SAKSLISTE SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen"

Transkript

1 SAKSLISTE SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene, Cathrine, Trude, Maria, Hanna 15 stemmedyktige Frafall: Kay, Kjetil og Anders Ikke møtt: Steven Godkjenning av referat og innkalling Kommentar: dagsorden sak 25/14 mangler sakspapirer forslag om å flytte saken til neste uke. Dette vedtas med 1 avholdende. Ellers ingen kommentarer. Orienteringssaker: Sak 20/14: Faste orienteringer: Politisk komite: ingenting utover referat Arrangementkomiteen: ingenting utover referat Fakultetsstyret: fakultetstyret har vedtatt utdanningsmelding fra universitetsstyret hvor det fremkom at det er ønskelig med flere masterplasser ved fakultetet. Ellers informeres det om at det skal utføres arbeidsmiljøundersøkelse på instituttnivå. PSU-listen: ingenting utover skriftlige orienteringer SP/VT: ingenting utover skriftlige orienteringer BedPress: BedPress har tatt kontakt med Karrierekompasset angående arbeidsfordeling. Andre verv (Leder, nestleder, økonomiansvarlig mm): Kommentar til skriftlig orienteringer er at det er ønskelig med noe lengre skriftlige orienteringer; som hvem som var på møte, hva som fremkom og eventuelt ble vedtatt osv. Sak 21/14: Eventuelle orienteringer Leder orienterer: det har blitt avtalt at Dekan Jarle Eid skal ha møte med PSU en gang i måneden for å pleie kontakten og forholdet med studentene. Fra møte angående plan for C12; referat angående dette står i orienteringen fra PolKom. 1

2 Vedtektssaker/Diskusjonssaker Sak 22/14: Viderført fra forrige møte. Vedtakssak: Skal vi stille med liste til neste parlamentsperiode? Nestleder innleder: det har tidligere blitt diskutert hvorvidt PSU skal stille med liste igjen. Per dags dato er det mest aktuelt å stille sammen med HF. Eventuelle uttalelser fra PSU/listen angående dette er det naturlig at leder av listen tar seg av. Det påpekes at man også kan stille til utvalg selv om man ikke stiller liste, og at man kan vise sitt engasjement og interesseområder til andre lister. Det nevnes også at man bør oppfordre studenter på Psykologisk Fakultet om at alle kan stille med en liste, men da uten Psykologisk Studentutvalg. Herunder nevnes det at alle enkeltpersoner og organisasjoner som vil kan stille med liste. Dette gjelder også for undergrupper ved fakultetet. Vedtak for om PSU skal stille med liste til neste valgperiode: Ikke vedtatt med 8 stemmer i mot og 6 stemmer avholdende. Vedtak for at PSU sender ut en oppfordringsmail til studentene ved Psykologisk Fakultet og informerer om Studentparliamentet og liste til dette. Enstemmig for. Sak: 18/14 Videreført fra forrige møte: Diskusjonssak: Hvor mange skal vi være i PSU? Skal vi sette en grense? Ann Kristin orienterer. Per i dag har vi kun ett fagutvalg ved psykologisk fakultet. Er det aktuelt å fremme flere fagutvalg slik at PSU kan holdes til et lavere medlemsantall? Saken diskuteres. På den ene siden er det skepsis rundt å sette en øvre medlemsgrense. På den andre siden vil et for stort PSU virke kaotisk. Mindre medlemstall kan også virke motiverende for medlemmer, samt skape engasjement blant studentene til å være med. Oppbygningen av et PSU med mindre antall medlemmet vil da være bestående av medlemmer som velges inn, samt eventuelt varamedlemmer. Sak: 23/14 Undergruppeforum: Marius orienterer På Fakultetet arrangeres det flere arrangement, foredrag, fester etc. Disse arrangementene kan noen ganger krasje, noe som er uheldig. Derfor ytres det ønske om at alle lederne i hver undergruppe møtes en gang i måneden for å planlegge og koordinere alle arrangementene som skal avholdes. Undergruppekontakt og leder av arrangementskomiteen orienterer seg dette og tar initiativ for å arrangement. Møtene kan skje i form av månedlig oppmøte en fast dato i måneden, eventuelt kan det skje skriftlig. Sak: 24/14 PSU burde ha noen mål og en visjon: Ann Kristin orienterer PSU sin målsetting og visjon har tidligere vært noe svevende og lite konstruktivt. Det bør diskuteres og nedskrives hva målsettingen vår er. Dette bør også nedfelles i eventuelt promomateriale. Det foreslås av leder at vi møtes en kveld for å snakke litt rundt dette. Leder 2

3 foreslår også at vi bør hente inn en ekstern som kan hjelpe oss med å lage visjon og målsetting. Arrangementskomiteen tar på seg initiativet, og samarbeider med Politisk komité for å få til dette. Arrangementskomiteen vil stå for selve arrangementet så vil Politisk komité jobbe mer aktivt angående visjonering, utforming av utkast til dette etc. Det diskuteres at det kan være nyttig at noen tar på seg ansvaret for hva en skal diskutere rundt, og ferdigstiller dette etter diskusjon. Forslag til ekstern er: det stilles spørsmål til om det er nødvendig med en ekstern, kanskje holder det kun med en ordstyrer. Kommentar til dette er at den eksterne burde fungere som en mekler. Det foreslås også at vi ikke bruker den nylig oppstartede arborg bedriften som ekstern rådgiver da dette kan være noe urettferdig overfor andre undergrupper. Vedtak: politisk komité tar på seg å lage oversikt over diskusjonssaker og innholdet på opplegget, mens arr.kom tar for seg praktiske. Dette vedtas enstemmig. Sak: 25/14 Registrere oss som egen organisasjon: Sakspapirer ettersendes. Tatt bort, se tidligere i referat. Sak 26/14 Eventuell Kontor: Leder av Pol.Kom orienterer: tidligere har vi ytret ønske om å fortsette å ha PSU-kontor der det er i dag etter ombyggingen av C12. Men det har nå fremkommet at kontoret etter ombyggingen kanskje bør flyttes. Dette er basert på informasjon om at kontoret uansett ikke bør ligge der, da det skal bygges et lesetorg for studenter hvor det kan være mer naturlig at studentpolitiske organisasjoner også holder til. Kommentar til dette er at det blir tungvint å ha stand et annet sted enn vi har kontor. Det er også dette som er tegnet inn i de opprinnelige arkitekturtegningene. Det har blitt etterspurt av Politisk komité etter tegninger slik at PSU kan få vite hva alternativene til kontorplasseringen er. Uten å vite dette blir det vanskelig å ta stilling til hvor kontoret skal ligge. Det diskuteres hvilket type kontor PSU ønsker; ønsker vi et sosialt kontor hvor studenter kan møte oss, eller et kontor for møteholding eller begge deler. Det avholdes prøvevotering: de som mener kontoret bør være der det er i dag: 1 De som mener kontoret kan flyttes inn i lesetorget: seks Avventende: 7 Stemmedyktige 14 grunnet midlertidig frafall Valgkomite for fakultetsstyrerepresentanter og representanter til instituttrådene Leder orienterer: frist for dette er 21 april. Det foreslås at de som sitter i denne komiteen er dem som ikke ønsker å stille selv. Habilitet er et problem, derfor er det viktig med flere medlemmer i komiteen. Tidligere har man basert seg på ansiennitetsprinsipp. Kommentar til dette er at det avgjørende burde stå på kvalifikasjoner til søker heller enn ansiennitet. Svar til 3

4 dette er at det er vanskelig å ta stilling til personlig egnethet ut i fra motivasjonsbrev. Alternativt er intervju av kandidater, men dette er svært ressurskrevende. Tidligere har det også vært tradisjon at leder av PSU sitter i fakultetstyret. Leder har førsterett på denne plassen, og kan således også sitte i komiteen. Fra tidligere har det vært varierende hvor tidkrevende det har vært å sitte i valgkomiteen. Det som må gjøres er å gå gjennom søknader, sjekke opp erfaring osv. Totalt er det 36 representanter som skal plasseres, dersom alle varaplassene blir fylt opp. Medlemmer som melder seg til dette er Pål, Atle, Vibeke, Annika samt Ann Kristin PSU vedtar at Pål, Atle, Vibeke, Annika og Ann Kristin får mandat til å velge kandidater til verv i instituttråd og fakultetstyret. Vedtatt enstemmig. Marius orienterer: hvilken holdning har PSU til kritiske røster? Hvordan ordlegger PSU seg i diskusjoner? Hvordan blir uenigheter mottatt og verbalisert? Det er uheldig å miste medlemmer grunnet uenigheter og ulike meninger. Saken ble diskutert. Det ble også foreslått å invitere en ekstern som kan ha en innføring i hvordan debattering skal skje. Dette er noe vi kan ta opp på visjonskvelden. Ta bilder! Faste orienteringer: PSU-listen (Eivind): Se innmeldt sak. SP (eivind): Resolusjon om at vurderingsform bør anerkjennes som pedagogisk virkemiddel ble diskutert kommer som vedtakssak på neste SP-møte. Ellers ingen saker med direkte relevans for PSU. Til de to neste SP-møte er det få saker og vi kan få inn flere hvis noen kan lage et skriv på saken. BedPres (eivind): Har tatt opp BedPres med fakultetet på Studentfrokost som virket positive. I tillegg har Rolls Royce tatt kontakt. Stillingsannonse er videreformidlet til aktuelle kull, med avtale om at jeg tar kontakt med dem igjen på høsten når BedPres-prosjektet er satt i gang. Karrieresenteret har valgt bedriftskontakt og jeg har møte med henne neste uke. Leder: Møte med Vidar (økonomi), Frode (ift litt praktiske ting og kontoret), Jarle, studentlokalemøte, fagkritisk dag. Nestleder: 4

5 Har siden forrige møte bistått student med råd om klageprosess mot fakultetet (uvisst om klage er fremmet). Vært på møte med fakultetsledelsen om økonomi med leder/øko (rett etter forrige orientering), studentfrokost, møte med dekanen, Frode og møte om studentlokale. Også deltatt på formøter og Regionssamling for NSO (PSU-listen), samt gruppeledermøte i SP. Noe lavere aktivitet enn normalt pga. eksamen forrige fredag, men dette kommer til å jevne seg ut over semesteret. Økonomiansvarlig: - Avslått søknad om støtte til Utvekslingsopphold. Det ble søkt om delstøtte av ac for to studenter. - Avslått søknad om støtte til minnebok for kull84: 5 000;-. Begrunnelse: Dette kan utvikle seg til å bli en fast utgiftspost, og mastergrader/profesjonsstudier etc vil føre til betydelig høyere summer. Vi kan ikke bare støtte en fotobok, men må da støtte alle dersom flere søker. - Avslått søknad om støtte til fadderuke-konferanse : 2776;-. Begrunnelse: Fadderuken har fått økt pott i år, og de har fått tildelt midler til hyttetur. - Innvilget 3 200;- til hyttetur for Fadderstyret. - Innvilget 4 000;- til hyttetur for Kull91 - Innvilget 2 200;- Til curling for Studentkonsulentene 5

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 28/14: Sak 29/14: Faste orienteringer: Politisk

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker Referat PSU-møte 18.09.2014 Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 18.september. kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin, Helene, Ingrid, Kari, Kay, Lise, Marius, Oda, Pål (10 stemmedyktige)

Detaljer

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 Tid: kl 16:15-18:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 7/13: Sak 8/13: Faste orienteringer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 1/14: Sak

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15! Konferanserommet,!BBB!

Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15! Konferanserommet,!BBB! Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv.91 5009 Bergen mosu@uib.no Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15!

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Styremøte Sentralledelsen BI Studentsamfunn 25-10- 2014 REFERAT. Styremøte 25.10.2014 Kristiansand

Styremøte Sentralledelsen BI Studentsamfunn 25-10- 2014 REFERAT. Styremøte 25.10.2014 Kristiansand REFERAT Styremøte 25.10.2014 Kristiansand 1 Innholdsfortegnelse Sak 83 14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 84-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 85-14 -

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.09.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Rolf Bjarne

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Innledning I januar 2011 gjennomførte Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) en undersøkelse blant medlemsorganisasjonene

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer