Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtektssaker/Diskusjonssaker"

Transkript

1 Referat PSU-møte Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 18.september. kl Tilstede: Ann Kristin, Helene, Ingrid, Kari, Kay, Lise, Marius, Oda, Pål (10 stemmedyktige) Meldt frafall: Annika, Cathrine, Eivind Permisjon: Anders, Steven Godkjenning av referat og innkalling Ingen innvendinger til referat eller innkalling. Orienteringssaker: Sak 49/14: Faste orienteringer: Undergruppeforum: Ikke hatt møte denne måneden enda. Katarsis har gjenoppstartet med Fredrik Lian som leder. Studentcruise og Vinterleker: Marius orientrer: Studentcruise har begynt promotering etter én dag på face kommet over 200 deltakere (alle fakultet til sammen). Billettslipp om to uker, er ca 450 billetter tilgjengelig. Arrangementet Vinterleker er fortsatt i oppstartsfasen antakeligvis vil Vinterlekene finne sted i midten av mars, billettsalg begynner på nyåret. Vinterlekene i år blir det største noensinne ved UiB. Ellers ingen orienteringer utover de skriftlige orienteringene som ligger vedlagt innkallingen til møtet. Sak 50/14: Eventuelle orienteringer Diskusjonssak: Søknad om økonomisk støtte til Vinterlekene. Vedtektssaker/Diskusjonssaker Sak 51/14: Vedtektsak: Detaljforslag til byggeprosessen i C12. Kari innleder. Politisk komité har laget detaljforslag til byggeprosessen, satt opp etter prioriteringsønske. Det åpnes for innspill til detaljsforslaget. Innspill og eventuelle endringer føres fortløpende inn på detaljforslaget. Grunnet fravær av nestleder, må vedtaksforslaget endres: Forslag til vedtak: PSU godkjenner at PSUs representant kan fremme disse forslagene til de ansvarlige for byggeprosessen, med de endringer og tilføyelser som fremkom på møtet. Sak 52/14: Vedtektsak: Utforming av forslag til vervbeskrivelse. Kari innleder.

2 Vi har flere verv som ikke står i statuttene, derfor foreslås det at vi lager verv-beskrivelser. Nestleder har laget et utkast til vervbeskrivelsene som ligger vedlagt sakspapirene. Det uttrykkes ikke noe ønske om å endre forslaget. Forslag til vedtak: PSUs representanter godkjenner dokumentet instruks for styremedlemmer i PSU, og vedtar at dette dokumentet skal, i henhold til PSUs statutter, definere virkeområdet og ansvaret til innehavere av verv i PSU ut over det som er beskrevet i statuttene Sak 53/14: Diskusjonssak: Spørreskjema om studenttilfredshet. Kari innleder. Politisk Komité har diskutert en sak hvor en student har laget spørreskjema om studietrivsel ved Det psykologiske fakultet som studenten ønsker at PSU skal hjelpe å distribuere. Se sakspapirer for utfyllende diskusjon fra Politisk Komité. Dersom undersøkelsen skal distribueres må det gjennomføres flere endringer. Saken diskuteres. Det nevnes at det kan være problematisk for PSU å formidle en undersøkelse som ikke er laget av oss. Det diskuteres hvorvidt distribueringen av en slik undersøkelse er ønskelig for PSU. Å gjennomføre en slik undersøkelse krever mye arbeid, både å lage spørreskjema og å promotere undersøkelsen. Det foreslås å flette undersøkelsen inn i prosjektet Deltakende Evaluering. Leder formidler forslag om dette til visedekan ved Det psykologiske fakultet. Sak 54/14: Diskusjonssak: Ny strategiplan for Psykologisk fakultet. AK innleder. Utkast på strategiplan ligger også som et eget dokument. Den nye strategiplanen innebærer en del forandringer ved Det psykologiske fakultet. En av endringene vil kunne være opptaksendring til profesjonsutdannelsen i psykologi, hvor man endrer opptaket til et integrert seksårig studium med inntak fra samordna opptak (SO). PSU har blitt bedt om å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med dette. Saken diskuteres. Universitetet i Tromsø har formildet at dersom UiB endrer sin inntaksform, vil også UiT endre sin inntaksform. Følgene blir da at alle utdanningsinstitusjonene i Norge har profesjonsutdanning i psykologi med inntak gjennom SO. Foreløpig vil ikke endring til integrert seksårig studium medføre noen faglige endringer i årsstudieplanen. Ved spørsmål om når endringen innføres og når årsstudiumplassene blir utfaset informerer leder om at det ifølge strategiplanen er snakk om å informere studentene om overgangen i 2015, og så ha et dobbelt opptak høsten 2016 til profesjonsutdanningen fra både årsstudium og VGS. På denne måten får man en overgangsmodell. Det er også kontaktet jurister i forbindelse med spørsmål om UiB kun kan ha internt opptak i overgangsåret. Dette vil så fall medføre en nedgang i karaktersnittet fra årsstudium til profesjon. Det stilles spørsmål angående frafallsraten ved universitet som allerede har denne formen for inntak, dvs NTNU og UiO. UiB har veldig lav frafallsrate ved profesjonsutdanningen, noe som kan tenkes at skyldes mer motiverte studenter. Kan det tenkes at overgang til inntak fra SO gjør at flere studenter velger faglig retning før de er modne til det, eventuelt velger faglig

3 retning uten å være sikker på hva det er man går til? Psykologi på universitetet og klinisk psykologi er svært forskjellig fra psykologi som undervises i videregående skole. Det diskuteres lenge hvorvidt karakterer fra videregående er mer representative for evner og kunnskap til en person enn karakterer fra årsstudium i psykologi. Når man har karakterer fra videregående teller alle fag like mye, og man kan potensielt miste studenter som utmerker seg i psykologifaget grunnet dårlig prestasjon i andre fag som ikke er særlig relevant for psykologi. Det at UiB og UiT har inntak som baserer seg på karakterprestasjon gjort på universitetet muliggjør at personer som ikke presterte bra på videregående fortsatt kan komme inn på et prestisjefullt studium. En annen konsekvens av overgang til SO-opptak, er potensielt økte kjønnsforskjeller ettersom jenter typisk presterer bedre på videregående enn gutter. Hvordan kommer UiB til å håndtere dette, kommer det til å bli innført kjønnskvotering/poeng? Skjevhet i kjønnsfordeling er et problem innenfor profesjonsutdanningen med overvekt av jenter har UiO og NTNU flere eller færre gutter enn UiB og UiT? Det diskuteres at opptak gjennom SO ikke er en ideell opptaksform. Norge har et gammeldags opptakssystem i den forstand at alle karakterer fra videregående teller like mye, uten supplement av motivasjonsskriv eller intervju, eventuelt andre møter med potensielle studenter, slik andre store utdanningsinstitusjoner i verden har. Kan det være mulig at, dersom UiB skal endre inntaksform til profesjon, UiB heller går i front for å åpne for alternative inntaksformer? Dette er interessant å spørre seg om nå, ettersom Kunnskapsdepartementet har åpnet for innspill til alternative inntaksformer fra de forskjellige fakultetene ved universiteter i Norge. Her nevnes det videre at Institutt for Medievitenskap har kommet med innspill Studentparlamentet om at de kommer til å formidle ønske om prøveordning med motivasjonsskriv og intervju. Også studieretninger på MatNat kommer til å formidle ønske om sterkere vektlegging av visse karakterer fra VGS, samt ønsker Oceanografi mindre vektlegging av visse karakterer. Argumenter for at UiB skal endre inntaksformen til profesjon er at frafallsraten fra årsstudium er veldig høy. Dette er økonomisk kostbart for universitetet, og kan rettferdiggjør en overgang til et integrert seksårig studium. Det største argumentet ligger dog i effekten overgangen vil ha på miljøet ved Det psykologiske fakultet. Grunnet stort inntak og høy frafallsrate har vi per i dag ikke et godt miljø ved fakultetet, da vi ikke klarer å samle studentene. Overgangen til SO-opptak vil trolig medføre mer engasjement og samling, ettersom man da har flere studenter med eget kull og fast tilhørighet. Videre er inntaket via årsstudium en ekstrem påkjenning for studentene. Det er mye konkurranse og karakterpress, og man risikerer at studenter går årsstudium flere ganger uten å komme inn på profesjon. Ikke bare er dette kostbart for UiB, men det er også en ekstremt stressende påkjenning. Dekanen ved Det psykologiske fakultet ønsker å treffe oss for å diskutere dette sammen med PSU i løpet av de neste to ukene. Samtlige PSU-medlemmer sier dette er greit. Leder lager poll på Facebook for å finne dato som passer. Sak 55/14: Diskusjonssak: Opprettelse av markedsgruppe: Marius innleder. Etter deltakelse i sponsormøter har medlemmer erfart at PSU stiller svakt når det kommer til å få i havn sponsoravtaler. Derfor kan det være nyttig å ha en fast markedsgruppe som står ansvarlig for å avtale sponsoravtaler. Dette gjør at undergruppene slipper å jobbe med å få sponsoravtaler på egenhånd, og vil også kunne medføre flere fordeler. Se sakliste/innkalling

4 for vedlagt skriv fra initiativtaker med flere mulige fordeler. Enkeltpersoner har allerede meldt sin interesse for å starte en slik gruppe. Saken diskuteres, det som blir sagt er utelukkende positiv støtte til forslaget. Verv i en eventuell markedsgruppe vil bli promotert, og det vil bli avholdt søknadsprosess samt seleksjon. Det tenkes at markedsgruppen kommer til å være en del av PSU. Da kommer midler til å komme inn til PSU hvor man lett kan delegere midler videre til undergruppene. Forslag til vedtak: Vedtak: PSU vedtar at vi oppretter en underkomite som har ansvar for markedsavtaler. Markedsgruppen skal jobbe i trå med PSUs statuetter og mål. Gruppen står fritt til selektere medlemmer og organisere seg som de ønsker, så lenge det er fundamentert i PSUs vedtekter Sak 56/14 Diskusjonssak: EGO har søkt om kr til surfetur. Økonomiansvarlig innleder. Dersom får støtte, vil senke kostnad for hver enkeltperson fra 1700 til Turen er på maksimalt 26 personer. Det informeres om at turen ikke stod oppført i budsjettet EGO meldte inn til PSU i fjor. Saken diskuteres. Det blir enighet om å gi EGO 4000kr for arrangementet, da enkeltgrupper kan søke om støtte til enkeltarrangement opp til 400kr. Sak 57/14 Eventuelt Marius innleder: Det arrangeres Vinterleker for Det psykologiske fakultet for første gang. Involverte jobber for at dette skal være et arrangement for studenter med forskjellige interesser. For å holde arrangementer, trengs det økonomisk sikring. Dette for å kunne booke overnattingssted, pluss for å presse ned prisen for studentene. Derfor søkes det om kr fra PSU sin sosialpott for å kunne holde dette arrangementet. Det gjør arrangementet mer kostnadsvennlig for studentene som deltar (ca. 1400kr per student, det er til nå satt av 450 billetter). Det er foreløpig budsjettert med å gå i null, men det legges inn buffer på å gå i pluss. Saken diskuteres. Er et stort arrangement mer verdt enn fem små enkeltarrangement for uavhengige grupper? Det kan være at andre deler av PSU sitt budsjett ikke brukes, slik at det ikke nødvendigvis er tilfelle at PSU sin sosialpott kommer til å gå tom dersom vi velger å støtte vinterlekene med en så høy sum. Hva skjer dersom psykfak har veldig få deltakende studenter? I fjor gikk MatNat over SV i antall deltakere. Sannsynligvis får MatNat og SV flere deltakende studenter enn psykologisk fakultet, i og med at vi er et mindre fakultet. Det nevnes dog at dette ikke burde ha noe å si ettersom dette blir et nytt arrangement for psykologisk fakultet. Psykologisk fakultet er garantert 150 billetter. Dersom noen av billettene tildelt psykologisk fakultet ikke blir solgt, vil disse bli overført til andre fakultet. Økonomiansvarlig mener det er rom for dette i budsjettet i år.

5 Det ytres ønske om å lage vedtak på dette umiddelbart, men det er ikke fremlagt noe budsjett. Forslag til vedtak: Økonomiansvarlig gis fullmakt til å godta søknaden fra Vinterlekene dersom økonomiansvarlig, leder og nestleder anser budsjettet som forsvarlig og tilfredsstillende. Vedtatt med en avholdende.

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 Tid: kl 16:15-18:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 7/13: Sak 8/13: Faste orienteringer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 16.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 14.01.2014 kl. 13:30

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Styremøte Sentralledelsen BI Studentsamfunn 25-10- 2014 REFERAT. Styremøte 25.10.2014 Kristiansand

Styremøte Sentralledelsen BI Studentsamfunn 25-10- 2014 REFERAT. Styremøte 25.10.2014 Kristiansand REFERAT Styremøte 25.10.2014 Kristiansand 1 Innholdsfortegnelse Sak 83 14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 84-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 85-14 -

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015

Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Ordstyrer: Martin Hallén Referent: Kristine Steine Merk at sitatene under ikke er ordrett gjenfortalt. Kommentarer og lignende kan mangle. Forbehold om feilsitering.

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer