Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent."

Transkript

1 Referat Styremøte Tidspunkt: , kl Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall: Kjersti W, Agnes Sak Behandling Tittel og orientering 19/15 Til Godkjenning av saksliste og referat Referat Gjennomgang av referat fra møte 2 Oppfølgingspunkter: Kirsten sender regnskapsrapport til Kirsti, slik at hun videreformidler endelig rapportering til Helsedirektoratet. Vedtak: Godkjent uten merknader. Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. 20/15 Til Økonomi Utestående fakturaer. Kirsten får hovedansvar for å følge dette opp videre, og Hans Petter bistår. Simen og Aina forhører seg med regnskapsfører. Styret har som målsetning at dette er avsluttet innen neste møte. Regnskapsføring Vi har mottatt tilbud om videre regnskapsføring hos Apropo Regnskap AS. Tilbudet og praktisk gjennomføring går gjennom Vedtak: Avtalen med Apropo Regnskap videreføres og takker ja til tilbud om Paperless. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap er klart og styre signerer. Vedtak: regnskap godkjennes enstemmig. 21/15 Til Nettside og logo Styret har en egen gruppe på facebook, som det er ønskelig at hele styret er medlem av. Kirsti kontakter firmaet som lagde logo, og hører om de kan endre

2 navnet i logoen. Jan-Egil etablerer en åpen gruppe på facebook med styret som administrator. Vi har en epostliste som vi kan bruke til å spre om epostgruppen. Simen oppdaterer nettsiden. 22/15 Til Vedtektene og styreformalia Godkjenning av oppdaterte vedtekter Gjennomgang av vedtektene og justeringene som generalforsamlingen påla styret. Vedtektene vedlegges referatet. Det kan bli aktuelt med en språkvask av vedtektene, og styret anser dette som redaksjonelle endringer og innenfor mandatet gitt av generalforsamlingen. Vedtak: Godkjent enstemmig. Bekreftelse på styresammensetningen Med bakgrunn i at Brønnøysundregistrene trenger dokumentasjon på styremedlemmer som ikke ble valgt på generalforsamlingen, men som er oppnevnt av organisasjoner, formaliseres dette gjennom et styre. Vedtak: Jan-Egil Wigen Aasterud er oppnevnt som representant i styret for SAFO og Simen Brændhaugen er oppnevnt som representant i styret for Unge funksjonshemmede. Vedtatt enstemmig. Endring av postadresse Vedtak: Postadresse endres til c/o St Halvardsgate Oslo. Vedtatt enstemmig. 23/15 Til 24/15 Til 25/15 Til Vedtak Søknaden som vi sendte til Helsedirektoratet Kirsten har sendt søknad til Helsedirektoratet i ordningen tilskudd til Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Det er søkt om støtte til kompetansehevende tiltak om ungdomshelse i lokale regionale nettverk og drift av nettside. Det er søkt om cirka Svar ventes i juni. Informasjon til Helsedirektoratet Det er lagt inn en del i rapporteringen fra konferansen om hvordan vi ønsker å jobbe fremover, men det er tatt ut i påvente av ferdigstillelse av handlingsplanen. Nordisk konferanse En slik konferanse er ikke aktuelt før høsten 2016, men arbeidet bør starte om ikke lenge. Det må etableres kontakt med relevante organisasjoner i Norden Helsedirektoratet har uttrykt interesse for å involveres i dette. Kirsti innhenter kontakt via tidligere styremedlemmer. Helsedirektoratet orienteres om planene videre. Aina tar kontakt med Tone Bråthen Det kan bli aktuelt å nedsette en arbeidsgruppe på 2-3 personer for å

3 jobbe med konferansen. 26/15 Til diskusjon, Faglige arrangement i lokale nettverk I Midt-Norge var det planlagt regionale nettverkskonferanser fordelt på to dager (to like dager), men det var svært dårlig påmelding, så det ble avlyst. Målgruppen var voksenklinikkene, men det var liten respons. De fleste påmeldte var fra kommunene. Mariann har jobbet mye med nettverksarbeid, og forteller litt om sine erfaringer. Det tar tid å bygge opp et nettverk og man må være «hands on». Viktig å forholde seg til interesserte fagpersoner og ikke å la ledelsen være en «gatekeeper». Timing er viktig og man må vite hvilke føringer som ligger fra foretaket. Nettverksarbeid har også mye med motivasjon å gjøre. Viktig å være synlig og forklare problemstillingene og hvorfor de er relevante for fagfolkene. Det er ingen magisk formular, men man må jobbe hardt og respondere på henvendelser raskt. Et nettverk er gjensidig - det skal ikke bare være «ledelsen» av nettverket som bidrar, men også at medlemmene i nettverket bidrar inn med kompetanse og ideer og stimulere til samarbeid. Forrige styremøte ble det diskutert om man skal tilby regionene en ferdig pakke. Styret har som ambisjon om å gjennomføre en konferanse i en region i løpet av Erfaringer fra denne vil eventuelt bli brukt til å utarbeide en «pakke». Pakken vil bestå program og foreleserne men det settes også av tid til lokal tilpasning. Vi har ansvar for å tilby pakken, men regionene har ansvar for den praktiske gjennomføringen. Kirsti forteller om at NKLMH jobber med å lage et forslag som kan egne seg som et forslag. Kirsti undersøker dette og sender det ut dersom det er ok for NKLMH. Vedtak: Vi ønsker at region Midt arrangerer fagdagen. Temaene som ble gjennomgått forrige møte var: hjernen, UMM (Treff meg og Helt sjef), kommunikasjon, ungdomstiden som fenomen (som sosiologisk fenomen og samtiden de vokser opp i), Styret diskuterer aktuelle navn. Neste møtet brukes til å lage et program for en regional samling i nettverket og at nettverket støtter gjennomføringen økonomisk. Samlingene bør kalles fagdag, ikke konferanse. Rekruttering av nye medlemmer Styret diskuterer hvordan man skal rekruttere medlemmer. Hva skal et medlemskap innebære? Det er en antagelse om at medlemskap forplikter eller at man påtar seg et ansvar. I tidligere har man forsøkt å være tydelig på at det ikke forplikter. 27/15 Til Handlingsplan fram til 2016 Kirsti sender over punkter til handlingsplanen til Kirsten, som hun bearbeider til et forslag.

4 28/15 Til Møtekalender Klokkeslettene på møtene endres til fra 11 til /15 Til 30/15 Til Medlemsskap i internasjonale organisasjoner Hans Petter sjekker om vi er medlem i IAAH og EU-teach. St.melding ungdomshelse Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten er forankringen for at det skal lages en nasjonal strategi for ungdomshelse. Hans Petter har vært i kontakt med både HOD og Helsedirektoratet, men det er vanskelig å få noen svar på hvordan den videre prosessen er tenkt. Hans Petter jobber videre.

5 VEDTEKTER FOR NASJONALT NETTVERK FOR UNGES HELSE - NNUH FORMÅL OG MEDLEMSKAP 1 NNUH er et nettverk for enkeltpersoner og organisasjoner som arbeider med unges helse. Nettverket skal arbeide for å fremme ivaretakelse av unge og unge voksnes særlige helserelaterte behov. NNUH er partipolitisk og religiøst uavhengig. 2 Som medlemmer i NNUH regnes alle som har betalt kontingenten for inneværende år. Kontingenten fastsettes av styret. ÅRSMØTET 3 Årsmøtet er NNUH øverste organ og skal avholdes hvert andre kalenderår. Styret innkaller til årsmøte med minimum tre ukers varsel. På årsmøtet innkalles alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten i forkant av møtet, og de tilstedeværende har tale-, forslags- og stemmerett. Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet: 1. Valg av møteleder og referent. 2. Valg av protokollunderskrivere. 3. Årsmelding fra styret. 4. Vedtektsendringer. 5. Valg av leder og styremedlemmer. 4 Det avholdes ekstraordinært årsmøte hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling må sendes med minst en ukes varsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp. STYRET 5 Styret er det øverste organ i foreningen mellom årsmøtene. Styret består av en representant og en vararepresentant fra hver helseregion, samt en representant fra SAFO og en fra Unge funksjonshemmede. Ved flere kandidater fra hver region eller organisasjon bestemmer årsmøtet hvilken enkeltperson som skal velges. Et av styremedlemmene velges av årsmøtet som styreleder. Styret sitter fram til neste årsmøte og har fullmakt til å supplere seg selv ved frafall, så lenge organisasjons- og regionssammensetningen ivaretas. 6 Styret er kun sdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Det avholdes styremøter dersom leder eller minst to styremedlemmer krever det. Styrets leder tegner for foreningen, samt er ansvarlig for foreningens økonomiske disposisjoner. Styret kan også tildele andre personer disposisjons- og tegningsrett. DIVERSE 7 Vedtektene er NNUHs øverste regelverk og kan kun endres ved 2/3 flertall på et årsmøte. Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret senest en uke før et årsmøte. En vedtektsendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. 8 Alle i NNUHs organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. Ved stemmelikhet i styret eller på årsmøtet avgjør leders stemme. Medlemsår og regnskapsår skal følge kalenderåret. 9 NNUH kan bare oppløses med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av NNUHs midler. Vedtatt på styremøte 16. mars 2011 med mandat fra stiftelsesmøte 2. februar Oppdatert på styremøte med mandat fra årsmøtet 17. november 2014

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer