SAKSLISTE SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen"

Transkript

1 SAKSLISTE SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre, Atle, Trude, Steven, Lise: 16 stemmedyktige Meldt frafall: Cathrine og Kay Gått før pause: Annika, Kjetil, Steven, Trude, Lisa - gir 11 stemmedyktige Godkjenning av referat og innkalling Forfall må meldes om på referat. Innlemming av nye medlemmer: Lise og Kari ble innmeldt ved akklamasjon ved møtets start. Orienteringssaker: Sak 10/14: Faste orienteringer: etter vedtak fra forrige møte har vi nå begynt med skriftlig orientering som ligger ved referatet. Det er ingen flere orienteringer utover dette, med unntak av fra BedPress angående det oppstartede prosjektet til arbeids- og organisasjonspsykologi. Eivind har skrevet promoteringsbrev for prosjektet, men ønsker at flere leser gjennom dette og kommer med eventuelle innspill. Eventuelle orienteringer: Muntlig orientering fra leder: Leder har sendt brev til studieadministrasjonen angående endringer i studieplanen til årsstudium, og har fått svar fra Anders Normann: Han forteller at to faste forelesere er sykemeldt og dette har medført endringer i forelesingsstrukturen. Han melder om at studentene har blitt informert om dette gjennom en muntlig orientering på forelesing. Normann formidler også at meldingen fra administrasjonen er at det er ønskelig å fremme en bedre vikarordning. Innspill fra andre i PSU melder om at dette har vært problematisk ved andre linjer ved psykologisk fakultet, deriblant ved Profesjon hvor det er for få forelesere fordelt på hvert emne slik at eventuell sykdom er problematisk. Videre bearbeiding angående dette tas videre til Politisk Komité. Vedtektssaker/Diskusjonssaker Sak 12/14: Vedtakssak: Videreført fra møte i norvember: Revidering av lesesalsreglement for det psykologiske fakultet. Vibeke orienterer. 1

2 Orientering av revidering ligger som vedlegg. Ingen har tilføyinger eller er uenige i revidering av lesesalreglementet. Revidering av lesesalreglementet vedtas med fullt flertall. Sak 13/14: Vedtakssak: Skal vi stille med liste til neste parlamentsperiode? Eivind orienterer. Er noen interessert i å stille ved liste til studentparlamentet ved neste parlamentsperiode? Minimum møtetid er som regel én ettermiddag i måneden, hvor møtet varer en hel ettermiddag, så vervet er noe tidkrevende. Dersom noen stiller liste er Eivind disponibel til å være vara. Dersom ingen stiller har vi ikke rett til plass i Velferdstinget, men vi kan sitte som fakultetsrepresentant i SP. Det nevnes av flere at en representasjon i SP og VT anses som viktig for å fremme interessene til Psykologisk Fakultet. Det nevnes at det kan være en idé å promotere vervet/forhøre oss på fakultetet om andre utenfor PSUs-liste er interessert i å stille deriblant fra noen av undergruppene. Potensiell kritikk til det å stille med representant i SP er at møtene er langdratte og ineffektive og at psykfak sitter igjen med lite etter mye innsats. Argument vedrørende dette er å flytte representantene ut av PSU slik at ikke PSU bruker mye tid på SP, og at SP-representantene går utenfor PSU sine møter og diskuterer saker på egenhånd og heller orienterer PSU. Alternativt kan stille sammen med HF-listen. Dette var aktuelt også i fjor, men falt bort da det var ønskelig at PsykFak kunne være uenige med HF. En klar fordel med å ha hatt liste fra PsykFaki SP frem til nå, er at studentlokale på PsykFak har vært en sak det har blitt arbeidet mye med i SP. Forslag til vedtak: PSU sender ut en felles epost til fakultetet og informere om det å stille liste. Eventuelt tar representantene ved PSU personlig kontakt med potensielle kandidater. Frist for å innhente mulige representanter settes til neste møte, hvor det tas en endelig avgjørelse om Psykologisk Fakultet skal stille, og om vi i så fall skal stille med PSU-lsite eller med liste fra andre arenaer innenfor psykologisk fakultet. Fristen for å rapportere om vi ønsker å stille med liste er 1. April, og det er ingen minimumsgrense for antall representanter altså kan man stille alene. Forslaget vedtas med fullt flertall. Pål tar på seg ansvaret med å organisere dette. Sak 14/14: Vedtakssak: Ettergodkjenning av investering i domene. Eivind orienterer. Forrige møte ble det vedtatt å investere 3500 kroner i domene. Etter møte fikk vi tilbud om domene på moms på 20%. Det ble da tatt en avgjørelse på å kjøpe domenet likevel, men denne kontrakten er ikke bindene. Det stilles spørsmål til om vi fortsatt ønsker å kjøpe domenet selv om det koster noe mer. Ettergodkjenning vedtas på å kjøpe domenet selv om det koster noe mer. Vedtatt med 15 stemmer for, og 1 stemme avholdende. Sak 15/14: Vedtakssak: Deltakende evaluering. Ann Kristin orienterer. Kommentar: det bør heller enn foreleser stå emneansvarlig, samt å være presis på bruken av PSU fremfor SU. 2

3 Dette er en viktig sak for fakultetet som det er bra leder i PSU har tatt opp igjen. Endringene skrives inn av leder. Det vedtas å sende inn utkast til KUE med endringene som kom frem i kommentarene. Dette vedtas med 14 for og 2 avholdende stemmer. Sak 16/14: Diskusjonssak: Hvordan stiller vi oss i PSU til honorerte verv? Atle orienterer om fakultetsstyre vedtaket. Les referat fra fakultetstyret. Kommentar: da dette ikke er vedtakssak behøver ikke leder og nestleder gå ut, men kan ta del i diskusjonen. Forrige møte: gav godkjenning til ny fordeling på 55, 10 og 35 (leder, øko og nest) i året. På fakultetsstyret den 12. Februar ble psykfak bevilget som rammetilskudd hvor er forbeholdt honorering. Budsjettet i år er satt, men endringer for budsjettet kan fremmes for neste år. Det stilles spørsmål til begrunnelsen av vedtaket. Fakultetsledelsen mener hele bevilgingen til honorering til PSU har bidratt til å øke PSU sin betydning på fakultetet, derfor ønsker hele fakultetstyret å videreføre denne ordningen. Denne ordningen ble startet januar 2013, men dette er usikkert. Tidligere har honoreringen vært lavere enn Prosessen om å øke honorering har vart i flere år. Det nevnes at poenget med saken er hvordan vi i PSU stiller oss til honorering i utgangspunktet. Det nevnes at hvordan vi stiller oss til dette prinsippmessig er en viktig diskusjon er det nødvendig å ha honorering i det hele tatt? Det nevnes at dette er et moralsk spørsmål. Argumenter for honorering er at det øker arbeidsmengden studenter legger i frivillige verv noen psykologisk fakultet og studentene her har nytt godt av. Dette nevnes dog at er en prioriteringssak, og påvirkes også av hvor mange aktive medlemmer som er i PSU som kan avlaste leder, nestleder og økonomiansvarlig sine arbeidsoppgaver. Argument for at lederverv bør honoreres, er at en honorert lederjobb kan gjøre at lederverv ikke byttes ut like hyppig slik at studenter med tunge lederverv kan fortsette studiehverdagen på normalt vis. Kontinuitet er sentralt for å fremme PSU sine meninger til fakultetsledelsen. Når leder, nestleder og økonomiansvarlig lønnes vil disse engasjerte være tilgjengelige for studentene på sin fritid og bruke mer ressurser på dette slik at pengene går tilbake til studentene. Det nevnes at honoreringen av verv i PSU er viktig som et symbol på jobben leder, nestleder og økonomiansvarlig gjør ettersom det ikke er like stor kultur for organisasjonsverv på PsykFak som på andre utdanningsinstitusjoner. Det må også nevnes at det er vanlig med honorering ved UiB sine studentutvalg ved andre fakultet (med unntak av MatNat). Kommentar til dette er at det bør arbeides for å skape kultur og engasjement for dette, heller enn å lønne engasjement med honorar. Kommentar går også ut på at lønning ikke nødvendigvis gjør at en gjør en mer effektiv eller bedre jobb. Det nevnes og at om honorar fjernes, vil vi få fjernet fra budsjettet. Dette er fordi er øremerket til honorar og til PSU sitt budsjett. Dette bygger på PSU sin meddeling av budsjettbehov. Dersom PSU legger innspill om at øremerking til honorar ikke er ønskelig, er det mulig denne delen av budsjettet forsvinner. I år er budsjett og honorering avgjort dette er dog en viktig debatt, og noe vi gjerne må ta stilling til igjen til neste år. 3

4 Sak 17/14: Vedtakssak: Godkjenning av budsjett. Ann Kristin orienterer. Økonomiansvarlig er ikke tilstede. Det fremkommer flere spørsmål til budsjettet, samt innvendinger og forslag til nye vedtak. På bakgrunn av dette vedtas det å invitere til et nytt hastemøte for budsjettet, se videre i referatet. Spørsmål: psychaid er det lite med til en undergruppe som står for flere sosiale arrangement ved fakultetet? Spørsmål: Kanonball mye budsjettert med 12500? Er det behov for dette? Leder av kanonball-laget orienterer: mye av utgiftene (1600 per måned) går til leie av Bergen Katedralskole da Studentsenteret ikke kan gi en gunstig spilletid. Deler av budsjettet har også gått til innkjøp av nytt utstyr. Spørsmål: møtebevertning: er det mye med ? Er forslag som er fremmet da det åpner for å invitere flere til PSU-møtene, deriblant ledere av undergrupper osv til arrangement. Det foreslås å gjøre invitasjon til undergruppearrangement til en egen post i budsjettet. Dette er dog også ikke ideelt da PSU ønsker å ha spillerom med budsjettet. Spørsmål: forum for praktisk psyk mer penger? Får mindre enn EGO, men er åpent for flere. Post for Studentengasjement: kuttes? Er høyt, kuttes til fordel for Forum? Forslag er at det kuttes 7000 fra post 4080 og tilføres post 6070 (Forum). Motargument er at Forum ikke alltid gjelder for alle studenter i verken aktualitet eller tilgang grunnet taushetsplikt, mens dette ikke gjelder for posten for studentengasjement da alle studenter kan engasjere seg. Likevel er det et spørsmål Karrierekompasset: er det mye med et budsjett på ? Hvilken kontroll har PSU på hva søkte midler brukes til? Hvor går overskudd til de forskjellige undergruppene? Skal disse gå tilbake til andre studenter eller skal de sitte igjen til undergruppene som egenkapital? Da budsjettet ser ut til å ta lang tid å diskutere, foreslås det vedtak om å utsette alle andre saker til neste møte for å kunne vedta budsjettet så snart som mulig. Forslag om alle andre saker utsettes til neste møte for å vedta budsjett på dette møtet. For: alle Stemmedyktige: 11 Det fremstilles forslag til nye vedtak for budsjettet: Forslag: 4080 ned til og øke 6070 til altså ta fra studentarrangement til fordel for Forum Forslag: møtebevertning reduseres fra til 5000 hvor de økes til arborg og fadderuken med 5000 Forslag: reduksjon med studentarrangementer til og reduksjon i verving fra 6000 til 3000, møtebevertning reduseres til Gi 7000 mer til Forum, gi 4000 til PsychAid til , til revy fra til , arb org opp til

5 Forslag: fra stud arr, 7000 fra møtebevertning, 3000 fra verving: 7000 til forum, 8000 til psychaid, 5000 til revyen Forslag til vedtak: diskusjon og vedtak av budsjett bør utsettes til et eget hastemøte, ettersom medlemmer må gå og vi da ikke er vedtaksdyktige lenger. Forslaget vedtas det vil bli invitert til hastemøte så snart som mulig hvor budsjett vedtas. Til dette møtet bør også lederne av de forskjellige undergruppe-representantene inviteres. Møtet avsluttes her, og alle resterende saker utsettes til neste PSUmøte! 5

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Referat - Realistutvalgets allmøte

Referat - Realistutvalgets allmøte Referat - Realistutvalgets allmøte Tirsdag 05.05.15 Kl. 16:15-18:00 Auditorium 1 - Realfagbygget 1. Valg av møteleder(e) og referent Møteleder(e): Roymond Olsen, Lars P. Grønvigh, Marie E. Lien, Joris

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer