REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30"

Transkript

1 REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik Referent Underskrift Roald A Johansen Hensikt: Evaluere SMB-programmet hva er oppnådd Dokumentasjon: Prosjektplaner, statusrapporter, fagrapporter, sluttrapporter og to forslag til prosjektplan for hovedprosjekt (frå Hardangersmolt og Fykse 70-6) Deltakare Harald Meyer Ottho, Hartmark Arild Heggland, Hardingsmolt Thorleif Ljones, Ljones Fisk Arne Fykse, Fykse 70-6 Liv Lyngstad, Fyksesund Landskapspark Alf Storaas, Fyksesund Landskapspark Kjetil Berge, Fyksesund Landskapspark INNLEIING Gjermund Stuve, Landbrukstjenester Hardanger Styrk E Andersen, RISS Grafisk Formgjeving Geir Madsen, Hardanger fartøyvernsenter Tron Bach, Sandven hotell Ingunn Bjørke, Optima Rolf Middelthon-Moe, Innovasjon Norge Jan Tjosås, Kvam herad Roald A Johansen, Ålvik vekst Programmet var som fylgjar: Klokka Tema Ansvarleg Rundstykke m/ kaffi Innleiing Jan Tjosås, næringssjef Kvam PLP-prosessen: plan godkjenning status fagrapport prosjektplan hovudprosjekt Erfaringar frå den einskilde prosjekteigar: korleis gikk det i mitt prosjekt Roald A Johansen, Ålvik vekst Kvam KF Prosjekteigarar Erfaringar frå Hartmark Consulting: Hartmark Consulting Drøfting: Kva kan gjerast på ein betre måte Alle Kåring: kva var beste prosess Alle Vegen vidare: kven gjer kva; avklaringar Roald A Johansen / Jan Tjosås Avslutning Jan Tjosås PLP-PROSESSEN Prosessen i SMB-programmet har vore gjennomført slik: Forstudie: 50 verksemder invitert, 19 deltok totalkostnad ,- pluss eigeinnsats Forprosjekt: 9 verksemder deltok NB: under Fyksesund Landskapspark samarbeider 10 verksemder totalkostnad 2,228 mill pluss ekstra ikkje belasta meirinnsats frå både Hartmark og eigarar.

2 Hovudprosjekt: her er to i gang med å gjennomføre medan det føreligg separat prosjektplan for to verksemder og ei har beskrive ein handlingsplan i sjølve fagrapporten frå forprosjektet. Prinsippet for SMB-programmet kan illustrerast slik: SMB-prosessen Forstudien: Oppgåve: Kartleggja vekst, potensiale og satsingvilje til verksemdene Resultat: Velja ut verksemder som har vekstpotensiale og vilje til satsing 50 invitert, 19 deltok Forprosjekt: Oppgåve: Gjennomføre analyse av valde verksemder og planleggja tiltak Resultat: Verksemdsdiagnose og prosjektplanar for den einskilde verksemd i eit hovudprosjekt deltok Hovudprosjekt Oppgåve: Gjennomføre utviklingstiltak i den einskilde verksemd. Resultat: kompetanseoverføring som resulterar i utvikling av verksemdene Etter gjennomført forprosjekt er status slik (fagrapport er forretningsplan): Prosjekt Fagrapport Sluttrapport Plan for HP Hardingsmolt OK OK Prosjektplan Føreligg Ljones Fisk OK OK Under gj.føring Fykse 70-6 OK OK Prosjektplan føreligg Fyksesund Landskapspark OK OK Handlingsplan føreligg Landbrukstenester Hordaland OK OK RISS Delvis OK Hardanger Fartøyvernsenter OK OK Sandven Endra, utført rev. opplegg Optima Utført utanom SMB Under gj.føring ERFARINGAR FRÅ DET EINSKILDE PROSJEKT Presentasjon med vekt på prosess og resultat frå den einskilde prosjektleiar kan summerast opp slik: Hardingsmolt: Verksemda er blitt meir strukturert Hartmark og leiinga har utfordra kvarandre, god og positiv prosess Mange moglegheiter er prøvd ut med hjelp av rekneark Unik: lukka anlegg og full resirkulering

3 Stort potensiale Nokre moglegheiter er prioritert Konklusjon: særs viktig å koma vidare Del I: 1 2 arbeidsplassar Fullt utbygd ei dobling 8 10 arbeidsplassar Ljones Fisk: Lagt ned mykje arbeid i forretningsplan Gjennomtenkt prosjekt God hjelp fra Hartmark: tenke gjennom, systematisk tenking, utfordring, mv Presentasjon for styre, investorar, mv Har ikkje tid til å venta: Gått ut med prospektet til 4 bankar godt motteke gjennomarbeid og strukturert prospekt Har starta hovudprosjekt med eigne midlar Konklusjon: Vellukka prosjekt som vi er i ferd med å gjennomføre. Fykse 70-6 Hadde allereie tilsett 2 personar utfordring å klare lønskostnadane Særs god hjelp frå Hartmark god sparringpartnar, kjenner bransjen Vår konklusjon er at vi må endre produktutval, innpakning og marknadsområde for å ha tilstrekkeleg auke i omsetnaden Fokus på kva som kan vere unikt for oss i ein marknad med konkurranse frå mange store verksemder med gode standard produkt Viktig å gjere ein del grep raskt treng hurtig å kome vidare! Fyksesund Landskapspark Utfordring: mange verksemder med eigne meiningar/tankar og idear - Bomma litt for å få oss til å gå i same retning Prosessen var svært nyttig vi har kome mykje lengre men vi har hatt mykje meir eigeninnsats enn planlagt. Starta godt gode møter så skifta Hartmark konsulent undervegs uheldig og satt prosjektet noko attende Veldig mange møter tungt, men svært nyttig prosjekt Har jobba mot ny organisering av landskapsparken meir samvirkemodell Klare på at vi ynskjer å gå vidare med hovudprosjektsøknad Forretningsplanen er god. HANDLINGSPLAN ligger i fagrapporten. Denne må takast fram og nyttast til utarbeiding av prosjektplan for hovudprosjektet. Landbrukstenester Hordaland Samvirkebedrift eid av bøndene Så på offentleg sektor: stort potensiale for vikartenestar Optimisme, høge mål i samband med vikar i skule, barnehage, eldreomsorg

4 Bergensavtalen kom litt brått på oss hadde ikkje sett dette på førehand Satt da igjen med potensialet innen dei marknadene som vi har i dag Her er potensialet på sikt ca 10 mill i auka omsetnad Konklusjon: Vi kom noko skeivt ut har lært mykje om offentleg innkjøp, på sikt kan det vere noko å henta her, men no fokuserar vi på vidareføring av dagens marknader. RISS I utgangspunktet to verksemd: Trykkeriet og Riss Vidareutvikling av trykkeriet var ikkje aktuelt Ikkje hatt personlege møtar med Hartmark-konsulentane Men har hatt gode samtalar over telefon har vore utfordra føler at vi treng fortsette dialogen noko vidare RISS ynskjer å vere samarbeidspartnar på marknad og kommunikasjon i dag for mykje fokus på papirkvalitet, gode bilete, mv. Konklusjon: er ikkje klar for hovudprosjekt enda, men ynskjer å arbeida vidare for å få det til Hardanger Fartøyvernsenter Hadde laga eit prosjekt, var innkjørt på vår måte å jobbe på Hartmark stilte med særs kompetent person utfordra oss på attraksjon og konkretisering av utviklinga Styrevedtak på at vi skal vidareføre prosjektet. Har investeringar på meir enn 10 millionar, må klare å spissa meir og bygge meir publikumsvenlege attraksjonar Prosjektet er ein viktig del av dei komande investeringar Sandven Hotell Måtte endre prosjekt grunna særs vanskeleg økonomi Hartmark var til stor hjelp i omstillinga kor ein raskt kunne gjennomføre eit alternativt opplegg Utarbeida konkret argumentasjonsrekke for lysthus Hardanger Det som blei gjennomført var særs vellykka og heilt avgjørande for vidare drift I april vart det laga ein revidert prosjektplan for vidareføring. Denne vart stilt på vent av Kvam Næringsavdeling og Ålvik vekst. Hotellet har i sumar opplevd ei revitalisering med 20% økt belegg Særs interessert i ei vidareføring. Optima Etter forstudien gikk Optima vidare på sin ide og gjennomførte eit forprosjekt før SMB forprosjekt var igangsatt. Dei fekk difor anledning til å etablera sitt hovudprosjekt litt på sida av SMBprogrammet Dei har etablert ein nettbutikk og starta marknadsføringa.

5 I vår vart prosjektleiar/eigar sjuk, og utviklinga stoppa litt opp. Målet for 2010 vil difor ikkje nås Det har vore svært nyttig for verksemda å få hjelp av Næringsavdelinga/Ålvik vekst. ERFARINGAR FRÅ HARTMARK: Dette har vore ein omfattande og god prosess kor viktige element har vore å lære kvarandre å kjenne, tørre å tenkje nye tankar og strukturere disse. Hartmark sitt perspektiv: Romsleg tidsramme for å verte betre kjent Månedlege statusrapportar veldig bra gir framdrift og oppsummering PLP er eit godt verkty alle er sjølvsagt stolt av eigen metodikk, men ein felles er best Mal på forretningsplan og handlingsplan burde vere ein del av PLP Verksemda sitt perspektiv Godt å få nye augne på eiga verksemd Har fått betre nettverk Økonomiske og finansielle rammar for vidare utvikling verksemda treng tid for å forstå det Utfordringar: må kunne gjøres over ei kortare tidsperiode Bruke meir tid til strategi og reelle moglegheiter prioritere vekst på strategiske moglegheitar Tid glømme ting mellom møta kjøyre meir konsentrert, klart og tydelig Næringsavdelinga og Ålvik vekst Koordinatorrollen viktig! Tydeleg oppdragsbeskriving Kanskje av og til rammer i minste laget Konklusjon frå Hartmark: Det er utvikla klare moglegheiter for nye arbeidsplassar, sikring av eksisterande, betre soliditet i verksemdene og økt næringsaktivitet i Kvam. KVA KAN GJERAST BETRE? Initiativet frå Næringsavdelinga og Ålvik vekst var særleg bra. SMBar treng litt spark for å tenkje nytt og her saman. Dette er eit viktig område også for Kvam Næringsråd. Prosessen kunne vore lagt opp med noko kortare periode i starten, og gjerne litt lengre møter med kortare mellomrom. Det kunne vore nokon felles samlingar med erfaringsutveksling og felles utfordringar, i alle fall mellom verksemder i same gruppe, og deretter individuelle møter Forprosjektet burde vore gjennomført over kortare tid med tøffare bolkar. Evalueringa burde vore gjort i mai.

6 Samstundes er det viktig at det er tid nok til å forankre det i eige organisasjon og hos eigarane. Det er naudsynt med profesjonelt dokumentasjon Hartmark har spilt ein viktig rolle. Konklusjon: o Det er etablert eit sterkare samarbeid både i kommunen og i næringslivet. o Prosessen har vore vellukka o Det er allereie under gjennomføring/initiering 5 hovudprosjekt. Og fleire vil kome. Innovasjon Norge som eig SMB-programmet kommenterte opplegget slik: Opplegget i Kvam synas vellukka. Er imponert over innsatsen ein har lagt inn i programmet IN er særs opptatt av å etablere nye arbeidsplassar. Dette er viktigast. Det er og særleg viktig å skape møteplassar, gode dialogar og etablere samarbeid. Han orienterte også om programmet Bedriftsnettverk. Dette bør vere av interesse for SMBar i Kvam. Til slutt vart det understreka at kommunen må ta næringslivet med på råd. VEGEN VIDARE Alle deltakarane så på prosessen som svært nyttig og har allereie påverka utviklinga i den einskilde verksemd. Klarer ein å realisere dei framlagte forretningsplanar vil dette føre til fleire arbeidsplassar, sikring av eksisterande arbeidsplassar og meir solide verksemder. Det vert derfor no viktig å gripa fatt i planane til kvart enkelt prosjekt for å realisera hovudprosjekta der dei føreligg. Det må vidare vurderast om ein skal gå i gang med ein ny runde SMB-Utvikling med nye bedrifter. Kanskje bør bedriftene samlast igjen om eit halvt år for å diskutera framdrifta?

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Prosjektansvarleg FØREORD

Prosjektansvarleg FØREORD FØREORD Forprosjektet Berekraftig utvikling i lokalsamfunna på Folgefonnhalvøya er gjennomført med både utviding og forlenging av arbeidet frå opphaveleg plan. Eit forprosjekt er likevel eit mellomstadium

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk, Ålvik

Framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk, Ålvik Forprosjekt Framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk, Ålvik Dreis AS, www.dreis.no 1 INNHALD FORORD 3 1 BAKGRUNN... 4 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål 1.3 Delmål 1.4 Rammer 1.5 Omfang og avgrensing 1.6 Organisering

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? Ulshav AS Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? 1 Innhald Bakgrunn... 3 Formål med rapporten... 3 Grunnlag og bakgrunn for utvikling... 3 Utbygging/ ombygging... 5 Delkonklusjon:... 5 Sentrumsavdeling...

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer