Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015"

Transkript

1 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere år. Det er viktig at det er et element av forutsigbarhet, samtidig som vi ønsker å belønne de som har vist at de kan bruke midlene på en god måte som kommer flest mulig studenter tilgode. I tillegg er det søkt om ca. dobbelt så mye som vi er tildelt (når øremerkede midler fjernes). BK har derfor måtte ta vanskelige valg når man må prioritere blant mange gode tiltak og grupper. Vi ønsker å presisere at dette er første gangen PSU har hatt en budsjettkomité. Vi er åpne for at ting kunne blitt gjort på en annen måte. Eventuelle innspill kan formidles til økonomiansvarlig på Innholdsfortegnelse Vedlegg til Budsjettkomités for Generelt Midlertidig budsjett Verving Fagkritisk dag Fadderuken Uforutsette utgifter og avslutningsgaver Diverse kontormateriell Møtebevertning Fagfrokost Studentarrangementer /5020/ Lønn til leder, nestleder og økonomiansvarlig Katarsis Psychaid A - Fagutvalget for pedagogikk B - Fagutvalget for arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologirevyen Karrierekompasset EGO Forum for praktisk psykologi PSU Kanonball Studentkonsulentene Markedsgruppen av 6 -

2 Generelt Flere av gruppene har søkt om midler for kontorutstyr. BK mener at alle studentorganisasjonene tjener på at PSU kjøper inn dette med en god avtale, for så å la alle gruppene benytte seg av det utstyret. Formålet er å oppnå kvantumsrabatt, hvis det lar seg gjøre Midlertidig budsjett Denne posten er et vedtatt kompromiss for å få utsatt budsjettvedtaket til 2015, for slik å sikre tilgjengelige midler til arrangementer i starten av Leder, nestleder og økonomiansvarlig vil i samråd kunne tildele inntil per arrangement, for arrangementer som må planlegges før endelig budsjett for 2015 er vedtatt. Disse midlene er i en hentet fra post Studentarrangementer. Restmidler fra denne posten vil tilfalle samme post Verving 2014, budsjett: , innstilt: Denne posten er intern for PSU og har blitt kuttet med siden Vi har promomateriell på lager, samt mange medlemmer. Ansett som tilstrekkelig sum Fagkritisk dag 2014, budsjett: , innstilt: Arrangementet var en suksess etter BKs mening. BK mener at tilsvarende kvalitet på arrangementet bør oppnås med tilsvarende midler. Er ansett som et viktig faglig tilskudd, hvor pengene primært går til bevertning til arrangementet, samt gave til foredragsholdere og promotering Fadderuken 2014, budsjett: , innstilt: Øremerkede midler fra fakultetet er BK mener at fjorårets fadderuke var en stor suksess. Vi tror også at fadderuken for 2015 vil kunne oppnå samme suksess med samme bevilgning med erfaringsoverføring og god ledelse. Grunnet et trangt budsjett ser BK det vanskelig å kunne tildele mer uten at det går på bekostning av andre viktige poster Uforutsette utgifter og avslutningsgaver 2014, budsjett: , innstilt: Tidligere har denne vært på Den er halvvert fordi det ikke bør være nødvendig å budsjettere med uforutsette hendelser, da dette eventuelt kan omfordeles på budsjettet. Siden dette ikke er diskutert i PSU, velger BK å halvere posten i en, heller enn å fjerne den helt. Det er uansett ønskelig å ha midler stående til avslutningsgaver og lignende. - 2 av 6 -

3 Diverse kontormateriell 2014, budsjett: , innstilt: PSU planlegger å handle inn kontormateriell som kan gis til alle undergrupper. Det kan vi gjøre gjennom hvis det gir mest mulig utstyr for pengene. Mulig denne bestillingen gjøres med midler fra 2014 budsjettet. I så fall kan posten justeres noe Møtebevertning 2014, budsjett: , innstilt: Har blitt redusert betraktelig ila de siste par årene. Gjelder alle PSUs interne arrangementer, samt mat til andre forum, slik som Undergruppeforum og liknende. Alt fra frukt og kaffe til møter, samt middag og eventuelt julebord/internarrangementer Fagfrokost 2014, budsjett: , innstilt: BK mener dette er et viktig og populært arrangement som mange nyter godt av. Det er både faglig, sosialt og et velferdstilbud. Det er planlagt åtte frokoster for Samtidig er det BKs mening at dette arrangementet kan kostnadseffektiviseres i stor grad. BK ønsker ikke å legge føringer for hvordan dette skal gjøres, men foreslår å se etter billigere catering eller evt gå over til frokostbuffé hvor man handler inn brød, pålegg osv for slik å redusere prisen. At arrangør selv trakter kaffe fremfor å kjøpe ferdigtraktede kanner er også et innspill Studentarrangementer 2014, budsjett: , innstilt: Tildeling for 2014 var på Opprinnelig innstilt til Grunnet utsettelse av budsjett for 2015 ble det på PSU-møte vedtatt et midlertidig budsjett på (se post 0000), som i en tas fra denne posten. Resterende midler fra post 0000 vil tilfalle denne når endelig budsjett vedtas. BK mener dette er viktig post, da den åpne for fleksibilitet i studentenes arrangementer. Mindre grupper/kull, samt alle undergrupper av PSU kan fra denne posten søke midler til å gjennomføre arrangementer de ønsker. Det er ønskelig at denne posten skal ha en viss størrelse, selv om budsjettet ellers er presset. BKs er at Økonomiansvarlig kan godkjenne inntil pr arrangement uten å legge det fram som sak for PSU. - 3 av 6 -

4 5010/5020/ Lønn til leder, nestleder og økonomiansvarlig 2014, budsjett: , innstilt: Disse midlene er øremerket fra fakultet. BK tar ikke stilling til øremerkede midler Katarsis 2014, budsjett: (etter fratrekk av teknisk utstyr) 2015, innstilt: BK mener at Katarsis siden oppstart i november 2014 har utrettet mye bra. Samtidig har de blitt tildelt i 2014 til innkjøp av teknisk utstyr, som de selv prioriterte som sin viktigste tildeling. Grunnet faktorer som mulig samarbeid med andre organisasjoner om kurs, PSU sitt fellesinnkjøp av kontormateriell, at opptrykking av eksemplarer enda ikke er bestemt og annet blir en på BK mener at Katarsis har mulighet til å søke midler fra andre organer, slik som Kulturstyret, for slik å få dekket ting som kurs og eventuelle trykkeriutgifter. Katarsis har også et potensielt inntektsgrunnlag gjennom sponsing og annonsesalg. Det er BKs mening at Katarsis kan klare seg bra med de tildelte midlene fra PSU, sett i lys av hva de utrettet før de fikk tildelt midler i det hele tatt Psychaid 2014, budsjett: , innstilt: Det er BKs mening at Psychaid gjør en god jobb, og er en viktig gruppe på fakultetet. De tildelte midlene er primært tiltenkt å skulle dekke utgifter til veldedighetsballet de årlig avholder. BK er skeptisk til å tildele Psychaid mer penger enn dette, da midlene fra fakultetet skal gå til tiltak som kommer flest mulig studenter til gode, og ikke til andre veldedige formål. Vi ser også at grupper, slik som psykologirevyen, tidligere har tildelt en andel av sitt overskudd til Psychaid. BK syns det er flott at gruppene samarbeider om gode formål og ser gjerne at Psychaid får inn penger til sine veldedige formål, men mener at midler som skal være til studentmassens beste ikke bør sluses videre til andre veldedige formål. 6030A - Fagutvalget for pedagogikk 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at Fagutvalget for pedagogikk gjør en viktig jobb for en studentgruppe tidvis forsvinner i mengden på fakultet. Mens mange av de andre undergruppene på fakultetet tilbyr arrangementer til/for psykologistudenter er Fagutvalget for pedagogikk den eneste som aktivt tilbyr arrangementer rettet mot pedagogikkstudentene. Samtidig er budsjettsituasjonen presset, og BK ser det som umulig å tildele full søknadssum. Fagutvalget har også søkt om midler til bedriftspresentasjoner, noe som faller under Karrierekompasset/Markedsgruppens arbeidsområde. Fagutvalget kan se på muligheter for egenandel eller for å gjennomføre mindre kostbare arrangementer. - 4 av 6 -

5 6030B - Fagutvalget for arbeids- og organisasjonspsykologi 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at nyfunnet engasjement skal belønnes. Fagutvalget virker til å ha mange gode planer. Fagutvalget er helt nytt, og BK kan derfor ikke basere seg på hvordan de tidligere har forvaltet sine arbeidsoppgaver. BK håper innstilte midler strekker til å kunne prøve ut flere av sine arrangementer, men ser ikke rom for å kunne tildele full søknadssum. Det vises samtidig til post 0000 for studentarrangementer, hvor det kan søkes til spesielle tilstelninger Psykologirevyen 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at Psykologirevyen har gjort en god jobb i 2014 og syns det er bra at de har bidratt med midler til Psychaid. BK mener også at de har gjort en god jobb i å inkludere årsstudiumstudentene, noe som lenge har vært en utfordring. Psykologirevyen har hatt en bred representasjon fra de fleste studieretninger på fakultetet, noe som vi ser på som en fordel. Psykologirevyen opererer med et av de største budsjettene av alle undergruppene, og de har også mulighet til å søke midler hos flere andre organer. Psykologirevyen har også et solid inntektsgrunnlag. BK kan dessverre ikke innstille på totalt omsøkt, grunnet stor forskjell på totalt omsøkte midler og totalt tildelte midler Karrierekompasset 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at Karrierekompasset sitt aktivitetsnivå i 2014 har vært for lavt og synes det er skuffende at alle tildelte midler for høstsemesteret gikk til ett arrangement. De har også fått flere innspill til ting som bør med i budsjettsøknaden, men som de ikke har søkt om for eksempel midler til bedriftspresentasjoner. BK vil understreke at vi syns Karrierekompasset har mange gode planer for BK håper Karrierekompasset vil se på måter å øke egne inntekter betraktelig, for eksempel gjennom samarbeid med markedsgruppen og PSU. BK er fornøyde med framgangen som har skjedd med Karrierekompasset og synes en karrieredag er et godt initiativ. Likevel ser vi at den kunne ha blitt løst på andre måter, som BK mener ville kommet studentene mer til gode EGO 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at Ego har hatt stor fremgang siden forrige år. De har mange arrangementer som er åpne for alle studentene og en god økonomi. Flesteparten av deres arrangementer finansieres av egne inntekter, med unntak av ball og surfetur. Ballet er åpent for alle studentene og er et arrangement BK synes treffer bra. Surfeturen treffer færre studenter, men har likevel høye kostnader. BK har derfor innstilt Ego på , men understreker at Ego selv velger hvordan de disponerer de tildelte midlene. - 5 av 6 -

6 Forum for praktisk psykologi 2014, budsjett: , innstilt: BK syns at Forum har gjort en god jobb i året som har gått. Alle arrangementene avholdt høsten 2014 var vært fullsatte, med kø før oppstart. Arrangementene har nå blitt åpnet opp for alle studentene på fakultetet, istedenfor å være eksklusivt for profesjonsstudentene. BK verdsetter også at Forum planlegger å øke antallet årlige arrangementer til 11, uten at budsjett økes tilsvarende. Det understrekes også at Forum har vært kostnadseffektive så langt, med få forelesningshonorarer, rimelig innkjøp av snacks og kaffe/te. BK syns Forum er et viktig og populært bidrag på fakultetet, og ønsker derfor å støtte dette PSU Kanonball 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at PSU Kanonball er et godt og annerledes aktivitetstilbud på fakultetet. Det er åpent for alle studentene, og har ukentlig aktivitet. PSU Kanonball søker om en relativt lav sum sett i lys av kostnadene på i semesteret i lokaleleie som kreves for å levere tilbudet de har Studentkonsulentene 2014, budsjett: , innstilt: BK verdsetter nytt engasjement og mener Studentkonsulenten er et godt tilskudd til fakultetet. Samtidig er dette en veldig eksklusiv gruppe, uten åpning for bred deltakelse. Gruppen planlegger flere kurs- og sosialkvelder som er lukket for studentene. BK mener at Studentkonsulenten er et godt tilskudd, med god styring og planlegging, men det at de er en lukket gruppe med lavt medlemstall gjør at de ikke kan innstilles til mer enn Markedsgruppen 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at Markedsgruppen bør ha en viss kapital tilgjengelig for å sikre en god start. Det er BKs mening at disse midlene er en investering for hele fakultetet, for slik å sikre at de kan gjøre en best mulig innsats for å innhente midler til fellesskapet. - 6 av 6 -

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker Referat PSU-møte 18.09.2014 Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 18.september. kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin, Helene, Ingrid, Kari, Kay, Lise, Marius, Oda, Pål (10 stemmedyktige)

Detaljer

Søknad om støtte fra Velferdstinget 2013 Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt

Søknad om støtte fra Velferdstinget 2013 Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt Søknad om støtte fra Velferdstinget 2013 Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt Studentutvalget (SUT) ved Barratt Due musikkinstitutt (BDM) er, som nevnt i fjorårets søknad, en nyetablert studentorganisasjon.

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Om årets tildelinger Vi registrerer at gruppene i år søker om mindre enn tidligere år. Vi tar dette som et tegn på at gruppene har tatt innover seg og

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget

Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget Vi ønsker å kunne forbedre studentsamfunnet og miljøet på skolen på tvers av studieretningene. Tidligere studentråd har hatt mye mindre aktivitet og arrangement

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Vedtekter for Fagutvalg for Kina-studier Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål Fagutvalget for Kina-studier skal representere

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4 i lov om Studentsamskipnader.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Disse bestemmelsene er hjemlet i Velferdstingets og Kulturstyrets vedtekter 1 - Hva støttes? 1.1 Kulturstyret bevilger

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Sak 56-10 BUDSJETT 2011

Sak 56-10 BUDSJETT 2011 IP/10.11.10 Sak 56-10 BUDSJETT 2011 Med utgangspunkt i rammebudsjett for 2011 vedtatt av Landsmøte 2009, legger generalsekretær frem forslag til budsjett for 2011. Budsjettforslaget bygger på regnskaps

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Næringslivsutvalg (NLU) for Campus Ås. Prinsippmodell versjon 1

Næringslivsutvalg (NLU) for Campus Ås. Prinsippmodell versjon 1 Næringslivsutvalg (NLU) for Campus Ås Prinsippmodell versjon 1 (1) Bakgrunn UKE- og Samfunnsstyret har i det siste tatt initiativ til en profesjonalisering av hvordan Åsstudentene møter eksterne aktører

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Forslag til dagsorden 28.10.10 Sted: Driv, 3.etg. Tid: 17.00 Saksliste: 1011/38 Semesteravgiftsfordelingen 2011 Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Driv, DebutUKA, Hurradio

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Jobbet/med/seminarplanlegging/og/påskeplan./Har/også/forsøkt/å/se/noe/på/sommerkvarteret./

Jobbet/med/seminarplanlegging/og/påskeplan./Har/også/forsøkt/å/se/noe/på/sommerkvarteret./ 03#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Sommerkvarteret Organisasjonsseminar Spritbar MikromandagHåkonsgaten Vindag Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Møtemedstudentimpulser. LagetforslagtilmøteplanforSKiBAS.

Detaljer

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Formål Bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant studentene på HiOA. Hvem kan søke om støtte Studentforeninger, studentorganisasjoner

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET NRK OG INNSAMLINGSAKSJONER 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet.

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Årsrapport 2013-2014! YATA Bergen! v/ Leder Tina Aimée Saltskår!

Årsrapport 2013-2014! YATA Bergen! v/ Leder Tina Aimée Saltskår! Kvartalsrapport, YATA Bergen Sommer 2014 Årsrapport 2013-2014 YATA Bergen v/ Leder Tina Aimée Saltskår 1 Kvartalsrapport, YATA Bergen Vår 2014 Navn og kontaktinformasjon... 3 Avtroppende styre... 3 Fratrådte

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KAPITTEL 1 GENERELT 1 1 Gyldighet Dette reglementet gjelder all drift

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 1 Formål 1-1 Linjeforeningen EMIL er Energi og miljø-ingeniørenes linjeforening. Linjeforeningen EMIL ble stiftet 28. september 1998. 1-2 Hensikt EMIL søker å

Detaljer

VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014

VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 Kontonavn 2014 Kommentarer : Medlemskontingent 74 000 370 medlemmer à 200 - økes til 250 fra høsten 2014 Støttemedlemskap til VS IL 5 000 Satses på høsten 2014-250,-

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

SUT STUDENUTVALGET NORGES MUSIKKHØGSKOLE

SUT STUDENUTVALGET NORGES MUSIKKHØGSKOLE SUT STUDENUTVALGET NORGES MUSIKKHØGSKOLE Til Velferdstinget i Oslo Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 7. sept 2010 Søknad om støtte for 2011 Studentutvalget ved Musikkhøgskolen i Oslo Studentutvalget ved Musikkhøgskolen

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Som nevnt er det Studentrådet som finansierer avisabonnementene, de avbestilles i disse dager grunnet dårlig økonomi.

Som nevnt er det Studentrådet som finansierer avisabonnementene, de avbestilles i disse dager grunnet dårlig økonomi. Redegjørelse for søknaden (2013/2014) Studentrådets aktivitet Studentrådet ved Rudolf Steinerhøyskolen består av tillitsvalgte studenter fra lærerutdanningen og førskolelærerutdanningen. Lærer- og førskolelærerlinjen

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen (dro klokken 17:50), Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen (dro klokken 17:50), Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 02.09.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 02.09.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen (dro klokken 17:50),

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 28/14: Sak 29/14: Faste orienteringer: Politisk

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Til: Landsmøte Fra: Landsstyret Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Forslag til budsjettet er understreket. Dette notatet forklarer innholdet i budsjettpostene og går gjennom de viktigste prioriteringer

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Kulturstyremøte 1. oktober

Kulturstyremøte 1. oktober Kulturstyremøte 1. oktober Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Eirik

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer 2015

Forslag til vedtektsendringer 2015 Forslag til vedtektsendringer 2015 For at forslaget skal være gyldig så må forslagene sendes til styret@volvox.no innen 10. september kl 17.00. Vedtektene finner du her, og lenger ned i dokumentet. Det

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Vårsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

120010 Fakultetssekretariat

120010 Fakultetssekretariat Sted 120010 Fakultetssekretariat Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -3 862 994 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader -4 027 000 Totalt 0-7 889 994 000000

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) albertsen.erlend@gmail.com 8. september 2014

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Statutter for Islamsk informasjonsnettverk

Statutter for Islamsk informasjonsnettverk Statutter for Islamsk informasjonsnettverk 1 Navn, visjon og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Islamsk informasjonsnettverk (IIN). 1.2 Visjon IIN vil arbeide for et samfunn med forståelse og respekt

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Brukerstyringen er et overordnet prinsipp.

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland

Detaljer

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Studentlivet Det medisinsk-odontologiske fakultet Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Et engasjerende studentmiljø I denne brosjyren prøver vi å gi en liten oversikt over de mulighetene du har som student

Detaljer

Fordeling av semesteravgift for 2016

Fordeling av semesteravgift for 2016 Velferdstinget i Bergen v/ Budsjettkomiteen 2015 Fordeling av semesteravgift for 2016 Budsjettkomiteens innstilling Serine Jonassen, Johanne Vaagland, Sondre Johan Haugsdal Riisøen, Haakon Kvernevik Knudsen

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 1. Forslag til retningslinjer for dugnad Greipstad IL Fotballgruppen Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe sponsorer

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

ÅRSMØTE Ålen idrettslag

ÅRSMØTE Ålen idrettslag Spenstig, Trygt og Artugt ÅRSMØTE Ålen idrettslag Tirsdag 15. mars 2016 kl.18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Ålen Idrettslag-

Detaljer

Budsjett studentstyret skoleåret 2011/2012:

Budsjett studentstyret skoleåret 2011/2012: Budsjett studentstyret skoleåret 2011/2012: Totalt budsjett: 85 000,- o Budsjetterte utgifter: 84 800,- o Differanse: 200,- overskudd Detaljerte beskrivelser av hvordan pengene fordeles forekommer videre

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer