Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)"

Transkript

1 SAKSLISTE SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 Tid: kl 16:15-18:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 7/13: Sak 8/13: Faste orienteringer -Arrangementskomitéen -Politisk komité -Rektorvalget, se mail -Økonomi -Orientering fra arbeidsgrupper Eventuelle orienteringer Vedtektssaker Sak 9/13 Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) Hva ønsker vi av studentarbeidsplasser på fakultetet? Se saksnotatet Forslag til vedtak: Utarbeides på møtet Sak 10/13 Valg til studentparlamentet og universitetsstyret Diskusjonssak Se vedlagt mail Sak 11/13: Hva ønsker vi å jobbe for i 2013? Se saksnotat Forslag til vedtak: Utarbeides på møtet Sak 12/13: Retningslinjer: Politisk komite innleder. Vedlagt forslag. Forslag til vedtak: PSU opphever retningslinjene med umiddelbar virkning. PSU opphever forretningsorden med umiddelbar virkning. PSU vedtar å innføre "statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)» med de endringer som fremgår i diskusjonen på møtet. Sak 13/13: Interne verv i PSU, 2013: -nestleder Sak14/13: Kontortid 1

2 Ha med kalender! Eventuelt Saksnotater Sak 9/13 Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) Det er utført en uformell spørreundersøkelse blant studentene ved fakultetet angående tilgangen på studentarbeidsplasser. Alle studenter ved fakultet har hatt mulighet til å svare, og vi har fått en en god del besvarelser. En kort oppsummering av besvarelsene på de to viktigste spørsmålene ligger nederst i dokumentet, og gir en pekepinn på hva studentene ved fakultetet trenger mer av. Det er ønskelig at studentutvalget vedtar hva slags type studentarbeidsplasser som det er ønskelig at arealutviklingskomiteen skal foreslå for fakultetsstyret, samt hvilke forbedringer som bør gjøres på de plassene som allerede finnes. Vedtaket kan utformes basert på diskusjon på SU-møtet Studieretning: Prof BA MA 1111 PPU 111 Årrst Hva synes du om tilgangen på studentarbeidsplasser slik det er i dag? Dårlig kvalitet Dårlig tilgang Ok tilgang Konklusjon: dårlig kvalitet og dårlig tilgang, emn en del føler at tilgangen er ok. Kan komme av at det er mange prof-studenter som har svart. Hvilke typer studentarbeidsplasse førler du at studentene trenger mer av? 2

3 Stille lesesalsplasser Grupperom/kollokvierom Med datamaskin 1 Bibliotekplasser 1 Mingleareal 11 Bedre kvalitet PC-plasser 111 Kontorer 1 Konklusjon: stille lesesalsplasser med bedre kvalitet, grupperom Sak 10/13 Hei! Vi er en gjeng som er solid forankret i studentmiljøet på HF (Ad fontes, Studentutvalget (HSU), fakultetsstyret, fagutvalg osv) som er igang med å stille liste til Studentparlamentsvalget (SP) ved UiB. I den forbindelse lurte vi på om dere på psykologisk fakultet har tenkt på det samme? Vår liste vil hete HF-listen, og vil kjempe for de sakene som er viktige for STUDENTER ved UiB, og være partipolitisk uavhengig. Vi kommer til å finne en plattform med de viktigste sakene vi vil stille til valg på, men den enkelte representant på listen står fritt under debatt og avstemning i andre saker SP. Vi vil ha større representativitet i SP, og håper at alle fakultetene er interessert i å stille egne lister. Per i dag er 68 % av representantene i SP fra SV eller Juss, mens Psykologisk fakultet, Mat.Nat og Medisinsk kun har fakultetsrepresentantene sine, som ble forsøkt fjernet av et nær samlet SP på sist møte. (I tillegg er alle i Arbeidsutvalget (SP sin "regjering") fra enten SV eller Juss. )Dette står i fare for å skje igjen, og vi ønsker å sikre representativitet ved å endre valgordningen slik at hvert fakultet utgjør en valgkrets, med et fast antall plasser i SP ut fra antall studenter. Da er alle representert, og de er rettferdig representert. (Listene, inkludert Blå liste og Sos.dem har også forsøkt å kuppe/kuppet fakultetsrepresentantene ved ulike fakultet. Fakultetsrepresentanene skal være en fri stemme for sitt fakultet). Viktigheten av å være representert i SP av engasjerte studenter fra eget fakultet har vist seg igjen og igjen det siste året, ikke minst med tanke på problematikken rundt SiB-sentrum og lesesalsplasser. For oss på HF var det Humanistisk studentutvalg og ikke SP-representantene som tok tak og sørget for at sydneshaugen skole ikke ble barneskole. Vi endte opp med et dårlig kompromiss med brakker og bråkete unger rett ved lesesalene våre, og tenker at dette kunne vært unngått dersom HF hadde hatt en sterkere stemme i SP slik at SP hadde protestert 3

4 mer høylytt. Vi ønsker også at SP skal bestå av studenter som er opptatt av egen og andres hverdag ved UiB, og ikke ungdomspolitikere fra for eksempel Unge Høyre og Sosialistisk Ungdom som sitter der for å ha det på CV'en og krangle med hverandre om saker som egentlig hører hjemme på stortinget, og som er nasjonal politikk. I tillegg er vi lei av representanter som ikke stiller opp på møter som er viktige for studentmassen, feks budsjettfordelingsmøtene til Velferdstinget, som fordeler en andel av VÅRE PENGER (semesteravgiften) til ulike deler av studentmassen, blant annet HiB og NHH. Da må alle UiB-representantene være tilstede for at vi skal bli hørt! VI VIL drive STUDENTPOLITIKK! Blant disse sakene er studentlokale på hvert fakultet (Tro meg, det har vært alfa og omega for studentlivet på HF), større satsing på studentutvalg og fagutvalg, og bedre tilrettelegging for studentdemokrati på et lavere nivå. Lesesaler og studiekvalitet er også viktig for oss, feks en gjennomgang av alle innføringsemner, sammen med digitalisering og andre saker. Plattformen og listen er fortsatt under utarbeiding, men vi stiller til valg. SP er med på å legge føringer for pengebruk til lesesaler, bygg, lab'er, oppussing, studentkultur osv, der MÅ Psykologisk fakultet være rettferdig representert. Vi håper dere kan ta opp dette dersom dere ikke har tenkt på å stille liste allerede. Vi håper at dere også ønsker å stille liste, slik at vi kan endre valgordningen og sørge for et rettferdig SP som tar vare på alle ved UiB, og ikke seg selv. Dersom dere ønsker det er vi åpne for et samarbeid i valgkamp og saker. Ta kontakt dersom dere er usikre! Håper på beskjed om at dere også stiller liste! Mvh Mikkel A. Eriksen Leder Ad fontes Fakultetsstyrerepresentant HF Medlem av HSU-styret (SU) Vara for HF's fakultetsrepresentant i SP Sak 11/13 Politisk komite har etter diskusjon kommet frem med forslagene under til satsningsområder for PSU Uthevet skrift er overordnede områder vi ønsker å jobbe med, under står mulige steg på veien. Under kursiv er det ramset opp enkeltsaker som kan (burde) ordnes så fort som mulig. Målet med denne saken er både å finne overordnede mål for PSU i 2013, og bli enig om enkeltsteg på veien. Kom gjerne med nye forslag. Studentenes arbeidsmiljø -Obligatoriske forelesinger -Ønske om forelesningsnotater før forelesningen 4

5 Studentlokale (pub/samlingsareal) -Jobbe med SP om saken. Første steg: Få en oversikt over hvordan saksgangen har vært på de andre fakultetene. Synlighet -Løpende informasjon på Facebook. Ny Facebookside? -Nyhetsbrev/-spalte. PSU kan informere om hva som skjer. -Fast spalte i Katarsis -Oppdatere hjemmesiden til PSU på UiBs hjemmesider. -Aktiv rekruttering. (I forelesninger, på stand, rekruteringsmøte med mer. ) Bygg -Bedre kvalitet på undervisningsrom/grupperom Enkeltsaker Oppdatere tavlen i inngangspartiet. «Studentrepresentantemeritus» Rydde og oppgradere kontoret Sak 12/13 Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Vedtatt den xx.xx.xxxx. 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB. PSU er studentenes tillitsvalgte ved fakultetet, og arbeider opp mot fakultets- og universitetsledelsen for å ivareta studentene ved det psykologiske fakultets interesser og behov. PSUs mandat er hjemlet i universitets- og høyskoleloven 4-1. PSU består av en politisk komité og en arrangementskomité. Den politiske komité har et overordnet ansvar for oppfølging av PSUs vedtak, medieuttalelser og saksforberedelser. Komiteen skal forberede og innstille i saker til PSUs ordinære og ekstraordinære møter. Arrangementskomiteen har det overordnede ansvar for å planlegge og gjennomføre sosiale og faglige arrangementer innenfor de rammene som er gitt av PSU. 1-2 Statuttene 5

6 Statuttene er PSUs interne lover, og PSU plikter å rette seg etter disse. Vedtak som strider mot bestemmelsene i statuttene må anses som ugyldige. Alle PSUs representanter skal kjenne til statuttene. 2 Sammensetting av PSU PSU består av minst åtte representanter valgt av allmøtet. PSU skal tilstrebe representasjonsmangfold med tanke på sammensetting av studieprogramtilhørighet og kjønnsbalanse, så fremt dette ikke strider med kvalifikasjonsprinsippet iht Verv PSU bør ha leder, nestleder, økonomiansvarlig, lesesalsansvarlig og sekretær. Utover disse vervene står PSU fritt til å oppnevne andre verv ved behov. Innehaver av verv er ansvarlig for opplæring av representanter som skal overta vervet (iht. 8). 3-1 Ledervervet Leder i PSU er den øverste representanten for studentene ved det psykologiske fakultet. Ledervervet innebærer å skulle formidle og arbeide for å gjennomføre PSUs vedtak og interesser, samt å være organets ansikt utad. Lederen har forrang på en av studentrepresentantplassene i fakultetsstyret. 3-2 Nestledervervet Nestleder i PSU skal bistå leder etter behov og være stedfortreder der leder ikke selv kan stille eller inneha lederfunksjonen (som ved eksempelvis inhabilitet og sykefravær). 3-3 Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig har et overordnet ansvar for ivaretagelse og disponering av PSUs økonomiske ressurser. Økonomiansvarlig skal være PSU sin kontakt med fakultetets regnskapskontor. Økonomiansvarlig skal utarbeide budsjett for PSU, samt koordinere søknader om økonomisk støtte. Det skal føres budsjett og regnskap for de tildelte midlene fra fakultetet. Videre bør økonomiansvarlig informere PSU om økonomisk status ved utgangen av hvert semester. 3-4 Sekretær Sekretæren har ansvar for å føre referater fra PSUs møter. Sekretæren skal sende ut referat på e-post til alle PSU-representantene, slik at det kan godkjennes ved påfølgende PSU-møte. Når referatet er godkjent skal det gjøres tilgjengelig for alle studenter ved fakultetet ved at referat og sakslister legges ut på PSUs hjemmeside. 4 Økonomi PSU har mulighet til å søke fakultetet om økonomiske midler. De tildelte midlene skal komme flest mulig studenter ved det psykologiske fakultet til gode. PSU må dermed informere alle studenter ved fakultetet om at det kan søkes om økonomisk støtte til ulike aktiviteter. Alle søknader må vurderes og det utarbeides et budsjett som fremlegges for fakultetet. På bakgrunn av budsjettet, bevilges PSU gjerne en årlig sum. PSU må da fordele denne summen mellom de aktuelle søknadene. Det skal utarbeides en saklig begrunnelse for de avslåtte og innvilgede søknader. 5 Møtevirksomhet 5-1 Definisjoner Simpelt flertall - Flere pro-stemmer enn kontra-stemmer, der taller på avholdne stemmer ikke er i flertall. 6

7 Aktivt flertall - Det nødvendige tallet på representanter må aktivt stemme for forslaget. Prøvestemming - Ikke-bindende stemming for å klargjøre stemningen i studentutvalget. Innlegg - Blir meldt med en finger i været. Replikk - Blir meldt med to fingrer i været. Må være en kort kommentar til forrige innlegg. Man kan ikke melde replikk på en annen replikk. Saksopplysning - Blir meldt med time-out-tegn. Skal klargjøre misforståelser under debattene. Sette strek - Må forhåndsvarsles av ordstyrer. Ingen kan tegne seg til debatt når strek er satt. 5-2 Møteledelse Møter i PSU skal ledes av en møteleder. Normalt skal lederen for PSU fylle denne rollen. I fravær av leder skal nestleder ta rollen som møteleder. I fravær av både leder og nestleder skal leder for PSUs politiske komité ta rollen som møteleder. Referat for hvert møte skal føres av studentutvalgets sekretær, eller konstituert referent ved sekretærs fravær. Møteleder har som oppgave å sette taletid, føre taleliste, sette strek for debatten, holde avstemninger, sette frister for levering av endringsforslag og ellers treffe nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske. 5-3 Møter PSU og dets komiteer møtes en gang i måneden, ut over dette ved behov. På møtene diskuteres, drøftes og voteres det over saker som angår studentene. Alle representantene og samtlige studenter ved det psykologiske fakultet kan melde inn aktuelle saker til PSU sine møter, men det er kun representanter i PSU som har stemmerett (iht. 5-6). Endelig innkalling med utfyllende sakspapirer skal normalt sendes ut til PSUs representanter senest en uke før møtet avholdes. 5-4 Møteplikt Representantene i PSU har møteplikt. Dersom en representant er hindret fra å møte må det varsles leder/nestleder, eventuelt komitéleder, i rimelig tid før møtets start. Fravær uten meldt forfall sanksjoneres med tap av representantstatus i PSU for vedkommende person etter tre påfølgende gjentakelser. 5-5 Møte-, tale- og forslagsrett I tillegg til de valgte representantene i studentutvalget, har alle semesterregistrerte studenter ved det psykologiske fakultet møte-, tale- og forslagsrett under studentutvalgets møter. PSU kan med simpelt flertall innvilge andre personer møte-, tale- og forslagsrett. Saker som blir fremmet etter at dagsorden er vedtatt kan bare behandles dersom flertallet av representantene i studentutvalget sier seg enig i dette. Møteleder kan kreve at endrings- og/eller vedtaksfremlegg skal leveres skriftlig. 5-6 Stemmerett Bare de valgte representantene til Psykologisk Studentutvalg (PSU) har stemmerett. 5-7 Ekstraordinære møter PSU kan avholde ekstraordinære møter når minst én representant krever dette. Ved ekstraordinære møter er utvalget beslutningsdyktig når minst halvparten av PSUs medlemmer er tilstede. Dersom PSU ikke er beslutningsdyktig på ekstraordinære møter kan fraværende representanter gi skriftlig godkjenning og/eller voteringsfullmakter før møtets oppstart. 5-8 Lukking av møtet 7

8 Møter i PSU finner sted for åpne dører. PSU kan likevel vedta å lukke enkeltsaker for innsyn dersom dette anses nødvendig av møteleder og/eller et flertall av representantene. 5-9 Stemmegivning PSU er vedtaksdyktige når minst halvparten av representantene er tilstede. I behandling av mistillitssaker er PSU vedtaksdyktige når minst 2/3 av representantene er tilstede. PSU fatter vedtak med simpelt flertall, dersom ikke annet er bestemt. Avstemning skjer ved håndsopprekking. Ved stemmelikhet har leder, eller i leders fravær nestleder (eller annen møteleder), dobbeltstemme. Dersom minst en av PSUs representanter krever skriftlig avstemning avholdes voteringen skriftlig Krav til vedtak Vedtak blir fattet ved simpelt flertall. Det kan gjøres vedtak i alle saker. Avholdne stemmer gjør kun utslag i saker som krever mer enn simpelt flertall, og ellers der tallet på avholdne stemmer utgjør et flertall av de totale stemmene. Skjer det siste, må ny avstemning holdes, og man tar bare hensyn til pro/kontrastemmer. Ved stemmelikhet har leder, eller i leders fravær nestleder, dobbeltstemme. Ved stemmelikhet i komiteene har komitéleder dobbeltstemme Flere enn to vedtak Når det er flere enn to forslag til vedtak skal de forslagene som ikke ligger til grunn for vedtaket settes opp mot hverandre. Man starter med det mest radikale forslaget og setter dette opp mot det nest-mest radikale forslaget osv. Det forslaget man til slutt ender opp med blir satt opp mot forslaget som ligger til grunn for vedtaket. Et falt forslag kan likevel aktivt opprettholdes av minst 1 representant ved den endelige avstemningen mot vedtaket som ligger til grunn. Man stemmer da først over det mest radikale forslaget, og dette vil vinne frem som endelig vedtak om det oppnår kvalifisert flertall. 6 Valg Valg av studentrepresentanter til PSU finner sted ved allmøte som normalt arrangeres 2.uke i november hvert år, slik at representantene er innstilt til semesterstart påfølgende år. Med studentrepresentanter menes, i dette tilfellet, representanter til PSU samt representanter til andre utvalg, råd, styrer og komiteer på fakultetet. PSU er ansvarlig for å informere studentene ved det psykologiske fakultet om at det er representantvalg. Personer som stiller til valg må være semesterregistrert som student ved det psykologiske fakultet, og kunne fremvise studentkort samt semesterkvittering. 6-1 Valg av representanter PSU skal utlyse valget og være valgorganisator for de styrer, råd, utvalg og komiteer som skal ha studentrepresentanter. Valget avholdes normalt 2.uke i november hvert år. Alle semesterregistrerte studenter ved det psykologiske fakultet kan stille til valg. PSU skal på bakgrunn av kvalifikasjonsprinsippet velge de best egnede representantene. Ved en vurdering av kandidatens kvalifikasjoner skal man vurdere kandidatenes kompetanse, erfaring og personlige egnethet. Representantene velges med sittende PSU som valgforsamling. Valgperioden er minimum 1 semester og maksimum 2 semestre. 6-2 Fordeling av verv i PSU Når et nytt studentutvalg er innstilt skal de ulike vervene innad i utvalget fordeles. Leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og lesesalsansvarlig velges ved et flertall av stemmene i det nyvalgte PSU. Dersom det er flere kandidater, skal avstemningen skje skriftlig. Simpelt flertall er nok, og ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Representanten velges på bakgrunn av kvalifikasjonsprinsippet (iht. 6-1). 8

9 6-3 Valg av fakultetsrepresentant til Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB) (1) Valg av fakultetsrepresentant til Studentparlamentet reguleres av Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen 16 og valgreglementets 11 annet ledd. Fakultetsrepresentanten skal normalt velges ved urnevalg der alle semesterregistrerte studenter ved fakultetet har stemmerett. PSU kan kreve fremvisning av studentbevis og semesterkort ved allmøtes oppstart. Et enstemmig allmøte kan velge å være valgforsamling for valg av fakultetsrepresentant til SP-UiB, jf. valgreglementets 16. Valget skal normalt finne sted samtidig som det øvrige studentparlamentsvalget. (2) Den valgte fakultetsrepresentanten til SP-UiB er/blir medlem av PSU, og dersom fakultetsrepresentanten ønsker å trekke seg fra sin posisjon i PSU uten å trekke seg fra sin posisjon som fakultetsrepresentant i SP-UiB, vil PSU kunne fremme mistillit iht. 9. (3) Dersom det blir vedtatt mistillit mot fakultetsrepresentanten (iht. 9), skal representanten fratre sitt verv med umiddelbar virkning (iht. 9-2). Vararepresentanten vil da inntre som fast representant. Dersom det ikke er valgt vararepresentant, plikter PSU å innkalle til ekstraordinært allmøte for å foreta valg av ny fakultetsrepresentant, for å sikre videre representasjon av det psykologiske fakultet i SP-UiB. 7 Sakslister og referater Den politiske komite skal i samråd med leder utarbeide saksliste i forkant av møter. Disse skal normalt sendes til medlemmene av PSU innen en uke før det aktuelle møtet. Sakslistene skal offentliggjøres, dersom ikke annet er bestemt (iht. 5-8). Sekretær eller konstituert referent skal føre referat fra møtene i PSU. Referatene skal være tilgjengelig på PSUs hjemmesider, med unntak av saker unntatt for offentligheten (iht. 5-8, og universitets- og høyskoleloven 4-6). 8 Erfaringsoverføring Det skal være en flytende overgang fra avtroppende PSU til det nyvalgte PSU. Når nyvalgt leder, nestleder, økonomiansvarlig og lesesalsansvarlig trer inn i sine verv, plikter avtroppende leder, nestleder, økonomiansvarlig og lesesalsansvarlig å være tilstede og behjelpelig med arbeidet ut januar måned, med mindre dette anses som sterkt urimelig. PSU plikter å føre regnskap, og skrive en årsrapport som skal offentliggjøres og forelegges nytt PSU. 9 Mistillit 9-1 Mistillitsforslag (1) Mistillit kan stilles representanter i PSU, eller studentrepresentanter i de ulike rådene, styrene og utvalgene ved Det Psykologiske fakultet, når minst én representant i PSU, eller 50 semesterregistrerte studenter ved fakultetet stiller seg bak et mistillitsforslag med navn og signatur. Mistillitsforslaget må leveres til leder for PSU eller til dekanatet ved Det psykologiske fakultet, som så skal videreformidle mistillitsforslaget til PSU. (2) Ved fremlagt mistillitsforslag fra 50 semesterregistrerte studenter plikter PSU å kalle inn til ekstraordinært allmøte, og på dette møtet skal kun mistillitsforslaget behandles. Om PSU ikke kaller inn til møtet innen 14 dager faller denne plikten på dekanatet. (3) Ved fremlagt mistillitsforslag fra minst én representant i PSU, plikter PSU å innkalle til ekstraordinært møte i PSU, der kun mistillitsforslaget behandles. 9-2 Krav til mistillitsvedtak (1) Ved fremlagt mistillitsforslag fra studentene ved fakultetet, må mistillitsforslaget vedtas med 2/3 aktivt flertall av de oppmøtte stemmeberettigede studentene på allmøtet, og det 9

10 kreves oppmøte av minst 50 semesterregistrerte studenter ved fakultetet for at mistillitsvedtaket skal kunne tre i kraft. (2) Ved fremlagt mistillitsforslag fra minst en representant i PSU, må mistillitsforslaget vedtas med 2/3 aktivt flertall av PSUs representanter på det ekstraordinære møtet, og det kreves oppmøte av minst 2/3 av PSUs representanter iht. 5-9 for at PSU skal være vedtaksdyktig. (3) Dersom mistillitsforslaget blir vedtatt fratrer sittende representant umiddelbart fra alle sine verv. Eventuell godtgjørelse eller honorar utbetales til og med inneværende måned. Det skal deretter, senest innen en måned, kalles inn til nytt ekstraordinært allmøte, hvor ny representant skal velges. 10 Sluttbestemmelser Statuttene gjennomgås på det første PSU-møtet i januar hvert år, og ellers når dette anses som nødvendig. Det kreves 2/3 aktivt flertall av PSUs representanter for å endre bestemmelsene i statuttene. Svar: - Ikke bra - Ikke så gode lesesaler, tett luft og ingen vinduer, men er som regel ledig plass. - Lesesalene er som regel fulle, det samme gjelder biblioteket. - Tilgangen er ok, luftkvaliteten på leseplassene er eldig dårlig. - For profesjon virker det til å være OK med tilgang på lesesalsplasser, men kvaliteten kald/for varm), dårlige stoler og små pulter og generelt utsende trekker ned. - Ok tilgang, men dårlig lys og luft. - Det er ganske få på fakultetet, og det er ikke tilrettelagt for at man skal kunne sitte bare stille-lesesaler)- På psykologisk fakultet: Svært lite plasser på biblioteket, og lese med luft og lys - Ikke så god. Lite plass og dårlig luft. - god tilgang, men dårlige plasser, klima - alt for få plasser, lite fristende å sitte i den triste, mørke kjelleren. få grupperom. b - Det er ofte fullt og lite tilgjengelige plasser for de som ikke går på professjonsstudiet - For trangt, dårlig luft og lys. - Svært dårleg, spesielt på psykologisk fakultet. Lesesalane ved dei andre fakulteta (so standard: varme, reinheit m.m) - Jeg mener at det er nok plasser slik vi har det nå i kjelleren på psykologisk fakultet. semesteret der over 50 % av plassene i lesesalene står tomme. Men jeg ønsker å låse d nøkkelkort kommer seg inn, så man kan slippe problemene med tyverier. - Ikke så bra. Selv om det er plasser for oss i underetasjen, klarer jeg dessverre ikke si inneklima. Jeg får vondt i hodet av å sitte der. Heldigvis har vi biblioteket, men der er ikke stille, som jeg egentlig trenger. Så flere ganger har jeg dratt til andre fakulteter bedre inneklima - Jeg er for så vidt fornøyd med tilgangen på leseplasser slik det er i dag. Med unntak rundt 1 mnd før eksamen, er det ikke vanskelig å finne seg en plass å lese. Ordningen lesaler i eksamensperioden er god. - Tilgang på gode lesesaler er svært dårlig, kun biblioteket hvor en kan sitte med ok te 10

11 tung luft i kjelleren. - Blir fort veldig fullt. Spesielt på biblioteket. Bibliotekes åpner altfor sent (0830) - Generelt i løpe av semesteret, OK. Eksamensperiode: For lite plasser. - Den er grei, men ikke alle steder som har like "romslige" pulter og som er helt stille - jeg synes det er greit men ikke optimalt. psykologisk fakultet har ikke særlig motiver kjellern er det ikke noe naturlig lys og det blir veldig varmt om sommer og kaldt om vi - For få lesesalsplasser, og de fleste vi har er i en mørk og utrivelig kjeller, uten natur toalett, og reservert for kun halvparten av studentmassen. - I kjelleren på fakultetet er det stort sett ledige plasser, men det er dårlig luft/klima andre foretrekker å sitte på biblioteket. - Bra. - Det er svært få leseplasser, og ventilasjonen i kjelleren er svært dårlig. - Helt ok i begynnelsen av semesteret, litt for få plasser mot slutten av semesteret. - dårlig - For få. Spesielt når det nærmer seg eksamenstid. - Tilstrekkelig, men litt trangt i den værste eksamensperioden. - Ok - Ok tilgang, men dårlige leseplasser. - Noe dårlig, lite plasser, spesielt i eksamenstid. - Skulle ønske at det var større og bedre tilbud ved psykologisk fakultet. - Ønsker flere plasser - for få leseplasser. - Om en er tidlig ute får en alltids plass, men det er vanskeligere enn det burde være. - Det er svært få gode leseplasser. I kjelleren er det dårlig luft, og ingen vinduer. På b leseplasser, vinduer og godt luft, men det er alt for få av dem. - små kontoret, lite plass - Per i dag synes jeg ikke tilgangen til lesesaler er optimalt, derfor ser jeg det som svæ lesesal. Selvfølgelig er det trist at et så flott treningssenter må stenges, men fakultete ligger i nærheten. Spesielt har jeg da årsstudiumstudentene i tankene, som utgjør en s det psykologiske fakultet, men som derimot ikke har mange lesesalene (eller gruppero jeg lesesalene ned i kjelleren på fakultetet trenger en oppgradering, ettersom det føle ned. Dessuten er det ikke den friskeste lufta som finnes der nede heller. Likevel er de viktigste, og ikke en oppussing av nåværende lesesaler :). Jeg krysser fingrene for en n lokalene til Sib-sentrum! - For få plasser. - Den er dårlig, da det er dårlig lys på lesesalene. Rokkans er ok, men her blir gangske - Det er nok leseplasser, men det er veldig dårlig luft og utrivelige omgivelser - For dårlig - Dårlig. Velger heller å sitte hjemme enn å stå opp umennesklig tidlig for å være sikre - på UiB er det ganske bra, med unntak av før eksamen jul og sommer. På psykologiske biblioteket på C12 fylles raskt opp. - Blir ofte fullt - Ok, men dårlig luft i kjelleren. 11

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer