Vedtekter for Casual Gaming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Casual Gaming"

Transkript

1 Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer Mars 2014

2 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme interesse og engasjement for data og spill. Casual Gaming er en medlemsforening av Hyperion Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser. Casual Gaming er også en krysskomité under linjeforeningen Online, linjeforeningen for informatikk 1. Casual Gaming baserer seg på frivillig engasjement, og er partipolitisk og religiøst uavhengig. 1.2 Medlemmer av Casual Gaming Som medlemmer i Casual Gaming regnes alle som har betalt kontingenten for inneværende år. 1.3 Medlemsfordeler Medlemmer og styremedlemmer har under ingen omstendigheter mulighet til å låne, eller på annen måte få utbytte av Casual Gamings økonomiske kapital. Medlemmene av Casual Gaming skal nyte av følgende fordeler av medlemskapet i organisasjonen: Utstyrslån Medlemmer i Casual Gaming kan etter godkjenning fra leder av Crew:Tech låne utstyr som Casual Gaming eier. Dette gjelder switcher, kabler, server og lignende. Under utlån er låner økonomisk ansvarlig for utstyret, og det må leveres i god tid før offisielle arrangementer Medlemsrettigheter Medlemmer av Casual Gaming kan kreve innsyn i organisasjonens regnskap og kan få innsyn i Ikke konfidensielle vedtak. Medlemmer som har utført et arbeid for Casual Gaming har rett til å få attest av Styret ved forespørsel Utmelding, opphør og ekskludering Alle medlemmer kan melde seg ut av organisasjonen ved å melde fra skriftlig til Styret. Utmelding gjelder fra utmeldingsdato. Når en person ikke lenger oppfyller kravene for medlemskap i organisasjonen vil medlemskapet opphøre. Ved grov uaktsomhet eller brudd på norsk lov kan Styret, med kvalifisert flertall, fatte vedtak om å ekskludere et medlem fra organisasjonen. 1 Jf. Onlines vedtekter om krysskomiteer.

3 2 Årsmøtet Årsmøtet er Casual Gamings øverste organ og skal avholdes hvert år. Styret innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel. På årsmøtet deltar alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten i forkant av møtet, med tale-, forslags- og stemmerett. For at årsmøtet skal ha vedtaksdyktighet må minst 10 medlemmer møte opp. Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet: 1. Valg av ordstyrer, tellekorps, paraferer og referent. 2. Årsmeldinger fra styret. 3. Vedtektsendringer. 4. Gjennomgang av regnskap for forrige år. 5. Godkjenning av budsjett for inneværende år. 6. Valg av leder, nestleder og styremedlemmer Tiltaksplan for inneværende år. 2.1 Frister Orientering om planlagt årsmøte må sendes ut minst to uker i forveien. En uke før møtet sendes det innkalling med endelig sakliste. Forslag til vedtektsendring må sendes inn til sittende styre minst en uke før årsmøte. 2.2 Valg Ved styrevalg må en kandidat ha alminnelig flertall av tilstedeværende stemmeberettslige. Hvis dette ikke er tilfelle, fjernes motkandidaten med minst stemmer, og valget gjentas uten nevnt kandidat. Hvis det gjenstår kun en kandidat, som ikke får alminnelig flertall, skal det gjennomføres et og kun et gjenvalg bestående kun av denne kandidaten. Om kandidaten fortsatt ikke har alminnelig flertall, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. 2.3 Ekstraordinære årsmøter Det avholdes ekstraordinært årsmøte hvis alminnelig flertall i styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det. Innkalling må sendes med minst en ukes varsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp. 2 Se 3 punkt 3.1.1

4 3 Organisasjonsstruktur 3.1 Styret Styret er det øverste organet i foreningen mellom årsmøtene. Styret består av styremedlemmer som blir valgt av årsmøtet samt økonomiansvarlig som velges av styret på første styremøte for året. Et styremedlem innehar sitt verv til ny person har blitt valgt til stillingen. Styret har fullmakt til å supplere seg selv ved frafall. Styrets ansvarsområde går på å drive Casual Gaming som organisasjon mellom årsmøtene. Dette innebærer alt som ikke omhandler arrangementene som undergruppene har ansvar for Styrets oppbygning Styret skal bestå av følgende: Leder Nestleder Økonomiansvarlig Lederen av CaG:Brett Lederen av CaG:Konsoll Lederne av alle undergruppene til CaG:Lan. Til sammen kan CaG:Lan utgjøre opptil 5 av styrets medlemmer. Medlemmene av styret, med unntak av økonomiansvarlig velges inn av årsmøtet. Alle styrets valgte medlemmer med unntak av leder og nestleder velges samtidig til leder av undergruppen vedkommende stiller til valg for Vedtaksdyktighet Styret er kun vedtaksdyktig når minst 6 av styrets medlemmer er tilstede Innkalling til styremøte Det avholdes styremøte dersom leder, nestleder eller minst to styremedlemmer kaller inn til det Tegningsrett Økonomiansvarlig tegner for foreningen, samt er ansvarlig for foreningens økonomiske disposisjoner. Leder har også tegningsrett. Styret kan også tildele andre personer disposisjons- og tegnings -rett.

5 3.2 Undergrupper Casual Gaming er foruten styret delt opp i tre undergrupper som har ansvaret for Casual Gamings aktiviteter. Disse tre gruppene er CaG:Lan, CaG:Brett og CaG:konsoll. Hver av disse undergruppene har ansvaret for sin egen økonomi innenfor budsjettets rammer CaG:Lan CaG:Lan har ansvaret for Casual Gamings Lan- arrangement. CaG:Lan er delt opp i crewgrupper som seg i mellom deler ansvaret og arbeid før, under og etter arrangement. Hvert crew har en leder. I tillegg til å lede sin crewgruppe har lederen også ansvar for økonomien gruppen disponerer. De øvrige medlemmene velges ut gjennom opptak til hver enkelt crew. Dette opptaket blir organisert og gjennomført av Styret. Følgende crew eksisterer under CaG:Lan: Crew:Coord Coord er en koordineringsgruppe som har ansvaret for å koordinere de andre crewene for å gjennomføre arrangement så effektivt som mulig. Coord er blant annet ansvarlig for booking av lokale, sponsorer, vakthold og organisering av rydding før, under og etter arrangementet. Crew:Coord har i tillegg ansvar for å skaffe til veie premier i alle konkurranser, om det så gjelder sponsorer eller innkjøp. Crew:Info Info er CaG:Lans ansikt utad. Dette crewet har ansvaret for alt PR- arbeid i sammenheng med arrangementene til CaG:Lan. Arbeidet inkluderer, men er ikke begrenset til, bestilling og anskaffelse av plakater, markedsføring, informasjon på nettsider, kommunikasjonskanaler mellom deltakere og alle former for digitale medier. Crew:Tech Tech er tekniske ansvarlige for arrangementene til CaG:Lan. Crewet bærer ansvaret for at strøm, nett og teknisk infrastruktur blir satt opp og fungerer som det skal. Crewet har ansvar for å yte brukerstøtte under arrangement dersom de har kapasitet til dette. Crewet har også ansvaret for utlån av utstyr til medlemmer av Casual Gaming.

6 Crew:Game Crew:Care Game er ansvarlig for alle konkurransene som blir holdt på arrangementene til CaG:Lan. Game har ansvar for å sette opp konkurranser og påmelding, og legge alt til rette for at konkurransene blir gjennomført så effektivt og enkelt som mulig for deltakerne. Care er ansvarlig for å skape trivsel for deltakere og crew under CaG:LAN, samt ansvarlig for drift av kiosk CaG:Brett CaG:Brett har ansvaret for Casual Gamings aktiviteter og arrangement rundt brettspill, kortspill og lignende CaG:Konsoll CaG:Konsoll har ansvaret for Casual Gamings aktiviteter og arrangement rundt konsollspilling. 3.3 Mislighold av verv Om en innehaver av et verv misligholder sine arbeidsoppgaver, kan ethvert medlem av Casual Gaming stille mistillitsforslag ovenfor vedkommende. Mistillitsforslaget skal leveres skriftlig til Styret, som skal behandle saken. Ved mistillitsforslag mot et styremedlem blir den anklagede umiddelbart suspendert inntil Styret har kommet med en avgjørelse. Mistillitsforslaget leses opp i Styret, deretter skal den anklagede få en mulighet til å forsvare seg før Styret diskuterer og avgjør saken uten den anklagede til stede. For å beholde et beslutningsdyktig og fungerende Styre vil det kun være mulig å stille mistillitsforslag mot ett styremedlem av gangen. Styret har to uker på å behandle et mistillitsforslag.

7 4 Diverse 4.1 Vedtekter Vedtektene er Casual Gamings øverste regelverk og kan kun endres ved 2/3 flertall på et årsmøte. Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret senest en uke før et årsmøte. En vedtektsendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet. Styret kan gjøre redaksjonelle endringer i vedtektene så lenge dette ikke endrer betydningen av paragrafen det endres på. Dette krever 2/3 flertall på ordinært styremøte 4.2 Alminnelig flertall Alle vedtak i Casual Gamings organer krever alminnelig Vlertall hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. 4.3 Oppløsning Casual Gaming kan bare oppløses med ¾ flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal behandles. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av Casual Gamings midler. Midlene som blir fordelt må gå tilbake til Hyperion, eller til fordel for interesser som har vært sentrale hos Casual Gaming. 4.4 Medlemsår og regnskapsår Medlemsår og regnskapsår skal følge kalenderåret.

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) Vedtekter (Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) 1 Formålsparagraf Val Eyja jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet.

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Lover for. Bergen Teknikersamfund

Lover for. Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 11. mars 2015 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Revidert forslag til NORILCOs LOVER

Revidert forslag til NORILCOs LOVER Revidert forslag til NORILCOs LOVER NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Innhold 1 Foreningens navn... 6 2 Organisasjonsområde... 6 3 Formål og grunntanke... 6

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer