Vedlegg SNP Side 1. Strategisk næringsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018"

Transkript

1 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM

2 Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar Nyskaping Med nyskaping forstår vi: Etablering av nye bedrifter Nyskaping i eksisterande bedrifter Forskings- og utviklingsarbeid Det trengs eit stort, felles løft og nye strategiske tilnærmingar i Årdal og regionen for å auke den samla nyskapingsevna vår. Bidra til langsiktig utvikling gjennom kontinuerleg fokus på lokalt næringslivet si evne og vilje til å utvikla nye marknadar, produkt og tenester og legga til rette for at fleire bedrifter vert etablert i Årdal Delmål: Det skal fokuserast spesielt på etableringar som tilbyr attraktive arbeidsplassar for kvinner og ungdom. Nyetableringar og nye satsingsområde i eksisterande bedrifter må ha som siktemål å styrke og vidareutvikle teknologimiljøet i Årdal Besøksnæringa reiseliv skal ha spesiell merksemd i Delta i omstillingsarbeidet saman med Lærdal kommune Gjennomføre omstillingsprosjektet for Årdal med fokus på ekspansjonsprosjekt i Norsun Ansvar: Årdal Utvikling/ Innleigd prosjektleiar 1.2. Profilering av Årdal Vidareføre marknads- og kommunikasjonsstrategien som starta opp i Målet er å profilere Årdal sine fortrinn knytt til teknologisk knutepunkt, livskvalitet og trygt lokalsamfunn. Vidareutvikle felles Webside for Årdal Nettstaden skal ha engelsk og norsk utgåve der publikum kan finne informasjon om Årdals regionen sitt næringsliv, bu- og arbeidstilhøve. Utvikle ein årleg konferanse/satsingsarrangement Under Storen - som profilerer Årdal som ein opplevingskommune. Ansvar: Årdal Utvikling/Innleigd ressurs 1.3. Legge til rette for at Hydro vidareutviklar teknologisatsinga i Årdal Legge til rette for at Hydro moderniserer i Årdal ved at dei vidareutviklar teknologisenteret i Årdal og etablerer ny hall for verdens mest bærekraftige aluminiumsproduksjon.

3 Vedlegg SNP 2018 Side 3 Delmål: Arbeide for at Hydro får rammevilkår som gjer det mogeleg å etablere ein fullskala produksjonshall med framtidas teknologi i Årdal Arbeide for at Hydro oppgraderer og utviklar karbonfabrikken på Årdalstangen Få fram Årdal sine konkurransefortrinn; tilgang på vasskraft, tilgjengeleg areal, høgkompetent arbeidsstokk og kompetansen knytt til teknologisenteret i Årdal Etablere og gjennomføre eit knoppskytingsprosjekt knytt opp til FOU-miljøa i Årdal, saman med SIVA, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Innovasjon Norge Ansvar: Årdal Utvikling/Kommunen 1.4. Ny aktivitet i SIVA industribygg Arbeide fram aktuelle forprosjekt knytt til nye lønnsame industriprosjekt lokalisert i SIVA Industribygg på Årdalstangen. Arbeidet vert organisert som eit prosjekt saman med Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, SIVA(eigar av industribygget). Prosjektet er forankra som eit omstillingsprosjekt. Beskrive industribygget med aktuelle rammevilkår som areal (utvidingar), energi, vatn (prosessvatn), krav til støy og utslepp og andre omsyn som kan vere viktige for ein ny leigetakar Kvalifisere ein aktuell underleverandør som saman med Årdal Utvikling kan utvikle aktuelle forprosjekt Arbeide fram minst 3 aktuelle forprosjekt for etablering av ny aktivitet i SIVA industribygg Kvalifisere eitt forprosjekt for realisering gjennom eit hovudprosjekt med sikte på etablering innan utgangen av. Ansvar: Årdal Utvikling/Innleigd prosjektressurs 2. Kompetanseutvikling tilbod om opplæring frå grunnskule til høgskule 2.1. Vidaregåande skule som lokalt ressurssenter Saman med Årdal Vidaregåande skule og grunnskulen etablere utdanningsretningar tilpassa næringslivet sine behov i Årdal og regionen. Dette skal danne grunnlag for å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft til alle bedrifter i Årdal på mellomlang og lang sikt. Skulen skal vere eit ressurssenter for nærmiljø og regionen og skal legge til rette for behov knytt til kompetansereforma og gje tilbod om opplæring for næringsliv, arbeidsledige og permitterte Sikra tilbod om desentraliserte kurs/utdanning på høgskulenivå. Utvikla vidare eit samarbeid mellom Årdal vidaregåande skule, NAV og høgskular/universitet med fokus på behovstilpassa kurs/utdanningstilbod i Årdal.

4 Vedlegg SNP 2018 Side 4 Tilby eit kurs/utdanningsprogram av nye og tilpassa studieretningar på ingeniørhøgskulenivå og tilpassa studieretningar på teknisk fagskulenivå Etablere samarbeidsarenaer mellom industri og utdanningsinstitusjonar i Årdal og etablere praktiske ordningar for å flytte læringsarenaen frå klasserommet og ut i næringslivet Delmål 3: Etablere eit senter for etterutdanning i Årdal saman med Sogn Opplæringskontor. Senteret skal saman med interessentar utvikle samarbeidet mellom grunnskule og vidaregåande skule og koordinere og gjennomføre kompetansegjevande etterutdanningskurs, spesialiseringskurs og kurs på høgskulenivå. Delmål 4: Arbeide for å styrke fagutdanninga i den vidaregåande skulen, saman med næringslivet og Årdal Vidaregåande skule Ansvar: Årdal Utvikling/ Årdal Opplæringskontor/Innleigd prosjektressurs 3. Utvikling av lokalsentra med fokus på tenestetilbod og innslag av urbane sentrumskvalitetar Legga til rette for ei framtidsretta og marknadsorientert utvikling av besøksnæringane i Årdal Saman med besøksnæringa realisere ein heilskapleg næringsstruktur innan handel, service, reiseliv og kultur i Årdal som sikrar eit variert tilbod av varer og tenester i bu- og arbeidsområdet. Arbeide fram konkrete næringsprosjekt med bakgrunn i gjennomført analyse av besøksnæringa. Gjennomføre strategi for reiseliv og realisere måla for Arbeida fram og realisere planar for etablering av ulike tilbod for ungdom i Årdal Delmål 3: Realisere etablering av urbane tilbod som er sakna i Årdal. Ferdigstille forprosjekt for å utvikle sentrumsområdet på Årdalstangen saman med besøksnæringane, for å betre rammevilkåra for større besøksarrangement i Årdal Ansvar: Årdal Utvikling/Innleigd prosjektleiar 4. Vidareutvikle sentral infrastruktur for å møte Årdal sine framtidige kommunikasjonsbehov i regionen og inn og ut av regionen Arbeide vidare med ein kommunikasjonsanalyse for Årdal som gjev informasjon om kva kommunikasjonsbehov lokalsamfunnet har, og korleis desse eventuelt kan realiserast og finansierast. Utvikle vidare ein strategi knytt til kommunikasjon ut og inn av Årdal og internt i Årdal Ferdigstille rapport om FV 53

5 Vedlegg SNP 2018 Side 5 Realisere eit prosjekt for skyttelbuss mellom Årdalstangen sentrum og Øvre Årdal sentrum i. Målet er å sikre eit busstilbod med halvtimes avgangar mellom tettstadane. Prosjektet skal ha ein miljøprofil. For å sikre ei god gjennomføring av prosjektet vil ein utvikle dette saman med Årdal kommune og næringslivet i kommunen. Ansvar: Årdal Utvikling/Innleigd prosjektressurs

6 Vedlegg SNP 2018 Side 6 5. Vedlegg til Handlingsprogram : Operativ strategi Operativ strategi Prosjekt Tid Budsjett Ansvar Realisering av strategi År MNOK 1. Årdal skal legge til rette for å skape nye lønsame arbeidsplassar 2. Kompetanseutvikling tilbod om utdanning frå grunnskule til høgskule 3. Utvikling av lokalsentra med fokus på tenestetilbod og innslag av urbane sentrumskvalitetar 4. Vidareutvikle sentral infrastruktur for å møte Årdal sine framtidige kommunikasjonsbehov 1. Utviklingsprosjekt inntil 5 lokale bedrifter som skal sikre god lønnsemd for vidare ekspansjon 2. Etablere prosjekt for å få ny bedrift til å etablere seg i SIVA industribygg (akkvisisjon) 3. Rekrutterings- og omdøme prosjektet a. Utvikle vidare b. Etablere nye websider for Årdal Utvikling 4. Sluttføre prosjekt «Sogn Teknologiforum» 5. Arbeide for at Hydro etablerer ein fullskala produksjonshall med framtidas teknologi i Årdal 6. Gjennomføre fase 2 av omstillingsprosjektet «Framtidige robuste arbeidsplassar i Årdal» - med fokus på ekspansjonsprosjekt Norsun 1. Studietilbod innan teknisk fagskule og høgskule i Årdal a. Samarbeid skule og næringsliv b. Profilering av Årdal som skulestad c. Profilering av Årdal når det gjeld lærlingeplassar 2. Styrke satsinga på lærlingar 3. Vidareføre forstudie etablering av senter for etterutdanning i Årdal 4. Styrke fagutdanninga ved Årdal vidaregåande skule 1. Avslutte prosjekt «Nye handelstilbod i Årdal» 2. Arbeide for at nasjonalparkfestivalen Under Storen vert etablert som stifting, og støtte ei vidare utvikling av konseptet 3. Starte opp gjennomføringa av ny reiselivsstrategi for Årdal a. Etablere eit kommersialiseringsprosjekt for minst 2 reiselivsbedrifter i Årdal b. Gjennomføre utviklingsprosjekt Torget Årdalstangen c. Realisere gjestebåthamn Årdalstangen d. Gjennomføre prosjekt «Signalbygg Årdalstangen» 1. Delta i prosjekt «Stamveg Stavanger Trondheim gjennom Årdal/Luster» 2. Ferdigstille utbygging av breiband i Vikadalen 3. Arbeide for å gjere synleg Årdal sine kommunikasjonsbehov og korleis desse bør stettast og finansierast a. Fylkesveg 53 sluttføre statusrapport b. Tindevegen i. Etablere infopunkt på innfartsårar til Årdal ii. Arbeide for å få på plass finansiering av utbetring Fardalssvingane ,5 0,5 0,3 1,5 0,3 1,0,SIVA /ÅK,ÅVS,ÅN,ÅVS. REISELIV,REISELIV ÅK, ÅK.

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO f - STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING Namn på prosjektet c -r i Prosjektnamn: Kompetansesenteret for avansert maskinering, KAM. Namn som permanent organisasjon: Kompetansesenteret for CNC

Detaljer

Retningsliner for næringstilskot

Retningsliner for næringstilskot Retningsliner for næringstilskot Ål kommune Revidert 2009 Vedteke i K-sak 16/09 1 Innhald Innhald...2 1. Innleiing...3 2. Fond og andre løyvingar til næringsformål..4 3. Bruk av avkastning, konsesjonsavgifter

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR SAK 24/13 SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR Saksopplysning I brev frå initiativtakar Ove Fekene og Hallingdal Næringshage (motteke 27.8.2013) blir det søkt om kr. 300.000, til gjennomføring

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel INNHALD 1.0 INNLEIING 5 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde 6 1.2 Skjematisk oversikt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Prosjekt SKAPARGLEDE Kort beskrivelse Hovudprosjekt Prosjekt SKAPARGLEDE i Sykkylven Prosjektbeskrivelse Prosjekt

Detaljer

Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane

Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Loen 11.11.09 Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Den store utfordringa for Norge Fleire i arbeid og aktivitet (færre på trygd og pensjon) Mangel på arbeidskraft i nær

Detaljer