Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtektssaker/Diskusjonssaker"

Transkript

1 SAKSLISTE SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 10/14: Sak 11/14: Faste orienteringer: Politisk komite Arrangementkomiteen Fakultetsstyret PSU-listen SP/VT BedPress Andre verv (Leder, nestleder, økonomiansvarlig mm) Eventuelle orienteringer Vedtektssaker/Diskusjonssaker Sak 12/14: Sak 13/14: Sak 14/14: Sak 15/14: Sak 16/14: Sak 17/14: Sak: 18/14 Sak 19/14 Vedtakssak: Videreført fra møte i norvember: Revidering av lesesalsreglement for det psykologiske fakultet. Vibeke orienterer. Vedtakssak: Skal vi stille med liste til neste parlamentsperiode? Eivind orienterer. Vedtakssak: Ettergodkjenning av investering i domene. Eivind orienterer. Vedtakssak: Deltakende evaluering. Ann Kristin orienterer. Diskusjonssak: Hvordan stiller vi oss i PSU til honorerte verv? Atle orienterer om fakultetsstyre vedtaket. Les referat fra fakultetstyre. Vedtakssak: Godkjenning av budsjett. Ann Kristin orienterer. Diskusjonssak: Hvor mange skal vi være i PSU? Skal vi sette en grense? Ann Kristin orienterer. Eventuell 1

2 Faste orienteringer: Fakultetsstyret (Atle) Vi avholdt fakultetsstyremøte i dag, Der ble det blant annet vedtatt budsjettfordeling for PSU ble innvilget kr, hvorav ca kr er forbeholdt honorering i tråd med PSUs fordelingsnøkkel. Dette blir nærmere avklart i tildelingsbrevet som kommer. Ellers jobber vi nå mye med C12-ombyggingssaken der vi har deltatt på flere møter med fakultetsledelsen, og den skal vi i møte med representanter fra UB. For mer detaljert orientering fra styremøtet viser jeg til referatet som blir publisert på fakultetets hjemmeside. PSU-listen (Eivind): Lisa og Annika er representantene våre i VT. AK, Hanna Marie og Eivind (u.t.) er representanter i SP. Det nærmer seg tid for å bestemme oss for om vi skal stille ny liste eller ikke til våren. Orientering frå møte i Velferdstinget (Lisa Marie) Annika og Lisa Marie var på møtet. Eivind var til stades med SiB-styret. Under Direktørpraten med direktøren for SiB Idrett kom det fram at SiB jobbar med å få gjennom ein avtale med Universitetet om å driva SiB Sentrum fram til jul. Prosessen har etter sigande vore i gong sidan desember, og direktøren for SiB Idrett meiner at dei er nære å få avtalen gjennom. Han sa òg at det skal koma eit 120 m 2 stort gruppetreningsareal på Vektertorget. Me vedtok Arbeidsprogrammet, som kan finnast på Velferdstinget sine nettsider. Me vedtok òg budsjett for Me vedtok tre resolusjonar. Brunostresolusjonen handlar om at VT ønskjer eit alternativ til pakketilboda i SiB sine kaféar, slik at ein kan velja å kjøpa enkel brødmat og pålegg til ein billig penge. Brunostresolusjonen vart einstemmig vedteke. Resolusjonen om studentbustadar ved studiestadane handlar om at VT meiner at studentbustadar må byggjast der studentane studerer og oppheld seg, ikkje utanfor sentrum som i Åsane eller Arna. Den siste resolusjonen var høyringsfråsegna om reservasjonsordninga for fastlegar. VT vedtok nær einstemmig (mot ein fråhaldande) at me er imot at fastlegar skal kunne reservera seg mot å henvisa til abort. SP: Ved forrige SP-møte ble SAIH-tieren (frivillige beløp til veldedig studentorganisasjon som betales med semesteravgiften) økt fra 30 til 40 kr. To resolusjoner om (1)likestilling og (2)akademia-avtalen ble nedstemt. Resolusjon om endringer ved Exphil ble vedtatt. Hovedendringene går ut på å flytte Exphil senere i studieløpet og gjøre endringer ved det fagelige. Hele resolusjonen kan tilsendes ved etterspørsel. Til neste SP-møte er det få saker og vi kan sannsynligvis få inn flere hvis noen kan lage et skriv på saken. 2

3 BedPres Fått gode innspill til prospekt. Fakultetsadministrasjonen er i utgangspunktet positive til ideen, men har ikke fått tilsendt noe skriftlig de må ta stilling til. Vil gjøre det så fort prospektet for ArbOrg er ferdig. Leder: Undervisningsdagen- planlegging, formøte med studieadministrasjonen (SA) og Torben Jensen, Paneldebattleder, kjøpte inn og delte ut undervisningsprisen. Skrevet brev til Norman Andersen og SA angående for mye endringer av timeplanen for årsstudium m. fl. Skrevet et anbefalingsbrev til Norman Andersen angående nyoppstartet bedrift på arborg. (Et konsulentfrima som skal fungere som prasis for arb.org) Studentfrokost- fokus på endringer i timeplanen, deltakende evaluering, faddeuken. Møte om internasjonalisering med SA på fakultetet. Styreforum og Su-leder samling med AU. Mye fokus på fagkritisk dag og samarbeid mellom fakultet. Møte med fadderukeleder angående samarbeid. Utlysning og tildeling av studentverv i utdanningsutvalg for instituttene. Møte med Frode angående budsjettet (Sammen med Eivind og Kay). Deltakelse på arrkom møte og polkom møte. (se referat) To møter med tidligere SU-leder Elfrid for overføring av informasjon. Ting jeg ikke har fått til: -Kontoret er en mare! Det går så treigt i systemet at jeg har vanskelig for å nå igjennom. Prøver videre. -Innmelding av nye e-postadressen på mailen. (Har dialog med Elfrid og får forhåpentligvis fikset det før møtet) Legger ut sakslisten på face slik at alle får den. Nestleder: Siden forrige møte har jeg hatt telefonmøte med seksjonsleder for strategi, organisasjon og ledelse ved Haukeland universitetssykehus angående BedPres-planer og fått gode innspill. Deltatt på Studentfrokost, Styreforum, Gruppelermøte i SP og kjøp av premie til Undervisningsdagen. Har oppdatert listen over medlemmer med verv (inkl. PSU) ved fakultetet. Anders og u.t. drar til NSO-møtet i mars, med Annika som vara (som kan bli med som observatør hvis ingen melder forfall). Litt ekstraarbeid med å finne reiseløsninger siden Anders og jeg ikke kan dra med UiB-delegasjonen. Kjøp og registrering av domene til nettside har tatt mye tid, men vi har nå fått tilsendt faktura. Informasjonsstrukturen på nettsiden er oppdatert. Innstillingsrådet for studentlegat/meltzerrådet (Atle) Arbeidet med rangering av søkere er nå i gang, og tildelingsmøtet vil finne sted

4 Sak 12/14 Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Endringer merket med grønn skrift Utfyllende regler er vedtatt av Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) 30. Mars 2011, og er gjeldende fra 1. august Utfyllende regler er skrevet med fet, rød skrift. 1 Lesesalene ved Universitetet i Bergen er som hovedregel åpne for alle registrerte studenter ved Universitetet i Bergen. 2 Fakultetene kan i samråd med studentutvalgene/fagutvalgene tildele eller reservere plasser f.eks. til: hovedfagsstudenter eller andre studenter som arbeider med avhandlinger på hovedfagsnivå studenter som av medisinske eller sosiale grunner, f.eks. funksjons- hemming eller omsorgsansvar, trenger fast eller reservert plass studenter i det semester de forbereder seg til større avsluttende eksamen/ større avdelingseksamen Reservert/fast plass dokumenteres med stemplet reservasjonslapp fra vedkommende fakultet. Studenter med medisinsk eller sosialt behov: Studenter som at medisinske eller sosiale grunner trenger fast eller reservert plass, kan søke Psykologisk fakultet om reservert plass. Forholdene som oppgis som grunn for å søke må dokumenteres. Fakultetet vil I samråd med Psykologisk studentutvalg (PSU) behandle søknaden. Når en student har fått reservert plass, skal det henges opp plassreservasjonslapp godt synlig på sideveggen til pulten. Etter det tidspunkt som reservasjonslappen opplyser om, kan andre studenter ta i bruk plassen resten av dagen. Fristen for å søke er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Reservasjon fra høstsemesteret gjelder fram til 1. februar i påfølgende semester. Reservasjon fra vårsemesteret gjelder fram til 1. september i påfølgende semester. 3 De åpne lesesalene er reservert for bestemte fag/avdelinger. Studenter som er registrert på faget - de faste studentene - har fortrinnsrett til plassene der. Mastergradslesesalsplassene ved Det psykologiske fakultet er til en hver tid fordelt mellom masterprogrammene, og programmenes plasser skal i så stor grad som mulig ligge samlet. Eventuelle endringer i hvor mange og hvilke plasser masterprogrammene har, gjøres i et samarbeid mellom PSU og fakultetet. Fordelingen av plasser mellom studentene på de enkelte masterprogrammene skjer i et samarbeid mellom PSU og fakultetet ved behov. 4 Å ha fortrinnsrett innebærer at man kan kreve at studenter fra andre fag - gjestestudenter - viker plassen fram til kl Etter dette tidspunktet kan faste studenter og gjestestudenter konkurrere på lik linje om plassene som står ubenyttet. 5 Hovedregelen er at lesesalsbrukerne ikke har krav på fast plass, og studentene må ikke legge beslag på plassene ved å sette opp navnelapp etc. Dette gjelder både for faste studenter og for gjestestudenter. 6 Ved fravær på mer enn en time skal plassen ryddes og det skal legges fraværslapp. Ved fravær en halv time ut over oppgitt tid, tapes retten til plassen for resten av dagen. Plassen skal ryddes ved 4

5 slutten av dagen. Studenter som har fått tildelt eller reservert plass etter pkt. 2, kan likevel oppbevare sitt studiemateriell på lesesalen. Dette skal plasseres i bokhyllen. Det må være en forutsetning at dette ikke skal hindre andre studenters benyttelse av eventuelt ubenyttede plasser. 7 Ved prinsipielle konflikter kan vedkommende fakultets ordinære organer kontaktes. 8 Ved bruk av Universitetet i Bergens lesesaler skal brukerne opptre slik at de ikke støyer eller på annen måte er til unødig sjenanse for andre brukere. Mobiltelefon skal være på lydløs eller slått av på lesesalene. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefoner eller annet elektronisk utstyr som på noen måte kan forstyrre andre studenter. Bærbar datamaskin er tillatt dersom bruken av denne ikke medfører unødig støy. 9 Hyller på lesesaler I kjelleren på C12 kan reserveres, og skal da merkes med navn og studietilhørighet. Ved semesterslutt skal hyllene tømmes og ryddes. De skal ikke benyttes til oppbevaring av mat. 10 Bøker og annet studiemateriell kan oppbevares i bokskap i tilknytning til lesesalene. Det koster 20 kroner per semester å leie et bokskap. Studenten finner selv et ledig bokskap som man ønsker å benytte, henger en hengelås på bokskapet, og noterer seg nummeret på skapet. Deretter legges 20 kroner i en konvolutt der studenten oppgir fullt navn og skapnummer på det bokskapet som er tatt. Konvolutten legges i Studentutvalgets postkasse i Christies gate 12 (Bjørn Christiansens hus) som er merket bokskap. Studentutvalget registrerer at studenten har betalt leie for det aktuelle bokskapet. Fristen for å betale for bokskap er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Etter denne datoen vil hengelåsene på de skapene der det ikke er betalt leie bli klippet. Innholdet i skapet kan hentes hos Studentutvalget innen 2 uker mot et gebyr på 100 kroner. Studentutvalget står fritt til å kvitte seg med innholdet dersom det ikke hentes innen 2 uker. - (Endret til 2(to) uker ) 11 Fakultetene kan fastsette utfyllende regler til dette reglement. Utfyllende regler til dette reglement revideres årlig. Punkt 9 og 10 er lagt til I tillegg til de eksisterende. 5

6 Sak: 15/14 Deltakende evaluering Notat fra arbeidsgruppe 13. mars 2013 Det psykologiske fakultet Oppsummering og anbefalinger 1. Både i UiB og Det psykologiske fakultet sine strategiplaner for fremgår det at systematiske prosedyrer for evaluering av studieopplegg og studieprogram er nødvendig for å sikre god kvalitet i utdanningen. 2. Med utgangspunkt i de vedtatte strategiplaner foreslår arbeidsgruppen at Det psykologiske fakultet setter som mål å videreutvikle fakultetets utdanningskvalitet og læringsmiljø ved å utvikle evalueringspraksis av høy kvalitet. 3. I UiBs og fakultetets strategiplaner blir deltakelse og dialog nevnt som viktige forutsetninger for en god evalueringspraksis. Arbeidsgruppen har derfor kommet fram til at uttrykket «deltakende evaluering» fanger opp tonen i det som bør være fakultetets ambisjon for evaluering fremover. Oppdraget og arbeidsprosessen Fakultetets kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) har diskutert evaluering i flere sammenhenger de siste to årene. På møte den vedtok KUE at utvalget ønsker å prioritere evaluering av emner og studieprogram de nærmeste årene (KUE-sak 26/11). Det ble sendt en henvendelse til fakultetets programutvalg med informasjon om KUEs ambisjoner i denne forbindelse, samt bakgrunn for saken. Programutvalgene ble her bedt om å gi tilbakemelding om egne evalueringsrutiner, erfaringer, samt komme med innspill til eventuelle forbedrede rutiner (frist 30. mars 2012). De aller fleste programutvalgene ga tilbakemelding. På møte vedtok KUE å nedsette en komité på fire personer (2 6

7 studenter, 1 vitenskapelig ansatt, samt visedekan) som skulle utarbeide forslag til evalueringsstrategi til behandling i KUE (se KUE-sak 19/12). Forslaget skulle basere seg på programutvalgenes vurderinger, faglige vurderinger og UiBs kvalitetssikringshåndbok. Med i arbeidsgruppen har vært: Aurora Helgesen (student ved årsstudiet og psykologstudiet), Gabriella Osborne (student ved bachelor og masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi), Kariane Westrheim (førsteamanuensis ved IPED), Norman Anderssen (visedekan). Møter i arbeidsgruppen har vært: 25.mai 2012 (2 timer), 21.juni 2012 (3 timer), 14.sept (2 timer), 31.oktober 2012 (2 timer), 22.januar 2013 (1 time). En foreløpig versjon av notatet ble lagt fram for KUE som o-sak på møte 23.januar Strategiplaner Evaluering av undervisningen fremgår som en nødvendig og viktig aktivitet i strategiske dokumenter ved UiB og Det psykologiske fakultet. UiB presiserer i sin strategiplan for perioden at «kvalitet i utdanning sikres gjennom systematiske prosedyrer for kvalitetssikring og evaluering av studieopplegg, studier og studieprogram» (s. 10). Det psykologiske fakultet følger opp dette i sin strategiske plan ( ), og sier her at fakultetet vil"...bedre kvalitetssikring av undervisningen som tilbys gjennom synlig oppfølging av studentevalueringer.» (s.12). Fakultetet sier videre at fakultetet vil "...Systemforankre og sikre studenters og faglæreres deltakelse i kvalitetssikringsarbeidet» (s.12). UiB har siden 2011 arbeidet målrettet med å operasjonalisere kvalitetsbegrepet og har nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av viserektor Kuvvet Atakan. Gruppen har utarbeidet et dokument, "Kvalitet i utdanning", som presiser fire fokusområder for å kunne opprettholde og videreutvikle kvalitet i utdanning: i) Læringsmål, ii) undervisning og læringsformer, iii) vurderingsformer og iv) evalueringer. Når det gjelder det siste punktet, evalueringer, sier dokumentet: "Evalueringens mål er forbedring og er derfor viktig for videreutvikling av kvalitet. Hele prosessen, fra formulering av læringsmål - læringsprosessen og til vurdering av måloppnåelse, må være gjenstand for evaluering. Arbeidsgruppen peker på at det er 7

8 avgjørende å ha en prosessuell tilnærming til kvalitet og kvalitetsforbedring. Kvalitet i utdanning blir utviklet, i en kontinuerlig prosess som en integrert del av det daglige virket i utdanningsinstitusjonen, av ansatte og studenter." (s.5). Dokumentet presiserer at "Kvalitetskultur er først og fremst en arbeidskultur og ikke en evalueringskultur. Vi må ha en evalueringsarkitektur som ivaretar en helhetlig prosessuell tilnærming til kvalitet i utdanning gjennom monitorering, analyser og evaluering i en dynamisk og kontinuerlig prosess." (s.5). Det foreliggende forslaget fra arbeidsgruppen ved Det psykologiske fakultet har søkt å imøtekomme ambisjonene om nettopp å skulle utvikle en evalueringskultur som fremmer en helhetlig og prosessuell tilnærming til undervisningen. Generelt om evaluering Evaluering kan sies å bestå av en rekke ulike aktiviteter innen rammer av prosessevaluering og sluttevaluering, den kan skje gjennom kontinuerlige samtaler og kommunikasjon mellom studenter og lærere, og den kan være både uformell og formell. Arbeidsgruppen har kommet fram til at uttrykket «deltakende evaluering» fanger opp tonen i det som bør være fakultetets ambisjoner for evaluering. Vi betrakter evaluering som en kontinuerlig læringsprosess som foregår på alle nivå i utdanningsløpet og der målsettingen er å utvikle gode utdanningspraksiser. I dette arbeidet må både forelesere, studenter og andre delta. Deltakende evaluering betyr at det tilrettelegges for en kultur der alle involverte tar ansvar og bidrar til kvalitet i utdanningen gjennom løpende dialog basert på gjensidig tillit. Deltakende evaluering handler ikke nødvendigvis om at vi skal gjøre så mye mer enn det som er praksis i dag, men at fagmiljø og studenter får et mer bevisst forhold til evalueringens ulike sider gjennom å utvikle en felles, intern kvalitetskultur på fakultetet som helhet. På denne måten tror vi at både fagmiljø og studenter får et sterkere eierforhold til og engasjement i evalueringsarbeidet. Forutsetninger for deltakende evaluering er blant annet at det skapes et klima for evaluering - en kultur der det er naturlig at evaluering inngår, jf. UiBs nylig utviklede notat om kvalitet i utdanning (se tidligere). Dette må handle om flere forhold. For det første må studentene få oppleve at de er velkomne til å gi sine tilbakemeldinger til fagmiljøet, og at dette er noe som er ønsket. Et annet forhold er at det i en kultur for deltakende evaluering ligger en forutsetning om at tilbakemeldinger blir tatt hensyn til, både den evaluering som er positiv og 8

9 den som påpeker problematiske forhold. Heri ligger det at studentene også må få informasjon om at det noen ganger ikke er mulig å foreta de endringer som påpekes, og få begrunnelser for dette. Med andre ord må tilbakemeldinger til studentene inneholde de muligheter for tiltak som fagmiljøet ser, men også orientering om at der på enkelte områder kan være hindringer som gjør at deres tilbakemeldinger og forslag ikke kan tas umiddelbart til følge. Et tredje forhold gjelder at fagmiljøet som ber om evaluering, også må ha en beredskap for å motta den på en åpen og konstruktiv måte. Unntaksvis inneholder evalueringer svært kritiske kommentarer fra studenter som det kan være en utfordring for faglærere å ta imot. I et fagmiljø hvor de ansatte har utviklet en felles, intern kvalitetskultur vil fagmiljøet i større grad være i stand til å betrakte evalueringen som en mulighet for endring av egne fagtilbud og praksis, og ikke kun som en tilbakemelding som omhandler den enkelte lærer, foreleser eller seminarleder. Vi mener at evaluering med økt vekt på deltakelse vil bidra til UiBs ambisjon om danning, refleksjon og kritisk tenkning omkring kunnskap, praksis og faglighet, og at dette er et forhold som gjelder både for studenter og ansatte. Studenters involvering Utdanningen drives for studentene, og studentene utgjør selve forutsetningen for at utdanning skjer. For å sikre gode studietilbud og undervisningspraksiser som er i tråd med UiBs og Det psykologiske fakultet sine visjoner, intensjoner og retningslinjer, er studentenes stemme, blant annet gjennom evaluering, helt fundamental. Det sentrale spørsmål blir: Hvordan kan vi engasjere studentene i en evalueringspraksis som fremmer UiBs målsettinger på dette området? Om deltakende evaluering skal kunne realiseres, må studentene ha reell innflytelse i denne prosessen. De kan være pådrivere både når det gjelder planlegging og gjennomføring, men de må også delta i diskusjonen rundt tilbakemelding, konklusjon og oppfølging. Et forhold som melder seg her, er at studenter som planlegger, gjennomfører og bidrar i evalueringen, ikke nødvendigvis er de samme studentene som nyter godt av eventuelle justeringer og endringer i kjølvannet av evalueringen. Eksisterende retningslinjer og evalueringspraksis 9

10 UiB og Det psykologiske fakultet har retningslinjer og rutiner for evaluering nedfelt i Kvalitetshåndboka, punkt ni "Evaluering av undervisningstiltak og studietilbod". Her presiseres det at alle emner skal evalueres minst hvert 3.år, og at studieprogrammene skal evalueres minst hvert 5.år og hvilke forhold som skal inngå i disse evalueringene. All evaluering skal også dokumenteres løpende i UiBs studiekvalitetsdatabase. Det psykologiske fakultetet benytter ekstern progamsensor årlig i de fleste studieprogrammene. Emne- og til dels programevalueringer gjennomføres rutinemessig. Svært mange av vurderingsformene i emnene innebærer at vi henter inn en ekstern sensor, hvilket alltid medfører en direkte eller indirekte tilbakemelding til fagmiljøene om faglig nivå, eksamensoppgaver o.l. Slike gjennomgripende ordninger utgjør en viktig del av all den evalueringen som skjer ved fakultetet. Samlet sett legger instituttene og fagmiljøene ned et stort arbeid i studieevaluering. Dette skjer på mange måter, for eksempel ved å bruke standardiserte spørreskjema (med både lukkede og åpne spørsmål), fokusgruppeintervjuer av studenter, løpende samtaler i forelesninger, dialog med programsensor, faglige samtaler om eksamensresultater, rutinemessige vurderinger av eksamensgjennomføringen etc. Forslag til standardrutiner for alle emneevalueringer Som en basis gjelder at vi følger UiBs standardrutiner. Utover dette foreslår arbeidsgruppen følgende når det gjelder emneevaluering: Alle emner evalueres hver gang de gjennomføres. Forslag til endring: på et tidspunkt som tar hensyn til studentenes. Enten i slutten av en obligatorisk forelesning eller lignende situasjoner der studentene er til stede. Dokumentasjon legges ut i studiekvalitetsdatabasen umiddelbart etter enhver evaluering i form av en kort helhetlig tekst som utgjør et sammendrag av data og erfaringer, og hvordan evalueringen blir fulgt opp. Dette skal sikre innsyn, dokumentasjon og informasjon. Forslag til endring: At den siste revidering av evaluering skjer i samsvar med tillitsvalgt eller annen form for studentmedvirkning (I tråd med BI eller UIA sin modell). Studentene (avtroppende og påtroppende) får tilbakemelding i form av et sammendrag av evalueringen, og her må muligheter og hindringer for endring av de forhold som 10

11 evalueres, komme tydelig frem. For hver gjennomført rapportering i studiekvalitetsdatabasen, sendes følgende melding til studentene på emnet: «Evaluering av [emne] er gjennomført, se nettside...». Informasjon om deltakende evaluering gis på alle informasjonsmøter for nye studenter. Her kan det også gis informasjon om evalueringsetiske forhold, som hvordan man formulerer seg saklig, blant annet ved å unngå sårende personkritikk. Ved oppstart av emner orienteres det om sist gjennomførte evaluering og oppfølgingen av den. Også studenters involvering i undervisningen bør gjøres til gjenstand for evaluering, for eksempel i hvilken grad de har fulgt opp initiativ fra lærer. Her er noen eksempler på arbeidsverktøy og framgangsmåter: - Eksempel 1: Utvikle en enkel mal for evalueringsrapporten som legges i studiekvalitetsdatabasen (type evaluering, hvordan den ble gjennomført, sammendrag, hvordan evalueringsdata ble meldt tilbake til studentene, og tanker om oppfølging). - Eksempel 2: Utvikle et standardskjema for evaluering som så kan tilpasses det enkelte emne. - Eksempel 3: Fokusgruppe (5-6 studenter) ved midtveisevaluering eller etter at emnet er ferdig. En slik gruppe kan eventuelt etableres i begynnelsen av emnet slik at studentene er spesielt oppmerksomme på sitt oppdrag. - Eksempel 4: Invitere en student fra siste emnegjennomføring som blir med på orienteringsmøtet for nye studenter og som kan orientere om evalueringen. Prosessen videre Vi anbefaler følgende prosess framover: 1. For å kunne utvikle en intern kvalitetskultur rundt evalueringspraksis må prinsippet om deltakende evaluering bifalles på alle nivå, inklusive fakultetsstyret. 2. Følgende bør foreslås for fakultetsstyret: Alle emner evalueres hver gang de gjennomføres. Dokumentasjon legges ut i studiekvalitetsdatabasen etter hver evaluering i form av en helhetlig tekst som utgjør et sammendrag av data og erfaringer, og hvordan evalueringen blir fulgt opp. Se tidligere endring om studenters medvirkning på siste revidering. 11

12 Informasjon om deltakende evaluering gis på alle informasjonsmøter for nye studenter. Ved oppstart av emner orienteres det om sist gjennomførte evaluering og oppfølgingen av den. For hver gjennomført rapportering i studiekvalitetsdatabasen, sendes følgende melding til studentene på emnet: «Evaluering av [emne] er gjennomført, se nettside...». 3. SU bør være en viktig pådriver for implementering av deltakende evaluering og bør sette seg godt inn i ambisjonene og mulighetene som deltakende evaluering gir for øket studiekvalitet. SU bør også informere alle studentrepresentanter i råd og utvalg om deltakende evaluering. 4. Arbeidsdeling mellom emneansvarlig og administrativt personale må være klar. Rutinene bør fremgå i årshjulet for emnene. 5. Arbeidsredskap: Det utvikles en samling med arbeidsredskap, blant annet aktuelle maler: for rapportering i studiekvalitetsdatabasen elektronisk spørreskjema liste over evalueringstema i samtaler med studentene Ressurser og tidsbruk De foreslåtte ambisjonene og rutinene er implementert i en del fagmiljøer og emner allerede. Men for de fleste fagmiljø og personer vil deltakende evaluering innebære mer rapportering og ta mer tid enn i dag. Vi vurderer imidlertid deltakende evaluering som å utgjøre en nødvendig videreutvikling av emner og undervisning. Slik vi ser det, er det ikke nødvendig med ekstra ressurser for å gjennomføre de ovenfor nevnte tiltakene. PSU er meget positivt innstilt til arbeidsgruppens resultat og ønsker å støtte overnevte skriv med følgende innspill: - Vi mener siste revidering bør være et resultat av et samarbeid mellom studenter og foreleser da vi har erfaring med at noen synspunkter er blitt utelatt i evalueringen. - Vi mener alle fagansvarlige må ta hensyn til studentenes timeplan/tidsbruk når de setter av tid til evaluering. Evalueringen bør skje under en obligatorisk forelesning eller i en forbindelse der flertallet av studentene er tilstedet. 12

13 - I tillegg ser vi det som en nødvendighet at det settes av tid som det deretter kan kreves resultater og oppfølging av. Sak 17/14 BESKRIVELSE POST BUDSJETT 2014 BUDSJETT 2013 ANSKAFFEDE MIDLER Årlig rammetilskudd fra fakultetet Annen støtte SUM ANSKAFFEDE MIDLER FORBRUKTE MIDLER Studentutvalgets poster Verving Fagkritisk dag Fadderuke Uforutsette utgifter og avslutningsgaver Diverse kontormateriel Møtebevertning Fagfrokost Studentarrangementer Vanndispenser (Vedlikehold én gang i året på ca 1500) Lønn leder Lønn nestleder Lønn økonomiansv SUM Studentutvalgets poster Undergruppenes poster Katarsis Psychaid Fagutvalg Psykologirevyen Karrierekompasset Ego Forum for praktisk psykologi PSU kanonball Nyoppstartet bedrift på Arborg: SUM Undergruppenes poster Diverse kostnader 0 0 SUM FORBRUKTE MIDLER

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012

Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012 Om fadderuken ved studiestart 2012 Bakgrunn 1forbindelse med studiestarten i august i år, har det vært

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 -

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 - Arealbruk i Christies gate 12 CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg - side 1 - Forslag til arealbruk i Christies gate 12 Komiteen som ble nedsatt for å utarbeide forslag til arealbruk i Christies gate

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer