Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015"

Transkript

1 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere år. Det er viktig at det er et element av forutsigbarhet, samtidig som vi ønsker å belønne de som har vist at de kan bruke midlene på en god måte som kommer flest mulig studenter tilgode. I tillegg er det søkt om ca. dobbelt så mye som vi er tildelt (når øremerkede midler fjernes). BK har derfor måtte ta vanskelige valg når man må prioritere blant mange gode tiltak og grupper. Vi ønsker å presisere at dette er første gangen PSU har hatt en budsjettkomité. Vi er åpne for at ting kunne blitt gjort på en annen måte. Eventuelle innspill kan formidles til økonomiansvarlig på Innholdsfortegnelse Vedlegg til Budsjettkomités for Generelt Midlertidig budsjett Verving Fagkritisk dag Fadderuken Uforutsette utgifter og avslutningsgaver Diverse kontormateriell Møtebevertning Fagfrokost Studentarrangementer /5020/ Lønn til leder, nestleder og økonomiansvarlig Katarsis Psychaid A - Fagutvalget for pedagogikk B - Fagutvalget for arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologirevyen Karrierekompasset EGO Forum for praktisk psykologi PSU Kanonball Studentkonsulentene Markedsgruppen av 6 -

2 Generelt Flere av gruppene har søkt om midler for kontorutstyr. BK mener at alle studentorganisasjonene tjener på at PSU kjøper inn dette med en god avtale, for så å la alle gruppene benytte seg av det utstyret. Formålet er å oppnå kvantumsrabatt, hvis det lar seg gjøre Midlertidig budsjett Denne posten er et vedtatt kompromiss for å få utsatt budsjettvedtaket til 2015, for slik å sikre tilgjengelige midler til arrangementer i starten av Leder, nestleder og økonomiansvarlig vil i samråd kunne tildele inntil per arrangement, for arrangementer som må planlegges før endelig budsjett for 2015 er vedtatt. Disse midlene er i en hentet fra post Studentarrangementer. Restmidler fra denne posten vil tilfalle samme post Verving 2014, budsjett: , innstilt: Denne posten er intern for PSU og har blitt kuttet med siden Vi har promomateriell på lager, samt mange medlemmer. Ansett som tilstrekkelig sum Fagkritisk dag 2014, budsjett: , innstilt: Arrangementet var en suksess etter BKs mening. BK mener at tilsvarende kvalitet på arrangementet bør oppnås med tilsvarende midler. Er ansett som et viktig faglig tilskudd, hvor pengene primært går til bevertning til arrangementet, samt gave til foredragsholdere og promotering Fadderuken 2014, budsjett: , innstilt: Øremerkede midler fra fakultetet er BK mener at fjorårets fadderuke var en stor suksess. Vi tror også at fadderuken for 2015 vil kunne oppnå samme suksess med samme bevilgning med erfaringsoverføring og god ledelse. Grunnet et trangt budsjett ser BK det vanskelig å kunne tildele mer uten at det går på bekostning av andre viktige poster Uforutsette utgifter og avslutningsgaver 2014, budsjett: , innstilt: Tidligere har denne vært på Den er halvvert fordi det ikke bør være nødvendig å budsjettere med uforutsette hendelser, da dette eventuelt kan omfordeles på budsjettet. Siden dette ikke er diskutert i PSU, velger BK å halvere posten i en, heller enn å fjerne den helt. Det er uansett ønskelig å ha midler stående til avslutningsgaver og lignende. - 2 av 6 -

3 Diverse kontormateriell 2014, budsjett: , innstilt: PSU planlegger å handle inn kontormateriell som kan gis til alle undergrupper. Det kan vi gjøre gjennom hvis det gir mest mulig utstyr for pengene. Mulig denne bestillingen gjøres med midler fra 2014 budsjettet. I så fall kan posten justeres noe Møtebevertning 2014, budsjett: , innstilt: Har blitt redusert betraktelig ila de siste par årene. Gjelder alle PSUs interne arrangementer, samt mat til andre forum, slik som Undergruppeforum og liknende. Alt fra frukt og kaffe til møter, samt middag og eventuelt julebord/internarrangementer Fagfrokost 2014, budsjett: , innstilt: BK mener dette er et viktig og populært arrangement som mange nyter godt av. Det er både faglig, sosialt og et velferdstilbud. Det er planlagt åtte frokoster for Samtidig er det BKs mening at dette arrangementet kan kostnadseffektiviseres i stor grad. BK ønsker ikke å legge føringer for hvordan dette skal gjøres, men foreslår å se etter billigere catering eller evt gå over til frokostbuffé hvor man handler inn brød, pålegg osv for slik å redusere prisen. At arrangør selv trakter kaffe fremfor å kjøpe ferdigtraktede kanner er også et innspill Studentarrangementer 2014, budsjett: , innstilt: Tildeling for 2014 var på Opprinnelig innstilt til Grunnet utsettelse av budsjett for 2015 ble det på PSU-møte vedtatt et midlertidig budsjett på (se post 0000), som i en tas fra denne posten. Resterende midler fra post 0000 vil tilfalle denne når endelig budsjett vedtas. BK mener dette er viktig post, da den åpne for fleksibilitet i studentenes arrangementer. Mindre grupper/kull, samt alle undergrupper av PSU kan fra denne posten søke midler til å gjennomføre arrangementer de ønsker. Det er ønskelig at denne posten skal ha en viss størrelse, selv om budsjettet ellers er presset. BKs er at Økonomiansvarlig kan godkjenne inntil pr arrangement uten å legge det fram som sak for PSU. - 3 av 6 -

4 5010/5020/ Lønn til leder, nestleder og økonomiansvarlig 2014, budsjett: , innstilt: Disse midlene er øremerket fra fakultet. BK tar ikke stilling til øremerkede midler Katarsis 2014, budsjett: (etter fratrekk av teknisk utstyr) 2015, innstilt: BK mener at Katarsis siden oppstart i november 2014 har utrettet mye bra. Samtidig har de blitt tildelt i 2014 til innkjøp av teknisk utstyr, som de selv prioriterte som sin viktigste tildeling. Grunnet faktorer som mulig samarbeid med andre organisasjoner om kurs, PSU sitt fellesinnkjøp av kontormateriell, at opptrykking av eksemplarer enda ikke er bestemt og annet blir en på BK mener at Katarsis har mulighet til å søke midler fra andre organer, slik som Kulturstyret, for slik å få dekket ting som kurs og eventuelle trykkeriutgifter. Katarsis har også et potensielt inntektsgrunnlag gjennom sponsing og annonsesalg. Det er BKs mening at Katarsis kan klare seg bra med de tildelte midlene fra PSU, sett i lys av hva de utrettet før de fikk tildelt midler i det hele tatt Psychaid 2014, budsjett: , innstilt: Det er BKs mening at Psychaid gjør en god jobb, og er en viktig gruppe på fakultetet. De tildelte midlene er primært tiltenkt å skulle dekke utgifter til veldedighetsballet de årlig avholder. BK er skeptisk til å tildele Psychaid mer penger enn dette, da midlene fra fakultetet skal gå til tiltak som kommer flest mulig studenter til gode, og ikke til andre veldedige formål. Vi ser også at grupper, slik som psykologirevyen, tidligere har tildelt en andel av sitt overskudd til Psychaid. BK syns det er flott at gruppene samarbeider om gode formål og ser gjerne at Psychaid får inn penger til sine veldedige formål, men mener at midler som skal være til studentmassens beste ikke bør sluses videre til andre veldedige formål. 6030A - Fagutvalget for pedagogikk 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at Fagutvalget for pedagogikk gjør en viktig jobb for en studentgruppe tidvis forsvinner i mengden på fakultet. Mens mange av de andre undergruppene på fakultetet tilbyr arrangementer til/for psykologistudenter er Fagutvalget for pedagogikk den eneste som aktivt tilbyr arrangementer rettet mot pedagogikkstudentene. Samtidig er budsjettsituasjonen presset, og BK ser det som umulig å tildele full søknadssum. Fagutvalget har også søkt om midler til bedriftspresentasjoner, noe som faller under Karrierekompasset/Markedsgruppens arbeidsområde. Fagutvalget kan se på muligheter for egenandel eller for å gjennomføre mindre kostbare arrangementer. - 4 av 6 -

5 6030B - Fagutvalget for arbeids- og organisasjonspsykologi 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at nyfunnet engasjement skal belønnes. Fagutvalget virker til å ha mange gode planer. Fagutvalget er helt nytt, og BK kan derfor ikke basere seg på hvordan de tidligere har forvaltet sine arbeidsoppgaver. BK håper innstilte midler strekker til å kunne prøve ut flere av sine arrangementer, men ser ikke rom for å kunne tildele full søknadssum. Det vises samtidig til post 0000 for studentarrangementer, hvor det kan søkes til spesielle tilstelninger Psykologirevyen 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at Psykologirevyen har gjort en god jobb i 2014 og syns det er bra at de har bidratt med midler til Psychaid. BK mener også at de har gjort en god jobb i å inkludere årsstudiumstudentene, noe som lenge har vært en utfordring. Psykologirevyen har hatt en bred representasjon fra de fleste studieretninger på fakultetet, noe som vi ser på som en fordel. Psykologirevyen opererer med et av de største budsjettene av alle undergruppene, og de har også mulighet til å søke midler hos flere andre organer. Psykologirevyen har også et solid inntektsgrunnlag. BK kan dessverre ikke innstille på totalt omsøkt, grunnet stor forskjell på totalt omsøkte midler og totalt tildelte midler Karrierekompasset 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at Karrierekompasset sitt aktivitetsnivå i 2014 har vært for lavt og synes det er skuffende at alle tildelte midler for høstsemesteret gikk til ett arrangement. De har også fått flere innspill til ting som bør med i budsjettsøknaden, men som de ikke har søkt om for eksempel midler til bedriftspresentasjoner. BK vil understreke at vi syns Karrierekompasset har mange gode planer for BK håper Karrierekompasset vil se på måter å øke egne inntekter betraktelig, for eksempel gjennom samarbeid med markedsgruppen og PSU. BK er fornøyde med framgangen som har skjedd med Karrierekompasset og synes en karrieredag er et godt initiativ. Likevel ser vi at den kunne ha blitt løst på andre måter, som BK mener ville kommet studentene mer til gode EGO 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at Ego har hatt stor fremgang siden forrige år. De har mange arrangementer som er åpne for alle studentene og en god økonomi. Flesteparten av deres arrangementer finansieres av egne inntekter, med unntak av ball og surfetur. Ballet er åpent for alle studentene og er et arrangement BK synes treffer bra. Surfeturen treffer færre studenter, men har likevel høye kostnader. BK har derfor innstilt Ego på , men understreker at Ego selv velger hvordan de disponerer de tildelte midlene. - 5 av 6 -

6 Forum for praktisk psykologi 2014, budsjett: , innstilt: BK syns at Forum har gjort en god jobb i året som har gått. Alle arrangementene avholdt høsten 2014 var vært fullsatte, med kø før oppstart. Arrangementene har nå blitt åpnet opp for alle studentene på fakultetet, istedenfor å være eksklusivt for profesjonsstudentene. BK verdsetter også at Forum planlegger å øke antallet årlige arrangementer til 11, uten at budsjett økes tilsvarende. Det understrekes også at Forum har vært kostnadseffektive så langt, med få forelesningshonorarer, rimelig innkjøp av snacks og kaffe/te. BK syns Forum er et viktig og populært bidrag på fakultetet, og ønsker derfor å støtte dette PSU Kanonball 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at PSU Kanonball er et godt og annerledes aktivitetstilbud på fakultetet. Det er åpent for alle studentene, og har ukentlig aktivitet. PSU Kanonball søker om en relativt lav sum sett i lys av kostnadene på i semesteret i lokaleleie som kreves for å levere tilbudet de har Studentkonsulentene 2014, budsjett: , innstilt: BK verdsetter nytt engasjement og mener Studentkonsulenten er et godt tilskudd til fakultetet. Samtidig er dette en veldig eksklusiv gruppe, uten åpning for bred deltakelse. Gruppen planlegger flere kurs- og sosialkvelder som er lukket for studentene. BK mener at Studentkonsulenten er et godt tilskudd, med god styring og planlegging, men det at de er en lukket gruppe med lavt medlemstall gjør at de ikke kan innstilles til mer enn Markedsgruppen 2014, budsjett: , innstilt: BK mener at Markedsgruppen bør ha en viss kapital tilgjengelig for å sikre en god start. Det er BKs mening at disse midlene er en investering for hele fakultetet, for slik å sikre at de kan gjøre en best mulig innsats for å innhente midler til fellesskapet. - 6 av 6 -

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Hans Erlend Meland (LOG-3) Thomas Hongset (LOG-3) Mads Stange Thorsen

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer