REFERAT SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen"

Transkript

1 REFERAT SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke, Kay, Trude, Atle, Marius, Maria, Lisa. Magne fra fakultetsstyret deltar på møtet i dag. Nye: Charlotte, Kari og Lise. Disse får tilbud om medlemskap som gjelder fra dette møtet. De ønsker å vente til slutten av møte for bestemmelse, men får tale- og forslagsrett ved dette møtet. Charlotte og Kari er interesserte i melde seg inn i SU til neste møte. Frafall: Kjetil, Hanna Marie og Anders har meldt frafall. Godkjenning av referat og innkalling Ingen innvendinger til referat og innkalling. Orienteringssaker: Sak 1/14: Faste orienteringer: Politisk komité: Orientering fremkommer fra referat 26/11 da de ikke har hatt møte for innværende semester enda. Arrangementskomitéen: Ingen orienteringer utover referatet. Fakultetsstyret: Fakultetsstyret informerer om skisseprosjekt for C12 her var styret enstemmig for variant B: helhetlig ombygging. Det er imidlertid vært noe motstand fra biblioteket sin side. Biblioteket er en egen organisasjon og ikke en del av fakultetet, og er ikke enig med ombyggingsplanen studentrepresentantene i fakultetsstyret ønsker. Dette kan være grunnet at biblioteket mister en del administrativ plass som går til lesesalsplasser ved ombyggingsplanen PSU ønsker. Fakultetsstyret har møtt med dekan og Frode Ravndal (studiesjef) og Karianne for å planlegge et møte som skal være 24. Januar. Det er ønskelig med god dialog som medfører rask og effektiv ombygging av fakultetet, og at økonomien står i stand til planene som fakultetsstyret ønsker. Det kommer ikke til å være noe studenter tilstede ved dette møtet fakultetsstyret har vedtatt dette da det har vært en del småmøter mellom studentene i fakultetsstyret for hvordan en skal gå frem for å få biblioteket med på planene. Dersom biblioteket sier seg uenige med ombyggingen vil en manglende studentrepresentant medføre at planen for ombygging ikke blir vedtatt. Dersom det ikke er noen innvendinger fra 1

2 bibliotekets side for hvordan PSU ønsker ombyggingen skal finne sted (ombyggingsplan B) vil ombyggingsplanen vedtas. Magne og Atle fra fakultetsstyret vil informere ved endringer i ombyggingsplanen. PSU-listen og SP/VT Det har ikke vært noe møte i Studentparlamentet (SP) og Velferdstinget (VT) enda, men det kommer fortløpende ila de neste to ukene. Eivind er valgt inn i styret i studentsamskipnaden, og han mister derfor vervet sitt. Det må også velges inn ny representant for SP. Dersom noen ønsker å sitte i SP er det mulighet for verv nå til våren hvor man får være med ett semester (4 møter). BedPress Eivind orienterer. Han forteller han arbeider med å skape en dialog med fakultetet for å be om lov for å igangsette BedPress. Eventuelle orientering: Magne har en eventuell orientering: studentparlamentet har opprettet et fond for å fremme engasjement med politisk karakter: SP-UiB-fondet. Fondet har i 2014 ca kr å dele ut. Søknadsfrist er 15 februar, samt neste semester. Dersom man som enkeltperson eller organisasjon/gruppe har noe man ønsker å fremme for å bedre verden, vil det sendes ut søknadsskjema tidlig neste uke hvor man kan søke om støtte. Vedtektssaker/Diskusjonssaker Sak 53/13: Videreført fra møte i november: Revidering av lesesalsreglement for det psykologiske fakultet. Sak er videreført da Vibeke (lesesalsansvarlig) ikke var tilstede forrige møte. PolKom har skrevet utkast for utforming av noen forslag for nye lesesalreglement. Her er spesielt bokskapreglementet vurdert. Revurdering av reglene skal gjøres årlig og er denne gangen gjort etter oppmuntring fra fakultetsledelsen. - Oppbevaring av bøker: Det diskuteres om hvor lenge man skal oppbevare bøker som er funnet i avklipte skap og hvor disse oppbevares, og også om man i det hele tatt skal oppbevare bøker til studenter som ikke betaler innen fristen. En del av problematikken er at det kan oppbevares konfidensielle ting i skapene, derfor bør det være mulig å oppbevare tingene en tid etter at skapene er klippet. - Kontrakt på skap: Det foreslås at kontrakt på skap kan skrives under på nettsiden til PSU. Det diskuteres videre om kontrakt er hensiktsmessig. Dette tas ikke videre. - Overgangsmulighet på bokskap: I dag er det ingen overgangsmulighet, og skapene skal stå tomme over ferien. Det er dog ulik praksis på dette blant studentene. Det diskuteres å kunne leie skapet ett år om gangen, men dette tas ikke videre. - Hyller i kjelleren: i lesesalreglement burde det også nevnes bruken av hyller i kjelleren da reglementet er uklart på dette området. - Forslag: Når skapene klippes, oppbevares tingene inne på PSU-kontoret i to uker, og kan da hentes mot en bot til Psychaid. Et endringsforslag skal utarbeides basert på diskusjonen i dag. Endringen kommer i så fall til å gjelde fra høstsemesteret Neste møte legges det frem forslag som blir vedtektssak. 2

3 Sak 3/14: Møteplan våren 2014 Det er noen medlemmer av PSU som ikke kan ha møte på torsdager dette semesteret. Det er for øvrig ingen andre dager som passer bedre, derfor vil torsdag fortsatt være fast møtedag for PSU. Sak 4/14: Endring av honorar til interne verv Leder ønsker en flatere struktur i PSU og vil derfor at honoraret for leder, nestleder og økonomiansvarlig endres til: Leder: 55%, Nestleder: 35%, Økonomiansvarlig: 10% Denne saken diskuteres på møtet. Leder, nestleder og økonomiansvarlig deltar i diskusjonen på dette men har ikke stemmerett. - Nestleder orienterer om at med flatere struktur menes det at nestleder skal involveres mer i PSU og at PSU ikke kun skal driftes av leder. - Eventuell sak til neste møte er om det i det hele tatt er nødvendig med honorering og om PSU skal slutte å ta i mot de ekstra i budsjettet for honorering av verv. Det diskuteres også om det er andre verv som skal honoreres. Det stemmes over vedtaket; 11 har stemmerett. - I mot: 0 - For: 8 - Avholdende: 3 - Forslaget om endring av honorar til interne verv vedtas. Sak 5/14: Valg til representanter i VT og SP Eivind orienterer om verv i SP og VT og informerer om at det er mulighet for verv i disse dersom noen er interesserte. For å få verv i VT må man også stå på PSU-listen. Møter i VT er på kveldstid fra klokken 17 og utover, første tirsdag i måneden. Neste VTmøte er enten 4. eller 11. februar, 4. mars og 8. april. Dersom noen har spørsmål angående verv i VT kan man ta kontakt med Eivind og tenke over om dette er noe de ønsker å delta i. Representant i SP: Pål ønsker å være representant i SP. Det er ingen andre som ønsker vervet. Sak 6/14: Økt bevilgning til nettside Eivind legger frem forslag om å kjøpe et domene, eksempelvis PSU.no. dette er dog noe dyrt (rundt 3500kr). Det må også leies ekstern server for dette, rundt 300 kr i året. Det er ikke ønskelig å bruke uib.no da vi da må tilrettelegge oss UiB sine retningslinjer Det stemmes over vedtaket om å kjøpe domenet, 14 har stemmerett. - For: 13 av 14-1 er avholdende. Forslaget vedtas. Sak 7/14: Tenketank: Er dette noe vi vil være med på? Det har foreløpig ikke lyktes å finne noen representant for dette, men vervet skal promoteres. Det må understrekes at det er studenter fra profesjonsutdanningen som kan delta i Tenketanken. Sak 8/14: Nytt reklame/promoterings materiale. 3

4 Arrkom tar ansvar for å finne forslag til plakater og informasjon om prisanslag. Dette blir vedtakssak på neste møte. Sak 9/14: Undervisningsprisen på undervisningsdagen Det har kommet inn én nominasjon på undervisningsprisen. Dette må promoteres. Det må opprettes en gruppe som vurderer nominasjoner til prisen: Ann Kristin, Vibeke og Maria utnevnes til å være i komite for å utpeke vinner av undervisningsprisen. Vedtak: komiteen ønsker fullmakt til å vedta en vinner av undervisningsprisen dette vedtas med akklamasjon. Sak 10/14: Skriftlige orienteringer Forslag/diskusjonssak: ønskelig med skriftlig orientering fra personer med honorerte verv. Skal være kort og konsis. Også ønskelig med skriftlig orientering for dem som ikke er honorerte. Målet med dette er økt kontakt, økt informasjonsflyt mellom PSU, undergrupper, komiteene og studentrepresentanter i andre grupper og styrer. Dette diskuteres om er nødvendig og votering for vedtaket gjøres i to omganger, vedtak for skriftlig orientering fra representanter i PSU og fra representanter som sitter i andre verv ved det psykologiske fakultet. Første votering: Alle representanter med honorerte verv i PSU plikter å sende skriftlig orientering på arbeidet de har gjort siden forrige skriftlige orientering senest én uke før ordinært PSU-møte finner sted. I mot: 0 For: 14 Avholdende: 0 Forslaget er vedtatt. Andre votering: Alle representanter i PSU med verv på Det psykologiske fakultet oppfordres til å sende skriftlig orientering på arbeidet de har gjort siden forrige skriftlige orientering senest én uke før ordinært PSU-møte finner sted. for: 10 avholdende: 4 Forslaget er vedtatt. Sak 11/14: Økonomisk støtte til nyoppstartet studentbedrift på psykologisk Masterstudentene i arbeids- og organisasjonspsykologi ønsker å danne et konsulentfirma hvor studenter kan arbeide for å få arbeidserfaring og innblikk i arbeidslivet. Det diskuteres om leder i PSU skal sende et anbefalingsbrev om foretaket til instituttet for samf. for å fronte at dette er noe PSU ønsker å tilrettelegge for og støtte. Det foretas votering for om leder får fullmakt for å sende nevnte anbefalingsbrev: imot: 0 For: 12 Avhold: 2 Fullmakt er vedtatt. 4

5 Sak 12/14 Forslag om å sette fadderstyre på fast orientering Leder ønsker at SU er mer synlig i fadderuken grunnet rekruttering, promotering og synliggjøring av SU for de nye studentene. Det er derfor ønskelig med mer informasjon fra fadderstyret hvor skriftlig orientering hver måned er ønskelig Leder av fadderstyret ønsker også dialog og samarbeid med SU men stiller seg noe tilbakeholden med at det kravsettes fast skriftlig orientering. Det vil ikke bli fadderstyre som fast orientering, men det vil fortsettes med et godt, muntlig samarbeid. Sak 13/14 Eventuellt Arrkom: tar ansvar for vaffelrøre, innkjøp av nytt jern og mer gunstig avtale med kaffe med Sølvi (100 vrs 140), eventuelt gå til innkjøp av kaffetrakter. Dette blir sak ved neste arrkom møte. Orientering fra fadderstyre: Styre ble satt i går: André og Marius er henholdsvis leder og nestleder. 5

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 1/14: Sak

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 Tid: kl 16:15-18:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 7/13: Sak 8/13: Faste orienteringer

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Referat - Realistutvalgets allmøte

Referat - Realistutvalgets allmøte Referat - Realistutvalgets allmøte Tirsdag 05.05.15 Kl. 16:15-18:00 Auditorium 1 - Realfagbygget 1. Valg av møteleder(e) og referent Møteleder(e): Roymond Olsen, Lars P. Grønvigh, Marie E. Lien, Joris

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB

Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB Tilstede: Eivind A Valestrand, John George Riisdal (MFU), Sarah Marie Vie Furevik (FFU), Tara Dowling (FMB), Oda Oland (FFU), Natasha

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 7.1 ble benyttet til å nekte medlemmer av Online sitt Hovedstyre adgang til Generalforsamlingen. I ettertid

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer