Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtektssaker/Diskusjonssaker"

Transkript

1 SAKSLISTE SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 10/14: Sak 11/14: Faste orienteringer: Politisk komite Arrangementkomiteen Fakultetsstyret PSU-listen SP/VT BedPress Andre verv (Leder, nestleder, økonomiansvarlig mm) Eventuelle orienteringer Vedtektssaker/Diskusjonssaker Sak 12/14: Sak 13/14: Sak 14/14: Sak 15/14: Sak 16/14: Sak 17/14: Sak: 18/14 Sak 19/14 Vedtakssak: Videreført fra møte i norvember: Revidering av lesesalsreglement for det psykologiske fakultet. Vibeke orienterer. Vedtakssak: Skal vi stille med liste til neste parlamentsperiode? Eivind orienterer. Vedtakssak: Ettergodkjenning av investering i domene. Eivind orienterer. Vedtakssak: Deltakende evaluering. Ann Kristin orienterer. Diskusjonssak: Hvordan stiller vi oss i PSU til honorerte verv? Atle orienterer om fakultetsstyre vedtaket. Les referat fra fakultetstyre. Vedtakssak: Godkjenning av budsjett. Ann Kristin orienterer. Diskusjonssak: Hvor mange skal vi være i PSU? Skal vi sette en grense? Ann Kristin orienterer. Eventuell 1

2 Faste orienteringer: Fakultetsstyret (Atle) Vi avholdt fakultetsstyremøte i dag, Der ble det blant annet vedtatt budsjettfordeling for PSU ble innvilget kr, hvorav ca kr er forbeholdt honorering i tråd med PSUs fordelingsnøkkel. Dette blir nærmere avklart i tildelingsbrevet som kommer. Ellers jobber vi nå mye med C12-ombyggingssaken der vi har deltatt på flere møter med fakultetsledelsen, og den skal vi i møte med representanter fra UB. For mer detaljert orientering fra styremøtet viser jeg til referatet som blir publisert på fakultetets hjemmeside. PSU-listen (Eivind): Lisa og Annika er representantene våre i VT. AK, Hanna Marie og Eivind (u.t.) er representanter i SP. Det nærmer seg tid for å bestemme oss for om vi skal stille ny liste eller ikke til våren. Orientering frå møte i Velferdstinget (Lisa Marie) Annika og Lisa Marie var på møtet. Eivind var til stades med SiB-styret. Under Direktørpraten med direktøren for SiB Idrett kom det fram at SiB jobbar med å få gjennom ein avtale med Universitetet om å driva SiB Sentrum fram til jul. Prosessen har etter sigande vore i gong sidan desember, og direktøren for SiB Idrett meiner at dei er nære å få avtalen gjennom. Han sa òg at det skal koma eit 120 m 2 stort gruppetreningsareal på Vektertorget. Me vedtok Arbeidsprogrammet, som kan finnast på Velferdstinget sine nettsider. Me vedtok òg budsjett for Me vedtok tre resolusjonar. Brunostresolusjonen handlar om at VT ønskjer eit alternativ til pakketilboda i SiB sine kaféar, slik at ein kan velja å kjøpa enkel brødmat og pålegg til ein billig penge. Brunostresolusjonen vart einstemmig vedteke. Resolusjonen om studentbustadar ved studiestadane handlar om at VT meiner at studentbustadar må byggjast der studentane studerer og oppheld seg, ikkje utanfor sentrum som i Åsane eller Arna. Den siste resolusjonen var høyringsfråsegna om reservasjonsordninga for fastlegar. VT vedtok nær einstemmig (mot ein fråhaldande) at me er imot at fastlegar skal kunne reservera seg mot å henvisa til abort. SP: Ved forrige SP-møte ble SAIH-tieren (frivillige beløp til veldedig studentorganisasjon som betales med semesteravgiften) økt fra 30 til 40 kr. To resolusjoner om (1)likestilling og (2)akademia-avtalen ble nedstemt. Resolusjon om endringer ved Exphil ble vedtatt. Hovedendringene går ut på å flytte Exphil senere i studieløpet og gjøre endringer ved det fagelige. Hele resolusjonen kan tilsendes ved etterspørsel. Til neste SP-møte er det få saker og vi kan sannsynligvis få inn flere hvis noen kan lage et skriv på saken. 2

3 BedPres Fått gode innspill til prospekt. Fakultetsadministrasjonen er i utgangspunktet positive til ideen, men har ikke fått tilsendt noe skriftlig de må ta stilling til. Vil gjøre det så fort prospektet for ArbOrg er ferdig. Leder: Undervisningsdagen- planlegging, formøte med studieadministrasjonen (SA) og Torben Jensen, Paneldebattleder, kjøpte inn og delte ut undervisningsprisen. Skrevet brev til Norman Andersen og SA angående for mye endringer av timeplanen for årsstudium m. fl. Skrevet et anbefalingsbrev til Norman Andersen angående nyoppstartet bedrift på arborg. (Et konsulentfrima som skal fungere som prasis for arb.org) Studentfrokost- fokus på endringer i timeplanen, deltakende evaluering, faddeuken. Møte om internasjonalisering med SA på fakultetet. Styreforum og Su-leder samling med AU. Mye fokus på fagkritisk dag og samarbeid mellom fakultet. Møte med fadderukeleder angående samarbeid. Utlysning og tildeling av studentverv i utdanningsutvalg for instituttene. Møte med Frode angående budsjettet (Sammen med Eivind og Kay). Deltakelse på arrkom møte og polkom møte. (se referat) To møter med tidligere SU-leder Elfrid for overføring av informasjon. Ting jeg ikke har fått til: -Kontoret er en mare! Det går så treigt i systemet at jeg har vanskelig for å nå igjennom. Prøver videre. -Innmelding av nye e-postadressen på mailen. (Har dialog med Elfrid og får forhåpentligvis fikset det før møtet) Legger ut sakslisten på face slik at alle får den. Nestleder: Siden forrige møte har jeg hatt telefonmøte med seksjonsleder for strategi, organisasjon og ledelse ved Haukeland universitetssykehus angående BedPres-planer og fått gode innspill. Deltatt på Studentfrokost, Styreforum, Gruppelermøte i SP og kjøp av premie til Undervisningsdagen. Har oppdatert listen over medlemmer med verv (inkl. PSU) ved fakultetet. Anders og u.t. drar til NSO-møtet i mars, med Annika som vara (som kan bli med som observatør hvis ingen melder forfall). Litt ekstraarbeid med å finne reiseløsninger siden Anders og jeg ikke kan dra med UiB-delegasjonen. Kjøp og registrering av domene til nettside har tatt mye tid, men vi har nå fått tilsendt faktura. Informasjonsstrukturen på nettsiden er oppdatert. Innstillingsrådet for studentlegat/meltzerrådet (Atle) Arbeidet med rangering av søkere er nå i gang, og tildelingsmøtet vil finne sted

4 Sak 12/14 Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Endringer merket med grønn skrift Utfyllende regler er vedtatt av Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) 30. Mars 2011, og er gjeldende fra 1. august Utfyllende regler er skrevet med fet, rød skrift. 1 Lesesalene ved Universitetet i Bergen er som hovedregel åpne for alle registrerte studenter ved Universitetet i Bergen. 2 Fakultetene kan i samråd med studentutvalgene/fagutvalgene tildele eller reservere plasser f.eks. til: hovedfagsstudenter eller andre studenter som arbeider med avhandlinger på hovedfagsnivå studenter som av medisinske eller sosiale grunner, f.eks. funksjons- hemming eller omsorgsansvar, trenger fast eller reservert plass studenter i det semester de forbereder seg til større avsluttende eksamen/ større avdelingseksamen Reservert/fast plass dokumenteres med stemplet reservasjonslapp fra vedkommende fakultet. Studenter med medisinsk eller sosialt behov: Studenter som at medisinske eller sosiale grunner trenger fast eller reservert plass, kan søke Psykologisk fakultet om reservert plass. Forholdene som oppgis som grunn for å søke må dokumenteres. Fakultetet vil I samråd med Psykologisk studentutvalg (PSU) behandle søknaden. Når en student har fått reservert plass, skal det henges opp plassreservasjonslapp godt synlig på sideveggen til pulten. Etter det tidspunkt som reservasjonslappen opplyser om, kan andre studenter ta i bruk plassen resten av dagen. Fristen for å søke er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Reservasjon fra høstsemesteret gjelder fram til 1. februar i påfølgende semester. Reservasjon fra vårsemesteret gjelder fram til 1. september i påfølgende semester. 3 De åpne lesesalene er reservert for bestemte fag/avdelinger. Studenter som er registrert på faget - de faste studentene - har fortrinnsrett til plassene der. Mastergradslesesalsplassene ved Det psykologiske fakultet er til en hver tid fordelt mellom masterprogrammene, og programmenes plasser skal i så stor grad som mulig ligge samlet. Eventuelle endringer i hvor mange og hvilke plasser masterprogrammene har, gjøres i et samarbeid mellom PSU og fakultetet. Fordelingen av plasser mellom studentene på de enkelte masterprogrammene skjer i et samarbeid mellom PSU og fakultetet ved behov. 4 Å ha fortrinnsrett innebærer at man kan kreve at studenter fra andre fag - gjestestudenter - viker plassen fram til kl Etter dette tidspunktet kan faste studenter og gjestestudenter konkurrere på lik linje om plassene som står ubenyttet. 5 Hovedregelen er at lesesalsbrukerne ikke har krav på fast plass, og studentene må ikke legge beslag på plassene ved å sette opp navnelapp etc. Dette gjelder både for faste studenter og for gjestestudenter. 6 Ved fravær på mer enn en time skal plassen ryddes og det skal legges fraværslapp. Ved fravær en halv time ut over oppgitt tid, tapes retten til plassen for resten av dagen. Plassen skal ryddes ved 4

5 slutten av dagen. Studenter som har fått tildelt eller reservert plass etter pkt. 2, kan likevel oppbevare sitt studiemateriell på lesesalen. Dette skal plasseres i bokhyllen. Det må være en forutsetning at dette ikke skal hindre andre studenters benyttelse av eventuelt ubenyttede plasser. 7 Ved prinsipielle konflikter kan vedkommende fakultets ordinære organer kontaktes. 8 Ved bruk av Universitetet i Bergens lesesaler skal brukerne opptre slik at de ikke støyer eller på annen måte er til unødig sjenanse for andre brukere. Mobiltelefon skal være på lydløs eller slått av på lesesalene. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefoner eller annet elektronisk utstyr som på noen måte kan forstyrre andre studenter. Bærbar datamaskin er tillatt dersom bruken av denne ikke medfører unødig støy. 9 Hyller på lesesaler I kjelleren på C12 kan reserveres, og skal da merkes med navn og studietilhørighet. Ved semesterslutt skal hyllene tømmes og ryddes. De skal ikke benyttes til oppbevaring av mat. 10 Bøker og annet studiemateriell kan oppbevares i bokskap i tilknytning til lesesalene. Det koster 20 kroner per semester å leie et bokskap. Studenten finner selv et ledig bokskap som man ønsker å benytte, henger en hengelås på bokskapet, og noterer seg nummeret på skapet. Deretter legges 20 kroner i en konvolutt der studenten oppgir fullt navn og skapnummer på det bokskapet som er tatt. Konvolutten legges i Studentutvalgets postkasse i Christies gate 12 (Bjørn Christiansens hus) som er merket bokskap. Studentutvalget registrerer at studenten har betalt leie for det aktuelle bokskapet. Fristen for å betale for bokskap er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Etter denne datoen vil hengelåsene på de skapene der det ikke er betalt leie bli klippet. Innholdet i skapet kan hentes hos Studentutvalget innen 2 uker mot et gebyr på 100 kroner. Studentutvalget står fritt til å kvitte seg med innholdet dersom det ikke hentes innen 2 uker. - (Endret til 2(to) uker ) 11 Fakultetene kan fastsette utfyllende regler til dette reglement. Utfyllende regler til dette reglement revideres årlig. Punkt 9 og 10 er lagt til I tillegg til de eksisterende. 5

6 Sak: 15/14 Deltakende evaluering Notat fra arbeidsgruppe 13. mars 2013 Det psykologiske fakultet Oppsummering og anbefalinger 1. Både i UiB og Det psykologiske fakultet sine strategiplaner for fremgår det at systematiske prosedyrer for evaluering av studieopplegg og studieprogram er nødvendig for å sikre god kvalitet i utdanningen. 2. Med utgangspunkt i de vedtatte strategiplaner foreslår arbeidsgruppen at Det psykologiske fakultet setter som mål å videreutvikle fakultetets utdanningskvalitet og læringsmiljø ved å utvikle evalueringspraksis av høy kvalitet. 3. I UiBs og fakultetets strategiplaner blir deltakelse og dialog nevnt som viktige forutsetninger for en god evalueringspraksis. Arbeidsgruppen har derfor kommet fram til at uttrykket «deltakende evaluering» fanger opp tonen i det som bør være fakultetets ambisjon for evaluering fremover. Oppdraget og arbeidsprosessen Fakultetets kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) har diskutert evaluering i flere sammenhenger de siste to årene. På møte den vedtok KUE at utvalget ønsker å prioritere evaluering av emner og studieprogram de nærmeste årene (KUE-sak 26/11). Det ble sendt en henvendelse til fakultetets programutvalg med informasjon om KUEs ambisjoner i denne forbindelse, samt bakgrunn for saken. Programutvalgene ble her bedt om å gi tilbakemelding om egne evalueringsrutiner, erfaringer, samt komme med innspill til eventuelle forbedrede rutiner (frist 30. mars 2012). De aller fleste programutvalgene ga tilbakemelding. På møte vedtok KUE å nedsette en komité på fire personer (2 6

7 studenter, 1 vitenskapelig ansatt, samt visedekan) som skulle utarbeide forslag til evalueringsstrategi til behandling i KUE (se KUE-sak 19/12). Forslaget skulle basere seg på programutvalgenes vurderinger, faglige vurderinger og UiBs kvalitetssikringshåndbok. Med i arbeidsgruppen har vært: Aurora Helgesen (student ved årsstudiet og psykologstudiet), Gabriella Osborne (student ved bachelor og masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi), Kariane Westrheim (førsteamanuensis ved IPED), Norman Anderssen (visedekan). Møter i arbeidsgruppen har vært: 25.mai 2012 (2 timer), 21.juni 2012 (3 timer), 14.sept (2 timer), 31.oktober 2012 (2 timer), 22.januar 2013 (1 time). En foreløpig versjon av notatet ble lagt fram for KUE som o-sak på møte 23.januar Strategiplaner Evaluering av undervisningen fremgår som en nødvendig og viktig aktivitet i strategiske dokumenter ved UiB og Det psykologiske fakultet. UiB presiserer i sin strategiplan for perioden at «kvalitet i utdanning sikres gjennom systematiske prosedyrer for kvalitetssikring og evaluering av studieopplegg, studier og studieprogram» (s. 10). Det psykologiske fakultet følger opp dette i sin strategiske plan ( ), og sier her at fakultetet vil"...bedre kvalitetssikring av undervisningen som tilbys gjennom synlig oppfølging av studentevalueringer.» (s.12). Fakultetet sier videre at fakultetet vil "...Systemforankre og sikre studenters og faglæreres deltakelse i kvalitetssikringsarbeidet» (s.12). UiB har siden 2011 arbeidet målrettet med å operasjonalisere kvalitetsbegrepet og har nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av viserektor Kuvvet Atakan. Gruppen har utarbeidet et dokument, "Kvalitet i utdanning", som presiser fire fokusområder for å kunne opprettholde og videreutvikle kvalitet i utdanning: i) Læringsmål, ii) undervisning og læringsformer, iii) vurderingsformer og iv) evalueringer. Når det gjelder det siste punktet, evalueringer, sier dokumentet: "Evalueringens mål er forbedring og er derfor viktig for videreutvikling av kvalitet. Hele prosessen, fra formulering av læringsmål - læringsprosessen og til vurdering av måloppnåelse, må være gjenstand for evaluering. Arbeidsgruppen peker på at det er 7

8 avgjørende å ha en prosessuell tilnærming til kvalitet og kvalitetsforbedring. Kvalitet i utdanning blir utviklet, i en kontinuerlig prosess som en integrert del av det daglige virket i utdanningsinstitusjonen, av ansatte og studenter." (s.5). Dokumentet presiserer at "Kvalitetskultur er først og fremst en arbeidskultur og ikke en evalueringskultur. Vi må ha en evalueringsarkitektur som ivaretar en helhetlig prosessuell tilnærming til kvalitet i utdanning gjennom monitorering, analyser og evaluering i en dynamisk og kontinuerlig prosess." (s.5). Det foreliggende forslaget fra arbeidsgruppen ved Det psykologiske fakultet har søkt å imøtekomme ambisjonene om nettopp å skulle utvikle en evalueringskultur som fremmer en helhetlig og prosessuell tilnærming til undervisningen. Generelt om evaluering Evaluering kan sies å bestå av en rekke ulike aktiviteter innen rammer av prosessevaluering og sluttevaluering, den kan skje gjennom kontinuerlige samtaler og kommunikasjon mellom studenter og lærere, og den kan være både uformell og formell. Arbeidsgruppen har kommet fram til at uttrykket «deltakende evaluering» fanger opp tonen i det som bør være fakultetets ambisjoner for evaluering. Vi betrakter evaluering som en kontinuerlig læringsprosess som foregår på alle nivå i utdanningsløpet og der målsettingen er å utvikle gode utdanningspraksiser. I dette arbeidet må både forelesere, studenter og andre delta. Deltakende evaluering betyr at det tilrettelegges for en kultur der alle involverte tar ansvar og bidrar til kvalitet i utdanningen gjennom løpende dialog basert på gjensidig tillit. Deltakende evaluering handler ikke nødvendigvis om at vi skal gjøre så mye mer enn det som er praksis i dag, men at fagmiljø og studenter får et mer bevisst forhold til evalueringens ulike sider gjennom å utvikle en felles, intern kvalitetskultur på fakultetet som helhet. På denne måten tror vi at både fagmiljø og studenter får et sterkere eierforhold til og engasjement i evalueringsarbeidet. Forutsetninger for deltakende evaluering er blant annet at det skapes et klima for evaluering - en kultur der det er naturlig at evaluering inngår, jf. UiBs nylig utviklede notat om kvalitet i utdanning (se tidligere). Dette må handle om flere forhold. For det første må studentene få oppleve at de er velkomne til å gi sine tilbakemeldinger til fagmiljøet, og at dette er noe som er ønsket. Et annet forhold er at det i en kultur for deltakende evaluering ligger en forutsetning om at tilbakemeldinger blir tatt hensyn til, både den evaluering som er positiv og 8

9 den som påpeker problematiske forhold. Heri ligger det at studentene også må få informasjon om at det noen ganger ikke er mulig å foreta de endringer som påpekes, og få begrunnelser for dette. Med andre ord må tilbakemeldinger til studentene inneholde de muligheter for tiltak som fagmiljøet ser, men også orientering om at der på enkelte områder kan være hindringer som gjør at deres tilbakemeldinger og forslag ikke kan tas umiddelbart til følge. Et tredje forhold gjelder at fagmiljøet som ber om evaluering, også må ha en beredskap for å motta den på en åpen og konstruktiv måte. Unntaksvis inneholder evalueringer svært kritiske kommentarer fra studenter som det kan være en utfordring for faglærere å ta imot. I et fagmiljø hvor de ansatte har utviklet en felles, intern kvalitetskultur vil fagmiljøet i større grad være i stand til å betrakte evalueringen som en mulighet for endring av egne fagtilbud og praksis, og ikke kun som en tilbakemelding som omhandler den enkelte lærer, foreleser eller seminarleder. Vi mener at evaluering med økt vekt på deltakelse vil bidra til UiBs ambisjon om danning, refleksjon og kritisk tenkning omkring kunnskap, praksis og faglighet, og at dette er et forhold som gjelder både for studenter og ansatte. Studenters involvering Utdanningen drives for studentene, og studentene utgjør selve forutsetningen for at utdanning skjer. For å sikre gode studietilbud og undervisningspraksiser som er i tråd med UiBs og Det psykologiske fakultet sine visjoner, intensjoner og retningslinjer, er studentenes stemme, blant annet gjennom evaluering, helt fundamental. Det sentrale spørsmål blir: Hvordan kan vi engasjere studentene i en evalueringspraksis som fremmer UiBs målsettinger på dette området? Om deltakende evaluering skal kunne realiseres, må studentene ha reell innflytelse i denne prosessen. De kan være pådrivere både når det gjelder planlegging og gjennomføring, men de må også delta i diskusjonen rundt tilbakemelding, konklusjon og oppfølging. Et forhold som melder seg her, er at studenter som planlegger, gjennomfører og bidrar i evalueringen, ikke nødvendigvis er de samme studentene som nyter godt av eventuelle justeringer og endringer i kjølvannet av evalueringen. Eksisterende retningslinjer og evalueringspraksis 9

10 UiB og Det psykologiske fakultet har retningslinjer og rutiner for evaluering nedfelt i Kvalitetshåndboka, punkt ni "Evaluering av undervisningstiltak og studietilbod". Her presiseres det at alle emner skal evalueres minst hvert 3.år, og at studieprogrammene skal evalueres minst hvert 5.år og hvilke forhold som skal inngå i disse evalueringene. All evaluering skal også dokumenteres løpende i UiBs studiekvalitetsdatabase. Det psykologiske fakultetet benytter ekstern progamsensor årlig i de fleste studieprogrammene. Emne- og til dels programevalueringer gjennomføres rutinemessig. Svært mange av vurderingsformene i emnene innebærer at vi henter inn en ekstern sensor, hvilket alltid medfører en direkte eller indirekte tilbakemelding til fagmiljøene om faglig nivå, eksamensoppgaver o.l. Slike gjennomgripende ordninger utgjør en viktig del av all den evalueringen som skjer ved fakultetet. Samlet sett legger instituttene og fagmiljøene ned et stort arbeid i studieevaluering. Dette skjer på mange måter, for eksempel ved å bruke standardiserte spørreskjema (med både lukkede og åpne spørsmål), fokusgruppeintervjuer av studenter, løpende samtaler i forelesninger, dialog med programsensor, faglige samtaler om eksamensresultater, rutinemessige vurderinger av eksamensgjennomføringen etc. Forslag til standardrutiner for alle emneevalueringer Som en basis gjelder at vi følger UiBs standardrutiner. Utover dette foreslår arbeidsgruppen følgende når det gjelder emneevaluering: Alle emner evalueres hver gang de gjennomføres. Forslag til endring: på et tidspunkt som tar hensyn til studentenes. Enten i slutten av en obligatorisk forelesning eller lignende situasjoner der studentene er til stede. Dokumentasjon legges ut i studiekvalitetsdatabasen umiddelbart etter enhver evaluering i form av en kort helhetlig tekst som utgjør et sammendrag av data og erfaringer, og hvordan evalueringen blir fulgt opp. Dette skal sikre innsyn, dokumentasjon og informasjon. Forslag til endring: At den siste revidering av evaluering skjer i samsvar med tillitsvalgt eller annen form for studentmedvirkning (I tråd med BI eller UIA sin modell). Studentene (avtroppende og påtroppende) får tilbakemelding i form av et sammendrag av evalueringen, og her må muligheter og hindringer for endring av de forhold som 10

11 evalueres, komme tydelig frem. For hver gjennomført rapportering i studiekvalitetsdatabasen, sendes følgende melding til studentene på emnet: «Evaluering av [emne] er gjennomført, se nettside...». Informasjon om deltakende evaluering gis på alle informasjonsmøter for nye studenter. Her kan det også gis informasjon om evalueringsetiske forhold, som hvordan man formulerer seg saklig, blant annet ved å unngå sårende personkritikk. Ved oppstart av emner orienteres det om sist gjennomførte evaluering og oppfølgingen av den. Også studenters involvering i undervisningen bør gjøres til gjenstand for evaluering, for eksempel i hvilken grad de har fulgt opp initiativ fra lærer. Her er noen eksempler på arbeidsverktøy og framgangsmåter: - Eksempel 1: Utvikle en enkel mal for evalueringsrapporten som legges i studiekvalitetsdatabasen (type evaluering, hvordan den ble gjennomført, sammendrag, hvordan evalueringsdata ble meldt tilbake til studentene, og tanker om oppfølging). - Eksempel 2: Utvikle et standardskjema for evaluering som så kan tilpasses det enkelte emne. - Eksempel 3: Fokusgruppe (5-6 studenter) ved midtveisevaluering eller etter at emnet er ferdig. En slik gruppe kan eventuelt etableres i begynnelsen av emnet slik at studentene er spesielt oppmerksomme på sitt oppdrag. - Eksempel 4: Invitere en student fra siste emnegjennomføring som blir med på orienteringsmøtet for nye studenter og som kan orientere om evalueringen. Prosessen videre Vi anbefaler følgende prosess framover: 1. For å kunne utvikle en intern kvalitetskultur rundt evalueringspraksis må prinsippet om deltakende evaluering bifalles på alle nivå, inklusive fakultetsstyret. 2. Følgende bør foreslås for fakultetsstyret: Alle emner evalueres hver gang de gjennomføres. Dokumentasjon legges ut i studiekvalitetsdatabasen etter hver evaluering i form av en helhetlig tekst som utgjør et sammendrag av data og erfaringer, og hvordan evalueringen blir fulgt opp. Se tidligere endring om studenters medvirkning på siste revidering. 11

12 Informasjon om deltakende evaluering gis på alle informasjonsmøter for nye studenter. Ved oppstart av emner orienteres det om sist gjennomførte evaluering og oppfølgingen av den. For hver gjennomført rapportering i studiekvalitetsdatabasen, sendes følgende melding til studentene på emnet: «Evaluering av [emne] er gjennomført, se nettside...». 3. SU bør være en viktig pådriver for implementering av deltakende evaluering og bør sette seg godt inn i ambisjonene og mulighetene som deltakende evaluering gir for øket studiekvalitet. SU bør også informere alle studentrepresentanter i råd og utvalg om deltakende evaluering. 4. Arbeidsdeling mellom emneansvarlig og administrativt personale må være klar. Rutinene bør fremgå i årshjulet for emnene. 5. Arbeidsredskap: Det utvikles en samling med arbeidsredskap, blant annet aktuelle maler: for rapportering i studiekvalitetsdatabasen elektronisk spørreskjema liste over evalueringstema i samtaler med studentene Ressurser og tidsbruk De foreslåtte ambisjonene og rutinene er implementert i en del fagmiljøer og emner allerede. Men for de fleste fagmiljø og personer vil deltakende evaluering innebære mer rapportering og ta mer tid enn i dag. Vi vurderer imidlertid deltakende evaluering som å utgjøre en nødvendig videreutvikling av emner og undervisning. Slik vi ser det, er det ikke nødvendig med ekstra ressurser for å gjennomføre de ovenfor nevnte tiltakene. PSU er meget positivt innstilt til arbeidsgruppens resultat og ønsker å støtte overnevte skriv med følgende innspill: - Vi mener siste revidering bør være et resultat av et samarbeid mellom studenter og foreleser da vi har erfaring med at noen synspunkter er blitt utelatt i evalueringen. - Vi mener alle fagansvarlige må ta hensyn til studentenes timeplan/tidsbruk når de setter av tid til evaluering. Evalueringen bør skje under en obligatorisk forelesning eller i en forbindelse der flertallet av studentene er tilstedet. 12

13 - I tillegg ser vi det som en nødvendighet at det settes av tid som det deretter kan kreves resultater og oppfølging av. Sak 17/14 BESKRIVELSE POST BUDSJETT 2014 BUDSJETT 2013 ANSKAFFEDE MIDLER Årlig rammetilskudd fra fakultetet Annen støtte SUM ANSKAFFEDE MIDLER FORBRUKTE MIDLER Studentutvalgets poster Verving Fagkritisk dag Fadderuke Uforutsette utgifter og avslutningsgaver Diverse kontormateriel Møtebevertning Fagfrokost Studentarrangementer Vanndispenser (Vedlikehold én gang i året på ca 1500) Lønn leder Lønn nestleder Lønn økonomiansv SUM Studentutvalgets poster Undergruppenes poster Katarsis Psychaid Fagutvalg Psykologirevyen Karrierekompasset Ego Forum for praktisk psykologi PSU kanonball Nyoppstartet bedrift på Arborg: SUM Undergruppenes poster Diverse kostnader 0 0 SUM FORBRUKTE MIDLER

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 1/14: Sak

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 14.11.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 14.11.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 14.11.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 50/13: Sak 51/13: Faste orienteringer:

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 28/14: Sak 29/14: Faste orienteringer: Politisk

Detaljer

Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt

Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt Hvordan driver vi evaluering nå? Evaluering av enkeltemner Programevaluering

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 21.03.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Matematisk fagutvalg Struktur (1) Styret i) Leder ii) Nestleder iii) Økonomiansvarlig (2) Abelske verv i) Lesesalsansvarlig ii) Bokskapsansvarlig iii) Emneevalueringsansvarlig

Detaljer

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 8.2.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom 435,

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.03.2017. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00 13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram)

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Godkjent av Studieutvalget 02.05.2017 Gjelder fra dato: 02.05.2017 1.1 Prosedyre for evaluering av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.09.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08.30 16.00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 17.10.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 4213: Faste orienteringer:

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg):

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): STUDIEKVALITETSRAPPORT 2010 - UTVIKLINGSSTUDIER 1 inntakskvalitet a) Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): 2009: 1619 (143) 2010: 1518 (152)

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

Studentenes rettigheter og plikter

Studentenes rettigheter og plikter Studentenes rettigheter og plikter 2 3 Studentrettigheter og plikter Universitetets forskrifter - studierett og semesterregistrering, permisjoner, eksamensrettigheter og klageadgang Kvalitetssystemet -

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.03.2016. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00 15:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009?

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009? Melding om arbeidet med kvalitetssikring av utdanning i 2010 ved Det humanistiske fakultets institutter med eget punkt for fakultetets studenttillitsvalgte Institutt/Studenttillitsvalgte: Velg fra listen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR

1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR 1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR Studiestyret vedtok enstemmig oppgavefordelingen mellom institutt/program og programsensor som beskrevet nedenfor: Mål med programsensur og programsensors

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Rektor Sigmund Grønmo Universitetet i Bergen NUS-seminar Trondheim 19.-21. august 2007 Bolognaprosessens utvikling

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar side 1 av 5 UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Sak 66/07 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar Dokument: Saksnotat fra Utdanningsavdelingen, Forslag til høringssvar fra UiB

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING Studiestyresak: 12 Saksnr.: 2009/12377 Møte: 29. september 2010 TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING BAKGRUNN: Arbeidsgruppen for

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Bergen, 20.04.2016 INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE Instituttrådet innkalles med dette til møte torsdag 28. april

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 20.03.2013. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:15. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Vårsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.06.2017. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-16:15. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler 1) Teori og praktiske

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 18.03.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 13.03.2013 Deres ref.: Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 11.3.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet,

Detaljer

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september Møtedato 27. september 2016 Møtetid kl. 14:00 Møtested Midtrommet, Studentsenteret Ordstyrer Referent Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Tilstede: Håkon,

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret, dekanat og PMR Dato: 08.02.16 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.3.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 1 2014

Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 1 2014 UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 1 2014 Tidspunkt: 29. januar 2014, Kl. 09.00 12.00 Møtested: Museplass 1, kollegierommet Tilstede: Viserektor

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Rutinebeskrivelse for kvalitetssikring av studier ved det matematisknaturvitenskapelige

Rutinebeskrivelse for kvalitetssikring av studier ved det matematisknaturvitenskapelige Rutinebeskrivelse for kvalitetssikring av studier ved det matematisknaturvitenskapelige fakultetet 07.07.2013 (Revidert 08.01.2015) BAKGRUNN MN-fakultetets utdanningsstrategi Utdanningsstrategien ved MN-fakultetet

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

1.2.1 Allmøtet er øverste politiske organ for fakultetets studenter og fastsetter disse vedtektene.

1.2.1 Allmøtet er øverste politiske organ for fakultetets studenter og fastsetter disse vedtektene. Vedtekter for Juridisk studentutvalg JSU Sist endret på allmøtet 18.april 2012 Kap. 1 - Allmøtet, utvalgets møter, mm. 1.1 Juridisk studentutvalgs oppgave Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene

Detaljer

Kurs for studenter i referansegrupper våren Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013

Kurs for studenter i referansegrupper våren Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 1 Kurs for studenter i referansegrupper våren 2013 Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 2 Hva skal vi snakke om? Juridisk bakgrunn Overordnede prinsipper for kvalitetssikring ved NTNU Kvalitetshjulet Referansegruppens

Detaljer

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Tilsynssensors Årsrapport Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Av Førsteamanuensis Eldar Bråten Institutt for sosialantropologi Universitetet i Bergen 20. april 2010

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Programstyret ber også om at det utformes retningslinjer for kompenserende kvalifikasjoner der spesialistkompetanse mangler.

Programstyret ber også om at det utformes retningslinjer for kompenserende kvalifikasjoner der spesialistkompetanse mangler. Institutt for psykologi Arkivref.:2017/1332 MAK025 Dato: 29.05.2017 MØTEREFERAT Møte i: Programstyret i psykologi Møteleder/referent: Rannveig Grøm Sæle/Marte Kanck-Jørgensen Møtedato: 02.06.2017 Til stede:

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer