Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtektssaker/Diskusjonssaker"

Transkript

1 SAKSLISTE SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 10/14: Sak 11/14: Faste orienteringer: Politisk komite Arrangementkomiteen Fakultetsstyret PSU-listen SP/VT BedPress Andre verv (Leder, nestleder, økonomiansvarlig mm) Eventuelle orienteringer Vedtektssaker/Diskusjonssaker Sak 12/14: Sak 13/14: Sak 14/14: Sak 15/14: Sak 16/14: Sak 17/14: Sak: 18/14 Sak 19/14 Vedtakssak: Videreført fra møte i norvember: Revidering av lesesalsreglement for det psykologiske fakultet. Vibeke orienterer. Vedtakssak: Skal vi stille med liste til neste parlamentsperiode? Eivind orienterer. Vedtakssak: Ettergodkjenning av investering i domene. Eivind orienterer. Vedtakssak: Deltakende evaluering. Ann Kristin orienterer. Diskusjonssak: Hvordan stiller vi oss i PSU til honorerte verv? Atle orienterer om fakultetsstyre vedtaket. Les referat fra fakultetstyre. Vedtakssak: Godkjenning av budsjett. Ann Kristin orienterer. Diskusjonssak: Hvor mange skal vi være i PSU? Skal vi sette en grense? Ann Kristin orienterer. Eventuell 1

2 Faste orienteringer: Fakultetsstyret (Atle) Vi avholdt fakultetsstyremøte i dag, Der ble det blant annet vedtatt budsjettfordeling for PSU ble innvilget kr, hvorav ca kr er forbeholdt honorering i tråd med PSUs fordelingsnøkkel. Dette blir nærmere avklart i tildelingsbrevet som kommer. Ellers jobber vi nå mye med C12-ombyggingssaken der vi har deltatt på flere møter med fakultetsledelsen, og den skal vi i møte med representanter fra UB. For mer detaljert orientering fra styremøtet viser jeg til referatet som blir publisert på fakultetets hjemmeside. PSU-listen (Eivind): Lisa og Annika er representantene våre i VT. AK, Hanna Marie og Eivind (u.t.) er representanter i SP. Det nærmer seg tid for å bestemme oss for om vi skal stille ny liste eller ikke til våren. Orientering frå møte i Velferdstinget (Lisa Marie) Annika og Lisa Marie var på møtet. Eivind var til stades med SiB-styret. Under Direktørpraten med direktøren for SiB Idrett kom det fram at SiB jobbar med å få gjennom ein avtale med Universitetet om å driva SiB Sentrum fram til jul. Prosessen har etter sigande vore i gong sidan desember, og direktøren for SiB Idrett meiner at dei er nære å få avtalen gjennom. Han sa òg at det skal koma eit 120 m 2 stort gruppetreningsareal på Vektertorget. Me vedtok Arbeidsprogrammet, som kan finnast på Velferdstinget sine nettsider. Me vedtok òg budsjett for Me vedtok tre resolusjonar. Brunostresolusjonen handlar om at VT ønskjer eit alternativ til pakketilboda i SiB sine kaféar, slik at ein kan velja å kjøpa enkel brødmat og pålegg til ein billig penge. Brunostresolusjonen vart einstemmig vedteke. Resolusjonen om studentbustadar ved studiestadane handlar om at VT meiner at studentbustadar må byggjast der studentane studerer og oppheld seg, ikkje utanfor sentrum som i Åsane eller Arna. Den siste resolusjonen var høyringsfråsegna om reservasjonsordninga for fastlegar. VT vedtok nær einstemmig (mot ein fråhaldande) at me er imot at fastlegar skal kunne reservera seg mot å henvisa til abort. SP: Ved forrige SP-møte ble SAIH-tieren (frivillige beløp til veldedig studentorganisasjon som betales med semesteravgiften) økt fra 30 til 40 kr. To resolusjoner om (1)likestilling og (2)akademia-avtalen ble nedstemt. Resolusjon om endringer ved Exphil ble vedtatt. Hovedendringene går ut på å flytte Exphil senere i studieløpet og gjøre endringer ved det fagelige. Hele resolusjonen kan tilsendes ved etterspørsel. Til neste SP-møte er det få saker og vi kan sannsynligvis få inn flere hvis noen kan lage et skriv på saken. 2

3 BedPres Fått gode innspill til prospekt. Fakultetsadministrasjonen er i utgangspunktet positive til ideen, men har ikke fått tilsendt noe skriftlig de må ta stilling til. Vil gjøre det så fort prospektet for ArbOrg er ferdig. Leder: Undervisningsdagen- planlegging, formøte med studieadministrasjonen (SA) og Torben Jensen, Paneldebattleder, kjøpte inn og delte ut undervisningsprisen. Skrevet brev til Norman Andersen og SA angående for mye endringer av timeplanen for årsstudium m. fl. Skrevet et anbefalingsbrev til Norman Andersen angående nyoppstartet bedrift på arborg. (Et konsulentfrima som skal fungere som prasis for arb.org) Studentfrokost- fokus på endringer i timeplanen, deltakende evaluering, faddeuken. Møte om internasjonalisering med SA på fakultetet. Styreforum og Su-leder samling med AU. Mye fokus på fagkritisk dag og samarbeid mellom fakultet. Møte med fadderukeleder angående samarbeid. Utlysning og tildeling av studentverv i utdanningsutvalg for instituttene. Møte med Frode angående budsjettet (Sammen med Eivind og Kay). Deltakelse på arrkom møte og polkom møte. (se referat) To møter med tidligere SU-leder Elfrid for overføring av informasjon. Ting jeg ikke har fått til: -Kontoret er en mare! Det går så treigt i systemet at jeg har vanskelig for å nå igjennom. Prøver videre. -Innmelding av nye e-postadressen på mailen. (Har dialog med Elfrid og får forhåpentligvis fikset det før møtet) Legger ut sakslisten på face slik at alle får den. Nestleder: Siden forrige møte har jeg hatt telefonmøte med seksjonsleder for strategi, organisasjon og ledelse ved Haukeland universitetssykehus angående BedPres-planer og fått gode innspill. Deltatt på Studentfrokost, Styreforum, Gruppelermøte i SP og kjøp av premie til Undervisningsdagen. Har oppdatert listen over medlemmer med verv (inkl. PSU) ved fakultetet. Anders og u.t. drar til NSO-møtet i mars, med Annika som vara (som kan bli med som observatør hvis ingen melder forfall). Litt ekstraarbeid med å finne reiseløsninger siden Anders og jeg ikke kan dra med UiB-delegasjonen. Kjøp og registrering av domene til nettside har tatt mye tid, men vi har nå fått tilsendt faktura. Informasjonsstrukturen på nettsiden er oppdatert. Innstillingsrådet for studentlegat/meltzerrådet (Atle) Arbeidet med rangering av søkere er nå i gang, og tildelingsmøtet vil finne sted

4 Sak 12/14 Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Endringer merket med grønn skrift Utfyllende regler er vedtatt av Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) 30. Mars 2011, og er gjeldende fra 1. august Utfyllende regler er skrevet med fet, rød skrift. 1 Lesesalene ved Universitetet i Bergen er som hovedregel åpne for alle registrerte studenter ved Universitetet i Bergen. 2 Fakultetene kan i samråd med studentutvalgene/fagutvalgene tildele eller reservere plasser f.eks. til: hovedfagsstudenter eller andre studenter som arbeider med avhandlinger på hovedfagsnivå studenter som av medisinske eller sosiale grunner, f.eks. funksjons- hemming eller omsorgsansvar, trenger fast eller reservert plass studenter i det semester de forbereder seg til større avsluttende eksamen/ større avdelingseksamen Reservert/fast plass dokumenteres med stemplet reservasjonslapp fra vedkommende fakultet. Studenter med medisinsk eller sosialt behov: Studenter som at medisinske eller sosiale grunner trenger fast eller reservert plass, kan søke Psykologisk fakultet om reservert plass. Forholdene som oppgis som grunn for å søke må dokumenteres. Fakultetet vil I samråd med Psykologisk studentutvalg (PSU) behandle søknaden. Når en student har fått reservert plass, skal det henges opp plassreservasjonslapp godt synlig på sideveggen til pulten. Etter det tidspunkt som reservasjonslappen opplyser om, kan andre studenter ta i bruk plassen resten av dagen. Fristen for å søke er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Reservasjon fra høstsemesteret gjelder fram til 1. februar i påfølgende semester. Reservasjon fra vårsemesteret gjelder fram til 1. september i påfølgende semester. 3 De åpne lesesalene er reservert for bestemte fag/avdelinger. Studenter som er registrert på faget - de faste studentene - har fortrinnsrett til plassene der. Mastergradslesesalsplassene ved Det psykologiske fakultet er til en hver tid fordelt mellom masterprogrammene, og programmenes plasser skal i så stor grad som mulig ligge samlet. Eventuelle endringer i hvor mange og hvilke plasser masterprogrammene har, gjøres i et samarbeid mellom PSU og fakultetet. Fordelingen av plasser mellom studentene på de enkelte masterprogrammene skjer i et samarbeid mellom PSU og fakultetet ved behov. 4 Å ha fortrinnsrett innebærer at man kan kreve at studenter fra andre fag - gjestestudenter - viker plassen fram til kl Etter dette tidspunktet kan faste studenter og gjestestudenter konkurrere på lik linje om plassene som står ubenyttet. 5 Hovedregelen er at lesesalsbrukerne ikke har krav på fast plass, og studentene må ikke legge beslag på plassene ved å sette opp navnelapp etc. Dette gjelder både for faste studenter og for gjestestudenter. 6 Ved fravær på mer enn en time skal plassen ryddes og det skal legges fraværslapp. Ved fravær en halv time ut over oppgitt tid, tapes retten til plassen for resten av dagen. Plassen skal ryddes ved 4

5 slutten av dagen. Studenter som har fått tildelt eller reservert plass etter pkt. 2, kan likevel oppbevare sitt studiemateriell på lesesalen. Dette skal plasseres i bokhyllen. Det må være en forutsetning at dette ikke skal hindre andre studenters benyttelse av eventuelt ubenyttede plasser. 7 Ved prinsipielle konflikter kan vedkommende fakultets ordinære organer kontaktes. 8 Ved bruk av Universitetet i Bergens lesesaler skal brukerne opptre slik at de ikke støyer eller på annen måte er til unødig sjenanse for andre brukere. Mobiltelefon skal være på lydløs eller slått av på lesesalene. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefoner eller annet elektronisk utstyr som på noen måte kan forstyrre andre studenter. Bærbar datamaskin er tillatt dersom bruken av denne ikke medfører unødig støy. 9 Hyller på lesesaler I kjelleren på C12 kan reserveres, og skal da merkes med navn og studietilhørighet. Ved semesterslutt skal hyllene tømmes og ryddes. De skal ikke benyttes til oppbevaring av mat. 10 Bøker og annet studiemateriell kan oppbevares i bokskap i tilknytning til lesesalene. Det koster 20 kroner per semester å leie et bokskap. Studenten finner selv et ledig bokskap som man ønsker å benytte, henger en hengelås på bokskapet, og noterer seg nummeret på skapet. Deretter legges 20 kroner i en konvolutt der studenten oppgir fullt navn og skapnummer på det bokskapet som er tatt. Konvolutten legges i Studentutvalgets postkasse i Christies gate 12 (Bjørn Christiansens hus) som er merket bokskap. Studentutvalget registrerer at studenten har betalt leie for det aktuelle bokskapet. Fristen for å betale for bokskap er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Etter denne datoen vil hengelåsene på de skapene der det ikke er betalt leie bli klippet. Innholdet i skapet kan hentes hos Studentutvalget innen 2 uker mot et gebyr på 100 kroner. Studentutvalget står fritt til å kvitte seg med innholdet dersom det ikke hentes innen 2 uker. - (Endret til 2(to) uker ) 11 Fakultetene kan fastsette utfyllende regler til dette reglement. Utfyllende regler til dette reglement revideres årlig. Punkt 9 og 10 er lagt til I tillegg til de eksisterende. 5

6 Sak: 15/14 Deltakende evaluering Notat fra arbeidsgruppe 13. mars 2013 Det psykologiske fakultet Oppsummering og anbefalinger 1. Både i UiB og Det psykologiske fakultet sine strategiplaner for fremgår det at systematiske prosedyrer for evaluering av studieopplegg og studieprogram er nødvendig for å sikre god kvalitet i utdanningen. 2. Med utgangspunkt i de vedtatte strategiplaner foreslår arbeidsgruppen at Det psykologiske fakultet setter som mål å videreutvikle fakultetets utdanningskvalitet og læringsmiljø ved å utvikle evalueringspraksis av høy kvalitet. 3. I UiBs og fakultetets strategiplaner blir deltakelse og dialog nevnt som viktige forutsetninger for en god evalueringspraksis. Arbeidsgruppen har derfor kommet fram til at uttrykket «deltakende evaluering» fanger opp tonen i det som bør være fakultetets ambisjon for evaluering fremover. Oppdraget og arbeidsprosessen Fakultetets kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) har diskutert evaluering i flere sammenhenger de siste to årene. På møte den vedtok KUE at utvalget ønsker å prioritere evaluering av emner og studieprogram de nærmeste årene (KUE-sak 26/11). Det ble sendt en henvendelse til fakultetets programutvalg med informasjon om KUEs ambisjoner i denne forbindelse, samt bakgrunn for saken. Programutvalgene ble her bedt om å gi tilbakemelding om egne evalueringsrutiner, erfaringer, samt komme med innspill til eventuelle forbedrede rutiner (frist 30. mars 2012). De aller fleste programutvalgene ga tilbakemelding. På møte vedtok KUE å nedsette en komité på fire personer (2 6

7 studenter, 1 vitenskapelig ansatt, samt visedekan) som skulle utarbeide forslag til evalueringsstrategi til behandling i KUE (se KUE-sak 19/12). Forslaget skulle basere seg på programutvalgenes vurderinger, faglige vurderinger og UiBs kvalitetssikringshåndbok. Med i arbeidsgruppen har vært: Aurora Helgesen (student ved årsstudiet og psykologstudiet), Gabriella Osborne (student ved bachelor og masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi), Kariane Westrheim (førsteamanuensis ved IPED), Norman Anderssen (visedekan). Møter i arbeidsgruppen har vært: 25.mai 2012 (2 timer), 21.juni 2012 (3 timer), 14.sept (2 timer), 31.oktober 2012 (2 timer), 22.januar 2013 (1 time). En foreløpig versjon av notatet ble lagt fram for KUE som o-sak på møte 23.januar Strategiplaner Evaluering av undervisningen fremgår som en nødvendig og viktig aktivitet i strategiske dokumenter ved UiB og Det psykologiske fakultet. UiB presiserer i sin strategiplan for perioden at «kvalitet i utdanning sikres gjennom systematiske prosedyrer for kvalitetssikring og evaluering av studieopplegg, studier og studieprogram» (s. 10). Det psykologiske fakultet følger opp dette i sin strategiske plan ( ), og sier her at fakultetet vil"...bedre kvalitetssikring av undervisningen som tilbys gjennom synlig oppfølging av studentevalueringer.» (s.12). Fakultetet sier videre at fakultetet vil "...Systemforankre og sikre studenters og faglæreres deltakelse i kvalitetssikringsarbeidet» (s.12). UiB har siden 2011 arbeidet målrettet med å operasjonalisere kvalitetsbegrepet og har nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av viserektor Kuvvet Atakan. Gruppen har utarbeidet et dokument, "Kvalitet i utdanning", som presiser fire fokusområder for å kunne opprettholde og videreutvikle kvalitet i utdanning: i) Læringsmål, ii) undervisning og læringsformer, iii) vurderingsformer og iv) evalueringer. Når det gjelder det siste punktet, evalueringer, sier dokumentet: "Evalueringens mål er forbedring og er derfor viktig for videreutvikling av kvalitet. Hele prosessen, fra formulering av læringsmål - læringsprosessen og til vurdering av måloppnåelse, må være gjenstand for evaluering. Arbeidsgruppen peker på at det er 7

8 avgjørende å ha en prosessuell tilnærming til kvalitet og kvalitetsforbedring. Kvalitet i utdanning blir utviklet, i en kontinuerlig prosess som en integrert del av det daglige virket i utdanningsinstitusjonen, av ansatte og studenter." (s.5). Dokumentet presiserer at "Kvalitetskultur er først og fremst en arbeidskultur og ikke en evalueringskultur. Vi må ha en evalueringsarkitektur som ivaretar en helhetlig prosessuell tilnærming til kvalitet i utdanning gjennom monitorering, analyser og evaluering i en dynamisk og kontinuerlig prosess." (s.5). Det foreliggende forslaget fra arbeidsgruppen ved Det psykologiske fakultet har søkt å imøtekomme ambisjonene om nettopp å skulle utvikle en evalueringskultur som fremmer en helhetlig og prosessuell tilnærming til undervisningen. Generelt om evaluering Evaluering kan sies å bestå av en rekke ulike aktiviteter innen rammer av prosessevaluering og sluttevaluering, den kan skje gjennom kontinuerlige samtaler og kommunikasjon mellom studenter og lærere, og den kan være både uformell og formell. Arbeidsgruppen har kommet fram til at uttrykket «deltakende evaluering» fanger opp tonen i det som bør være fakultetets ambisjoner for evaluering. Vi betrakter evaluering som en kontinuerlig læringsprosess som foregår på alle nivå i utdanningsløpet og der målsettingen er å utvikle gode utdanningspraksiser. I dette arbeidet må både forelesere, studenter og andre delta. Deltakende evaluering betyr at det tilrettelegges for en kultur der alle involverte tar ansvar og bidrar til kvalitet i utdanningen gjennom løpende dialog basert på gjensidig tillit. Deltakende evaluering handler ikke nødvendigvis om at vi skal gjøre så mye mer enn det som er praksis i dag, men at fagmiljø og studenter får et mer bevisst forhold til evalueringens ulike sider gjennom å utvikle en felles, intern kvalitetskultur på fakultetet som helhet. På denne måten tror vi at både fagmiljø og studenter får et sterkere eierforhold til og engasjement i evalueringsarbeidet. Forutsetninger for deltakende evaluering er blant annet at det skapes et klima for evaluering - en kultur der det er naturlig at evaluering inngår, jf. UiBs nylig utviklede notat om kvalitet i utdanning (se tidligere). Dette må handle om flere forhold. For det første må studentene få oppleve at de er velkomne til å gi sine tilbakemeldinger til fagmiljøet, og at dette er noe som er ønsket. Et annet forhold er at det i en kultur for deltakende evaluering ligger en forutsetning om at tilbakemeldinger blir tatt hensyn til, både den evaluering som er positiv og 8

9 den som påpeker problematiske forhold. Heri ligger det at studentene også må få informasjon om at det noen ganger ikke er mulig å foreta de endringer som påpekes, og få begrunnelser for dette. Med andre ord må tilbakemeldinger til studentene inneholde de muligheter for tiltak som fagmiljøet ser, men også orientering om at der på enkelte områder kan være hindringer som gjør at deres tilbakemeldinger og forslag ikke kan tas umiddelbart til følge. Et tredje forhold gjelder at fagmiljøet som ber om evaluering, også må ha en beredskap for å motta den på en åpen og konstruktiv måte. Unntaksvis inneholder evalueringer svært kritiske kommentarer fra studenter som det kan være en utfordring for faglærere å ta imot. I et fagmiljø hvor de ansatte har utviklet en felles, intern kvalitetskultur vil fagmiljøet i større grad være i stand til å betrakte evalueringen som en mulighet for endring av egne fagtilbud og praksis, og ikke kun som en tilbakemelding som omhandler den enkelte lærer, foreleser eller seminarleder. Vi mener at evaluering med økt vekt på deltakelse vil bidra til UiBs ambisjon om danning, refleksjon og kritisk tenkning omkring kunnskap, praksis og faglighet, og at dette er et forhold som gjelder både for studenter og ansatte. Studenters involvering Utdanningen drives for studentene, og studentene utgjør selve forutsetningen for at utdanning skjer. For å sikre gode studietilbud og undervisningspraksiser som er i tråd med UiBs og Det psykologiske fakultet sine visjoner, intensjoner og retningslinjer, er studentenes stemme, blant annet gjennom evaluering, helt fundamental. Det sentrale spørsmål blir: Hvordan kan vi engasjere studentene i en evalueringspraksis som fremmer UiBs målsettinger på dette området? Om deltakende evaluering skal kunne realiseres, må studentene ha reell innflytelse i denne prosessen. De kan være pådrivere både når det gjelder planlegging og gjennomføring, men de må også delta i diskusjonen rundt tilbakemelding, konklusjon og oppfølging. Et forhold som melder seg her, er at studenter som planlegger, gjennomfører og bidrar i evalueringen, ikke nødvendigvis er de samme studentene som nyter godt av eventuelle justeringer og endringer i kjølvannet av evalueringen. Eksisterende retningslinjer og evalueringspraksis 9

10 UiB og Det psykologiske fakultet har retningslinjer og rutiner for evaluering nedfelt i Kvalitetshåndboka, punkt ni "Evaluering av undervisningstiltak og studietilbod". Her presiseres det at alle emner skal evalueres minst hvert 3.år, og at studieprogrammene skal evalueres minst hvert 5.år og hvilke forhold som skal inngå i disse evalueringene. All evaluering skal også dokumenteres løpende i UiBs studiekvalitetsdatabase. Det psykologiske fakultetet benytter ekstern progamsensor årlig i de fleste studieprogrammene. Emne- og til dels programevalueringer gjennomføres rutinemessig. Svært mange av vurderingsformene i emnene innebærer at vi henter inn en ekstern sensor, hvilket alltid medfører en direkte eller indirekte tilbakemelding til fagmiljøene om faglig nivå, eksamensoppgaver o.l. Slike gjennomgripende ordninger utgjør en viktig del av all den evalueringen som skjer ved fakultetet. Samlet sett legger instituttene og fagmiljøene ned et stort arbeid i studieevaluering. Dette skjer på mange måter, for eksempel ved å bruke standardiserte spørreskjema (med både lukkede og åpne spørsmål), fokusgruppeintervjuer av studenter, løpende samtaler i forelesninger, dialog med programsensor, faglige samtaler om eksamensresultater, rutinemessige vurderinger av eksamensgjennomføringen etc. Forslag til standardrutiner for alle emneevalueringer Som en basis gjelder at vi følger UiBs standardrutiner. Utover dette foreslår arbeidsgruppen følgende når det gjelder emneevaluering: Alle emner evalueres hver gang de gjennomføres. Forslag til endring: på et tidspunkt som tar hensyn til studentenes. Enten i slutten av en obligatorisk forelesning eller lignende situasjoner der studentene er til stede. Dokumentasjon legges ut i studiekvalitetsdatabasen umiddelbart etter enhver evaluering i form av en kort helhetlig tekst som utgjør et sammendrag av data og erfaringer, og hvordan evalueringen blir fulgt opp. Dette skal sikre innsyn, dokumentasjon og informasjon. Forslag til endring: At den siste revidering av evaluering skjer i samsvar med tillitsvalgt eller annen form for studentmedvirkning (I tråd med BI eller UIA sin modell). Studentene (avtroppende og påtroppende) får tilbakemelding i form av et sammendrag av evalueringen, og her må muligheter og hindringer for endring av de forhold som 10

11 evalueres, komme tydelig frem. For hver gjennomført rapportering i studiekvalitetsdatabasen, sendes følgende melding til studentene på emnet: «Evaluering av [emne] er gjennomført, se nettside...». Informasjon om deltakende evaluering gis på alle informasjonsmøter for nye studenter. Her kan det også gis informasjon om evalueringsetiske forhold, som hvordan man formulerer seg saklig, blant annet ved å unngå sårende personkritikk. Ved oppstart av emner orienteres det om sist gjennomførte evaluering og oppfølgingen av den. Også studenters involvering i undervisningen bør gjøres til gjenstand for evaluering, for eksempel i hvilken grad de har fulgt opp initiativ fra lærer. Her er noen eksempler på arbeidsverktøy og framgangsmåter: - Eksempel 1: Utvikle en enkel mal for evalueringsrapporten som legges i studiekvalitetsdatabasen (type evaluering, hvordan den ble gjennomført, sammendrag, hvordan evalueringsdata ble meldt tilbake til studentene, og tanker om oppfølging). - Eksempel 2: Utvikle et standardskjema for evaluering som så kan tilpasses det enkelte emne. - Eksempel 3: Fokusgruppe (5-6 studenter) ved midtveisevaluering eller etter at emnet er ferdig. En slik gruppe kan eventuelt etableres i begynnelsen av emnet slik at studentene er spesielt oppmerksomme på sitt oppdrag. - Eksempel 4: Invitere en student fra siste emnegjennomføring som blir med på orienteringsmøtet for nye studenter og som kan orientere om evalueringen. Prosessen videre Vi anbefaler følgende prosess framover: 1. For å kunne utvikle en intern kvalitetskultur rundt evalueringspraksis må prinsippet om deltakende evaluering bifalles på alle nivå, inklusive fakultetsstyret. 2. Følgende bør foreslås for fakultetsstyret: Alle emner evalueres hver gang de gjennomføres. Dokumentasjon legges ut i studiekvalitetsdatabasen etter hver evaluering i form av en helhetlig tekst som utgjør et sammendrag av data og erfaringer, og hvordan evalueringen blir fulgt opp. Se tidligere endring om studenters medvirkning på siste revidering. 11

12 Informasjon om deltakende evaluering gis på alle informasjonsmøter for nye studenter. Ved oppstart av emner orienteres det om sist gjennomførte evaluering og oppfølgingen av den. For hver gjennomført rapportering i studiekvalitetsdatabasen, sendes følgende melding til studentene på emnet: «Evaluering av [emne] er gjennomført, se nettside...». 3. SU bør være en viktig pådriver for implementering av deltakende evaluering og bør sette seg godt inn i ambisjonene og mulighetene som deltakende evaluering gir for øket studiekvalitet. SU bør også informere alle studentrepresentanter i råd og utvalg om deltakende evaluering. 4. Arbeidsdeling mellom emneansvarlig og administrativt personale må være klar. Rutinene bør fremgå i årshjulet for emnene. 5. Arbeidsredskap: Det utvikles en samling med arbeidsredskap, blant annet aktuelle maler: for rapportering i studiekvalitetsdatabasen elektronisk spørreskjema liste over evalueringstema i samtaler med studentene Ressurser og tidsbruk De foreslåtte ambisjonene og rutinene er implementert i en del fagmiljøer og emner allerede. Men for de fleste fagmiljø og personer vil deltakende evaluering innebære mer rapportering og ta mer tid enn i dag. Vi vurderer imidlertid deltakende evaluering som å utgjøre en nødvendig videreutvikling av emner og undervisning. Slik vi ser det, er det ikke nødvendig med ekstra ressurser for å gjennomføre de ovenfor nevnte tiltakene. PSU er meget positivt innstilt til arbeidsgruppens resultat og ønsker å støtte overnevte skriv med følgende innspill: - Vi mener siste revidering bør være et resultat av et samarbeid mellom studenter og foreleser da vi har erfaring med at noen synspunkter er blitt utelatt i evalueringen. - Vi mener alle fagansvarlige må ta hensyn til studentenes timeplan/tidsbruk når de setter av tid til evaluering. Evalueringen bør skje under en obligatorisk forelesning eller i en forbindelse der flertallet av studentene er tilstedet. 12

13 - I tillegg ser vi det som en nødvendighet at det settes av tid som det deretter kan kreves resultater og oppfølging av. Sak 17/14 BESKRIVELSE POST BUDSJETT 2014 BUDSJETT 2013 ANSKAFFEDE MIDLER Årlig rammetilskudd fra fakultetet Annen støtte SUM ANSKAFFEDE MIDLER FORBRUKTE MIDLER Studentutvalgets poster Verving Fagkritisk dag Fadderuke Uforutsette utgifter og avslutningsgaver Diverse kontormateriel Møtebevertning Fagfrokost Studentarrangementer Vanndispenser (Vedlikehold én gang i året på ca 1500) Lønn leder Lønn nestleder Lønn økonomiansv SUM Studentutvalgets poster Undergruppenes poster Katarsis Psychaid Fagutvalg Psykologirevyen Karrierekompasset Ego Forum for praktisk psykologi PSU kanonball Nyoppstartet bedrift på Arborg: SUM Undergruppenes poster Diverse kostnader 0 0 SUM FORBRUKTE MIDLER

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 1/14: Sak

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 14.11.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 14.11.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 14.11.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 50/13: Sak 51/13: Faste orienteringer:

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 28/14: Sak 29/14: Faste orienteringer: Politisk

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Matematisk fagutvalg Struktur (1) Styret i) Leder ii) Nestleder iii) Økonomiansvarlig (2) Abelske verv i) Lesesalsansvarlig ii) Bokskapsansvarlig iii) Emneevalueringsansvarlig

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 17.10.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 4213: Faste orienteringer:

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 1 2014

Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 1 2014 UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 1 2014 Tidspunkt: 29. januar 2014, Kl. 09.00 12.00 Møtested: Museplass 1, kollegierommet Tilstede: Viserektor

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det 07.12.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det : Jarle Eid,

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker Referat PSU-møte 18.09.2014 Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 18.september. kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin, Helene, Ingrid, Kari, Kay, Lise, Marius, Oda, Pål (10 stemmedyktige)

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Henriette Berg Nordmoen,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 16.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 14.01.2014 kl. 13:30

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A3 075, Grimstad Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Studentlivet Det medisinsk-odontologiske fakultet Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Et engasjerende studentmiljø I denne brosjyren prøver vi å gi en liten oversikt over de mulighetene du har som student

Detaljer

1.2.1 Allmøtet er øverste politiske organ for fakultetets studenter og fastsetter disse vedtektene.

1.2.1 Allmøtet er øverste politiske organ for fakultetets studenter og fastsetter disse vedtektene. Vedtekter for Juridisk studentutvalg JSU Sist endret på allmøtet 18.april 2012 Kap. 1 - Allmøtet, utvalgets møter, mm. 1.1 Juridisk studentutvalgs oppgave Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling

Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/1854 Sak 04/11 Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til: Universitetets

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 93/13 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet ephortesak: 2011/5242 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 18. august, kl.11:00 på styrerommet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010 PROTOKOLL FRA Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Mandag 25. oktober 2010 Til stede: Vitenskapelig tilsatte: Teknisk-administrativt tilsatte: Eksterne representanter: Studentrepresentanter:

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT Styremøte 10. November 2015 BI Bergen Sak 240 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Godkjent. Sak 241-15

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.november

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 05.12.2012. Møtet ble holdt på Grand Hotel Terminus og varte fra kl. 09:00-16:30. Til stede fra

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Undervisningskvalitet, studieprogramkvalitet og læringsmiljø ved avdelingen våren 2008 Rapporten er skrevet på basis av mottatte rapporter

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i Vedtektene for Studentrådet

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat for møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN), onsdag 3. desember 2008, kl. 13.00

Referat for møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN), onsdag 3. desember 2008, kl. 13.00 Referat for møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN), onsdag 3. desember 2008, kl. 13.00 Til stede: Erik Boe, Tone Bratteteig, Arild Jansen, Marte Lauvhjell (referent), Eric S. Namtvedt,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer