatet av ruteberekninga oppgis i ganghastighet 3

4 Søkefunksjonar Det finst to søkefunksjonar i løysinga : Dersom du vel Søk/Spørringer så får du høve til å søke på alle adresser, stadnamn og eigedomar i fylket. Du vil få opp dialogar som ber deg om å fylle inn informasjon om kva du søkjer etter. Eit godt tips er å ikkje skrive inn for mykje om gongen. For til dømes å finne ei adresse i Michael Kronhsgate er det nok å fylle inn Michael, og du vil få ei liste over aktuelle adresser som du kan velje frå. Spørjinga : Gir resultatet : 4

5 Dersom du vel å bruke Søk rutepunkt, får du høve til å søke på stadnamn, adresser og Gnr/Bnr. Det kan verke for dei fleste som om dette er same søket som under Søk/spørringer. Det er det ikkje og her kjem forklaringa : For adressesøk, under søk rutepunkt, er dette lagt om mot den nasjonale Gate/Eigedom/Bygningsdatabasen, heretter kalla GAB. Denne basen oppdaterast berre eit par gangar kvart år, men har eigenskapar me treng i samanheng med ruteberekningar. For Gnr/Bnr søk, under søk rutepunkt, kan denne synest å være den same. Me har valt å kalle denne for Gnr/Bnr søk, men eigentlig er det eit søk mot det ein kallar for matrikkeladresser. Matrikkeladresser er det få brukarar som kjenner til, mens dei fleste kjenner sitt eige gards- og bruksnummer. Dataa kjem i dette tilfellet og frå GAB, og skiljer seg frå til dømes eigedomsøket under Søk/spørringar ved at det er geometriske forskjellar, og at ein berre kan søkje på de eigedomane som er tildelt ei matrikkeladresse. 5

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Innhald. Forord side 3. Introduksjon side 4. Feltarbeid side 7. Registrere kulturminne digitalt side 12. Skjemautfylling side 13

Innhald. Forord side 3. Introduksjon side 4. Feltarbeid side 7. Registrere kulturminne digitalt side 12. Skjemautfylling side 13 Innhald Forord side 3 Introduksjon side 4 Feltarbeid side 7 Registrere kulturminne digitalt side 12 Skjemautfylling side 13 Digitalisering side 17 Lenker side 20 Multimedia side 20 Regler for publisering

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM

JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM ENKEL INNFØRING FOR REDAKTØRAR OG ADMINISTRATORAR av Norsk Plan as Med einerett / opphavsrett 2008 Dette dokumentet kan ikkje kopierast eller overførast utan skriftleg samtykke

Detaljer

LibreOffice 4.0 Handbok for Impress. Presentasjonar i LibreOffice

LibreOffice 4.0 Handbok for Impress. Presentasjonar i LibreOffice LibreOffice 4.0 Handbok for Impress Presentasjonar i LibreOffice Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere

Detaljer

Internet Explorer med JAWS 15 og 16

Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Statped Telefon: 02196 Utgave 2015. (Tidlegare utg. 2010 med tittel: Internet Explorer og JAWS 10 og 11) ISBN elektronisk utgåve:

Detaljer

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Gratulerer med ny ipad! Du har nå ein ipad 2, 32Gb Wi-Fi + 3G. Maskina har standardoppsett med programmet iannotate som tillegg. Utstyret er klar til bruk i trådlaust

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database Kom i gang med LibreOffice Innføring Kapittel 8 Kom i gang med Base Lag ein innebygd flat database Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor.

Detaljer

BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS

BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS Postadresse: Pb 168, 6067 Ulsteinvik Besøksadresse: Sjøgata 56, 6065 Ulsteinvik Telefon: +47 70 00 90 90 Nettstad: www.osberget.no www.osberget.no FORORD Om verksemda ikkje

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

Kapittel 12 Lage nettsider

Kapittel 12 Lage nettsider Kom i gang med LibreOffice Kapittel 12 Lage nettsider Lagra dokument som HTML-filer Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2010 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov

Detaljer

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Gratulerer med ditt val av breibandsleverandør! Vår målsetnad er å vere blant dei aller beste breibandsleverandørane. Med gode produkt, samt konkurransedyktige

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

GeoGebra 3.0. for. mellomtrinnet

GeoGebra 3.0. for. mellomtrinnet GeoGebra 3.0 for mellomtrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhald: Innhald:... 2 Kva er GeoGebra?...3 Kvar kan eg få tak i dette programmet?...3 Korleis kjem eg i gong med å bruke programmet?...4 Å hente og legge

Detaljer

Kva meiner turistane?

Kva meiner turistane? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 5 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 15/24 Kva meiner turistane? Brukarundersøking for Sognefjord.no Øyvind Heimset Larsen og Svein Ølnes VF Notat

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

Lego for reiselivet i Sogn?

Lego for reiselivet i Sogn? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 17/2004 Lego for reiselivet i Sogn? arkitektur og publisering på Internett Terje Aaberge Nils Arne Hove Øyvind

Detaljer

På veg. Utvikling av eit informasjons- og underhaldningssystem for transportnæringa. Vestlandsforsking-rapport nr. 9/07

På veg. Utvikling av eit informasjons- og underhaldningssystem for transportnæringa. Vestlandsforsking-rapport nr. 9/07 Vestlandsforsking-rapport nr. 9/07 På veg Utvikling av eit informasjons- og underhaldningssystem for transportnæringa Nils Arne Hove, Håvard Myrvang og Svein Ølnes Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

Dok 06/347-13. Årdal kommune REGISTRERING AV SKRED- OG FLAUMSIKRINGSTILTAK I ÅRDAL KOMMUNE

Dok 06/347-13. Årdal kommune REGISTRERING AV SKRED- OG FLAUMSIKRINGSTILTAK I ÅRDAL KOMMUNE 2007 Dok 06/347-13 Årdal kommune REGISTRERING AV SKRED- OG FLAUMSIKRINGSTILTAK I ÅRDAL KOMMUNE Samandrag Rapporttittel: Prosjekttittel: Registrering av skred- og flaumsikringstiltak i Årdal kommune. Risiko

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer