EnergiKompe- tansesenteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EnergiKompe- tansesenteret"

Transkript

1 EnergiKompe- tansesenteret Regional satsing med nasjonal attraktivitet Presentasjon av: Ove Kjøllesdal

2 EnergiKompetanseSenteret EnergiKompetanseSenteret AS (EKS) vart stifta 7.februar 2014 av: Moderne Varme, Eidel, Eid Elektro, A M Vik, Nordplan, Henden Elektro, Fjordvarme, SpaNo Rekneskap, Eid Kommune og Stryn Sentrum Bankgård. EKS har hatt dialog med fleire selskap/ personar som ynskjer å komme med etter kvart i forbindelse med emisjon eller medlemskap

3 EKS - Forretningside Selskapet skal vere eit kompetansesenter innan energi, bygg og miljø, og drive med utvikling, formidling og sal av kompetanse, tenester og produkt knytt til satsingsområda

4 EKS - Overordna målsetting Lønsam vekstkraftig bedrift God økonomi som gjev grunnlag for minst 2 tilsette og 3-5 tilsette i løpet av få år Prosjektbasert driftsmodell Tilby tenester med eit nasjonalt potensiale

5 EKS - Satsingsområder Velferds- teknologi Fornybar energiproduksjon Energieffektivisering - drift EKS Bygg Opplæring og demonstrasjon

6 EKS - Organisasjon Styret: Ove Kjøllesdal, Leif Røv, Hans Ørjasæter, Ronny Kjøde, Geir Arne Solheim Dagleg leiar: Tilsettast fyrste halvår 2015 Prosjektleiar: Tilsettast andre halvår 2015 Prosjektleiarar (innleigd): Svein Otto Melheim, Velferdsteknologi Geir Arne Solheim, Fornybarenergi Andre personar

7 EKS - Velferdsteknologi Satsar sterkt på velferdsteknologi Ser mulegheiter for kommersiell drift, inntening og kompetanseheving for næringslivet i Nordfjord Har utarbeid prosjektplan: «Utvikling og test av tenester, forretningsmodell, organisering og fysisk utforming av kompetansesenter og lab-leilegheit for velferdsteknologi» Har dialog med Innovasjon Norge

8 forts EKS satsar på Lab-leilegheit for: Visning av velferdsteknologi og tekniske/smarte løysingar for bygg, energi- /fornybarenergi Forsking og utvikling (FoU) Testing Opplæring

9 forts Satsar på Lab

10 forts Samarbeid med IT Forum Sogn og Fjordane v/vestlandforsking og er med i deira prosjekt innan Velferdsteknologi for alle kommunane i Sogn og Fjordane Dialog med kommunane i Nordfjord via deira nettverk innan helse og omsorg v/berit Wetlesen Dialog med Nordfjordnett v/paul Ottar Torsnes

11 forts Dialog med Eid Kommune, Eid Omsorgssenter, m.fl. Dialog med næringsliv og leverandørar Dialog med brukarar og pårørande Dialog med organisasjonar Lions, Rotary m.fl

12 EKS Stryn og Eid vgs Samarbeidsprosjektet med Stryn og Eid Vgs «Morgondagens Omsorg Velferdsteknologi» Bakgrunn for prosjektet Korleis møte utfordringane og sjå på mulegheiter for å ta i bruk ressursane hos: Den nye generasjon eldre m/høgare levealder, betre økonomi, høgare utdanning og teknologisk kompetanse Yngre brukarar med langvarig kronisk sjukdom Brukarar med funksjonshemmingar Brukarar med psykisk og sosiale vanskar

13 forts Korleis få kommune, næringsliv og skule til å samarbeide i eit felles prosjekt? Førebu oss på Morgondagens omsorg Utforme nye læreplanar for opplæring av fagarbeidarar Opplæring/kurs til helsepersonell, brukarar, pårørande, fagarbeidar, konsulentar og arkitektar Tverrfagleg samarbeid i opplæringa Innovativ tenking Samspel med næringsliv, kommunane og helseføretak Nye konsept «Framtidas bustad, omsorgsbustad og sjukeheim»

14 forts Få skule, kommune og næringsliv til å ta samfunnsansvar Skape eit utviklingsorientert og samhandlande lokalsamfunn Få brukarar til å ta i bruk eigne ressursar i meistring av eige liv og ta del i fellesskapet Ta i bruk ny teknologi og sette fokus på universell utforming av bustadar Få fleire til å velje utdanning innan helsesektoren og som ønskjer å jobbe lokalt

15 forts Utfordringar: Finansiering og utruste Lab-leilegheit i EKS sine lokale Utvikle Opplærings-leilegheit på Stryn Vgs Utvikle nye læreplanmål for vgs Utvikle og selje kurs

16 EKS Kor er kunden Private og offentlege utbyggjarar og entreprenørar Eksisterande bygg- og anleggseigarar Private husbyggarar Kommunar, fylkeskommune og stat Brukarar, pårørande Skular

17 forts Leverandørar, næringsliv, eigarar og medlemmar Rådgjevande ingeniørar, arkitektar og byggtekniske konsulentar Gründerar

18 EKS Potensiale i Nordfjord Etablert og sterkt fagmiljø innan elektro- /automasjon, energi og miljø Sterkt fagmiljø innan bygg Tverrfagleg samarbeid mellom bedrifter Sterkt utdanningsmiljø på vgs Nettverk til forsknings- og utdanningsmiljø EKS skal møte framtida med kunnskap og teknologi