Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær"

Transkript

1 Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt: på møte 09/11-12 Deretter revidert og vedtatt: på møte 07/12-13 Deretter revidert og vedtatt: på møtet 08/12-13 Deretter revidert og vedtatt: på møtet 07/ Generelt 2. Arbeidsutvalget 3. Organisasjonskonsulent 4. Økonomi og fullmakter 5. Sakspapirer til Studentparlamentet 6. Personalsaker 7. Midlertidig personalhjelp 8. Reisevirksomhet 9. Personalbespisning 10. Avslutning 1

2 1. Generelt Reglementet gjelder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen sitt Arbeidsutvalg (AU) og organisasjonskonsulent. Dokumentet fungerer som en rettesnor mellom Studentparlamentets møter. Studentparlamentets statutter og vedtak er i alle tilfeller overordnet dette reglementet. Med organisasjonskonsulent menes til enhver tid organisasjonskonsulent til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. 2. Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget er Studentparlamentets utøvende organ. Arbeidsutvalget disponerer Studentparlamentets midler i henhold til gjeldende avtale mellom UiB, SiB og Studentparlamentet (SP). Arbeidsutvalget skal til en hver tid forholde seg til budsjett og politikk vedtatt av SP. Kontorlandskap Kontorer og utstyr skal behandles på en forbilledlig måte, og skal etter AUs skjønn kunne stilles disponibelt for semesterregistrerte studenter ved UiB. AU disponerer Studentparlamentets kontorlandskap. AU er selv ansvarlig for å fordele arbeidsplassene mellom seg. Studentparlamentets leder og organisasjonskonsulent har faste arbeidsplasser, og rett på disse. Alle tillitsvalgte og listerepresentanter i Studentparlamentet har førsterett på arbeidsplassene i kontorlandskapet, når AU selv ikke benytter dem. I kontorene Studentparlamentet disponerer skal ikke yttervegger og vinduer som vender ut mot åpne områder brukes til reklamering for enkelte politiske partier, fraksjoner i Studentparlamentet eller kandidater. AU skal ha en god dialog med resten av organisasjonene på gangen om hvordan fellesområder ellers skal disponeres. Arbeidstid og ferie AU har fast arbeidstid alle ukedager fra til Leder kan innvilge fri i forbindelse med spesielle tilfeller eller perioder med mye relevant kvelds- og helgearbeid. I sommerperioden, mellom 15. juni og 7. august har AU fast arbeidstid på alle ukedager fra til Hvert AU medlem har 3 uker ferie i juli, og 1 uke ferie til egen disposisjon i løpet av året. Ferieavvikling skal koordineres med leder. Leder har også ansvar for at noen i AU til enhver tid er tilgjengelig på e-post eller telefon. Arbeidstid og ferieavvikling for organisasjonskonsulent følger egen ansettelsesavtale i SiB, men skal koordineres med leder. Fravær ved sykdom Alt fravær som ikke er avklart med leder på forhånd regnes som sykefravær. Sykefravær føres av organisasjonskonsulent og leveres leder i slutten av hver måned. Lister over sykefravær lagres hos organisasjonskonsulent ut sittende AUs valgperiode. Ved sammenhengende fravær over tre dager skal sykemelding eller legeerklæring framvises. AU-møter 2

3 Ordinære AU-møter holdes i utgangpunktet ukentlig, på fast dag til fast tidspunkt. AU fastsetter dag og tidspunkt for AU-møter. Leder har ansvar for å kalle inn til og lede møtene. Innkalling med sakspapirer skal sendes til AU, organisasjonskonsulent, kontrollkomiteen og studentrepresentanter i Universitetsstyret. Alle studenter ved Universitetet i Bergen kan, i tillegg til organisasjonskonsulent og AU, melde saker til AU-møter. Ekstraordinære AU-møter holdes ved behov. Alle medlemmer i AU og organisasjonskonsulent har anledning til å kalle inn til ekstraordinære møter. Ansvarlig for innkalling er også ansvarlig for at AU, organisasjonskonsulent, kontrollkomiteen og studentrepresentantene i universitetsstyret, mottar innkallingen. AU er vedtaksdyktig når minst tre medlemmer er til stede. AUs medlemmer har møteplikt med tale- forslags- og stemmerett. Organisasjonskonsulent har møteplikt med tale- og forslagsrett. Kontrollkomiteen og studentrepresentantene i universitetsstyret har tale- og forslagsrett. Alle studenter ved Universitetet i Bergen har møterett, og kan innvilges talerett av AU. I enkeltsaker kan AU lukke møtet. Når personalsaker behandles skal møtet lukkes. AU kan også ved enkeltsaker be organisasjonskonsulent fratre møtet. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Organisasjonskonsulent fører referat fra AU-møtene. Ved organisasjonskonsulents fravær, er leder ansvarlig for at referat føres. Referatene skal legges ut på SPs nettsider når de er godkjent. Følgende type saker skal behandler på AU-møte: Saker som har politiske, organisatoriske eller økonomiske konsekvenser; herunder høringssvar, bruk av midler innenfor budsjettramme og avgjørelser i forhold til henvendelser. I tilfeller der saker må behandles og det ikke lar seg gjøre å behandle sakene på et AU formulere saken skriftlig og få den godkjent på neste AU-møte. Leder Leder har det øverste økonomiske ansvaret på vegne av organisasjonene og fungerer som medlemslagsleder i NSO-UiB. Leder har også ansvaret for å jevnlig orientere AU og Studentparlamentet om den økonomiske situasjonen for Studentparlamentet. Leder har også personalansvar for AU-medlemmene og bør ha minimum en samtale med hvert enkelt AU-medlem i løpet av semesteret. Dersom AU-medlemmene ber om det har leder taushetsplikt overfor andre. Leder har medieansvar. Uttalelser på vegne av Studentparlamentet foretas av leder med mindre Arbeidsutvalget bestemmer noe annet. Nestleder Nestleder er leders stedfortreder. Nestleder har rett og plikt til å ha innsikt i leders arbeid. Stillingsbeskrivelser AU fordeler de ulike ansvarsområdene mellom seg, med utgangspunkt i prinsipp- og arbeidsprogrammet. 3

4 3. Organisasjonskonsulent Organisasjonskonsulent er ansvarlig for å utføre de administrative oppgavene knyttet til regnskapsføring og budsjettkontroll. Organisasjonskonsulent skal oversende økonomirapporter fra SiB til Arbeidsutvalget når disse foreligger. I tillegg skal organisasjonskonsulent bistå AU med de daglige administrative oppgavene. Organisasjonskonsulent plikter seg for øvrig til å følge de øvrige bestemmelser omtalt i dette reglementet, samt vedtak fattet av SP. 4. Økonomi og fullmakter Organisasjonskonsulent og Arbeidsutvalget har fullmakt til å kjøpe varer eller tjenester på Studentparlamentet sine vegne. Ved innkjøp over 500 kroner skal det skje med særskilt vedtak i AU. Alle økonomiske fullmakter over 500 kroner skal være forankret i et AU-vedtak og være i henhold til vedtatt budsjett. Fullmakten begrenses oppad til kr To personer i AU, fortrinnsvis leder og nestleder, skal til enhver tid godkjenne alle fakturaer. En slik tilvisningsrett blir gitt av AU gjennom vedtatt budsjett, ved egne vedtak eller ved fortløpende organisatoriske forpliktelser. Innkjøp og andre utgifter som medfører ikke uvesentlige økonomiske forpliktelser for Studentparlamentet må være hjemlet i vedtak gjort av AU. Dersom det gjelder et beløp over 5000 kroner, eller et totalbeløp som overstiger 5000 kroner, har organisasjonskonsulent plikt til å dobbeltsjekke at utbetalingen er hjemlet i et AU-vedtak I tilfeller der AU vedtar å bruke et enkeltbeløp eller et totalbeløp større enn 5000 kroner, skal dette være i henhold til budsjett, og det skal deretter orienteres om på neste Studentparlamentsmøte. 5. Sakspapirer til Studentparlamentet AU og organisasjonskonsulent skal påse at foreløpig og endelig innkalling til Studentparlamentets møter sendes ut i henhold til de frister som er satt. Det enkelte AU-medlem har ansvar for å forberede saker innenfor sitt arbeidsfelt og ansvarsområde. Vedkommende har også ansvar for å legge sakene frem for AU for innstilling, samt presentere AUs innstilling på Studentparlamentsmøtet. AUs innstillinger i saker til Studentparlamentet skal fremgå av sakspapirene til Studentparlamentet. Det er anledning til å legge frem delt innstilling. AU skal innstille i saker til studentparlamentsmøte. 6. Personalsaker All informasjon om personalsaker er unndratt offentlighet. AUs medlemmer og organisasjonskonsulent plikter til enhver tid å sørge for at opplysninger om personalsaker ikke er tilgjengelig for andre. Sensitive opplysninger unndratt offentlighet skal låses inn i arkiv. Ingen dokumenter av sensitiv art skal lagres på Studentparlamentet sin maskinpark. På AU-møter skal personalsaker ikke referatføres. AU har likeverdig taushetsplikt under behandling av personalsaker. 4

5 Fratredelse av verv Dersom et AU-medlem fratrer, gjelder 30 dagers oppsigelsestid etter innlevert oppsigelse. Dvs. at vedkommende mottar honorar i oppsigelsestiden. Mistillit Dersom et AU-medlem får vedtatt mistillit mot seg fra Studentparlamentet, skal vedkommende umiddelbart fratre fra sitt verv. Supplering Dersom leder fratrer skal Studentparlamentet velge en ny leder. Frem til neste ordinære Studentparlamentsmøte fungerer nestleder som leder. Studentparlamentet supplerer dersom nestleder eller et AU-medlem fratrer. 7. Midlertidig personalhjelp Bruk av midlertidig personalhjelp skal gjøres etter vedtak i AU, i henhold til vedtatt budsjett. Oppretting av nye permanente stillinger kan kun gjøres av Studentparlamentet. Det skal i hvert enkelt tilfelle settes opp kontrakt hvor arbeidsoppgaver, arbeidstid og lønn er angitt. Kontrakten skal signeres av bidragsyter og leder eller nestleder. 8. Reisevirksomhet Ved reise dekker Studentparlamentet kostnader til billigste reisemåte. Dette gjelder: AU, org.kons. og de som ellers er tilkjent en reise ved vedtak i AU. Unntak for disse reglene kan gjøres hvis spesielle hensyn gjør det nødvendig å benytte andre og dyrere reisemåter. I alle tilfeller skal det foreligge et vedtak i AU. Kjøregodtgjørelse AU, org.kons. eller andre kan unntaksvis, gjennom AU-vedtak, gis kjøregodtgjørelse. Alle reiserelaterte utlegg skal dokumenteres med bilag og vedlegges i reiseregningen. Reiseutlegg refunderes ikke uten reiseregning med rettmessig bilag. 9. Personalbespisning AU kan velge å kjøpe inn mat til møter og arrangementet. AU skal kun dekke personalbespisning for andre ved spesielle anledninger. Personalmat for organisasjonskonsulent reguleres av egen ansettelsesavtale. Mat i forbindelse med reiser For reiser som varer over 5 timer dekkes kost etter Statens offentlige satser for kostgodtgjørelse ved framvisning av kvitteringer. Alkohol dekkes ikke. Beregning av diett: Tidspunktet fra avreise til første måltid serveres på arrangementet og tidspunktet fra siste måltid blir servert på arrangementets siste dag til hjemkomst, samt tidspunkt for serverte måltider under arrangementet/møtet. 10. Avslutning 5

6 Reglementet skal skrives under av AU-medlemmene og org.kons.. ved tiltredelse av nytt arbeidsutvalg eller org.kons. Originalen oppbevares i arkivet sammen med personalsakene. Alle som har skrevet under har rett på en kopi. Jeg bekrefter herved å ha lest reglementet og gjort meg kjent med de krav som stilles til meg i mitt verv. DATO: Leder Nestleder AU-Medlem AU-Medlem Organisasjonskonsulent 6

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I WIKIMEDIA NORGE

INSTRUKS FOR STYRET I WIKIMEDIA NORGE Wikimedia Norge Vedtatt i styremøte 1.september 2010. INSTRUKS FOR STYRET I WIKIMEDIA NORGE 1.0 Denne instruksen regulerer arbeidet til styret i Wikimedia Norge. Instruksen inneholder rutiner og prosedyrer

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer